Goudsche Courant, maandag 16 december 1895

So 6842 Dinsdag 17 December J$95 34ste Jaargang I Vol Bbeoiuliek La npgaeu Urtoin fatefPain Expeller te eii iMt ig a lep Tetfaadkaiil iJftmea JU ode Artikelen en Oanteeringeit KLt t i H4hi Ks rottt MTiuo j Ruime Keaze m 0 PELTERIJEN Koasen HaDdschoeaen Koulards Cor f Blüaseo Trieota Ouderlyfjes Boezelaars Doekeu Bareta ens ü PARAPLÜXEH e n 7 IjfKend Uifj ptijZfa toUede kiraUtfUen NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant g eschiedt d a g e 1 ij k met uit ondering van Zon en Feestdagen De prijs er drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van i 5 regek è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd HUIS en ZAAK TE KOOF In de FINALE UITVERKOOP worden alle GOEDEREN voor de bekende LAGE PRIJZEJi uUeerkocM 2 Persoon Witte Wollen DEKENS voor X 3 Groote KINDERDEKENS voor de spotpri s van 50 Cent byzonder geschikt Toor KERSTMIS en UITDEELINGEN en verder alle GOEDEREN voor de KERSTBOOM worden bijna voor mets verkocht KIESPIJNTINGTUÜR geneest bijjoen eenige oogeüblikken de heTigste KIESPIJN Ftauoas met Gebruiksaanwyzing JOceattbg f van OIJE Kleiweg No 2 Gouda Weaerverkoopers j enleieo koning y l neat 4m iteedi is ledur huiuKezui Idan woKlea n WiUm Pm 60 owt 75 oeot en fl 25 de Oruoli yoorbaailHti in de mseute Ai oth keB en bg y Ad Richter t Co la Botterdarn T4 Gonda bj A WOLFF Maikt A U4b as IDE LAAT eu VAN SON spothelier Mukt Openbare Vrijwillige Verkooping X t Ue Notaris H GBOENENUAAL JP a te Gouda ifl Toornemena op WOENSDAG den 18 DECEMBEH 1805 des morgens 11 uur in het Koffiehuis van HooaiÉ sm zK fa Sluijmijk onder Reeuwijk in het olteiibaat te verltoopeii de navolgende mmmi mim gelegen onder gemeente UeeuwIJk No i Een perceel VEENLAND en WATER trekkende van den Heer J Boib tot den Heer J tan Dulkex helend ten ooiten en ten westen den Heer P KiusBBROXN LzN groot 96 Aren 20 Centiaren No 2 Twee perceelen WATER en VEKNLAND gelegen op Vryhoel in de nieuwe Veen en Droogmakerg tusschen den Heer J Plak belend ten oosten denzellde en ten westen den Heer H Vis groot 1 Hectare 34 Aren 35 Centiaren No 3 Eenige perceelen VEENLAND en WATEB gelegen op Vrghoef strekkende van de Reewal tot den heer P Kersbiiusisn his helend ten westen denzelfde en ten oosten den Heer U Vis groot 2 Hectare 51 Aren 80 Centiaren De Kooper van dit perceel is verplicht de daaropstaande Boomen en Turfschuor over te nemen voor 3ISO No 4 Een perceel RIETLAND en VEENPLAS gelegen op Elfhoven strekkende vati de Groote Reede tot deu Heer J Vis c aSamen groot 5 Hectaren 10 Aren 60 Centiaren Aanvaarding van het Land na de betaling der Kooppenningen op 21 Januari 1896 en Tan de Turlachuuc op 1 Mei 1896 Alles breeder by biljetten te bekomen ten Kantore van den Notaris 6R0ENENDAAL te Gouda mmmmim ten oventaau van den Notaris G O FOQTUIJN DUOOGLEEVER op MAANDAG 23 DECEMBER 1895 des voorraiddags ten 0 ure aan het lokaal wijk K No 252 aan de Veperstraat EGNËK ilVBOEDEL en verdere ROERENDE GOED E BEN EEN BRANDKAST eeuig fmAl Goud eil Zllver eiiz Te zien ïiaterdag 21 December 1895 van 9 Uit 12 en van 2 tot 4 uur Agentuar by de Firaia Wed BOSMiill te Gouda b WINKEL C Aanstaande MAANDAG AVOND S uur op de Bovenzaal van de HAIIMOMIE M HKT IM BIJEENKOMST van H H Lief hebbers tot het oprichten eener Ifïïri Deze uitnoodiging strekt alleen voor die heeren welke Lid wenschen te worden EENIGE LIEFHEBBERS TANDARTS E CASSÜTO Turtiiiarkt 172 Gouda SPREEKUREN van 10 tot 12 en Tan 1 tot 3 uur Zondags uitgezonderd DONDERDAGS van 8 tot 12 eu 1 tot 3 uur J F CUIJPERS Westeinde 37 Den Haag i S KEISER Korte Tieodeweg Bnitenlaodache P 1 A N O a nit de eerste fabrieken ia ruime keuze Amenkaansche HARMONIUMS door directe importatie te eD ZEER t AClE pryzen Inruilen van bespeelde Piano s Agent vour Guuda en Omstreken KLEIWEG De I rij6 wan 300 000 Mark viel Boor twee trekktwjen der Hertogelijk Brunswijkscïe Staats Loterij in mijne Collectie bjj de laatste trekkiug kou ik weder talrgke prijzen aan mijne spelers nitbetalen By deze aanhoudende pryswinningen uoodig ik uit tot deelneming aan de nu beginneude IHO LOTERIJ eventueel M 500 000 U Prijzen h M 15 000 spec 300 000 2 n 12 000 200 000 22 n ff JO OOU 100 000 2 n 8 000 70 000 3 v ff 0 000 60 000 05 ff n 5 000 60 000 2 ff 4 000 40 000 lüO n n 3 000 30 000 211 n ff 2 000 24 000 623 i ooo 20 000 1048 11 500 etc OOOOO LOTBK verdeeld In O trek tni en O OOO PBIJZMN 1 Prij8 1 1 1 l 1 5 te zamea 10 Uillioen 545 000 Mark in Goud Voor alle trekkingen kost eeu Kwart Lot Mark 33 half en heel naar evenredigheid Voor de Eerste Treliking op O eu tO JV VMUI fSOO verkoop ik tegeu inzending van het bedrag in geld ol poswissel Hleeht orlgtneele loten ACHTSTE KWART HALVE HEELE PI 165 f 3 25 f 6 50 f 13 DuilséU Patent H Stollen rabrii uiiiiiiimt tneuorgum riinitiii tnu mu Irouitrin uWct Warnung l r ffrwite Erfolff Oei m fatnU H ataittii rruftien hat Miu III ttr mAMwot cwiYAIos ji Vnc i fAinwfif en 4 te Ut ttufl Ukêr muri imkurftn M SloUe Mf rsff 4M ttftet oOtP IM uictmi £ JiMAMtfAf jwi MM iMitr flêkat lull MtaMWMa aei ii kL S nttliitm uut Xnttnlmi fim mt IMmc Ginds SaelparMJruk vaa K BanmiUN t ZoaK Officieel plap eu Trekkiogslgsten gratis Prompte uitbetaling Sociëteit 0 S GENOEGEN 3e AlManeoieot VaontelUiif Donderdag 19 l i ceinber 1895 Vermigde Kottcrdamscbe Tooneelisleo Directie Le Gbas Haspeus DE MOEDERS Tooneelspel in 4 Bedrgven Aanvang half 8 uur jffT Gewone bepaliugen en prgzen Sociëteit ONS GENOEGEN BOELSKADE Zondag 15 December 1895 GB A N D door het SPECIALITEITEN GEZELSCHAP directie VLEUGELS van Rotterdmn Optreden der grootat en nieuwtte SpeelaUteiten xoo alu Wr Hein MARINELLI buitea gewone werkzaamheden op stoelen piramide J P Miss CORA kunatrerrichtingea op het gespannen koor4 t0r Ml TOCHSON trapeze E aille brist jiy Mejuff EMIEUE de 00 vermaarde Holl Couplefczangeres 3 Mr MAXIMILIAAN hoog springer 1 de Heer NICO DE HAAS den zoo gevierde Holl karakter komiek 3 y Frll MIJLANDA Walzer ttnd lieder Süugerin J de Heer GEORGE en Mquf SAUVLET Holl duettisten 1 Mr PERTOI acrohati =he konstverrichtiugen J0f En meerdere Artisten van den eersllii rang Zie strooibilletten PBJJZEN DER PLAATSEiN tmIste Rang 7S Cent 2de Rang SO Cents H H leden met hanne dames van de Sociëteit Ons Genoegen betalen op den Isteo Rang SO Cents p p Aanvang 8 uur precies Bureau geopend 7 uur FEANSCHE STOOMVEEVEEU Chemische WasseheriJ H OPPË HËIMER 19 KruUkade Sotterdam Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepdt voor GOUDA de Heer A VAN OS Aï Specialiteit voor het stoomen en verven vaa allu Heerenen Damesgarderoben alsook alle Kiodergoederën Speciale inrichting voor het tooman van pluche mantels veeren bont enz Oordynen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzQ gestoomd of geverfd worden onschadelgk voor de gexondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabriekas zgn da prijzen 25 gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week 6een Grijs Haar meer DE NIEUWE LONDON doet de gryze haren binnen enkele dagen verdwynen maakt het haar glanzend en zacht belet het uitvallen en neemt de pelletjes van het hoofd Sitcht op dan haU van den flacon I Verkrygbaar in flacons van J SO A f 0 SS bö I A C l üfabr de Papiermolen te Goida BINNENLAND GODDA 16 DeceDiber l895 Op den 10 D December jl ii door de te SobermerborD estatiooeerde rykikommiezeD Niebof en Meek by een singer te HeerBogu waard aaogebaald ea verbeordTerklaard eea fraadaleus gedachte koe De koe werd ten kantore vaa den RgkaoutTaDger te Scbermer born pablifk Terkoebt eo tegen d D overtreder proeeR verbaal opgemaakt By kon btijloit ïs aao 0 Korteweg op ziJD verzoek eervol outslag verleeod ala burgemeeiter van Hazerawoade Ia de Zaterdag ie Bodegraven geboud ea oponbare raadsvergadering is het in de vorige rer tadering iniyediende voorstel van den heer Rollmann tot verbooging van het tichooU geld op de openbare lagere school verworpen met op 2 na atgemeene stemmen De by de ryschwl te Amersfoort gedelacbeerde le luit der cavalerie V Q ia unai het hnis van bewaring te Uertogenbosch overgebracht als moettmde voor den krijgaraad aldaar terecht ataan wcgena Rcbaking c De firma Westerkappel eu Hoofd te Haarlem heeft een valach bankbtijet van veertig galdeu ontvangen dat met merkwaardige kaDatvaardigbeid is nagemaakt Klaarblgkelgk ia het uit de band nageteekend met oovtiodischen inkt en de groene klenr er op gebracht door middel van waterverf Zelfa heeft de vervalaeher er iets op gekleurd dat bg oppervlakkige beacbouwiag deu iudruk geeft van een watermerk Zoowel de rand ala bet wapen de cijfers eu de tetters zyn uïtatekeod nagemaakt Alleeo aan de kleur wordt men de vervalaching gewaar daar deie te ongelijk ia ca te licht Toch ligt over het geliietflR biljet een zeker ieta dat men niet kan aaudtiideD maar dat by zorgvuldige beechouwing een algemeenen indruk geeft vaa veftalaching Op dit biljet taai het caoutchouc atempel van een Hairtemaohe firma madr de firma Westerkappel o i Hoofd wil deze niet om tchadevergoediog aaoapreken omdat bet voorkomt dat ook zulk e n atempel door den vervaUcher ia nagemaakt In Amstei dam heeft mea ook reeds een paaruik da hand vervaardigde biljetten van f 40 aangetroflFen H D Een njarig jongeling wouende onder de gemeente Sleen ia sedert Maandag zoek Op FEVILLE TOIM DE WEDUWE 1 Hemel moe ier dat zou ik nooit durven wagen Gelthbid IcLod iao a man als S 5ren is gemaklielijk te reReeren zooveel heb ik al gezien Hy ui u QOoit een woord togeusprekea wanneer hij raerkt dat het u erust ia wal ftg zegt maar mocht bij tegenstribbelen iIsd moet ftij bem met mooie praatjes eien over te baluo Het ts voor eene jonge vrouw geen moeite een oud man om haar vinger te winden hm Sophie nas ito lutste dagen der week tamelijk bedaard rn gelaten in haar lot geweest zij waa gewoon zonder tegenspraak te gehoorzamen maar toen QU de ndag kwam waarop aij voor altijd het verblyf barer kiDilsheid sou verlatten dreigde de aman baar te overweldigen Zij had wel gern gelukkige jeugd gehad maar htt was haar gegaan ala ieder ander kiud dat onder dergelgke omstaniligbeden opgroeit zij bad metonbegrypeigke vindingrijkheid tich genoegani weten te scheppen At da vermaken boe weinig beteekeneod ook die aij gesmaakt had traden na in verUidelgken glans voor harea geest en maakten het haar moeieljjk het moederlijke iiaia te verlaten Zy atond in den tuin te schreien toen de wedawe haat riep om haar bij het inpakken ta ktlpea den avood van dien dag ging hy de catechiaatie te Nieuw Amat rdam bezoeken hg if daar evenwel niet geweest en sedert wordt by vermist De hoofdeommisnaria van politie te Zurich de bper Ftacher is Docderdag gt arresieerd eu lu verhoor genoraeo omdat hy verdacht wordt van ambtamiabruik en bet onwettig gevaogeo houden van iematd zonder daarvan de justitie iu kennis te hebben gesteld Ëeu tamboer van bet 7e reg heeft toen by ala bulpbeamhte by de pakke poat te Am sterdam tyd lyk iu dieust was eeo pakje geBtolen Daarvoor moet H V nu voor den krygraad komen J G Brootman HO jaar stond Vrydag voor de recbtbaiik te Amsterdam beacbuldigd dat by den 25ti September op de door bem bewoonde derde verdieping van een huis inde Albert Cuypalraat dat door eeuiga gezinnen was bewoond opzettelyk brand heeft gesticht Uit het getuigenverhoor bleek dat t er bij bekl zeer armoedig uitrag en dat bekl er tenen eeu der getuigen die een tyd lang met hem iu hetzelfde liuis woonde toen op de Riiysdaelkade wel eeoa ovir gesproken 1 ad er de vlammen iu te ji eu f u andare getuige bad hem hooreo zetrgen het ia geen knust i 1500 te verdienen dan trap ik myn petrol eumtoea tel maar omver Een derdp had bem hoorea zeggen dat by drie boog ging wonen om deu rooden haan vaa hei dak te laten kraaien Het O M achtte do scbnld vantstaande o a blykens de som waarvoor bekl verzekerd waa en eiechte 4 jaren gevtuigetiis Overeenkomstig een dnartoe trekkend requisitoir van den officier vau jiislitie heeft de rechtbank le Haarlem he ien de invnjheidsBtrlling van mevronw V u W J geUat Do rrchthank die tevens do voortzftting der in tructie bevat heeft dnarby overwogen dat blykena het op 11 December door df deskundigen uitgebrachte rapport de hoeveelheden iu het bipr en iu de jenever gevonden ntipyrioe betrekkelyk gering zyn zoodat hoewel overigeos de tegen de beklaagde gn rezen besnaren door de instruo i voor zoover die thans is gevorderd niet zyn ontze uuwd daardoor toch aan de ten laste gelegde feiten dat zeer ernstig karakter is ontnomen betwelk tot toepassing der preventieve hechteni i had geleid Een ha f uur later reed de wagen het hek uit Arme Niels Hy moest lioh met een eenvoudig xgoeden dag vergenoegen en toch bleef hy staan en keek den wagen na Het jiing er flink over heen want de pasrden waren jong eu de weg waa goed bovendien zocht de begunaligdg arbeider die reed zijn gezelschap den tijd to verkorten door eene lofrede te houden op Sóren Jensen waarop de weduwe actwoorddo met ha r hm 1 en Bopfaie met nieta Terwijl hij zoo zat te vertellen van het geluk en beleid van den weduwnaar iu het opfokken van varkens eu zich half naar de vrouwen had omgekeerd warden de paarden schichtig voor eene kat die over den weg liep e ter zijile springende kwamen lij te land in eeo diepen greppel tanga den weg De paarden lagen byna op den rug eo konden siok niet bewegen l e vrouwen waren onder den wagen e raakt terwyl de voerman op het bnd geworpen was Dewijl hij geen schade bekomoo had stond hij dadelijk op liep naat den wagen en riep In lods naam hoe is het hiW K stetdF Maar hij oatving geen antwoord Hij ging nu da hulp tan eenige menschen inroepen en torn zij Hen wagen haddon opgericht lagen moeder eu dochi r als levenloos naast elkander 9opbie kwam spoedif v maar dd weeuw waa en bleef dood Daar lag zy nu t stil met haar ernstige bleeke aangeueht Z had alles io de beste ord f voor de reis die sy Unvaard bad God weet bet best of tij goeit toegerast was voor de reia van het leven tot den dood I Aoht dagen later werd de weduwe begraven Drie docbtera volgden met droKe oogen haar lyk Sophie waa de eeoige die haar eea traan wydds Wel hield siÜ raa hars moeder niet Mwr dan de sodereo maar Dieutongevolge ii mevrouw Van W Zaterdag uchteud op vrya voeten gesteld Ruim 80 millioen gulden per jaar wordt in Naderland aitgegaven voor sterken drank dat U iu eeu dag 219 000 galden in een uur 9000 galden in een minuut honderd vijftig golden in een seconde twee gulden en 50 ceuia Een enkele dag ia Nederland zonder gebruik van sterken drank zou twee honderd negvatien dnizend gulden kunnen opleveren voor andere doeleinden dan waartoe ze nugebruilit worden en zonder schade oor de goveri ja voor heuielveu met directe winst N V 1 D De bekende Berlynsche deskundige voor scheikundige ouderzoekingen dr Biachof heett een eenvoudig toestel bedacht waarmede ook leeken binnen 15 minuten kunnen nagaan of mftittariue in boter aanwezig is en dat sleokt f 2 f 3 kost Vulgeoi bevel der politie tu Bei ya moeten mot dat toestel de volv eudu week alle verkochte botersoorten in de winkel worden ouderzrcbt en in geval van t yfel een nader chemisch onderzoek worden ingesteld Voor bet publiek zyn zulke toaatetleti kosfeclooa ten gebruike gosteld in de marktgi OttwaQ en uo de algemeene slachtplaatssn Het wrak van de naby Scbeveoingen gestrande batk ia tbau 10 mfter booger np bet vtrand geaohoven waardoor bek na recbt op tiet strand ia komen te ataan Het lo fen van de lading ii daardoor bij laag water zrer Vflfgemakkoiykt Bij de bfantwoording van het afdeelioga er lng over du converfie van 3 ten honderd in 3 ten honderd rentegevende NHtionule Schuld doet de minister van finaneiSo uitkomen da do verbintenia om een rente van 3 pCt to betalen ten volle wnrdt nas komen tot hn tiidstip tegen hetwelk de 3 pCt cnold wordt iifloihaar gesteld en dat de Öu tt ich uittlruk kfiyk de bevoegdheid beeft oorbeliouiieu om na I Jauuiri 1896 ot d afl Hhaarstf lli ig over te gaan Nade ligh gnvolgen van de eonTfrHie vrt6 t de minist r voor ons land niet Eu st de Tepbthebbeuden betr ft vergete nifo niet dat velen de Sj pCt hebben gckHcbt voor wu prys die veel lager waa dat by zou geweest zyn lis ar niet op eene ronversie gerekend iras Op het 3 pCts Orootboek is ten i amo van spaarkanken niet meer dac ruim f 4 850 000 inf esAhreven waar an ruim 4 mi lin n t n aij waa getuige geweest van hsar treiingen dood Nu kieeg Sophie een harer zwagers lol voogd üii door dezen werd Niets tot bestuurder der boerdery aangtsteld Niels stelde evenwel tol voorwaarde dat da arbeider die zoowol vlug van toog als van beenen was zou ontslagen worlen hetgeen dan ook geschiedde iïeao oude ongetrouwde tante van Sophie kwam op de hofstede om io de boishouding behulpzaam te z n Om Sdren Jenaen niet de minste hoop te laten schreef Sophie bem den volgenden bnef Waarde trient ik Schrijf ön lioat u Wete dat ik mots geen plon heb vooreerst te VeranilerB En ik neem nooit Oe n weeuwenaar nu weet ik Nwta meer te Schrijven Sofie hansdochler ia Vrindschap Eenige wokea na den dood er weduwe begon er leven op da hofstede te komen In don beginne waa het alsof de schim der afgestorvene overal om eeo hoekje keek wie een vrooiyk woord sprak verMsbrikto er over alaof hy heiligscheoDis gepleegd had bet dunrde echter met lang of de JBUgd litt hare rechten geldan e er kwamen bigde d8 en en vroolijke arondeii Tegen de leute verklaarde Sophie an haar voogd Jitfn deze haar eens bezooht dat ly A é NieU wf ii trouwen fWaa U j é L i t Dd deern antwoordie by Daar tan niett vaf komen Zoa die kale ja iÉls die tAai war fód k e£rea aan het lijf heefï zioh zoo mVr t sr innestelen Toen bij klein was Itep hy bedelen van deur tot deur en zijne moeder is in bet araeohaia Wat uu awa moeder wet teg a name tan de Riikspoalspaarbauk toodat dtte ongeveer f 20 000 rente zat verlieaen Voor instellingen van weldadigheid en vooi anderao wier bezittintien naar aoor dan Staal gnlTen gegeven wettelgke vooraobrifteo io StaatafondMU moeten belegd worden ge dt dat ge na wettelyka verplichting bevtond tot belegging in 3 l Ct aehttld terwyl sedert 1825 de bepaling bentaat dat sekerheidatelliog door Ryksootnptabelen geschiedt in insrhryvingeo op hek pCt Grootboek De qoaeatie welke bastemming un de vr g vallen gelden ral worden gtgereo blgfk geheel gfpraejudiceerd iSn eeu bnnkiershulp dia bet welsiftgen dtr eonversie in zetr voldoend ruime mate varwkert aooder grootere financiaele opofferingaii dan ook aoderi noodig zouden yo kan worden verkregen zon het roekeloos zyn dia balp if te wyzen Ter beurze vaa Amsk rdim ia geven vtn een pCk courtage nog skeeds aianlie W teade dak bet walalageo der converaie door bankiershulp verzekerd is tullen de mNkelura eu commliainonairi in de omstnodigb td dat hun slechts i g pGk proTiaie wordk gegerea geen reden viuden om huo steun daaratn t oothoaden terwyi de bankiers door üeh tfe verbinden tot overneming vaa steohts 9S k 94 millioen 3 pCta schuld ar een zeer groot en overwegend belang bij bebben dat lukitganoemde ichuld niet gadepreeieerd wordt Het contract met de bankiers gfeft nokdMÉ tijd aan waarop de bevoegdheid tok opzegffinff eindigt en dun ds overeenkomst ooherroepel k wordt wat er nok na dien tyd gebeure In du regeling der wgre van amortisatie acht da miniaker het wenacbelgk geen verandering te brengen ÜB bevoegdheid bestaat om de conpona dar nieuwe schuld ok io bek baiteolftnd betutbMf ke stfUen Nader wordt bepaald dat aan den Hkaak ook de vryhtid blyfl om behalve door nikloting ook door inkoop ran acbuldbekeoteMiasfa ie a mnrki sarren Do atter t termyn voor hek afieggeo rio de rek ning dar conversie i veivruegd kok 1 J li 1897 AftD d Simples Rywieten fabriek sedert 1887 ke ükf pbt g veatigd s i een kolossale niibr i liag wordn gegaveo trrwgl die fabitek naar Amslenlam verplaat k zal worden In verband hiermede is lek maataebappeiyk kapÜaal vergroot met 1 500 000 Ue gaheele nifowe fabriek ist ta NieafrtrAmstet worden gebouwd naar de plannen tsd d n hper Van Straten architert t Utrecht wanneer zij nog leefduT Suphie walks niet metr tsgei over die strenge moeder stond antwoordde U ben nu mgn eigen baas want sjj la dood zooals g we t Wanneer i op ds aarde kan nedertien dan heeft zo nu sekrr niets tegan Niels Aan die praatjes hebben wij nieta msar gij talk mij moeten toestemmen dat het uergsna aasr lybt hem zoo maar in sen boerdery te utten Neen ala gij trouwen wilt dan ui ik u wel een aiaa bezorgen dia geld beaft en die u past Hy reed naar kuis en beraadalaagde met de ani are zwaitora Twea der zusters van Sophie werden affesoodeo om haar over te halen Niala Is loten varan maar wat was hrt geval De afgezanten giag tot den vyaud over en bodeu Sopbie net tranen in de oogen vol te houden wanneer zij op etnig gslak iD het levM hoopte Wat werd bei sinds van dit alles Het baapottelijke einde was hst spyi mij dat ik brt zeggen moet dat Niels ds iompert de bedelaar zoowel da hofsted ats do doohter der wstluwe kreeg Ky moest wet een paar duisend rykidaalders opnemen om aan ds verbitterde tw era het bun toekomende oaodeat in de erfania te kunnen uitbetalen maar dit was hooi ntat te veel D esaige troost dia ons bli jft is dat bij de mooie miavaalt iu onia houdt iMter dau men zou verwaebt hebben van zulk een au bet doet er niet toe