Goudsche Courant, maandag 16 december 1895

J eventueel M 600 000 U apeo 300 000 2 200 000 22 1 100 000 2 70 000 3 60 000 65 50 000 2 40 000 100 30 000 211 24 000 623 20 000 1048 No 6841 34ste Jaargang Maandag 16 December 1895 De Prijs van 300 000 üark vtel voor twee trekkingen der Hortogelp Bmnswijksclie Staats Loterij mimm mmmv NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken mune Collectie bij de laatste trekkiug kon ik weder lalrgki prjjzen aan möne n de nu beginnende ISO spelers uitbetalen Bg deze aanhoudende prrisivinningen noodlg ik nirtocdeelnemmir iH lotte LfVriilJII no LOTEEU 100 000 LpTEX verdeeld tn O trekkingen SO PBFJZBN M 15 000 12 000 10 000 8 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 l OOO 500 etc Prijs Prijzen A DVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regek k SO Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijki met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs ier drie maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN te zamen 10 Millioen 545 000 Mark in Qoud Voor alle trekkingen kost een Kwart Lot Mark 33 half en heel naar evenredigheidVoor de Eerste Trekking op O n f O J 11 VA Hl iS 0 verkoop ik tegeninzending van het bedrag in geld ol poswissel slechts origineele loten ACHTSTE KWART HALVE Fl 1 65 f 3 25 HEELE f6 50 Officieel plan en Trekkingslijaten gratis Prompte uitbetaling Hoofil Collecle ilcr Brunswijksche Staats Loüsrij W H GRÖPP DuilschU Eerst en Nieuwjaarskaarten BI I Wed A Quant A Uortier Gouwe C SPECIALITEIT in Reineken 8 en Haantjes Bieren Echt SngeUch en VoUenhoven TQJSIT JR STOUT lU tHHT laa Uameg Mode Artikelen en Uarneerlttaen IVIAISTEK eii HLEEliH KKI t roLII Siri IIE i Ruime Keuze in iw PELTERIJEN Kousen Handschoenen Foulards CorteU Blousen Tricot Onderlyfje Boezelaars Doeken Barets enz PAHAPLVUSS Wl enz WESTLANDSCHE HYPOTÏÏEEKBAUE gevestigd te iGravmhagi verstrekt Gelden op J HffpoUuek en verkoopt rmndhrleven van lOOO 500 100 en BO Inlichtingen ten Itantore der Bank en bg de HeAreu Montijn fc Co uausB ir i l OOFT GRAAFLAND U Uirectie vinEKPERSIiüIJAAR U 6000 Stuks uit ds ftllitte maiift eniier Ut eeritt bniUnlutdiohe fkbneken over finomtue aooj eTUumde Leger Paarden Dekens mseteii tef en dan ipotprgs vim fl 2 76 per Btuk worden uitrerkooht Dete dikke nalIJHiue dekant iljn zsf warm als eon pelt OA 140X190 cm grüot dus i 1 gflheele paard bedekkend met Wdl dpL i iiaiiiil pil t brcpdc Mtiwpon vonrtH 4 en kleine pnrliê witte wollene Slaap Dekens groot 140X190 om wegens jioer klem ileohti door Taklui bemarkbarp foufeti m h t we fi l aaafrebod9nHdfl 3 50 per Btuk Koataii andsn het dubbele W UuIdnIOk KMvhrevpn ticKlollIiifTf ivonlo M iMf d TtiftrrM l nliokr tpff n tooteniltim vaa b t b dr g f vmlnr romlioiiri prnmpl iiO B Hnrwltz Kaaatrlolit Oroote Staat 81 Een ware Schal voor de ongelukkige slachtofiera der Zeltbevlekking Onanie en geheime nitspattiugen is het beroemde werk Z Dr Retau s KLFBEWARIi G Uollandsche nitgavo met 27 aib Pri s 2 galden leder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze ondeugd Ijjdt moet het lezen de oprecht leenng die het geeft redt jaarlijks duizend van een zekeren dood Te verkrjjgeB bj hetVerlags Magaziu te Upzig Neumarkt 3i franco tegen inzending van het bediag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Ooudi Snelpersdruk n K IlaiNKltill i üoo Sociëteit OHS QENOEQEN BOKLEKADE Zondag 15 H cembcr 1895 o R A N D IJ Pfi iniiivn IJIj bUilUlJI door bet SPECIALITEITEN GEZELSCHAP directie VLEUGELS van RoUerdam Optreden der grootste en nieuwiite Hpeoialiteiten xoo ala mF Hein MARINELLI buiten gewüQe werkzaamhedeo op stoelen piramide W0 MlHS CORA kuïiatTerrichtingen op fa s geapanneD koord MT Mr TOCHSON trapeze Eqaille brist IPIP Mejuft ËMIELIE de oo Tcriiiaarde Holl Ooupletzaugeres J Mr MAXIMILIA4N hoog springer 1 de Heer NICO DE HAAS deu zoo gevierde HoU karakter komiek g ¥ v MIJLANDA Walzer üod lieder Saogerin Wj de Heer GEORGE en Mejuf ÖAIJVLET Holi doettisten Pp Ml PERTOl acrobatische kuniitverrich tingen WÊÊF £ a meerdere Artisten van den eersten rang Zie strooi bil letten PRIJZEN DER PLAATSEN = 00 nie Rang 73 Cents 2de Rang 59 Cent H H leden met htinue dames van de Sociëteit Ons enoegen betalen op den Isten Rang SO Cent p p Aanvang 8 uur precies Bureau geopend 7 uur Wnf la de bmte W Hhauinatiek Ijenianpynan kortuir ijf T i AnfcerPainExpeiler wruTing tflgea linln j nui tagen frtai aai4 Wst vaDtiea tegen IE AiifcBr Pain Expeller f It ntt as slMds ia Isdar hniagKiii jj Aiifcerfaln Expellfir Pnjs DO onit 7 iit in fi 2b ds tsioti Voorhuidn in ds msssts Apotheken en by f Ad Wohl T t Os te Rotterdam IPJkXtl Te Gouda bü A WOLFF Markt A 144b en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt ORANDS MAOASIKS DU Frintemps NOUVEAUTÉS Wü Terxoeken de Dames die ons gelüuttreeM mode album voor het Wlntara zoan noch met ontvangen hebben dit t willen aanvrairen aan MM JULES JtLUZOTCC Pirh lletzfllvo wonll dan omgaand griitls W franco to o7 on len BGStftlImncn van af 25 francs vrij van alia koatnn aan Iiiik met 5 ▼ rhooging Raêxpétlitli liinfosr li Rozindul 1 1 Thans is voor iedereen madame Saiis Gétie i het aardige interessante geestige en boeiende stnk dat aan zoovele tienduizenden voldeed als Roman verkrijgbaar Gebr E U M COHEN geven nit en stellen alom verkrijgbaar Hel pakkend en boeiend verhaal de interessante Historische Roman Ivx£ad a m e Saxis O êrLe Uitmuntende Nederlandsche vertaling door H viS ENCK geïllustreerd met byna 100 prachtige platen Dit werk verschönt in 3 kloeke deelen royaal formaat onder de titels I De Strykster II De Vrouw van den Maarschalk lil De Koning van Rome a 1 00 per deel of in 24 alleveringen u 20 cent per afl Zeldzaam werd een zóó groot pnbUek zoo getrofSen en geroerd als door het verhaal dezer interessaute en dappere heldin EDMOND LEPELLETIEB in samenwerking met VICTORIEN SAKDOU en EMILE MOREAti hebben door dit werk buitengewonen bijval geoogst Het avontourlpe en vooral historische omtrent de MARÉCHALE LEPEBVRE Hertogin van Dantzig om hare openhartigheid en kordaatheid bvjgenaamd Madame SANS GÊNE de talrijke pakkende bijzonderheden ontleend aan Mémoires en Documenten over de personen die naast haar leefden vele niet algemeen bekende intimiteiten over de ien en over het karakter van Napoleon I maken grooten indruk Dit werk is dan ook zeker het mooiste interessantste boeiendste en wegens de vele aardige en vroolpe tooneelen het meest pakkende boek in den laatsten tjjd verschenen Alom is de inteekening daarop opengesteld tegen 20 cent per aflev kompleet in 24 afle veringen ol in 3 ingenaaide deelen i 1 60 per deel en gebonden in tüken pracht band 5 90 Prospectussen zjjn alom verkrögbaar bg de uitgevers üebr E M COHEN te Niimegen en te Arnhem Aan Zenuwlijders en Zeniiwzwakken Tbaiia ia de 26c oplaf e verachensu vao het boek De ZO Beproetd en aanbevolen door de heeren Prof Ur Merlnlére Parijs n Prengruber Utöardln Bau metz Parijs I BOUChOt Farija Bell Ritb Dr Schering Kma i Ruib j r Cyurkowooh ky Weeiieu Oppsrattfarts Dr JeOhl WeoneD Oliperatafans Dr Sohïesl Ksiifc bef arte Dr DarSeS Par JB Clief aria ForOBtlOr Aken DiBtriciaarta Dr Groasnaaun Jolilias eo nita Districtaarla Dr BUSbach ZirkKraiiknrta Dr StOlngrebOr Obarenton C on ui Ur v Asohenbïoli Corfu Dr mtd CorraffiB Vonelia Angeville Parqa Lavabre Parjja Wille Taufkirchas Cablllot ArcacboD V Fortget Loniac Ouilloaeau Bor deaai LabatUt Berdaaui Bougavel La Fer rièra L BiriohlUd Weenen N Iiieber lonsbrunk Hammer Plaueo Weiner Wmaso Aust Brocton HatuBohleshner Brian uuwzlekten en Beroerte Middelen ter voorkoming en genezing Het doel raa dit irerkje is keuaia te verspretdeii omtrent ilen aard der eonuwzwakte ha e oorzaken en gevotfren ouderncht t geven en genezin Ie vinden Het bandelt over hpt lïekend worden van de Phyaiotogisohe ontdekking lioa op de eenvoudigs denkbare wijze op ona iennwgeslel kan Keworkt worden en wel met een anocca datsoowel een ront aantal uitalekende artaen ala de gsnèeakundige pers aanleiding tot discussie gegeven beeft Hot wordt derkaive aan ieder die aan Kiekelijken zenuwtoestand of zoogenaamde zenuwaohtigheid lijdt welke zich kenmerkt door babitneoie hoofdpijn migraine congestie groote gevoelJgbeid opgewondenheid Slapeloosheid algemeene liohalnelijke onrust en onaangenaam gevoel verder aan zieken die door Beroerte getronen ign en aan da gevolgen daar van lüden zoomede aan verlammingen Spraak verllea of moeieHJk preken StUf held In de gewrichten en voortdurende pUn in dezelve partieele zwakte toestanden zwakte van geheugen Slapeloosheid enz en die reeds geneeskundige hulp inriepen au door de bekende bulpmiddelen sla onthoudings en koudwaterkuren inwrijvingen electriseeren galvaniseeren damp modder of zee baden geene genezing of betering verkregen eindelijk aan alle personau die vreezen door beroerte overvallen te worden en daartoe reden hebben wsgeba versobijnselen van voortdurend angstgevoel beneVOldheld van hoofd hoofdpijn met aanvallen van dnizeligheid flikkeren en donker worden voor de oogen drukkend gevoel onder het voorhoofd Oorsuisen kriebelen en dogf worden van handen en VQeten Tevens aan allen die tot de bovengenoemde oathegoriën van ZenUWUfderSbebooren loomodeaan bleekBUOhtige en daardoor tol zwakte vervallende jonge meiajes ook uu gezonden zelfs jeugdige personen die veel geestelijken arbeid verrichten on die de reactie der gaeatelijke bezigheid voorkorasD willen dringend aangeraden zicb in het bezit van bovengenoemd boekje ts BleÜeu dat franco en kosteloos te verkregen ia ts Amsterdam M CLEBAN Co Heiligewsg 41 Rotterdam V K vik santen KOLW Korte Hoofdsleeg 1 ütreohtLOBRÏ V POHTON Oudegracht b d Oaardbnig F i BINNENLAND OODDA 14 D cenber 1895 Het baawea van eea heArenhaio voor rekenÏDg Tan Dr J C IdeDbur te Haastrecht by ODdarbaodsebe aaDboatediag door deo arobitact H J Nederhorst Jr opttcdragen aan ïh Hooit te Haastrecht voor f 8758 Voor het te a Gravenhage op 13 December gehouden examen L O Witkoode art 65 it opgeroepen en geslaagd 1 cand ol de heer J ran der Spek ail Waddingareen De beer J A gehreader tao Reeuwyk U te Utrecht bevorderd tot bemi arts Door de zorgen van het beatuar der IJiclub Voorait te Ëerg Ambacht ia een perceel landt de Bgtc uaby bet dorp omkaaid eu geheel ouder w ler ge et om by Teotuoelf vorst toi ysbaan te diooen teveof voor du iredstrgden De teji vorigeo jare te Berg Ambacht opgeriobt tangvereeoigiug Crdscendoc zal aldaar op Donderdag 26 December 2en Kerstdag bare eerste openbare aitfoeriog geven in du Groot Kerk aldaar Donderdagavond ia voor de afdeeling van den Protestantenbood te Lekkerkerk opgetreden Da A E van Deioie te Ammerstol Het onderwerp Natuurwetten en Godsdienst werd door het talrgk opgekomen publiek mei de grootste belangstelling aangehoord Toen de voorzitter Dr van Lsngeraad den spreker aan bet einde dank bracht voor het gesprokene en hem een tot weerziende toeriep werd dit door de gebeele vergadering met instemming begroet Donderdagavond trad de heer F M Keiler Tan Hoorn van Dordrecht aU spreker op in bet Not te Haastrecht Vóór de pauze vertelde ZEd eene ontmoeting met een vriend op den Wageningschen berg en na de pauze hield bg eene beschouwing over de oogen Beide voordrachten aren zeer leerzaam eti werden door Iwt pobliek met aandaeht aangehoord Men Bchrgit nit Stolwgk dd 12 Dec Kog eene week en onre redergkerakamer sEwelsior tal hare eerste oitvoaring van dezmi FEVILLETOIM DE WEDUWE Hg steeg van den wagen want er kwam memanti naar buiten om hem te ontvangea Eindelylc kwam Niela die ham hielp uiwpannen Dsarop gin S Jren Jensea naar binnen Hg was natuuHgk ia zyn staattieklved hij had styve laarzBn dia tot aan de knieën reikten en een splinternieuw waiimarpsk aan Het weinige grijze haar dat hy in den nek h d was zorgvuldig opgeatreken om de kale plekken te bedekken Hy rookte uit eene groote pup die hem attgd als een trouw vriend vergezelde De weeuw zat te breien Sophie aan een kleedje ta naaien Goeden dag Karen begon de vrijer goeden dag jonge doohter Ii dat uw dochter vroeg hy aan de weduwe Ja En Z jt gü zoo van daag eens uilgeretlen S iren Hm Ja het was zoo n beerlyk weer Dat is het ook Ös ritten en neem een stokje brood Gü hebt een langen weg gehad tea minate als KÜ van hals komt Ja het ia niet te buurshuU maar hot gying er vlag ovtT de hruintjes schenen haast te hebben S 5ren nuUigde een at lge brood en sprak onder het eten op zyae langzame manier over alle mogeInke diagen behalve over hetgeen waarom hg ga winter geteu Zg hoopt op 19 Doe baren leden en geïutroduceerdeu wéér een genotvollen avond ta verschaffen Met de raeeite zorg zooalfl men dit van dt werkende leden gAwoou it iiJD de beide stukken werken van uitne meode tooneelacbryrerfl ingestudeerd We bopeu Tan harte dat het Btreven van ExceUior om bet b ste te le eren dat op dit gebid te vioJen ia de noodige waardeering zal vinden Luitenant Holland dia in Artia te Amaterdam het Rijk poatdaiveDst tion beheert heelt postduiven wier laveo dikwerf dnor 8p wer wordt bedreigd voorzien van bamboeafiuitjetj Kooala ze in China gebruikt worden om de aperners te verschrikken Zetfi bg matig vliegen van de duif ontlokt de lucbtverp aatatitg een vrg schetien toon aan bet iostrumentie Laic HoUtnd heeft een v ftigtal van die fluitjes ia zgn bezit weten te krijgen Te Londen ia de vroow van een inbreker die geTangen zit door hjst Leger dea Heil bekeerd Het eerste geiolg daarvan waa dat zg bg de politie aangaf aar het zilver bg twee inbraken door haar man buit gemaakt verborgen wai Uea vond het ter aaagewezen plaatse Bos de bakende colporteur a sncialtstiaubrt geechrifteo stond naar de Echo mcerleelt eergisterenochtend op den Dam te Amsterdam met een groot bord dat bg in de boogie hield op de wijze zooala een vaandeldrager het sieraad van zgn regiment draagt Op dat bord ntood te lezen dat bg den drager te kooi waren afdrukken van de redevoering die Hermann in de rechtzaal beeft gevoerd toen bij wegens majeateitasctieDnis terecht stond Twee agenten van politie bigkbaar handelende op last van hooger band kwamen Bo het verzoek doen ben naar bet bureau te vol gen aan welk verzoek door Bos gereedelöl werd voldaan Alvorens zicb echter voor den tocht naar de St Pietershal maricbvaardig te maiteD reikte Boi zgn brochures aan een heo bigkbaar bakenden jongen over dia hierop door de agenten werd aangezocht hen eveneens te volgen De stoet zette zich on in beweging Voorop Bos met het bord tn de hoogte eo aan etkeii kant eeo agent Daarachter de jongen die luid de majeateitssohannis redevoerinfc ventte fo bijna uitverkocht aan ket boreau kwam en achter hem een mepschenmassa die np de Vggendam groot wer in de Nts nog groowr en eindelijk de beele Bint Pietemteeg vutde komen waa li indalylc Itoen hy getlaiin bad met eten eu zyne pyp had aangestoken deed bg de eerste gewichtige schrede met de verklaring dat bg eigenlyk gekomen was om qe stroo anjj machine vao de weduwe te zien dewgl hij van plan waa er ook zou eene te koopec Hm dan moet gij maar eens uieËgaaul antwoordde de weduwe 2g giDKe du naar de doracbaobuur maar van de maoliiue werd nist gerept de vrger begon al dat elgk met de vraag hoevtjel ue weduwe lisre doohter zou mergeven wanneer by met deze wilde trouwen De ooderbando linden kwamen hier niet tot eeo eioda er bleef eeu vorachil van honderd rykadsaidera tuasohen de beide partijen De weduwe wilde op zijn hoogat UOO gevfn eo Sorcn verlangde 1600 Na bet heels erf te zijn rond geweest en eeu gedeelte der akkera ga zien te hebban kwamen zy overeen het verackil te deelen Toen zij weer in het woonvertrek kwamen kon de weduwe nauwelijks bare vrencde bedwingen en Sophie was uiterst verbaaad toen zy bare mo der soo vriendelijk zag Hm hoor eens mijn dochter begon de weduwe DU heb ik u voor goed san dezen man aficeataan Hy heeft eene goede boerenplaats zooala gij wel denken kunt wanneer gy naar zijoe paarden en zgn wagen ziet Hg heeft geen kleine kinderen zoodat g het zoo geraakkeijjk krygt sis gg wentohen kunt hm vooreerst ten minate Bovendien ia hg eeo atil knap man zoodat gy blij moogt zya z o weg te komen Ik heb wel moeite gehad om den uitzet met hem te regelen hm maar wat doet men niet voor zijne kinderen Moeder gij meeni het toeh niet F Ik boa immers veel te jong voor fctos en zgn bord wer tuu naar biuneu gobraoht en de menachen aangemaand tol doorloopen Uit dan Haag wordt gnmi ld Naar men vernremt heeft de gerechte1yk sohouwiug van bet Igk an den dezer ilagfii alhier plotseling over dan bHadfluriii Hchuur materiaal in de ïjt Jacohnlraat aau t liohi gebrscht dat de dood hft gevuig gewfNi l van toegebracht ttchamelgk lettel Dn r chthaok alhier heelt gisteren ree h lain tin ig met bevel tot gevangenhouding en instructie verleend legflo den persoon K dis zlob in verband met deze zaak in beohteuia bevond Men meldt nit HarHngen Blgkena een acbrgveD ait Engeland heeft de Swan land die eene week np de Noordzee rondzwierf hel zwaar te verdure y gehad en hadden de opvarenden da hoop op beboml reeds opgegeven Da ketels die reed oml waren werden lek de kolen geraakten op eu toen werd alln bout los of vast dat ta missen waa opgestookt Doaruo kwam ook een einde zoodat dü voren uitdoofden en men op Gods genade voor neer eo wiud dreef ten prooi van geweldig stortzeeëo Een 8loomTissch r van Qrimsbj kwam tot hulp opdagt n dooh de tros V4ii dezen bodem brak een andere hulp van de s lfde soort giug bet evanaoo dool daw bar vatte de pogiog tot redden eo het mooht dit vaartuig gelukken de 3wanland binnen Lowentoft te loodsen Dat waa verleden Zondag Donderdagnacht hebben te Bev Mrw k brutale inbraken mft gepaard gaande diefstallen plaat gehad In bel tationo ehouw vond men zoowel bet goederenhureau als het plnat kaartMubureau opengebroken eo de afsluitingen der verschillende laden en kasten vernield IJzeren geldtroraranla welke in die laden u kasten wnren gt borgen hfefl men mede mei gewelddadige hand verwoest zg werden gister morgen in de urinoirs buiten het gebouw teruggevonden Een som van ongeveer f 50 wordt vermist Een tweede inbraak had plaata ten hniz van den baar Hooyer Door een poort ns st bet postkantoor schgnt men zich lot dieni woning toegang te hebben verschaft Uier werd in de wonoknmnr en da ke kr n door de di veu alles onderzocht en ign zalf nog oogeopeodtf brieven dte in den zak van Rt n overjas gestoken waren geopend ternggeT iidon Een bedrag van ongevct r i 15 wert hi r g stntpn Te jong Hm fcij Ü zeventien jaar z jo oud was ik ook toeu ik bier kwam Maar ny zult zeker nooit ondervindeu wat ik heb moeten doontaan hm I Geef baar nu de batid S ïr n dan kso zij zien dat het ernat ta en dan is dr zitak ireklonkaD Suren Jenaen legde nu voonichlig zijne pijp op de tafül en naderde langzaam bophle Zy stond als een ataodbeeld en liet hem bare hand namen maar toen bg zioh den mond spitste om haar te kuaaen gaf zg zulk eau wanfaoponden kreet ea keerde zoo plotsetine het hoofd af dat hare muta de kus ontving he luar mond was toegedaoht Wij zullen wel beier kennia maken ba ha ha 1 zeide de boer terwgi hy langzaam naar zyne pyp teruiikeerde Gji komt dau van daag over aobt dazen daar reken ik op Vaarwel Karen vaarwel m jo iefstHl Het is tang geleden dat ik eao tiafste had bé ité hé 1 Met deze woorden ging 9óren naar buiten waar Niels hem trouw de paarden hielp inspannen en hem de deken om de beenen sloeg Hy kon oie droomen wies hy daar hielp Ka de wagen van Sóreo Jensen rolde huiawaarla De weeuw waa reoht in haar noptea Zij was zoo heimelijk te werk gefta n om zoowel de dochters van Ote 01 als vatt Jena Pedersen de loef af te alekeu Zy wilde geen verlovingafeeat hW nieuwa rooeat allen ala een donderslag overvallen Nu konden zij wachten tot or weilrzoo a weduwnaar kwsmt Sophie waa allea behalve ia haar schik Zy hsil er in ds verste verte niet aan gedacht dat sij ooit zelve eeo man zon mc en kirzeo maar zij bod toch gehoopt dat zij nog eenige jaren basr jeugdige leven zou genieten want hare zuatera waren allen ouder geweest toen sy troavdeo Tsrwgl zij daar zoo ut Vurilacht wordfo eeu drietal personen die reeds in duu loop vao deu avood d aandaeht hebbeu getrokken van eeoiga voorbgi aDgera Als historisch wordt aan d Arob Otc het volgende medegedeeld In fkcre geme nta waa een niaiiw gemaeoteraadsltd gekozen ra ontving aaaaohrgviog om zgne gelootsbrieven in Ie lenden Radfloo wendde bg lieh tot sgoa vroaw met de klacht dat bg roads soolaog mat den prt dikaut orerboop lag dat hg er beaseb tegen op zag hem er naar te vragen November 1895 heeft op llOOOoafTOiveel in de ohataiat gebracht ala tjjn oaaiagenoot van 1894 In da onderdeelea is eohler oog al eanig verschil gnweeat De accgoian gaven bijoa 4 tno minder vooral wat de suiker betreft nu de domeinen bleven 123 000 achter Dit werd echter opgewogen door hoognfe opbrengsten nit de directa belastingen ad 90000 invoerrechten 180 000 indircota belaatingati f 165 000 po tergeo 33 000 loodagetdeu y 16 000 tetegraphie 5 000 sns Over da elf maanden ia el 2 0 m x ontvangen daa in bet vorig jaar fo 3 S mMi dan de raming Alle middelen hebben d iartoe bggeilragen behalve d aecgnien die 8 ton HcbtHr zgn g distille rd 317 000 g alNoitt H1 000 amit 4l 000i d areou Q wgn 60000 bier 53 ÜOO a iikfr JZ 000 meer de loodagtlden die nog ƒ 25 000 ten achter ble ren en de akten oor jaobt en vfanobary die 3000 minder gaven De ovarige middelen hebben dus t vameo al ongeveer 3 millioen meer dan ia 1804 opgeleverd Daarvan kwamen 1 millioeu nit de directe belaatiuKen evenveel nit da indirecte belastingen ruim millioen nit de invoerrechten scherpere bfffinit 8 ton uit de postergen 1 uit da domeinen en 6 000 uit de rgkstetegrnfen Het mill t 6o dat nit de directe belMtiogen hoven 1624 i iogekomeo sproot vooral voort mt de hedrgfnbeUKtiDg Dtarop zgn bg en raming van 457 ton reeds 42 a afbetaald In Nov 1894 bedroeg het aangemivord bedrag sleohtM 19 ton maar was uit het p teot m t 1 Mei 1894 afgeochaft nog 13V ton ontvangen te samen dus 3z uf 9V ton minder dan dit jaar tut 1 Deoembar Daarentegen ia np de vermognnshelasting tot doover 2 ton minder afbetaald op de roodbalatiting echter 123 000 op het par otift l 90 000 meer De opbreiigdt rier indireetf belastingen u tot dnsv r hg iider vortnle lig ifeweeat H t en aan het roodo vluezige aaniteiinht an haar aanatasode dacht kwamen er eunige verraderJ ke tranito voor den dag die tij echter haiutig afdrotigde terwijl y angstig naar hare moedei ke k Maar toen deze kort daarna h t veld mgiog kon Eiupbla niet nalaton in de kneohtsksmer te Raan en aan Niala faasr droevig lot mede te deelen met zooveel irauen dat ook hij byna botroa te sehreteo Zy had geaa andor vertrouwde dan dezen Niets H t waa haar minnaar niet o neen maar hij waa altyd zoo goed en zoo plaizierig Maar nu waa het vooresrit gedaan met bttt pleivjor De bruiloft zou naiuurlgk by de weduwe gehoadeu wonlen wanneer ds ceboden gezaan warsn maar reeds deo eersten Zuudat na de verloung mocat Soph e vergezeld van baar moe lfr fa haar Kebeelea uitzet naar haar bruidegom vertrvkken Daarvoor was ook uiet bet mmste bezwaar wantdeoiicet van Sophie tot haar doodskleail toe was al Inng in orde Intoasoben had de modder hare doohti r nog meaigen goeden raad te geven dia vooral ten doel had baar op de boerdory het beft ia banden te doen krygen Wanneer gij getrouwd zyt istds i moet gg hom msar niet dadelyk in allea zijn sia gevea want kryitt gij de macht niet bij tyda dan krygt xg die nooit hm C g moet hem gewennen dat hjj u het geld geeft wanneer hif tets verkoebt heeft en g mort hem ook geen vee Istes verkoopcn zander dal by met u raadpleegt Kn dag moet ry de brandew Dflevch wrgslopp n tcalai hij nteta kan kr geai londer ket van u te vragen waat hm ik geloof niet dat hg er vies van is SM 9attL