Goudsche Courant, vrijdag 13 december 1895

10 64 11 09 11 18 1 14 8 81 8 44 4 60 6 84 7 11 7 61 8 81 8 43 8 61 9 67 11 13 11 01 19 88 n H 4 67 K 7 6 n 11 10 04 11 08 18 89 K Ir K 6 04 K 8 06 K H 10 11 f 11 16 1S 4 H s H 6 11 v r 8 13 t 10 18 11 84 18 18 11 88 1 44 8 60 4 01 6 80 6 4 7 80 8 81 8 61 9 03 9 10 10 87 11 80 UOTTÜKDAM 0 0 II D i 8 88 9 40 9 81 10 19 11 80 11 80 1 48 8 80 8 10 8 48 4 10 6 81 6 17 8 06 43 10 19 jf t 1 61 n r 87 9 69 H 10 86 K n 1 69 H f 8 84 68 V 10 48 K 1 06 It f 41 9 S B5 9 69 10 11 10 49 1M8 11 40 1 18 8 09 3 19 4 08 4 40 6 81 47 8 16 10 08 i Si rwegverblo llDgen met GDlüA Wlnterdlenst 1895 1896 AaogevaDgen 1 October Tijd van Greenwich 08 9 40 9 88 10 7 88 7 47 7 48 DRN HA G eOUDl sHege5 T J0T 48S 80 8 M 1 0 1111 86 U lBl SB 8 44 8 68 8 48 4 16 6 17 O ïs 7 B8 M8U Voorb 6 87 10 17 1 41 n 9 Z Zegw ll 10 88 1 61 y t n 8 9 S Zev lC 8 8 n 10 48 n O n w ÏO Gnada 6 887 60 8 18 9 9 66 10 1 10 64 U 06 18 46 8 17 8 14 8 96 4 18 4 4S 6 47 6 60 8 Ï8 10 18 Stopt ie Bleisinik Kroisweg en Nootdorp Leidsokaadam eu Hekandorp U T B O H T G O ü D i Ütreobt 7 80 10 11 84 18 B0 8 10 8 684 48 8 86 7 0 8 09 8 07 10 84 Woerdea 8 11 10 88 11 61 4 16 6 68 8 10 64 üadewater 8 19 10 81 9 4 84 t t 86 ftaada S S8 9 84 10 44 18 07 1 88 8 48 4 871 88 7J 8 86 8 419 4 11 10 i llSTERDA It B O U D A Aautardam C 3t 8 8 10 10 48 8 81 4 10 8 18 7 4S 9 46 fioada 7 88 9 04 10 14 18 88 8 88 6 80 o 7 46 8 49 11 10 toPp n U BleUw k KntUwt a Kootdorp LudsakoidaB en Uakwdorp BOUDi DEN H iO Uc i cl 7 80 6 86 9 09 9 37 10 80 10 60 18 1111 88 1 87 3 86 8 47 4 46 6 47 7 14 7 4 P 19 8 64 9 6411 O iSov ll 7 418 47 11 01 18 40 4 87 8 01 10 08 Z Ze3W 7 iS 8 68 11 18 11 49 8 08 8 18 10 16 Vnnrb 8 07 9 08 11 17 l Ol 6 80 8 88 10 17 lh e 8 11 9 13 9 37 10 07 10 48 1 81 11 48 1 0 1 67 4 06 4 17 1 86 6 67 7 44 8 81 9 18 10 88 11 40 O O I D 4 UTÏlOHT io d 8 86 6 87 7 66 8 011 81 06 10 19 10 57 11 48 1 80 H 8 8 8710 81 11 48 O O UI i AM STB DAM 10 01 10 67 18 10 8 31 4 47 M 0 19 11 06 1 1 18 4 86 8 48 11 80 rpr rNrvS r £ id id m ¥ l l wSk llnii r H k d rp kolde wiMt wrakhoat 1 IM THtklemmtn un een atuh Staten Qe eraal 2e Kaukb Zittiag tkd WoBDidag 11 December 1895 By de Toortgoznite btjhaadetiD der beKmoting TftD BinaeoUadsobe Zakeo rerklaftnle de Miaiiter geen bezwaar te liebbeti tegen een pst Toor de bevorderiag der veefokker j waarvoor de heeren Ferf c Tooratelden f 10 000 TOor memorie nit te trekken in afwachting van een gemotireerd regeeritigsTOoritel De heer Beetaerti wees op hetgeen het kleine Denemarken roor de opbeuring van de veeteelt doet z i van grooter algemeen belang dan de paardenfokkery De beer Ferf acht in bet reglement op da paardenfokker houwetof gelegen voor dt regeling van de sabsidiëD voor veeteelt De heer Lobman telde deu door den miniiter gewenachten uemoriepost roor ook wegens xya bezwaar tegen de begrootingeTorhoogiugen door de leden die daardoor blflotitaan aan de verdenkiog van aan huii kiezers beleefdheden te bewyzen we rapportears en de heer De Kenter ondenteuud ii bet denkbeeld viin rökasteuu voor du veeteelt ook de heer Lieftiack die de land bouw belangen reeds te veel veiwaarlooid achtte De heer Van Dedem achtte dergelijke tublidie alleen tea voordeele van de gegoede Itndbouweri Nadat de Minister het voorbereiden van een subsidie plan bad toegezegd werd het amende men t Ferf verworpen met 49 tiyen 44 stemmen waarna voor genoemd doel een memoriepoit werd ni etrokken Aan deu heer Van Deinie verzekerde de Minister dat de Uegeering alles doet om de klnchtea in bet baitenland over deo toestand van het vee te Toorkomen Over den nieawen leeriobooj in de archeologie aan de Universitaii te Leidan outatond een laogdarige discussie waaraan de heeren Sanders Vermeulen eo Koyper deelnemen die bezwaren opperen terwyl de beeren t u Bjlundt Gouda Mees Booi en Drucker deu post verdedigen Na verdediging door deu niioister werd het artikel onder algemeene hilariteit zonder stemming aangenomen In de avoodzitting werd bet Midd Ond afgohandeM Eea amendemeni Lely om f 500 meer nit te trekken voor den boogleeraar in werktuigbouwkunde te Delft die dan den titel Tau Hoogleeraar zou onkvangen werd door den minister overgenomeu De heer Donner bestreed de aubsiditj aan ambachtsondorwyV terwjjl de huerrtmeenge die toejuifhte By Lsger Onderwijs volgde een lange discussie over de voorgestelde kweekschool voor Onderwgaeressen die uiet afliep en niet zonder reden den voorzitter den wenicb ontlokte dut de leden hun gedachten meer moesten concentreeren Door zekeren Jean Jtleosae ia een sigarenmachine uitgevonden die in de toekomst een gevaariyke concurrent van den besten sigarenmaker dreigt te worden De Tabaksplant geeft van deze uitvinding eei uitvoerige beschrijving waaraan het volgeode is ontleend Het prodnctievermogen der machine is by benadering aan te geven wanneer wjj slechts vermelden dat by een geregelde wijze van werken zooals wü sagen in één minuut drie aigaren kunnen worden gemaakt wnarop uiterlijk niets te zeggen valt Om echter eens te latea zien wat de machine bg eeoe vlugge bediening in den tiJd van vyf minuten kan leveren liet de heer B de machine werken fall speed 7 SS 8 40 7 8S 8 17 7 8 8 84 IM 01 IM lll 5 I B7 t io g oi S lt 18 B SS 8 S4 S Si 8 80 OoudB Uoordreoht 0 K Ue Rotterdam Kottardus U palle i i uwBA k MoordMokt Ooitl Oud w 6 60 8 64 WMrdei6 69 7 08 8 18 UtMokl 6 18 t ♦ + f Nbm Am t r i m aoud 8 37 8 81 4m t rduiO Sl 8 14 9 86 De jeugdige tigarenmachinist tnipte als ren Jaap Eden en werkte mf t do behendigheid van een goochidaar het dokblad om de pop welke zyn belper tussoheu de tangen legde en in dien tijd van vyf minuten draaide hg 35 igaren Hierl Ü moeten wg echter op nierken dat onder dil aantal eenige ligaren waren waaraan wel een wainig de haast te zien was waarmede zg waren vervaardigd Bovendien is bet begrijpelijk dat deze buitengewone haast voor de meeete werklied n geen half uur vol te houden is Doch bet geeft o i toch blgk wat de rancbioe in het uiterst geval leveren kan Hoe de sigaar er nitziet In één woord omerbeterlgk Als men de te Johannesburg rersckijneode The Freits gelooven mag deed zich te Lorenzo Marques onlange een niet onvermakelgk geval voor Daar stonden negen knappe jonge Hollanders met kloppende harten de komst eener stoomboot af te w chteo dia negen jongedochters uit het moederland xou aanbrengen van wie ziJ de belofte hadden gekregen dat zg over hart en hand mnchteu beschikken Üü Mol anders hadden in eeu Am terdamsch blad geadverteerd om een hvensgezellin en voor stle negen had zich een geschikte candidiat opgedaan Eindelijk kwam de boot aan en weldra zag ujeL negen juffertjes op den wal stappen schrüomvallig om zich heen ziende De beeren gingen naar haar toe en na een telkens berhaald Pardon is u juffrouw zoo eo zon kwam ieder tot zgn bestemming s Avonds bracht de trein een vroolgk gezelschap naar Pretoria waar den ambtenaar van den bnrgerlgken stand kort daarna een druk dagje werd bezorgd Op do klachten in het af deel ings vers Isg der Tweede Kamer voorkomende heeft de miaister van fluaociën evenaU een jaar geleden geantwoord dat de geheimhonding der vermogensbelasting voor zoover hem bekend wordt betracht in de gevallen waarin de toepassing der belastingwetten het niet onmogelijk maakt By het nauw verband tusschen de vermogens en de bedrijfsbelasting gelegd is Zf gt de minister het in veel gevallen niet doeulgk om aan de commisniën van aanslag de kennis van hi t bedrag der vormogens te onthouden Nsar aanleiding der gemaskte opmerking heeft bij aan de inspecteurs ten allen overvloede ernstig aanbevolen hunne mededeelingen in de commisaiën van aanxlag voor de bedrgfs belasting zooveel te beperken als met eene behoorlijke toepasting der wet op de bedrgfabelastiog is overeen ie brengen De miniiter stelt hoogen prya op de mededeeling van concrete gevallen waarin hei geheim der vermngenshelasting door eeu ambte nsar is geschonden opdat deze zgne gerechte straf uiet ontga Maar v gn de in het voorloopig verslag bedoende inrichtingen door inapeotenrg der registratie aan notarissen wel altgd te beschonwen als gedaan in stryd met den plicht tnt gebeimhoudingV Om dit te beoordeelen zou de Minister daarvan meer moeten weten Hg veroorlooft r ïch de opmerking dat de aangifte voor de vermogeusbelasting van een overledene uiet als een geheim roor diens erfgeaatuen of hun gemachtigden notaris kan worden beschouwd meermalen is het voorgekomen dat de aangifte voor de vermogensbelasting beeft geleid tot de ontdekking van de gedane verzwgging iri d aangifte voor bet auccHAsierecht In dergelgke gevallen wn het noodig de erfgenamen of hun gemachtigden notaris te wgzeo op den inhoud der aangifte voor do verraogensbi lasting van den overledene De Minister kan daarin geen schending der geheimhouding zien omdat daardoor de inboad der aangifte door den ambtenaar niet verder werd bekend gemaakt duo voor de uitoefening van zgn ambt gevorderd wordt 8 18 8 07 8 17 4 16 4 47 6 67 6 68 6 31 10 18 n 7 10 10 89 8 34 6 06 17 7 18 8 46 10 37 3 60 4 48 6 18 6 f 8 04 f 1 8 46 3 08 1 80 lu den loop van dit jaar is een onderzoek ingesteld of de verschillende kantoren waar vermogensbelasting moet worden betaald zoodanig lyn ingericht dat bij de betaling dier belasting het geheim van den aanslag niet ward geschonden ook al werken de belastingaebuldigeu tot bet bewaren van het geheim niet opxetielgk mede Het ondarzoek heaft aan het licht gebracht Jat hier en daar roorzieoing noodig was waar die in de bestaande kantoren kon worden aangebracht ie dit geschied de hoofdambleuaren der registratie zgo uitgenoodigd om by verplaatsing van kantoren waar vermogensbelasting bjtaald moet worden toe te zien dat de nieuwe kantoren iu dit opzicht geen reden tot billgke klachten kunnen geven Ook zijn inapectenrs der registratie nitgenoodigd zorg te dragen dat ban gesprekken met belastingscbuldigen over den aanslag ook voor hun personeel geheim blyveu De Miniiter beaamt ten volle de gemaakte opmerkine dat bet publiek dikwgia weinig prijs op geheimhouding blykt te stellaa Hg beeft echter reden te vertrouwen dat door ds ambtenaren alles wat in hun vermogen is wordt godaan om het geheim te bewaren Uit Leiden wordt van 10 dezer gemeld Heden deed de vertegenwoordiger der firma Wille Co by de politie alhier aangifU dat uit een pakje door baar over het kantoor van V Geud Loos naar Utrecht verzonden eene som van f 1600 was verdwenen Terwijl de aangever zich naar Utrecht begsf om de zaak nader te onderzoeken toog de inspecteor van politie Ie klasse R Pronk aan het werk om bier een onderzoek in te stellen Bij dat onderzoek bleek dat de administratie der Hollandache spoor bg aanbieding dat pakje geweigerd bad omdat het niet behooriyk was dichtgemaakt hetgeen volgens verklaring van den aangever wèl het geval was geweest daar by hei pakje met zes lakken waarop zyne initialen F K waren afgedrukt bad verzegeld terwgl toen hei pakje voor de tweede maal aan de spoor werd aangeboden op de lakken voorkwamen de letten F v O Aangezien een dergelijk stempel niet op het kantoor der firma Van Gend Loos aanwezig was en bet voor de band lag dat zich een der bedienden aan ontrouw had schnldig gemaakt kwam de inspecteur op het denkbeeld bet adresboek te raadplegen Daarin kwam onder anderen voor de naam F van O ffen kastaleic die door den inspecteur ondervraagd verklaarde a tu den bediende van Van Gend Looa zyn tempel te hebhen geleend Bedoelde bediende werd nu in hechtenis genomen en door de verklaring van den kastelein zoo iu het nauw gebracht dat by bekeude de dader te zgn en verder dat by het geld op zgn kantoor verborgen badf waar het dan ook dpor den inspecteur gebonden en iu beslag genomen ia zoodat de firma Wille Co geen schade behoeft te Igden Tegen den ontronwen bediende wordt proceivarbaal opgemaakt Te Wageningen is feest gevierd naar aanleiding van de vestiging der rykstuinbonwscbool en de reorganisatie der rgkslandbontrschooi Allereerst bad aan de armen van alle gesindten eene ruime nitdeeling plaats van erwten spek en grnis en werden de verpleegden in bet uade mannen en vrouwenhuis onthaald Het fanfarekorps hield een optocht door de stad Uit alle huizen werd gevlijd Het gebouw Januahoff waarin een bal werd gflgeven kon alle bezoekers bgna niet bevatten Namens de feestcommissie en het gemeentebestuur werd een telegram van hulde en dank gezonden aan deo minister Van Honteu Omtrent het vergaan van het Duitiche scbip sLibertasc bg Callsntsoog wordt nog gemeld dat de reddingboot wel in zee ging en de hulp zeer dicht by kwam maar dat de boot het schip niet kon naderen en de nog aan boord zgnde bemanning voor de oogen der redders den dood vond Sleohts twee man ontkwamen aan het graf in de golven Alleen de timmerman W Siewert en de matroos F Beese wisten lich is redden Siewert die niet kon zwemmen mocht erin slagen eenige duigen ouder de armen ie krggeri waarop bg boven water bleef en nn eenigen tgd te hebben rondgadrevan op hei strand werd geworpen Toen hij eenmaal grond onder zyne voeten voelde liep hy het itrand over en klauterde hg de doinen op San klein lichtje schemerde op eenigea afstand hg liep daarop toe en bereikte gelnkkig eene boerenwoning aar hg gastvrij ontvangen en van drone kleereo voorzian werd Terwgl bg zich hg de kachel aat te warman werd een half oor later opnieuw aan de denr der woning geklopt Weder werd opengadaan en Beese stapte druipnat binnen De ontmoeting tusschen de beide acbipbrenkelingen moet allartreffendsl geweest zgn ieder van hen bad gedscht de eenig overgeblevene der bemanning van da vLibertaec te zyn en man kan lieb dus bnnne ontroering voorstellen bg het weerzien van een doodgawaandea lotgenoot Van zes der omgekomenen zgn de Igken reeds aangespoeld ook dat van den kapitein Dat bg al het laad dat geleden werd ook velen een bigde verra sing te benri valt laat ziob denken Van tal van schepan die op de thuisreis waren is reeda kort bericht ingekomen dat ly het in den storm hebben uitgehouden gespaard bleven of in een bebonden haven uren ver nit de koers yn aangeland Uit een particulier schrgven nit Deli verneemt bet N V N dat een vrouw ta Medan achter ilot en grendel is gebracht als vermoedeiyke daderes van den moord op den beer Kat Bg de directie der Sociétè anonym da Tramwayst te s Gravenbage bestaat het voornemen de stoomtram tasichen Delft en de residentie te doen vervangen door een electriscbe tram De proefrit zal in de volgende week plaats habben Ëeu kantonrechter die moet terechtstaan Dit is mr P van Alphen te HuUt die door deu burgemeester van Honteniase werd bekeurd omdat hy na t alnitingsnur te Kloosterzande in een herberg was De luitenant der marine v D die van verlof achterbleef beeft volgens de Pr Gron Ct € eerst eenigen tgd mei een nu ierogge keerd meisje uit Groningen te Pargs doorgebracht en is toen in plaats van naar Hellevoet naar Anstralie vertrokken dna inderdaad ge deaeiteerd Een Engelach artillerieofficier majoor Sandbach heeft op de Ifeuwenjacht in Homalilaod een avontuur gehad dat hem het leven beeft gekost Eene leeuwin was door dryvers uit het struikgewas opgejaagd en werd door eeu schot van majoor Sandbach getroffen Een inlander die naast hem stond schoot toen nog eens zgn tweeloopsgeweer op haar af Het gewonde beest sprong op den inlander en doodde hem met een alag van haar klanw tegen zyn hoofd Na een tweede schot van majoor Sandbach wierp de leeuwin zich op hem Geen patroon meer op zyn geweer hebbende dreef hg het beest den loop in den strot Maar de kaken van de leeuwin sloten zichnog om zgn arm en terwgl hy trachtte haar muil open te sperren werd hy ook in den anderen arm en hand gebeten Eindelgk werd de leeuwin door inlanders met speren afgemaakt Tien dagen duurde de reis naar Aden waar de gewonde aen dokter moest vinden Onderweg kwam bet koudvuur in een arm de arm moest afgezet worden en het eind was de dood De moord te Rotterdam Een onzer Hotterdamsobe correipondeoten icbryft ona Tot nn toe is nog een belangrgk getoigenia geheim gebleven dat eohtar toch pas laat ïs afgelegd en men vraagt zich af hoe het mo gelgk is dat iemand die van deze zaak iati weet dat na de pnbliciteit die er aan ia gegeven nog voor zich kan bonden Hoe het zy thana ia het by de politia bekend en deze zal er baar voordeel mee weten te doen Het was hy toeval dat ik er achter kwam en bat bad mur weiniga minuten gaieheeld of ik bad ar maer van geweten want evenveel minuten vroeger was de politie me vóór geweest Voor wat betreft de plaats van de eigenlyke misdaad heb ik den Wesfzeedyk opgegeven t is daar geen huis waar het kind aooknnoeo zyo opgehouden of vermoord Ik richtte daarom gisteren mgne uhreden naar den Hoogen Boezem waar Van Berkel heeft gewoond De gordgnen hangen er nog voorde ramen en de kamer ziel er als bewoond nit Eén ding is zeker als men het kind daar ia de buurt beeft vermoord dan moet bei met bet een of ander voertuig naar den Weatzeediik zgn vervoerd want het te dragen zon onmogelgk geweeat zga dat had de aandacht moeten trekken Het eerste wat ik deed was de wagenverbnarderi iu de boort afloopen om door vragen rn weder vragen te weten te komen of ook een van hen op een ongewonen tgd eeu wagen bad verbuord waai bet ia toch uiet aan te nemen dat men het vervoer overdag zou beblien volbracht Er wonen nog al wat wagen ver huurders in die bonrt en het duurde dns lang voordat ik mgn man bad gevonden d w z voordat ik iemand bad die niet rechtuit op myn vragen SDtwoordde t Wai op de Slaakkade bg den Hoogen Zeedgk dat een vroowtje die de eigenaresse van de zaak scbgnt te zyn door de mand viel eu nadat ik een kwartiertje met haar aan de deur bad gestaan tel dat niet sy maai haar knecht dec zatk bad behandeld De knecht verscheen aan de deur een klein oud verschrompeld mannetje met een borRteligen baard nnheimlich bepaald 0 zei hg is dat oor dien wagen dat Ballemaai niksf ptang ging de deur weer dicht Dit overtuigde me dat hy meer wist Ik zal niet alles herhalen wat hy zei en hoe hy het zei maar zie bier wat ik te weten kwam door de gexamenlgke getuigenis van bem de juffrouw o de buren Op een avond eno week of drie vïpt geleden reeds na den tgd dat gewoonlgk geen wag ta meer gebaald worden was er een man geko o om een wagen te halen De mau waa eeu onbekende en daarom en ook omdat het al zoo laat was wilde de knecht vau de zaak den wagen niet meegeven op do verzekering van den klant eohter dat het maar voor een uurtje was ging hg er toch toe over te meer daar het noodige statiegeld werd betaald ala naam werd opgegeven Jansene Naar alle zekerheid ug de knecht den huurder na en zag dat deze den wagen voor een huis op den Hoogan Boe em neerzette en naar binnen ging Naar de denr gaande om te zien of er ook een naambordje opstond hoorde hy kermen ala van een kind en naar binnen glurende zag bg twee mannen die iets met een kind deden bet uitkleeden of zoo iets Hy dacht natuarlyk niet aan een misdaad waa gerust cmtrent zgn wagen en begaf zich naar hais Eerst dezen morgen heeft de man dil aan de politie bekend gemaakt Voor welk huis hg nu den wagen heeft zien stilstaan wilde hy mg niet zeggen de politie had bet bem verboden eeu in der baast door mg ingesteld onderzoek mocht het niet aan t licht brengen Hierover dos later meer Het onderzoek in de zaak wordt door de justitie met kracht voortgezet Men seint dafo II Dec Alom gaat bier het stellig gerucht dat Van Berkel hedenmiddag bekend haeit bg den moord betrokken ie zgn Ta a Hertogenbosch is gisteren door depolitie in alle krotten en verdacbtte buizen in verband met den moord op den jongenHoogsteden eau onderzoek ingesteld Verschil lende personen te s Hertogenbosch meendenden gesignaleerdea persoon aldaar te hebbenaien rondloopen Hei onderzoek heeft niets aan t licht gebracht TeK BulteDlandsch Overzicbt Het geschil iu het scheepsbouwmansvak te Olaagow ia bggelegd in een bgeenkomst van patroons en werklieden nadat aan de werklieden aan de Clyda een onmiddellgke loonaverhooging waa toegestaan De werklieden van Belfast krggen in Februari opslag De bglegging van hei geschil in het acheapsbonwarsvak moet nog aan de goedkeurig van de werklieden bg stemming worden onderworpen Uit KonaUnÜDopel wordt d d 9 dezer gemeld Hei waa vooral op aandringen van den grootvizier Rifat Paeha dat desnltanden firman uitvaardigde Nïenve moorden worden barichi nit Vizisknpra Soongonrlon en Tchoroom Hetgerocht loopt dat Kiamil paeha da vorige grootvizier lit Smyrna ia gerlneht Er is ean nieuw manifest verschenen waarin da radifa worden aangespoord hunne gezinnen niet in den ateek te laten om den overweldiger te verdedigen Ten gevolge daarvan voldoen da redUa niet aan de oproeping van de autoriteiten van Bronssa en Syrië maar nemen de vlucht De Italiaansche troepen hebben in Afrika een greoi verlies geleden By de pogingen om hot protectoraaat van Italië in Abessyuie uit te breiden gaat generaal raÜprï naar veler roeeniog wel wat haastig te werk Verleden jnar verdreef by de Derwischen uit Kassala eu nam hy een gsoot deel van het gebied aan den rechteroever der Atbara iu bezit Toen hg mfendt dnar t genoeg gevestigd te zgn wendde hg zich naar het zuiden waar de vorst tau Tigre Ras Maogasha een vyandi e houding tegen hem had aangenomen De eerste ontmoeting viel ten voordeele der Italianen uit Ras Mangasha werd verslagen en zgn strgdmacht verdreven Hei gevolg dKarvaii was dat verschillende hoofden van inlandscba ctarameo hun onderwerping aanbodon En de Italiaansche regeering berchouwde zooals baron Blanc in de Kamer mededeelde de onderwerpmg van Tigre als eeu vaaistaand feit Generaal Baratieri was echter overtuigd dat bg weldra uit hei zuiden zou worden aangelaileu iu het kamp vau Ras Mnngasha had hy de bewgren gevonden dat de Npgns Menelik in Scnoa een legermacht had byeengebracht ouder bevel van Ras Makoniien om do I Italianen aan te vallen Die troepeumacht heeft na bg Amba Aladschi eenige myien ten 7 uid n van Makalle de voorhoede van majoor Toselli geheel verslagen Van de Italiaansche troepen hebbeu slecdts eeu handvol en enkele officieren zich kunnen roddeu De rest zgn op het slagveld gebleven of door Ras Makooueu gevoDgeu medegevoerd na een dappere verdedigicg der Italianen die aan den vgand eveneens eeh groot verlies berokkenden Deze nederlaag heeft in Italië diepen indjiuk gemaakt De Italiaansche bladen herinneren aan de groote nederlaag bg Dogali in 1887 en aan de overwinning toen door Rai Alula hehaald Allen dringen er op aan dat generaal Baratieri spoedig in de g legenheid zal gesteld worden deye uederlaag uit te wisschen eukele bladen vallen zelfs de regeering er o er aan dat zg niot eer de noodige sbrgdkrachteu uaar Afrika hefft gezonden Slechts een enkele raadt schochter aan tot den tcrut tocht en oppert met bat oog op den fioancieelen toestand de vraag of hel gewinscht is nogmaals tegen Menelik op te trekken De regeering is vast besloten de nederlaag uit te wisechen eti zal weldra ia de Kamer eeu krediet daarvoor aanvragen Aan het boofd der rege riug staat thans dezelfde man dia iii 1887 met kracht opkwam tegen elke oritmoedigiog ea die toen verklaarde dat de Erjthraeiicbe kolonie door Italië nioesl worden behouden Thana zal Crispi Amba Aladftcbiwrekeo zooals hg in 1887 Dogali heeft gewroken Want nederlagen a s hans door genprnal Baratieri geleden komen voor in de geschiedenis van elke koloniale mogandheid Met eeu krachtigen wil en eenige opofferingen komt men ook die wei te boven Iu de geheimzinnige campaguie door eeu deel der Purgache pers tegen president Felix Faure gevoerd begint eenig licht te komen Figaro MatiDc en Petite Répabliqae dus bladen van zeer versohilleode riohtin komen töRelgk voor den dag met de vreefelykc ontliulling c dat de schoonvader van Faure in het jaar 1841 dos meer dan een halve eeuw geleden wegens strafwaardige handelingen als procureur gepleegd bg veratffe tot lien jaar dwangarbeid c is veroordeeld en slechts de vlucht buiten de banden van bet gerecht is gebleven t Was zeker lang niet mooi van dien procureur Belliiot maar zgu dochter die zeven maanden later werd geboren eu thans Mevrouw Faure heet kon het heusch niet belpen en president Faure ook niet Ook kleeft aan hun bezit geenszins de smet van onrechtvaardig toed want mevrouw Belluot vroeg scheiding aan voor de wet en toen haar man in 1848 overleed werd diens nalatenschap door den familieraad nit naam van het kind verworpen dat dan ook later in 1865 zonder bnwelyksgift met Faure iu het hnwelgk trad Tot zoover zon mee zeggen dat Faurezich van hot beele zaakje niets hoegenaamd behoeft aan te trekken maar de v Libre Parole deze mededeeling uit de Petite Répnbliquecafdrukkende voegt er wed r e en geheimzianigbij wy komen op deze zaak terug Hetlaatste woord schijnt dus in deze nog nietgesproken Trouwens de vraag wat eigenlyk met de geheels campagne beoogd wordt ia ook na da onthulling nog even duister Gematigden en radicalen beschuldigen elkander wederkeerig van politieke byoogmerken eerstgenoemd en zeggen dat de radicalen een nieuw Congres der vereenigde Kamera verlangen om bg overrompeling Grondwstawgzigiog af te dwingen en de radicafen hnnnerzgds houden vol dat de gematigden Faure willen straffen voor de vorming van een radicaal Kabinet Volgens Libre Parolei en Intrensigeant is de oudminiater Dupoy de man die de draadjes van hei komplot iu handen heeft Volgens de Vosa Ztg willen de gematigden een wet tot bescherming van den President tegen conrant ngeichrg f uitlokken eo dus Presidentbeleediging c gelgkatetlen met Majesteitiscbennia over het geheel aanachoawt men thans een zalfde spelletje ala verleden jaar Caiïmir Parier tot aftreding noopte In den ministerraad is besloten een wetsontwerp ib ie dienen tot het uitgeven van een leening van 80 millioen frs voor Annam en Tonkin De Senaat beeft senator Magoier die als medeplichtig aan deZuiderspoorwegscbaodalen tot gevangenisotraf is veroordeeld vervallen verklaard van zgu zetel Da betooging ie Madrid op bet getouw gazet ala protest tet eu den gemeenteraad ia gelijk bekend is kalm afgeloopeu De correspondent van de Standard c schat het aantal der betoogera op 30 000 Onderweg sloten zich de liberale uppositie leider SaKasta en de leiders dqr andere oppositie partyen bg den optocht aau Twee regimenten oavelerie befïeleidden deu stoet Hun tuaschenkomat whr echter niet noodig want de oide liet niets te wenscben Men verwacht nu h i antwoord v n den ministerpresidflut Canovas op deze algemeene denioniitrati AMEBIKAANSCHE Handschoen Wasscberij A 7an OS Az March Tailllenr Kleiweg E 73 GOUDA Beurs van Amslerilam n DËCËMBËK Vorkn Blotkoers NbdzrlvJD Cerl Ned W S 92 Vii dito dito dito 8 10ii i j 10G dito dito dito 8 lOQ u HoNQAE Ohl Goudl 1881 89 4 1 huiE iBsohrgving 18Ö2 St 5 82 OoaTKNR Ubl inpapier 186S 6 dito iu zilver UA8 5 PoKTUOAL Oblig met coupon i dito ticket 3 ttvauND Ubl Bianenl 1894 4 dito eooua 18B0 4 clitobijaathe lS89 4 iitobijHopel83a 90 4 dito in goud leen 1683 d dito dito dito 1884 r SeiNJB Perpel aohuld 1881 4 1 61V I 61 ToiKiiJ Öepr Coav leen 1890 4 Geo leeniuK serie 1 Goc loeoinK serie J Zuiu Arn Rkp v obl 1892 B MRxioo Obl BuitSch 18S0 S Vknizubla Obl 4 onbep 1881 S j i U AMBTRKDAU ObUKütieu 18SK 8 aOTTiaDAU Stod leen 1B94 3 Na N Xfr HaiideUv aand Arendsb Tab My Certificaten Dtiii Maataohappij dito Arah Uypotheekb paodbr 4 Üult M der Vorsteal asud Gr Hynotheekb paudbr 3Vi Kederlaudflohe bank aand Ned Handelmaa h dito N W Pac Hyp b pandbr 6 79 I 77V Rott Hypotheokb paudbr 3I Utr Hypotheekb dito 3Vi ÜoaTSNE Oost Honf bank nand RtisL Hypotheekbank oandb 4 EttittA Kquit hypoth paedb B Maxw L G Pr Lieu eert 6 fJsD HoU IJ 8poorw Mij asnd Mij tot Kipl V 3t Spw aand Ned Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Afrik Spm sand fl dito dito dito 1891 dito ft TiLiB Spoorwl 1887 89 A Eobl 3l ftOVi 1 BOV obl SS j 58 j l OLBN Warschau Weeiion aan 1 4 Rusi Gr EuBB Spfv Mij obl 47 1 BaUische dito aand Fastowa dito aand 5 Iwang Dombr dito aand 6 Kurik Ch Azow Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 VMBBiiA Cent Pao Sp Mij obl Chic k North W pr C v aand dito dito Win 8t Peter obl 7 Denver EioGr Spm oert v a iS Vi I8V1 Illinois Central obl in goud 4 Louisv k NaihviUeCert v aand Mexico N Spw Mg lehvp o ft Miss Kansas v 4 pet prof aand N York Ontario k West aand dito Ponns Ohio oblig 6 Orogon Calif Ie hvp in goud 5 St Paul Minn kManit obl 7 Uü Pao Hoofdlijn oblig 6 ÏOi 104V dito dito UüB Col lo hyp 0 6 Canada Can South Cort v aand Va C Rallw k Nav Ie h d 0 O Amsterd Omnibus Mij aand Rotterd Tramweg Maati aand Nbd Stad Amsterdam aand 3 Stad Uoitordam aand 8 Beloib Stad A ntworpenl887 S ij Stad Brussel 1886 3 HoNG TheisfcEegullr Oeseltsch 4 OosTiNR StaaUieeoiog 1860 6 K K Oost B Cr 1880 8 Bfak r Stad Madrid 8 1B68 Nun Ver B i Hvp Spobl oort UARKTBBRICHTKM QOUda 12 Den 1695 Granen waren heden zeer ruim aangevoerd Tarwe dooreen 20 con t lager Bruine boooen SS ïlfiOceDt hooger Overigens vrij wel onveranderd Tarwe Zoeuwsoho 6 80 i ƒ 7 35 Mindere dito 6 B0 a 8 80 Afwijkende hM 6 Polder 6 75 k 6 40 Rogge Zeeuwaobe 4 8 i 4 60 Polder f 3 8 i 4 Baitenlandsohe per 70 k ƒ 8 60 è 3 80 Gerst Winter S 80 l ƒ 4 8B Zonar 3 50 i 4 Chevallior 4 75 i 6 60 Haver per heot 8 B0 i 8 10 per 100 kilo G 40 6 Hennepzaad latsndub 7 i 7 26 Buitenlandsohe ƒ 5 75 i 6 Ksnarlaiasd 7 50 ƒ 8 7B Kooluad 6 50 S ƒ 7 60 Ërwien Kookerwten 9 i 9 60 Niot kokende ƒ i ƒ Buiten landsoht voererwten per 80 Kilo 4 75 ft B 10 Booneo Bruice booneo 10 50 ik 11 50 Wilts boooen l ft 15 B0 Duivenboonen 5 75 ft 6 Paardenbooneu 5 ft 5 30 Maia per 100 Kilo Bonte Amerikaansobe f 4 80 ft B Ci qaantioe 7 a 7 85 VBKifAaKT Melkvee weinig aanvoer handel ea pryzeu matig Vette varkens groola aanvoer bande matig 16 ft 18 ot per half KO Biggen voor Engeland groote aanvoar handel flauw 14 ftl4i 0t per half KG Magera biggen goede aanvoer bandot flauw ƒ 0 3B ft ƒ 0 86 por week Vette sflhapou radel aanvoer bundel matig 14 ft 88 Nuchtere kalven rod aanvoer handel vlug 6 ft ƒ 12 GrasValvtren weinig aanvoer handol vlug SO ft ƒ 60 FolrkatrareQ 9 4 18 AangsToerd 611 putjjen ka Uiindel vlsj lo su l JB i 88 8e qaal ÏS SB Zwaardere NoordUol landaohe ƒ 84 a 88 Boter Hoede aanvoer handel matig Boebolor 1 86 a 1 85 WeihoUr 1 08 II 1 16 p Kilo 350 Staats loteriJ SeKlaue Trekkiei fae Donderdag 1 DeoenilMr 18 6 No 1100 6000 No U770 400 No tlU 8801 10811 18888 U906 en 80847 ieder 100 Prgaen ran ƒ 46 488 8683 9748 9681 19467 14187 16946 1 888 667 3667 6979 S806 19477 14177 lè604 18969 833 Ü719 7119 9838 18719 14610 16908 19096 1169 3888 7179 101193 8089 14991 16808 19118 1840 4 89 7874 10130 13066 14747 19814 19466 19 8 6869 7877 10149 1331 14916 17136 19898 8091 6386 8030 10600 13416 1 010 U6bl 19980 9961 6490 8488 1U89 13487 16900 17998 90U7 8 81 8183 8604 11260 18776 16673 17781 80333 8603 6164 8614 11681 13869 16776 11419 80868 8137 9177 8606 11630 14 88 1 890 18714 80709 3438 6841 8834 11986 UargerlUken Stand OëUUUËN 8 Dec Jobtniiei ouden U D r n Dijk en A r n Vlie Jtcobai LeeDdert ondera A de Moojjea A C Kaateri 9 Geertruidft oadere A de Zeeuw en i ran der Burg 10 Ghriatiok Predorika oudera H Vlai ea D Liigtenburit OVEaLEDËN 10 Oeo P Tan Egk 4 m 11 M ran Koog 6 m GEHUWD 11 De P de Krwö en M W G ran Krk aeeuwllk OEDOREK Alida Ntellje onderi T Moraal en C Varke i88Pf Cornelia ooderi C Tan der Wolff eo M Ouatorom Johannes oudere D vao der Star eu 6 Sobnaten Cornrli oodi ra W 1 Strater eo C Strien OVERLEDEN 1 n l ort 17 j OEHIIWn P van Tinjl pn N n Triet aOVURT£NTI£M UeTalleu van ene Dochter C P BËlJDEEWELLEN BoKHoriN JiotUrdam U December 1895 6000 Sinks uit ds fallUte KSBia ncr der ecritc bait landselis briekett over Leger Paardaa Dekens moeten tagen deo f xBl van fl 2 76 jHT ttuk worden uitverlfeht Dszs dikke onijjjtbars dekens tija zes warm als een psis oa 140 XlM om groot dm bel geheels purd bedekkend met wol op naaid en 8 breede itreepen voorta een kleine partl witte woUeneSlaap Dekens groot 140X190 om wegena seer kU iu ilecht door vaklui beraerkbare fouten in h t weefiel aangeboden lui fl 3 B0 per stuk Ko t n anden bet dubbple m DnldclUk MMbrsTMi bMUlltnKfln worden M luc iê TMptrMd trekt tcc n loMAuJInr M bM b dnt r 9ni r rembours prtiMpl nli B HnrvrlÜE V Het beate onichaddykste to § makkelyktte poetamiddel voor Heem en vooral damea en Klnderjchoenwerli Is de Appretuur van C H MUller fc Ca Bsftls Beath Str t4 Meiilittafoetf Liv op naam en fabrlektnwrlt Vartryikur by iMttm Wlnkalttrt U islietatrtrt lalMttHek SreieryeiiiM eiii nsrul Daptt by W SvilefliaH Jtrahwa M Maifitrletat 0 018 Staat St