Goudsche Courant, vrijdag 13 december 1895

v No 6840 OPNIEUW ONTVANGEN Saxletoierii Hunijaiii Jaaos Zaterdag 14 December J805 34ste Jaargang fiOüDSCHE mum NieuwS en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k 8 met uitzondering van Zon en Feestdagen De rijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst y u 1 5 regels k 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Slotemaker Co J F ClIJPERS We steinde 37 Den Haag lAl ïO S Sleniiiieii ïcriiiiien liciiarecren Buitenlaudacbe P I A N Ü h uit de eerste fabrieken in ruime keuze Ameriknanscbe HARMONIUMS door directe importatie tegen Z 10 E H L A O K prjjzen Inruilen ran bespeelde Piiino a Agent voor Gouda en Omslreken KLEIWEG WE8TLANDSCHE HYPOTHEEZBANK gereiügd te i Gravenhagr Tentrekt Gelden op M Hypotheek en Terkoopt auabrteven T n 1000 SOO 100 eu 50 Inliohtmgeu ten kantore der Bank en bg de Haeren Montijn é Co Of Dirsctifl jj HOOFT GRAAFLAND jj A tanERPKRSROIJAARÜ Wflt mwrunng lêgon Jictii W BMuoalitk lifndanpijntn kortom Mur PainExpeller Tgf iaiutketlMimilustairaiilaitegea güt AniMTfainlxpeller Vgt awat im mttÈ m itttt koiifBzu g ygg Jiker Palwlxpeller PiV M ont 75 Mat u 25 de liwah TMTUDdsB tl dfl raeMte Apotheken en b j F Ad Blohter t Ce t Rott BilMn T Gouda bij A WOLFF Markl A 144b au DB LAAT en VAN SON apotheker Markt f T POIKB OUDE 8CHIEDAMMEH GEÜTEVER Merk NIGHTCAP VorkryjibiiHr bij M PEETEU8 Jz pmixxatK Agentuur by de Firma Wed BOSillAlieüouda CegDac fin Bois f l 0 4a Lllar D OOaWAO I1C OIO nn a iMMn AaeaTma yordl Iniil la rusxal Minuid iMMban tui Utop Inhoud Tooraisn vu h t ftttsat ran Dr p T yur HAHm BOOS reoémtaah 4 f 1 80 OIWalMl nfMltkui Wil WANKÜM H J flrma Wed P J MELKEUT 144 Gouda Udsthavea N B Als btiwiJB vau oolitheid is fHobot OU Icurk steeds voorzieu vau tien iiaAm der Firiaa P HOPPE lH nKT IM i l5DllL lUlflillAili hamen Mode Artikelen en Garneeringen SKkVXttMS en hIiEEKM hEit S roiK rril E V j Uuime Keuze in PELTERIJEN Kousen Handschoenen FouIardB € or9et Bloueen Tricots Onderiyfjes Boezelaars Doeken Baretei enz PAKAPLÜIE8 e n z hi hriifl iaijeprijznt Holiede ktralUeiteu WIJNHANDEL K ALPIIK LRUEBOËK TE BOTTERDAU Depdt A KORTIER Gouwe C 34 35 Stollwerck sche Borstbonbons C briceord na vuorncbrift van den UniverBitoita Prof Gehm Ho ad Dr Harlesi Bonn hebben sedert 50 Jaren ala Terzachtend middel tégen hoesten faeesckbeid en aandoening der ademiogeorganen uiteteekende diensten bewezen Bij spoedige afwisseling Tan wanne en koude lucht is t bijzonder aanberelenswardig een bonbon te gebruiken Verpakking Geele pakjes 25 cent Alom verkrijgbaar FEANSCHE STOOMVEEVERIJ Cliemisctin Wasscherij TAN II OPPE IIKIAIEU 19 Krulnhade Rotterdam iebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hooiddepót Toor ÜOUDA de Heer A VAN OS Az 8p cialiteit voor het stoomeu en verren ran alli Heereu en Damesgarderoben alsook all KiudergoedB en Speciale inrichting TOor het atoomdn van pluche mantels veeren bont enz Oordgnen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzy gestoomd of geverfd worden onscbndeiyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wbgens uitbreiding der fabrieken zyn d pryzen 25 gedaald Te stoomen goederea als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week ORANDS MAwA BINh DU FriDtenips NO UVEAUT ÉS Wü verzoeken de Dames die ons galUn treerd mode album voor het Wlnt ra U io n noch niet ontvangen hebben dit t willen asnvrasen aan JJ LJULBJILUZOTACrirk Hetzelve worcU dan omgaand gratis M franco toegezonden Reatetlinfren van af 25 flrancf rry van aUt kosten aan liui met 6 varhooglng RéixM itit liMbir tl UmUA i I Ofiuda Suelperadruk van Brinkman h Zoon Concertzaal RÉTTITIE Oost haven Gouda DOKDER II AG 12 DECE BER TE GEVEN DOOR DB DAMES Mevrouw M SCHWAB Welman roorh Nederl TooneelTereeniging CH RI8PIJN Mejufhouw SOPHIE BOS roorb Kon Vereeniging Uet Ned TooneeU en tie Heer J J SNOEK Concertzang er Gediplomeerd d h Conservatorium te Amsterdam Begeleiding de Heer J A KWAST Muziek Directeur te Bad Kreiimad P B o G a d M M A 1 DE FLORENTIJJVSCHE ZANGER Tooneelapei in één bedryf Naar het Fransch van FRASqois CopfÉE door Mr J N VAN BALL PERSONEN ZANETTO Mej Sophib Bos SILVIA Mevr SchwabWtucA Aria uU het Oratorium ttSliast De Heer SNOEK F M Hb LssoHN a Ballade Mabia Boddakt i Twee aan Twee A BooAaaTs Mevr SCHWAB WaiiiAS aSonnlags am Bhein l Wanderlied R Schuuaiiii de Heer SNOEK Frag ment uit Multatuli s Vorstenschool Eerste Bedryf Tweede Tooneel PERSONEN Koningin Louise Mevr SOHVVAB Wblman Koningin Moeder Mej SOI HIK BOS PAUZE a Bomance uU de Opera Mignnn A Thomas b Chanson du Thoréador Carmen € G Bizar de Heer SNOEK r On © H u Txreliolcsreisije naar het Fransch van Mme JENNY THENARD Voor te dragen door Mej SOPHIE BOS 0 Vaderland de Heer SNOEK R Hol 9 Wie van de Twee Blyapel in één Bedryf jf Naar hot Fransch van EÜGÊNE VERRONSIN Mevr De BREVAL 80 jaar Mevr SpiiwabVVblmas BERENGÊRE haarnicht 20 jaar Mej SoriiiB Bos Entree ƒ 1 guUeu Aanvang 7 uur Bespreking der plaatsen op den dag der uitvoering van 10 3 uur a 10 cejU extra per plaats BOEK m STEENDEUEWEEE fn gro te ver$eheldenli ia Rouwkaarten en Rouwpost met Portefeaille Sluiting NAAMKAARTJES IfËenus IVota s Kwitantiën Vetvrij Papier voor H H Winkeliers enz em SPOEDIGE AilEVERING NETTE BEWERKING A BRIITKMAIT Zn Warnung Der grosM Erfölg iltn urttwfl rttteni H Stallen arrMgan hut Anlêu n rtr êh té MÊi w rthlnseti Ifachahmunifen gegtbm liaa kmifi Miêf umarê utoti ncharfen H SUMmi owr H mm tet mMt tn stlohtn tisonhanihm M éênm ë $§rPlakat fwtt nabaniMtMd 8M4 iffJ M Veimengi Uwe Koffie voor de helft met mUSEM S SHEIFF M SOFFIE en g ij bespaart 95 centen per pond Fatent H Stollen BINNENLAND GOUDA 13 December 1895 Zaterdagavond ten 8 uar zal op de boventaal van het Café Vrede Best eenealgemeene lergadermg pUata hebben van bakkeragezellen tot bet tot stand brengen van een ziekenfonds Wy raden atle gezellen aan deze byeenkomit by te woneD cDgetwyfetd zuilen zy dan ook medewerken tot bet in het leven roepen vun een ziekenfonda SH Patroons znlleo zeker die pogiugen itenuen door bet toetreden als donateur De Ned Gist en Spiritosfabriek te OeUt die een groote som daarvoor acbonk gaf een uitstekend voorbeeld Naar wy vernemen hebben eenige heeren hier ter stede het plan opgevat een postduivenvereoniging op te richten De late vergadering tot het vaststellen van reglement enz zal plaats hebben Maaodagavoud op de bovenzaal van het Koffiehuis Harmonie Maria Oeertrnida Keizer geboren 19 Febr 1874 te Dieren kinderjuffronw heeft 25 Nov II haren dienst te Leiden verlaten zeggende een brief naar het postkantoor te gaan brengen Na dien ijjd is ly niet teruggekeerd doch beeft haar vader wonende te Amsterdam een brief van haar ontvangen waarin zy vermeldde foornemeos te zyïi een einde aan baar leven te maken Haar signalement is als volgt tametyk lang aangezicht dik en bleek voorhoofd hoog oogeo zwart heeft een oogkwaal zeas en mond gewoon kin rood haar zwart en gekroesd wenkbrauwen zwart gekleed met blauwe stoffen buisjapon met blanw fluweel afgezet roode sjaal met roode zyde bloempjes bruin zoogenaamd reisboedje met gleuf pantoffels van zwarte stof twee paar zwarte koosen waarvan een paar gewerkt met gaatjes witte katoenea rokken vermoedelyk gemerkt M K De commissaris van politie ta Leiden verwekt opiporiug van bovenbedoeld meisje en by OQtdekkJDg bericht Jacob Cornelis van der Vis oud 19 jaar tenger blond baar gryze oogen dunne lippen gave tanden spitse kin smal aangezicht geele kleur gekleed met gryze pallerine jas gryze broek blaawe pet met reebten klep laatst verblyvende te s Gravenhage in het toevluchtsoord van bat Leger des Beils verdacht zich ta hebben schuldig gemaakt aan Terduisteriog nn gelden en goed hem in dienstbetrekking toeveriroowd De commisssaris van politie belast met het hebeer van de Ie afd te a Hage FEVILLET ODI DE WKDUWE 5 Ik verzoek mijne geachte lecers en teterewen vel aoht te geren op welk eene wijze Peer Siïren voor de dochter zijner raeeaterea uit vrijen ginR Ken ieder weet dat het Trijeo eene raoeieiijko zaak ii die niet genoeg kan beatudeerd worden Al behoeft gy voor u Belven niet te vryen wie weet of gij niet eens luat krjjgt anderen salk eene dieuat te bewijzen Den volgenden dag toen da arbeider meer dan alledaags gekleed in de huiskamer ran Sdren Jensen trad stond deze voor de open kast on was juist gereed tyn morgendokje te gabririken hetgeen een tevreden glimlaebje over zyn rleezig gelaat renpreidde Toen bij hoorde dat er iemaod Itwam deed hij langzaam de kaatdeur dicht an keerde zich langzaam om Hy waa langtaam in alles behalve in het drinken Paer Sdren begon nu met zijn allerrriendelijksten glimtaoh GoedeD dag S ren Jensen oude baar hé hé h6 Ueera myn jd wat liet gij er goed uit I Ik kan 100 waar geen reraodering rian sedert deo tijd dat ik hier ia het dorp diende Kn toch is dit al lang geladen laat eens zien eerst diende ik den koaing twee jaren toen kwam ik in kunla net Bodil ea varvolgtaa trok ik mat haar io het kleiao hai a ierzoeki zyne opaporiag aanhoodiDg en overbrenging De commiuatis vau politie in de 2e sectie te Amsterdam verzo kt bekend gemaakt te worden met de verblyfplaat van Mnzes Aaa than 32 jaar geboren te Amsterdam aigareoinaker lnat t wonende in de Lazanissteeg Nu 8 by zyn broeder David en sedert drie maanden gelede Amsterdam verlaten hebbende Met bysondere voldoening kuoueo wy mededeelen dat het Intprnatiooale Specialiteiten Gezelschap directie Vleugels te Rotterdam iijoodag a s wederom in de Sociëteit tOna Genoegen c zal optreden Den In October 1893 trad bovengenoemd gezelschap ook in de zaal Eun train op waarvan wy het rolgende io herinneEing brengeci Zonder onooodig gerekte paoze werd bet 15 nofl tellende programma afgeperkt Waar wy onze bepaalde ingenomenheid met het optreden van miss Louine en de familie Etie d Noral te kennen geven willen wy daarmede aan de knoitvaardigheid der overige leden van het gezelschap geen afbreok doen het geheel was zeer goed Wy gelooven dat velen Zondagavond naar Kunstmin zullen gaan ten einde nog nader kennis te makes mat dit uitstekende gezelschap t welk overal net sqccm optreedt By het op 12 December te sGravenbase gebonden examen M O Boekboadeo E XII is o a geslaagd de heer I vao Holst alhier Uit Wageoingen meldt men Zooats onlangs is gemeld werd voor bet kantongerechtalhier tegen J Hollander pedicure hreveté beige te Ams erdam f JO boete of 5 dagen hechtenis geëiicbt wegens het op de markt te Venendaal verkoopen van potjes met likdoornzalf en het doarby telkens cadeau geven van een pakje kraideo tegen asthma enz Thans is hy Trygesproken van de bsscbuldigÏDg oobevo d genees middelen te hebben verkocht Gisterenoffltend hielden twee rechercheurs op de Kipatraat te Rotterdam een groenteboer oit NinQwerkerk a d IJ aan met ongeveer 50 kilogram seheepslood dat hg by een uitdrauer trachtte te verkoopen Het lood ia varmoedelyk oütvreeoid hoewel de aangehuudene verklaart bet te Nienwerkerk van een onbekende te hebben gekocht Door de Haarlemsohe rechtbank ii e n in en dat wordt na mot Mui 13 jsran Het zal dus wet 16 jaar geleden zijn Gy zult my miuofaien Dsuwelijkn herkennen msar ik heb hei ook zoo goed niet gehad ilc heb moeten zwoegen en aioven maar men is tot niets andera op de wereld flk kon u heel goed Peer ik hab u immers op het doopmaal by Jena Jansen gezien Ga op de bank titton Qij hebt een heele wandeling gabsd ff Ja ik ben hier eigenlyk heen gezonden om eens naar biggen rond te zien Ze zijn hy ons heel moeielyk to krygen en daarom zeide de weduwe gy woat dat ik bij haar wurk dat ik maar eens naar ISUeród moest Ik ben oog al vlug ter been En DU kwam ik hier maar het eerst want ik weet van oada dat gij u op het fokken van bigf en toelegt Ik mag immers hier wet miJQ brood opeten Misschien geeft gy my nog wel een dropje toe van oade kennis wege hé hé hé nJa dat kuot gy wel krygen Peer Maar ik hab mjjoe biggen al verkookt pWel dat apyt me erg want gy zat altijd zoo goed in het soort t Is te hopen dat ik dan maar bij een ander terecht kan want anders wordt da vceuw ongemakkelyk fO het zal je het hoofd niet kosten Faer Heere neen daar is da weeuw veel te fatsoantyk toe Ën hare dochter wordt mettertyd precies de moedor Eene fiinke handige deern voor lissr jaren Zie de kaas sens die ik op mijn brood hab dio heeft zij gemaakt Ik weet niet waar het in zit maar ik hab van raijn leren salke beerlyke kaas niet gegeten gitk de kaas ziet ar kael pnA oit £ a MO stil ea stownig als s isl Zy is nist atraetie geopend in de saitk au den hiter J Koster te Heemstede die door deo heer Anguations te Amsterdam wordt beavbulditfd na afloop van de barddravertj op 22 October j l aan bet Oude Slot bet hera toeb hoorend e paard Niou f te hebben ontvreomd Dea lOen dezer vertrokken van de iuKtractin ompagnie i Sohoonbuveu 7 korporaHla tituUJr in den effnctievea graad van korporaal naar de versobitlenda rigimenten vesting artillerie In verband hiermedn werden legenden l i n daxer nieuwe volontairs opgeroei on Van de 11 volontairs die opkwamen werden 2 geaeeakandig afgekeurd en voldedeu 2 niet aan bet to atingsezameu zoodat 7 in dienst warden gtrflietd Ouk werden op 12dezernog 9 pupillau van de pupillenscboot te N ieuweralnii aU volontair in dienst gesteld Omtrent dt gesmokkelde iniker meldt bat Hbld Aan de Handelsltade te Amaterdam zyn Wotnsdag door de Ambtenaren der bula tingen in beslag genomen 1000 kilo geraffineerde suiker welks men bad gepoogd fraadulens in te voeren waartoe men ze had verborgen in tien vaton in elk vat eoQ zak an 100 kilo en deze ompakt met soda Ue tien vaten waran als soda vry van inkomende rechten aangege n De accyoB op de suiker bedraagt f 27 per 100 kg zoodat men beeft getracht f 270 ta oDtduihen Ds boflta op deze overtreding is d tiendubbele accyiis met verbeurte van de aaugetiaalde suiker en emballage De vaten waren lagevotrd door een stoomschip uit Londen Woensdagmiddag omstreeks 2 uur passeerde in de richting Amsterdam een met ste nan gdladen tjalk de brug over het Merwedekaoaal te Breukslen Even door de brng werd het 7eilschip duor een boot aang varen met het gevolg dat het onmiddetlyk sonk De bevolking van het geionken vaartuig beataande nitman vrouw en 7 kindaren werd met groote moeite gered Men Rohryft uit Leiden Reeds meermaleu is gebleken dat de indertijd door den Raad vastgestelde algemeene voorwaarden voor de aanheatedingeu uitvoering van gemeeotewerken uf vooï leveringen ten behoeve der geinseoto io verlei op icbt zyo verouderd en meermatea tot misverataod aanleiding gaven zoodat aan de alfremeene voorsfhrifteEi voor d uitvnerïiiK en h t vooraan by allii pratjas zooals andertt ileorns van hare jaren Ik plaag haar dikwijts en zeg haar dal sy een gryzen weduwnaar zal krygen Zij hee zeker ei een vryer evanala andere jonge meiijas Een vrijer Mis msn dat ligt ia bat geheet liet io haar aard daar ia sy veel te zadig voor Het was net eene vrouw voor Bdren Jansen maar gij denk er misschien oog niet aan te veranderao fJa ik zat nog wel eens trouwun Wsnnser ik eene dochter had dia huis voor mij kon houden dan zou ik er nooit aan denken maar ik heb niat anders dan jongens Nu dsn kunt gy nooit hater vroaw krygen dan Sophie daar btyf ik je borg voor En de weeuw heeft my doen vorslsan dat zy haar v ftïeo koidard ryksdaaldars wilde medegeven wanneer sy baar op dazo plaats kon kryg B Vyftien bondard is niet rsnl in desa tijdao Paer Er zijc er al met drie daisaod geweest die mij wilden hebben Ja maar de oece vrouw of ds andere mankt een groot rarsehil Het is dankt my ook geld waard wanneer men eeoa knappe handige vrouw krijgt Kn bovendien kry gt zij de beate koe ran dan stal me verder twintig e wadmer vijftig el linnen en twee bedden aet toebebooren alles goed apul boori Kn dan befft sjj eene sptiDternieuwa Istafel en kluOrkast AUea rot kleéren en wol en lionan Ojj badt het atak wadmer aans moeten zien dat taatat van den volasolen l tiuis kwam zoo zsoht sis fluweel n SOO dik sis rilt En dsar krijgt Supbie twintig et van Neen dat wadnsr is waarlyk oiet te versmaden oodtrhaud an werken onder het beheer van het departemant van WaterMtaat Haodel on Nyverbeid onk ten dienste van gemoenteworken de voorkeur mn t worden tn gfkeod B en W geven mitsdien dnu Rnad in overweging de thans geldende algeuieeua voorwaarden voor aanbesteding van gemeoiitowarken in te trekken en te Hopaleu dat dakrop voor t vervolg als regrt de algemeane voornohriften votir de aanboatediag van ryksworhon van toepaasing sullan syn Man roaldt aït Sohavoningoo De voorgenomen bouw van eeo vaat oireot op het Oevers De ooolpbin door don hoor Csrré ia oog piet aaagnvangen Naar wy vernemen worden de taekeniogofl an bet gebouw aan B n W geruimou tiJd geleden tor goedkeuring toegezonden By die gelegenheid ou door den heor Carré tot bet gemeentebestuur het vorioek gorioht zyn hem aitsloitond h t reoht too to konoen voor bouw van oen eirens ta s Gravonhago of ta Schevooingon Op dat verzo k moot afwiJBond beschikt lyo Ia do afdeolingOD dor Twoedo KaoBar lün boofdsakelyk do volgondo beiwar n aangevoerd tegen de voorgenomen eooversio vaa 8taataachold Ie dat de Staat wol fornool bevoogd ia I Janoari tot conversia over ta gaan maar dat bat misbruik van macht wetan sou wanooor meu do eens toogezot de rento vormtndordo 2e dat de oooverhis indirectolyk spocniatie en onvoorsielitign goJdbolegging bevorderen on tot vorboogiog ao gomoentobolaattog leiden lal 3e dat ly onbiltyk is tegenover hoo raa wie do staat lelf eisebt dat bon beiittingon in Staatsfondsen belegd zullou zyn en tegeoover amb enaran die borg roooton stetlpQ door verband van inaohryvingeo op het Orontbook 4e dat deze rentoverlaging zoor hard ion zyn voor bejaardo tieden die loven mooteo van non inscbryviog op bet Grootboek on 5e dat naar oinoh der billgkheid dan ook da grondhlag dor vormogensbolasting gowyzïgd moest worden dio van do onderstelling ui aak dat helegdo golden 4 pCt opbrengoo Al deze en nog moer beiwaron van de tradidioaaeln ssommigana on svolens worden evenwel door tandere lodoo weerlegd of vod dien aard goacbt dat men terwüle van do hoofdzaak or veilig over heen atappon koo Over de vraag of voor deze converaio bankiershulp moot worden ingeroepen waron do gevoelens verdeeld doch ook onder boa dio daarmede waren irnfeiiomen waren ar vor Alli s goed eti nl msar Ooad en wel Üy kunt het nooit hotar woasobsn want al geeft een ander een staivcr of at meer in geld waar krijgt ge zulk goad en zoo n dsarn zy heeft eau gezichtje zoo flaarig uno htoam en wat handen hoeft set Ik ut een seheln wazen als za niet zoo aroot zijn als da mynan Daar kan mea iets med uitriohlan Js ayai goed en wel maar z heoft zeker wol tt vryer Een vrijer Ik wil hier door den nooiaa gladden vlosr zinken als u t hoeft dal op een vrijer getykt sitf zooveel niet Kn hij streek net de eane band over de andera Nu ja ja dan waa hot niet oanogoljjk dat wy het eens warden Gij kunt er lint eens heen rijdea Ja dat kan ik ook Peer Het tien koat geen geld ié hé hé I Dao lal ik maar aan da weanw seggio dst gy Zondsg oaas komt aanrijden Ja dat is goed Peer Jongens jongens sla ar dat soni doorkwam dat lou een forst geven I Ik sou met myn oudja dan san dst liet vuur uit d zoiea prong ik ben nog vlug ter been al s ik het self En do gosdsn dag oude buur en dank voor alles Ik zal daa naar saggeo dal ga Zondag komt Dan volgenden Zondag knam Sdren Jenaea mot een pur mooie braiatj s voor dea wagen aanrijden Hy raad door het opaostaande hek tot voor de daar met oea garaaa dat da ruitoo er van dreunden Mea nost tooaan dat mon er ia daoht hy