Goudsche Courant, dinsdag 17 december 1895

Beur van tmsteHanl waren bereikten een gemiddelden leeftgd van zes en zeven tig en een half jaar Ëen hunner was 99 jaar geworden eeo ander 97 een derde 95 negen der overledenen wareo onder dan 80 jaar Robimon Crusoe s musket werd dexer dagen op eene verkooping te Ëdinbarg verkoctit voor f 740 Booze tongen zeiden na afloop der verkooping dat bet musket een prul nit ds een of andere wapenverzameling was dat nimmer aan Robinson bad toebehoord ea andera weer vertelden dat Robinson Crosoe nioiraer bad bestaan Zeker ii bel dat men niet weet waar het oode geweer gevondai werd of waar de andere Crasoe attriboten zooals de beroemde paraiol en het fnntaisiepalt van geiteveilen te vinden zgn Misschien leeft Robinson Crusoe s papegaai nog wel na KOU dit verstandige dier ons kunnen rertellea waar de andere reliquiën gebleven zgn Prachtige zaken zouden ook te maken zgn met de nakomelingen van Robinson s geit en kat indien men er ten minste de echtheid ran kon bewijzen evenals van het oude musket 14 DiECKUBKa Vorkrs tlotkoers M Vis lOüV ï Vt 8V NaoaaLAND Gert Ned W 3 i dito dito dito 8 dito dito dito 8 Honoaz Obl Oondl 1881 88 4 iriui losohrgviug 1868 81 5 UosTiNa Obl in pspier 1888 i dito in silver 1888 PoaTVQAL Oblig met ooopou 3 dito ticket 8 I t4 ic usLAHD Ubt Bianeal lSOt 4 flSVis dito aooons 1880 4 Vs ditohijU4 tha tS89 4 SS s dito bij Hope 18S B0 4 f V dito in goud leea 188S A dito dito dito 18841 lOSi s dPAKJz PerpeU sohuld 1881 4 80 ToaKiij epr Conv leeB l8 0 4 78 tJeo leeuingwrieD U Geo leeoiDg Mrie O IVVil ZuiD Ara Bar v oU 189S t 1 1 Maxioo Obl Buit Soh 1890 6 BU t Vbnbïdzla Obl 4 ouliep 1881 40 HBTBani M OhligatieD UI5 S 1 lOOVs ftorraanAii Sted toen 1894 3 97 Vs Niu N Aft Hftuclelsv und 88 Arvadsn Tab Mu Certtflosten 780 DtiiiMaatMhappg dito 68 Vs A mh Uypotbwikb paudbr 4 1OIV4 Üult Mg der Vontanl taod tS Gr Hynolheotb pamlbr 8 100 Nederlandsche baak stad SOD Nöd Handelman h dito U N W k Pao Hyp h pindbr 5 77 Rott Hypotheekb paudbr Si 108Vi Utr Hypotheekb dito 8V I 100 OosTiNa Óost HoDK Vnkund l4S KoBi Hypotheekbank pandb 9 V Maxw L O Pr Uaa oerU 6 4iu Holl IJ Spoorw Mg sand UiJ tot Kxpl V at Spw aand Ned Ind Bpoorwegm tand Ned Zuid Afrik Spm asnd 6 dito dito dito 1891 dito 8 lTALiB Spoorwl 1887 8 A Eobl Sl Zuidlul SpwmiJ A H obl 8 foLiH Wsnchau Weenen aand 4 RüsL Gr Buss Spw My obl 4 Haltisohe dito salid Fastowa dito aand 8 wang Uombr dito aand ft ICursk Cb Asow Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 iiiaiXA C nt Pao Sp Hijobl 6 Chic k North W pr 0 V sand dito dito Win SU Peter obl 7 Denver k Blo Gr Bpm oart v a lUinoia Central obl in goud Louisv k NaahTilteCert v aand Mexico N Spw Uij lehyp o 6 Hiss Kansas v 4 pot pref aiQd i N York OnUrio fc Wwt aand I dito Penns Ohio oblig 6 Oregon Gatif Ie bvp in goud 8 at Paul Miaii kHsnit obl 7 1 Uu Pao Hoofdlijo oblig 6 dito dito Lino Col Ie hyp O ft Ojimaoa Can 8outh Jert v aand VBK C Ballw kNav leh d o O Amsterd Omnibus Hij tand Rottord Tramweg Haats asnd Nio Stad Amsterdam asnd 8 Btad Bottortlam und 8 Bbloii Stad AntwerpflnlB87 i Siad Brussel 1886 S s HoNO Theïst Regullr Oeselltoh 4 OoBTKNR Stiatsleeniiig 1860 ft K K Oost B Cr 1880 8 Spanji Stad Hadijd 8 l868 Sm Var R w Hvp SpÓbl oert i V Uit Groningen Aan het grootste gebouw der etad het station der Stiatsspoor wordt de laatste hand gelegd De wachtkamers de toiletkaners voor dames en heeren zgn sierlgk en doelmatig Er is ook een ruim vertrek voor het ontvangen en wachten van gevangenen aangebracht Ofschoon bet in Janoiri as geheel voltooid zal zgn beeft de Maatschappg besloten bet station ui t voor Möi in gebruik te uemen De kosten bedragen f 268 000 bg aa n bested ing waarbjj f 80 000 komt voer overbouw terwgl het bedrag voor de overkapping daariu nog niet begrepen is De bouwmeester van dit station ie thans aannemer geworden van het post en telegraafkantoor te Tiel S07 10 3 IV m u loa liO i Vi ml i 0V lOJl uav l 6 101 iiy lOB 10 my 9 V SM U4 1077 io v io v lis Door den geneenteraad van Oude Tonga is een adres van adbae ie verzonden aan deo Minister van Waterstaat op bet verzoekschrift van het hoofdbestuur der schippers ver eeo iging Schottevaer tot het maken eener vtuchthaven op de rivier hut Krammer uabg die gemeente De Kamer ven Koopbaudel te Bergenop Zoom verzond eeo adrei van gelgke strekking aan den Minister tl n Ouder Nieuwer Amstel hebben de verhouden veel last van honden Zoo hebbeo dezevreeseIgk huis gehouden onder de schapen van den beer Bon aan den Amstelveenscbenweg Van de 16 schapen zgu er 13 gedood Vier waren totaal vsrscheurd en voor een goed deel verslonden De beesten liepen aan de Boerenv etering io de weide De Veló Sport vermeldt e o PohaatMDwedstrgd in bet Pateis de Olace te Pargi tusschen deu Duitiicber Hndeuborg en den Hol tender Smits waarbg de Duitscher won Een gaarkeuken te Berlgu verheugde zich in een groolen toeloop vooral vtrn koetsiers omdat men er zoo goedkoop eo beertgk at Het geheim daarvan is thans uitgekomen Dr waard zette zyn gasten paardevleesch voor onder den naam van rundvleesch De rechter beeft hierin strafbaar bedrog vervalsehing van levensmiddelen gezien en den waard tot 60 mark boete of 12 dagen gevangen ia traf veroordeeld De Kamer van koophandel te Deventer besloot te ondersteunen het verzoek der Kamerte Kampen waarin wordt verzocht de wet ophet plakzegel zoodanig te wgzigen dat voortaan van sommen onder f 50 geen zegelrechtmeer wordt geheven Te Zoidbroek ii Zaterdagmorgen de boerderg van den heer T Blok met dea gaheeleo ie boedel als land bouwgereedschappen en de granen door brand vernield 81 ADVKRTENTIIiN Heden orerleed mgae geliefde Moeder CA IHAHI VA ERNE8TINA REUBB Weduwe Pitioi Noutiu in dan oaderdom van 00 jaren A NOETIER Gouda 15 December 1805 Geen Grijs Haar meer III DE NIKU WE LONDON doet de grijze haren binnen enkele dagen Terdirgnen maakt bet haar glansend en zacht belet bet uitrallen en neemt de pelletjei Tan bet hootd Directe Spoorwegverbindingen met GOIDA Wlnterdlenst 1895 1896 Aangevangen t October TUd van Greenwich 1 94 3 82 lS 8i i lO 1 48 11 88 1 44 8 0 4 08 0TT1 DA H 6 0VDA 0 1 10 11 11 0 li iO 10 i 10 80 10 48 10 11 10 40 1S 0 18 40 S8 10 7 7 47 toMbm nlS i Verkrëgbaar in flacona ran i SO S f 0 89 h i IA C 4 liicbt op den balt fan den flacon 9 43 9 9 9 8 7 48 8 07 O A DEN B Coj nae fin Bok D aoaaio nu non Tu 1 mUU Aaoareu wofdt cal TMd ia WMg U l l 7 30 8 819 09 9 87 10 80 10 0 18 18 18 88 1 87 8 8 8 47 4 4 7 7 14 7 4 f 89 8 84 9J4 11 C 11 08 18 40 4 7 8 01 10 08 11 13 19 49 08 S U lO U Voorii 8 07 9 08 H l l H K 8 18 9 13 9 3710 07 10 48 U 88 19 48 1 011 7 4 0 4 17 7 7 44 8 819 9 8910 38 11 48 it Utor Inkmid mmtm ru h t M MI nn Dr p T f AH BAJOI BOOa PrMSUnk r vso 0llil lU 4 ntfcritekur Hli P U J ï WANKUM J M LKEKT Oortbarm 0 0 rDA UTBlCH T 9 08 10 19 10 S7 18 48 9 10 S 17 4 1 4 47 7 0 8 8 11 10 18 11 14 9 37 7 10 10 99 11 99 l 4 3 84 0 6 17 7 18 8 48 10 37 9 87 10 1 11 4 1 90 3 08 8 0 4 48 99 S f t S O U 1 A A I13TXII9AM 10 01 10 f 19 10 8 81 4 47 l tS 10 16 U 0 1 1 18 4 38 8 43 11 10 rma Wed P B 144 QniKla te 8t pt ta NoMdar LaidMkandam en Blaiiw jk Kraiiweg n Uakaadoip lu tagUiUUiug met d bflfU nd Ubriek welko gehtel op Eagelnche wg is ingsricht xal bji de nieavre inrichtÏDg meer het Am nkMDicbe py8tft m geiolgd wordeo Het ebouw zul bettun uit vier rerdiepingeo Ëao daarrao xsl wordsu ÏDgoricht voor rgvrielrtchoal meb baffet wur mflD zoowel dei zomer h1 dei winten naar hartelast aal kaaoen wi lerei i Raim 500 pariODeti zollea aan du aiaawe iabriek werkzaam xijo Ëen order van i 50 000 18 fpudi aao een AoierikaaDarhe firmn gegereii Toor de lareriog der nieowite macbiaerieu oor den bonw vao rywieleo waardoor het prodoctieTormogBD tot COOO per jaar kao itygfii Mat grond is te Terwachttiu dat de Simplax onder de leiding van baren directeur den henr P Leeuwenberg een der grootste industriëele ondernemiogeu Tan ons land zal worden ataten Qenerft l 2e Kauhr Zitting ran Zaterdag 14 December 1895 Aan de orde was de bebandeliog van de Begrootiog roor Marine De beer Koessingh betoogde dat bet maken Tan baitgelden door de moderne msrine binten den tyd ii en allerminst een prikkel tot pUcbtsbetraobting kan genoemd worden Oe heer Van Karnebeek ondersteunde kracbtig den wensch om Indië Ie doen bijdragen in de koeten van een auxiliair eskader en iicbtte het raderaobip Valk onbruikbaar als kooink gk jaobt Toor rertoer ran de leden der kooinkhike familie De beer Rutgers onlvouvde de urgentie tot Terbetering van bet mariuematerieel waarvan de kosten zoudeo moeten worden gedekt door ten afioibare geldleening opdat onze vloot met meer calk een slecbi figuur make als te Kiel De heer Itablmann verklaarde zich bereid mede te werken tot rersterkiug van het materieel mits Indië ia de kosten bjjdrage vn een vast plan van aanbouw worde aangenomen Hg Troeg inliobtioKen omtrent dfu toeatiind van bet scbip Sumatra De beer l taalmarl eet de behoefte van niauw mstericel vooroamelgk aan deu slechten bouw onzer schepen die daardoor te apoedig Toor den dienst onbraikbsar worden Uit zuinigbeids oogpunt beval bij den kazernebouw aan land voor het ceevolk aan tevens aandringende op een sjioedige lotBTerbet riugvoor de onderofficieren der Marine en op maatregelen tot Terbetering vnn het moreel bebaltevno het personeel met inbegrip der officieren die vaak in toeken au godslasteriogeu aan buord bon minderen voorgaan Hg weoschtte een krachtige bevordering der zfdelgkhuid bg de marine Da heer A Smit pleitte voor de NederlandBche industrie bg leTerantiën van electriecbe liehtinatallatiëo voor de marine De mioiRter de sprekers beantwoordende verklaarde dat de beslissing omtrent en plan van aanboaw in verbsud met het aandee van Indië in de kosten van bet nuziliair eskader nog wacht op overleg met Indië over de herziening van bet besluit van lB66 betrekkelgk de koiteuverdeeling De asinister verklaarde al bet mogelgke te zullen doen om zoowel wat misbruiken hg het naseagieren betreft als wat aangaat de zedelgkheid io bet algemeen tot verbeleribg waar ooodig mede te workun Het algemeen debat is daarop gesloten Over de details van het verdere debat hetwelk tot aan het loodswezen gevorderd Ïb waarbg de eenigszins geruchtmakende quaeslie van rerlicbtiug van bet Noorderhoofd aan deo Hoek van Holland aan de orde komt kunnen wg niet uitweiden Uit het oogpunt onzer weerbaarheid te water waren deze diseussiën niet gewichtig 8 40 1 47 8 t4 01 B IO i i t Ot 14 a 80 GOD lloudH Moordraoht Nieu rterk Oiipell Roltordui S t io i lt t l ti Ilntb rilim Oapollo Hieuwarkirk Uoorilnokt Qoudn H8 M 7 48 1 47 Z Zl gw T 8 8 8 uud 8 87 7 H 0 8 81 Oudgw O 4 W rd 7 08 8 18 Utnckl MS + 8 88 8 41 f t Nair Amitordti 8 11 9 88 ♦ 37 8 14 ioud rnitardui C St Dat er mits met energie en vakkennis ook in de West nog wel iets te doen is met kane op voordeel scbgot at te leiden uit eene l eBchrijving welke de N Snrin Ot geeft van de plantage Knst en Werkc aan de Comme wgne van de cultourmaattchappg vnn dien naam wnarvan de beer T C Gulcber te Am sterdam dtreoteai en de beer Th van Lierop directear admioistrateur i In het laboratorium werden wg met behnlp van een chemicds den beer Moelaart gewaar dat het riet 80 pCt rendeert zegt het blad Dit verbaaedrt ons met t oog op de vroegere fabricatie van riet iaiker in de kolonie De directeur administrateur deelde daarop mede dfit waar hij vroet er met heel veel moeite en iu een bgzouder gunstig geval 2 ton per akker verkreeg bet tegenwoordig als van 7 elf spreekt dat men 4 ton suiker erlangt Doch trof ons de fabriek door de wgie waarop rg strikt ecooomisch en met kenoii van bet fabriekswezen wordt bestourd een grootere verrassing was ons bereid zegt het blad toen de directeur sdministratenr ons geMdde naar land dat hg voor den Isndbonw aan BritfchIndische immiganten en creoleaarbeiders had uitgegeven Ieder die er om vriiigt kan voor beplanting ten eigen bate IVi akker 0 6 HA 200 M lengte bg 30 breedte bekomen waarvoiir hg 25 ot per maand pacht heeft te b palten zonder verplichting om voor de plantage te werken Doet hg zulks echter en levert hg in een jaar 150 taken dan wordt hem het pachtjteM van f 3 als een premie teruggegeven Hg moet evenwel op zgn land wonen Als hg de 1 akker heeft afgebouwd wordt hem meer land gegeven Wg zagen dat de Britsch Indiache immigranten ar meer gebruik van hebben gemaakt dan de creolen en grondjes van de Brit cbIndiërs die prachtig bebouwd waren tegenover die tan creolen O a zagen wg een der groudje vol bananen De boofdopzicbter verzekerde ons dat dat grondje op zgn minst 300 flinke bossen trossen bananen van gemiddeld f 1 per bos zou leveren Wg brachten onze hulde an den directeuradministrateur voor de vaderlgke zorg vuor zgoe arbeiders zooals wg elders nooit hebben gezien te meer toen bg ons bracht op eeo plaats waar hg juist bezig was eeo zeer groot waterreservoir waaraan no al kosten verbonden zgn voor zgne kleine landbouwers te maken Wg z igen de arbeiders danr aan het werk en zageu ook boe zg zich dankbaar betoonden aan bun weldoener De directeur administrate ar reide oufl dat nevens de Britsch Indiache immigranten bet oude geslacht der creolen bet best voor de grondjes zorgt het jonge geslacht minder n Koopje Meneer Y tapperghooder te Amsterdam had zin iu een hond Z n keui viel op n heelen mooien New Foundlander waar bg lao toevallig tegeoaanhep t Was een koopje Tegen koopjes moet je altgd 7 00 hg toeval aanloopen Den ketting en den halsband kreeg hg cadeau Het beest was niet kwaad maar erg eenkennig voor reemden Het beest pareerde goed bg z n nieuwe vulkachel en al z n k anten hadden bet over den modeu hond van Y t Was the great attraction Na verloop van een pasr dageu scheelde bet hem at een Vftt bier en een kruikje weg met Schiedam De bond tag vredxaam aan den ketting Nu en dan blafte hg en bg at goed Erg vriendelgk wa ie niet Op n mooien middag komt meneer IJ n potje bier drinken bg meneer X IJ a Prachtige hood X Vindt u niet IJ Hoe komt u aan dat beestje X Gekocht en nogal prgzegiea betaald IJ iObmogetgk X Wat bpdoelt u IJ Die hond is van mg X Dat n IJ Zonder u over dien minder gebrnikeliiken term lastig te vallen wil ik met n wedden om drie gulden dat hg van mg ïs X Top maakt de ketting los 18 ll Ot 10 17 10 4 11 01 11 08 11 18 11 84 S St 10 81 8 11 18 1 40 8 18 AIO 1 1 tot deo hond eu wgzend naar dt 9jne elriiit Carro daar bnlpl En Carro ipringt met z n h irden kop de rail stak eenmaal op struit komt hg niet terug Meneer X betaalt meneer IJ de gebroken ruit en wit vnor zgn gewonnen weddenschap nieti in rekeniop brengen Exit met den hond Wie in ueer X z u koopje betaald beeft Centrnm c De commisfaris van politie te Tiel verzoekt opsporing en bericht omtrent de verblgfplaats un Wilbeimina R geboren I7 Soptember 1879 en baar broertje Francis geboren 25 November 1886 Beiden zgn veriaoedelgk ventende doch volgens een schrijven van bun vader is het niet onmogelgk dat de oudste den ander om het leven heeft gebracht Kate Marsdeo de meermalen vermelde amerikaansche dame die door het voorbeeld van den beldhaftigen pater Damien op de Sandwichs Eilanden aangevuurd zich wilde vgden aan de arme melastschen en die overal werd gevierd en geprezen zal naar de amerikaaoscbe bladen berichten gerechtelgk vervolgd worden wegens oplicbterg en oozedelgkbeid Mej Marsdeo ondervond zoodra haar plan bekend werd veel steon bg voornama Ëngelsebe en Amerikaausche dames Zg werd ontvangen door koningin Victoria die haar later de ordre pour la mérite schonk nn door de keizerin van Rutland zg kreeg van beide Vorstinnen eigenhandige aanbevelingsbrieven welke alle deuren en beurren voor baar openden Kindelgk ging zg oaar da melaattcheo io Siberië Daar gekomen schreef zij een boek over haar reis door Oost Rusland en over de ongelukkige zieken van wier ellende zg een hartroerende beschrgving gaf welke baar nog meer milde gave deed toevloeien Na verloop van zekeren tgd keerde mej Marsden terne eerst naar Engeland en daarna naar New York Zg word w er overal met eerbewgzen ontvangen de bladen namen haar portret op en verkojidigden haar lof Maar de dames te New York begonnen haar weldra lastige vragen te doen en eiodelgk oioest misn Marsden in de eugte gedreven bekennen dat zg bet grootste gedeelte der gelden welke baar voor de melaatschen werden gegeven gebruikt had voor zicbzelve voornamelgk om scholden te betalen Het geval beeft natuurlijk algemeen groot opzien gewekt Een vreeselgke ontploffing had gisteravond plaats in het kruitmagazyn van Ëufiène Jungbluth te Arlon in de Grand Roe Een onafzienbare menigte snelde onmiddellgk naar de plaati dea onheils waar ontzettende verwoestingen werden aangericht want bet huis stond in brand eo werd tot den grond toe vernield De oorzaak van bet ongeluk moet een boer zijn die met een brandende pgp in den mond kruit kwam koopen Drie personen zgn ernstig gekwetst de heer Jungbluth en twee van ign werklieden Eerstgenoemde bekwam brandwonden aan het gelaat de banden en de beenen Ëen vrouw eo twee kinderen beeft men nog met groot gevaar knonen redden Wegens pebrek aan water kon men zeer weinig tot blusselling doen en ooi de helende buizen zgn zeer beschadigd door den brund die bg het afzenden van dit bericht in hevigheid begon af te nemen De gouvsrneur der provincie en andere overbeidspersonen zgn ter plaatse Door de marechnuesee te Wondricbera werden aangebonden eu in arrest genomen twee laudloopers van het minati allooi die sedert eeoige dagen in den omtrek rondzwierven en door brntale aanranding van verschillende personen s avonds de publieke wegen onveilig mankten In de laatste zitting der Engeleche vereeniging van natuuronderzoekers wees lord Keivin op ilan hoogan leeftgd dien de b neft na ir8 der natuurwetenschappen bereiken De 26 loden wiAkn Ier TAref niffing het lautat ontvallen 4 0 4 7 04 11 80 1 41 1 8 l 8 00 8 11 7 11 8 44 7 8 l 8 06 8 13 8 88 3 48 7 S0 8 10 8 8 4 80 9 08 31 10 48 8 0 9 7 10 04 10 11 10 18 10 87 8 6 17 6 97 6 84 6 41 6 47 8 95 DEN HAA6 GOUDA Hage 17 90 7 43 8 30 9 88 9 4 10 1111 88 ATK l S 9 44 9 8 3 43 4 1 17 6 08 7 8 9 S8 J Voorb 6 7 10 17 1 41 6 14 Z Ze w ll 10 39 1 8 6 98 9 3 Z M 6 98 10 48 9 06 6 39 10 0 Onud 6 381 0 8 18 9 9 6 10 1610 4 19 0 19 4 9 17 3 14 3 96 4 13 4 43 47 6 0 8 99 10 11 Stopt t BleUwJik Kruiiweg en Nootdorp l id liMidam an Hakandotp C T I ï C H T G O O D 4 C T I ï C Jtreeht 7 0 Woardan 8 11 Oudawalar 8 19 Souda 8 88 8 10 8 9 4 48 6 86 4 16 6 3 4 84 3 49 4 37 90 7 09 7 60 8 09 9 07 10 34 96 10 4 9 86 8 95 8 419 49 11 LO 9 10 11 34 19 0 10 93 11 1 10 31 34 10 44 19 07 1 99 AHSTIIDAM OUDA AKlterdMaCat 9 10 10 49 8 9 4 10 8 18 Oouda 7 99 04 10 14 19 99 3 S 90 017 46 Stoppu ta Bleuwïk KniUan i Kootdorp LaidaaInJidaM m Uakaadorp 7 i 8 49 9 4 11 16 De moord te Rotterdam Hat ballatin tad da Nieawa RotterdsmMha Couraat badan morgan hier ter itada Tenpreid laidt ftldoB Da UacbtbAok nlbier Tarleende giateran Za tardftg reRbtaingBDK met lut tot inatraotie en biTel tot gainngenhoudiDg tegen Willam T n Barkat en betzelfda met gerangenDeming Tan CatbarioA Wilbeimina Hoogatedan zaster ran A F Hoogatedan den vader van den rermoor den knaap n schoonzoMür fan Willem van Barkel beiden Terdacbt an moord met roorbadacbten rade op deo scholier A F Hoogiteden CatbarioA Wilbeimina Hoogsteden werd te 9Vi oren beden foormiddag ten huiie Tan baren broeder Johan Hoogsteden in de St Mariaatraat door de potitia gaarresteerd eo naar üa strafgeVAOgenia ann den Noordsingel overgebracht nadal door den rechter van instructie mr J H Tan Meursen den aabstitoutofficier ran jaatitie mr H J K Dyckmeevter ygestaan door de icpecteurs Tan politie B A Teuoisse en M B Tan der Hoeren eene bnisioeking in hare rroniog was gedaan Naar wij Ternemen is van de rermiate klea ding DOg geen stuk gerouden Gatharina Wilhalmioa Hoogsteden eeue ongehuwde vrouw woonde met baiir kind b baren broeder 5oban in Dit kind ran zeer jeugdigen leettgd is niet met de moeder oaar do strafgerangenis orergebiacht Do huiszoeking bracht niets ter zake aan bet licht PosterUen en Telegraphie Door tossohenkomst van de Fransobe Administratie kunnen gewone pakketten het grwieht van 5 kilogrammen niet te boven gaande worden verzonden naar Chili Het in Nederland te heffen port bedraagt voor elk pakket f 2 50 Elk pakket behoort vsn twee doouneverktariogen vergezeld te zgn Vacante directies Postkantoor Delft Jaarwedde 1 2700 en vrge woning Post eü Telegraaf kan toor Ommen Jaarwedde f 1500 met ioganp van 1 April 1896 f 1600 én vrge woning Üfscboou aan do ambtenaren van de beide dienstvakken vrghe1d wordt gelaten om rich aan te melden hebben toch ingevolge de bepalingen van het Konieklgk besluit van 21 Maart 1894 No 17 de postambtetiaren vQor deze directie den voorrang Sollicitaties in te zenden vóór 28 DecemUr e k Benoemd 16 Dec Tot brieveogaarder te Afferden GId J J Kolvenbach 16 Jan 1S96 Tot directeur van het postkantoor te Uozendaal de commies derpcslergenIste klasse H A Hoxel ten spoorwef postkantore No 1 standplaats Amsterdam tot directeur van het post en telegraatkantoor te Naaldwgk Ë Hoven thaun in gelgke betrekking te Ommen Geplaatst 1 Dec De telegrafist W C G Pgtak te Zwolleen de klerk der poRtergen en telef rHpbie2de klasse A F Kooymaa U Rotterdam telegraafkantoor zg waren met militieverlof Eervol ontslagen 1 Dec De vrouwelgke klerk der postergen enteUgrapbie 2de klasse P Ouwenbroek teGroningen postkantoor 1 Mei 1896 De directeur van het postkantoorte Delft D J A van Krugne Ontslagen 3 Dec De brieveogaarder M Verloop te Noordwgk a Zee Ingetrokken 16 6C De tijdelgke werkzaamstellin van den commies der postergen 3de klasse W C Gatlenfels bg het hoofdbestuur en hem tgdelgk belast met het beheer van het postkantoor te HajrliogeD 16 Dec de verplaatsing van den commies der telegrapbie 4de klasse J F Peetere van Middelburg naar Zwolle Verlenging van verlof verleend wegensziekte aan den commies der postergeo J S Parker te Leiden tot 31 Januari 1896 Bultenlandscli Overzicht Het officieele Italiaansche blad meldt dat de minister van oorlog de militieplicbtigeo van 1893 heeft geroepen onder de wapens om de gapingeo door het zenden van troepen oaar Afrika in het leger ontstaan aau te vullen De kosten zolleo gedekt worden door vermindering der garni soeni wifliel in gen en door de groote manoeuvres in het volgend jaar niet te doen plaati hebben D nadere berichten nit Massana bevestigen bet gerncbt dat de ramp van Aoiba Aladsji aan de gebrekkige erbindingen tnsacben de veracbilleode afdeetiDgen der ItaliaaoAsbe troepenmacht te wgten is Van veldtetegrafen of zoo iet Mhgnt geen sprake geweest te zgn Generaal Arimondi had eerst den majoor TowUi doen welen dat hg hem versterking zou zenden daarna ontving de generaal van generaal Baratieri bevel om alle voornitgeecboven troepen afdeeliogen in te trekken dit bevel werd aan Toselli overgebracht maar is door dezen niet ontvangen To elli bleef das op zgn pest en streed tegen de Sjoaneo in het vaste geloof dat hg verstarkiog te wsohteL bad Arimondi gaat nu naar Asmara terug om de verdediging der kolonie te orgaoiseereo en de troepen ta ont angtin die nit Italië gezonden worden Volgens de laatst ingekomen berichten IS de vgand nog niet in het gesicht te Makalle Deze pl tats ligt ongeveer halfweg tusschen Amba Atadzji eo Adigit In de Italia scha Kamer heeft de regeering na fatten strgd de overwinning behaald in zake het bekende geschil tasschen de heeren Crispi en Giolitti De heer Gio itti die eene redevoering hield welke anderhalf oor duurde rechtvaardigde zgne houding en verlangde een nader onderzoek opdat zou blgken of hg dan wel Crispi te laken waa Zgn partggenoot Giau reo deed dientengevolge bet voorstel om het rapport door de eoqnête commissie uitgebracht tot nader onderzoek terug te zenden Toen zoowel de rei eering als de commissie zich daartegen verUaardeo werd dit voorntel verworpen met 167 tej en 145 stemmen Ten slotte werd met geringe meerderheid eene motie aangenomen van den beer Torracco waarbij de Kamer Terklaarde dat het niet noodig was de zaak te breu eo v den Ssonat die dau als het hooa te goroi hlthof bg politieke geBcbillon zou fuiigeeren Hetzelfde geschiedde voor eenige jaren io Frank rgk toen de Senaat alt hoogste gerechtshof werd bijeengeroepen tor behandeling van het proces tegen generaal Bootanger en den heer Henri Eochefort toen deze wfgens hoogverraad terecht moesten staan Door dit besluit der Kamer is de zaekGiolitti Crispi welke in Italië zooveel rumoer beeft teweeg gebracht oor jjoed in den doofpot gedaan Toch zal de bespreking dezer quaestie wellicht nog ernstige gevolgen hebbeu want naar men zet t is de heer Crispi zoo ontevreden over de wii e waarop de minister van justitie Calenda de houding derregeeriug in dezen beeft verdedigd dat hg het ontslag van dezen minister verlangt In de couloirs der Kamer werd zelfs verteld dat de aftreding van deu heer Calenda reeds eene uitgemaakte zaak i Verder werd er nog bg verteld dat met het oog op de gebeurtenissen in Oost Afrika nog andere wgzigingeo in de Bamenstellioi van het ministerie te verwachten zgn Wellicht verneemt men bierovar iets meer bg de behandeling der interpellatie over de koloniale politiek welke heden in de Kamer zal worden behandeld In bet Oo teorgksche Huis van Afgevaardigden voerde de antisemiet Lueger bg de behandeling der begrooting weer het woord De heer Luger klaagde er over dat het vrge verkeer tasschen de bevolking en den keizer door de regeering werd belemmerd Aanleiding tot dit verwgt vond hg in de weigering dea keizers om eene deputatie der Ramenen uit Hoogarge te ontvangen Graaf Baden de mininter president antwoordde dat de regeering met deze qoaestie niets te maken beeft Het al dan niet ontvangen van deputaties is gehe l afhankelijk van den persoon Igken wil des keizers Dit echter zeide de minister kan ik wel verklaren dat zoo vaak ik of een der andere miniotern daarover door deu keizer werd eraadplregd door ons steeds het advies is R§geveo dat de keizer alle deputaties zat ontvangen vooral wanneer deze klachten tegen de regeering te berde wille brengen Ue Weener correspondent van de Kolnieche Zeitungc meldt dan ook dat keizer Frans Jozef reeds op zijn besluit is ternggekomen De deputatie bestnat nit 220 personen grooteodeels boereo waarbij zich ook eenige geestelgken hebben aangesloten Het doel is te protetteeren tegen de houding der Polen hg de vorige verkiezingen voor den Galicincheo Landdag Uit den aard der zaak kon keizer Fraaii Jozef dezen geheelen stoet niqt ontvangen maar op advies van graaf Badi ni zullen nu een tiental der leiders in d n Hofborg worden toegelaten ten einde dea keizer hun grieven mede te deelen Men weet dat de Fransoben zioh Toorstellen een waardig slot te geven aan bet eindjaar dezer negentiende epnw door te Pargs een wereldtentoonstelling te organiseeren De voorbereidende werkzaamheden zgn reeds in vollen gaog eu voorloopig weo cht men zich ook te verzekeren van de deelneming der verschillende naties Zoo beeft de Belgische regeering en ook de Rossiscbe r eering natunrlgk officieel kennis gegeven van door insendingen van tgverbeid eo kunst op deze wereldtentoonstelling vertegenwoordigd te zullen zgn Deze tgdingen zgn zeer begrgpeüjk maar wat te denkan als de Oostenrgksche en zelfs de Daittche regeering tot een soortgelgk Toornemen zioh zonden hebben bereid verkhunl In de sTempi worden als nit goede bros vermeld deze berichten opgenomen Oontenrgk Hoogarga zon de nttnoodigiog tot deelneming hebben aangeoomen en voor dit doel een bedrag van twee millioen flnrguen hebben beschikbaar gesteld En evenzoo Doitichlacd dat niet minder dan tien milHoen mark voor de daaraan verbonden kosten zoo bgdragea Hieraan wordt nog toegevoeg d dat e1 df bgzondere wensch van keizer Wilhelm ia dat Daitschladd een even go3d fignnr zal maken te Pargs als in 1892 te Chicago Zgn boveoitaande berichten aangenomen de betrouwbaarheid reeds moedgevend wat betreft de toenadering tnüschen Duitschland en Frankrgk welk een opbeurenden indruk moet dan niet maken de tgdiog dat de Duitsche keizer zich voorstelt eeoigen tgd in Frankrgk te vertoeven Ook dit wordt vermeld Het is het Journal de Paris voor rieoR rekening bedoeld heriebt de wereld wordt ingezonden Io het komende voorjaar zoo vermeldt dit blad zau krzér Wilbel n het stellige vOorneii eo hebben eenige wekeu in het Zuiden door te brengen en waarsehgnigk te Canue Het plan van de reis zoo beslaan maar de plaats waarheen zun nog niet beslist zgn vav esteld In die mededeeling nn op waarheid gegrond of is bt t een proefballon die opgelaten wordt om te wAten te komen uit welken hoek wind waait Htit zou de eerste maal niet zgn dst iet Boortgelgks met beirekkiug tot denzelfdeu persoon gesobieddo Ëen voor één stoomeo nu de nieuwe warhtschepdn uaar Konstanlinopel op Aan Italu verbleef de eer dat zijn kanooneerboot het erst de straat der Dardanellen mocht invaren Daarop votgdn een Ëngelsebe boot en on mo t n de vaartuigen der andere mogendheden DOg komen Alled gnat heel kalm in zgn werk en ook in Koustantinnpel bigft da runt bewaard Di Indep f ziet hierin een goed teekeu De hoop wordt verlevendigd dat de orde verder niet verstoord zal worden Als ie Porto nu niani 4poed zet schter de hervormingen die zg heeft toegezegd Maar dau moet Eugoland deu boel nift weer in de war siaren Trouwens men zal in liooden wel begrepen hebben dut het optreden der overige mogendheden om pressie op den Sultan uit te oefenen te eoH gericht was teg n de Britscbe politiek die verdticht wordt incidenten uit te lokken ten einde diiarv n voor baar wenschen en plannen in bri Oosten gebruik maken Dank zg defermiteil waarmee Rusland en Frankrgk hun wil hebben doorgezet voor de handhaving van het statn quo is er veel kans op dat de opvotgingiqaaestie van den zieken man nog niet zoo dadelgk nan de orde zal komen Intusschen houden de gezanten nog steeds conferenties ter heraadüUging over hetgeen tot afdoende verzekering van de riiRt in het Turksche rgk kan wordeo gedaan Bgzondere maatregelen zyn echter vooreerst met te verwachten Hfet zal in Spanje toch tot een zuivering in het minifttfrie komen Toen voor eenige wftktn de markies Cahrinana zgn beschnldigintien inbracht tegtD den gemeenteraad van Madrid werd gemeld dat de ood bnrgemee ter der hoofdstad de tegenwoordige minister van opf nijare werken Bosch daard or ook getroffen werd De heer Bosch diende een aanvrsge oiii ontslug in die door Canovas werd geweigerd De premier meende dat het ministerie in zgn geheel tegenover de beschuldigingen van den markies Cahrinana moest optreden eo dst niet eeo der minister de verantwoordeIgkheid alteen moet aanvaarden Het onderzoek dat sedert dieo tgd is ingesteld beeft geleid tot merkwaardige ontdekkingen betreffende de gerapentelüke adminisstra ie in Madrid Opnieuw diende de heer Boi cb een aauvraiig om nntslaf in Hiernrer werd io e n buitengewone zitting van deu ministerraad beroadsla id Ten einde de oplossing van de crinis gemakkelijker te rn kéo beslobt het gebfele kabinet af te treden Dsn zal da beor Catiovas belast worde o met de vorming van een nieuw minittterie waarin alle ministers weder zulUn optreden met uitzondering van den heer Bosch eo van den minister van justitie Romero Men verwacht dat de eerste daad van het aldus gewgzigde ministerie zal zjjn de nntbinding der Cortes die nog steeds sedert bel aftreden van het kabinet Sagasta een liberale meerderheid behbeo SPBCiMÊjlTBMT I HEEREND ASSEN A van OS Ai March TaiUlenr KUweg S 33 GOUDA