Goudsche Courant, maandag 16 december 1895

Wliiterdlenst 1895 1896 GOUDi 0TIÏ D4M AaoRevaogeD 1 October TUd vaD Green w leb 10 64 18 08 18 86 1 84 S 88 8 44 4 60 6 84 7 11 7 68 8 88 8 43 8 61 8 67 11 13 11 01 t 18 38 4 67 7 68 10 04 11 08 f 18 88 6 04 jr 8 08 10 11 11 16 18 46 f 6 11 8 18 10 18 11 84 18 88 li 66 1 44 8 68 KOTTIRDA M e 0 D S A 4 0i 6 80 B 4I T 80 t 88 M 8 08 8 1 10 87 11 80 8 86 9 40 8 61 10 18 11 60 18 80 1 48 8 50 s ie 3 48 4 80 6 31 6 17 8 05 9 48 f 10 88 1 68 r 8 87 9 68 10 88 1 68 V 6 34 8 66 10 48 8 06 8 41 8 6S 9 68 10 11 10 4 1 18 08 18 40 8 18 8 08 3 88 4 08 4 40 6 61 8 47 t 86 10 08 aanaiaanda kieswet geen atamniDg tiitlokkan Door de verificateurs ia dezer dagen te Winterswyk een waggon met Keolsch aardewerk aaagehoodfn aang even ten invoer voor een waarde van f 225 terwgl de faetanrswaarde f 525 bedroeir Er was roira 1100 kito op bet gewicht en 800 stoka op het getal verzwegen De aangever een Uijolandschi pottenbakker bracht Woensdag ean bezoek bg den chef der dooaneo om de zaak met bom ia orde te brengen Dat bg niet voor zgo pleizier in Holland was kon men aan zijn gezicht zien hy had dan ook ongeveer f 1000 boete beloo pen Door het departement vtt Waterstaat eaz is nitgegeveu de statistiek van bet verzoek op de spoorwegen over het jaar 1894 De gezamenlyko lengte der bj de rier ipoorwflgDiastschappijen in exploitatie zgode lyneu bedroeg bij bet einde van het jaar 2916 kilometvrs Het rollend materieel bestond uit 803 locomotieven 2083 personenwagens en 11 770 goederenen veewageo Het getnl vervoerde reizigers itonrhiijetten dubbel genomen bedroeg 24 387 217 waaronder 856 787 tegen verlaagde vrachtprijzen sn de hoeveelheid vervoerde goederen 8 742 703 ton De opbrengst van bet vervoer van reizigers bagage goederen rjjtn an en vee beliep 31 336 079 Dr lUad der gemeente Zntfen beeft besloten tyne adhaeoie te hetnigen aan het verzoek van den Raad van Leiden gericht aan den minister van bintienlandacbe zaken om te bevord ran dat wetteljjke r gelen tot atand komen aangaande de particuliere pandjeabuizen Zoolang toch zoo wordt in dat adres aangevoerd die pandjeshuizen faciliteiten kunnen aanbieden welke eene openbare instelling van dien aaid niet kan geven zal eene gemeeotelyke bank ao leeniog niet doeltreffend kunnen werken In ds zaak tegen mevr v W J zgn Dio dagavond en Woensdag weer getuigen geboord Den 20n December zal volgens da Tel de rechtbsnk te beslissen bebbsn oi de preventieve detentie zal worden verlengd tenzy reeds vóór dien tyd tot bare invrgbcidatelling mocht worden besloten De bewoners van hei dorp Klinghsusan ia Wsstfnien verk eren in groote opgewondenbeiJ Teor de woning van den burgemeester beeft men twee dynamieipatronen gevoodt n die geweigerd baddan terwijl aan de moren van verschillende hnizen bitjetten waren gepinkt waarin gacegd werd dat er voor enkele dorpsbewoners nog heel wat dynamiet patronen in voorraad waren Toen de burgemeeater van Eist baron v d Feltz zich deter dagen met zyn echtgeooote vervoegde aan een zaal aldaar waar de voreeniging Not en Vermaak eau uitvoering gat word hem door den voorzitter gezegd dat bg geen toegang had ali zynde ge n lid De burgemeester wu nl als lid geballoteerd maar de voorzitter die bij de ballotage met aanwezig waa had den penningmeeater verboden omdat volgen zyna niaening de ballotage uiet wettig was het nieuwe lid de qoitantie der contribntie aan te bieden De beer van der Feltz stoorde zich aan die weigering niet en nam in de zaal plaats In de panzH werd hy verwittigd dat de brigadier der Ryksveldwacbt hem wenachte te spreken Deze deelde hem mede door den voorzitter te zyn verrocht den heer van der Feltz den to gaufl tot de zaal te ontzeggen en by nietinwilliging procesverbaal op te maken Dr 10 86 SODDl DiN Bits 18 18 18 88 1 87 S S6 8 47 4 46 I t7 7 14 7 4 J t 88 8 64 8 14 11 18 40 4 67 8 01 10 06 18 48 8 08 8 18 10 16 8 86 10 87 DEN H1A8 GOVDIa HHe6 6 l7 i07 4a8 a09 i8 9 461 0 1111 8618 161 86 8 448 88 3 43 4 16 6 17 6 08 7 68 9 888 xl Jll 10 17 1 41 6 14 LmMI 10 38 1 66 6 88 8 68 a 1 10 43 8 06 6 38 10 08 ömuto 6 83 7 60 8 18 9 9 68 10 1610 6418 05 li 46i l7 8 14 8 86 4 13 4 4S 6 47 6 60 8 i8 10 18 l otopt Ie Bleiiwqk Kroitweg en Nootdoro LeideokendMa en Hekendorp O T B C H T 0 O ü D A 9 10 11 34 19 60 8 10 8 68 4 48 6 36 7 60 S 09 9 07 10 84 10 88 11 61 4 16 6 53 8 88 10 64 10 81 4 84 I r S6 8 34 10 44 18 07 1 88 3 48 4 37 6 80 7 08 8 86 8 419 48 11 10 Z l e w 7 17 101 80 8 86 10 87 H Ït8 8 M 10 07 10 48 U V8 18 48 1 08 1 67 4 06 4 17 6 86 6 67 7 44 8 819 8 8810 88 11 48 OOI D A ti TRICH T ne all 9 06 10 19 10 67 18 48 8 90 8 17 4 16 4 4 6 67 6 68 8 81 10 16 Uo d 6 86 6 37 7 66 8 08 8 81 9 06 10 j j Oudew 6 60 6 64 U 88 8 46 8 84 6 06 6 17 7 16 8 48 10 87 V lf T 8 8710 6111 46 1 80 3 08 8 60 4 48 6 88 6 86 t M t 8 O II 1 1 A HSTIEBIU 10 01 10 67 18 10 8 81 4 47 6 68 lO U 11 06 1 1 18 4 86 8 8 48 11 80 C Sl 8 8 10 10 48 8 86 4 10 6 18 J 7 88 8 04 1014 18 88 3 80 6 80 n 7 4 Vpen te Bbiewijk Enitwe NooldKp I daekndui n Hdc DdoI 9 46 n it C N Jlon i BUMi i i iacc MierMlii ging al mat 6 ton voorait de j registntiareofaten met bgna 2 ton de xagel I mbteo met ƒ 170 000 de bypolheekreehtpn m t ƒ 37 000 Omtrent den tuikeraceyna valt op te merken dat het geraamde cgfer voor het roU jaar 8Vt millioen niet alleen reeds ten Tot e ïm bereikt maar zelts met byna e o ton uverKbredeo De eerste helft des jaars h eft hiertoe het meest bygedrag n want in d laatste ï maaadeo is dit diens aceyns 4 tot minder ingekomen dan van 1 Sept 1 Dec 1894 Stoton Oeaerftal 2e Kauhe Attm van Vrijdag 13 December 1895 De behandeling der tiegrooting van Uinnen landtche Zaken wordt voortgezet Ds heer Goekoop ontwikkelde den financieelen toestand der inrichting tot opleiding van bewaartcboolhondereBsen te Leiden die niet zoo gunstig is dat zy zonder Ryks stenuii in stand te houden De commissie van rapporteurs is dan ook eenparig tegen het amendement tot schrapping van f 5000 De heer Smidt ontried namens de nieerdurderderheid der Commiisie de schrapping Tan de sobsidie voor de kooksehool die een nattige vakschool is voor vrouwen De heer Schaepman keurde de wjjxe der verdediging van het voorstel an den minister af en sag daarin de heropening van den scboolatryd De Minister verzekerde dat zijn voorstelUii tl cht8 beoogen de voortzetting der ondersteaoing van het beroepiooderwga zoowel voor mannen als voor vroowen Nadat een motie tot sinitmg van bet debut was verworpen stelde de heer Hintzen voor met bet oog op de vage toelichting vao den post de itibaidie tot de helft te verminderen tot f 2500 Spreker waarschuwde tegen ojdigves van Iiykasobsidio De heer Vefgcni xteunde de subsidie die hier een cyfer geen beginxel qnaeatie raakt De beer Kerdyk beriep zich op desympathio der Chriitanpn voor deze kwnekschool Da heer Kuyper vroeg pertinent of in 1888 door den toenmaligen Miuiater de aubaidie was gsfchrapt uit beginsel van Aen achoolstryd Da heer M Mackay antwoordde dat het was gssabied wegens het een jdig en onbülyk ksraliler tegenover het byxonderonderwlja De poit reagfert tegen die beslissing liet amendement Sohaepman schrapping t 5000 voor kweekschool van bewaarschool hoadareasen wurd verworpen met 51 tegen 13 stemmen Het amenJemeat Hiutiau schrapping voor de halft is verworpen met 61 tegen 33 stemmen Het amendement Motsaers achrnpping f 3000 Haagache kweekschool werd aangenomen niet 56 tegen 48 stemmen Hat artikel met subsidie voor de Uidscho kweekachool is goedgekeurd Op artikel 164 w rd met 48 tegen 46 stemmen aangenomen het amendent vsn de Commiaaie van Kapporteura strekkende tot acbrappiog Tan het bedrag van f IQQO uitgetrokken ten behoeve van de voorbereiding van een plan tot reataurmtie der Orafelykti catea te a Crraveobage De bedoeling van dat amendement wat de restaaratie die d groote meerderheid wei wil niet te doen gt achit deu door Binn nt aken mur door het dep Waterstaat In d avondsitking werd de qnaestie van het Etbnographisch Muaunm beslist Het amend ment Creroer memoriepoat zooder plaatsaanwgziDg werd verworpen met 49 tegen 39 akemmen h t amend Uool vestiging te I ei den verworpen met 52 tfgeu 36 stemmen t n slotte werd het regeeriogsvoorstel veatiaing t i Hage verworpen met 58 tegen 39 st Da zaak blyft dos voorloopig onbeslist en het Masenm te tieiden in den bekenden desoUtea toeaUnd Zonder stemming werd Hooidatök V aaBg nouw De heer Vermenlpo protesteerde tegpu do egfert maar wilde met het oog op de Directe SiMMirwügverbliiilIngen ml ülÜA lO lf 8 40 8 47 8 64 8 01 8 10 6 67 8 08 0 18 8 84 8 80 8 08 8 40 7 7 i 7 88 7 4 7 66 8 6 10 6 18 6 86 6 88 10 7 47 8 86 7 86 T loitde Meoidnskt Nieiwkeik GapeUe Ketterdaa Rottwlai Oepdle Wieiiwetkerk 8 87 8 18 J 48 Hoordraokt e dt l ud 7 8 86 8 08 8 87 10 80 10 60 ie M 7 48 8 47 1 ZJ rr 7 6S 8 68 t N r AmiterdMB 8 8 8 86 M S7 Oasde Voorb aao niet Sen inzender in de Betawe aagt dat hg en aenige andere leden het er oiei bg zullen latao Naar men aan de N Gron Ct meededeelt habben de loutakotters van Delfzyl jl Woeoadag in de Noordzee een bark beladen met hout gevonden over welke raadselachtige voodat men zich in gissingen verdiept Kr lag geld op de tafel en de kleeren hingen in de kaaien terwijl van binnen niets beschadigd was of onraad deed veroioedeo Maar er wus geen menach in aanwezig Het galjoen was van voren van bet vaartuig weggeslagen maar overigens onbeschadigd Mieachien is bet door den atorm van de laatate dagen van de kuat van Zweden wegge lagen terwyl niemand nau boord was maar t kan rok zyn dat de sleepboot verongelukt is en dat de opvarenden vao de bark zich niet veilig waanden of wel de peraonen op de sleepboot hebben gered terwyl het hun niet gelnkt ia weer op het vaartuig te komen Naar men zegt is het een Zweedsche bark De moord te Rotterdam Het Roit Nieowsbl deelde gisteren mede dat de vrouw van Van Berkel was gearrestserd en bevat de volgende byzonderbedeu Maandagavond van den 18eD November ii het kind vermist Wat er tot Zaterdagavond daaraanvolgend gebeurd is dat bleek nog niet Maar op den Zaierdsgavond van den 23e boorde het dochtertje van den beer Jansen bakker aan de Slaakkade terwyl net boven in een achteikamertje bezig was een nkelig klaaggescbrei Het dacht dat een van hare broertjes of suBJea builde mnar beneden gekomen boorde bet van baren vader dat het geschreenw niet in hoia was geweest Op denzelfden avond kwam er by den knecht van de wageoverhunrater Hekman aan de Slaakknke eeu onbekend man om een wagen te huren Het was toen 10 a II uur De knecht vond bet al wat laat om den wagen mee te geven maar toen er statiegeld betaald werd was hy bereid Kven later kreeg hjj echter het vermoeden dat er wel eens iets met den wagen niet in den haak kon wezen en hy giug den man met den wagen na De man reed den wagen het slop uit en den boek op bet om een eind de Boezemkade pand no 41 waar Willem van ïierkel woont zette hy den wagen neer De knecht bleef op een afstand staan kgken Hg zag na enkele ongenblikken twee mannen naar buiten komen Een hunner droeg een vreemd gevormdea zak Hy lei dieo oee in den wagen greep het handvat en duwde den wagen met zyn last de brug over in de richting van het Oost ven tp ei o Zyn metgezel liep vóór den wagen Toen waa da knecht gerust en gïng weer ia huis Twee uren later kwam de man die den wagen gehoord had terug Hjj scheen zeer zenuwachtig en liet van het vooruitbetaalde statiegeld veel afhouden dan hg rerscbu dlgd was Blgkbaar was hg bly vao den wagen af te wezen De knecht van de wagenverbuurater is een ruwe onverschillige klant Hg lee t geen couranten en zoo kwam het dat hy eerat een paar weken later vernam dat Van Berkel verdHcbt werd Hy sprak toen Zaiernamiddag II eeu agent van politie op de Slaakkade aan en ei Ik weet alles van den moord De agent beeft hem toen in overwegiog gegeven naar den hoofdcommissaris op bet hareao Kaasmarkt te gaan en daar is de man toen nog denzelfden middag door den heer Voormolen in tegenwoordigheid van den rt chtercommi saris gehoord Utreekt 7 50 Woetden 8 11 Onaentor 8 18 Sonde 8 8i Meerdere buren werden door recherchi ura gevraagd en ook zy verklaarden op bedoelden erdagmiddag een akelig geschrei te hebben veraomen londar ar evenwel iata booa bg te denken Ala men nu weet dat het venster van de achterkamer van Van Berkelawoniog op da Boezemkade uitkomt in bet slop achter de woning van den heer Jaoséo dat de boixeo van de Boezemkade zóó schnia naar die van de Slaakkade loopen dat hetachterveDster van Van Brrkel s woning alechta enkele metera van de ramen der Slaakkadehuizen verwijderd is dan kan men aaouemen dat als het kind in de achterkamer van Van Berkels woning vermoord is zgn hulpgeschreeuw gemakkelgk bier kan worden vernomen Dat het vermoorde kind in die kamer out kleed is in zakken gewikkeld en in den w en gebracht is kan als zeer wat mogelyk worden aangenomen Dat de wagen in het drukke Zaterdagavond rumoer zouder stoornis den langen wog naar den Verlengden Binnenweg kon afleggen ereozeer In de diqjae stilte die op den Schoonebargerweg beerscht ook des Zaterdagaaronds kan onbemerkt een medeplichtige of de dader de sloot zgo overgeaproDgen om op het land het lijkje te begraven Bij de huiszoeking io Van Berkel s woning IS de aaeh uit de kachel meegenomen omdat het vermoeden beRtaat dat de kleertjea van den vermoorden jongen verbraiA zgn Waarschynljjk zal nu tevens wat töt bedeu verzuimd is de Boezem worden afgedregd Er is nog iets oitgelekt dat deze toch al zoo verschrikkelyke zaak nog vreeaelyker maakt De vrouw van een hloed erwant van Van Berkel moet aao Van Berkel hebben geschreven Beken maar Willem want ik kan bet niet langer volhouden Bedoelde bloedverwant moet met v Berkel en nog iemand samen diefstal gepleegd hebben bg den keer Wotki en f 9000 van het daaruit verkregen bedrag niet afgedragen hébben aan zyne medepliobtigen en uit wraak zou nu de moord op het knaapjj gepleegd zyn Van Berkel zou te Hamborg getracht hebben de effecten te verzilveren De correspondent van het Handbl c nhrgft het volgende Reeda bjj het bekend worden van den moord bleek dat wraakneming de dryfveer was By het aanvankelgk verhoor van den vader beweerde deze geen aanwgzing ta kunnen doen en toerj werden hier en daar stemmen gebeord die de vraag opperden of Boogatedcn miasohien zelf befaog had bg het volhardea in het zwygen Thans wordt beweerd dat de oude Hoogsteden zgnzwager Van Berkel en De Jong van welke laatste in deze zaak reeds meermaieo sprake was zich voor eeniga jaren gezamenlijk aan diefstal zouden hebben scholdig gemaakt Bij onderling overleg werd besloten dat Hoogsteden den buit onder zyn beruating zoo houden tot het politieonderzoek geiëndigd waa Na eenigeu tijd kwamen toen Van B en De Jong by Hoogsteden om bun aandeel doch deze hield zich van de domme wist van geen geld af enz en dit is tot op den buidigen dag zoo gebleven daar hij oaiuurlyk zekerheid had dat zyn medeplichtigeu aan de zaak geen ruchtbaarheid konden geven Het vermoorden van zyn zoontje zoo thans de wraak over deze handelwijze zgo Of dii gerucht waarheid bevat dan of hei alleen als een on dit moet worden aangemerkt ia moeieiyk uit te maken daar van justitie en poUtiewege fgeen inlichtingen zyn te verkrygen De Telegraaf heeft gisteren avond naar aanleiding dezer berichten zgn correspondent te Rotterdam inlichtiBgeo gevraagd Hg lond het volgende ielegram Van Berkel wordt verdacht van den diefatal by Wotki daar hij te Hamburg effecten beeft gewiaseld Ook wordt verband gezocht tusaoben den moord en een diefstal eenige jaren geleden in een pand aan de Kruiskade gepleegd 7 41 8 49 De vrouw van Van Berkel is niet gaarreiteerd BuUeolaDdscli Overzlcbt Na de verklaringen van den minister Doamer verwierp de Fransche Kamer het amendement van Cochin tot hei schrappen van art 8 der begrootiog van ontvangsten waarbg het zegelrecht op de bearaoperatiëo met drie vierden wordt verminderd Monseignear d Holst leide dat hy als de behandeling der begrooting ciet met zooveel haast geschied was een amendement zou hebben voorgesteld om de wettelyke bepalingen op de rechten door de coogregatiën te voldoen te wyzigen Hg bewaart no zyn vooratel voor da begrootiog van 1897 Toch driagt bg er op aan dat de leden der kerkeIgke broederschappen op dezelfde wgze behanbandeld zullen worden aU andere Franaches Doumer antwoordde dat een tydatip waarop de congregation openlijk in verzet getreden ziJn weinig geacbikt is om len behoeve van die vereenigiogen tasschenbeide te komen Laten zg zich eerst onderwerpen dan zullen wg eens zien ze de de minister De Kamer heeft met 543 tegen 9 stemmen de begrooting van ontvangsten iu baar geheel aangenomen Het woord van deu Ditschen keizer Eine Rotte Vaterlandsloien gesproken aan bet officiers diner op 2 September heeft ook onder de Doitsche sociaal democraten diepen indruk gemaakt En de leider der party in den Rykadag de beer Bebel heeft de eerste gelegenbeid de beste te baat genomeii om daarover het woord te voeren Zoudt gijc vroeg hji zich wendende tot van rechterzyde zOudt gij met uw fijn gesoel van eer zulk een beleedigiog hebben opge nomen zonder er tegen te proteateeren Eo zoudi gy ons niet veracht hebben ala wy het hadden gedaan V Wy hebben goproteateerd en wat waa hot antwoord Vervolging na vervolging gevangenneming nn gevangeooeming voor majesteit Bcbennia c De heer Bebel zette toen uiteen dat de Duiische aaeiaaldemocratische party geen viiand ia van de Doitactifl eenheid en als de tijd kamt waarin gy ow laatsten man en uw laatate groachen zult aitgevea voor du verdediging van Doitscbland dan zailen wij aan uw zyde staan niet om uwentwil maar om ouzentwil zeide hy tot de rechterzyde De werkelyke revolutionnairen vervolgde de heer Bebel szgo niet de socialiateu maar zy die steeds gereed zgn maatregelen van geweld tegen hen te nemen Wie regeert Het volk meent te regeeren het wordt geregeerd door anderen Daar zit de man die regeert vrybeer Vou Stamm die naar BerIgn gaat om tegen ona krachtige maatregelen te doen nemen En indien er uitzonderiogswetten noodig zgn dan ia het te en dien man en zijne vrienden zg zgn de vijanden van het vaderland c De minister van oorlog generaal Broosart van Sohellendorf bad de redevoering van den heer Bebel btybbaar met stygend oogednld aangehoord en op scherpen toon antwoordde hij er op Het leger zoo zyn plicht doen dat koB de minister getuigen eo daar konden de socialisten op rekenen Whnt het l er bad oiei vergeten de beleedigingen die geuit waren tegen den beldhaftigen en eerwaardigen leider gedurende de roemryke dagen van 1870 beleedigtngcn die men thans tracht te verontschuldigen en waarvan men den indruk tracht te verzachten Maar noch het volk noch do regeering zullen vergeten wat de socia istnn deden toen bet volk de stichting derDnitsche eenheid herdacht Indien de wetgeving niet meer voldoet om de aociaal democratie te onderdrukken dap zal het leger daartoe optreden en dat zal geen kinderspel zyn zeide de minister Hierop volgde de uitroep Wat is het l er c En het antwoord van den minister luidde Het leger is het leger en daar reken ik twee millioen n enschen onder De Belgische minister van oorlog generaal Brasaine heeft aangezien de meerderheid zgner ambtgeaooten het indienen van een wetsontwerp tot hervorming dar militaire organisatie ontydig achtte zgo ontslag bij den Koning ingediend De Koning weigerde echter De laden van het kabinet hebben toen bealoten aan Brassioe voor te stellen dat hg bg de behandeling van de wet tot vasistelling Tan de jaarlgksehe lichting in de Kamer voor het begin van de volgende ziHing de indiening van sjjne reorgaaiaaliewet aankondigde De miniater van binnenlandsche zaken wil dit welaontwerp nog eens onderzoeken voor zoover bet de militie raakt Men verzekert dat Brassioe op aandringen van den Koning zal blijvtn Leopold zon ook het oogenblik slecht gekozen achten aangeisien a afgevaardigden aan dan vooravond der verkiezingen den minister zouden opofferen lieTer dan bon zetel te verliezen De provincies waar in Juni 1896 da verkiezingen werden gehouden zgn aoümilitairiat De Bruaaelsche gemeenteraad zal Maandag overgaan tot het verkiezen ao de wethouders of gelgk men io België gi het Schepenoollegie Daar de katholieke groep Dinsdag jlio afgonderlyke vergadering bealoten heeft toi onthouding zal een homogeen liberaal Dage Igksch Bestour gekozen worden mat 15 16 steifimen tegen 12 stemmen van de aocialiateq De oaar Earopa gevluchte directeur der openbare aehuld in Torkge Moerad bey beeft over de toestanden in bet Turksche Rgk een brochure geschreven die weldra te Parjja zal er acbynen Van deze brochure Yildea Klosk en de Verheven Porie weet de Figaro € reeds een en ander mede ia deeteu dank ay het exemplaar dat de aohrgver met een hoogdravenden brief aan den boofdrsdactenr toezond Aao dia madedeelingen is hei volgende ontleend Van de Joog Torkache of liberaie bervormingsparty is Said Pacha volgens Moerad bey de leidsman geworden Kaid paaha was roeger de meest impopulaire onder de Torknche ataatslieden Onder de meeat beruchte staatantukken van het begin der rugeering van Abdoet Hamid de verbanning van Midhai pacha de opheffing der constitutie de oorlogsverklaring de afzetting van bdüel Kerimpacba als oppeTbe elhebber en andere beslaiten stond de haodteBkeoing van Said bey Toen waa hy de zwarte man de meest gehate onder pecbas Maar langzamerhand werd hy de weldoener ïan het Rgk Want al was Ssid pacba gevreead en gebaat bg toonde telkens opnieu zyn eerlgkheid en zyn welwillendheid Minder 30 minder werd zyn vreea voor het nieuwe hg bad Midhat pacha en de hervormingspartij uit beginsel bestreden Doch hy die beistryding had hg teveoa gelegnnbeid de wensobeu en verwachtingen der bervormingagextnden te leeren kennen en te waardeeren Ëiudelgk werd tiy 7 elfs een der vorigste aanhaof ori van de bervormiugspsrtij en trachtte hg deu iSuItaa over tü halen om hervorming toe te staan Daarna preekt Mourad hey over ziju eigen pogingen om van deu Sultau een meer liberale regeering te verkrygeo Hy boud den heerscher een rapport aan waario hy h m aanraadde iu liberalen geest te regeeren Hg kreeg o vreugde verlof om etm gematigd lit erale grondwet te ontwerpen Dronken an vreugde achryft hy ver iet ik het paleia Maar de vreugde was kort van duur Eenige dagen later werd Kiamil pacha afgeznt de eerlyke 4 Iemonten in het miniaterie vielen en maakten plaats voor verdorven personen sedert ling door de publieke opinie veroordeeld Moerad bey dacht er over naar Europa te gaan om een beroep te doen op de beschaafde wereld Vooraf werd echter te lyneo houe een vergadering gehouden der Jong Turkaohe party Allen waren het eens dat de persnon van den sultan de voornaimste hinderpaal waa voor een verbetering vnn den toentnnd Na velerlei bcraadslagiogeo hield echter da party de overhand die weigerde tegen den sultan te ageeren en een omwecteliLg in he leven te roepen waartoe wel laod en leger beide geneigd waren doch welker gevolgen van weinig gunatigen aard zonden zyu Men had niet uit bet oog veiloren dat de krankzionigheid an sultan Manrad en de voortdurende vrees van sultan Abdul Hamid de rechtstreekache gevolgen zyn geweest van het tragisch einde van oltao Aziz en enkele zyner miniatera Er werd bealoten een beroed te doen op het beschaafde Europa en Moerad bey met deze zending te belasten Gemakkelyk was hg daartoe niet te bewegen Immers deze atap £ 0u gelgk staan met een bescbuldigiug van den aultan wien hy den eed van trouw had gezworen Het belang van zgp vaderland beeft bg hem echter booger gewogen dan dijze en andere overwegingen hy besloot daaraan allen op te offeren Moerad bey besluit zgn brochure met d opsomming der bekende hervormingen die de JoDg Tnrksche party wt nscht Veeulivoer naar Bdgiê De BURGEMEESTER van Uouda brengt ter kennis van b langbebbei den dat door da Miuistfjrs van Binnenlandsche Zaken en van Financien verguni ing ia verleend tot weder invoer van de nik Nederland naar België gevoerde runderen of schapen waarvan door de autoriteiten aldaar op grond van de aldaar geldende veeartsangkondige voorschriften de toelating in België wordt geweigerd en zulks op voorwaarde Io dat de invcer gercbieda langs dezelfde Ign als de nitvoer plaats greep 2o dat aan het grensstation betzg in originele dan wel in gewaarmerkt afschrift of uittreksel de vrachtbrief worde overgel d welke by den uitvoer tot geleiding heeft gestrekt 3o dat het vee niet verder dan het grensatatioB worde vervoerd dan ls door den diatrictaveearts of een lyner plaats ver va ngera te zgo onderzocht Oooda den 14den December 1895 De Burgemeester vooruoemd R L MARTENS rNBlCHTlMolIf WILKIS OETAA HCUADB OV IIINDEB IDNNKI VIEOOIZAKEII BÜRaEMEESïBR en WETHOUDERS tu GOUDA Oetien art g der Wet nn den 2n Jaai 1875 SUateblad no 95 Doen te weten Dat zg fferi unning hebben erleend mq G Krook en liioe recht erktggenden tot het uitbreiden igoer grntterg door hetplaateen ran een gasmotor in bet perceel aande Kleiweg ter wgk N No 1 kadaetraalbekend Hctie B Koe 1078 en 513 E W Kok eo zyne recbt erkrggenden tok bet oprich eii eener alacbterg in het perceel aan de VoKelenung wgk M No 160 kadaetraal bekend aeciie C Nn 2642 Gouda den 14 December 1895 Burgemeeater en Welhoudfre voornoemd R L MARTENS De Secretsria BROUWER AMERIKAANSCHE Handschoen Wasscheru A van OS Ai March Taiülear Klewpg E 73 GOUDA Iteiirs van tiiislenlam 11 m 100 8SV 94 81 1 831 IS DËCËMBEK Vorkrs ilolkorn NiDiiLiNn Ceri Ned W 9 ij 8 dito dito dito 3 dito dito ilito 8 HoflOi OW Goudl 881 88 4 ITILH lusohrij nig 1862 81 5 UoiTlNa Obl in papier 18 S 6 84 l 6V 97 Vu 104 601 7 l Vt l ii 1 i 911 41 loov 7Vi 59 780 6 1 iDl 3 100 301 189 78 10 100 145 19 1 i dito in iilver iNfl 5 PolTlloil 0 jlft met coupon 3 dito tickut 8 taéLAND Ubl Binneul 1894 4 dito Ueoona 1880 4 ditobilHotlii IS89 4 dito hu Hope 18S9 1I0 4 ditoiu oud looD l tS3 It dito dito dito 1884 d Sp Nja Porpot schuld 1881 4 TcaillJ l epr Conr leen 1 90 4 Geo leeninfi ene D Geo loeuin srie l ZuiuAra lUp obl I8 il 6 Ullloo Obl Buit Soh 1890 6 ViNuceu Obl 4 onbop 1861 Akrbruak ObliKutien IHI5 8 aoTTiaUAH Sted leen 1894 ïfiD N ifr KendeU aud Afondeb Tab Mg Certifioaten Duii MaatKhappij dito Arah HypothiHikb pandhr 4 Üult Mü dn Vontenl aand Gr Hypolhookb paudbr 8 Nwdorlandaeho bank aand Ked Haudelntaa h dito N W Il Pao Hyp b pandbr 6 Rolt Hypotheekb pandbr 3 sov 10 f 98 190 158 los ♦ 62 150 99 S 781 lOi 100 1119 61 101 19 106 Utr Hypotheokb dito 81 OoBTKNa Ooat HooR bank aand Hu u Hypotboekbank pandb 4 AlÉXRlxa Kquit hypoth pandb G Mai L G Pr Lien oert 10 Holl IJ 3poar r Mij aand mi tol Kipl 1 8t Spw aand t ed Ind 8poorwe Qi aand Ned Zuid Afrik Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 5 lTU ll Spoorwl 1881 89 A Kobl S 5S Znid ltal 8pwinij A H obl 3 PoLlN Warschau Weenon aand 4 Roal Gr EuM 8p Mij obl 4 88 Baltisohe dito aand Fastowa dito aand 6 Iwanff Dotnbr dito aand 5 Kursk Azow Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 VüiEtiA Cent Pao 8p Mij obl Chic k Kortb W pr 0 v aand dito dito Win 8t Peter obl 7 18 Denror k Rio Gr 8pra oort r a Illinois üentrel obl in oud 4 Louisï Il Na ll illii ort ï aand Melioo N Spw Mij lehyp u 8 18 Mits Kansas V 4 pet pref aand N ïork Ontario li Woat aand dito Penns übio obli 91 Orodon Calif Io tiyp in goud 6 89 8t Paul Hinn k Manit obl 7 1 10 i Un Pao Hoofdlijn oblij 8 104 dito dito I inc Col Ie byp 0 5 31 C NADi Can 8outb Cert ¥ aand 5S Vl C Ballw 11 Na Io h d 0 O 18 Amsterd Omnibus Mij aand iii Rotterd Tramweg Maats aand 184 Nl Stad Amsterdam aand 3 107 Stad Rollordam aand 107 Baton Stad Antwerponl887 S 103 3tad Brussel 1888 2 UU lloNO Tbeisa Bcitnilr Oesellsch 4 118 OosTHNK StaaUleeoinii 1880 5 124 l K K Oost B Cr 1880 S 184 SPAHJI Stad Hadriil 8 1888 35 Nra Ver B i Hyp Spobl oert 118 BurgsrlQken Stand GEBOREN 11 Dra Eliubeth ondera A san der Zaan eo J Spierinfcihoek Pieter Johan andere P Li p lt on J F taffen 13 Maggiel Francieco ouden F Bcheepbonwer en A M IJeaelelgn Janaje ondere H N Tan Vliet en J den Hertog OfERLEDBN 11 De C M Moret 12 w W A Strarer 21 j 12 M E H ran Dgk fanisfr ran J J M Tfaier 32j ONDERTROUWD 13 Dee 3 ran den King 25 j en J B ran der Kind 21 j itjiwrdrMhtt OEBOBEN 0 Dee Tennii ona n T ran Blittanwgk en U Noordegraaf Uataatreoht QEBOUGN Qerardos ooderi J Boit an E B Houdgk Paului oudere 0 Sliagarlaod en H Verelqot OVERLEDEN C den Oadan 3 m AOVliaRTENTIfiN De Beet en Merronw IWISSoHoo T H betnigen hunnen dank roar de rele blgken ran belangatelling bg het orerlgden banner Moeder n Behawdmoeder ander ronden Qouda 14 Dec 1895 PRO DEO Faillissement P U QERBAKCS CD Bg ronnie der Arrondiasemeate Rechtbank te RMtrdam dd U DECEMBER 1895 ia de BOEDEL ran den gefailleerde P M OBRHARDS te Ooadi inHolKCHt verklaard met last tot rereffening door den curator De Carator Ur M M SCaiM ri ou LOEFF 6000 Stuks uit de ralliete naasi aenar der eerste bDiteolaadseba fabrJekan ovar fanomaae aoogenaamda Leger Paarden Dekens inoetea teg n den apotpriji van fl i 7S lifr Htutt worden uïtverkooht D ia dlkha onalijtbars dakana tijn n warm als e n pels 0 UU X 190 om fTMot dm IiH Kffhwle pasrd bwlakkand mat wol opifi naaid an 8 breeds itrwpen veorta eea kleln partlf witte woUene SlaapDekens ffToot 140X190 om wegeoa seer klfim leebts door vaklui bemerkbare fouten in tiet wMfsel aaoKehoden ad fl 3 50 per stuk Koat ii anders het dultliele Ünldolljk i Mhr vrD bCMiellInKoti wonlen KW B $ do r m r a ad ilr hl Irian lofi iidlnv an kat ba ny af oaitrr rrmbuuri proupl uil B HnrwltE MuMrIeht Oroote Slaat 8t A ITortier Gouwo C 5 SPECIALITEIT in llclneken 8 en Haantjes Bieren Echt ËtfgelsRh ea Voltenhoveni E3XTK A i STOUT