Goudsche Courant, woensdag 18 december 1895

r Heden overleed na eene kortatun 1 Jigo xiekta onze Zwager en Oom da 1 Uaer CHRIHTIAAN v D SLUIJ8 1 in dan ouderdom van ruim 74 jaar Uit aller naam 1 A DORTLANl ar 1 Exerutmr TVatofnentair 01 1a Ifi Durenibor IH ll BrengaD tar algemeena fcannts dat op da Secretarie tar visie ia gelegd ean veraoek met bgla en van ï A van der Valk om argttnuiiig tot hat opricbtaii e ner lnndgi terg en ainkwerkerg in het pereael galegan aan da Zak Wgk L No 299 Kadastraal b kaad Sectie C No 128ti Unt op Oioadag den 31 Oacembar 189S das namiddaga ten t ure op b t Kaadbuia geleganheid isombaatrarea tagao de gevraaiida fergunning iu tf braugeb en d t geaareuda adrie dagen vóór dien dag op de Sreretaria der Gemeente van di ter uka ingekomen whriftnren kan worden kennis genimaD GOUDA deu 17 IVeuber 1895 Iturgemaaater en Wethouder voornoemd K Ii MARÏKN8 O ii cret ria ÜBOUWER I BasBBBBBag BargerlU en Btknd GËUOKËN 13 D Chn ina ouder C firoekbuiseu en C Hoer Jncoo ouders D Frank en E vau Creield 14 Johannra oudere E Heymanberg eo D van Ooatarom Henrietta ouders A Verblaauw ao M Vetwey 15 Pleter ouder C Oabout en U M Brinkman Maria Johanna ouders E de Jong en M A Hluiter Jeanue Amalii Elise ond t l Siouabeek en S Wiiiig 16 Christina Maria ouders l J K van WerhhiKiven en J A M van Behalen Paulos Marinua ouders P M Ilapp l eo M HO den Harir Ëli iilieth Men en llehna Maria ouders 8 vau deu Eng en M L H au Kle eren OVERLEDEN 15 t ao 0 Verheul 8 ir C E R oae i P Norti r 90 j 16 A H ud k 2 w J Iiiiiii 67 j AOVKRTKWTiy JN ♦ Ut den ovorloed t t diepe il oel heid vau ons onze kinderen as babuivdkiudereu onxe geliefde dochter JOHANNA ARNOLDA UARTHOLDA in den ouderdom van 38 jann Uit aller naam Dr D TERP8TRA k t TBRP8ÏRA OBdVTSR Bot4 i Gravtnttage 15 December 1895 Ki nujt Ituiiiitftmmj I Fi ANSCHE STOOMVEEVEEU Gkeuilsclin wtssche lJ II opi E iii iiiii i 1 KruUhfuU RotierAam Gebrevetaard door Z M dan Koning der Uatgott Hoofddepót voor GOUDA de Haar VAN OS Z üpaoialiteit vour het stiiomau en verren van sU i lleanitt an Damesgarderohen alsook alle Kiiidarf oederen Speciale inrichting voor het stoom n van pluchemantels voeren boni om Gordgnen tafelkleeden enx worden uur U nieuwste en laatste methode gevarld Alle goedaran hetz j gestoomd of sevarfd worden onschadelijk voor de geeondbeid en volgena etaal bewerkt Wegens uitbreiding der fabriekan ign da prjjzon 25 gedaald Te stoomen go dervn als nieuw alleverbaar ia 3 dagen i ta verven goederen in eene eek WE sTLAM S JHE ÏÏYPOTHEEEBANE geireatigd te i Gratenhage veratrakt Gelden op J Hypotheek en verkoopt fanabrUeem van 1000 500 loi en 3 laliobtingen ten kantore der Bank en bü de HeerSu Montijn é Co Wliiterdlenst 1895 189Ö AaogeVangeo 1 October Uirecli Spoorwcgverbliidliigeii mei GOUDA t 40 10 17 i O li D 418 8818 8818 89 18 48 18 ii 1 44 UOTTïRDAM SOTTIKDAH 1 84 3 88 7 68 7 6 8 08 8 13 8 81 3 48 8 10 0 8 8 47 8 4 01 9 10 9 16 10 10 88 8 57 7 85 7 47 8 8 08 8 18 8 84 8 80 7 48 8 07 B M 60DDA DEN aiiO 10 19 10 89 10 88 10 48 11149 DBN B4AB OOCDl ioU 7 Ut 8 86 9 09 9 S7 lO ko 10 60 U ll 11 18 1 17 S 86 8 47 4 46 6 11 7 14 7 4 l 19 8 64 9 S4 U Z M 7 41 8 47 no 1 2iC ♦ lil IS Vourb 8 07 9 08 H 01 H g 8 11 9 18 9 37 10 07 10 48 11 81 11 41 1 06 1 87 4 06 4 17 8 1 6 67 7 44 8 81 9 9 1110 81 11 4 iHtge 6 617 80 7 43 8 80 1 18 9 4 ID ll 11 8611 15 1 86 1 441 68 3 43 4 U 6 17 8 Ö8 7 68 9 38 jVoorb 5 67 lO U 1 41 8 14 Z Z KV ll 10 81 1 66 8 18 9 68 Zof M 88 10 48 8 0 8 89 1U 08 Oniid 11 83 7 60 8 13 9 9 5 10 18 10 64 19 06 11 463 17 8 14 8 1 4 18 4 43 6 47 8 60 8 18 lO I Stopt te Blo iwük lCraUwag ea Koot rp Loidsokendam ea Hekeadorp ÜTBÏCHT ODA Utreobt 7 60 9 10 11 84 11 50 14 486 38 Wooideii 8 11 10 13 11 51 63 Uudowatcr 8 19 L 10 31 4 14 Ooilil 8 81 4 10 44 11 07 1 11 3 41 4 87 6 10 7 09 OOI O A U TII CH UuuiU 5 86 6 37 7 66 8 09 8 11 9 06 10 19 10 67 11 Uudn 6 60 64 Woenln 6 69 7 03 8 11 Utrecht 8 18 t 8 18 8 41 f f Niur Amsterd M 11 14 11 11 9 87 10 61 11 46 j Hooft ghaafland IJ A van JSRPER8 ROUAARD o D Da Dirtctia O O U 1 A A M TEKDAM 811 10 01 lO 11 10 8 31 4 47 I H ItM 9 16 U ns 1 1 118 4 81 8 8 48 11 311 AHSTiaOA H e o U D A 9 10 10 41 1 16 10 14 11 81 8 81 mg n MotMatp Lndaehaodaia Uakudorp Stopt ta Noouiorr I l l i l e Bl Uwük r i wtg Hrtwdgrp Dat deze muiregel in teel gertllen te lüTan ii en voorat vakKtuooteo die minder mderriuding hebbeo op edaau veel dieoit kea liewijteo kau uiea nsgaaa mt de vele fo velerlei ra eu die lo suwmige bladen gednan worden Het ligt 10 de rede dat de redactie ran en dergelijk btad zekere gr m moet eielLfu Toor de te ontvangen vn pu en altééu die mag p aatsMi w lke bet rak af bet algemeen belang direct aauguao Naar bet rcbynt deukt de redactie vau Da Veldp08t bierover anders AllhauK in haar nommer van 4 Dec wordt de vraag beantwoord Wat U doen by dauwworoi bji kinderen Het entwoord luidt Het kind moet bet Tolgeode lutddel gebruiken K Jodet kalio 5 K in aq deetill 100 addo Tinct Jadii gtt D S 4 laaal daa s een eierle jel in saikerwater BorendieD 2 maal ÏM nit een paplepel levertraan geven n over 14 dagen bericbteu hoe bet gaat Mooier kan bet al niet Niet alleen geeft QiBD een recept waarin vao eea met onscholdig ge need middel zelfa niet de boeveelbeid wordt opgegevuu Tmct Jodii maar men telt tevent b Iaug in dan patiënt en men verlangt over 14 dagen nog bericht hod het er mede gaat Waftriyk de dokters aijn overbodig Men abooneere zicb op sDeVeldpoatt en mankeert men iuti Welnu npoedig de vraag gesteld en het Veldpoit recept volgt Ku goedkoop ook Het kost nietn Hy het nagaan van den inhoud van de verdere vragen en antwoorden in de De Veldpoat trof het ooi dat daar aar sprake it van het geven van raad voor bet vee m veelal verwezen wordt naar een gediplomeerd veearte De Veldpo l Hcliyut dus over bet ree euderi te denkeu dan over een uienvch Trouwfn De VeldpoHc in dan uuk eeu UndbOQW eoarant Weekbl v Drogisten Hoewel er omtri ut de wiuterfeeiteu teu HovH nog niet in bupaald heb ik toob vernomen xegt de cbryver der HaagKiie Kroniek in de N ïr Ct dit r uiizicbt beitaat op een dauRpany voor jonge darnen eu jonge beereu waarby dun wellicht een menuet iu Louie XlV kostume zoo wordwu uitgevoerd Het r oa de Inttiit zougonaamde kinderparty c ten Hove zjjn Dat Koningin Wilhelmiua de kiuder ohoenen ootwMMn m blykt uit alles Sedert lang beeft sy niub enkel baar eigen etudeeren ziivertrek mair uok baar ulaapkamer eu t wordt ook meer eu meer gewoonte det de jonge Kouiugiu daar eigen lust uitgaat waarheen zy wil en zonder auder gezelacbajf dan dat van frt ulo Van de Poll AoQ waR zy Maandag by feilen wind om niet te zeggen itorm die de kunt baukle eu de zee tot aan dan duinrand opzwee e te Sche euingeo om t woeste ocbouwepfl gade te sluan en den invloed van het gure weder op de werken aan bet strand waar te uemen De jonge Koningin wandelde met baar hofdame langs de duinen van de K rkwerf tut aan hut Ververschingskanaa waar haar e n hofrytai f wachtte Maoige haagscbe jouker ou zicb nan lulk e n promenade niet wagen Oelukkig kan de Kooisgin ertegen zy ia fliuk gezond en doet baar jaren ulle eer aan 80 7 8 7 as 7 8 7 48 7 7 88 liotvnUm 5 Cpnllo 5 10 HinuwiirUrk B I HDordriKilit OHd l 8 IiiiikIh iMounlrttollt t SiüUwiTlrtirk Opallf M S7 8 14 Qoudi A i t id a O St Ug bet examen in het Uoekhouden van de vareeoiging van baudelfl en kantoorbedienden Vooruit U Arasterdara op 22 en 23 October II gehouden waaraitn 29 eandidalen hebbtto deelgenomen zijn er 1 KO taaKd u t Mej W TasmHn t Hnarlein eu de Heeren M Agema te Amsterdam J J Benier W h te Amsterdam H W van den Broek au Amster dam J J W Das van Utrecht Tb K K van Dyk van Utrecht J van Hamert van Waddiugsveen H P van t or Hoorn van h jraveuhage J B i uUcb r van Zutfeo P Ka itetein llii isterdam J P Kugger van UütterdatfiTA W Plyiinar B ütreclit S Prioe Wi fu Aütmm 8 Sprite van Amsterdam J E Viooenl vao s jravaohi e en P Wildeman vaa a Oneven bage Ht praatjff dat ons koloniale leger groutt ndeelt uit Dnitacher zou bestaan zal by nnxe naburen ten nefoeVijgnn knak gnkregen hebben nn het Mititür Wocbenblatt de valgende mededeel ing bevat Het enkel oit vrgwilligers be taande koloniale legert van Nederland telt 1360 officieren van welkft stecbta 31 huiteulandcrs zyn vmu dpze officieeu zyn 950 uit Nederland zelf en 379 in de koloniën geboren als loons van onderdan u vao het moedvrland en 0 ge id in de militaire inncbtiugpn van ouderwys van dit laatstf Onder de 16 023 soldalen bevinden zich 10 997 Nederltioders 161S zyn van Nederlaudscb IndiscbeD oorsprong 1300 zyu Belgen lÓOO zyu Duitachers van urginie b rtfyl dt overigen Wi vertebUienda nationaliteiten behourHu jP Staten Generaal 2e Ki um Zilüug van Muandag Hi December 1895 De beraadslagiug over de begrootiog vao Marine wordt voort szet Dn beer Guyot bespreekt de verlichting vuu den ItOttfrdamschnn waterweg waar hy in Htryd met bet gevoeleu van deu Minister e n titevigen Hchttoren wenschelyk acht Hy verzocht dtfu Minister deze quaestia nogmaals grondig te overwegen De heer Plate alutt zich daarby aan en driouft aan op overbrenging van het Loodswezen by Waterataat Het is met genoeg dat da Mia de verantwoording voor do verlichting op zich ueenit als by te rade gaat met ervareu gezagvoerders zal hy booren dat er me r noodjg is Dh Min van Marine behandfit nitvotirig d ze zauk waarvan hy verzekert speciale utudie gemaakt to hebben en komt tot de conclusie dat Vfraudering niet wenschelyk en niet noodzakelijk is Wel wil hy nog eens met gezegvoerdera te rade gaan maar op dit oogenhlik iet hy het net er niet van ia Tegen ov rbreoging van het Loodswezen by Waterstaat blyft hy hexwaar hebben Niidat een enkel ameudemant van de Comm au Kspporteurn wts verworpen werd de begrootiug van Marine zonder stemming aangenomen Ook werd Hoofdstuk Vila Nationale Bchnld saiigeuomen De beraaditaging over HoofdSlok VHb Pinauciën vmg aan en werd in de avondxittuig voortgezet De hetr Üahli ann bestreed als van Oiids 008 stelsel van vryen handel D ht ereo Van Bylnndt Apeldoorn Doblielieann en Hink klaagden over de fiscaliteit der ambienareii by de toepassing der nieuwe heffing van nivoerre chlen De heer Plate daareutt geu roemde zeer de ambtenaren en achtte Ie klaohteo der Duitache importeurs ongegrond De boeren Van Willige en Burgesios bespraken de Vermogeukbelasting tetwyl de beer Drucker herziening vun htt kadastar vroeg Heden ruortxettin Volgens de Deutsche Landw Pr baeft dr Wollny van Müochen eenige zeer belangwekkende proeven genomen betreffende het nut van de regenwormen Uy plantte boouen rogtC koolxaad en aardapdeleu an elk twee bakken In de eene heUt der bakken waren re renwormen in de andere helft daarentegen waren er geen lerwyl overigens zavl en planten zicb onder dezelfde voorwaarden moesten ontwikkel40 De uitkomst van deze proef was dat de bakken niet regenwormen de hoogste ophrenateii ravow De erwten leverden 25 po meer zuad 35 pc mi er stroo de booneo 69 c iri er boenen en 47 pc meer atroo d rogge 9t i i lucer graan en 48 pc meer stroo het li ia 8 40 10 84 11 01 11 08 U IS 11 84 H I C Hl a tm 8 17 4 1 4 47 t 67 8 63 8 81 10 1 m 7 10 10 19 1 46 3 U8 8 84 6 05 8 17 7 18 8 48 10 87 8 60 4 48 6 19 8 t 9 04 1 10 8 88 koolsaftd 92 pc meer zaad en 1 59 pc meer stroo da aardi ppets lóQ fc meer kaollen Afgaande op het boveustaande nemen wg dos aan dat groote Ke as en veel not hebban van regenwormeo daar hun nangen bet indring o van lucht eu water begunstigen Daartegenover blyft het waar dat een groot aantal regenworoiea in deu mnaatnin of hloe mentuin eer achadelyk dan nuttig inllen zgn terwyl de ondervinding nan ieder liefhebber geleerd ilat een enkele regenworm in den bloempot soms heel wat schade un de plant kan veroorztilceo Sempervirens Men i chryft nit Atjeh aan de Tel Mogen we de geruchten gelooven dan zou den twee voorname vyandelyke hoelorbalaiiga vóór Senelop gesneaveld zyn namelyk Pang lima Blek en Panglima Bintang Ons over dat verlies te verheugen ware dwaasheid want behalve dat die geruchten van AtjeliHcbe dus zeer onbetrouwbare zyde komen soo beschik ken de Djahat kwaadgezindeo zoo worden de Oeiama s tegenwoordig genoeuid over een menigte energieke aanvoerders die den stryd uiet zullen opgeven zootang wy niet getoond hebbüQ Atjeh te kunnen onderwerpen £ en dezer ditgeo wederom op een tydelykeo V pust gedetacheerd zgnde hoorde ik lu de richting van Mootassiek een levendig geweervuur dat eeuige uren aanhield later arnam ik dat onze hulptroepen onder den Panglima Prang Toekoe Djohau met de bende van Toekoe Hahib van Lnkong waren slaags geweest Xoavallig ontmoette ik eenige dagen tater een bevriend hoohl en informeerde n uir de verliezen onzer hulptroepen en vernam tot myu Terbar ing dat Djoban zelfs geen enkelen gewonde had bekomen Is het met ergelyk zooala oaze hulptroepen zich aan munitie verRpilling schuldig maken en hoe zy steeds zouder aarzelen de verbruikte patronen aangevuld krygen terwyl by ons da postkoraoiandaLten teaauwernood de verschoteu patronen dnrveo melden uit vreea op hel groot rapport zicb te moeten verautwoorden Alsof het hun schuld ware dat de vyand hen tut schieten dwiugt en t is toeh niet aan te nemen dat officieren van laeftyd en ondervinding zooala onze hulptroepen er maar op loB vuren Op dan 22n October kwamen de vorstenvan Samalangan en Pasangan hunne opwarrtiug maken hy den gouverneur van Atjeh enOnderhoorighrden tevens om geschq n teontvangen eigen lyk motief fr Deze bezoeken zyn een plaag voor denkroep en meer speciaal voor de Ënropnanen mboneezeu en de cavalerie die by zulke uCl enbeden de eerewacht betrekkao d ch mwal dien geur weinig op hebben vooreerst omdat zy dan gedwongen zyn ettelyke nren in de zon te Btaan Iraden tweedens omdat bet meermalen gebleken ia dut dergelijke hooga gasten of valsche vrienden waren 6f weinig te heteeken hadden zouala de beruchte BtntaraKe ban gang Deze laatste werd in deu landanerc van den gouverneur afgehaald en had naast zich den residert full dress w hter da staatsiekoeta volgde een indrukwekkende optocht De eerewacht cavalerie en infanterie brachten bet saluut de muziek apeeldeeen triomfmarsch het geschut donderde in één woord t was een blyde inkomst Doch wat hoorden wy eenige weken later V Da dierelfde hoogheid door de bevolking was verjaagd Men zegt dat de legerccunmandant generaal Vetter bier komt Wy willen hopen dat de fakkeldrage a hem voldoende zullen voorliobteot ook op oogara plekken die men steeds zoo angstvallig verborsje houdt Wy weten niet of Z Exc ook de tydülykaposten zal bezoeken en de postkommsudantenzal ondervragen Maar zeker is bet dat geenzoo vermetel zal zyn om den oppersten chefzooveel waars te vertellen flls men in de soos under kameraden hoort j 4 60 4 87 6 04 6 11 6 10 ii 1 681 1 06 1 U 7 U 7 80 8 10 3 60 4 01 O O O D i 11 60 11 10 AmitorduaC 3t ïoiid 1 11 n Bloiiwllk 8 9 04 tniv Mundu vult decipi Do werold il hf tgn £ a toeb hoeveel verder kwua men niet met de wasrbeid Nn onze atetiing uitgebreid ia wara het wesachelgk bei halve escadron cavaieria t versterken an aan di wapen den patrooiUadienst op ta dragen M i kan gaan beswaar bestaan bet andere halve escadron dat ta Soerabsja in garnizoen ligt f uk te Atjeh ta plaatsen Men heeft dan over een hfwl eficadron ta bescbikJten waarlyk niet te veel als men nagaat dat er een gedeelte afgaat voor ordoauancedieoat De infanterie wordt hier gewoon afgebaoki door pstroailledienst transportloopen wachtdrwoeu m wt bovendien de baiteopostao bezetten Het ziektecyfer by bet boofdwapeo ia dan ook schrikbarend boog Uit KoU Radja scbryft men dd 26 October aan bet Bat Nbl Toogkoe Abdoet Madjid wiens aapiratiea nm ter zee als roovar uit te blinken zoo spoedig door de granaten van de tUadora deM bodem z u ingeslagen geeft den moed nog tang niet op Nu hy ht t zoo geliefd bedryf van zeeschuimer heeft moeten Iftren varen totdat hy weder in het bezit van een geschikt vaartui zat zyn geraakt tracht hg tusscbeotyds nan den wal zyoe krygsmanstalenten te toonen Met de hntp vau zekeren T Brabim heeft hij gewapenderhaod be it genomen van het landschap Bakongao Het wettig hoofd van dat rykje Toekoe Semaoen i4 gevlucht en roept thans da bulp van de Kompagnie in om dan rustveratoordar uit zyu landsofaap ie verdryvp n Zeer gemakketyk zal dït achter wel niet gaan daar Ahdoel Madjid zich iotusacheu gedacht versterkt heeft Naar alle waarschgnigkheid zaï geen militaire expeditie gezonden worden om hem te tachtigen eerder zal het bestuur er toe overgaan om op de Wentkost hetzelfde toe te pasen wat ten opzichte van da Noordkn t zoo uitstekend en proefhoudand ia gebleken namelyk om da naburige radja s en hoofden die ons min oi meer gunstig gezind zgn langs politiekcn weg over ta balen den Keeroorer en rnatveratoorder te baaorlogen en uit het gebied van Bakongan te verdryven Met een oeda hoeraelbeid blanke achijvan en wapens onder teuud zullen onder meer da radja van Tampat Toeau zoomede de paa iu hun waardigheid bevestigde hoeloebatangs van Mangiag en van Poeloe Rajoe zeker genegen zyn om de Kompanie in deza a ire een bandje te belpen Van de Noordkust valt geen bgsonder niaowa te vermelden Da verbonden radjas hebben hnnne operaties tegen de Moslimparty moeten itakeo omdat de vyand zich hoe langer hoe dieper in het gebergte van Boeloe beeft teruggetrokken eu ook omdat gebrek aan lavenaniiddeleu by onze bondgauooten zich oypend doet ge voelen Door al het vechten zyn de aawaba natuurlyk verwaarloosd geworden Ook het weder beeft het zyna er too hggedragan om de voor oitzicb ten van den aanstaan de o oogat ongunstig te maken Als men beweert dat het honden van een njwiel aao den eigenaar door elkaar op e n f400 s jaars komt te staan zoodat er dus een raar guldon belastjng by kan wordt dit vaak betwist eu zeer overdreven genoemd Iu eene beschouwing over de optworpeu rywialbelasting leest men nu in de Qraytars Maandblad Den Wveusdunr van het rywiel in eerste band kan man niet hooger stellen dan drie jaar Al it hat nog zoo goed bet is verouderd en de bezitter is gelukkig als hg het met vertiea van de band kan doen om zieb een nieuw wiel te scbdSen Daar een nieaw rgwiel allicht aan 1200 koai ctfcht dit dua aan vernieuwing ongeveer 170 r jaars Voeg daarby f 10 renteverlies en zonder buitengewone ongelokkea komt men dna met het gewone onderhond aldra tot 100 e jaars TUd va Gremiwlil J 48 i 9 67 11 1310 04 9 03 6 81 10 11 10 18 9 10 8 17 6 17 6 84 8 41 8 47 8 61 4 10 10 17 1130 8 05 9 43 9 68 0 68 8 09 9 07 10 84 9 18 10 t4 9 86 8 16 8 419 49 11 10 7 0 7 4i 8 49 4 10 6 18 6 10 9 7 4 9 48 U ie 8 16 10 08 De moord te Rotterdam ümtniiit de geamttMrde Ctharin Wilh 1miL Boog ted D ku de N B Ctt het TOlgeodt mededealan N h ro jengd in bet ooderlflk getio ta kabben doorgebracht ging tj aU aankomend meiije in betrekking bg een koffiebnuhooder IB do HecreDitraAt te Rotterdam ea kwam later in eena loortgelgka betrekking bjj ean kofSehoiahaodflr op de Geldenche tade Toen ia het begin T a het jaar 1894 hare moeder liek werd ten huite van Willem Tan Berkel deitgdi een koffiehaia hebbende op den hoek van de Btaeioaen Miqa lstrateii ta Amsterdam begai Cathariaa Wilhelmioa Hoogateden zicb daarheen en toen de moeder enkele weken latar oferlaed keerde zij niet weder in bare batrelf king op de Gelderscbe kade te Uot erdam terng maar bleef bg baren zwager Willem van Berhfll dia op zich nam voor haar te zorgen Het duurde echter niet lang of onaangenaamheden die er tfn hoiza van baren twager voorvielen deden haar xyo woning verlaten Zy trad daarop by den beer Mier die in de Utrechtache trant te Amsterdam een koffiehnis heelt in dienst als bnffetji ffronw eo hulp in de hnisbouding Zonder opgaaf van redenen verliet eg in bet begin van dit jaar ook deze betrekking om bg bare zotter de wed B Vol wonende Dwariatraat No 42 te Schiedam haren intrek te nensen Van daar kwam ti na inmiddels moeder geworden te zijn in Augnatus van dit jaar naar Rotterdam om met baar kind te gaan wonen in de St MuriaUraat No 73 aldaar bg haren broeder deu loodgieter Joban P M Hoogsteden Daar werd zg gearresteerd jniat toeö zi bezig was zich te kleeden om naar Schiedam te vertrekken naar bare genoemde vuster de weduwe Vol Ue vrosw ii 21 jaar Hear kind 8 maanden oud ia Zondagavond niiar die wednwRehracht De iuitrnctie tegen Cutbarina Wilhetnjina Hoogsteden is geopend Gisteren is onder toezicht van deo inspecteur van politie P J Bongaards door een aantal rechercbenrl de Boezem vao den Oostzeadgk tot aan de brng tegenover den Goudschen Rgweg te Rotterdam voor het eerst atgedregd in tegenwoordigheid van eeno talrgke menigte Van de vermiste kleediufi van den vermoorden knaap werd echter niets gevonden Tegelgkertgd bracht de justitie van deo inspecteur van politie M B van der Hoeven vergezeld een bazoek aan Willem van Berkel woning aan de Boezemkade waar huiszoeking gedaan werd Toen Catharine WilKelmina Hoogsteden Zondag ochtend len hui e vau bsren broeder in de St Mari ra t gearresteerd werd was ZQ aanvnnkelgk reer ontdaau Vooral bet afscheid nemen van haar kind was een pünlgk oogenhlik Later hernam zg echter oiterlgk hare kalmte die haar ook hg het overbrengen naar de strafgevangenis niet verliet SBBS Sm J RiilteBlaodscii Overzicht De iialiainaCbe Kamer hervatte de beraadalagtngeu over Afrika en hoorde allareerxt de interpellation aan van Lazzatti San Juliano Geatani en Costa Crispi weerhaan wazig antwoordde dat bet gfvecbt an Amha Alatfzji ean deal uitmaakte vau de uoodzakeligke gevolgen van den kolonialen oorlog Het doel was niet zaide bg een zeker gebied te bezetten maar enkel eeoe strategische beweging nit te voeren De regeering zal de voor hft herstel van deo vrede eo voor het voorkomen aene herhaling vitn eana nederlaag genomen niaaU regelen aan de Kamer uededeelen op het daarvoor wenscbelyke tydatip De regeeriog blgft vertroowen stellen in generaal Baratieri Door verscheiden afgevaardiftdeu werden motiën ingediend waarover Crispi voorstelde ta beraadslagen tegelyk mei de bebaudeliog van bet regeerïngavoorstel dat heden bg de Kamer zal inkomsn De Kamer keorde dit goed es daarna werd de vai adering gesloten fiat radicale ministerie heelt in Frankryk iata weten tot aiand te brengen wat aan vele tgner voorgangers gedurende een reeks van jaran niet ii gelukt De bagrooting is dit jaar zonder ongelokkeo aangenomen en naar dan Senaat verzonden op den 13en December Tarwyl andere jaren tal van donzièmea proTiaoiras noodig waren en verleden jaar zelfs da begrootiog eerst in April afgehandeld werd is thana de letter en de geaafc der eonstitutie gevolgd dia wil dat de b rooting rastgestetd zij vóór bet dienstjaar begint De Senaat kan nn mat ean beetje goeden wil vóór het einde dar maand of in de aertte dagen der volgende maand de begrooting aan genomea hebben ea dan zal men in Frankrgk erna aan jaar beginnen zonder voorloopi te kredieten ooodig te hebben Baeft bat kabinet op adminiatrat afwat gavend febied zulk een belangrgke verbetering tot atand gebracht op politiek gebied staat het voor een allartYanrigst getal Deqnaestie met dan beraebten Panamiat Arton neemt steeds grooter afmetingen aan Verleden week nog ward deza zaak ia de Kamer ter sprake gebraeht En naar aanWdmg der onthullingen nn den geheimen poUtieagant Dnpas werd dan ood miniitera Rieard an Ribot gavraacd of ar waarheid was m da bawpring dat de Fraoache r tteriog in 1893 had ooderhardetd met Arton over de uitleverinu van compromitteerende papieren De cod mioiaters ontktinden dit en da Kamer verk aarde to n met byua algema n at mni en vertrouwen aan die verklaring ta hechteu Thana komt Arton met de mededeeltag dat de mioistera onwaarheid hebban geaproken en dat Dopaa in 1893 te Venetië an Lefèvre in 1896 te Londen op last dar regeering met hem hebben onderhandeld De beer Ribot heeft onmiddeltök lo eea brief aan den ministerpresident Bourgeois aauKedrongen op ean ernstig gerechtelgk onderzoek Van de i erlgkheid van raustére Bourgeois c is te verwachten dat dit onderzoek met onpartydigbeid zat worden getfid en dan zyu er uog zonderlinge outholliogen te wacbten De meening dat wunaeer Arton eens is uitgeleverd meujhem lu Frankrijk kan dwingen tot elke gewenscbte bekentenis wordt in een brief uit Londen aan den tFigaro beslist tegenge proken Volgena de ËogeUcbe oitlevertntïswet kan een uitgeleverd alleen wornee ondervraagd en veroordeeld op de ponten waarvoor de oitlevering is gevrasgd eo op de bewijzen waarvoor de aitleveriuu is toegestaan Wanneer Artuu wordt veroordeeld oi zflfs ODdervraaiid op andere punten dan waarvan in de acte vau uitlevering spmke is komt de Fransche regeertng in strijd met de internationale verdragpu De beer Bourgsois had dos oogelyk toen hg in de Kamerzitting medede Ide dat Artuu als by eerst voor den Frani clie Vfcbter staal Vel zal moeten spreken De ËogeUche wet U op dit punt zetT duidfigk e vormt den grondslag der uitleiering D corretipondfut van den Figaro vermoedt zelf datde woor i don van den heer Bourgfci voor bet Ëngel che Kof vftn üasHatie zallen worden aangehBald door de advocaten van Arton als argument om de uitlevering au hun cliënt te beHtrijdi n Deze exceptie gevoegd by het politiek karnkier dat langzamerbaud aan de zaak Anou wordt geKevao geeft eenige kans dat de K gelsche rechter iu hooger beroep het verzoek tot uitlevering zal afwezen Keizer Wilhelm beeft tn Kiel den eed afgenomen van de rerruten dei zee militie alsgewoonlyk by zulke gelegenhoden bield by een wanne militaire toespraak om bun goed op bet gemoed te drukken dat zy beilig moeten houden eu van nu af verplicht zyn zich aan één wil te onderwerprn tot ini tandbQudiug vau hetgeen de aderen gewrocht hebben s Daartoe i vóór alles nooilïg ei Wilhe m dat gy oede Christenen blyft Voorts herinnerde bg het kloek gedrag der Pruisische Marina in 1870 en Itranigehouding der Duiticbe Marine by de opaning van bet Kaïser WiJhelm KanHl te Kiel en sloot met den wensch dat de marine zóó voort zal gaan Oe viceadm Thomsen commandeerde daarop een driewerf hoerab dat door de recruten ra t geestdrift werd uitgevoerd Op zgo terugreis heeft de keizer een bezoi k gebracht aan prins vou f Biamark te Fiiedrirbsrah Evenals indertgd voor het Sedauleeat en de opening van bet nieuwe Rgksdttggebouw befft keizer Wilhelm ook voor bet feest en 18 Jiu e k bet vyf en twiutig jarig bestaan van bet Duitscbe Hyk weder prins Bismarck uitgenoodigd Ditmaal beeft dn Oude aaotfegenomen onder voorbehoud uatuurlyk dtit zyn gezondheidstoestand bet Jjero veroorlooft De Duitacbe Rgksdag die Vrgdag begonnen was met de eerste lezing van het Ontwerp tot bestrgding van het uuiauterem Wettbewerbof oueerlyke concurrentie door huite n t pur ige reclamemiddelen beeft dat Ontwerp Zaterd g verwezen naar een commissie Het was voortl scherp bestreden door de aocialisten by monde vau Singer die vreesde dat de zoogenaamde be charming van bet akgabeimc zou misbruikt worden om de organisatie dar werklieden I te belemmeren doordien de patronns bon Inonen arheidHduur enz onder de vakgeheimenc zullen rangschikken De ataatsminister Von Böttiger kwam onmïddellgk tegen deze zonderlinge interpretatie op Bet Engelsche Parlement zal dtt jaar iet meer tot een buitengewone najaarszitting worden bgeengeroepen In de London Gazette de Ëngelscbe staatacouraot ia bet beslnitafgekoodiifd waarhji de eerstvolgende zitting van het in ditjiar Kakozen Parlement wordt bepaald op 11 Febrnari a a deo gewonen datum waarop aodi rs altijd de zitting wordt geopnnd De KabioetaBrisis iu Spanje ia nog al gemikkelgk tot een eind gebracht Lioarès Rivas da nieowe miniater vaa openbare werken die Boseh vervangt ia vooraitter van den Raad van Htate en i van lid dar democratische liokerzgdetaogzamarband conservatief geworden Oraaf Tejada de Valdosera die Robledo aan joatitie vervangt is algemeen secretaris van Cuba geweest laatatelyk gouverneur van de Bank van Spanje Hat Kabinet zal naar oit Madrid bericht wordt geen verandering brengen in de tot nu toe gevolgde oecomiscbe fioanciaeleea koloniale politiek Het lal maartchalk Campna benlist da band b tven bet hoofd bhjven boud n H t t met de ontbinding der Cortes wncbteu totdat het daaitoe het geschikte tydst p gekomen arht Mei de gemeeuteraad quaetitie van Madrid tal het zicb niet inlaten die laak acht bet uitalaiteud te bebotiren tut de competentie van do betrokken rechtbanken Wel zal het oo spoedig moRelyk eea herciening der gemeentewet aan de Cortes voomtellen ten einde ver andering te brengen in de samenstelling en bevoegdbeid der gemeentendeu De oudmioister Bonch blyft weigeren een antwoord te i eveu op de aitdaginir van deu murkiea tan Cabrinanit die betcetligd acht door termen welke Bosch in deu brief waarin by zyu onUlf neemt beeft gebetig De oudminiiter wensebt deu afloop der processen wegens knoeieryeu iu het beheer van Madrid gepleegd w gena latter enz af te wachten al vorens den markies een tweegevecht Ie weigeren of toe te slaan HEEREMDASSEN A van OS kz Much TailUenr Klaivreg Ë 73 UOUUA itcurH van nis i laiu 10 100 r Vi M i 19 DKCEMBISa V rkrfc slolkaers N MU i U C rlN a W S 11 dito dito ditu H dito dilu dito 8 Hosa Obl OouiM 1881 89 4 Inui luiokrij ing ISBS SI UosTENR Obl in papier 1868 b dito in tU er 1198 6 j Poai uaii OblÏK met coupon C l 18 9S l i Vu loTv 91 79 1 V l Vs I f iV 40 100 II7 780 98 V lOI s 91 1001 1 111 lon u 100 14 99 l dilo ticket S aisumi obl BiniiMl I89t 4 dilo lieoons IS I 4 ditu by Holli 188 4 ditiiliij Hope USD go 4 ditoiuKoud toen 1888 dito dito dilo 1884 f itkHlt Ferpol sohuld 1881 ToazliJ Otpr Com leen 181 0 4 iM leeninK serie U I ec leenioK Mrie tl Siiiu Aru Uzp V obl nn i MuiGO Obl Buit Soh 18911 6 ViHKZUKLA Jbl 4 oubop 1881 Arendsu rab Mlj Oertificiiuju Dmi Mlatsctiapptj dito Krak Hypotheokb patidbr 4 lult My der Vorslüiil aaiid sttr Ilypolhookli paudbr 8 ï f durlandache bank asud Ned Haudolmaa h dito N W Il l ac Hxp b pandbr Roti llypoUinokb pandbr 3l Utr Hypothookb dito Sl i OosTEKZ o tHootï bank Band Husi Hypotbiiokbank paudb 41 tmalKi ïquil liypoth paodh 6 Iod i 93 1 IBÜ ins 49 68 160 8 981 100 ml 148 V s s l3 1 101 19 106 l s 10 104 847 6 18 184 1077 108 10 1 11 18 1 4 39 US Maiw 1 Pr Lioo eert 8 f D Holl IJ Spcurw Mij aaiid Mij tol Kipl ï 81 8p aand Noil Ind epooriroKm aand Neil Zuid AWk Spm aand O dilo dito duo 18 i dito 5 lT ut 8poor l 1887 89 A Kobl S 7 aid llal 8pwin i A H obl SPoMN Waraohau Weenon nnd 4EusL tr Huss 3pw Mij obl 4 Baltisohe dito aaml Kastowa dilo aand SIwang Ilombr dito aand ftlCiirsk b Aao Sp kap obl 4dilo rlilo oblin 4 U s 96 l l ♦ imiaHA Coiit Pao 8p Mii olil 9 Chic k North W pr ll aand dito dilo Win 91 Peter obl 7 Unnvor k Sio ir Spm eert v a Illitoiillealral old in oud 4 Louia k Naali ilMitrt v aand Meiim N 8p Mü lehvp o 9 Miss Kanwa v 4 pol prof aand K ïork Onlario W l aaod I dito Peons Ohio ijlllig 9 Oregon Ml Ie hyp ta oud I 31 Paul Minn k Manit obl 7 j L n Pao Hoordlijo obli 9 dilo dito tino tVil Ie hyp O 6 iVAOA Can Soulli Ort v aaod Va C Rail kN loh d e O Amsterd Omuibna M j aand Rotterd TramweKMaalB aand Skd Stad Araalordam aaod 3 ölnd Kotlonlani aand 8 ilILOl Sla 1 Anl orpnlli87 ï i Stad Bruaul 1889 i l iloHO Theist Riitullt Hesellsch 4 OosTEHR Blaalaleeoloft 1890 i IC IC Oo t B Cr 18S0 3 Ipiwi Sud Maiirid 8 1898 Jeu V r Bui Itvp pobl eert iNRirHTINtiXN VILKË OBVA MOHilDR OF RtSUBB XIIXNIIN VBUOOMa BURGEMEESTER eu WETHOUDERS vai GOUDA Gelet op arit 6 etf 7 der Wat van den Joni 1875 Stwtlablad No 95