Goudsche Courant, woensdag 18 december 1895

Soeleteft O S GK fOEGK AboiiBenieBt Voarstelllai No 6843 Woensdag 18 Becerober J895 34ste Jaar ng Nieuwê en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe Ditgfave dezer Courant geschiedt da ge lij kt met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs ier drie maanden is 1 26 finmco per post 1 70 Ahonderl ke Nommers VU F GENTEN Mr n obriifl uit 8ehe auiitgan Wannxer de beatekken van den manr en dan zeeboulevard wo df o oitgevorrd tontbt itg thans xgu outarorpeu aal bat atraud tour bet Karbaus eeo geheel ai der aaoiien krggas dan voorban Daar de muur in bgna gelgke rooting zal geboo d worden met den besiaaadcn maar vóór bft dorp zal ar gewoonigk in bet bad seizoen slechte ean teer klein strand ovcrbiyvao waar de honderden badstoelen eaneplaata kunnen vinden Daarentegen zal op de pier di men voornemens is loodreebt aan ta leggen op bat Karbaas gelegenheid iga om dei zomers dear aan rustig tziijec te bebbeo Zondagavond omotn ke bi f aebt werd da persooD Van G 3 te Rleiswgk op den openbaren weg obverbo ds aangevallen door J de Br en met een mes in da bor t verwond tfrwgl hem ook versebeideu lichtere verwondingen aan boofd en baadan werden toagabracbt MinneDiid eobgnt de oonaak to i De oolaags ait Blei wgk versaiate K den D IS weer in da onderlyke woning teruggekeerd Voor Jm QoMH Unad ieade gisteren d taak van eeti llmnerdatHiichatt K aitar dl zich verlette tegen den Itodf an deo scbut tersraad toen deie hem ter aitvnering van een vonnis vso dien Raad eene provoost itrat wilde dof u ooderitHan De rn btNink te Asstterdam ilin den bode onbevoegd aobttt oio di e eobnttar te nrreateerea ontsloeg dezen wairnflS hrt ben ten laote getfgde verzet vaa alle rf c hts vervolging iwb bet hof oordeelde d n bode wèl bevoegd en legde dan vehnlter 3 weken gevaoaenUtt af oi Hiertegen nu ontwikkelde mr J Limburg te s Oravenhage wo twf tal eaa atiamiddeleo van meeniog dat deo me fbadiielden b wle nergens io da wetdeKevoegdboid is gegeven welke bat bot h m to kent ea dat 4e i evo gdbeid zelfe aan niamand is gageveo I zoodat beëindiging van dezen toestand en dos I eene beslissing van den Hougea Raad ge weoerht ii I Hek Opeob Mis tal 80 dezer oooclnsie nemen He dk lagAiWoordig a o vraag ta doen beeft wordt bet nogal gemakkelgk gemaakt daar veal vakbladen au andere oonrantnn er een Vr tenhoii of VraiH baak op oahoodao waarin ds reepfotiave vragen gesteld en beantwoord worden I st daulit ik wfl merkte de vreemdaiiag bianflnamnndii aan Ii de famdie op btt ougenblik opket kaatesl Ds heer mat de bongelroada waas aaar ds vlag es Mtde Dat ia hel teeken AU Lord Uami Ie huia is watit de vlag vtn dsn torem aU by afweiig Is wordt ig ingehaald fin waarom dat Da jongman baalde da aehoudsra op hy sprdc Itagtasm op lolk een alependrn onvereehUligMB toea dat het er veel van htd laof hij potte alel mat den vreemdeling maar raat da familie Dtne w arovur b aprak Ümdat het eene oude gewoonte van da Daoaa il Zg hebban too fanont eigeuaarditrhedeo De krullen en kruiaen die gij op de vlag ti t i jn het wtpen vtD de Danea 2gu da mA zoons te boia F Neem m nistkwalgk dat ik loo ry ben n met aoiga vraaan lattig te vallec voer de vreemdeling voort j tk kcbe ntge jar n grleden met een van hau butten i lands ksnnia gemaakt De jongste zoon de geweten kapitein t te halt tqtwonrdda de jongman t awtt op tolk aan onver j acfailligen toon sla itclde bij in bet betntwoordea vtn al die vrtgen betreirpnde de faaiilta Dar e nlat meer belang üaa iu bet aptitaeo ran d tieng lroade Do erfganasm it te Pariji Hij ii een lt cnaluilig menanh en houdt üeb bij vsrkiTtiog maaktal op het vstie land op I Zjjo de broeden oog alt d ia oamiaF Ja eo dat zal wel altfid zoo blijven 2 Uitvoering 1895 95 OP Vrijdag 20 December 1805 ia het Lokaal Kut en Vernuiali ÜlfMteur de keer MART J UOUMA V Met welwilleode medewurking raa MerroQw B Sopraan en de Heereu Ur H IJ o 8 Fluit M TiïZUTPHEN Viool M BOUMAM Alt i ZÜTPHEN Cello Dr B J H O Piano i rogramma No l Koren at £ uu No 1 en U F MaauiuisoHk No 2 Schottiiche Lieder lUr Hopran Flütc Violin Violoncel nnd Clatier C M WrBta No 3 Andante cantabile uit b Piano Quartet op 16 h vah BarrifoTaK Nu 4a Lee Njmpbee du Boie L Déliuks 6 Die Maiköaigin A Kauo No 5 Quar ett OmoU Viool Alt Violoncel en Piano J BiiiiiiiBiaatR No 6 Nünie J BiAiixa Stadgenooten die niet bnitengeffoon Lid of Donateur cgn Vreemdelingen en hunne üa nee I SO jier persoon m AUerwege bekroond met Kere üiploma fl Gouden en Zilveren MedaillfR beuevenn Kere Diploma Gouden Medaille en Certificate of Award of the World s Hygienic Exposition Chicago 1803 is het Wereldberoeind DruiKn llorst Honiij Kxtrad iMELlANTllE UlT l Machinale Fabriek DB HUNIOBLOKM TAN H van Schaik Co gevestigd te Gravenhnge Gesn middel ia of kan worden ui evoiiden elke de Melianthe overtreft hel is ONBBRKOBPELIJK het beste middel ter wereld hetgeen de Vkle en rerschillendu bekruuiugeu getuigt Het Tenacht en geneest OyjUIUDELIJK de atrengdte Hoest en verouderde borstkwalen Dadelgk na het gebruik der MBLIANTHK doet uch de weldadige invloed gelden Iet groote debiet en de vele attesten aan de MKLIANTHË bewezen zijn de overtuiging d tt hare uitnemende en genezende eigenschappen op prga worden gesteld De MELlAJJTUJe is verpakt in Saconir van 40 ets 70 ets en L met gebruiksaanw 7 ing voorzien van ons Uandelsmerk get poneerd a d Uechtbank te fl Gravwhage ttr Verkrijgbaar b j F il A WULFF Drogist Markt iouda E H viS MILD Veerstul U 12li te iouda A BOUMA N Moonlredu J C BATELAND Bos B v WIJK OmUuair JPikRZJ S aRANDS MAOA IMS DU Irintemps NO UVEAUT ÉS W l Tsrioeken de Dame die ous gelllu treerd mode album voor het Wlnt ra lza n noob niet ontvangen tobben dit U willen aanvragen aan JULES JU UZOT C r rii lletielvo wordt dan omgaaod gratU w franco tooffezonden Beïtetlingen van af Hu flraoci vrij van aUa kosten aan huis met S vartioo ng Veimeng t Uwe Koffie voor de helft met EATHARSINEB S SMFF UALS EOFHE en gij bespaart 9S centen per pond HMjMHite Bij de ondei eteekenden ia de IJVTEEKE NING OPENGESTELD op den nieuwen Jaar g ng van het STENOGRAFISCH VERSLAG VAN HET VERHANDELDE in den GEIEENTERAAD van GOUDA Dit VEKSLAG bevat alle ingekomen stukken N 1 bevat o ni liet nieuwe Ontwerp tot invoering van een Keurloon voor Vee en vleesch A BUINKMAir 2n Ue l rljs van 300 000 Mark viel voor tuee trekkingen dei Hertogelijk Brunswijksche Staats Loterij Prijs spec lu mgne Collectie bu de laattte trekking köu ik weder talrijke prijieo auo myne Bpeler § intbetaleu ö d ie aaaho deude prpwiDHingeii DQodig ik mi totdeeloeiniug aan de nu begiiioeade laO LOTËJiU In 0 ire kklngen ftom 10 PRIJXBN 500 000 11 P rijzen h M 15 000 300 000 2 n n 12 000 200 000 22 v 10 000 100 000 2 1 ftOOO 70 000 3 O QOO 60 000 05 n 5 000 50 1 00 2 4 000 40 000 lüO 3 000 30 000 211 R 2 000 24 000 623 1 000 20 000 1048 500 etc te zamen 10 Uillioen 545 000 Mark in Goud Voor alle trekkingen kost een Kwart Lot Mark 33 half en beet uaur evenredigheid Voor de Eerste Trekking op 9 e lO Jl tl lili 1800 virkoop ik tegen inzending van het bedrag in geld ol poswissel KlechtH orlgineete loten ACHTSTE KWART HALVE HEE LE Fi les faas f e so ria üfficieel plan en Trekkingelijsten gratis Prompte uitbetaling UtHifil Colku der Brmiswijksclii L liiaLs bterij Braunscbweiji W H GROPP Tlinn is üor iedereen xlIiKliiiiie Saiis Geiie hflt aardige ïuburtiaaaiiU geeHttge eu boeiendf ituk dat aan zoovele tieaduizèndeu voldeed ais RuraaD rerkrygbaar Uebr E M UOÜËM gerea uit eu atellen alom verkrijgbaar HeWpakkeud eu boeiend verhaal ée interei iu fce Historiitchu Uoman I £a d aixie Sorxs C êxxo Uitmuiitende Nederiaudscbe vertaling dour H vxx BNGK geïlluatreerd met bjjna 100 prachtige plateit i it werk rer chyut in 3 kloeke deelen royaal formaat üud r de titels I Oe Sfcrgkster 11 De Vrouw vaa deu Maarschalk ill Ue Kooiog vau Kome a 1 60 per deel of in 24 allereringen a 20 ceut per atl eldzaam werd een zóó groot publiek zoo getroÖen eu geroerd als door het verhaal deur iiiteressaute eu dappere liefdin EDMOND LEPKLLËTIËK in aameuwerkiug met VICTOItlËN SAUDOU en ËMILB MOKËAU hebben door dit werk baitengeirooea bijval geoogst et iivoutuuriyke en vooral historische omtrent de MARÉCHALE LËPEBVRË Hertogin van Üantxig urn hare openhartigheid eij kordaatheid bygeoaSmd Madame SANiH GËNE de talrijke pakkende hyr onderheden ontleend aan Memoires en Documenten over de personen die uaast haar leet deu vele nwi algemeen bekende intimiteiten over de ien eu over het karakter van Napoleou f uiaken grooten indruk Dit werk is dan ook zeker het mooiste interessantste boeiendste en wegens de iele aardige en vroolyke tooneelen het meeat pakkende b ek in deu laatsten tgd versohenett Alom is de luteekeuing daarop openg teld tegen 20 cent per aflev kompleet in 24 afle veriügen ol iu 3 ingenaaide deelen li l ÜO per deel en gebonden ia rj ken pracht baud 5 90 Prospeotuseen zyu alom verk gbaar bg de Uitt rers Qebr E M COUEN teA jmtf rn en te Arnhem Üuiiderda 19 Decenitier 1895 Yermiijdi BolfrnlaiDsche ToundisICD Diieetie Lk ükas Haspel s DE MOEDERS Tooneeispel in 4 Bedreven Aanvang half S uur mf Gewone bepalingen en pryzeo Jachtwater Bet JSau de Cologne Jachtwater is het beate middel om het hoofd van alle oureio te zuiveren Flacon met gebroikgaauwyung 40 Cent bg J VAK OIJË Kleiweg Ho 2 GOV U A Een ware Schat voor de ongelnkkige slachtoffers der Zeltberlekkinu Onanie en geheime uitepattingen ia net beroemde werk Z Dr Retau s ELFUEVYAKI G HoHaudflcbe ui jave met 27 aib Prys 2 gulden Ieder die aan de verschrikkeiyke gevolgen vau deze ondeugd Igdt moet bet lezeu de oprechte ieenng die het geeft redt taarlyks duizend van een zekeren dood Te verkrygen hg het Ver lagsMagaziu te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van bet bediag ook iu postzegels en in eiken boekhandel in Holland Wie zeker zijn wii L Kchte Eikel Cacao te ontvann en lesamengtitrtd en na vele pru tuenungen in den hiindel gekomen onile dun naam des iiitrinders Dr Micuaelis vervaai igtl up de este nuchmts iu het wereldbe rmmde ètabblissement van Gebr Stoll wercktö Ktulyn eische tDrTOielzacfiV Bikel Cacao in vierkanten bussen Deze Kikt l Cw an is met melk gekookt eene aangeoame gezonde drank voor dftgeiyksch gebruik een i 2 theelepels T n t poeder voor een kop Chocolate Ala geneest rnohtige drank bij geval van diarrbee sleuiits met water te gebruiken Verkrijgbaar by de voornaamste H Apothekers enz p Vi Ko Ko proefbu ei f 1 80 c 0 90 c 0 35 Oeneraalvortegenwoordiger toot Nederland Julius Mattenklodt Amsterdam Kalvoistraat 103 liamea Mode Artikelen en Garneevingen tA 4I TiiK ll en KLI GK 4hElt roUR l1tiR£ V i Kaime Keuze in PELl ERIJEN Kousen Haudscboeaen Foulards Cor9et9 Blouwn Tricots Onderlyfjes Boezel prs Doeken Barets enz fmr PARAPLüXEs mm enz d UiffepriJ eH toliede hcalUntim Zeer ITette Gesteendrukte HAAUmilTJES worden GELEVERD door A BRI KMA m Zn Oiuds SuotperMlntk van A Bunih ah fc Zook BINNENLAND 60DDA 17 DMtaber 1895 Ia de gisterenftvoud gahoodeo algemeene vergadering van de Ambachtstand Veraeuigtng word door het beitaur medegedeeld dat dit jaar met Keratiaia weder aan de leden 50 pCt io geld sn 25 pCt in bona zal worden oitgereikt Tok beatnnnleden werden herkozen de bb A Q van Sebalen en A Dam In bet koffieboii Harmoniac wardan gisteren de pknnen baiprokan tot bet oprichten vaa ten poatdoiven Tareenigiag bier ter stede Senige haeren xotleD een reglement samen tellen en de eenU werkzaamheden verriebian waarna tot de verkiezing van een bestuur en natet ling tan bet reglement zal worden OTe agano in de volgwde vergadering Da weditrgd in hot voordragao oitgeaehraven door den Ned Bood van OadrOnderofficiareo belooft een teer geooegelgkeo avond aan geintroducaanlen eo ledan Niet minder dan 26 voordrachten selleo worden gehouden Als dwlnemers hebben eb aangemeld beereo oit Qrooingan Schoonhoven Haarlem Utrecht Delft Stolwgk Krimpen a d IJiel en nit Oouda Da panaa mi ók a Dgvra1d door aenige sangnnmmen waarvoor lich ecnjge dames au tieeren welwillend hebben aaugebodeu Naar wg verneoien xgo nog een klein aantal kaarten voor geintrodaceerdea verkrggbaar Bg Kon Besl is benoemd tot notaris binoen het arroodiieement Zotfen ter standplaats de gemeente Zutfeu P J van ToUeohoven cani didaatnotaris te Moordrecht Oed 9t ten van Zuid Holland hebben beveetigd bet beslait van Dgkgraaf en Hoogheemraden van Bgoland dd 23 Maart jl voor Boovarre daarbg aan M JookoMa te Waddingsffeen de verplichting ie opgelegd om ten behoeve vaa zgn aanlegplaats een ooderbopsehao steiger in de öoowe vooruit te brangeD tot op 3 meter uit den oevar met verlenging overigens vau den termga binnen walken dai wark tal moetan sgn voltooid tot 1 Haart 1896 Den 12 deter beett de oaderlgke woning te s Beftogettboech verlaten Seboontje Arone 18 Jaren forsob donkerblond haar blauwe oogon een litteeken aan den reebterpols gekleed met roee jaequat met witte itrepen broioeQ rok FMVlhLETOlM i iïilLffllUl 1 Hat kleine itadje of dorpje Dto held ligtineeoe woeste atrsok op de kuat vtn Kngeland op ongeveer hondsrd mgltn tfatandi van de hoofdaUd Hoewel niet overal in gelijke mtta too ii toch de grond in den omtrek vtn het plaatsje over bet tlgemeen bergacktig ta ttamerkalijk boven de oppervItkte der tee verbeven de meeete rotaon zijn er tied maar lomBige kebben lalk eene glooiende belling dat men ie gas kkelgk te voot lou kaaoea afdalen deze laattte scbgntn Ungtamerhtnd kan ateenacbtigen aard verioreo te hebben de grond ia daar weaker geworden ea die roUïyden tgn ast gras eo lelfa met wilde blaewn begroeid Er htd ticfa bier on igdi eene Deenseht kobnie geveatigd en Daoeahald ia ongatwgfald u verbaatering van Daneahold KeobU vaa bat dorp waar sun bet gazioht op de tae heeft U de grond woest onbeboowd en onbewoond hokt BMsr ooatelgk liet meu eeaige buiten waaronder iwae of drie mooie buitenplaataen daar achter liggen aeae msaigte armoedige hutjes en kleine riaicheiiwaaiagan dia allen vau ouderea datum lijn dm de hnitenplaataan en het dorp De haizan hebban tUan hst uituekt op de zee lommigen liggen oamiddelgk aaa 6m groeteB weg aaderea op aan kleinen af met bruin flnweelen strook awarte wolleo konaeu blauw qd wit geruit katMnen schort ea molières bet vit katoeuso onderhemd i gemerkt 3 A Zg draagt om deo bals een bloedkoralen collier met goadea slotje In den witten vroowentak die sg onder het acbort draagt it vermoedelgk een zwart lederen porte onnaie waario een brief afkomstig van de ders van haar aanstaande Men vermoedt dat haar een ongeluk is o erkomeo Namens ds onder verzoekt de Commiuarii van Politie te sBertogenboscb opsporing van genoemde minderjarig en ook bg ontdekking van het Igk bericht par telegram waarvan de kotten vergoed fallen worden Met verwgsing naar de bekendmaking voorkomende in bet Algemeen Politiebladt van dit jaar op blada 1829 betr fFeude deu vermisten politie dienaar Van Vliet waarschgntgk verdronken verzoekt de Commissarts van Politie te Qruuiugen deu Üiirgnmeestert dar omliggeade gemeenten bet Igk bg vinding in tact te laten en beo zoo apoadi tnogelgk liefst per telegram met de vinding in kennis te stellen In bet laatst uitgekomen Algemeen Politieblad verzoeht de co vmissarii van puliiie t Tial de opsporing der erblijfplaati van Wil belnina IÜ rs ood 16 jaar en baar 9 jarig broertje Francis en werd daarbg vermeld dat volgens een sebrgvbo ren den vader de mi e Ujkbeid niet wa aitgi sloten dat de oudste den ander om het leven had gebracht De kioderen zgn evenwel ie Delft aaogehoo den en Stendag ouder politiegeleide naar Dordrecht overgebracht om verder naar Tiet te worden getransporteerd Bg de Tweede Kamer is ingekomen een ontwerp tot wgziging der wet tot regeling der militaire pensioenetf bg de zeemacht Naar men veromm t b ter verzekering der gebeimhoudiog bg de vermogensbelattiog door den minister van financiën opnienw voorschriften gegeven om td voorkomen dat de belastingschotdigea door de inspecteurs der registralie worddb geboord in tegeawoordigbeid der klerken Een poedel organist was jaarlgki de grootste aantrekkelijkheid van de kermis ie Baut Zgn specialiteit was kerkmaziek en ago instrament een klein orgel Verledeo week was hg juist weer bezig om een beel lastig stok met eeo onbesobryfelgke nitdrokkiog van dweepend gevoel nit t voeren toen twee dronken boe tnnd van dentelren eens rei vtn groene heuvelen strekt tieh toateben dea wag en ds roUen uit De hoogs torene van bat kt at Daas itekan ooatwatrta boven tllst oit het katteeUigt ongeverr eene mijl van het dorp varwijdard het ii en Ung doob niet eer hoog gebouw welkt rooda ateanen twart van nidardom i jn geworden Aab weemijdeo vm bet katteel bavindt zleh een toren en boven de groote poort io het midden vsu het geboaw verheft zich een kteio vierkant torentje waaniit aligd eese vlag wappert aU Lord Uane op bet ksateel ia Da voorgevel vtn het kasteel ia even ala die der sadere bttizeri naar de tce gericht vt r hetzelve ia ren ruim grMperk dat op den grooten weg uitloopt Aaa deo anrktnt vtn dan weg waarlingi noh heg nooh maar bevindt tiet men heerlijke weilanden die sicb lot tan deo voet der beuvelenret uitatrekken VItk tegenover het katteel dicht bü den bauveltop liggen de ruiaen van d voormtlige kapel wurin oudlijdi dienit werd gehouden i de raureo zijn nog aanwezig en da vaottevt waaruit de glaaraitwo Ivri lang gebroken zjjn zijn welig met klimop begroeid Man vindt in de kapel nog enkele poren van het I altaar so eanige graftteenen het dtk ts tedert Itog j ingevallan toodtt fcllea toowet bg teboon alt bij tto naohtig weder onder den blooten hemel ligt Dié oude ruinen bieden eeu tchildarachtig tchouw apel aan ala de tehainiche stralen van de op of ondergaande soa er pp vallen maar meer nog It ta beaohenen worden door de taehtc stralen vtn het bleeke geheïmiliofig maanlioht De roiaan tgn hier oodreefat en niet teer boog ieta verder op sjja zij ytel minder ateil aommige lijn tot mo den oever I v tee uitgebonwao soodat te eene soort vaa trap ADVERTENTIEN worden geplaatst vau 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot l uur des midd mo bet vlak in ds buurt kwaad kretl n met elkaar eo baodgemneo werden Virtaosen igc van ifuuwaebiigeo aard de organist sprong van zgn hoogen ntoel o verdw m doch tot de bo te verbazing van de menigte ging bet stuk ongestoord verder totdat d vertoooer wien da baren te beriien rezen hrt mxebaoisma liet stiKttnn Bat inetrnmfnt werd door stoom gedreven eu de Baselsoh poedeUmuzikantwaseigenlgk maareenSguraot Ned Sp Zondag 8 December it vau Oodi water vertrokken en sedert spoorloos verdwenen eeo sigarenmaker tevens winkelier In sigaren A I F Zgne zaken iu de beste orde aohter I lateode berichtta hg ague fHmilie in a n voorut klaargemaakt scbrgven dat hg bg ontvaugat itarvan niet meer in t land der lavendeo oa sgo Meu vermoedt dat bg wegens twaarmoedig I beid zich werkeljjk van het leven beeft be I roofd Geen spoor ecbtur is nog vaa hem I gr vonden Zondagavond ia te Amstordaaa een brutale 1 iubraak gepleegd iu eeo sigareuwiokel aan de 1 TicheUtraat Drie opgeschoten iongeos hebbeo 1 de bniteodeur tpeni ehrokeii terwgt de bewonen I afwezig waren eu duur binneubraak zich toa lg verschaft t t de katteu io de aohterkam r waaruit zi twee gonden tfrfflge i l kfttingeo en een nikkelen horloge ontvreemddeo j Zii werden lu bun wfrk geitoord dour de soon des bnizes die licht zng branden n de dieven verraste üg wist eeo tan ben te grüpeo ea met behulp van de boren aan de politie over t leveren De gearrMleerde werd i bet bet t gevonden van een dolk sn eeo beitel doob had geen der gestolen voorwerpen bg tieh Bbt Door storm en vloed van Zaterdag is bei veerhoofd van de reedfrg Maas ft IJmI te IJteU moude weer erg beschadigd De leparatiln welke deze week aan de brng werden verneht ehyoen tevergeefs te züo geweest Hetaluud weer geheel onder water en de paatagiert van de stoomboot mosttan per roeiboot worden j aanen afgevoerd Naar wg vernemen 1 da P N iCrnyswgk mat Janaari a s opboadao alt redaclenr van bat waekbUd de Qetuigec werkzaam te zgn en zgne soozeer gewaardeerde penoevrnobtaD in danzeltdeo g Mt voortzetten in bet blad De Oazaot cfar weekbUd voor bot maatI sflbappelgk levent aitgaverT Blagter te Kollum vormen toon dti jnnftv Uanun dn Iwef mom vau I dep t i aDWOorLlifi en Lord no kiQcl r i wareu llepeu 1 z die rotsUappeu dikwyii op eo tf tot xü wtrst 1 gewDoa om aan deu vont derulve bun boot vaat te I leffgen Achter hot ksaleel ii eeno imrt vtn tuin I die weinig opKreogt da itrond aehgat daar oiat 1 vruebtbatr te sge tuaaehen het kaïleel en het dorp ziet meo enig bouwUnd eaïvïa bebouwde valden weilanden ea bier en datr coe paebtboeve mett jn toebeboorf vao hootbergea on achureo bijos illot beboon aau Ivord Dane soowpI het dor ali de buiu a so de Itndergen welke beide ttaltte de versoliilleade bewoners van hen pachten Het wat een tonnice rnorjasrtdas Op een hek voor een klaverreld sat een beer dte btfsiK wt on leta ttn eene heDselmedi te makan Hg bad het Keiieht op de veaiters fan btt kstté t en verder op Daoetheld de groene weilaaden op den Krootsn weg Hjj aohean omiireeka acht eo twiattg jaar oud te lijn hij wta lug en tchraat van jcaault gns trekken waren wetgevrmd maar eenifcuna tehirp Kotaekend en liy had donkere oof eo Het waa een wtriae dag en bq htd siJTi fluweelrn jtehtbait uittftitrokken en lat onder zija werk xachtjet te ftnitan Op bet booreu van naderende voditappen keek hij op eu zag een Heer van middtilbaren le ftyd vaa den kant tan bet dorp aankomen Dsce tcbeeo wal rto vreeaidalint en wta alt een luatreM gtikleed Toen da vra md linK lak bij bet hek wtt nam hj hettg I uit beleefdhtiiil o wel om tieb bet Toorhoof l mat iijne zakdoek af te vegra lijn gltnztgen boef af Is d4t bet kastaal Daas vroag da vresmdaling I Ja wat bet antwoord