Goudsche Courant, woensdag 18 december 1895

No 6844 i348te Jaargang Donderdag 10 lleceiuber J805 mmmt mum NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitguve dezer Courant geschiedt dac elijk met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post ƒ L70 Afïonderlijke Nommers VÜF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst ran 1 6 reffftl è 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatiruimtè Inzending van Advertefatiën tot 1 uur des midd ILCA DINSBAO 24 CECEUBER 95 POOL S Groene Olie i oH eUtianr middel tegen 13 lx © CL xn a t ï e Ic STEAMHEID iu in LEDEMATK N SPIEREN tm Ook loor BBAND 8NUW0NDEN m KNEOZIN EN ungewend gaeH dexa olie Terrutende nitkomstoo Prgs per flacon met gebraikaMDWJjziDg 40 cents bg J VAN OIJE KLEIWEG No 2 GOUDA M HHT IM rui I inin DameH JKodeArtihelen n OarneerinyeH fiXHHTUUH en KLEEKII KKIL trOVKKITi BE V i Huime Keuze in JW PELTERIJEN Kooeen HBDdsoboeoen Foulards Carêetê tk Bloaien Tricot Onderljjfjej Boezelaare Doeken Bareti eni PAKAPLUIES 0 enz Itekeud tageprij rn ioUndekp alUnte J F Cl IJPERS Westeinde 37 Den Haag 1AI 0 S Sleiiiiueo Verhoren Repareeren UuitenUüdsche P I A iN O h qit 1b eerite fabrieken in roime keuze AmerikMDsche HARMONIUMS dqor directe importatie tegen ZKER L ACltt prysen n r u i 1 e u tHo bespeelde Piiuio i Agent voor tiouda en Omstreken KLEIWEG Waf hmka rnwi ft Iüwum H k ZS t0g n K n van r ï ur17 t g n JkIiI inpgnen kortnn ArterPalii ExiiBHer Vgt il mat M tatl mm un ta wndeii tegea Ifgt MMi itndl in ieder hniigeilii ygg ABlBrlaiiiIxpBlJer Plijl DO oiBt 7S ent en 1 25 de Oawli VoonJudea b de maeeta Apotheken en by F Ad Hluttar t Oo ta Rottardam Te Gonda by A en DE LAAT e Markt WOLFF M tl t A I44b 1 VAN SON apotheker StoUwerck sche Borstbonbons ge bricoord na Tuomclrift van den kon DniversiteitS Prof Gebm Hofrad Dri Harie t Bonn hebben sedert 50 Jaren ab Terïachtend middel tegen hoesten faeeeckfaeid en aandoening dor adomings organen uiteteekende diensten bewezen By spoedige afvrisseling Tan warme n koude Ivcht is t b ionder autberelma wardig een bonbon te gebruiken Verpakking Geele pakjee t 36 cent Alom vtrkrljibur Spaar en HulpbaDk te Gonda HET BESTUUR maakt bekend 1o dal Je Laatste Zittiii r in 189ïj zal plaats hebben o MA tllDitC 93 DECEMBEH 2o dat de Eerste Zillin r in 1896 zal plaats hebben op ZATERDAG 11 JIANUARI to dat tot Bijschrijvintf der Renten over 1895 gfele renheid zal bestaan in het gfewone lokaal in het jaslhuis van llAAlVDilG 6 JTAÜIJARl tot en met WRIJTDAG lOJTAMUARI 1800 telkens van 8 9 des avonds iUe houders van Spaarbankboekjes worden opgeroepen om een dezer avonden de Rente te doen Bijschrijven daar nalatig heid in deze bij te rugfvraagf van gpelden lol vertrag in r zou kunnen leiden Het Bettuur voornoemd Dr W JULIUS waarnemend Voorzitter D RUYTER Secretarie Bij de ondergeteekenden is de IKTEEKENING OPENGESTELD op den nieuwen Jaarg ang van het STENOGRAFISCH VERSLAG VAN HET yERHANDB LDB in den GEMEENTERAA D van GOUDA Dit VERSLA U bevat alle ing ekomen stukken N 1 bevat o ni het nieuwe Ontwerp tot in voering van een Keurloon voor Veè en vleesch A BEIlTEMAir Zn ïlianc is voor iedereen madame Saiis Géiie het aardige interessante geestige en boeiende stuk dat aan zoovele tienduizenden roldeed als Uoraan rerkrygbaar Gebr E M COHEN geren ait en stellen alom verkrijgbaar Het pakkend en boeiend verhaal de interessante Historische Beman 2v£aa axELe Sara s O êrxe Uitmuntende Nederiaiidsche vertaling door H v k ENCK geïllustreerd met bijna 100 prachtige platen Dit werk verschijnt in 3 kloeke deelen royaal formaat onder de titels I De Strjkster II De Vrouw van den Maarschalk III De Koning van Rome i 1 60 per deel of in 24 aftereringen a 20 cent per afi Zeldzaam werd een zóó groot publiek zoo getroffen en geroerd als door het verhaal dezer iuteressaiite eu dappere heldin EDMÜND LEPKLLETIEB in samenwerking met VICTOItlEN SAUUOU en EMILE MÜUËAU bebben door dit werk buitengewonen byvalgeoogst Het avontuurlijke en vooral historische omtrent de MAKÉCHALE LEPEBVRE Hertogin van Dantzig om hare openhartigheid en kordaatheid bygenaamd Madame SANS GÊNE de talrgke pakkende byzonderheden ontleend aan Mémoires en Documenten over de personen die naast haar leefden vele met algemeen bekende intimiteiten over dezen en over het karakter van Napoleon I maken groeten indruk Dit werk is dan ook zeker het mooiste interessantste boeiendste en wegens de vele aardige en vrooiyke tooneelen het meest pakkende boek in den laatsten tgd verschenen Alom is de inteekening daarop opengesteld legen 20 cent per aflev kompleet in 24 afleveringen o in 3 ingenaaide deelen it 1 80 per deel en gebonden in rüken prachtband Si i n u F de Uitgevers Gebr E M COHEN te iVymt ra Prospectussen zgu alom verkrygbaar en te Amhein Sodetelt ONS eKNOGGEN ilr AboniKiiienl ViHintelUat üouderdaf IU Düceniiter 1895 Vereesigde KoUcrdaDisdie TuoneelislcB Directie Lk Gbas k Haspels DE MOEDERS TooDeelspel in 4 Bedryven Aanvang half 8 uur HP Gewone bepaliugeo en prgxen I FDIKE OUDE 0 S FDIKE OUDE SCHIEDAMMER GENEVEE Merkt NIQHTCAP Verkrijgbaar bij M PEETERS Jz N B Ah bewijs v a aobtheid i I eacbet en kurk ueeds voor CHIEDAM liea vut doD naam dtir Ftmit P HOPPE Een ware Sctiat Toor de ongelukkige slachtoffers der ZeilbeTlekking Onanie en geheime uiUpaU tingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEVVARIi G HollRndsche uitgare met 27 afb Próé 2 gulden Ieder die aan de Tertobrikkelgke gevelgeu ran deze ondengd lydt moet het iezen de oprechte leenug die het geeft redt jaarlyka duizend van een zekeren dood Te verkrggen bg hetVer lags Magazin te Leipxig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedï ag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland i Axtxjrm ORANOa MAOA8INS DU FrJDtemps NO UVEAUT ÉS WU verzoeken de Dames die oni gdUv reerd modealbum voor het WlBt r al xo n noch niet ontvangen bebben dit t witlen aanvrafïen aan H JOLESJtLUZOTaC Pirk Hetzelve wordt dan omgaand gratis M franco toegezonden Bestellingen van af 25 flranos vr van alto ko8t n aan hum met B verhooginf BéiXféiHlt ktatur ti üiMriwl 1 1 Agentaar hg de Firma Wed BOSMAli te Gouda Geen QrïjsHaarmeerü DE NIEUWE LONDON doet de gryze haren binnen enkele dagen rei dwgnen maakt het haar glanzend en zacht belet het uitvallen en neemt de pelletjea van het hooid Eitcht op den hals van den flacon I nirosl bu infl Hl VerkrjgbaAin flacons rma t IfiOJtf 4 SS ibr de Papiermolen te 6huda ii IA O l Gouda Sadperidrek van A BnptucAN k Zoo I BINNENLAND GOUDA L8 December 1895 VERGADERING VANOfiH GEMEENTERAAD op Vrydag 20 December 1895 des namiddags ten 1 ure Aan de orde Benoeming onderwgserei TuMchenaebool Verzoek van hetGeojeentebebtuur van Leiden om adbaesie te betuigen aau zyo adres ia xake de zoogeuaamde pandjesboizen Voorstel tot bet instellen van een voorjaam paardenmarkt et een najaars teemarkt Voorstel tot uitgifte in erfpacht van een stuk grond aan de Vett aan den heer Ü I Jsselstün Voorstel tot verbnar an wn stnk weiland aan den Goejauferwellvndyk aan de wod C Lafeber Voorstel tot bet doen van al en oTerscbryviDgen op dd begrooting voor 1895 Voorstel tot het rerleenen eeoer gratificatie aan den eervol ontslagen agent van politie H Wortuan Reglement van orde voor de vergaderingen van d o Raad Voo tel tof het instellen van Raadtcommissien vau fabricage en van fioaiicien Suppletoir kohier van de plaHtseiijke directe belasting naar bet inkomen voor 1895 Hedenmorgen ten ongereer kwart over 5 aur brak brand uit fn een pakhuis in bet Klooster ia de St Antbooteitniat toebehoo rende aan deu hoer J van Oge eu gevuld met funrmakers biervaten spiritualiën enz Het geheele pand la afgebrand Du militatru spuit gaf bet eerst water daarna de ge meente spoit No 2 De burgemeester enkele raadileden en verdore autoriteiten waren op het terrein aanwezig De schntterü bad de verschillende toegangen afgezet Alles wm geasiureerd Morgenavond zal ia de Zaal cKuiistmtn der Hocieteit cOuK Genoegen de derde tooneetvoorstellitig plaats hebben van bet abonnement Opgevoerd wbrdt iDë Moedess Tooneelspel in 4 bedrijven Deze maal treden op de Vereenigde Rotterdamsche Tooneelisteo onder directie der hh Le Gras en Haspels In dit stnk treden op de dames Beersmaus Alida Klein Coelingh Vordermao Rika Haspels T Kerckhoven Joakers Bnrlage Verwoert en Marie Haspels benevens de bh Brondge est A Faamen Jan C de Vos V Faassea en Newoome FEVILLEJOIM Gsldtakea hebben asnleidiag tot den tvistgegeven niet vaar Kr heeft gsen twist plaats gehad er beatsateeoe vete tutichen die broeden Het nre te eQsohen dat er twist odtijEond als dat eeuii e versnderibg ia den staat vau zukeo te weeg kon brengetiimaar daar het niet too komeo Ter eere vaaden kapiteia moet ik seggeo dat het zijoe sohuUl niet is het oagetijk is gehoel aso de zyde van den erfgODSsin Logeert er op het oogenbltk niet een jopgmeisje op kat kasteel heroam de vreemdeling aa een kort stiliwygan Ik heriuuer oiij baar naam niet Adelaide Errol was bet antwoord dat op den zalfdeo onversehilllgeti toon gogerea werd maar du ug de joDgmsu op en eloeg een doordringendoD h op den matrooi Zij it van Schotache fkomtt en woest van sard In dter vo hebt gij wsarscbqoiyk ook over haar booren ipreken Ik keb niet meer of minder gehoord dan dat z j een engel is antwoordde de matroos Dao wil ik wadden dst gg het vac Ilarry Daae gehoord heb hernsui de jongmaa die dm vreemdetiag met zijne doakere oogeo sobeen te willen doorboren Volgens achterstaande advertentie znl de d leUauten verteniging 0 G A te Amersfoort Dinsdag 24 Dec io de Zaal cKnnstmia dar Sociëteit Ons Genoegen eeoe uit voering geven dia zal trekkeu ten voordeele van liefdadige dotileioden en wtl de eane helft voor de werkvenchaffing en ds andere betft roor nnkele buisititteade armt u Opgevoerd wordt Ilea Hol opera ia 3 bedrjjven Daar een der rollen door sterfgeval niet kan vervuld worden heeft een onzer ittadgeaootAn welwillend die partij up zjch genomen Wy geloven dat velou KÏoh genoopt zullen gevoelen de lyat te teekeceu die zal cïrculeerer ben wacht eeu gauoivollen avond en zy beoogen teveos een goed doel De Tooneelvereeniging v Nut en Genoegen c alhier zal op Zondag 19 Januari a a in de zaal KuDStroio der Societelit Oaa Geoo ea eene uitvoering geven OpK oetd wordt Simon Turcbi of de Italiaaoii te Antwirpen treurspel in 6 bedrgven en Eene Gezellige Kamer kincbtapat in ten badrgf in de taal Kunsteooegen als spreker jloiitta van de R K Ratte lo Voorzitter Zondag 22 December zAl min der Sociëteit Oos ji optreden voor de afd Volksbond de heer J W van de afd Bolt rdan Naar wg vernemen zal de Moordrechtwbe Zangiereeniging 2ti Decetliber a i in eender acboollokaten hare tveede uitvoering geven De passage over de Uouwebrug te Waddingaveen ia tot nu ler orde gestremd Maandagmorgen werd door de vraehtboot De Prinses Marie i de brug in faetongereede gebracht De overtocht geschiedt Ibans met een pont De raebtbank t Rouerdam veroordeelde gisteren A H werkman te Leikerkerk wegens we derspannigheid tot seven d gen gevangenisttrat H V d S zonder beroep albjer witgens bedelarij tot 12 dsgen leobteDia G v W zaakwaarnemer en visscbejr alhier wegens oplichting tot een Jaar gevangenisstraf A D zouder hproep wonende tie Srhooalioteo wegens bedelarg tot 12 dagen becbteais Vervolgens werd behandeld de zaak tegen S O 21 jaar wüokoop ersknecht J de J 27 jaar visscher en C V 59 jaar hoothandelnar allen wonende te Schoonhoven Zii zonden den le en 2e omslreekn hft mid William Dane heeft het ml gtzcgd William Henry dat iij dezelfde persoon w j noemen hem hier Ilsrrir otqdat dit een lieveliogiaaaoi van den ouden Lord on de oude Lady i Kd als ik my niet b Uriog dan beet de oudste zooo Heoffry Itjij Bg de familie Dsoa heet de erfgenaam allgd Qeoffry Zij hechten daar eer tan atwetJ r eene vso bunae bijgeioovighedao i KI waarlijkl Deukt men dat Wt iam Dane met Adelatda Krrol zal trouwen De joDgman trok xgna wenkbrauwen op Men legt het Hoe dapper de kapitein ook zij of geweest £ g hg aebijiit 2gno vleageli in den glans baret bekoorlgkbedsn verzengd Ie bebbeit Hij Ik verwek u om duidelgk Ksgeluh te spreken liemam ds vreemdttlÏDg JDp eenigzius wreveligen toon waarop de ander hem VerbaiiBd aanataardti Spreek ilc dan geen Kngelsch Spreek ik misschien HollaDdieh Ug spreekt wartaal eii tk heb nooit wartaal kuaoen verstaan Zal kaptteip Dane jonge meisje troaweo of ni ot Mg dunkt dat gg een Isatig he r igl berosrade jongman laebend Vertel ik u daar niet juist dat men zegt dat zij trouwen zulten Kapitein Harry aanbidt haar tot vei odiug toe Oij xolt dat misschienweder wartaal noemen masr bet is daarom niet minder traar Ea EÜF De jongmfin trok anpe lippen neder met en gebaar all wilde hij zeg tm dst hen dat niet asnjïiDg Hoe weet ik dat wie sat zen n wat er iu seo vrouwenhart omgaat f Zg baaalwoordt nissekif o ÉÉÉi den der maau4 M i 1895 te Scbuooboven te mmen en in vereenigtag in den Gtooteu l $ini el nabg de Seberlebrug sgnde deze Singel een werk dienende tot waterkeering ten algemeeuen nutte gebezigd wordende immers H soher mi nde deo achterliggeuden polder opiftteltik en wederrtcbtelgk eeu gat gsgraven dpiario een koker of duiker gel d en rervol eos bet gat weder aangevuld hebben soudat bHi iugelwater io deu polder werd geleid alioo het witerkenretide werk besebudigd heobe dnn 3e um trHflkii gezegden tijd mede aldaar optette igk uiidJeleu verschaft hebben tot bet plegen vao voren omsobreven uiwlrgf door gezegden koker of doiker die ia zgn basit was wetende dat ds e op gemelde wgze ia den Sing ldyk sou gelegd worden lu de nabyheid van Ap Sebeelebrug te breogea en daar ter bescbtkking van dvgeneo die het wsrk soaden uttvoereo user le leggeo Uit de behandeling dezer zaak bleek dat en paar jasr geleden door B en W ta So ooo Dovftn aaa den Hen bekt op diens versoek was Jteweigerd een koker te Vggen door dan Singtldyk Daar ou de beide eeivte beklaagden ffir wouiogen die ly van dan derden bekl in hunr badden liggen aan den binnenkant Vin den dyk veel latt hadden van bat water hadden zy door dieu dyk een koker ol duiker fielegd ouder deo wat ri piegfil wajirdoor het water kou beealoopon evenwel op last van hun iB debekl dia den koker daartoe bad rarriébaft a het verhoor der drie getuigen achtte hel O M bewezen het ten laste gelegde en vorderde veroordeeliog van iIh beide eerste beklaagden ieder tot v if d eo van denderde totaebt dagen gevengeniaotraf Uitspraak Zaterdag 28 December De rechlbauk ta Arnhem veroordaelda gisteren A van Emmenes redaetsur vna sde Voorwaarts f tot G maaodeo gt vangen ïsttrof Voor da vaeeerende hetrekkiog van gemeenteQotvangerte Apetdoora hebben tieb onder meer andere lollicitaDtea 12 gemarote ontvaugarf in functie aangemeld Tegen een persoon ta Zatfeo die in eeoe openbare scbool kwam en daar deo onderwijzer met woorden btleedigde omdat deze syu soon had schoolgehnuden voor het afmikeü van strafwerk is eene vervolging ingesteld In een winkel van uorverkan aai in de Van Speijkitraat te a Oravanhsge is in den afgeloopeo naoht voor f 2 of f 300 aan uurwerken daS peMen en andere klnnonrti n ge Bijnu liefde miisoMsn ook niet Myindy DnitSEuekt bsar aan brt veritand te branden dst bneivel haar soon roe ls óp middelbaren loeAijd ii by took geane kwade partg roor een meisje zonder foVtuio zou tiju Is William Dane rijkP vroeg de rresmdellsg vorder lk wensubte dst ik een tieoda van sgn vsr mogen bezat Bij ds familie Dane krggta de jongere kiodersn bij buune meerderjarigheid hun fortuin io bandeo en laar lUrry alleen si de andere takken vertegenwoordigt kwam bg vooreerst in het beiit van vijftig duizen 1 pond Boreadien bad sgn oom William tienry Verver bem v jftig dulsend poad nsgelatun en som was nog a mmarkeljjk toeffenonsen omdat men godurende venwbcidene jarsa kspitanl en inlernst had latfo optoopeo De kapitein kan do helft van zijn inkomen met vertffen Na op dit oogenblik dat 1 te buis is verteert h niets Hoe hOf denkt hij te huis te blgrsn Uaar 20U Adelaide Krrol u beter op kunnen sutwoorden io ik Toen kg hier kwam was sgnptao cm eeu paar wekea te huis te bleven Gg meent toAi hfj uil Ja dat bedoel ik Ik heb nooit boKropen wat hem bewoog om zoo lang in Amerika to t vea Hij moet ou wel van top tot teen Ametikaaii zga I Toen hg wt maanden gelodeo te buis kwam zeidohy dat hij een paar wekeu zou bigven en nu hg dien dwazen bartstosbl heeft opgeval denkt hij sau geen heengaan meei Hq heeft ook al S as plan gehad om weder iti dieort t gAani ilf begrgpeigonIgk niet waarom hg zijn ootsh nam Waarom noemt gy sy os liefde eo dtvaaen stolen De dieven baddti bel slim ovarlegd want toan de winkelier op het hoorwii aa verdacht geritsel was 0 Hta taaa n door dto winket op straat wilde gaan kon ay de dear niet open krjjgen De di vaa baddaa na hnitea dea deerknop m i eeo touw voatgahoadea aan d faniabet Intiiasahen waren si ung heiig de spiega piiten in ta drukken a uit ta snijden en tarwyl de bewoner ta ve db trachtte de deut te opeoen haalde ly allee weg wat van de wibkeloitiitatliag onder ban bere k lag Toen de winkelier eïndflijk da d or had kunnen opeaen waren de roovars verdweueD en toen fay met een a eot dtta hy eea paar straten varder aaatrof ging ooakan was er van hen gaan spoor ntfr ta viadta Door de werkliedaa die hg de varptaalaiag dar rgksiuriabtiogen vao DelU naar da tiaaibruf zoüeu verbaiaea ir eeaa eoOpera va bouwfareeniging opgericht welke op bat oU geode stelsel berust Bet gatd dat oit d buiseo gewoanaa wordt boven onderhood assaraotie eos wordt bestead voor afioosiog vaa bat uorapronkelfjk geleende geld bet wordt voor ieder lid af zotidertyh ta t ad gasebreiea eo wanneer by een s kere om heeft bereikt f AO of t 100 wordt den recbthekbeode eeo obtliratia dar veraeolgiog Vr baod gesteld dia aatooriyk ranta gveft Zoo wordl de haafdar ap d a duur eigenaar van hft geld dat ÜQ wonïag gekoit beeft hy spaart du voor bet wooen docb hst geld i oiet belegd io taaii o maar to ohligatiiin dor igen vereeniging dia 6f by de vereeniging 6f bg andere verban Ihaar Da SOA da werkmao Zaandam u il varlatan too hy sterft eot Ta gelgk wordt e6ht r geani dal de bewoner staedi venoksrd is ta lolfeo blyvaa wooeo ie ye aeumaal betrokkao hois gootaog by dit verkiest Hat lidmaat ohap dar vareeoigiag verli si hy niet daa w aoi oear dringende radaoao ook kao aieuand bam ait sgn wooiog Mttea üat rafbl vao baren goal over op da wedewo en op de kinderao D iobligatiSo waarvan boveo praka ii zullen in da toekomil na afloaaing van da hrhold aao da ooraprooketyke galdsohtaten óok weder wordeo afgelost in obligaliSo tww da raaks ao zoo voort en io da versie taakomst Op deze wgse zgo da leden der vereeniging zelf eigeoHara der wofiog naar ia geiüaensebappelyk eigeodon flw De gemMataroad van Gi ningao faaaft voor het vinden vao dao rarmistao agent f 100 ao hsriBiookt De Jongman asm syn peooemaa a ekaaptaop lyo gemak eene opat aa do hengetroede Êf Er ontvalt ons w l eens by losval voe ofandere uitdrukking soodsr dat dl daarom altyd eo bepaalde betmkasis heeft Met uw verliof komt daar niet de familt Daas aanF De jongman ug on Op bot grasperk WJ de kapel vert04 ndeo zieh iaderdaad vcradhèidoaa msaseheo K a bodieoda o de liveroi vaa d Daees vest 00 broek vaa rood fluweel eo witlaa jat ast silver geborduurd duwde soa z eksBBtü t voert waarin een i taard lag mi t en seboon lot gelaat Naast den at l ging eens lange statige oqds dame die rnxo ook nog sehaon kon noemeD Aehtsr deic grosp wandelde een man vao ongeveor jAttig jaar wiens rgzige gettalts aog zoo rank ws üe eens jongeliogi en wiens welgsvormda trskks N p bo tengewoon edeti uitdrukking hadden Ken t ldmuoi meisje va oegontian jaar gittg of lisver hupptlils naast h ffl onder en onopboudriyk g Map was zg vng eeos voor dao weder aohtor hem hst eheoD baar aangeborso t zgn om al hare tbekoorlijkheden lea toon te spreidoa a zy verzuimde ook au aiet dit roor hem te doen Hare gelaaistint was sefailtcread blaak zy hail blauwe uogoa en en overvloed van good blonde tokken Zy wss indftrdaad ene tihfelgko var hgaiag maar al men baar nauwkeuriger gade sloeg octdakte man dat bare trekksa niet geregeld waren on dat zg t v el m hars ot eu draaide om te opieaht te kunnen noem n Een tireedo bedi ad in deselfde liv r i sloot den traie