Goudsche Courant, donderdag 12 december 1895

tHjliljIlliii S GO 0 DA BOTTESDAM 10 14 u oa 18 86 1 84 8 88 8 44 4 60 U Ol 18 88 4 7 11 08 18 89 5 04 11 18 18 46 6 11 11 84 18 88 18 5 1 44 8 50 4 08 6 80 ROTTERDAM B 0 D A s st 8 40 9 51 10 18 11 50 18 80 1 48 10 19 1 58 10 88 1 68 1 10 48 t 8 06 9 88 10 11 10 49 18 08 18 40 8 18 G 0 V U A A H TERDAH Gouda 37 8 81 10 01 10 57 18 10 S 81 4 47 8 58 10 18 f m li TitM C St 8 14 9 86 11 05 1 1 18 4 8 8 48 11 80 l lr ct Si i rwegveiblndlngen met GOIDA Wliiterdleost 1895 1896 AaogevangeD 1 October Tlld vao Greenwich GOUDA RnTTWsntu SAO 9 06 40 10 1 iA7 tut 8 1 8 01 8 10 8 81 10 10 J 57 7 85 7 47 8 08 f li 8 84 8 80 7 48 8 07 8 11 OOIIOl DEN Bil 6 7 58 7 50 06 8 18 8 88 4 08 OEN HAAS GOUDA Haga5 6i7 107 488 809 18 9 48 10 1111 8611 16 1 88 8 44 1 58 3 48 4 16 6 17 6 08 7 S8 8 S8ÖVoorb 5 67 10 17 1 41 6 14 7 ÏTj il 8J8 9 68 Z M 6 89 10 48 1 01 6 89 10 08 Souda 6 887 50 8 18 9 9 56 10 1810 6418 06 18 461 17 8 14 8 16 4 18 4 43 6 47 8 80 8 18 lO l Stopt Ie Bloiawijk KtaiiTog ei Nootdofp Leidaoheiidam m Hekendorp ü T B E C H T 0 O U D A Utreoht 7 50 10 11 84 11 60 3 10 8 68 4 48 6 86 Woerdeo 8 11 10 83 11 51 4 16 6 8 Oidewater I I9 10 81 4 14 öouda a Sl 9 ji 10 44 11 07 1 1 8 48 4 87 5 80 7 09 8 85 8 41 9 48 11 10 OouU 7 ll 8 86 9 09 9 87 10 90 10 80 18 18 18 88 1 87 8 86 8 47 4 46 6 7 14 7 49 P 89 8 64 9 S4U C Ha 7 48 8 47 U 08 18 40 4 57 8 01 10 0 Z Zegw 7 6S 6 5 11 18 18 49 6 08 8 18 10 16 Voorb 8 07 8 08 11 87 l Ol 6 80 8 86 10 87 Hago 8 18 8 18 9 87 10 07 10 48 U Sl 18 48 1 08 1 67 4 05 4 17 5 85 6 57 7 44 8 81 9 9 88 10 81 11 48 e o 1 D k v T K I C H T 8 06 10 19 10 57 11 48 8 10 11 14 8 87 11 88 1 45 9 87 10 51 11 46 1 10 8 08 8 17 4 16 4 47 6 57 8 68 8 81 10 18 7 10 10 89 8 84 6 05 6 17 7 18 8 48 10 87 8 60 4 48 6 19 8 86 t 04 f AHSTERDA H 00 U D A 8 9 10 10 41 8 15 8 04 10 14 11 11 3 30 Stopt tg Nootdorp Leidaobaailam en Blaiawqk Kmiaweg e Hakaiidoip Stoppes ta BlaUwjjk Kraiawti w Nootdorp LtidaAudaa w Uakndorp lyk il ook nog niet gevondaa VaDuacht begioi msQ met de zegen la risscheii Ve wachtmeester der marecbanaaee en de ioupecteurtitalair zyo oog steeda in de Teeakolooiën de buiijea bezoekeode waar scheepsjagers plfgep te verkeereu SUten QeilOraal 2e K uue Zitting ran Dinsdag 10 December 1895 6g de verdere behaudëliog rao bet büofdituk BiacBDlaDdscha Zaken bestreed de beer Hoavring het bestaande etetsel van armenbedeeÜDg dat verraogea moet worden door werkierachaffing wasrby de gemeeote optreedt ala werkgeefster door bet io ontginning nitgeven van woeste gronden De Minister ferklaarde zich b reid een gezonde werkrerschafBng op gpscbïkte plaatsen te bevorderen De beer Zjjp betoogde de bplangrgkbeid van het stennen der veefokker De poitt tot inrichting van bet arsenaal te Grave tot krankzinnigengeaticbtf werd bestreden door de beeren Vermeulen en Veegana omdat de Krankzinnigenwet slecbts één rjiksgeRtiebt kent Ia dit beewaar deelden de beeret De Beaufort en Seret De beer Harte rerdedigde baar als wordende alleen uitgevoerd in geval van wetflwyziging en dj Miniater onlvonwda aitvoerigde voordeelen van een krankzinnigengesticht voor matige patiënten als een filiul van Medemblik De post werd verworpen met 50 tegen 36 stemmen De Kamer maakte daarna eene voordracht Toor den Uoogen raad op Na herhaalde itemmiogeo werden daarop gebracht Mr A TeldaiB advocaat generaal te a QagËmet 49 vau 94 stemmen b j eerate stemming Jhr Mr 8 Laman Trip met 47 van 86 stemmen Nr L U de Sitter met 48 van 89 stemmen By de voortzetting tan bet debat is het amendement van den heer Tydens tot verhooging dnr subaidiën voor verbetering der paardenrataen verworpen met 46 tegen 43 atemmen De commissie tot bet onderzoek der grieven van Van Kol tegen F Domela Nieawenhuia ia zoo meldt ï Recht voor AUenc Vrjjdag voltallig gewordeb Ze bestaat thans ait K van Zinderen Bakker en mr F J Troelstra aangewezen door Van Kol C L v Koert en a W Coltof aHngewezen dogr D N en J A Tours gekozen doof de geuoemd 6 vier commissieleden Die grieven betreffnn niet de hakende geldquaestie tussohen den beer Van Kol en mevr Domela Nieuwenbnis Met deze zaak heeft dus de commissie ziob niet in te laten Zondagavond werd de aandacht van een ingezetene van Looadrecbt die bniswaarta keerdf getrokken door een verdacht troepje monscbeo waarvan er een n ladder droeg Op diea dag en dat nur iemand met een ladder t kon niet andera of die menachen moesten letn kwaada in hnn sin hebban Daarom stil zich verscholen en eens afgekeken wat zij zonden uitvoeren Het konden wel inbrekers z u Ën ja de ladder werd voorzichtig tegen het bovenraam ran bet bnii des beeren S gezet dit werd opengPHchoven en achtereenvolgens klommen er een twee drie personen naar binnen terwgl een vierde zich met de ladder verwyderde Even gewacht en toen uaar de woning Heet zachtjes vóór de deur aangekomen bleek het dat in het alot een stuk ijzer zat VermoedeIgk had men das eerst beproefd het slot open te steken doch had dit nan de pogingen weeratand geboden Weer onhoorbaar weg om aaoatonds da politie te gaan halen De inbrekers zaten nn toch tydeiyk in de vnl ioudt e so Moorilreobt h OiipoUe H aottordun 7 7 7 M 7 8 7 4 7 SS Kotterilun K Cipall i 1 10 ii uwsrl rk B l Uuordreobt 6 S0 Qottdfi i St UomU 6 86 6 87 7 55 8 08 8 81 Üuilew 6 50 6 54 Waerdil6 69 7 08 8 11 Utrecht 6 18 f 8 88 8 41 f f Naar Amiterdam Daar komt een twsede barger aan die tot den eerste zegt Waar moet jg nog zoo Iaat met zdU een haast heen St ikga de politie halen Br is bjj S ingebroken Zoo l denk je dat Nn spaar dau de moeite maar want zoo jnint hoor ik dat wat jg voor inbrekers hebt aangezien de familie zelf ia De slentel was in het slot gebroken en daarom moesten de menachen met een geleende ladder op die vreemde manier buo boisbÏDQeB c De arrondiseements rechtbank Ie Knmer teHotterdamf nitapraak 9 j l doende in de zaakJ P de Booij contra P van der Granf firmaVan der Graaf Co sprak den gedaagde vrgen veroordeelde eischer J F de Boog in dekosten van het gediog ten bedrage van f 177 SiDe eischer had tegen de firma Van derGraaf Co een aanklacht ingediend wegensbeleediging In het weekblad Handelsbelangen uitgegeven door Van der Graaf Co waarinde opmerkzaamheid van den handel o a wordtgevestigd op oncredietwaardige firma a en perRDoen was in het No vnn den 2len September 1894 4e jaargang onder de rubriek Mededeelingenc en het opschrift Eeo nienw Con sujtatiekantoor c vermeld dat te Amsterdam Overtoom Xo 28 een bureau voor consultatieinning van gelden etc wis opgericht door deheeren Mr P Kok en J F de Boog Vanden eischer de Boo werd vermeld dat hg een gewezen raadslid te Breda tweemaal ge failleerd en eenmaal wegens valschheid ingeschriften veroordeeld was De heer J F de Booij achtte zich daardoor in zijn eer engoeden onam aangerand en eiscbte de veroordeeling der firma Van der Graaf Co lotf 10 000 sE faade ver goed ing Bg de behandeling der zaak verklaarde eischer bovendiendoor bet geïncrimineerdo artikel te zgn belasterd daar hg niet wegens valschheid io geschriften doch valschheid in geiohrifc waaveroordeeld De rechtbank overwoog dat deeischer niet in zgn eer en goeden naam waaaangerand hoogstens waa bij benadeeld Hetgeincrimineerde artikel toch verried noch doorden vorm noch door den schrgftrant de bedoeling tot beleedigen daar de daarin geïmptiteerde feiten daadzaken waren waaraanslechts met de bedoeling om den handel van dieoet te ziin ruchtbaarheid was gegeven zoodat bet artikel in quaestie geenszins kon worden beschouwd als smaadschrift Op dezegronden ontzegde de rechtbank den eisch deaaanklagers Voor den eischer de Boog occupeerde als advocaat Mr J C Post uit Amsterdam en als procoreor Mr Abm van der Hoeven te Rotterdam terwgl de belangen vau beklaagde werden voorgestaan door Mr M M van Valkenburg advocaat en procureur ta Rotterdam De burgemeester van Wildervank gepena oflScier van het N O I leger de heer J Boning die Vrgdag in bet openbaar aldaar roiahandeld ia heeft ala den dader aangewezen L V D wonende aan het Beneden Vallaat te Veendam pas uit de gevangenis ontslagen en gepensioneerd soldaat van het Indische leger Volgent de Ned Bakkersct c bestaat hg onze inlandscbe meelfabrikanten het plan voortaan vast te stellen dat de door hen af te sluiten koopen meel niet zullen behoeven geleverd te worden wanneer de een of andere eventneele oorlog die bet vervoer van tarwe geheel of gedeeltelgk onmogelgk zoo maken mocht uitbreken Gisteren hietd het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfiand met den ingenieur en den secretaris eene inspeolie over de Tordedigiogswerken te Scheveningen en ter DBueraing van de stormschade langs de kust nn Delfland Men verneemt dat de steeneagtonjug en bazaltiuuur zich uitstekend hebben gehouden alsmede de drie nieuw aangelegde hoofden Hat college zette zgn inapeotie tocht van Scheveningen langs de kust voort in de nch ting van s Gravenzande Da moeilykhedeo woartof de toepaaaing aQ het K B inzake de aubaidieeriog voor het opleiden vaD kweekeliogen onder Ministar van Houten aanleiding gaf zgn thans door een wijziging van het dfsb trcSend K B nit den weg geruimd De bekende dtrde alinea wnar het verschil over liep is nu zoo komen te tuiden dat Om voor de Rgksbgdragen in aanmerking te komen vereiacht wordt dat de geexanineerde personen voor het geval de opleiding door het hoofd eener cchool geschiedt B gedurende ten minste twee jaren onmiddfllgk voorafgaande aan net afgelegd examen onafgebroken op den voet vau ariikel 8 der wet tot regeling van het lager onderwgs in de school als kweekeling waren toegelaten of b gedurende ten minste twee jaren onmiddellijk voorafgaande aan het volbrengen van den negentienjarigen leeftgd onafgebroken op den voet van artikel 8 der wet tot regeling van het lager onderwgs als kweekeling in de school waren toegelaten en het examen ia afgelegd hinuen dertien maanden daarna Dë tgd verloopeo tuaachen den dag waarop de negentienjarige leeftijd werd volbracht en het afgelegd eiameo komt voor de bepaling van het bedrag der Rgkabgdrage niet in aanmer Het bericht datde convaraiewet in de Kamer onganstig is ontvangen is naar wg vernemen niet juist Wel zgn er vele bedenkingen tegen ontwikkeld maar de meerderheid in de afdeelingen verklaarde zich geenszins tegen de wet Het door De Tgdc vermelde gerucht dat het ootwerppersoueel zou worden ingetrokken i niet gegrond Voor den Minister bestaat daartoe vooralsnog zeker geen aanleiding pen twaalfden Januari zal door heel Zwitserland de honderdvgftigste geboortedag van den grooteo paedagoog Peatalotzi worden gevierd De mannen van het onderwgs hebben zich in alle grootere gemeenten vereenigd om plechtige bgeeokomsten teorganiseereu waariu redevoeringen zullen worden gehouden over dezen beroemden Zwitser Op baast alle scholen van den Bond worden feesten voorbereid Van een gedenkschrift druk gellluatreerd zullen 200 000 exemplaren onder de leerlingen worden verspreid De jongste officieele opgaven over de bevolking van Groot Brittannië en Ierland en die van Frankrgk bevestigen het bekende feit van de langzame vermindering van de bevolking van Frankrgk zeer sprekend In 1801 bad Frankrgk nog tweemaal zooveel inwouera als het Vereenigd Koninkrgk dat er deitgda bgna 15 000 000 bad In 1891 was de bevolking reeda gestegen tot bgna 3K millioen terwgl Frankrgk nog maar éen millioen meer baden de laatste cgfera geven voor G oot Brittannië en Ierland meer dan 39 millioen voor de Republiek slechts 38V millioen inwoners Men heeft wel eens de meening verkondigd at er geen beter middel is tegen den oorlog dan de volmaking van da vernieling twerktuigen die hem ten slotte onmogelgk zal maken Bet volgende schgnt dit te bevestigen Ëen Engelsch kapitein hoeft uitgerekend hoeveel per dag een oorlog ion kosten tnsscben Frankrgk en Daitachland indien hg uitbrak en hg ia tot het besluit gekomen dat die dagelgksehe konten ongeveer 18 millioen gulden zouden bedragen lu Duitacba militaire kringen doet men opmerken dat dit cgfer niet overdreven ia Officieel if geconstateerd dat gedurende den veldtocht van 1866 de dagelgksehe kosten van het Pruisische leger 1 millioen bedroegen en wanneer men nu de weinige troepen die toen in t veld waren vergelgkt bg de massa die thans op de vlakte zouden komen is bovengenoemde som zeker niet teboog geraamd 7 11 T SO 8 09 8 88 AKBterdam C St fïoada 7 11 Te Medan is bericht ontvangen dat de Chineesche kassier van de Nederlandsohe Handelmaat ichappg te Penang dezer dagen met de Noordanwn ia verdwenen medamamande byna f 200 000 a D verschillende geldawaarden Opaporiog en aan bonding werd aandeaato riteiten ter Oostkust gevraagd De borgen die hg bg de aanvaarding van agne betrekking bad moeten atellen kunnen aanaprahalgk wordet gesteld tot een bedrag van 40 000 doll een klein gedeelte dus maar van hetgeen hg verduisterd heeft D Ct De Teaaelscbe blateraehait T X 55 c waarmede de dria gebroedera Stark tar cockelviascherg waren nitgezeild ia door andere visscheri gevonden Het vaartuig i met gekapten maat voor anker tosschea Vlieland en de Frieaehe kpst De viaschera hadden het hard te verantwoorden gehad De moord te Rotterdam Naar wg vernemen beraaten de vermoedena tegen W van Berkel op dozen grond dat er overeenkomst geconstateerd is toaschen zgn acbrift en dat van den bekenden brief aan den vader van den vermoorden knaap BuUeDlaodscli UverzlcbL Maandagavond om 10 uor heeft de Sultan het irade uitgevaardigd waarbg aan de tweede wachtschepen verganning wordt gegeven door de Dardanellen te atoomen Het gerucht loopt dat de Armeniërs te Kunatantinopel een nieuwe batoogiog voorbereiden Men verzekert dat veracheideoe officieren die verdacht worden in betrekking te staan tot de Jong Tnrkache partg de vlucht hebben genomen Saïd pacha ia uit de Britaohe ambasaade naar zijn woning teruggekeerd De Sultan had hem herhaaldelgk doen bezoeken door hooggeplaatite ambtenaren die bem kwamen verzekeren dat bg niets te vreezen zon hebben indien hjj de gaatvrgheid van air Phillip Currie niet langer inriep Zelfa werd een Iradé in het vooraitzichl geateld waarbg Saïd pacha weder tot grootvizier zoo worden benoemd Dat Saïd pacha ondanks zgn oorapronlnlijke weigering nu toch de Britaehe ambaaaade heeft verlaten kan wel alleen bat gevolg zgn van een afdoende verklaring van Abdo l Hamid aan de gezanten dat Saïdpacha niet zal worden gedeerd en dat zgn vrgheid geen gevaar zal loopen De oplosaing die thana gevonden ia aobgnt werkelgk de beate Indien Saïd pacha Tnrkge had willen verlaten en de Sultan bad hem doen gevangen nemen tgdena den tocht van de amfoaaaade naar het Britaeha oorlogaBchip waren de poppen aai t dansen geraakt Wat Europa ook gedaan zon hebben Engeland kon zulk een beleediging van zgn vertegenwoordiger niet dnlden en admiraal Seymour zou zeker bevel gekregen hebben lou der vervgl door de Dardanellen te stoomeo En het had er heel veel van dat dit het einde zon geworden zgn Sedert eenige dagen was het gehonw der Britaehe ambaaaade omringd door Turkache wachtposten teder die het gebouw verliet werd achtervolgd door geheime agenten En de Eogelache acbepen waren omgeven doer kleine bootjei metTurksche ambtenaren die vreesden voor de ontsnapping van Saïd pacha Sir P iIlip Currie heeft bg de Porte ernstig tegen deze maatregelen geprotesteerd 8 51 9 67 11 18 jy 10 04 i 10 11 10 18 9 10 10 17 11 80 8 17 8 05 9 43 6 87 ff 9 81 8 84 9 58 6 41 8 47 S 1B 5 81 5 61 4 40 7 60 8 09 9 07 8 18 9 36 8 85 8 419 48 10 14 10 4 4 10 6 18 8 10 e 7 88 9 46 11 18 57 46 8 49 Toch kon Saïd pacha niet aicgd de gast van sir Phillip Currie bigven Er was geen toBschenweg De Sultan moest naar het bekende woord van Gamletta se loumettre on ae démettre en hg beeft zich onderworpen Hg heeft de eiachan der gezanten aangenomen Deze geheele geschiedenia toont welke zonderlinge toeatanden in het Tnrkaofae Rgk heeracben en dat een behoorlgk beatnnr niet mogelijk i vonder dnt irewichtige hervormin gen worden ingevoerd en de macht der camarilla wordt gebroken Zelfs de Turksche ministerraad erkende dit en beraadslaagde over de mognlgkbeid om door bat uitvaardigen vau een Hat waarin algemeene hervormingen worden afgekondigd en de gelgkheid van alle onderdanen voor d wet wordt oj enomen de toestanden ta verbeteren Doch bet blgft de vraag of de Sultan geneigd is zulk een Hat nit te vaardigen die buitendien toch niets bedoidL De firman waarbg de mogendheden gemachtigd worden de schepen naar den Bosporus te zenden ia ook nog niet verschenen In de bgeenkomat der gezanten io de Britsche ambasaade heeft de heer De Nelido£f medegedeeld dat zgn regeeriug krachtig blgft aandringen op het uitvaardigen er van Namens den Czanr had hg een audiëntie bg den Sultan aangevraagd om dezen met de meeningen van dea Raaaissheu keizer bekend te maken De gezanten besloten toen den uitslag van de audiëntie af te wachten voor zg verdere stappen deden In den Dnit chen Rgksdag verdedigde de rgkskauËelier Hobenlohe zich tegen hetgeen Kardorff in de orige zitting bad gezegd over gebrek aan eensgezindheid bg de regeering Als de kranten elkaar openigk in het baar zitten kan men daaruit ciet de gevolgtrekking maken dat de ministers elkaar beatrgden Bg de beoordeeling van de eensgezindheid der rageeriog komt bet aan op het doel en de richting barer politiek hiervoor zeide spreker geeft de verklaring welke ik bg bet begin der zitting van het vorige jaar bij wgze van program heb afgelegd den maatstaf aan Met dit program waren alle leden der regeering het eans en daarvan is in geen enkel opzicht afgeweken Noch de ki antenartikelen noch de maatregelen tegen de sociaal democratieche vereenigiogen zgn ter sprake gekomen Een krachtig initiatief der reiteering is alleen moitelgk met een Rgkadag die een vast aaneengesloten meerderheid bezit Wij zullen uiettemiir voortgaan de rust en de welvaart te bevorderen de hestaaade gevaren onder het oog zien en het streven dat gericht is op ondermijning van den Slaat de maatacbappg en de orde bestrgden De bestaande wetten moeten toegepast worden om den Staat en de maatacbappg te beschermen Ala de aociaaldemo cratie zich hierover beklaagt heeft zg het zichzelve te wgteu want haar pers heeft de Duitsohe natie toen deze de herinnering aan de nationale zegepraal vierde met hoon en spot overladen Dat heeft diep gegriefd Men moet niet vergeten dat niet weinigen zich den toekomstataafc oorstoUen niet ala een staat waar recht beerscht maar kis een rootstaat Wanneer wg sedert de teuge strakker aangehaald hebben dan zgn wij zeker van de instemming van alle goedgezinde Duitachers Deze woorden vonden den leiendigsten bgvai Freiherr von der Recke von der Horst de nieuwe minister van binoenlabdsche zaken in Pruisen wordt door de pers over het algemeen niet ongunstig ontvangen Daar ia reden toe men weet nagenoeg nieta van zgn ataatknndige gevoelens maar men versaoedtj dat hg minder scherp zat optreden dan zgn voorganger Genoeg ook voor de oppositie om olgena bet ood i recept dat men van twee kwade dingen met het minst erge genoegeni te nemen niet ontevreden te zgn Van eenig belang ia bet misschien dat v d Recke bg het ministerie van binnenlandsche zaken werkzaam geweest ïs en daar belast was met de aocianl democraliNcbe aangelegenheden en nog zeer onlangs is er een aanscbrgven van hem aan de bnfgemeesters in zgn district bekend geworden betreffende de organisatie en de uitbreiding der sociaal democratische partg Zeer waarschgnigk zal dus zooala onze BerIgnacbe correspondent vermoedde hetzelfde soort garen worden afgesponneo maar een minder grof nummer c De dwaaste berichten gaan nog in de pers rond over de eigenigke oorzaak van het aftreden van V Eöller die naar vgn landgoed in h t Rgkaland vertrekt of reeds vertrokken i Min of meer officieua wordt verzekerd dat de militaire aangelegenheden er niets mede te maken hadden en ook niet zooals aonmige bladen meldden de weoseb van Hobenlohe om minder scherp tegen de sociaal democratie op te treden Daar de qoaestie Delbrück ook wel niet de onmiddellgke aanleiding zal zgn blgft er maar één nitleggiog over die ook van te voren reeda verreweg de waarachgnlgkste kon genoemd worden Köller is gevallen niet omdat bg het socialisme te scherp bestreed maar omdat de wijze waarop hg het bestreed volgeni de algemeene overtniging gelgkatond met een uitnemende propaganda voor deaociaaldemocratie Te Madrid ia men natnurlgk zeer ontstemd over da ongonitige tgdiugeo welke nit Cuba zgn gekomen De beide hoofdleiders der Cubanen Maceo en Maximo Gomez zgn ondanks de voorzorgsmaatregelen van maarschalk Martinez Campos de provinciën Sauta Clara en Mananzaa binnen gedrongen ten einde den oogdt op de suiker pUntages te vernielen Indien deze poging getakt zen den planters een matige slag worden toegebracht Geen wonder derhalve dat m n te Madrid met spanning nadere berichten tegemoet ziet Uit New York wordt gemeld dat president Oreapo heeft geweigerd deu e ach van Lord Salisbury in te willigen tot bet geven eener achadetoosstetling vau 12 000 pd st wegens het woderrechtelgk inhechtenia nemen van Engelsche onderdanen op grondgebied dat door de Engelsche regeering ala bet hare wordt besebnuwd Tot dusver ia de intioad van de nota door Lord Salisbury over deze Veobzuelaausche ijuaestie aau dtsn minister Olney te WaahingtoQ gezOodbu niet bekend Ernstige moeilijkheden tu 8Clteo Eugelaml en de Vereenigde Staten over deie zaak Vordsn niet verwacht ondanks de beweging welke daarover door eenige Amerikaausche bladen wordt gemaakt Kaotongereclit te Gouda Zitting van Woensdag 11 December 1895 De volgende personen zgn veroordeeld wegens Overtreding K B v 9 Januari 1876 J V te Hillegersberg tot f l of 2 dagen h Overtreding jachtwet P T te Moercapelle vrg esproken W V d M te Moercapelle tot f 1 of 2 dagen hechtenis W d K te Moercapelle tot f 10 of ü dagen rai t verbeurdverklaring van het eenloopigeweer of de waarde ad f 2 50 suba 1 drtg h C R te Widdinivpen tot f G of G dtigen met Verbeurdverklaring van het tweeioopsjachtgBweer of de waarde ad f 2 50 auba 1 dag bechteniB Overtreding visxchergwat J d V te Waddinxveen tot f 3 of 2 dagen met verbourdverktaring van de aalkorfofde waarde ad f 0 50 ub l dag hechtenis C V G te Rpeuwgk tot f 2 of 4 dagen met verbeurdverklaring van de vgf fleoren of f O 25 suba 1 dag hecbteoia J V D te Moercapelle en W v M te Zevenhuizen No 1 tot 4 of 4 dagen met verhenrdverklaring van de schakel en de ophrengrtt van de visch ad f 0 10 No 2 vrijgesproken Overtreding verordening te Gouda op het buitenplein van en de toegangen tot het station vau den Staats poorweg C L te Gouda tot f 1 of 2 d hechtenis Oveitreding verordening te Gouda op logementen slaapsteden enz C C G wed S te Gouda tot f 3 of 3 dagen hechtenis Overtreding politieverordening van Gouda P V te Huizen bg Naarden tot f 1 of 1 dag hechtenis A V d H CL W G te Gouda ieder tot f 2 of 1 dag hechtenis W d Z te Gouda tot f 4 of 8 dagen h P W te Haaptrecht tot f 1 of 1 dag h A D te Gouda tot f 0 50 of 1 dag h Overtreding Provinciaal Reglement P G te Bodegraven tot f 0 50 of 1 dag h Openbare dronkenschap bg 3e herhaling G B te Gouda tot 1 week hechtenis Openbare dronkebt chap bg 4e herhaling J V Z Ë te Gouda tot 1 week faeohtenÏB en 3 maanden plaatsing in eene Rgkawetk inrichting Openbare dronkenschap bg 2e herhaling C J V E te Gooderak tot 2 weken h Openbare dronkenschap 2 maal gepleegd W G te Gonda tot f 4 of 4 dagen h Openbare dronkenschap E d V zwervende C J te Gouda H K te Huizen J 11 K te Leiden A R te Gouda H V V te Waddinxveen H P zwervende P S zwervende en A v d B huiüvr van H R zwervende ieder tot f 1 of 2 dagen hechtenis 350 Staats loterij SeKlaue Trekking van Woenidag 11 1 December 1896 No 8744 2000 No 11688 1600 No 16760 eo 16018 ieder 10 0 No USO 10284 CD 18605 ieder 400 No 8930 9886 17588 en 18044 iader 00 No 1217 7866 13076 en 16637 ieder 100 Pryzen ran ƒ 45 46 8678 6379 8307 10S05 13377 16920 18682 62 2696 5450 8396 10847 13402 16006 18608 123 2620 6478 8440 10908 13418 16058 18634 126 2693 5477 8463 10986 18484 16166 18647 167 2738 5481 8503 10996 18440 16178 18718 174 2743 6680 8605 11002 18479 16211 18732 209 1776 5639 8676 11061 18614 16226 18741 212 1795 6643 8714 lUSS 13566 16832 18750 216 2817 5664 8801 11207 18622 16286 18786 403 2824 6701 8S06 11233 13631 16339 18829 444 2848 5766 8818 111S8 13664 16353 18850 b02 2867 5860 8824 11308 13701 16378 18917 550 2949 5884 8865 11470 18766 16488 18976 563 2961 6922 t 893 11502 18790 16508 19030 591 3006 6983 937 11534 18829 16648 19171 645 3076 6093 8939 11677 13834 165S3 19317 688 3079 6099 8966 11594 13858 16601 19367 787 3107 6166 9 80 11619 18891 16616 19401 790 311 6 6180 9091 11680 13914 16624 10410 861 3218 6919 9 01 1 689 13938 1 669 19435 874 8266 6270 9484 11707 1393 16713 19668 968 3194 6308 9444 11724 140861 16870 19666 981 8401 6363 9481 11783 14091 16880 19700 1056 1117 1170 1194 1288 1386 1436 1451 14611 1471 1510 1565 1570 1584 1600 1887 1688 1696 1770 1803 1806 1806 1881 1954 8004 2086 1102 2169 2219 2251 3999 8316 2339 9S93 S430 2445 2500 9512 3638 3653 3680 8695 3738 3819 3865 3869 3880 8910 3994 4008 4015 4031 4035 40SS 4095 4135 4308 431 4375 4452 4682 4647 4685 469 4753 4769 4801 4812 4946 4971 6033 5061 8078 6142 5229 5382 Lijst 6418 9504 6436 9630 6474 95S6 6486 9560 6550 9561 6564 9681 6712 9588 6736 9607 6860 9634 6894 9835 7009 9644 7018 9694 7053 9097 7173 9715 7803 9 6I 7206 9777 7363 9811 7378 9823 7444 9938 7452 8944 7612 10021 7516 10026 7544 10048 767810033 7621 10123 7683 10135 786410135 7869 10186 7907 10116 7960 10245 7966 10349 7970 10366 801210312 8071 10340 8120 10630 8160 10646 832410673 8379 17067 3e KIssss N 19715 19797 19814 19831 19866 19889 19905 19933 20077 30091 20102 30 3l 30134 20169 20174 30205 80344 20245 20267 20873 30338 20366 20395 20401 20433 20647 20606 20640 1 656 0670 0714 30717 30775 30836 80879 20930 30967 11880 14154 18888 11896 14804 18989 11903 14214 17065 12040 14964 17230 13044 14320 17283 11053 14334 17368 18073 14395 173T9 18077 14454 17481 11138 14471 17616 12218 14619 17534 12339 14641 17637 12396 14673 17728 12302 14738 17800 12304 14741 17816 12336 14743 1 838 13347 14797 17847 12450 US09 18 i49 13636 14960 18067 12662 14976 18093 12687 14999 18106 13624 16113 18121 12732 15137 18162 13860 15331 18180 18852 15372 18185 12872 16335 18266 12833 15387 18883 12913 16463 18293 13981 164SrTï 14 13038 16515 18333 13041 15636 18344 13060 15658 18422 13136 16647 18437 13127 136WrTrt49 13143 16688 18473 13232 15769 18498 13296 16833 18636 13358 15897 18663 13376 2728 m i 5722 AMERIKA ANSCHE Handschoen Wasscherij A van OS Az March TailUear Klo wen E 73 GOUDA Beurs van inslpr lain 92 92 1011 100 33 3V 83 83 88 35V 6 8V 97 97 l 104 61 78 20 S t 19 i 1 2 92 97 53 720 867 011 3 100 201 140 78 103 100 144 97 SO i 109 v 190 163 108 60Vu 60V 88 63V 160 99 J2V 78 loiV 100 103 143 116 13 is 96 61 101 18 109 15 88 loa 104 v u S l l 323 184 i07 l 103 101 119 124 169 164V 36V 118 in DECEMBER Vorkra ilotkoera NsDE I lNi Corl Ned W 8 dito dito dito 3 dito dito dito 3 H S9iï Obl Goudl 1881 884 iTAua luschrijring 1802 81 6 OoBTENa Obl in papier 1868 6 dito in zil er 1868 6 PoBTUOAl Oblig met coupon 3 dito tlrkot 3 RcaUND UU Binnenl 1894 4 ditoOeooni 1880 4 ditobijlloth 1389 4 dito bij Hope 1889 90 4 dito in Koud leen 1883 6 dito dito dito 1684 6 3PJLKJI Parpel lobuld 1881 4 ToK u Oepr Conv leen 1890 4 Geo leeuing seriej Ooo leeuinx serie C ZiJlD An Bip Y obl 1892 6 Manco Obl Buil Soh 1890 6 VSNKZUE1 A Obl 4 onbep 1881 Au TSBDAH Oblii atien 1896 3 KoTTEKDAH Sted leoD 1894 3 Ned N Afr HandeUv aaud Ai endsti Tab Mij Certificaten Deii Maatscbapp dito Arnh Hypotheek pandbr 4 Cult Mij der Vorstonl aand s Ir Hynotheekb pandbr 3Vf Nederlandsohe bank aand Ned Handelmaa b dito N W k Pac Hyp b pandbr 6 Rott Hypolheokb pandbr SV Utr Hypothookb dito 3Vi Ü08TEKR OostHong bank aand Udsl Hypotheekbank pandb 4 i Amerika Equit hypoth pandb 6 Maxw L O Pr Lien eert 6 fÏED Zuid llal Spirmij A H obl 3 Polen Warschau Weenen aand 4 RUBL Gr Russ 8pw Mij obl 47i Bahisohe dito aand Faatowa dito aand 6 Iwang Dombr dito aand 6 Kurak Ch Azow ap kap obl 4 dito dito oblig 4 HSKlKA Cent Pac Sp Mij obl 6 Chic fc North W pr O aand dito dito Win 8t Peter obl 7 Den er k Rio Gr SpOK eert T a Illinois Central obl in goud 4 Louisv k NaabvitloCort v aapd Mexico N Spw My lebvp 6 Mias Kansas v 4 pet pref 4 N ïork OnUrio k West aand dito Penns Ohio oblig 6 Oregon Calif Io hvp io goud 6 St Paul Mina k Manit obl 7 l n Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Line Col Ie hyp O 5 Oakada Can South Cert aand Vbk C Rallw Si Nav Ie h d e Amaterd Omnibus M j aand Rotterd TramwegMaats aand NlD Stad Amsterdam aaud 3 Stad Roltordam aand 8 BltoiE Stad Antwerponl887 2 i 103 Stad Brussel 1886 2 i tiONQ Theiss Begullr Geaellsch 4 OoaTKMR Staatsleening 1860 6 84 K K Ooal B Cr 1880 3 Spanje Stad Madrid 8 1868 Nis Var Bei Hyp Spobi eert ADVERTENTIfiN De ondergeteekenden betuigeii by deseo hui harteiykeo dank tan al diegenen die bygedragen en niedegeholpen hebben aan het KINDERFEEST Tan de Afd Gooda van het Alg Ned Werkl Verbond Namens de Afd W KOBPKBS VooK J BOJAWAL Secr Openbare Vrijwillige Verkooping XaJ Oo Notaria H GROENENDAAL JPl te Oouda is Toornemen s op WOENSDAG den 18 DECEMBER 1895 des morgens 11 anr in het Koffiehuis Tan Hoooinbokbh te Stuipuiijk onder Ref uwijk in het openbaar te verkoopen de naTolgende mmmi mms gelegen coder gemeente Beeuwffk No 1 Ben perceel VEENLAND en WATER strekkende van den Heer Bobb tot den Heer J tak Oui kbk belend ten oosten en ten weaten den Heer P KaasBBBOEN Len groot 96 Aren 20 Centiaren No 2 Twee perceelen WATER en VEENLAND gelsgen op Vrghoef in de nienwe Veen en Droogmakery tnsschen den Heer J Plak belend ten oosten denielfde en ten westen den Heer R Vis groot 1 Hectare 34 Aren 35 Centiaren No 3 Eenige perceelen VEENLAND en WATER gelegen op Vryhoef strekkende van de Heenal tot den heer P Kbksbikobn tiZN belend ten westen denzetfde en ten oosten den Heer B Vis groot 2 Hectare 51 Aren 80 Centiaren De Kooper van dit perceel is verplicht de daaropstaande Boomen en Tnrfschnur over te nemen voor ƒ 9M No 4 Een perceel RIETLAND en VEENPLAS gelegen op Elfhoven strekkende Tan de Uroote Reede tot den Heer J Via ca Samen groot 5 Hectaren 10 Aren 00 Centiaren AanTaarding ran het Land na de betaling der Kooppenningen op 21 Januari 1896 en Tan de Tartschnnr op 1 Mei 1896 Alles breeder by biljetten te bekomen ten Kantore Tan den Notaris GROENENDAAL te Oouda STADS fflUZIBRSGHOOL OPENBAAR EXAMEN op MAANDAG 23 DECEMBER a s ten 1 nar s namiddags en s aronds ten 6 nur in de Zaal Kni 8THi ic der Sociëteit ONS GE Opening der Zaal s avonds om 5 i am Vê Stcretaritt 3 F C W ADEL8 IHSCHEIJVING van LEERLINGEN op de STAIS UÜSIEESCEOOL DINSDAG 24 DEC a a van 1 3 nnr s namiddags in het gebouw ARTI LEGI Ouders en voogden worden opmerkzaam gemaakt dat tuaschentijds geen LEERLINGEN worden toegelaten l De Secretaris j v c w adel8 l Wa poike oude m SCHIEDAMMER GEIffiVEE Xierk NIGHTCAP Verkrijgbaar bij M PEETERS Jz N B k t bewijs TBQ echtheid ii p cachet en kurk steeda roorCHtEDAM zien van den naam der Firms P HOPPE