Goudsche Courant, donderdag 19 december 1895

I o 6845 34ste Jaargang Vrijdag 80 December J895 rnmm courant Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e I ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs er drie maanden is 1 25 franco per post ƒ L70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van l ü regeh k 50 Centen iedere r l meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd 1 APVERT ENTieN Sociëteit Ons Genoegen CumminariiMen der Hoc ieleit Ons üt iotijE brengeu ter keaniasc ran HH Leden ingevolge rt 30 ran hut Uegleuient dat bg gelegenheid van de 3e Abonnement Tooneelruoretejling op DÜNÜKUÜAU den 19 DËCK MBËH 1805 de SOCIËTEIT van den Hnondê ZES VDlt at yenloteH tal xijn Nttmena hei Beitaur V HEUMAN Kn SKrelaru Gouda 18 Uecember iS95 ILCA in i Bedryven op DINSDAG 24 DECEMBER iu de Zaal Kuiiötuiiri AANVAMCi ie S uur Entree roor H H Leden derSodetetb ONH QENOËOEN huniiti Daiue en Kioderea 0 90 Voor Niefc Leden J öO LeerHogen der Muziekschool O SO Becprekiog der p auisen ii iO Ctii op Mauudag 2 Dec VAD 7 10 uur uaui en op de dag der oitïoeriug ïBu 10 12 uar voorra S BH Atlerwege bekroond met KereIJiploiaa H Gouden en Zilveren Uedaillea benevens Ëere Diploma Uouden Medaille en Certificate of Award of the World a Hygienic Ëxpoflilion Chicago 180H ia het Wereldkroeinil Druiven llonil lioiiiij Exlracl MELIANTHE UtT UB Machinale If abriek DË HUNlGULOËMc TAK H K vanSchaik Co gereetigd te Oravenhaye Oetn middel is ot kan worden uitgevonden welke de Melianthe overtreft hol i ONHEUHOBi ELlJK het be te middel ter wereld hetgeen du vele en venchillendu bekroningen getuigt liet versacht en geneeet OHMIUOEL UK de streugete hueet eu verouderde borstkwaleu Dadelyk na bet gebrnik der MËLIANTHU doet zich de weldiulige invloed gelden Het groote debiet eu de vele attesten aan de MELIANTHE bewezen zgn de overtuiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen up prys worden gesteld Ue MELIAJJTHE is verpakt iu flacou van 40 ets 70 cta en 1 met gebruiksaauwyzing voorzien van on Handelsmerk gedeponeerd a d Uechtbank te Graven toffe V Verkrijgbaar bj F H A W0L1 I Drogist Miirkl Gouda S H v iN MILU Veerstal B 12d te Gouda A BOUMAN Moordrecht J C IIATELANÜ Bo top B V WUK Oudimii r FEMSCHE STOOMVEEVEEIJ kN Chemische WaN cheriJ VAN II opi ii iiEiui it 10 Krulahttde Uotterilam Uebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Uooldde öt voor iOUUA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het etoomeu en verven vnii allo lleerenen Uainesgarderobeu alsook alle Kiiidergoederen Speciale inrichting voor het stoom u van pluche mantels veeren bout enz Oordguen tafolkleeden en worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetüü gestoomd of iteverfu wotden onsohedelp voor de gezondheid eu volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken ijn de prijzen 25 gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar in 3 dage te vervib goederen iu eeue week Openliare üanbeste g ÖUROËMËKtilKK en WETH01JÜEU8 van Gouda znllen DINSDAG den 31 ÜËCE MBEK 1800 des namiddag ten kalf iKee Ute bg iHtchrlJelug op het Kaadhuis aldiar Aanbesteden De levering van de Ion dienste der Qemeente Qouda gedurende het jaar 1896 benoodigde materialen als Perceel 1 Houtwaren 2 Ijzerwerk 3 Spijkers en lichte User war en 4 Koper Lood Zink en Sol deer S Vertwaren en Qlas 8 Teer Kalk Grind 8 Zand 10 10000 Ben Ahin keien 14 16 idorairetaillés 11 26000 Voohtscbe straat klinkers Vechivorm 12 2S000 Vechtsche straat klinkers Waalvorm 13 75000 Blauwe IJselstraat klinkers 14 30000 IJselmetselplavUüê oosters der perceeten 8 14 zgn aan de ötadstinlmerwerf te bezichtigen Ug de inschrijvingen voor de Keien en de Sttenen moeten drie stuks gewaarmerkte Steenen worden iDgezouden Inlichtingen worden gegeven door den Ge meenteBouwmeester De Inschrgvingsblljetten moeten voor ieder perceel afzonderlijk op zegel geschreven door den aauoenier en zjjne beide borgentfeigenhandig geteekend den 30en ÜKCEMBËU 1895 voor de namiddags vjjf ure ter üeiueenteSecretarie bezorgd zjjn UOP PDIKB OUDE A SCHIEDAMMEK GENEVEE Merkt N taHTO A P Verlcrggboar bij M PEETEB8 Jz N B Ats bewijs vau ectitheid il uaoliet eu kurk tleoda voorsieci an deti uaara der Kirmi P HOPFE 6000 Shiks it de falliste maita csner der BP t baitenUndiohfl fabrieken over getiomene EooKPnaumde Leger Paarden Dekens iiu f ti t tïen lien inUjirijs van fl 2 75 ptT Htuk wiirdüH uitverkocht Deztf dikke onsltittiRre dekeni tijn ns mtrm ala een pels ca MO X190 om froot dm hol K ln eie jinard bedekkend met wol op ciiaaid en 3 breed strci t ii vnortH ren klelnn pnHI Witte woUene Slaap Dekens root HOXÜW cm w i iM ctT ki ni lechtt door fakiui beni rkbm i foulen iii het woffscl anugobodüti nd fl 3 50 puntuk KoftUin tndem luH diibbi lt r l uld l Jk itMrhreTen Iwitollliijtt ti wonlen 00 d voKtMi mrokt tctfoi lotiMDdlBK TM Ml Mdrac of ointtr ituibou giruuiat uit B Hui wltjs 9 Maaotrleht Orooia Slaat 81 IMtllMT IM M M nin Jlainen Mode Artikelen en ilarneerinyen 4 USTKR S rn hM i ii iikh R vHiiuMiinG Uuinie Keuze in i PELTERLrEN Kotixeii HAndschoeneu Foulards i 0r$ei $ r Ulous tf TricoU üaderl jfjea BoeKelnarit Doeken Uarets enK W PAHAPÏAHKS m e u X firtmtl liigeprijifH tolieJe kKaliteiten Oe rrlj § vau 300 000 Mark viel voor twee treklilnijen der Hertogelp Bninswyksche Staats Loterij Prij m mune Collectie bj de laatste trekking kon ik weder talrgke prijzen aan myne spelers uitbetalen By deze aanhoudende prgswinningen noodig ik uit tot deelneming aan de nu beginnende JSiO LOTElil VEN eerii eeUl in 1 tri ikklnift in ftOOO PRIJZBJI eventueel M 500 Ü00 11 P iizen a M 15 000 pee 300 000 2 12 000 200 000 22 10 000 100 000 2 8 000 70 000 3 0 000 60 000 65 5 000 50 000 2 4 000 40 000 100 3 000 30 000 211 2 000 24 000 623 1 000 20 000 1048 500 etc te zamen 10 Uillioen 545 000 Mark is Qoud Voor alle trekkingen kost een Kwart Lot Mark 33 half en heel naar evenredigheid Voor de Eerste Trekking op 9 em lO Jl t 4Ht 1800 verkoop ik tegen inzending van het bedrag in geld of poswissel Kleehtii orlgineete loten ACHTSTE KWART HALVE HEELE Fl 1 65 f 3 26 f 6 80 f 13 Officieel plan en Trekkingsljjetan gratis Prompte uitbetaling lloofd ColiecU lier BruDswijklie Jlaals Ulerij Duilsciiiaiiil W H GRÖPP bij 1 ondergeteekeiulen i s de INTEEKENING OPENGESTELD op d en nieuwen Jaar gang van liet STENOGRAFISCH VERSLAG VAN HET VERHAMÉE LDE w dem GEMBEWTBRAA D van GOUDA Dit VERSLAG bevat alle ingekomen stukken No 1 bevat o m het nieuwe Ontwerp tot invoeiing van een Keurloon voor Vee en vleesch A BRIITKMAIT Zn Veimengt Uwe Koffie voor de helft met KAmRMES S SU MALZ KOPFIE en gij bespaart 95 centen per pond Thans is voor iedereeii madame Saiis Gétie het aardige interessante geestige en boeiend k dat aan zoovele tienduizenden voldeed as Koman verkragbaar Gebr E k M COHEN geven uit en stellen alom verkrggbaar gakkend en boeiend verhaal de idterwsante Historische Homan ax ad aam e Saxxs a ên e jende Nederlandsche vertaling door H vak ENCK geïllustreerd met büna 100 prachtige platen Dit werk verschflut in 3 kloeke deelea royaal formaat onder de titels I De Strskster 11 De Ariuw van den Maarschalk III De Koning van Rome i 1 60 per deel of in 24 artevermgen a 0 cent per afl mt t l 1 Ü F P S getroHen en geroerd als door het verhaal deze KlENT Rnm m t Sg LEPELLilTIER iu samenwerking met VICTOKIEN SAKÜOU en EMILE MÜREAU hebben doorzit werk buitengewonen bijval geoogst a II T u tistorische omtrent de MARÉCHALE LEFEBVRE Hertogin 1 uS 1 1 u PP Jartigheid eu kordaatheid bügeuaamd Madame 8AN8 GÊNB df LÏÏ 1 1 f wonderheden ontleend aan Mémoires en Documenten over de personen rltt f t w l ie intimiUiten over dewn en over het kaint X £ j S i weker het mooiste ktd rtin trttte v chetr ver l n 1 f if 8 d op opengeatold tegen 20 cent per aflev kompl t in 24 afleb nd 5 90 8 i le 1 80 per deel en gebonden in r ken praoht en J w 8 Uit ev Gebr E h M COHBN te JVymsjn Oottda Ba lpondnik v u h Buneuii k Zoon BINNENLAND QOUDA 19 0 ceab ir 18U5 Zatardagavoad Ua 8 uar zal op de Bovenswal TaD bet KoffiefauiitVrede Besk de tweede vergaderiug pUata bebbea tid bakkengezelleo tol bet opricbteo Taa een Ziekeafondi AU preker zal optreden de beer HermaDi lid fan bet Ceotraal Bestaar te Amsterdam D bg het reglemeot ter betordering vaode paardenfokkerij in de prorincie Zuid U illaod TOorgeiicbreTea JÉcnnog tan dekheogeteQ it door beeren Gedep Stateu bepaald als Tol t OudBeierlaod op 12 Ft br 1896 X irk laod 13 NieuweiUis Heearliet 14 GoriDcheai 19 Qouda 21 Leideo 22 Rotterdam 26 Ia herinDartDB wordt gebracbt dat da keuriagen io 1895 verricht niet langer gelden dan tot de nu aangekondigde keuringen in 1896 Men eohryft uit Nieu verkerk a d Use Reedt eenigen tgd geleden in melding gemaakt dut in de laatale vergadering onzer ftf ta Hoil Maatecbappü Tan Landbouw bëflüten wai pogingen in but werk te stellen om in het volgende jaar onder leiding van den amTflteonealent in de provincie Zuid Holland den heer A Boe e n cnrsoe te honden in het kuumaken No kan gemeld worden dat het hoofdbeatnor ganatig beeft beaehiki o er bel door ons gadaan veraoek Binnenkort hoopt de beer Bos mat bet beatour der afdeeling over genoemde xaak te eonfereeren Men schrijft uit t Beiersche dd 16 Deo De brand waarby op Zatprdng 7 Deo vau den kastelein O 8 tien varkens omkwamen scb nt niet het gevolft a wa ongeluk docb van kwaadwilligheid te zijn Door de justitie wordt met den grootaten gver naar de daders gezocht Da veekooper K v E vao Herg Ambaeht kocht Zaterdag jl een beerlek vet varken bg C O in de bunrtaebap Koolwyk te Stotwgh Het beest werd op eene kar geladen die bespaonau was met een hit Toen v £ nu zgn Toertnig keeren wilde brak een boom waartegen de kar leonde eu al heel spoedig saten hit en kar en varken in de vrg diepe weterioGT FEViLLETOIÊ 8 Ja dat is de soiilia Dane antwooirdds de jougmsn Zg cgn met den ouden Lord een morgen luohtje gaan scheppen De twee bodiendeo stuwen om beurten den stoel voort Is Lord Daas ziek Het is voor oaa betdeo te weucbeu dat wg ona nooit in zulk en ziekelgken toestand tulleu bevinden antfroordde de jongman terwijl bg haastig zijne bsngelroeda au zgn vischtaig by elks r pakte Lord Dane heeft verteden jaar op de jacht een groot ongeluk gekr Ken hg is van sijti paard gevaUeD en sedert dien tqd heeft hg eeue verlammiag m zgae beenen De doktoren seggeu dat zgue kwaal ooReneealjjk ik en op deu duur nog zal verergeren Ka nu vaarwel mguheerh ik wensch u goeden morgen Ik dank u dat gg de goedheid hebt gehad ara mÜne vragen te beantwoorden hernam de matroo De jongman beerde zich om en uide koelifM ik heb u nieta niear verteld dan gg van de geheele wereld iei ik dee omtrek zoudt kunnen gewaar worden Tü fi ilieaangelegeDheden vao de Danes zgu voor zoo tef i lgemeeD bekend Dit zwgeode verwgderde hg zich zgne bewegingen bad dat slepende en zijn Ired dat trage hetwelk der hoofere kUsse zoo eigen is dat g bet Dat bet benl wat ius auiiiQg kosttB oiu alles zonder ougelukkeu op h t drog tn brengen 11 te begrgpen Toch t dit geschied Maandag had da plecbtiga ter aarde beat llÏDg plaats van bet Ftoflelgkoveriichot van den heer C Hakkest egt te Qroot Aomiera De Itjkkoata werd gevolgd door tien gtoot aantal bloedverwanten eu vrienden benurea een t aaUta rgtuigen onderweg voegde zich nog bg den stotit da geachte burgempeatjr Aan de groeve werd bet woord gevoerd door Hen heer Wwboom voorzitter van het Waterschap de Overwaard die den overltdeoe acbetxte aU iemand die steedii al z JD krachtfln inspande ia bet belang van genoemd walerscbap attijd WHi bg op iga pust Dauraa sprak de predikant Da C Bouthoorn terwgl de oud t zouD de boer A Bakkeateegt zga dank ook namens de verdere familie betuigde voor de eer aaa rgn onvergetelijke vader bewezen In de gist ren ouder voorzittericbap van den staatsraad mr P F Uub rt gntioudeo openbare vergadering faa den lUad van Ötnte afdeeling voor de geKbitleo van beatnar waa ingekomen het volgende koninkigke bealuit waarbg met vernietiging van bet betrekkelgk besluit van Gedeputeerde Btaten van ZuidSolUnd wordt verklaard dat eena jaarwedde van f 850 voor bat hoofd der opeobara lagare sohoül t fiekendorp voldoandfl it doch Nwaarhg tevens wordt bepaald dat dia jaarwedde met t 50 zal worden verhoogd na elk verbigf vau den bier bedoelden onderwgzar te Hekeodurp van drie jaar totdat bet bedrag van f 950 zal zgn bereikt en dat bovundieo eene jaarwedde ao f 50 zal worden toegekend ingeval harhaling onderwge ordc gegeven aan minstens 5 leerlingen Gislarenocbten overkwarn een arbeider erk7 m bg bet oitladen van do Nieowlandiche boot in het Y liggende ren zeer treurig ongeluk Bg het ophgsoheo vau een drietal zware kisten schoten deze uit bet touw waardoor bg de zware masHa op bat hoofd kreeg en onraidddllgk dood was Iu den nacht van Donderdag op Vrgdaff der vorige week hebben de dief of dieven te HeezB N Br geproBteerd an bet ntorm aehtig weder Op niet minder dan vgf verscbilleude plaatMO werden de ramen opengebroken en alles wat van boiten iu bet bereik viel medfgenomen Daar de plaatsen waar bgna ali onafscheidelijk van mu geiitleman lioaohouwau Üfl matrcKMi sIduk de groep op eenigen afatand nauwkeurig gad bg raadde gemakkolgk dat de atalige oude dame Ijady Dans het mooie pn a meisje Adelaide Arrol vu Kapitoio Daue keude hy persoonigk Op dit oogaubltk kivain er uog eun ander persoon opdagen op den rooteo weg van den kant ran het dorp kwam een kort gezet mao aan hij zag er Usraoh uit en waa geheel in het zwart gekleed liij ichueti wel de bediende te zgn van een vooroaam heer De matroos want eou hebban wg den vreemdeüag t i DU toe geooamd hoewel hg hoegenaamd gr en matroos waa ging den weg op en sprak dtju aankomende toe Kunt gg mg ook zeggen wia die beer ia F vroeg bg terwgl hg op het jonge mensch nt t d É lengelroede wam Hat is de heer Herbert Dane Tooh geeu zoon van Lord Dare risp dean ditr verwonderd uil O hamel neen antwoordde de man terwfjl kg ziju hoofd zoo veelbeteskeoend aohudde als wa e deze vraag eene peraooolijke beleedigiog kij is oiaar een neef Dat IV d zoon vau lj Til Daoe kapitein Dane Na du gazagd te hebben wilde hg verder gaan maar de matroos hield hem nogmaals staandu seggenda Ik geloo lft gij mg uJet herkent Kavansbtrd De man k ewK i zich varwiodsrd om zag den onbekende aan en nam daarov eerbiedig zgn hoed af terwgl hg zeide Ik vraag u om vert diooDing kolon Uoneiou Ik l d u met recht aaagesiau o dat ik op de U werd iiigt brok n alle wiukelbuiiau wareu is het getoleae nt al aanzienlgk Daags te voren Impen te Ht lmond een drietal individuen Men denkt dat drie aan de disf tallen niet vreeuid zullen sgu Door rgk n gemeentepolitie wordt gverig naar de dftders gexocbt Tengevojgo van bet atormwi der gedurende l de jougBte dAgnn is het plei t rwerk aan den oudeu kerktoren te Delft op fukelt pliat an toagf raakt Meu is met du buritflling aangevaogftn Tbr voorkomiu vau ongelukken ii een zeil voor den toren g panoeti terwgl df omtrpk door dn politie ia ari ifZft B iveadim wgit de roodn vlag aan de spitn op bet dretgeude gevaur van bet uedervallende p iu D Crt Maandagavond is te Rotterdam aan jongen an 10 jaar op den overweg van het HoUand che spoor aan bet eind vau d a Difrgaardasingel door een onbekond man aangf Nproken diu hem een p ir oenten bf loufde als hg mvt b m medehep De knaap gat aan de uitnnodigiüg van den man gaboor eu Hap met h m den 8poor iog l en van daar bet coogvoasmdM ZwHrte wegje op Op dat wegjn gekomen werd de knaap nngntig ii weigerde verder medtt te fiaao waarop hg door den onbekende nif fgrfipeii en op dun grond geworpen werd ii Hg IraebUe hei fHod éüm mond dicht toito ipen duoh op het gillen en bet buipKeroep vao den knaap liet kg bem los en nam de vlucht De volgende aardigheid wordt ran pastoor Kneipp uit VVöriahofen verteld Dezer dagen was hg jarig en alle damHs dia bem kwamen getukwensoben wilden een aandeuken van bem hebben Daarmede er verlegen vooral torn zg blevea aandringen bood bg ploiseliog heet gracaus eïke dame een snuifje aan uit zijn snuifdoos Natnurlgk volgde hierop een alicemeene nieapartg Toi n deze tan einde was zelde Kneipp Dat komt ervan ali da dames in alias haaraeuaje willen steken £ eo persoon nit Delft die Dinsdagavond door kwartjpsvinder een bierhuis aan df Deutsche aart t Itotterdacp was binnengnlokt verloor wpi ksart pMlen r D som vai O De politic werd door den bedrogene hplR dM in kennis gesteld doch hrt méfht hom met gelukkflu iets van bet verloren geld terug t bekomen niiiie DauH lotte Kr koiD n liitr in dt u ointruk dj kwgls vra mde matroien eu ik ut u waarlgk vo r aén mutroo Zag aa uw meester dal ik hier ben Baveosbird mnar noem myn naam niet voor h tgezflsobap want ik heb San tgd om e a b nsk op bet kuMteel af te leggcu 1 Zeg san kapitein Dana dat eau vreeradfliug h m weoscht te jprÉtken De bediende nam zgn bo l nogmaals af en spoedde iiob voort om aan het verzoek vin deo kobnet te vüldoea Hurbert Daui had zich bg het gnetsühap gevoegd dat zich nu dicht bg de gr K te puort vao bet kasteel bevond Karvosliird de kueolit vati kapitein Dana sprak zijn ipeuatar aan en daxe wendde zioh tot bem Wat zegt gij Uavensbird ia er een heer die mg Wünaoht te tprekrn win en waar ia bg Daar ginds Manheer H verlaagt zeer om u te zien Dit onverwacht bezoek scheen kspitam Dane bo genaamü ui t aan ta itaan en hg verwydarde zicb met Dogeduldigen tred Dat mooie meisje nam al zgne gedaebt o tn o ais hg id haar geielschap was bdcomaierde hg zicb al zeer weinig om sits mogelijke heereo van de wereld g ug hiun even ua en daarop sloeg zij hare gebiedendii oogen die al waren ze belder blauw laug oiet altijd eene uaugenama aitdruksiBg hadden op den bedtendt Wie is kat flavensbird Hei is e D vreemdeling freule Aan zgne prt k torn ik zeggen dat hg een Y flkee U voegde Herbert Dane er bg Zü bevonden zich au onder de groote poort Adeuide uaut dan ana van Hc bMt Dana en zg ÜÉutrent du gebeurtenissen in Takhlar wordt oa ler ttemald Drie ykobiileegden wagaos dielatal mf tan voor d a £ i oleur vKrMbgnen Da r nt van Saunkboni Kwtm echter vargatald vao aan meuigte gewapend volk aondat de eontrol af y gedwongen wai da ge aagenan los te lat lutusachan was da renent apoorluos verdwonaa maar da bewoners ran Sanrabooi warae bol arf van den controleur opgedrongen ondank de pradjoeriti De bewoo re van Takalar bietpen tuea de iradjnwnt welk op de moi ars vaiirdeu waaraa daten zgn Wfggalonpao Da rust ia barsieH Het aaota doodan an ga Wonden i onbekend DfO 15u Nov werd ait Makasaar ffameld Da tQUtika i alhier teru D ignuveri eur ia mft de utaKscfaappen te Takalar gfblevxn Ds regent van Hiortboui is outebuld g geblakan de hoofdaaolegger van bet oproer Oemar Dsang Palopo eu vgftiHnandartn wiar namen bekend ign ia go loebl naar hst Gowa chi groiidgetiini Den vorst vau Uowa is nitUvaring rartoifht van de luchteliagen waarop da vorst mui gevolg zelf ta hunner opsporing is uilgetroliken £ n den 16n meldde m a dat da gouvar piuf n de troepen te Makauar tarog wartW e zaak bad geen politivke beteekania Uit Ampeaan CiOttfeKik icbryft naaias d oer Gt la plaats dat da K aariog van ds drogaan gnnatige maanden geprofitiMtd baaft on zoo f poadig mogt lgk bet Itenof igde bout roor dan houw van bat kampement te Kapitan naar Ampanao te vanenden heeft zg g ni b marinetimmerwarf dag en naabt laten werkan om bvt boot biar aan wear en wind bloot U Stellen en de rogxlmg van bat varroar aatt da pakfttvaart ovorgeUten Bg kleine partgan somwglan weder terog gezonden van boord door tï brek aan ruimte kwam het hout gekrompao ea gabaraten aan Ginds pasklaar gemiakt paste hier niets meer Van daar die Chinectcbemsabelmakars dis bierbaen gesoLdao werden M t de 3mer e en da 8ondari had bel hout waarigk voor iraioig geld daarheen a hraeht kunnen wurdrn Wat ia na door al dat talmen te wachten Dat onze haxetting de aanstaande baodjira znl moeten doormaken tarwgl anders Kapitaa rendi bflirokken bed kgnoao worden Dat Kapitan gezond is wordt dagelgks bfr vegtigd tt rwgl ran da bfwifing iu Ampanan ita d i Ncritte regens van h lf October 220 lie wandeMen ihiiimi op un nndur ttirwgi de bedieeden Lord Daue uaar biiuiaii geifiddttu JUrban verbid haar dat de vr i mdeliug hvm zulke nieuwagisriRa ra fln had gsdun en zg lachten sr hart iyk on Al w t H irbert van de familie Dana verteld had waa waar en zoo als jiij te rrehl had aangeraerki aa dit alb s ook ta Danesbeld bekend Lord an Lni y Dane haild n t se zonMo het waren banna aeoige kinderen maar se lHrl die buide zonen vol wasaen waren hadden haiinf oudurs b tflaas weinig vreugde van hea beleefd OeofTry de erfgenasa was eau v rkwiitt i bij hield zieh meestal bidten s lands op eu als hg ta huis was verstoorde h dfn vrwie door tg lastig humeur H j was noohtana de lieigiMog van de familie t n men bad hem zeer hmioTfjm Ujj waa vreeirtlijk afgunstig van zign jon gerpoji oeder die algemeen z ar bemiad was hy buogdda ham zgn goed uitzien eu maast aog ii fo ruim inkomen dat het zgne verre overtrof want Lord Dane had zware uitgavan t l beatrgden en koo zoo lang b1 ulf leefda neon bgsonder groot inkomen aan ign erfganfMm varleenen Kr ra s rijandnofaap tussohra de broeders Da nvsheld noemde h t kwaad bloed en rr baatond gMB vooruitzicht dat dit ooit zou veranderen GeolTry waa oDgotwgBifd d scbuhligate hg belfladigde Harrf an daar Harry driftig vau aard waa beiaalda bg ham mat gelijke munt Hat was bovendien natuurlgk dat het Harqi Dane moeita kcntl om eau bitier gevoel van spgl t verkroppru over da voorkeur an da liafda die zgn broeder te huis gatiool ITorit fnotfd