Goudsche Courant, donderdag 19 december 1895

eaofl TTonw dte in Tei eTonlerden staat Tan zwangenehap verkeerde by herhaling opzet telyk met een stok geToelig tfgen hettgf heeft geitooten I e advocaat fiiteaal was van dit vonnis in hooger beroep gekomen bij bei bof 1 omdat naar lyn oordf et de qualifieatie aan de eerste teitfn gegeven minder juist ii daar deze bad niO teo luiden ï cenrondige beleediging amb tenareo gedurende de rfchtnatige aitocfeoing hunner bedi ning aangedaan tweemaal gepleegd doch één tuortgezetlu handeling daariteltende n 2 omdat uaar zyne tienawjjzA de door den krygiraad opgelegde straf met het oog inKooderheid op de mishandeling van de Trouw itonder dat deze daartoe de minste aanleiding had gfgsTeu niet in Terhoading staat tot bet ernstige der gepleegde feiten zoodat eene getangenisfitraf van twee maanden meer in Terbon jing daartoe slaat tot oplegging waarvan hy dan ook concludeerde Een handelaar iu wynen an gedistilleerd to Breda kreeg jo de laatste maanden telkens vraag naar eenzelfde vry dunr artikel waar vsn de verschillende hem onbekende personen een paald merk vroegen Eakele weken geleden kwam een reiziger in tyn winkel die toevallig het artikel van dit merk aanbood Het kon echter slechts geleverd worden in origineels kisten op monster en t gen rembours De handelaar bestelt een kist de waaf blykt goed al is zg duur en nu denkt by aan verkoopen Maar er is heel geen vraag meer naar bet artikel Toen onze bandelaar echter vernam dat het een zyner collega s eveozoo was gegaan dacht hy aan de wèloverlegHe list van t cQ reiziger die mei zyu vrouwelyke familie IQ de voorhoede het land afreist N Br Ct Men schryft uit Amsterdam De proeven met patronen van rookvwak kruit Toorzien zyn hier iu de afgeloopen week geëindigd en kunnen ali geslaagd worden beschoawd Het doel der invoering van deze patronen is het opheffen van de wanverhoudiag die besinat tuBscbe n het tegenwoordige Bfaumontgeweer en de patronen met gewoon kruit De schutter moest namelyk voor eiken afstand zyn mik innt zoeken terwyl uit de bovenvermelde proeven is gebleken dat zuiki bg het Maider of rookzwakke kruit niet meer t geval is en men dos een zoogenaamd vizierschot verkrygt Op i Januari 1896 wordt de Pupillenschoof ie Nieuwerduis als opgeheven beschound volgens Koninklyk bestuit van 11 November 1805 no 23 Het sa1 telen onzer lezers waarscbynlyk aaugenaam zyn de korte geschiedenis der inrinhtiug te vernemen De pupiltenschuil werd opgericht by Kon besluit van 27 Jan 1877 no i en bg hatbeiluii van 8 Febr van datzelfde jaar kwam sg oader beschermheerschap van ylen M Willem IU De oprichting was een maatregel ter voorziening iu het toentertijd bestsaude gebrek aan vrywiljigera ea kader in het leger was hoofdzakelijk bestemd om kinderen van dienende en gepenaionoeerde militairen op te uemeo zoodat mede een philantropiscbe nevonbedoeiing teti grondslag lag De school was geen pcoiaal Nederlandschn uitvinding Frankryk I ielgië en IVuiaeo waren reetla voorgegaan zoodat men geen pr ftTfeming op onbekend terrein behoefde te doen Aanvaakaiyk wer len 50 jongens toegelaten later werd dit getal op 100 gebracht en in 1881 tot 250 uitgebreid Aan de inrichting waren verbonden een kapi teindirecteur een ie luitenant een bqpfdonderwiizw twee hul ponder wyzers twee sergeantnitijoors een favirier zes jergeaoten der infanterie 71 t v c der artillerie e n meester iahoeosiaker Ml m o ter kleermaker een kor peraal timmariiMiii I ll KiM pernat tamboel en eenige soldaten DÏrcde Spoorwcgverbludlugen luct GülJilA 10 84 11 01 11 08 11 16 11 94 8 88 10 17 9 08 9 40 10 88 8 10 7 47 9 98 7 98 7 48 HllS SOUDA JOOD A DÏN B 0 Hk 6 6 17 90 7 48 8 80 9 98 9 481 0 1111 8619 16 1 88 9 44 8 68 8 48 4 16 6 17 8 08 7 U 9 S8 jVoorb 6 67 lO l 1 41 8 14 9 8 0 80 10 18 1 1 7 7 f i 19 4 0 l 10 89 1 68 8 88 9 68 10 48 9 08 8 8 lO Oi Oouda 8 887 60 8 18 9 9 88 10 1810 8418 0618 48 8 17 8 14 8 18 4 18 4 43 6 47 8 80 8 98 lO I SS t te Blaiiwak Eauiiweg ra Nootdotp Laidac haadam aa Hakandorp U T 1 8 O B T 6 o to D 4 7 60 9 10 11 84 18 60 8 10 8 68 4 48 6 88 7 0 8 09 9 07 10 84 8 11 100811 61 4 18 8 68 t 98 10 84 8 19 lO Sl 4 84 9 88 8 89 9 84 18 44 18 07 1 98 8 49 4 87 8 8 7 0 8 86 8 41 9 4 11 10 6 90 X 8 10 Ó7 10 48 U V9 19 4 i l 4 56 4 l 7 ï ï M7 7 4 1 h 10 8 1U4 op I Dt UT RICHT S Of lO l 10 57 18 48 9 W 11 14 8 87 11 98 8 46 9 87 10 61 11 48 1 90 8 08 e O tl U k t MHTtlftAH 10 01 10 67 18 10 11 06 1 8 17 4 18 4 47 6 87 8 88 8 81 10 18 7 10 10 99 8 84 6 06 8 17 7 18 8 48 10 87 8 60 448 6 99 86 f 9 04 i AHSTIIDA O n D 4 i 9 10 lO U 9 88 8 04 18 14 19 91 8 80 9 46 11 10 8 81 4 88 8topp i to Blauw k Kraia a i Nootdnp Laidaakaidua a Haknidor SUipl te Mooidorii Laid liaiulaiii au Blaiaw k KnUveg a Uakandarii Toor h t ÉADwijuD fan ds T rmoed 1ijkt moordcDurt i 300 uitgeloofd De Trouw vftn ma laodhouw r U Grefeldain Cspelle N Br beeft nur d Stand meldt in drift bsre diarstnieid zootiauig met eea pook op bet hoofd KMlagen dut de meid na eeaige area ia ortirledeo Staten Geuontal 2e Kauek Zlttiog an Dinsdag 17 December By de behaEtdcliog van de reeks nenfoadige ontworpeu die all werden aangfno oen heeft de heer Vaa Alpben met den mtoi t r van Oorlog T n gedachten gewigeeld over de joogRte tekorten m de regimentnka 0 t ogerolge Tao ODtoldoeode controle Dexe tekorten aren TOlgeos don mïoitter bet gatolg Tan misleiding Daarna werd de diücunie oTer d begrootiug Tan Financiüu roortge et De Minister de beer Hprenger tah Jgyk de sprekers beantwoordende beloofde pogingen te lollen aanwenden tot oplosiiog Tan de bezwaren tegen de icheepsmeting Het statistiek recht beeft uiet s ministers Rympathie Ily is in beginsel Toor de scheiding van kadaster an den grondeigendom nfschooa h de regeling daarvan hoogst moeilyk acht Wat de Ter mogen sbelasti Dg betreft deze wordt naar den iicaest der wet toegepast zonder Achendiiig van de geheimhouding doch tersni met de ralmte om het noodige licht te krygen De minieter zal by de suikerregeling letten op du belangen van industrie en landbouw em specifiek tarief acht by echter ouinogelgk Mnt groots warmte verdedigde hy ds bestaande heffing van inToerreohten gericht tpgen oneerlyke praktaken en foordeelig voordesohatkidt en hy Terdedigde met warmte de ambtenaren tegen de ongegronde klacbti n uit DuitBcbiand en outkeude dat dit land daartoe was bevogao geworden om onxe melkuitvuer ie belemmeren De heer Kerdyk waardeerde s miointer kracht tot haodhavinfi tsq de wut en ondersteaode hem in zyn maatregelen tegen de benadeeling der schatkist ook in zake de vermogen sbtilasting door oneerlyke aangiften De heer Hnhimso repliceoft en blyft beweren dat de tuepaising der tnriefwut Texatuïr ïa De heer Boatert protesteert tegen d wyze Tftn heffing by de vermogens en bedryfsba lasting De heer Dobbèlmau rechtvasrdigt nailer zijne afkenring rau bet stelsel der tn oerreohten De heer Uink acht zich buleedigd door de oodorstaUtog dat hy opkwam foor kwade a ractyken De boer Borgesios wil j een frande bij de ami ogen B bel ast ing manr toch ijTert hy roor Jaism toepassing m Olmistf t repliceert met te zeggen dat de itrenga toepAtsing der wet uoodig is om de eriyke Jau tegdn eoneerlyke te besohermeu De begroeting Toor Kioauciën werd daar a o ngewiyngd zot or tetuuing aangenomen ü In a ita openbare tfureebisiliing Tnn het Hoog Militair Oert ch shof beeft in hooger beroep Aw ie laitena nt T a het 2e regiment husaren terWïlit ofllStQ die door den krijgsraad 4o s Her togenbfcscl tras erVordf eld tot i 100 boeie wegeni lo opxtitelyke bsleediging die met het l rakber Tan smaad draagt in het openbaar aangedaan aan ambtenaren gHilurende dn rechtmatige uitoefening hunm r bediening en 2o mishandeling TersTond Bii deze uitspraak was als wettig en overtuigend bewezen aangenomen da bekl in den aaokt van 23 Juni aan twee agenten van politie te Veoloo terwyl sty op lait van den vommiwsris ter handba Ting der orde en ru t Toor een erdaoht hui waakten op denopenbaran weg herhsaldelyk beeft toegetoegd de beieedigende uitdrukkiugeo hopgerlyders moerlappf u ploerten en gemecne rekels en eTeu daarna tegen diezelfde beambten rekt smeerlappen c en dat hy ih den van 17 Atiguatni in de vleeeobstrnatie Venloo 7 7 48 7 88 yl 10 8 1V B l 8 40 8 47 8 84 9 01 10 8 87 8 08 8 18 14 a so O ioudl Moordneht Ni8ttwerV rk l alla Ilattardun KoSieriUm C palla oadi jouU 7 80 8 86 9 0 M 7 48 8 47 Z ltjw 7 88 8 68 Voorli 8 07 9 08 U 08 11 18 l Ol 11 87 oaïU 6 S6 8 87 7 66 8 09 8 81 Üudev 6 60 8 84 WwTde 6 6 7 08 8 1 UtlMhl 8 18 t ♦ t f Nair Amitanlam 8 91 4 87 8 14 Gouda A lwdM C 3t 9 96 l Achtereenvolgens hebban vier directeuren het bestuur der iurichting iu handen gehad Van 1 Mei 1877 tot 21 Mei 1879 de kapitein der infanterie W C F van der Plas officier der Loxembnrgscbe orde van de Eikenkrooo thans gf penBionneerd kolonel Ie Arnhem van 21 Mei 1879 tot It Februari 1888 de kapiti in der infanterie l Thijsoen officier der orde van de Eikoekroon te Nieowersluïs overleden van 1 M iart 1888 tot Zb April 1895 de kapitein d r infanterie H F Tan dsn Oudendgk Pieterse thans majoor provinciale adjadaot in Zeeland en van 25 April 1895 tot 1 Januari 1896 aix waarnemend directeur de e Initenant der infanterie Tb J Ballegraeff All officieren zyn aan de papillenschoot verbonden geweestvan 1877 82 de Ie tuit J 8 van Agthoveo thans kapt bij Vei 7e rog inf van 1882 85 de Ie luit J van der Meer thans kapt by het 4e reg iDf ran 188590 de Ie luit P W Bosboom thans kapt bii bet 7e reg inf van 1890 94 de Ie luit J G Seelig thans e luit Tb J Hallegraf 0 die op 1 Jan 1896 wordt overgeplaatst naar Breda Als hoofdonderwfiier was aan de school verbonden de sheer J N van Eek 1877 tot 1 Juni 1891 thans directeur van hdt HijksopToediugsgMticht voor jougpus Veldiicbt by Avereest Na dien datum tet 12 December 1895 toen de laatste 25 leerlingen de schoot hebben verlaten werd de dienst waargenomen door den eersten hulponderwijzer Job Kobus In het geheel hebben ongeveer 1600 jongens hun opleiding op de Pupillenschool ontvangen Hiervan hebben eeu 16 tal het gebracht tot officier en 4 tot oprichter van fortification bonderden zoowel in Indië als hier te lande in verschillende graden in bet l ger bet vaderland dienen De aanleiding tot de opheffing der inrichting is gelegen ïn de overw ing dat de redenen die tot de oprichting bebben geleid niet meer in de mate aanwezig zyn om de ioxtandoondiog noodzake yk te achten Met bet oog op het groote te kort in het kader kan men zich natuurlyk niet algemeen met deze overwfging vereenigeo Het kleine deel van de oorlogsheg rooting waarvo de pupillensrbool opkwam kwam zoo zeggen sommigen ten goede aan de opvoeding het onderwys en Tooruitzichten der kinderen van mindere militairen en dat deel was dui n niet het sUchtste besteed Tegen den i hofmeester der sOranje Nassau c die Bsn boord van dat schip een kist patrouen opende met het doel deze te doen springen en zich op die wyie van bet leven te berooven is door bet O M by de recht bank te Amsterdam eene gevangenisstraf van 3 jaren geëifcht Mr LambertuB Harrelbrinck pleitte onioerukenbaarbeid en vroeg ontslag van recbisvervolgiug Dat eene vronw om aan lÉiet getelschap vnn haren chtvriend te ontkomen ziobzeU in de gevangenis een plaatsje verovert zal wel niet dikwgla voorkomen Toch geschiedde dit dezer dagen te Breda Zekere vrouw v D stsl om de genoemde reden een jas en liet zich voor dien diefstal arresteeren N B C De Figaro verhaalt een vermakelgke geschiedenis die J y een der grootste Frrfnsche administraties voorgevallen moet zyn Heeds langen tijd werd by den chef v deze administratie dringend aangedrongen op verhooging van een ambtenaar een zekeren B die uaar het zeggen van zyu beschermers alle eigenschappen van een model klerk had nauw gezetheid yver by den arbeid beleefdheid tegenover het pu Hek Üe verbooging werd toegestaan en naar het gebruik wilde men den nitmnnteuden ambtenaar met de hem ten deel gevallen onderscheiding in kennis stellen En nu komt het komische van bet geval Op het bereau waar hij thuis hoorde was y niet bekend üedert drie jaren had hy er Wlnterdlenst 1895 1896 AaogevaDgeo 1 1 94 8 89 7 U 8 44 4 80 4 87 8 04 8 11 8 80 1 48 1 89 1 19 9 08 9 19 19 91 18 89 19 89 7 80 8 10 4 09 19 90 19 48 8 49 9 80 19 98 9 48 8 84 eODDl 11 80 1S 86 1 44 KOTTIRDIU 9 81 10 19 10 99 10 88 10 48 in 4 89 dé Z Zeirw8 11 Za H 8 99 8 88 10 97 UtnobI Woaidaa UMawalar Oouda 10 18 11 8 1 AmatatduC 31 Otfad 7 89 8 88 8 48 4 47 8 9 89 10 11 geen roet gezet Aan ign woning ontring men hetzelfde antwi ord B was verfaoiad xonder een nieuw adres op te geren Men dacht er reedf OTor de prefectanr too politie nasporingen te laten doen toen men op het denkbeeld kwam bji den kauier inlichtingen ia te winnen Daar was de ambtenaar B bekend hg kwam met opmeikelyk naowgezetheid alken laasten dag van de maand zyn salaris halen Deze model ambtenaar zal dus eerst den 31aten December door den kassier vernemen dat hem door zgo chefs een weWerdieadec verbooging is toegestaan Een legaatje van f 1 200 0Ü0 ontving volgens Med fiecord c de bekende Ëngelaehe medicus sir Henry Thomson De erj enamen van den dankbaren patiënt betwisten de wettigheid der erfstelling De moord te Rotterdam Men leest lo de N H Ot Hat Rotterdamscb Nieuwsblad behoort tot een stag van bladen waarmede wg liefst elke aanraking vermijden Dezen keer moeten wy echter een ntt7ooderiog maken daartoe genoopt door hetgeen het blad door ons bulletin genoodzaakt tot verdediging van zyne sensatieberichten in verbaud met den moord op A F Hoogsteden in bet midden breojgt Alle perBoonlykhcden buiten deee qoaettie laten wy oubeaatwnord Maar de hnndiug van het blad in deze zaak mogen w j niet laten rosten Nadat het Uotterdamarh Nieuwsblad op ergerlyke wyze met bet publiek gespeeld en politie en jus itie in hunne taak bemoeielykt heeft durft bet nu nog in plaats van ten volle schold te brkeonen yne hooding vergofctyken en verdedigen en anderen die toonden eene hoogere opvatting van de taak der pers te bebben op zyne bekende wgze bejfgenen Het heet nu met een tieroep op een correspondent die zelf onjuiste berichten bad goed te praten eene natuurlgke vergissing dat men toen de tgding bekend werd dat eene r ustcr van Hoogstfden den vader van medeplichtigheid aan den moord beschnidigd was gevangen genomen dacht aan de in4cr die roet Van Berkel gehuwd wai en niet aan aan een persoon wier naam iu da geheele 7aak nog mot geuoemd was Al ware hoi echter werketyk eeu feit geweest dat lene zuster van Hoogsteden was gevangen genomen toen het Kotterdamsc Nieowsbtad ds gevaogenneming van de vrouw van Van B rkel rrmeldde dan oog zo i bet vnn een ergerlgke lichtvaardigbeid bi k gegeten hebben zonder zekerheid aan te nemen dat de vronw vaa Van Berkel de bedoelde persoon was eo deze aan de kaak te stellen als verdacht van medeplichtigheid aan den moord Maar wat bet Rottsrdamsch Nieuwsblad als een feit voorstelde was geen feit Toen bet Rott Nbtd de gevangenneming van da vronw van Van Berket Termeldde was de zuster van Hoogsteden nofr niet gevangen genomen en was daartoe zetfa nog niet eens behlüten Vrijdagavond wrrd het sensatiebericbt door bet Rott Nbld c publiek gemaakt en pas Zaterdag heeft de rechtbank tot de gevangenneming beslotüo en pae Zondag heeft deze plaats gehad Met geheele sensatiebericbt wsg dus uit de tucht gegrepen Nadat Vrijdag de afkeurenswaardige daad van de vatsche vermelding der inheGhteni neming van de vrouw van Van Berkel door bet Uott Nbld was gepleegd beeft het blad Zaterdag medegedeeld dat zy uit de ge angeuis wfts onlslftgen Dit was weder een vnlach bericht daar de vronw niet gevangen genomen was Keweest Wy hebben gezegd dat het Roit N blade niet eens zoo eertgk ia geweest het bericht vao de arrestatie te herroepen toen bUek dat het onjuist was Dat blad kwam nu g st ren met eene verklaring ao zgne handelwy£e voor den dag die wiJ niettegenstaande den onbebbelgken Torm Tan het stukje Vp zyn Terlangen aan onze lezers mededeelden Het blad zegt dat het Zaterdags om half vier oii den Haag tetephonisch niet telegraphisch zoolls ten onrechte in ons blad gedrnkt October TUd vao Greenwich 8 48 9 8 6 81 7 69 7 89 8 08 8 18 8 81 8 48 9 10 8 7 8 97 8 84 8 41 8 47 8 89 4 80 9 67 10 04 10 11 10 18 10 87 8 0G 9 4S 9 69 0 68 4 10 8 90 7 45 8 49 6 18 7 48 lo la wnd Wiekt had onlTugen dat ronv Tan Barkel ueh daar ter atada baroDd en aioh bg da politie had beklaagd Het blad meende Tolgena igne Terklariog daaruit nieta aodara op te maken dan dat de reekter ran inatroetie kaar weder op rrge roeten had geateld Wg ontboadea ona liafat ran een oordeel orerdece opheldering Maar wel wijzen wg er op dat beft Rott Nieowabladf oog ia hetteUde oenimer waarin bet mededeelt dat rouw Van Berkel weder ftp rrge voaten waa geateld een facaimilé ran bare bandteekeniag opnam ter rergelgkiog met eene ereoeena opKeoomen bladzgde oit den brief ran den moordenaar ran den jongen Hoogsteden eo dat het blad daarenboteu ook acbreef Nog moet er de aanda bt op gereatigd worden dat de duinen van Sebereningeo eene goede plaats vormen om ieta te verbergen Nd het gevaar dreigt dat eene atrflfvervolging tegen het blad wordt ingeateld komt het giaterenavond niet eena maar tot twfemalen toe ï ga leedwezen betuigen dat het ten onrechte den naam van de vronw van Van Berkel in opapraak gebracht had en daarbg verklaren dat het meende te handelen in het algemeen belang Het Uott Nbidt ataat echter niet alleen aoholdig door zgne boeding tegenover deze vronw Gisteren ia door A F Hoogsteden de vader van den vermoorden knaap eene klacht ingediend o a tegen het Rott Nbld naar aanleiding van nitlatingeu te zgnen opzichte die in dat blad voorkwamen Ieder die de verachillende aenaatieberichten in het sRutt Nbld c gevolgd heeft zal begrgpen welke uillatingen bier bedoeld worden In verband roet dit feit beoordeete men de betuiging van meewarigheid met dezen vader die het blad giateren avond aflegde Eo na zulk een bonding die bg alle wel denkenden afkeer eo verontwaardiging moet wekken en wekt tracht bet blad no nog bet publiek diets te maken dat ook wg personen goLoemd hebben die met de zaak nieta te maken hadden Hadden wjj dit gedaan de daden Tan het blad zalf souden daardoor niet meer versohoonbaar worden Maar wij bebben bet niet gedaan en wg hebbon in het algemeen nieta medegedeeld dat onwaar was of niet medegedeeld mpclit warden Het blad heeft dea bier weder eene nienwe onwaarheid gezegd By de bondhig van bet Rott Nbld c ia de publieke conacientie en de oer der per in booge mate gemoeid eo daarom hebben wjj gemeend voor ditmaal te moeten breken m t onre gewoonte om van de uitvallep die dit U tegan ons doet geen notitie te nemen e volgende klacht ia ingediend Rotterdam 16 December 1895 Aanden Heer Officirr van Jnatitieaan de Arrondissements recht bank te Rotterdam EdetAchtbare Heer Hiernevens beb ik de eer U Ëd Acblbare te doen toekomen enkele dagbladen sgnde Het Utreohtich Prov Stedel Dagblad dd 4 Dee No 334 Het Rotterd Nieuwsblad 11 5444 Idem 14 5447 De Telegraaf 10 1073 Hot Algem Handelsblad 14 21018 en de Amaterdamsohe Courant die volgena bggaand Dagblad vsn Zuid Holland sGravenhage dd 14 Dec No 295 een lasterlgk bulletin verspreidt In die bladen komen eenige artikelen voor die voor mg als vader van het vermoorde knaapje hoogst beleedigend en grievend zjn In enkele dier artikelen door mSi met blabwe l nen aangegeven wordt op tamelgk ondobbelzinnige wijze te kennen gegeren dat ik acholdig of althans medeplichtig ton zjjn aan diefstallen die in den laatsten tgd hier te Rotterdam gepleegd zi o In diezelfde artikelen wordt gezegd dat de moord op mgo kind zon zijo gepleegd uit wraak over beweerde oneerlgkheid mgoerzgds trgenover mgne medeplichtigen in genoemde diefstallen Het maeat pijnlgk en beleedigend is echter het bericht voorkomend ia bet Rotterdamach Nionwsblad t Ie Blad van 11 Dec jl Daarin wordt op weinig bedekte wgze te kennen gegeven dat ik zelf den moo op mgp kind gepleegd zon hebben of althans medeplichtig aan die miadaad zoo zgn ten einde mij t verrijken met het hem toekomende deel oit de nalatenaohap zgner moeder Die berichten in bggaande conranten gepubliceerd en maar al te gretig door een groot aantal lesera ala waarheid aangenomen knuneo niet andera dan mijne eer en mgnen goeden naam benadeeleo Ik heb trouwena gegroade vermoedana dat ik de gevolgen daarvan reeds he ondervonden Drie gezinnen die bg mg in de boa waren hebbeo bunne contribaiie opgazegd zonder opgave van redenen Ik heb derhalve de eer U Gd Achtbare be l tfd te verzoeken de directiin dier betrokken dagbladen te vervolgen wegene boon en laster in openbaar geachrift Hoogachteiid D Ed Achtbare Dienatw A F HOOGSTEDEN Ook giateren hebben een aantal reeberchenra S onder bevel van een uspeeteur au politie in bet v ter van den Boezem naar de vermiste klaeding van den vermoorden knaap gedregd doch zonder reooltaat De verhooren van de verdachten en van hen die opgeroepen werden door den rechtercom misiaris om getuigenis af te leggen z jn in vollen gang KantODserecbt te Gouda Zitting van Woenadag 18 December 1 95 De volgende personen zgo veroordeeld wegene Noodeloo kwellen van dieren N T d H te Gouda tot f 3 of 2 dagen hechteuia Overtreding van het K B op Staatsspoorwegen P B te Gouda tot f 3 of 3 dagen h Overtreding arbeidswet J C S en H E la Gonda ieder tot f 3 of 3 dagen hechtenis G N T te Gonda tot f 1 of 2 dagen h Overtreding provinciaal reglement J V E te Waddingsveen tot f 1 of 1 dag hechteuia Overtreding jjkwet U II te Moordrecht en B G H te Keeuwjjk ieder tot f 1 of 2 dagen h chtenia G d O te Reeowijk tot f 0 50 of 1 dag h A 6 te Reouwiik vrijgesproken Overtreding politie rerordening v n Oonda H S A d H H J T K A a n v V 11 V i L C L T allen te Oonda en O K te Reenwgk ieder tot f 0 50 of 1 dag hechtenis P J P te Gouda en T V te Lopik ieder lot f 1 of 1 dag hechtenis W d Z te Gonda tot f 3 of 2 dagen h Spelan met ontplolhare atoSan D d O te Nienwerkerk a d Uael Vrggeaproken Overtreding strafwet A J te Rutterdam tot f 3 of 3 dagen b Drookensebap A V T te Zevenhuizen O v d S te Moordrecht H K Ie Gouda O B B te Aarlanderveen P B P n te Capelle a d Uael Th d B te Goede J B te Krimpen a d Uael G v E te Zwsmmerdam en C J E zwervende ieder tot f 1 of 2 dagen hechtenia H M te s Gravenhage tot f 2 of 2 dagen h O d G te Gouderak tnl f 5 of 3 dagen h HiilleolaDdscb overzicht In de Italiaanacbe Kamer diende Crispi een wetaoutwerp in voor een krediet van 20 raillioen lire ten behoeve van de Afrikaanichf eipeditie de vroegere aanvraag om een krediet van 7 millioen werd iuf etrokkea Hft wetsontwerp werd naar de badf etcommissie verwezen die bet met al emeene stemmen op één na heeft KOfldgekeurd Maandaf zyn in België de niéuwe fmeenteraden gsïuBtalleerd fu de chepenen i ekozen In enkele gemeenten heeft dit aanleiding gegeven tot incidenten Te Brussel opende burgemeetter Bnis de titiiog Inet de mededeeting dat by des morhteos den eed als burgemeester had afgelegd in haudeo vnn den gouverneur van Brabant Na de verkiezing van vyf liberale arhepenen diende de socialist Furnémout een voortitel in tot afschaffing van dsn eed van trouw aan den koning Te Antwerpen waar door dan borxemeester alle betoogingen op straat waren verboden ging hst des Ie rumoeriger toe in de raadsanl Het binnentreden van den beer Van Uijowück en de liberale raaditeden werd met gt juich dat van de clerioale leden met teekenen van afkeer begroet By de eedsaflegging maal te de heer Coromana aanmerking op de Vlaamfirhe formole van den eed De burgemeester wilde geen discussie toelaten en toen het clericale raadslid opnieuw het woord wilde nemen gedroeg het publiek zich zoo woest dat de Ihting geschorst en de taal ootrnimd moRst worden Hei bleek toen dat twee zwsff eikenhooten banken op de publieke tribune verbryzeld waren Na hervatting der zitting werd de eedsaflegging voorgezet De Vlaam che raadsledan herhaalden den eed ia den vorm Hierna werden vyf liberale schepenen verkozen By het verlaten van het raadhuis werd de heer Goremans acbtervol d door een joelende menigte waartegen slechts een sterke politiemacht hem kon beschermeji Te Scbaerbeek werde wee liberalen een radicaal ea een socialist tot schepenen gekozen Een vooraiel van een der raadsledan om aan de regeering te kennen i geven dat de gemeenteraad gaarne den beer Huart liberaal tot borgemeester benoemd zon zien werd onder rooridurende onderbreking van het publiek bestreden door bet alericak raadslid Van Oje Te Naraea ayn vier clericala schepenengekozen De liberalen onthielden tich vanstemming De Fmnf Ztg c brengt een bericht oii Si Patenborg dat coo het bevestigd wordt de oorxaak kaa worden vaa een groola veraodenog in de Rnssiszhe binnenlandsobe staatkunde Konstantin Petrowitcb Pobedoaoszeff opperprocurator der Heilige Orthodoxe Sjaode aou wegens boogeu ouderdom lyn ambtn ertef en en opgevolgd worden door genoraal fgnatieff d n gouverneur van Kicff Gedurende een reeki van jaren w de opperproeurator de rechterhand van ciaar Alexander IU en aan hem werd het geweten dat de reactie boogty vierde na de dagen van vryheid onder Alexander II door Rualand genoten Üe heer Stead de bekende rednc t ur van de RefiBw of Reviews c noemde Pobedonoezeff eens d n hooien geeet der regeering van czaar Alexander c en iti dien bynaam was kort en juist uitgesproken de meeoing die iu Husland en in Europa in erlichte kringen beere hte over den minister zonder portefeuille die bij al ilJn baodelingfn werd gedreven door deze beide factoren g hfchtbcid aan het goddelyke on erk1sinbare geiag van den CEnar en fanatieke livfdK voor de Heilige Orthodoxe kerk waarin by het hooidbe tnur bad Sedert 1865 stond Pobedonoupff aan de zyde van ccaar Alexander In dat jaar stiert grootvomt Nicnlaas o wi rd d tweede soOn van Alexander II tot grootvorst trounopvotgt r aiogfwexen Toi de poraouHn die met dt ttHatkundige op i liug an den jongen Crar witch werden betast behoorde Pobedor os fff als leeraar in hrt Russiurho it ialiirarht eu in het admioi tratievs recht De strenge eeDtoüdigo niets voor ich self eiacheude ouderwyzer di plichts te oel als lyo hoog t deugd beschouwde maakte diepen indruk op den leerling Pobedooowtf wa too geheel anders ulti de vleiendeu uaar eerbewyze hakende mannen die tot de omgeving van dsn grootvorst behoorden En toen Alexander HI na den ver chrikkelyken dood zyns vaders tot Czaar wi rd ai roepen maakte hy rau Pobcdouoovff die in 1878 opperprocuret or Jer Heilige Synode in de plaati van graaf Tnlaloi was ougetreilen zyu vertrouwduten raadsman Hel waft PobedonoMeff die den Caaar wist te bewpgen dn liberale hnrvonningau onuitgevoerd te laten die zyn vader in ziJn litat te leveusdageu bad voorbereid Kn het was ook PebedouoizefT die de bevelrn gaf tot de ver Tolgingen van Katholieken en Joden van Oeonieerden en Stnndistan van allen die niet de leerHt ikken der Heilige Orthodoxe kerk waren toegedaan Beide maatregelen kwamen oort Ut de innige overtuiging van den man diarmede een goed werk te dofo dat trekken toil om de macht van den Craar ie bevestigen ea Qode welgevallig te aijo Maar ay werden de oorzaak ven den grooten haat die in Rusland ontHtond tegen den opperproeurator en van den weerein di n hel bfscbaafde Ëiiropa beeft getoond voor hei nnmenschelyk optreden der RattiiscbH regnering De popntariteit Vftn den Franschen President Faure neemt onder den laster waaraan hy heeft blootgestean t en hooge vlnobt en hetpnhUek grypt elke gplegeohcid asn om den Prniident zijn ympnthiw te betuigen Toen de h er Faure Zaterdagavond v rgr zfld van zyu vronw en dochter in de opera kwam baritite bet puldirk in langdurige toejmohiogen uit terwyl de mn iek de MameilUisH aanhief Ziehtbanr ge trotfea dankte Faure door herhadrttlyk naar alle zyden te buigen De jlemefutiraad van Toori heeft den President een telegram gezonden om te prot fiteeren tegei de lasterlgke campagne en de Ottmeenteraad van AmbiriRfl heeft in boitengewon zitting met eeuparig atemmeu beiiloten een dergelyk tleuram ie xeoden Naar men weet is de heer Leyds de Transvaal cba staatsprocoreur naiir Londen vertrokken t in inde met de Kngel che regeerii te preken over de geaehillea welks nog tu8 tcheb de Ziiid Afril aaniche repobtiek en Ëngefand aanhangig zyn De T meH blikbaar beducht dat eeneafdoeöi e schikking zal worden getroff n do leen heftigen uitval tegen president Kroger die volgen het City blad een eeuw ie laatter wereld ie gekomen indien z t de Times tpresulent Kruger inderdaad deverstandige staatsman is waarvoor by wordtgobooden dan zal by zich baa ten de loyale med fWerking aan te nemen van de Eo ejsrhf d die zich in Transvaal hebben gevHsti d euzooTeel tot de opkomst dezer republiek bebben bgg ragen De Tyandige geziodbeid van de Times jegens de TraosTalers is te xeer bekend dan dat men dezen uitval kan beschouwen als de meeniog der tegenwoordige Ëngelscbe regeering ËTenwel kan men wel innemen dat de TrnnsTalers by de besprekingen OTer deze geschillen die bnofdrakelyk de regeling van het spoorwegferkeer en de tarieven Tan inen uitvoer betreffeo t Londen op niet zoo groota welwillendheid i rekenen behBeo als voorheen nu bord Salisbury de Toryleider den liberalen premier Lord ICosebery heeft Vbrvangen t WËEK MARKT BUROEMËGSTEH en WBTHOUOERS tbb i OUUA brengen ter aigemeene kenoia dat da Marktdag in de week van Keratmia aal gebonden worden op VKUDAQ den 27n DBCEHHEIt aanstaande Bargenaaater en Wethnndan voornoaiad R L MARTKNa Da SeereUria BBOUWKH GEBOREN Qarrit ouder K Rol an M S van B rkol Adriana Maria oudere W Schoonderwoerd en C V rgeer Uaaarlj otidera A de Gioot en E Zuidam OVERLEDEN 3 Zevanbniaen 1 m C Kaïuuieraad 2 m O Hagendgk 17 n mfüCiMtbiTBir HEERENDASSEN L van OS A March TaiUUnr KWweg £ 73 QOtJDA Iteiirs van n slerilam slntkoaiB If m i 100 ay Vs 9IV io Vi IV 78 i y i V 1 if 1 40 looVs 71 81 7J0 Vs ion 80 loov 011 1401 77 lot 100 18 in 7 is 180 Vs loiï 100 Ml 1081 145 liSVs 14 4V BV lOt lll 10 104 ♦ V s i V 17 DBCBUBEK Vorkrs Naninmo Cert Ned W S s j dito dito dito a diu dito dilo t HoKOAa Obl Uoudl 8Sl 8S4 4 Maiw U O Pr lieo eert 8 ito Holl lJ Bpoarw Hy aand MIJ lot Kipl V 8t 8pir aand Hed Ind BpoorweKm aand i Ned Zuid Afrik Bpm aand 8 dilo dito dUnl8ll dilo 8 iTUIl apoerwl 1887 88 A Kob 8 Zuid lul ap mU A ll obl 8 POLBN Warsebau Wennen aaiid 4 ansl Ir Russ Spw My obl 4 Baltiaebe dito aaad 78 s Kaatowa dito aand I IwanR Uombr dito aaad 6 ICurskCb Aso 8p kap obl 4 dito dito oblig 4 HV l ia 18 ViiaEiK Ceut Pac 8p Mij obl 8 Chle fc North W pr O v aand dito dito Win St PeUr obl 7 Denver k Rio Jr Spm eert v a Illinois Ceatral obl in goud 4 LouUv k Nsabville M v aand Ueiico N Bp lllj lehvp o Kisa Kanaaa v 4 pet pref aand N TorkOnUriok West aaad dito Fenna Oblo oMg 8 Oregon C4 t Ie bvp in noud 8 at Paul Hlnn k Maait obl 7 Uo Pae l oordliln oblig 8 dito dito Uine Col lehyp 0 8 Cmtp Can SonIh CJert v aand tt I VsK C Ballw kNav Ieb d e 0 U Amsterd Omnibus Mij aaad 118 Kotterd Tramwen Maats sand 184 Nin atad Amaterdara aand 8 1077 Blad Hollnrdsm aaad 8 108Va BILOIB Btatl Antwerp nlt87 i i 101 Biail Brussel 188 8 l 8 IIOKO Theis Regullr Oeaellseh 4 llj s Oostint StaaUleeniuf 1880 8 114 K K Oost B Cr 1880 8 184V SrAMa Stad Madrid 9 1881 I 91 Nan T r Bea Hrp 8pohl eert IllIM