Goudsche Courant, donderdag 12 december 1895

y No 6839 Vrijdag 13 December J895 34ste JaargAng mmm mium Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs jier drie maanden is 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst rau 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Terstond jevraagfd EEN Gemeubileerde EAMEH met SLAAPKAMER geen Alkoof Liefst op de Markt Brieven onder lettM met opgaaf van conditiën aan de Boekbandelaars J van BËNTUMSc ZOON iyi@ H Til Doperwten per blik 32 cent Snijboonen 32 Spercieboonen 32 Halve blikken 18 bij J vao OIJE Kleiweg No 2 Ooüda SjyJIrA Allerwege bekroond met Ëere Diploma Gouden en Zilveren Medailles benevens KereDiploma Qouden Medaille en Or tificate of Avtrd of the World i Hygienic SxpoBition Chicago 1893 ïb het Wereldberoemd Dmiven lbrsUHoDig Extrad MELIANTHE HIT Dl Machinale Fabriek DE HONIGBLOBM TAN H N van Schalk Co geTestigd te Gravenhage Genn middel is ot kan worden uitgevonden welke de Melianthe oTertreft net is OSBBKBOEPMLIJK het beste middel ter wereld hetgeen de vele en veiechillendo bekroningen getuigt Het veraacht en geneest ONMllHiELIJK de strengste hoest en verouderde borstkwalen Dadeiyk na bet gebrnik der MELIANTHE doet dch de weldadige invloed gelden tiet groote debiet en de vele attesten aan de MELIANTHE bewOKen Kyn de overtuiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op prys worden gesteld De MELIANTHE is verpakt in Aacous van 40 ets 70 ets en 1 met gebruiksaanwözing voorzien van ons Handelsmerk gedeponeerd a d Kechtbank te s Gravm iaffe WW Verkrijgbaar bü P H A WOLPF Drogist Markt Oouda E H VAS MILD Veerstal B 126 te Gouda A BOUMAN Moordrmk 3 C RATELAND Bos cop B V WIJK Oudtwai T 6000 8tuk8 uit dB falljate mtiia eener dor eerat bnitonluidiebt fabrieken over fcnomtoa BooBenttmde Leger Paarden Dekens iiiooteu tAgen dan ipotprijs vitii fl 2 7 per stuk worden uitTerkboht Deia diktcB onalijlbara dokana zijn za warm ala een pala o 140X190 om groot dui hot gebcele paard badakkand met wol opfTfnatid en 8 breade itreepen Toortii eCB kleine partl witte woUeneSIaap Dekens ffroot 14OX1Ö0 cm wegena zeer kleine leabti door Tkkliii bamerkliarn fouten in het wsefiel iKogebodan ud fl S SO perituk Kostia anders liet dni lnle a0 Duidelijk OHhrerin liPftiBlIlnfien wunlc M iMiff de Tawrrud ilreki irfri n loeHiidiii T B bM tedng of onder renilioiiri prompl nll evonrü B Hnrwltz MaaatPtOllt Groote Staat WIJNHANDEL m ALPHEX LEDËBOEK TE ROTTERDAM Depot A NORTIER Gouwe C 34 35 PEAKSCÏÏE STOOMVERVERU UN Cheiiiiscb Wasscherij vm H OPPE HEIiHER 10 SruUkade Rotterdam Gebreveteerd door Z M den Koning der Beigen Hoofddepdt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en verven van allo Heerenen Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoomen van pluche mantels veeren bont enz Gordynen tafelkleeden eni warden naar de nieuwste en laatste methode gevetid Alle goederen hetzji gestoomd of geverfd worden onschsdeiyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zg prflzen 25 gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week MARKT ISa llames Mode Artikelen en Garneer in gen NAAl tTERS en KLEEKMAKEIM FOUKNITUnEX Rnime Keuie in PELTERIJEN Kousen Handschoenen Foulards f CorgeU Blousen Tricots Onderlgfjes Boezelaars Doeken Barets ens PARAPLVIBS e n z lidkeild litgiljn ijztiHt sohede hralilntm OHANDS MAOASmS DU Frintemps NO UVEAUT ÉS Wij verzoeken de Dames die ons geïllnttreerd modealbum voor bet Winter zottn noch met ontvangen hebben dit ia willen aanvragen aan 4ULESJU UZ0TaC Pirh Hetzelve wordt dan omgaand gpatia en franco toegezonden Bestellingen van af 25 francs vrij van slli kosten aan hms met S varhooging Riil iUI i4Mleir ti Rizndiil 1 1 Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelibevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau g ELFBEVVAKL G Hollandsche uitgave met 27 aib Prgs 2 gulden Ieder die aan de versohrikkeljgke gevelgen van deze ondeugd l dt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt iaarlgks duizend van een zekeren dood Te verkregen bfl hetVerlags Magazin te Leipzig Neamarkt 34 franco tegen inzendmg van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Gnuda Saelperidruk vso A BaniaiUN k Zoo Concertzaal RËITinE Oost haven Gouda DOKDERUAi 12 DECEMBER TE GEVEN DOOR DE DAMES I Mevrouw M SCHWAB Welmin voorh Nederl Tooneelvereeniging GHRISPIJN Mejuftrouw SOPHIE BOS 1 voorh Kon Vereeniging Het Ned TooneeU eh de Heer J J SNOEK Concertzanger Gediplomeerd d h Conservatorium te Amsterdam ng de Heer J A KWAST Mnziek Directeur te Bad Kreuzimch PROGRAMMA I DE FLORENTIJNSCHE ZANGER Tooneelspel in één bedryf Naar het Pransoh van Pajsgois Coppiii door Mr J N VAN HALL PERSONEN ZANBTTO Mej Sophie Bos SILVIA Mevr ScHWAB WitM II Aria uit het Oratorium Eliaa De Heer SNOEK F Mbnüelssohn 3 a Ballade Mibu Boudsbt b Twee aan Twee A Bogasbts Mevr SCHWABWblhas 4 a Sonntag am Rhein b WandeHied R ScHoniit de Heer SNOEK Fragment uit Multatuli s Vorstenschool Eerste Bedrgf Tweede Tooneel PERSONEN Koningin Louise Mevr SCHWAB Wülmak Koningin Moeder Mej SOPHIE BOS PAUZE 6 a Romance uit de Opera Migmin A Thouas b Chanmn du Iho réador Carmen G Bizït de Heer SNOEK r Oaas H u w eli51csreis5 © naar het Fransch van Mme JENNY THENARD Voor te dragen door Mej SOPHIK BOS 8 On Vaderland de Heer SNOEK B Hol 9 VVie vaii de T wee Ulyspel in één Bedrgf Naai het Fransch van EÜGÊNE VER80NSIN Meir De BREVAL 80 jaar Mevr Schkab Wilman BEBENGÊBE haarnicht 20 jaar Mej Sophib Bos Entree t gulOen Aanvang 7 uitr Bespreliing der plaatsen op den dag der uitvoering van 10 3 uur i 10 cent ejlra per plaats Aan Zenuwlijders en Zeniiwzwakken Tbaos ia de 26o oplaj e versohenea van bet boek vDe Ze Beproefd en unbevolen door de heeren l rof Dr Uerlniére Psrijs Prengruber Uujardln Bau metz Pmö Bouchot Psrij IGbIi istb Dr Schering Ki Gez Hstli Dr Crurkoweoh ky WeeoöD Opperslafarts Dr Jechl Weenon Opperstaftrls Dr Schiesl Uuig Chef art Dr Darses Parij Jlief art PorOBtier Aken Distrtclaarti Dr OroBsmann Johlinifon nilz Districtsana Dr Bugbaoh irk Kraiiksris Dr Steingreber Ciiareuton Couiui Dr V ABObenbaoh Corfu Dr iQfd CorraZZa Venttie AngeTlIIe Pariji Lavabre Parijs Wille Taufkirdien CabiliOt Arcaclion Fortget Lonzao I OuUIoaean Bor deaux LabatUt Bordeaux BOUgavel I a ïer rière L Hirsohfeld Weeoen II Iiiet er lanabrueli Hammer Plaueu I Weiner Weeoeo Aust Brooton o HatuaobleshDer Hrixn uuwBlekten en Beroerte Middelen ter voorkoming en genezing Het iloel van dit erlija ia keuais te verspreiden omtrent den aard der leouwznralcte hsra oorzaken en gevolgen onderricht ta gevon en genezing Ie vinden Hel handelt over het bekend wordea van de Phyaiologiache ontdekking lio op de eeavoudigat denkbare wijze op ona zeBuwgestei kan gewerkt worden en wel met een auooea dat zoo wel een groot aantal uitstekende artsen ala de geneeskundige pera aanleiding tot disebasie geireven heeft Het wordt derhalve aan ieder die aan Eiekelijken zenuwtoe8tand of zoogenaamde zenuwaobtigheld lUat vrclke zich fconmorkt door haliitueolc hoofdpijn migraine congestie groote gevoeligheid opgewondenheid Slapeloosheid algemeene llohamelUke onrust en onaangenaam gevoel verder aan zieken die door Beroerte getroffen zijn en aan de gevolgen daar van lijden zaomede aan verlammingen Spntak verlies of moeielijk spreken Stijfheid in de gewrichten en voortdurende pUn in dezelve partieele zwakte toestftnden zwakte van geheugen Slapeloosheid enz en die reeds geneeskundige hulp inriepen door de bekende hulpmiddelou ala onthoudings en koudwaterkuren inwrijvingen eleotriseeren galvanisseren damp modder ofL zeebaden geene genezing of betering verkregen eindelijk aan alle persouon die vreezen door beroertel overvallen te worden en daartoe reden bobben wegens ve aohijnseloa van voortdurend angBtgevoel beneveldhOld I van hoofd hoofdpUn met aanvallen vanduLe B ligheid flikkeren en donker worden voor de P oogen drukkend gevoel ouder het voorhoofd y Oorsulsen kriebelen en doof worden van handen g en voeten Tevcna aan allen die tot de Itovengenoemde cathegoriea van ZOnuWlÜderSbehooren zoomedeaan bleekZUohtige en daardoor tot zwakte vervallende jonge meiajee ook aan gezonden zelfs jeugdige personen die veel geestelijken arbeid verrichten on die da reactie der geestelijke bezigheid Toorkomsn willen dringend aangeraden zioh in bet beiit vau bovengenoemd boekje te stellen dat franOO en kosteloos te verkrijgen ia Ie Amsterdam M CLEBAN Co Heiligeweg Rotterdam F E van santen KOI FF Korte Hootdaleeg l i OtreOhtLOBRÏ It POETON Oudegraoht b d Gaardbrng F 8j mmwÊÊÊtfÊKÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmmÊimmitÊÊmBaÊÊÊÊm Vermengt Uwe Koffie voor de helft met SAmmNEfi S OEIFF m EOFFQ en gy bespaart 9S centen per pond iiHI BINNENLAND OOUDA 12 December 1895 Hedeomorgen oDtstoad door roetaaoladlog eea seboonteeDbrand by mej V op de Korte Tiendewsg door spoedige halp heeft ineo het gebloichi GiatereD oDd werd de hulp der politie iogeroepen in dio Wioterdyk wtsr op verioek TAQ deo Tader eeo kood werd ia bewaring geiteld daar bg het de haisgenooten laei lastig maakte Na Toor dea Commlaiaris van politie te lyo gebracht ia hg later wederom uadat hg kalmer wae gewordeu huiswaart vertrokken Door de politie ii gia teren avond eeo mioderjarige joogea ait Rotterdam aangeboaden die naar de oaderlyke woaiog ia overgebracht Heden Dondeidagavond 6 aur zal in het kerkgebouw der Romooitr gemeente alhier eene openbare vergadering plaats hebben Tan da Ned Qoataaf Adolf Vereenigingtcafdeelin r Gonda c Als spreker zal optreden Dr H G Hagen Nbd Herv Predikant te Leiden Het Beataor der Geref Gemeente te Haastrecht hoopt met Febr a e de op te richten School met den Bybel te openen Het heeft eene oproeping van sollicitanten gedaan wasrToor zich 6 solticittiDten hebben aangemeld H t salaris bedraagt 500 gld m t Trye woning Bg de Maandag te Haastrecht gebonden aaubesteding ao een heerenhuii voor den heer J C Idenbnrg arts aldaar waren voor het totale werk 3 biljetten ingeleverd de heer J Jansen voor f 10295 de beer Th Hooft voor f 9477 en de Aannemersmaatscbappij teGoada Toor t 8970 Het werk ui later gegund worden Sedert Zondag wordt te Bleiawyk de 19jarjge K den D vermiat Maandag werd hg voor het laatst gezien te Hillegereberg in gezelachap van een vrouwspersoon zekere M H diu waarsehgnlgk tegelgk met hem Ter trok Sed rt il hg niet meer gesien Bg het departement van koloniën is gister vu den gonverneur generaal van Nederl Indii ontvaniren bf t navolsend telegram FEVlLLETODi DE WEDUWE 4 De meter nam het kind op den arm en danste eene bedaarde wals met den man die hen naar de kerk gereden had Zoo werd dus de jonge wereldburger op z jn doopdsg iu wereldsche vermaken ingewijd Na dezen daus stond het iedereen vrij zieh zoo vrootyk te maken sis bij verkoos De meeste der manaen gingen in de andere kamer om kaart te ipelen De vrouwen zochten de hoeken op waar hare beeneii het voiligst waren msar het jon e volk dat BU meester van het terrein wat hield het onvermoeid hsset Niet een van de joni e boeren was Zoo dwaas dat hg met de jas tan danste dit eou hem veel te lastig geweest zijn Wanneer man zag hoe trouw tij volbieldeo niettegeastaaode hunne mouwen nat van bst sweat waren moest men het den dichter nased en yKraeht zit er ia het Deeo ohe brood Tegen den avond hoorde de weduwe in haar hoekje een sterk gestaap op den grond het was geen ongewooD geluid mtar het kwam haar toch voor dat de wijze waarop du de maat werd oang even al zeer sterk was OfschooD sy in haar gevoel van eigenwurde stil daar ut en zich zeer weinig om deo dans bekommerde stond z i onwiUeksarig op om te sien wis er soo stampte Al zjJQ leren t het Bg arresteeriag van een Santrie in de afdeeling Sampaag op Madura 9 December gewapend Tereet Wedana gewond Politie onmachtig het verzet te ocdardrokken Resident volgenden dag met een compagnif bariasan uitgetrokken Bende van 150 gewapenden trok troep tegemoH Herhaalde aanmaning vraehtelooa Na vierde salvo giug de bende uiteen met achterlating van 29 doodeu en 12 gevronden De lantrie en zes voornaamRte aanhangers bij Langgar gegrepen Rüst hersteld B i de Dinsdag ta Amsterdam gebonden herstemming ter verkiezing van een lid der Provinciale Staten zgn uitgebracht 4921 geldigt stemmen waarvan 2577 op den heer G A Loefl lib en 2344 op den heer P A L van Ogtrop katholiek xoodat de heer Loeff gekozen ia Ter verkiezing vau een lid van den gemeenteraad werden bg herstemming uitgebracht 5161 geldige stemmen waarvan 3149 op des beer Hendr Schut liberaal en 2012 op den heer O S Willing liberaal zoadat eeratganoemde gekozen il Door eenige doopsgezinde predikanten is besloten eeo staiifltisk te maken van de donpi gerirH dw die zioh in ooi vaderland bevindeB In gemeenten waar geen doopsgezinde gemeente bestaat hebben sg aan de burgemeesters ver zocht eene opgave te willen zenden van dr namen van allen die in de bevolkingsregifterf als doopsgezinden staan ingeschreven met Terzoek die opgave te zenden vóór 15 Januari a t aan den heer B P Plintenga doopsgezind predikant te Meppol Te Dieren is door de gemeente en rgkspolitie in verband met deu moord te Rotterdam in eeue slaapstede aangehouden een door den wachtmeester an de mnrecbauasee te Arnhem gesignaleerd persoon die gevankolgk naar Arnhem ia overgebracht en van daar naar Rotterdam Men meldt alt Utrecht Bg het gebruik der kilometerboekjas heeft zich het euvel voorgedaan dat door vele kleine reizen zoomede door het verHchrgven vsn vakjes bet zich in elk boekje bevindend aant vakjes in enkele gevallen onvoldoende b eek om de volle 1000 kilometers te verbroiken Aan dit beswaar l thans op de navolgende wgzi door de betrokken spoorwegmaatscbapptj worden te gcmoet gekomen was Nieli die met de vreugde op het gelaat zyn heit deed om de zolen Eijaer nieuwe laarzen door te dansen Hij danste een matelote net Sophie I irDie brutale vlegel die mij beeft durrea antwoorden toen ik hem de dienst opzet dia niets goed doet en dioD ik verboden heb mee te gaan dis danst me daar met mijn dochter Kn die malloot van een deern ziet er al set soo vroolijk uit als bij dacht zij in haar boekje Dat Niels hier was kwam aldus Jena Jensen had opgemerkt dat de weduwe een ander voerman had dan Niels en daarom bad bij dezen afzonderlijk doen uitnoodigen want Niels bid vroeger bij hem gediend oa zich bemind gemaakt Be dans bleef nu met korte tusschenpoozen aanhoudeu gedurende welke men zich met een borreltje en een teug bier zooht te sterken De speelloï badden weinig rust Wanneer er eens een snaar sprong nnmen zvi eene pauzr die zij zoo lang mogelgk rekten Toen de jonge lieden de gewone rondo dansen moede werden begonnen zij de voorvaderlijke Jangeu als meisjes vreugd jodmtoer hot bruinzwnrte kamizool harten twee de lange slier de kleine f en meer andere Het waren allen contra dansen die met groote bedaardheid werden uitgevoerd Toen bet tegen tien uur liep begonnen de ondon dat wil zeggen mannen en vrouwen naar buis e trekken nadat zij kouden brij n gestoofden viacb tot avondeten gebruikt hadden Het jonge volkje bleef sicb vermaken tot belderlichten dag ma r de arme Sophie moest met hare moeder raeè voor het eif uur was Zoo ging het den eersten dag van bet feest den volgenden kwamen de gasten tegen den middag wser by een eo zetten voort wat begonnen was deu derdan dog raakte men san bet eiade maar er was Indien alle stroken van een kilometerbitekji t gn verbruikt vóórdat de 1000 kilometers cgn afgelegd eu de houder niet vooruemens i een nieuw boekje te oemen of wel het nveiblgv nd aantal nog niet verbruikte kilometers te groot IS om op een nieuw boekjo te kunnen worden verrekend met de volgende reis zat kostelooH een suppletieboekje worden verstrekt geldip voor het nog ongebruikte aantal kilometers en inlks tegeo intrekking van het verbruiktii boekje Deze supptetieboekjes hebben denzelfden geldightididuur aU de oorspronkelgk afg geveii kiloraeterboekjea en moeten door belanghebbeuden minstens drie dagen te voren aan dr station al okette o worden besteld onder opgav van het nummer en de klasse van bet boekje dat door ket supplement moet worden vervangen De sNederl Vereeniging tot afschaffing van sterken drankc ontving van H M de Koningin f 100 en vau H M de Koningin Regentes f 150 Men achrgft uit Sliedrecht Dinsdag is op de Merwede onder deze gemeente juiiit ten Z W van do brug aan Baanboek een sehip beladen met hooi door het hooge water op den oever geloopen Daar Ji schip met den voorsteten op den berm zit vreest men dat het mol afvallend water middendoor zal breken De Inveotaris is gered eu de opvarenden hebben t vaartuig verlaten Op het Hooge Zand onder Nnmnnidorp heeft zioh dezer dagen het volgende geval voorgedaan £ ea reiziger die dstr des avonds laogn kwam en er den weg niet goed wist be iool een wouing binnen te gaan Daar voud hg een vrouw met een kind Nanwel jkii had tij hem echter bemerkt of zg begon uit alle macht te flchreeawen Help help de moordenaar Bji wil mgo arm kind v rmoonlen 1 HWp tielp Mgn kind mgn kind Ëo of hg tl baar aan het verstand trachtte te brengen dat zg zich vergiste het moobt niet baten Hti was en bleeJ voor haar de berochte moordenaar Begrgpeode dat langer t blgven voor hen noodlottige gevolgen kon hebben koos hji de wgpte partg en maakte zich uit de veeteD Eeoe poging tot het met geweld ontvoeren van een kind ia te WiuHchotcn gelukkig vergdeld Maaudaft namiddag tegen zes uur zou het zevenjarig zoontje van den timmerma Joh de Vrit s in den Mulenhorn eenp ach toob genoeg om de aanverwaoteu op een flink ontbgt te onthslea Toen nu alles voorbij en men we£r in zyn oode doen was begon de weduwe een orisebuldig plan ten uitvoer te leggen dat oieta meer of minder beoogde dan bare jongste dochter voor altyd ooijelukkig te maken Aan al hare dochters moest betzelfds recht wBderrare meende zij Zij meende dit wel is waar niet met betrekking tot het ongeluk maar ia zoo verre dat Sophie even goed als hare andere doohters eene hofstee moest hebben Bg gelegenheid van bet doopmaal was tjj er in versterkt gswordea dat Siïren Jensen eene goede partij was z liad met oplettendheid versobeidene moeden gadegeslagen die hem met onderzoekende blikken beichouwden en op eene fijne manier naar den stand sgner laken onderzoek deden Daar was hyv de vrouw van Ole 01 die twee sobeeloogige dochters fasd welke altyd naar weduwnaars keken Verder de vrouw van Jens Pedersen met hars drie langhslzige dochters van welke de jongste over de dertig was Zulke lui nemen overal de geleg nhtid te baat maar bet zou toeh zonde en schande zijn wsonfler eene van die allen op zulk eene plaats kwam Dsarom moet het ijzer geimeod worden terwijl het heet is Deze gedschten bewogen de weduwe om haar arbeider in de opkamer te roepen toen hy s avonds gereed stond naar buis te gaan Hm hm Peer gy zegt dat gij S ïren Jensen van Klleród kent r Ja vrouw dat zou ik gelooven ik ken bem even goed als ik u ken want ik heb in vro g r tijd twee volle jaren op de boerderij naast de zyne gediend Hy ia eeo knap nan dat moet gezegd worden U terbuurt aldaar in gezelschap Tan tweeaudere meiajei naar eeu apotheker gaan omraedicgnea voor een liek sueje lt lialen Op korten afiitand van de ooderlgke woningwerd het drietal langs eene heg gaande dooreen man met langen baard en geklred meihoed en overjas aangevallen De tienjarigemeinjes konden zich losrukken en vluohttecnaar huis terug Voor nog de vader den onbekeoden onverlaat kon achtervolgen had deiehet jongentje reedi een eiodwregs meegesleepten het kind met gvweld door hei aan deooren te trekken en te slaan losgernkt aoeen hek waaraan t kind zioh trachtte vast tehuodun Tfrwjil hg t kind oortduwde datsteeds om moeder en vader riep naderde gelukkig toevallig eeo pHkbaisknecht met oenckar Dienti ngevolge liet de booswicht het kindlos dat fluks aao de andere igde der kar liep terwgl de lummet het haaenpad koon Hoeweltoen ook juist de vader van t kind naderde laid roepende naar zgo zoontje dat nu op veder toeichoot kon men den luchtcllng waarmen juist op een kruispunt vru egen ensteden was helaas niet meer achterhalen Gi air ren morgen vermoedden de maréoheasaees den dader te hebben doch tjoagnotje herkende io hem nie den onverlaat die t kindhad trnehten te ontvoeren zoodat de K litie zeer wHarseh jolgk te vergeofsf nog naar denbooswicht zoekt P Q C Een onbekend gebleven heer deed Zondag middag te Umaiden onderzoek met hoeveel personen de reddingphoot bemand woa gewetkt en toen roeu hem meegedeeld had dal er elf wari u stelde hg den schipper dier boot f 65 ter hand dus f 5 voor elk man H Ct In de nabybeid der Faroë eilaaden ii een zeer ernntige soheepuramp gebeurd Op vuile zee brak in een duisteren atormsehtigen nsoh t aan boord van hH stoomschip Prioctpia s ran Dundee naar New York brand oit De acht WHohthebbende ceetiedeB werden door hei uur overvallen Twee van hen kwamen in de vlammen om de overigen sprongen over boord om zich te redden waarby er vier verdronken Daarop volgde een strijd van drie dagen tegeo het vuur terwijl hot ichip voor den iorm liep In eeo donkeren nacht voelden de sehapelingen een hevigen schok een zwaar gokraak werd gehoord eo vyf minaieo later xonk de Friooipia € in de diepte Zevenentwintig opvarenden verdronken slecht ééo werd gerad en dere mnent Kinh achttien uren lantr in de beeft my dikwijU flea bornil geiffreii wanneer ik als bet heiligavorid wua met tyn volk een praa e maakte Ja het is een nhm genoeg Oy hebt wel gemerkt dat ik Sophie graag op zyue hofstefi sou zien F nLieve hemel ja en ik dank u wel voor het vertroQwea dat gg io mjj stelt Ik begreep bet toen ik laatst met u op den akker was Uasr gij kant er ook op aan dat niemand het miosts van mij ui te weten komen of men moest mg opensnijden om in mijn binnenste te kunnen sien wLutster nu Morgsn gut gy nsar Sdren Jensen en zegt dat gy hem van mij moet groeten en hem vragen of bjj royne dochter wil hebben G weet zelf wol wst ay kan en koe zy is dat kunt gij bem dus vertellen iWat dal ungaat ik zal ivHm En zeg bem dat ik bssr vyftien honderd rijksdaalders 1 S6 medegeef ea eene koe die hy naar verkiezing kan uitzoeken Verder SO el wadmor 50 el linnen en twee bodden met toehehooren eene goede kletirkut en de lalafel die dur aUat Hm kant gg alles ontbonden F j 0 hé dat is niet moeielyk raur ik most toch zoo maar niet met de deur tn het huis vallei V Gij kunt er invallen net zoo ge wilt als gij maar ds wurheid spreekt Als hij er ooren naar heeft dan moet hy eenloags maar eens hier komen Hier hebt ge wat te elen ntem dat voor onder weg mede Ga nu naar huis en naar bed dan kunt ge morgcB vroeg op het pad zijn Wordi rerw ffrf