Goudsche Courant, zaterdag 14 december 1895

Ülrecte Spoorwegvcrblodlogen met GOIÜA Wlnterdleost 1895 1896 AaoKevangeo I October 18 8618 8818 88 18 48 18 66 1 44 KOTTIKDAH 8 61 10 18 10 88 10 88 10 48 10 4 7 H 7 H S Of I IS 8 M S 48 8 07 8 18 DEN a 1 1 e 4 08 DEN H A A 6 9 411 0 1111 8618 161 861 44 8 68 3 48 4 18 6 17 8 S8 7 68 9 88 2 10 17 1 41 s 6 14 10 88 r r 1 S6 f 6 88 968 10 48 9 08 r 6 89 10 02 10 1810 8418 0118 48 8 17 8 14 8 96 4 18 4 48 6 47 8 60 8 88 lO lS Stopt la Bleisw k Kraiiweg en NootdortH Leidsokasdaa en Hekendorp uiroeat 7 50 j U 11 84 18 60 8 10 8 684 48 8 88 7 0 8 09 9 07 10 84 n 4 10 88 11 61 4 18 8 68 9 88 10 64 Oadewaur 19 lo H 4 84 v v 8 86 Waada g n j 34 44 j qj j 3 4 4 87 6 98 7 08 8 16 8 419 49 U IO liobii 7 8O8 88 8 08 9 87 10 80 10 60 18 1818 88 1 87 8 88 8 47 4 46 6 87 7 14 7 49 f 89 8 64 944 11 O Ü8T M 7 48 8 47 11 08 18 40 4 67 8 01 10 08 Z I 8 7 68 8 68 11 18 18 4 6 08 8 18 10 16 Voorli 8 07 08 11 87 1 01 6 80 8 88 10 87 lH e 8 18 9 1 7 10 07 10 48 11 88 18 48 1 08 1 67 4 06 4 17 6 86 6 67 7 44 8 81 9 8810 88 11 46 8 0 I D II TUCHT midi 6 88 8 87 7 66 8 09 8 81 9 06 10 19 10 67 18 48 8 80 8 17 4 16 4 47 6 67 8 88 8 81 10 18 Oudew 6 60 4 64 H U 87 7 10 10 88 Crd Ó9 7 08 8 18 11 88 8 46 8 84 6 08 8 17 7 18 8 48 10 87 Otrtokl 8 18 + 8 88 8 41 f 8 87 10 6111 46 1 80 8 08 8 60 4 48 6 88 6 86 + 9 04 t o O U U A 1 MSTtRDAM 4 87 8 81 10 01 10 67 18 10 8 81 4 47 8 14 9 86 11 06 1 1 18 4 86 6 LtidMlunduD es BliUwjjk Krauwif n Utkndorp AMSTIKDA M O O U D 4 U 10 48 9 88 4 10 8 18 10 14 18 18 8 88 8 90 0 8 Naatdarp LaidaehaadaiB m Uakoidorp KbeideD die betwgfeldeD of de tUun door hek conioriiam to exegd wel imtammiDg Tordieut M D sprak den waatcb uit dat bet rootroct met dat nomiortiam zou worden over gelegd wftftrtegen pchler Tan andere lyde bedenking ward getnaakt Ërenwel werd ook ran die zyde nadere itilicbtiag gevraagd omtrent het Toorbeboad floor het coaiortoriom gemaakt voor hetgeral een belangrijke storing in de geldmarkt plaats Voor een arbeider en een baggerman te Woubrugge die op den Lagen Kyndyk onder Leiderdorp den weg versperden voor een Haagseben wielryder waardoor deze belet werd Terder te rjjden terwgt de eerste beklaagde bovendien den wielryder mishandelde vorderde bet O M te e Gravenhage resp 2 maanden u I maand Te Polsbroek had Maandag bg vier volgelingen van Zwarte Jannigje vao VeenendaaU alias Zwarte Antjo van over de Lek die weigerachtig waren geblevtn de gerecbtakosten te voldoen waartoe tg by vonni van het kantongerecht te Bchoonhovea veroordeeld werden wegens het niet doen van aangifte van besmettelyke veeziekte de verkoop plaats van het namens bel beetanr der registratie ia beslag genomen vee Een groot aantal nienwsgierigen men icbat ban aantal op een paar honderd volgde vaa buis tot hois den deurwaarder en xgne getnigen D in den stoet bevond zicb de noodige rijknpolitie wier tegenwoordigheid echter gelukkig overbodig bleek De orde werd peen oogenblik gestoord het pubhek wa in de batte temming wat blykbaar ook het geval was met de sslachtoflera der wereldsche wettenc die overgetnkkig in ban martelaarschap met de grootte kalmte glimlacbeod torn da verrichtingen van den deurwaarder gadesloegen Zoodra de verkoopiugen waren afgeloopen verzamelden ze zich in de woningen van een banner waar weldra orgelmuziek klonk en psalmgezang Bet vee werd tegen waarde verkocht ooimigen die meenden dat ze voor een paar galden wel een koe zouden knnnen koopen Kagen ziob alsoo teleurgesteld Naar we vernemen zyn de gerrebtkosten welke aanvankelyk voor elk der volgelingen van Zwarte Jannigjs nagenoeg f 2 50 bedroegen door bjjkomeode kosten tot ongeveer f 90 gestegen 6g elk honner werd voor meer dan dit bedrag varkocht het overaebot Vun door den deurwaarder aangeboden werd echter geweigerd U D Omtrent den moordaanslag te Soerabaja waarvau wg gister melding maakte deelen de baden ontvangen nchte ratal lige Indische bladeu het volgende mede Mevrouw de weduwe Fluffmao wonende in bet Simpangsche park bad baar koetsier ontslagen wegens onhandig ryden met inhouding van B dagen traktement Hy was als eenn komen dreigen eo a vonds van den 5n November ia hy in de woning geslopen en heeft mevrouw ÊL die reeds te bed lag toet een kapmes een slag iu het gelaat toegebracht waardoor een oor en een ge daelta der onderkaak warden weggenomen Vervolgens bracht by baar een tweeden slag toe dwara over baar aangasicht en daarna nog een over den schedel en bet voorhoofd Vooral de eerste wond wan zeer diep ofschoon de halsslagader niet is getroöen Vermoedelyk beeft het Irtahangende haar het wapen gadeettelyk tegengehouden Nadat by mevrouw H die wonden had toegebracht i de moordenaar vermoedelyk in den waan dat bij agn slachtoffer bad vermoord gevlucbt Mevr U heeft ham niet knonea hdrkennen De man ia echter gearresteard en verschillende aaowyiingen bewgzen lyn sobuld De geworde is in t militair hospitaal opgenomen 8 40 8 47 8 B 4 a oi 8 10 6 67 8 08 8 18 8 84 6 80 7 86 7 S8 7 7 48 7 66 6 6 10 6 1 6 88 6 88 OoiuU Moordnolit Nieuwerkwrk üHpflUe i KottorduB Eotiordim Oapellt Hifluimkuk Uoordnokt Qoud 7 Otrtekl f Ka r AmitarduM Goadft im ti rd B est Stopt ta Nootdorp Zooals reeds werd gemeld zya de wonden niet leveD Taarlijk maar waarsehö Iök is e n der oogen van bei slachtoffer verlorsa Staten Oeneraal 2e Kauir Zittiag van Donderdag 12 December Hy de voortgezette beraadalaging over bet boofd tak Binnenlandscbe Zaken waarbij de Toorzitter uanleiding vond om tot kortheid aan ia sporen zeide de beer Sanders voor de opleiding van ooderwpzaresHen de voorkeur te gaven aan de normaallsssen boven een Rgkakweekiobool De beer Kerdyk berinnerdu er aan dat de heefr Sanders in 1888 de normaalleaaeo juist afkeurde De Minister beioogde dat de instelling vau een vroawenrykskweekeshool niet den door hem steeds betreurden schoolstryd heropent en by met bet voorstel atechta nitvoert de wet die de oprichting gebiedend voorscbryft De nndernys paciücatie eiacbt dat en bovendien du behoefte aan uaderwgzeresseo Da school zal goede onderwgzeressea vormen en geen aibilisÜBche zooals de heer Vermeulen zich verbeeldt Da post van f 25 000 werd daarna voor da rykskweekscliool aangenomen met 51 tegen 46 stem a en De overige artikelen gingen met enkele opmerkingen zonder stemming door tot men kwam aan de aobaidiè n voor de kweekschool voor bewaarachoolhoüderesaan ie Leiden en de kookscbool te sUravenbage de beide andere doornen in t oog der kaeboliekan Scbaepman itelde f 5000 minder voor om het eerste Matsaers f 3000 minder voor om het tweede te venvijdaren Het Leidache lid Bool en de Haagache af ava rdigds Conrad traden voor ban districtsbelsngen in het knjt De heer Heldt verdedigt ipeeiaal de kookaebool die nattig ii voor bei j ebaete land De heer Kuyper komt met kracht op tegen le bemoeiing van den staat met hei onderwys aan kleine kinderen De beer Virnlj verdedigt nader den post roor de kookscbool Da min van bionenl zaken ontkent dat de oboolquaestie betrokkeu is bg deze snbsidien Men heeft emhacbisonderwys gesteund voor de mannen men staune on de vrouwen welke £ ich een weg door bet leven moeten hanen Hei lubaidie zal de particuliere krachten steunen en vooral komen ten bate der lagere ItlasDsn Heden voortzetting De reabtbank ie s Qravenhage veroordeelde iitereo den bankwerker uit Rotterdam wegens verdoiitering van verscheidene bandwagena tot 2 jaar en 3 maanden en de naaister uit Rotterdam w eos bat mei dien bankwerker medeplegen van verdniatering van eén handwagen toi maandea gevangenisstraf Voor een arbeider en een baggermao te Woubrugge beklaagd van op dan Lagen Ryu lyk onder Leiderdorp den weg versperd ie hebben voor een Haagschen wieirgder waardoor dezen belet werd verder ie ryden terwyl de eerstgenoemde bovendien bekla d wai den wielrgder mishandeld te hebben vorderde bet Openbaar Ministerie re p 2 maanden en 1 maaud gevangenisstraf Aan het veralag omtreai de voornaamste gebeurtenissen in bet Gonoernement Atjeb eo Ónderhoorigheden loopende van 15 toten met 27 October wordt het volgende ontleend Groet Atjeb Slechts enkele schotun werden gedurende den vernlagtgd op eenige posten der uiterste linie gelost zooder ona nadeel te berokkenen De kwaadwilligen echter leden een gevoelig verlies door het sneuvelen van Paoglima Biotang en hei zwaar verwonden van bet bandehoofd Pang Beloh beiden door grauaatsehervan van Henalop lO lf 10 64 11 01 11 08 11 18 11 84 8 86 10 86 8 48 7 47 8 68 10 11 10 18 11 80 S 68 8 48 Dan 22n werd een bende kwaadwilligen onder parsooniyke aanvoering van BabïbLbong dia ÏQ dan laatateu igd meer op den voorgrond kwam door een pairoeflle van Toakoe Djohan a volk in de vlakte Moniasik op de vlocht gejaagd één doode en ééo gewonde met zïch voerende Weder om hebben 10 gezianen dia vroeger uitgeweken aren thans binnen oate linie op ban vroegere woonplaats zïch gevestigd Zoowel op de sawab als de droge velden stond in Groot Atjeh de padi oitsiekeod en belooft Zjj en goeden oogst De vorsten vsn Pasangan en van Samalanga alsmede eauige hoofden van de Westkost maakten gedurende den verslagtgd hnn opwachting by dan civielen en militairen goaveraear ia Kota Radja Eerstgenoemde werd den 22a October plechtig ten gouvernamentabnisA ontvangea Noordkust De vooruitzichten vaa den oogst ter Noordkust zijn ongunstig Reeds tbana moet in de behoefte aan rgat aldaar door invoer worden voorzien De veldtocht der verbonden faoeloebalaogs tegen de benden der kwaadwilligen in da bovenstreken van Boeloeh is thans voorloopig gestaakt moeten worden tengevolge Tan bet boogst ongunstige weder De weersgesteldheid was iu bet begin der veralagraaand droog en warm later kwamen wed r de zuidwestenwinden met hevige regenbuien De gezondheidstoestand bleef zeer onganaiig Hei gemiddelde ziekteoyfar bedroeg 29 tegen 27 en dut van de beri beri 17 tegen IG gedurende den vorigen verslagtgd Hetsterlteeyfar was lagfr Oeneraal Vetter is Vrydag 8 Nov naar Atjeb vertrokken Aan het station Weltevreden deed zicb de stafmaztek hooreo en bevonden zich om den generaal uitgeleide te doen tal van hoofd en lubalteroe officiereu vau de verschillende wa pens onder wie de generaals begov Demoulin en Resuer en de overste kommandani der scbnttery Penn Van de civiele autariteiieu merkten wg slecbta den resident van Batavia op Genersal Vetter zag er zeer gezond an opgewekt uit en onderhield zich geruimeu tgd in een druk en joviaal gesprek mei den overate Penn £ en zeer moeilgke reis heeft de Daensebe veeboot van Ebajerg gehad die na vier d en rondiwalkena op de Noordzee te Hamburg is aangekomen Spoedig na het vertrek werd de boot overvallen door een zwareu atorm die haar den koers deed verliezen en naar de Ëngelache kust dreef De kapitein het de luiken sluiten zoodat bei ruim van de lucht waa afgesloten Er bevonden zich daarin 255 runderen dia voor een deel stikten voor een deel zwasr werden gewond Hetiloeieu der verschrikte dieren klonk zelfs boven het gebui van deo storm uit Toen de storm bedaarde kon men het schip weder in den gewenschten koers brengen By het openen darluikenzag men een verschrikkelijk schouwspel Slechts 121 stuks vae konden levend naar bet quarantaine station worden gebracht tien honderdtal dieren lag dood op deo grond en de overige die zwaar gekwets waren werden op bevel van den veearts afgemaakt Omtrent den gemeenteraad van Maasaluis die de gem een te begrooting verwierp deelt de antirev Nedai Iander t een en ander mede De Raad benoemt telkens commisaiè n die de voorstsUe n van B en W onderzoeken en amendeeren en tegenover de adviezen van deskundigen den gemeente architect en ingeniearH de adviezen stellen van a mhac hts lieden door baar geraadpleegd Verscbeidene leden wonen de raadsvergaderingen niet meer hg of nemen hnn ontslag wegena deze houding van de meerderheid die eiicht dat 6 en W alles xaUen uitvoeren vat zg decreieert 1 84 4 60 4 67 6 84 6 11 6 80 1 48 1 68 1 68 8 06 8 18 7 11 T M l lf v 3 11 8 60 4 08 8 O U B i 11 60 18 80 6 48 8 60 10 88 18 40 8 0 sHage B l T 80 Ï 48 8 88 9 88 Voorb 1 67 z zegw8 ii aev M 6 83 Gouda 8 88 T SO 8 18 9 9 56 atafdaai C St s 7 88 9 04 app t Bleisw k Kmiawa Het tribune publiek vermaakt zich zeer met de debatten volgens de Nederlnnder c maar voer de torkomst der gemeente ziai het er treurig nit De t BWOordige burgameoater da heer Lotaj was zaatiaa jaren lang bar maester vaa eene andere gemeente geweest toen hg benoemd werd in de plaats Tan den heer van Rom dia evenals twee wrihooders zgn oatilag nan wegens het drgTen Tan den Raad Er is zoo goed als geen nieowa omtrent den ie Oroniogen vermisten politïagent Van Vliet Gisteren warden bet Winschoterdiep eo het Eeroskanaal afgevtaefat met de zegen en een Engelaehe dreg waarvoor een 8 tal politia agenten die uithoofde van ban vroeger beroep met deze toestellen weien om te gaan aangewezen werden In den loop van den dag zija Dinsd vier persenen aangebonden verdacht io betrekking te Ataan tot deze dnisiere zaak Dria hunner zgn weer op vrjje voeten gesteld den vierde zekeren W B heeft nen voorloopig gehondaa terwgl later nog eea peraooo is opgebracht W B heeft echter nat de treurige zaak aiata nit te staan Het bnrgerlgk armbestuur ia Amsterdam zal I Januari e k zgn 25 jarig bestaan knuDan herdenken Van de leden die by de oprichting deel aiu maakten vau dai collie zyn thans nog twea iu betrekking mr S Wildesehai die van den aanvang sf de betrekking van penningmeester heeft waargenomen en de heer M J Waller De betrekking van secretaris wordt sedert de oprichting vervuld door deo heer A Van der Eist Az tevens hoofdambtenaar tar gemMotaaecretarie De moord te Rotterdam Dinsdag werd in handen van da bevoegde autoriteit gesteld een met potlood aan den vader van het vermoorde knaapje geschravan brief van den volgenden inhoud Hoogsteden Donderdag of Zaterdag kom ik om je dochtertje Wees das op je hoede Ik beo Zondag nog by de plek geweest waar ik jou lieve zoontje heb geworgd Ik was als een gewoon schipper gekled Dit goed bezit ik echter niet meer dat komt onleesbaar Voor het geld heb ik myn portret laten maken hg Rembrand dat is daar op de binneweg Tot op baden heb ik hei uog niet ontvangen ik zit ergens in Kratingon Dag n dag wordt er door de lelgke akers met hun afachuwwiga katiekoppe naar my gezocht Doch alles is ts veigeefseb Bg dezen brief vol taalfouten door my après gesobreve is geef ik tevens afbwldiag van myn portret Je ziet sebubbert dalT ik zoon snor en sik heb Ja zoontje is na begrave niet schubbert Dat doe je om mgn te plagen wacht maar Non Hoogsteden au tot Donderdag t ia M ik zal de brief maar op de post brengen en ga dan na huis Mgn ouwe wyf zit nog altgd te wachten c Volgt een ouderechrift waaruit da letten K M B te maken zyn Deze brief waa mei potlood geschreven en bet schrift dat zeer ondoidelyk en slordig was had geen overeenkomst met het acbrift van den brief die de plaats des misdrgfa aanduidde Een zeer alordige crayonteekeniug waa in den brief gesloten Kuitenlandscli Overzicbt Gister werd in den Rjjksdag da discossie over de begrooting voortgezet Na een uitvoerig debat werd het bndget naar de begroo tingscommiseie verwezen In den loop der beraadslagingen kwamen de minister van buitenland ache zaken von Marschall en de miaisier van justitie SchSnstedt ten krachtigste op tegen het verwgt door den heer Hansmann lid der Zuid Doitsche vMlksparH j w Haan dat de rechtspleging TUd vao Greenwich 9 57 11 13 10 04 f 10 11 10 18 10 S7 1 30 8 0S 4S t 9 6S g 9 68 MS 10 08 0S Ml 8 IS 4 80 9 10 6 81 4 40 SODOl 7 4i 8 49 9 46 1U8 8 17 8 87 8 84 8 41 8 47 jegens alle partyen aiet op gelijke vgia werd uitgeoeioDd De heer SehSuitedt verklaarde dai de regeeriug volstrekt aiat wanaoht dat aan klachten worden ingediend wegaus majesteitsscbennis op grond van ondoordachte niilatingen van niet ontwikkelde mensenen Toch doen de arobtauaren van bet Opeobaar Minisierie hnn plicht waaneer zg optreden tegen mei voorbedachten rade eu voorzicbtig gestelde beleedigiogen gelgk telkens in de socialistische bladen voorkomen De sociaal democratische afgevaardigde Bebel oiaakte de opmerking dat hg wel eens had geboord van brie ea van conservatieven Stocker eo Vod Hammersteic waarin ook zeer heftigea belaedigiogeo des keizers voorkwamen Gerroep van de rechterzyde Voor den dsg daarmee De Rgkskaoselier prins Hohenlohe las toen eenige zinaaeden voor uit eene redevoering door den socialisiiscben afgevaardigde Liebknecbt in 1871 gehonden waarin wordt ge1 dat het vaderland een reactionnair begrip ia De wyze waarop de keizer zich jegens de lociaal democraten heeft uitgelaten zeide de Kanselier is Totkoman gerechtvaardigd Ik zal my wel hoeden don raad des heeren Bebel te volgen om deo keizer er van terug ie honden ook by volgende galegenhedeu op krachtige wyze uiting te geven aan zgoe verontwaardiging Toejuich i o gen Tot dusver is nog ge a der Ëaropeesche oorlogïscbepen da Dardauellco gepasfeard Zelfs beweert de Neue Freie Pres9e c dai de ffgeeringen niet voornemens zyn onmiddellyk gebruik te maken van de vergnoniog haar door den Sultau bg de onlangs uitgevaardigde firman toege ttaau Mocbt de toestand te Koustaotinopel het vereischen dan zullen de kanonneerbooten die voorloopig by den ingang worden vereeoigd de Dardanellenstraai stroomen Dit besluit zegtde Neue Freie Presne is door da gezaufen ter kennis van deo Sultan gebracht i Te Looden is men oodauka da concessie des SulisDs nog niet tevreden De Eiigelscbe bladen fbetoogen das daardoor de Armenisebe quaesiie nog nieC is opgelost eo verlangen streng toezicht op de wyze waarop de Holtan de hervormingen in deze provincie ten uitvoer brengt Toch zal nu hei geschil over de Dardanellen is ui femaBkt de Oontersche qaaestie voorloopig wel weer op den achtergrond komen Er komen uit Frankrgk reeds sedert langen tyd telkens gernehten eu berichten die io Europa een zeer ongunstigen indruk mak n Het zyn nu eena onthullingen maar halve die veel doen vermoeden wat niet uitgesproken wordt dan weer geheimzinnige verbalen en laaterlyke medeelingeu Het is nu duidelijk genoeg gewonleu dat daarmede een voortdurende ondermgniog wordt beoogd va de Republiek Het volk moet ia den waan worden gebracht dat alles wat uitsteekt ia de Derde Hepubliek bedorven onzedelyk omkoopbaar is De heer Feliz Faure was thans toi slachtoffer van deze treurige tactiek uit erkoreu Weken lang werd met guiepige toeapelingeu in de pers te verstaan gageveo dat van hem wel dingen konden verteld worden die bet onmogelgk zouden maken hem nog langer aan bei hoofd van den Staat te laten Daartoe leeu den zelts afgevaardigden als Cuneo d Oroano zich en bun pen en de beruchte mgilheer Delahaye do ontdekker an het Panamaachandaal was dadelijk bereid van acten en stukken te spreken waar het lot van Felix Faore vau zou afhangen Met één sl heeft de president der republiek aan dien laster een einde gemaakt Bet complot doorziende dat tegen hem werd gesmeed en dat de bedoeling bad hem tot aftreden ta nopen zooals Casimir Perier tot aftreden was gedwongen ia hg den lasteraars voor geweest Het wapen dat op hem was gericht beeft hg gericht op zyn aanvallers Bet meest opzienbare in deze gebeurtenissen is wel het feit dat niet de soeialisten en aoarohisUn er in betrokken zyn dooh datbet nitgaat van de groep waartoe Cuneo d Oroano en agne vrienden behooren van de clericaal onarehiitische pattg Verbitterd over de wet op de congregaties en over ds aangroeiingsrschten trachten zg elke gelegenheid aan te grgpen om een crisis nit te lokken ministeries ten val ie brengen en zelfs den president der republiek ie bezwadderen in de hoop iets te zallen Tangeo in het water dat door hao vuill troebel ia Tn den Doitscben Ryksdag i d Bebel geprotesteerd tegen de vervolging ocialUton door de regeering t GMtg daarbg kalmertoe dan men verwacht bad Na een kort niet onvriendelyk dispuut insaoben den voorzitter v Bnol en den socialiitiochen leider waarbg de eerste zeide niet te kanoen toaataan dat Bebel den persoon des keizers rechtstreeks in het debat mengde tegen de traditie van den Rgksdag beperkte Bebel aioh rtoa enkele woorden van den keiaer aaa ta hftlu londar er Büdrakktlijk bg to Mggen van wien ze afkomstig waren en daarna protesteerde hg er tegen De slotaom van zyn betoog was dat de sociaal democrateQ noot de totstandkoming van Dnitscblaods eenheid hebben bestreden De conservatieven hielden zich terwgl Bebel sprak tamelgk stil Men zoektdaar iets achter t Waa al opmerkelyk dat by bet gewone voor s el tot schorsing vaa alle haogeode politieke procenen gedurende da begonneo parlementszitting de cooBervatieven in t geheel geen diseuasie erover uitlokten terwgl ar vroeger altyd geweldig rumoerige debatteu over waren gevoerd Dit wordt in varband gebracht m t zekere bedreiging van social istiache syde ir de sVorwartsc gedaan Indien soo z t het blad de cooBervatieven Manniag in den Kiikadah het voorstel tot schorsing der tegen Liebkoecfat ingestelde gerechtelijke vervolgmg best reden hadden zouden van socialistische zgde eenige zionneden zgn voorgelezen uit brieven van Von Hammersteiu mei majefiieitsbeleedigingen dien de heereo de stuipen op het Igf hadden gejaagd Het zwaard dat men die papieren dan conservatieven boven het hoofd hangt angdt volgens de Vorwürtsc zoo scherp als een guillotine mea c In de zitting heeft de miuiater van oorlog generaal Bronsart nog medegedeeld dat weldra het wetsontwerp tot hervorming der militaire rechtspleging bg den Rgksdag zal worden ingediend AMERIKAAN8CHE Handschoen Wasscheru A vau OS Al March Tailllenr ühwex E 73 GOUDA iteiirs van Vuisterdam Blotl o ri ïorkrs 93 100 ii 100l 8 i 831 sa 5 i 63 97 97V l 104 61 78 1 1 92 lOOV 97 V 52 720 681 01 63 100 ÏOl 139 77 102 100 146 Vl 30 110 9Jl 190 152V 103 50 63 160 99 63 78 I01 100 1031 14SV 116 98 611 mi 18 161 10 V 108 104 83 82U 86 821 96 19 IS DEOEMBKR Nedbklind Oerl Ned W S dito dilo dttü li dito dtto dit 3 HONQAK Obl üoudl 1881 88 4 Italië lusoiiriJTing 1862 81 5 OüSTKMi Obl in papipr 1808 6 dito in zii er ÏS8 5 PoaTUüiL Obhg met coupon 4 dito ticket 3 ftuiLiNu Obl Binnenl 1894 t dito Oeconi 1880 4 ditobij Rotbi 18811 4 dito bij Hope 18811 90 4 dito in goud leen 18SS ti dito dito dilo 1884 8 dpANJB Porpet schuld 1881 4 TüEKllJ Gepr t onv leen 1890 4 Gec leening serie 1 Geo leaning serie O ZuiD Ara Bep obl 1892 6 Meiioo Obl Buil Soh 1890 6 Venezuela Obl 4 onbep 1881 A USTEBUAH Oblifïatien 1896 8 ttOTTBEDAM Stod IbbD 1894 S Neü N fr Handelsv aaud Arendib TAb Mg Certificaten Deii MaatBoh ppij dito Amh Hypotheeicb paodbr 4 Cult Mij der Vorstenl aand s Gr llypotlieekb pandbr 3 i Nederlandsche bank aaad Ked Haudulmaat h dito N W k Pae Hjp b pandbr S Rott Hjrpotheekb pandbr SVs Utr Hypotheekb dito S OosTEK OoslHon bank aand Rl sl Hypotheekbank pandb 4 Amerika Kquit hypoth pandb 6 Maxw L ü Pr Lion cert 6 Med Holl IJ 3poorw My aand Mij tot Bipl T St 8pw aand Ked Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Afrit Spm aand 8 49 527 dilo dito dito 1891 dito 5 lT Spooriil 188V 89 A ïobl S Zuid Ital Spwoiij A H obl S PoLlH Warschau Weenen aaiid 4 Rd l Gr Huss 8pw Mij obl l i Baltische dito aand Pastowa dito aand E Iwuïg Dombr dito aand S Kursk Ch AEow 8p kap obl 4 dito dito oblift 4 A UlElKA GBnt Pao 3p Mij obl fl Chic k North W pr O aand dito dito Win St FeUr obl 7 18 Denf er k Blo Gr Spm eert r a llinoit Central obl in goud 4 Louiar fc NuhrilleCert r aand Mexico K Spw Mij lehyp o 6 nVi Hiis Kansas v 4 pot pref aand N ïork Ontario k West aand dito Penoa Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud S 81 Paul Minn k Haiit obl 7 1041 Si Un Pao Hoofdlijn oblig 8 18V 333 184 107 107 103 dito dito Lino Ooi Ie hyp O t 38 CanaJ a Can 8outh Cert T aand 5S s VEK C BaUw kNaT leh d 0 0 Amaterd Omnibus Hij aand Eotterd TramwegMaats aand NlD Stad Amsterdam aand 8 Stad Bolterdam aand 8 BlMIl Stad Antwerpenl887 i 134 184 i S U Stad Brussel 1888 3V 10 V Hovs Theist Kegullr Gosellsch 4 118 OoeTlNK Staatalfloning 1880 K K K Oost B Or 1880 3 JPAIME Stad Madrid S 1181 NlB V r B Hyp Spobl rt De BURGEMEESTER van Gouda brengt bg deze ter keonia van de belangbebbendeu dat door dan Heer Directeur der Directe B laitiuffen enz ta Rotterdam op dan 11 December 1895 executoir ia terktaard Een Kohier voor de belasting op hei Personeel dieoat 1895 96 Nr 10 Dat voormeld Kohier ter invordering ia gestald in banden vao dan Heer Ontvanger dat ieder die daarop voorkomt verpliebt ia zgnen aanslag op den bg de wet bepaalden voet ie voldaan en dat beden ingaat de ier mgn van drie maanden binnen welken de reclames behooren ie worden ingediend GrOnda deu 13 December 1895 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS FOSTBRICTETSr LIJST van brieven geadresseerd aan ouHo kenden gedarende de 2e helft der maand November 1895 en terag te verfarggen Hoortuascbenkomai van het postkaoionr te Gouda Verzonden van GOUDA D de Wgs s Gravenbage C van Doorn Rotterdam D au Elk D W Ügl A den Boer J Brutse Amsierdam Vervonden van ZEVENHUIZEN M Zweere Rotterdam De Directeur van bei PAstkautoor VORSTER ADVKRTENTItilM Heden overleed iia een kortatondig doch geduldig Igden i a tydig voorzien te zjio geweest van de l l H H Sacramenteu der sterrendeD onze innig beminde Echtgenoote Dochter eu Bebawddochter Zoeter en Bebuwdznater Mejnffronvr MARIA BBABDINiV HENUIËTTA THIER geboren vin Dijk in den nog jeugdigen leeityd van ruim 32 jaar JOH J M THIEII J B VAN DIJK T A THIER JOH C 1 VAN DIJK H V VA DIJK VAN Wei i J B VAS UATZ E M A VAN CATZ Thieu 6ouda 12 Dec 1895 Ou Voor de talrgke bewijzen van belang telling eu vriendschap van hier en elders op 1 dezer ontvangen betnig ik myn hartelflken dapk J D RIJK öouda l l December 1895 FEAÏÏSCHE STOOMVEEVEEIJ N Gheiiiisrbtt Wasscberij VAN II opi Ë iiKi ni it 19 KruiHhade HotterUam Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepftt voor QÜUDA de Heer A VAN OS z BpMialileit voor het atoomen en verven van allu ileerenen Dameagarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stooniBn van pluche mantels veeren bont ens Oordgnen talelkleeden eni worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hettfl gestoomd of geverfd worden onschadeiyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken ign da prgzen 25 gedaald j ff ii onaohadeljrkst m maltkelykate poetamiddel voor Henaa tn vooral dame en Klndff aelUMnwcrk la d Appretuur van C M MSIIsr It Ce Ji lerllLSestll Str 14 ManlatWfOed MOi op naam en fabrieksmerlE VwfcrnSaar ty Ha rM Wlsk llfft ieli aw ril tiiMUht H nwimt wi a w l4 l hr w s rrti ipi Te stoomen goederen als nieuw alleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week Openbare Aanbesteding BDROEMEESTER en WETHODDESS va 6oa a zullen DINSDAG den 31 DECEMBEB 1895 des namiddags ten futif $ tD0 € Mt 0 bg im$eltryeing op het Raadhuis aldaar Aanbesteden Ds levering van de ten dienste der Oemeente Oouda gedurende bet jaar 1886 benoodigde materialen als Perceel 1 Boutvaren 2 IJaerwerk 3 Spijkers en lichte Uier waren 4 Koper Lood Zink en Soldeer 5 Verfwaren en Olas 6 Teer 7 Kalk 8 Qrind 9 Zand 10 10000 Ben Abin keien 14 16 demlretaill6s 11 35000 Veohtsobe itraatklinkers Vecb vorm ia 25000 Veohtsohe straat klinkers WaalTorm 13 75000 Blauws UselitrMlt klinkers 14 30000 IJselmetselpIavU De monsters der peroeelen 8 14 zjjn aan de Stadstiramerwerf te bezichtigen Bg de inschrgvingen voor de Keien en de Stteneo moeten drie stuks gewaarmerkte Staenen worden ingezonden Inlichtingen worden gegeven door den Oeraeente Boowraeester De luschrgvingsbiljotten moeten voor ieder perceel afzonderlgk op zegel geschreven duor den aaunemer en zgne beide borgen eigenhandig geteekend den 3öen DECEMBER 1895 roor des namiddags vgf ure ter GemeenteSecretarie bezorgd zgn A Allerwege bekroond met Eare Diploma s Gouden en Zilveren Medailles benevens EereDiploma Gouden Medaille en Oertiïcate of Award of the World s Hygienic Exposition Chicago 1893 is het Wereldberoemd Druiven ltorsl llooiy Extract MEUANTHE DIT OK Machinale Fabriek DB HÜNIGBLOEM vm II K van Schalk Co gevestigd te g Gravenhage Qean middel is ot kan worden uitgevoiiden welke de Melianthe overtreft het ia OHHEBUVEPELIJK het beste middel ter wereld hetgeen de vele en verschillende bekroningen getuigt Het verzacht en geneest ONMlIHHiLlJK de strengste hoest en verouderde borstkwalen Dadelijk na het gebruik der MELIANTHE doet zich de weldadige invloed gelden Het groote debiet en de vele attesten aan de MhLIANTHE bewezen zgn de overtuiging dat hare uitnemende en genezfude eigenschappen op prgs worden gesteld De MELIANTHE is verpakt in llaconB van 40 cta 70 cU en 1 met gebruikaaanwgzing Tooraien van ons Handelsmerk gedeponeerd a d Keehtbank te t Oravenhagt f Verkrggbaar bfl F H A WOLFF Drogist Markt aonda B H VA MILD Veerstal B 120 te Clouda A BÜUMAN MoordniAt i C EATELAND Bosfoop B T WIJK Oudticairr Go oae fin Bois I1 40 1eLilw o ooajvAO mr ion vaa a t twIM Aaospaa wnéi s Uvm4 la va ia aaala iMMaaa ImhImb vao lAtêr lahouA vooH Mt vu h aMM VMt Sr P7jt f ajs RAvai Booa Proband a r 1 SO Olutaluaa vwtitlitaai M l 6rma Wad P 144 eouda P H J V WANKUM J MBLKERT üosthaTai