Goudsche Courant, vrijdag 20 december 1895

I half Jali ui onweeren tenzg bat irota Falb a voorapalling half Maart oiet neenwt eo haU Juli niat onweert De aeniga ♦ rocht dia Falb a mateorolf iscb boekje oplevert ia dal man in den tgd dien da rDor peliiog geldt kan zeggen Falb heeft b t geraden of Falb beeft bat mia En dit pleiziar i ona zalfa geen dabbaltje waard Een nianwe ziekte Een uiterst zaldsama ziakta lagde prof dr Mandel uit in de laatste vergadering van het Berlgn che Geneeskundig Oenontscfaap Die ziekte bestaat hierin dat zonder eanige tot donver te verklaren oorzaak de uiterste ledematen zoowel handen als Toatan der aangetasten langer en kin en lippen dikker worden De door prof Mendal voorgaatalde zieke wai een 25jarige dame welke tot vóór een bslf jaar nooit noemenswaard ziek was geweest an toen aenaklaps ontdekte dat haar handacboanen niet meer pasten zoodat zjj DO 7V4 in pinats van G ooals vroeger Doodig bad Ërensoo waren baar schoenen ifi nanw geworden Vervolgens begonnen do wenkbraowen en jukbeenderen vournit te springen en werden kin en lippen dikker De mond kon niat geheel meer worden gesloten en de benrdenkaak stak vooroit Van bgionder belang il daarbg ook da door prof Mende gevolgde geneaswgta Daar Tan di aoht tot nu toa bekend geworden ziektegevallen de sectie na den dood der Igders een ziekelgke verhouding van aen gedeelte der heraenen vertoonde heeft prol Mendel nadat elke andere behandeling zonder gunstig gevolg waa gebleven de patiSnta dagelgks een gram van de hersenmassa Vlin pas gesiachta runderen doen innemen en ofecboon de tgd der behandeling nog te kort waa om een beaÜBt oordeel nit te spraken kon toch by de Igderes geconstateerd worden dat de tanden reeds bater den vroeger op alkander sloten au ook vaster in het taudrleesch staked Prof V Pesch zal spoedig gereed zgn met de opdracht bem door de lügeering verstrekt inzake pensioeurageting voor weduwen eu weezen van de openbare onderwjjzers Naar gemeld wordt ligt het in de bedoeliug der Regeeriug dat Prof Van Peach vervolgens zal overgaan tot het ontwerpen van da reeling lelve waartoe de gegevens batreffenda den maatacbappelgken staat der onderwgzera inmiddels reeds verramald zgn Een niet onaardig staaltje van de taal iu de graafschap Zatfan vond de Zutpb Ct in oude famitiepapieren liaar welwillend tor inzage verstrakt Bendrik rume laot den Domenaer g naoh zeggen en dat üarretjen menia n goensdag in t bedde ia ekommen vaq n jonge esnnne t kind bef dent l m in den bek en is mortslok de wiezemoar zeg dat t wel kapot zal gaon Maar de kraomvrouwe is helsch wierig zonder kop of liefzeerte Ze zit al op t gat en ver ende eur luat ook al wat te etten zelfs aerplen met euUi in de panne gebraon Maor eover t ftlimme kind is ze vinnig menyelyk en dut bi Btoome niks aa grienen De Bebba hef aers de ieversen ehad en de Boer had ook de rooze zoomin de boed en da jich in de bassen dat hie da bozen en bokse neet an of nnt kan kriegen Doch beiden zond maugs weer better en loopeo zoo zwak als n kiefle deur t buu ook is bia al op t pinganearen ewest De domeneer most dan now ens kommen o stnrmken knyeren als t waar neet te blnnsterig is of anders toeke wekka as da maone achient en de smaarige weg wat reUiker is Maor ik mot zoo waar aao huns want de looh beatuut al ook bin k nieet meer zoo zwak aa smoa ter beane en kon pardoes in den drek Tallen en dan kraa k nog kj vens toe van mian deerne aevaa als o k de pensa vol voaaat had t Ia Vel een miaerahete goeje deern naor zien Aaogevangen 1 October TUd van Greentfleli 8 84 7 Directe Spoorwcgvcrblodlngen met ülÜA WliilerdIcDSt 1895 1896 BOTTÏKDAM 1 84 8 88 4 0 4 7 04 S U 8 8 1 48 1 9 1 9 0I 18 48 8 0 7 80 8 10 9 81 7 81 1 44 S SO 4 08 BOVDk 11 10 18 80 KOtMKlriMMl 10 19 10 98 10 88 10 48 11149 7 48 8 09 HilS SOUOi l i eODDl DIN HAK UagaS 7 90 7 48 8 80 9 98 Voorb 8 7 Sl Zagwl ll Z r M 99 10 48 9 0 8 8 10 Smjh 8 88 7 0 18 9 9 8 10 1810 4 18 0 19 4 9 17 8 14 S 98 4 18 4 48 47 O 8 98 10 Stopt te Blaiawök KmiiweK as Nootdorp Laidaokaidam Hakandorp O T K O H T G o ü D i Utnokt 7 0 9 10 11 84 18 0 10 348 4 48 S 7 0 Woatda 8 11 lOjAl d 4 18 8 Uad alar 8 19 niT 4 84 Qosda 8 89 9 34 10 44 19 0 1 89 8 48 4 37 90 J O 9 10 1111 88 IS U l 8 44 S y 10 17 1 41 Sdudm 7 80 9 00 9 87 10 90 10 0 18 18 1 8 1 97 8 88 8 47 4 4 97 7 14 7 49 K8 8 4 944 11 i 2 f M 7 49 8 47 11 08 19 40 4 7 8 0t 10 08 li I w 7 8 8 11 18 18 49 08 8 19 10 18 Voorb 07 9 08 11 97 I Ol 80 8 8 10 7 lf 8 18 9 18 7 10 07 10 48 11 88 18 48 1 0 1 7 4 08 4 17 9 7 7 44 8 11 9 99 10 88 OI D t U TtlCHT 9 08 0 19 10 57 18 48 8 80 t 11 14 9 87 11 91 1 48 9 87 10 81 11 48 1 80 8 08 10 89 10 48 8 17 4 18 4 47 8 7 8 8 81 10 18 7 10 10 A S S4 4 08 8 17 7 18 8 48 lO ST S 80 4 4lf 89 88 f 9 04 f 8 t IM 8 T I K D A H SO DD 1 Autardaa C at 8 9 10 I0 4 9 S 4 10 I Ooaila 7 89 04 10 14 1U 0 Stopp U ttaiaw k Kniawaï ta VoMxtf hHtAMiU m VAmImf e O V U k k USTEIID4M Oottda a 8 81 10 01 10 87 18 10 S Sl 4 47 10 U iiiMMdu 0 81 8 i4 9 8 ll O 1 L18 4 88 8 48 11 80 SIspt li Niwidorp Uida ka daii en BlaUw k Kmiawqt n HakwidMp keo in bet hfwpiiMl werden rerpttegd bad de tfenie ïü KapiUn gean eokele zieke Kepittn xal niet eerder dan m Maart bv trokkea konnea werdao Staten a BerMl 2e Kah Zitting ran WtMDdag 18 D ember 1895 Na de Staattib ooticg i aan de ord eitetd de conrersiewei Aa Kamer rer adert Zaterdfit ea Z4 0 ooodig ook aaoitaanden Maandag en Dioedag By de behandeling der oor l b grouting drong de brar Smeenge aan op bet rttrbod van bat dragen van wapeneo voor militairen bnitan den dteoit ter voorkoming ran veel ongelukken an vecbtpartyen Ih beer Trajen opparde bet debkbeeld om ter Terliohtiog an den militairen dienfttpllcbt Toor miogegoeden erenati in België de oaders aebadelooi te itellen Oo bear Da Raa billgkte bet dat de minister tbant gaeo reorganiiatia van de etrgd krachten Tooriteld en preei sijn verbeteringen in den administratie ven dienet van hat leger en ryn maatregelen in brt belang der oldtttenroedtng Hg laakte Mhter zeer m Miniiters wiipeltnrige bonding in zake de borordering van ofEcieren en betreorde bet dat by jntat een verdienatelük officier en Kamerlid als eUcbtoffer rsn die wispeltorige zieniiwjjte beeft ui okozen Uy betoogde dat de wet juist de promotie van Kamerleden wilde waarborgen en meende dat da Kamer baar aitapraak moest doen tegen de bonding van den Minister Hpreker critisaardo ook s Ministers beleid in zake de g waran leTerïng dat niet getnigde van sympathie voor da binorntandsche overheid dm aUestini aan de aiscben der leverinK had kunnen voldoen De beer yeegena betoogde dat de mini tor in zake de qnaeitie Seret niet handelde overeenkomstig de wet dia de officiereri kamirleden ook ter bandhaTiog hunner onafhni keiykhmd bni aanspraken wanrborgt op bevordeiiug welke vooral bad moeten verleend f n na dn intrekking van hel wetsontwerp betreffende de promotie van oon actieve officieren De heer Hee nskerk kenrt good dat de min bat vloeken in het legertegen gaat Wat do qnaestieSeret betreft hg g onlL dat de min in itryd beeft gehandeld met do wet De beer Rutgars van Koxenborg echt hnt beter deza quaesta te laten rusten H wilde maar voortvarendheid met de veitlnggebonwen an zal om dia reden tegen de ves ingbegrooting tlamman De baar Sanders prgst jaist den minister Toor xijna zuinigheid en Egne gezonde deukbaalden omtrent de comptabiliteit De heer Gnyot ziet in het geval Seret geen aanranding voor de onafhankelykheid van de Tolküvertegenwoordiger daar ceeofficieren leden der Kamar op dezelfde wyze worden behandeld In de avondzitting verdedigde de minister Ich uitvoerig inzonderheid wat betreft da gewaran en het passearen van den heer Seret Mat aan paar amendementen één o f tot Terbooging ten einde ds paardantokkerg aan te moadigan fordcrda men tot art 28 Door 41 0 beambten van den Zwitserschen Noordoo terspoorweg is een lohrgven nan do directie gericht houdende de definitieve eiscbeo walke het personeel voor 1 Februari wil zien inwilligeu verhooging van de salarixseu beoedan 3400 francs mat 25 pCt en van dia lot 3000 francs met 15 pCt zoodanige regeling van da jaarwedden dat het maximtim na VO jaran dianat ordt baraikt an aan werkdag vaff JO uren Alexandra Dnmas l t anderhalf millioen aan tgna edtiwa en twae dochters na 8 40 8 47 8 14 8 01 8 10 i t7 08 1 14 80 7 8 7 18 7 8 7 4 1M 6 1 10 t l8 t 9 5 88 ïitudt Moonlnoht NiamrarVnlt teptUt loltmluii KotUtdui V ffüt Minwnkuk UMrdraokt o é 7 UoBdl 7 f 8 09 8 91 Üudaw 6 0 84 WMtd 9 7 08 8 18 UlMcW H t ♦ t f Nur A materdan Zgn vader da schrgvar der beroemde romnns is arm gestorven in het hnii van tga SOOD Toen bg zich neerlegde in bat ledikant dat ign itarfbed ron worden viel er aan 20fruMtnk ait ign rastzak op den grond Toan sgn soon dat opraapte en het ham teraggaf ui bgt met ean glimlach Zte ja AfexjiDdar d t is da lonii waarmee ik vgftig jaar galadon naar Parg ben gekomen Hat ia al wat ik hab c Aan bat noodlot of aan zgaa uitgavera had Alexandre I dit echter niat ta wgten wam hg had schatten verdiend maar zg rolden even snel weg aU zg verworven ward o Alez andra U is raratandiger gewaaat Omtrent het g val te VVildervank waarvan in eeo vorig nummer reads mat aan enkel woord ward melding gemaakt dealt de N VV C mede De zeventigjarige weduwe van L Zuiderhoek geb Bina D genhardt leefde sebgnbasr in 2aar bekrompen oinatandigheden Zü getoot zetfi nu en dan ondorstand van de diaconie Kort gelwlen ward zg ziek en Zaterdagochtend stierf de oude vrouw Nu had zg met dan koopman fl W een overeenkomst gesloten dat laatatgenoemdo voor haar begrafenis enz 7 00 zorgen waarvoor hg dagene zou erven wat zg naliet Aan die verpticfating wilde W voldoen Toen er na Zetardagarund maoschen kwamen om het Igk te kisten dtdrn zg in de kamer en eigenaardige vondi t In baddelakenA gebonden vond men 39 rijk dnalders terwgl er in een paar jakkeu nog ptm 38 galden waa verborgen Dit gald nam W iu t bgign van eenii e bloedverwanten van de overledene mee naar buis Ook tg die bet Igk hadden gekist verwgderden zich ns da buitendeur geslotan te hebben Een bewaker van den boedal was niet aangesteld Maandagmorgen kwam men tot een vreemde oiitdekkinii Er waren s nachts mf nsohen in bet aterfvartrek gaweast Zeker zoekende naar geld dat daar mogalgk nog verborgen kon agn had inan zel s de rnst des doodn Kcatoord da gesloten Igkkint geopend en niet alleen hal Igkgewaad aangetast maar lelfs de doode verlegd Ook bat atroo indalwdatede was onderzocht Vrg zeker is ar inbraak gepleegd nm zich toegang tot bat vertrek ta verschaffen Btj de deur was een draaibaar raam van binnen gesloten met wervels Voor dit raam was aan den buitenkant een luik Dat Inik bad men w ganomen en toan eenige kleine ruitjes gebroken en loodawerTels opengedraaid Bg dat raam vond men eenige afga brande lucifers Hoe voorzichtig de ontaarde nMchtelgke bezoekera te werk zgn gegaan bljikt ait het feit dat twee gezinnen die mede het huis bewonen waarin de weduwe as gestorvau areiimin ieta hadden vernomen als de onbezoldigde veldwachter K die ar vlak naast woont De correspondent der N H Ct meldt nog Het vermoeden viel mede op dan aangestèldeii bewaker den veldwachter T Na bg heBdP gedane huiszoeking waarbg eobtar niets gevonden werd beeft T zich Kooals wg reeds meldden door het hoofd gcsohofeen Of hg da ontvrmmdar is of wel een valacb vermoeden niet kou dulden en zich dasrom van het leven beroofde ligt vooralsnog in bat duister In eena toüniwaschinricbting te Meppel iseen meiije in aanraking gekomen met demachine Zas malen werd zg rondgesliugerd voordat de machine tot stilstand kon gebrachtworden maar zg bahiald bare tegenwoordigheid van geeït en kromde haar Hchaaaf zoodatze als door een wonder geen belangrgk letselkreeg Alleen werden da klaedaran baar vanhet ItJf gescheurd t De tArnh Ct ickrgft GOUDA 18 88 11 89 18 4 li ti 18 00 u m 10 4 11 01 11 08 11 18 11 84 8 18 10 7 47 10 11 I S 9 8 10 11 8 07 Wg ontvingen het boekje met de weervoorspellingen van Falb zoodanig ingepakt dat hg die het opent het ook moet koopen Eerst maanden rg r de weinige stuivara dje het kont voor ta gaven het is eau mauscbelijk twak in de toakomat te lazen Maar toen we ons herinnerden hoe da voorspellingen van Falb even raak ja misschien nog vaker taalden dan uitkwamen verbraken wgdezegeUn maar niat en besloten Igdaaam af te wnch ten boe bet weer zou zgn als hot ur wai huvr odien wat hetft men er aau in Januari ti weten dat het kalf Maart zal sneeuwen of kan ook wal ons aoo bellig wotém 4ftt aar dan aehanm veir den bak staat c Seboontja Arons bat meisje dat ta aBer toganboBcb vardwenan ia beeft varmoadalgk in bat water den dood gaaocbt na bat rarnaifaan van het telenratallande bariebt t de jongamao met wian g twae jaran waa gaeogagaard ar ni toTardacl t mat baar tatronwan Als aao bgtonderbaid kunoan wg ooian lezers maedaelan dat bij dan bekenden Uitgever Ernea Flammarion ta Pargs een Frausche vartaliug van de 100 gunstig ontvangen Cbineesche Karaktertrekkan fan W MeiacbkeHmitb zal versebgnen Ook da Franacha nit va zal geïllustreerd worden mat da aantrakkalgka illustraties rsn J van Oort Aan deza madedeeliog kunnen wg nog het bericht toevoegen dit de Nederlandscbe uitgave op veler verzoek binnenkort ook kenrig gebonden zal worden verkrijgbaar gestald In da maanden Aognstns September an Oct zgn opgravingen gedaan aan da oevers vaa da Dnieper en de Bong Daarbg zga da boDwrallen gevonden van de onde hoofdatad Olbia wsarvan de geachiedscbrgver Barodotns spreekt Do muren der stad zgn vrg goad bewaard gebleven daarbinnen heeft men tal van beeldjes van tarra cotta vaien en aodara voorwerpen gevonden Bovendien zgn da overblgfselan van veertien andere steden aai het Iicbt gebracht Deze plaatsen waren alle gelegen aan de rivieren terwgl zg aan da landzgde baschnrmd zgn geweest door aan muur In een dezer staden is ran Griekscb standbeeld gevonden dat achter door da onwetende boeren waa fari ield De afdaaling Noord Holland der Broederschap van candidaat not ariaaan in Nederland vergadert Vrgdag 20 Dee a i das aronda half negen in Kraanapolakyc te Amsterdam In deze vergadering lal de bear Cfa Misaroj eene voordracht houden over ContractaerTrgbeid De beeren Van der Broek en Barnerald Koog te Amsterdam hübhea als coucesiianariasen voor den aanleg ran een waterleiding te Veendam Wi achotan 0 en N Pekela eo Wild rvauk v lenging der coneesaia tot I Mei 96 verkregen Blijkens bg het departement vap marine ontvangen bericht is Hr Ms korvet Alkmaar onder bevel ran den kapitein laitaoant ter zee A W F Ü van Woerden den iSdeo dezer vau Amsterdam naar IJmoidaa vertrokken ten einde van daar bg de eerste niet te ongonstige geleganheid de raia naar da Middellandsebe Zee ta aanvaarden 3t Ct De moeder van dan haar Casimir Pariar beeft volgens de Vosa Ztg c baar geschiedkundig vermaard kasteel Viaitla in Daaphina voor 500 000 fr aan eenige fabrikanten uii Lvon verkocht Gisterenmiddag is in bet Wasterdak aanicbtiitanvoerder die laden moest in daZingaribg het uittattao van gn boom ta water geraakt en jammerlijk rerdronkan In de Scberroaer ia op de boardarg van danheer K Oly Dz de eerste proef genoman omhet gas uit den Nortonpnt dienstbaar ta makenvoor kamer en keaken en wel met gnnstigenuitslag Volgens den heer Erkamp ait Alkmaar die den ketel en deciding plaatste iser genoegzaam gas aanwezig om de kamar aa de gang van licht en da keuken ran koukgasvoldoende ta voorzien f r Door baaien Tarstonden Een afgrgieigk drama werd onlangs te Addab in West A ika 8 48 8 1 11 18 7 9 7 9 8 0 8 18 8 98 48 9 7 10 04 10 11 10 18 10 97 8 0t afi etpee1d 9 08 11 8 9 4 M 9 10 9 43 9 8 9 8 17 14 41 47 1 8 98 10 01 l 0 3 49 4 1 17 8 08 7 58 S8 fff 14 f 8 9 8 10 0 8 09 9 07 10 84 98 kO 4 8 8 419 49 11 10 Nootdorp Laidaokaidam Hakandorp 7 4S 8 4 18 7 48 9 4 11 18 lUn Ukaid ugnataoa no Ltratpool da baar W S Tukn bagaf lich mat aan lakam haar Bryant arana na te Li prpool woonachtig in aan inlandash airiuig op da raada toon de boot door den stroom dwara kwam te liggen eo onmiddellyk omaloag loodat da beid opfaraoden te water gariialilao Mr Taakar dia niat xwasmen kon nep luide om hotp waarop mr Bryant die een uitalekand iwam mar ia ham bo an watar trachtte te hoadan en al het mogehjke io bet werk ttetde om sQo vriend ta redden Bg lou ongetwgfeld gealaagd ign indien er niet ieta ontxcttend gebeurd ware Plotieling doken ar ol een aantal haaien oit da diepte op die den ongalokkige met bon reeealgk gebit hg de boenen grepen en elkander bun prooi batwiattao waardoor mr Bryant genoodzaakt waa agn rriend loi te laten De ongelakkige Tordweeu onmiddellgk io de diept en werd door de traatinohtige monatera Teralondan Mr Bryant staagde er in den oerer in oitgepotten toeatand to bereiken echter niet londer eenige malen door haaien te xijn erontmat eo licht aangebeten De gahaele batalkiog dar aarde wordt op 1448 miltioen geachat Hierran bewonen 791 millioen Aiië 331 millioen Europa 210 millioen Afrika 163 millioen Amerika en i millioen Anatralië Jaarlgka sterren er op de geheele aarde ongeteer 35 693 650 menschen en elk jaar worden er p m 38 352 000 kinderen gebaren Zoo groeit de venschheid elk jaar aan met 2 558 650 iielen Wanneer men deze cgfers rergelgkt met de opperilakte der bewoonde landen dan bigkt biernit dat er nog in langen tgd niet voor orerberolUing te reeien alt Op dit oogeoblik wonen in Ëoropa 331 millioen menschen HoeTeleo tonden naar die aerhooding in het bijna evengroote Aastralië dat aleehta 6 millioen inwonera telt nog oiet plaats knnnsn vinden In Afrika dat 8 maal Eoo groot ia als Ëoropa wonen ilechta 210 millioen lielen Amerika dat 12 maal ile opperilakte van Ëoropa heeft telt nog 168 millioen xiolen minder Ala de geheele aarde evendicht herokt waa als Eorcpa dan lou l 12 978 toillioen bewonera bevatten dna 11 530 mitlioan bewonara weer dan thana Daar de menichheid alk juar aooals men boven liet ongeveer mat 2 millioen aietan aanwaat zouden er als de tegenwoordige toeneming voortduurde wat natonrIgk niet geheel het geval zal zgn nog meer dan 4fiU0 jaren makten verloopen eer de geheele aarde evendicht bevolkt is ala Europa op dit oogeoblik Vrees voor overbevolking ten opzichte van d geheele aarde beataat ar duv in da eerste jaren nog oiet Eau luitenant van het garnizoen te Um booillet heeft een jong soldaat met de rg eep gealagen De bataljonscommandant strafte den officier voor het front van het bataljon met acht dagen arrest de eorpsconimandant veranderde deze straf echter in zestig dagen veatingatrar In da slikken voor dan calamiteiizen Leendert Abrahampolder te Cais ontstond beden bg het begin van de Zandkreet aan de zgde der Oosterschelde aane afsohuiving die eene lengte heeft van ruim 300 meters bg eene breedte van ongeveer 40 meters Voor den polder is niet het minste gevaar M C Vier kinderen levend verbrand Ben trenrig ongeluk bracht dezer dagen een der dichtstbevolkte wgken van de stad Posen in opschudding Vier kinderen oadden bgalwezigh id der ondera met lucifers gespeeld en zaodoende bet huis io brand gestoken Men vona de vier verkoolde lichamen der kleine slachtoffers tegen elkander gedrnk t in een hoek van de keuken De melkboer P de Boer wonende PieterNienwlandstraat te Amsterdani wilde gisterenavond omstreeks 6 oor met jok en emmers den overweg bij de Wgttenbachstraat passMren niHtegenstaande bij daarvoor as gewaarsehnwd daar de trein in aantocht was Midden op de spoorbaan werd hg door da locomotief gegrepen en totaal varmorseld De ongelakkige laat vroow en kinderen achter Door den burgemeeater itrandvonder ran Wielingen zgn aan den Kracschan conani te Ama rdani gezonden de doq hem in ootvangat genomen qaitantiSn rekenagan aehaapa en particuliere brieven afkomttig van het Franaebe barkaehip Camarville Tan Havre naar Portan Prinee kapitein Ch Bojo Waaracbgnigk is dit Vhip met man en mnia Oiatar avond omstreeks vgf nor ontatond brand in dan ta gtwinkel van den hear Oosten Nieowendgk 9193 t Amaterdam De brand moat ontstasa sgn doordat de win Mier de kaars van den stok waarmede h t lieht io de nitstalkaat wordt aaogeet ken liet vallen Da brandweer blnKhle dan 4 tand apoedig De moord te Rotterdam Naar de N R Ct a vefneemt staat do man van wien het verhaal jnet den handwagea afkomstig is in igne verklaring geheet alleen Niemand is er die tot nog toe sgne verklaring bevestigd heeft Zgn er personen die de juistheid vau bet verhaal met den bandwagon naar wsarhaid kunnen bevestigen zg zonden met verklaringen te geven aan joatitia eo politie een dienst doon Van Berkel en zgne gevangen genomen scbooninster blgven ontkennen aan den moord metleplichtig te zgn Ook f isteren zgn weder erschilleode lieden waaronder familieleden gehoord Het dreggen door de politie Maandag eo Dinadag io den tloeiem en aan da Slaakkade to Rotterdam geschiedde op uitdrokkelgk verzoek van den rechter van inatruetie Gisteren werd het dreggen dat vermoed Igk van daag afloopt in da Kolk aan het einde van den Boeaen bjj dei Ooifzeedgk voortgezet BuUeDlaodsch Uverzlcbt De stryd in de Itsliaaosche Kamer o er de koloniale ijaaestis is uog niet besliet De heer Cri pi riep de Kamer ledeu di tot de regseringR Qieerderhttid behooren tot erue vptgadering byepn Aanwezig waren 181 atgevaardigdpn b nevQns alle ministers De miuistarpresident hield een redovofring waarin by d uitdrokkslgke verklaring afleKd dflt de Itslianen m do eerste p aats verplicht iijo in Abesninie het groodgebidd hetwelk zg tan gevolge van da uedurlaag by Amba Alftgi moeiten ontruimen t heroveren WKt er verder aal gebeorem zeide de baar Critpi zat later worden uit emaskk De rcfEa rings bUden blyren vertriiuwen dat de meerderheid in de Kamer den beer Cnspi ook b i deze qasettie lal steunen Uit de BoodRchap die door President Clevekud Han h t Coniïrei an Waahingtan o er dn Venezoelaansche qaaestie is K onde blykt opnieuw en nog duidelgker dat de Atuenk Unie zich zoo uoodig zelfs krachtig verzetten zal tagen een optreden vdb Ëi geland om president Grespo tot toegeven te dwingen Dit IS zeker van niat gerintfe beteekenis 1 Cleveland zegt dan ook aan h Fslot van zijn Bood Lhap dat bjj ten vuile beseft at de ge volgen die uit dit optreden van de Ver Staten zouden kunnen voortvloeien maar voegt by er bg niets ware erger dan een laksehe onderwerping aan onrecht en bet daaroit voortspruiteud verlies van nationale eer Zulke taal moet dso Amerikanen bevzllen Alsof ar een oorlog op til was hpett de Irish National Alliance reeds 100 000 man der regeeriug aangeboden om den Brit te bevechten Dit aanbod gaat dus uit van die Ieren die kort geleden nog in Chicago dood eu verderf tegen ËugelsDd hebben geblazen als een wraakneming 0 er de verdrukking der Ieren en de ervol png der misdadige Fenians Daargelaten nu dat de regeeriug der Uniewel bedanken zal voor bet aanbod indienZIJ dit nog doet staat de zaak noti nietzóó ernstig dat een botsing onverrngdelgkmoet beeten Wat de Unie had gewild ia datBrittauje het geschil met Venezuela asn aeufcheidsrechter had onderworpen Maar dit deed de reiieering in Londen ni t en onder dezeomstandigheden zegt e Boodschap is bet gouvernement der Unie verplicht de juittegreuMeheiding tussclien Venezuefii en BritschGiiyana vast te stetlan Derhalve verzoekt de president het Congres era crediet toe ie staan opdat eene bgzon derfl coromiHsie daarheen worde gezonden mft dn opdracht een onderzoek ter plaatse in te stellen en zoo npoedig mogelgk een rapport daarover nit te brengen Zoodra dit rapport gereed ïrc aldus gaat de Boodschap voort zal het de plicht zgn van da regeering der Vereenigde Staten om met alle middelen die haar ten dieasta staan zich ta verzotten t gen ËngeUndi aunexstieplannen indien althans nit het onderzoek blgkt dat een gedeelte vau bet gebied waarover het geschil loopt aan Vrnezaela toekomt De reireeriog moet dan Ëogelands haodelwgse als aen opzattejyka aanrandibg bpscboQweo f De Ëngalscha ochtandbladen spreken in verontwaardigde taal over da boodnebap fan den president zg zien ar tot op zekere hoogte aen lerkiesingsoianoanvre in De Times zegt nog dat Engeland ign rechten en belangen wel zal weten te verdedigen als de regeeriug dar Vereenigde Staten de gadragiilijn aannean dia lo de boodschap van den president wordt roorgeschreren Onder da telegrammen van gisteren werd gemeld dat ta Fargs de in desa dagen vaak ganoanïde reehercbaur Dupas die zoo lastige o uthollinfieo ia den Figaroc deed betreflfende da verhouding der Fraosche Regeering ten opaicbta van den Panamist Arton gearresteerd was Ook ton Royère advocaat van Arton gearresteerd zgn docb èit wordt tegengesproken Da door den ondminister Eibot Tsrlangde gerecbtelgke instruotia ter zake an Arton s onthullingen ini den iFigaroc is opgadragan aan den rMhtar commiiaaria Bapinas di begonnen is mat huisxoakingan bg aan gawezen bankier en bg den oud fgevaardigde Ligoerre doch zonder resultaat In d o Pargschen gemeenteraad is de pr feet der Saine gain ter peil aerd over ht t verlof verUend aiu den grmeontaambtaoaar Lrfèvre dia vol dos d beweringen nit naam van da Frensche Kegeeriug met Arton ooderbandald zon hebben De prefect der Seine antwoordde dat bet verlof gevraagd was weseus familieomstandigheden Ug zegt niet te makaa ta bebbfu tuet wat de hear Lafèrre te Loadan heed gedaan maar erkeut dat de beweegreden voor het verlof verkaard was opgegeven en de ambtenaar daarvoor en berisping verdient Het c jverwitchle hezoek van keianr Wilhelm bg prtus Bismarck to Kriedricb rubs heeft tu sommige Duitsche kringen uogal opsieu gfwekt Ondank de toeuaderiug in het voorjaar vko IHHi ondaiika de eerbetoouingeu bij den 8t abeu verjsardag van dnn oud kaui ller was men nog steeds van meoutog dat de betrekkingen tusschen den monarch en priu ItisdAirck niet zeer hartalgk wareu on men werd in di meening gesterkt door de bladen dia met Friedrichsrube iu verbinding itonden De huudinff somtgds dtwr dn blad u aangenomen nog oolangH in den vtrgd t eu den minister Vou Boetticher en tgd us de crisis in bet uiiDisterie van bJnnenlatid Mïha taken was wet in staat den wrevel op t wekken van een bewegelijk J eu lichtgaraak vorst als keuer Wilhelm Toch IS de keizer groothartig enoag gewetiit deu nnd kansetinr t bezoeken op zijn bintenverblgf Wttarschijnlgk oui hsm pevfoonlV k uit te uondit tto de fefi teii au 18 Januariter berdenking vau de stichtuig des ryks bg te wonen Politieke beteekeuïs wordt aan dit bazoak niet gfhecht men ver viièht met dat prins Bismarck zich er door 7 bI Inten afhoudun van zijn sirgd legen dan tnieuwcn kot rs De deputiktÏH van 220 lUth een scha boeren bseft Weenen weer verlaten niet zeer voldaan over het reaultaut vsn hun tocht Zuoals men weiït kwsmon v ij deo keieereaii verzoekschrift aanbiedbo waarin ontbinding van den Galicischen I janddag gevraaad werd omdat bet bg dn verkiezingen niet vuUans de wet zou zgn toe egiian De kiizer beeit hun zes vertaaen woor ligero diu hem dit verzoekscl ft kwamen overhandigen tamelijk ungoüdig tot getiproken De bezwaren zouden natourlgk onderzocht en voor zoover zg gegrond werden bevonden eggsnomen worden en de deputatie kon overtuigd zgnj dat de Huthenon hem even na aan bet hart lagen sis de auder volken der m yiarcbie Maar de keizer prak er zgn misnoegen over uit dat de Ruthnnen in zoo groott n getale waran gekomen een dergetyke toptocht was eau even kostbiUs als ongepaste oianirestatia en allerminst geschikt tot baraikihK van het beoogde doel Deze teb pa terecbtwüzinu van den keizer die anders altyd even ii iozaam is zelfs tegenover den eenvoudigste zyner onderdanen hebben de Rnthenen zich op den haU gebaald door de o nf iindigheid om dudelgk na bun aankomst te Weenen gi roeene zaak te maken luet de anïlhemieten en de socinaldemocraten In eeu antiHemietinche vergadering die g bywoonden werd heng ie ve de grttrokkeu tegeu dnn ministerpreiideni BnAeni eu in een si ci al dpmocratischo byeenkomst hield enn der Ratheenscbn boeren fan toespraak waarin hg verklaarde dnt de onder drukte Riitheenscha boeren en de arbeiders b i elkander behooren na da vargsderinff trokken al de meetiutf gangers in optocht do t ds stad üU lieten schiinp oh ute op Badeni hooren zuotdat er verschetdeoe m hechteni werden genomen Door dit alles hadden de Kathenen bet bg den keizer verkorven Te Konstaotinopel btgft hIIhi rustig on danks da aankomst der Europeesche kanon ueerbuoten die nu zoo goed als voltallig zya Daarentegen weten de correspond en ten van de Timfs en de Standard te vert Hen dat de berichten uit Klein AziS niet gnnstiir luiden tarwyi tevens op het eiland Kreta weer ongereg ldheden zgn voori evalleu Te Weenen zyn ook dergel ke tgding n ontvangen maar daar wordt ar geen b zonders waarde aan gehecht I I 1 I I UAUKTtiERl 0 T £ M aV UCU 19 Dec 1806 GraneD wedor mei ftrooten UDVoer In ds prezen kirsm weinig versadanng Tarwe aeeuwscbe 6 80 T SU lndere dito 6 50 k 7J Afwijkende K BO i f 8 Polder Ï 7B i 8 40 Eogjcs Seeaweobe 4 Si l I0 Polder f 8 80 4 4 Baitenisndtohe por 70 k 8 60 i 8 B0 fterst Winter a 80 l f 4 SS Zomer 8 80 il 4 Chevallier 4 7S f 5 60 Harèr per lieot S 80 4 S tO par 100 kilo 5 B0 k 6 Henneptssd lolsndMh 7 i 7 Ï6 BuitenUDdsokfi l 7fi i Kans riezsad 7 50 i 8 75 Koolzaad 6 B0 7 60 Erwten f Kookarwteo 9 k 9 50 Kiet kokanda i uit Dlai dHha voererwlen per 80 Kilo 4 70 4 90 Boonen Braice boonen 10 76 1 11 50 Witte boanao 1 k f 18 40 Dnivenboonen 5 75 Ö I PsardeDboaosn 6 i S flO Uais per 100 Kilo Boat Aowrikaaasaha 4 90 jt S IO Cin aaaUaa ƒ 7 i 7 85 VaaHAacT Ualkvas radst aanvoer haadsl an pnjieo vrg el Vetta varkan goede saavoer kandel matig 1 k 18 ot par bslf KO Biggen voor Kaftelaud foede aaavoer hendel sBsiig 14 il4 0t per balf KO Magera btf goa groote ssnrow hanitol tUuw 0 35 0 70 per waak VelU sohspen groola aanvoar hsDd l sasr Ssuw ƒ è ƒ Kuohter kslvaa red sanvoar handel vlug k 19 Oraskalreran goeds aanvoer handel vldk 40 5 Fokkalveian Aangaroard 40 parten kaas Handel vlag Ie aual ƒ 94 k ƒ 88 8a aaal 4 ƒ 94 Zwsardara ƒ Neonl Uei Undsohe l 4 Boter goeds aanvoer handel matig Goeboter l tO 4 l 0 Weibour ƒ 1 4 1 10 p Kilo A Vrgdag marktdag mM meiMÊAÊTKMT HEERENDASSEN A vaa OS A March TailUear Kle wog K 73 UOUDA ItiMirs van insti r laii 10 lO0 7 il I4V M 17 IV 10 dl 71 l Hl w ♦ l s lOoVis 7Vs 6t 710 71 lOl l 100 MIV 1 77 10 V 100 U s 97 ICIOV 10 V M s ir 14 U s 1 41 1 DKCKHBKIi Vorkrs slotkoara NaiiaaLiSD Can Nad W S i i dito dito dito 3 dtto dilo dito S HoNO a OM Uoildl 881 884 lT u Inaohrij lol 1881 81 5 UosTtNs Obl in M im 18 8 I lUo ia tiUar XHü fi PoHTLOAL Ultli mat flOUpOD U dito ttricat 8 aiisi iiu UU Biaoanl 1804 4 dito Geoons liSO 4 ditobi Halbi ltBI 4 dito bg Knpa 188 a 4 dito in KOud teaa 1888 8 dito dito dilo 1884 i SrAHli Parpel sobiild 1881 4 T lM l epr ConT laan U 0 4 1 Jan losfilnft serial iao lefiuioK sarta ZuioAra Idr obl 1891 Mllioo Obl Buit Bob 1810 8 V IUult Obl 4 onbep 1881 MaraaoikH ObÜKStian 1811 8 RoTTMDiH Slail lwin 1894 8 Kbd N fr llaoclaU aand Araodib Tsb Mu Onltoatao Uvil Uaataelispplj dito Arnb lijpotbaekh pandbr 4 lult MÜ der Vorstenl aand s Or Hjrnothnekb paudbr 8Vi Nsdarlanilaaha bank aand Nml Haadelmaa b dito N W k Paa H p b pandbr Ro Hrpotbaakb pandbr 3 Utr H n tbaekb dito 8 l OosTUa OostHoo t bank aand Klisl HjrpothMkbuik undb 4 110 98 1 l 101 s iV is 101 100 1081 iVZ s mfl 10 104 ♦ IS Ml 184 Wli 10 io v lol 118 lil 184 88 118 Maiw U O Pr Uan oarU 8 Vlu Holl U Spoorw Uij aand Uy lot Kipl r gt Bpir aand Had lad SpoorweKoi aand Ned Zuid AMk Spra aand 8 dito dilfi dito 1891 dito i lTlul 8poorwl 1887 89 A KoM Sl 81 Zuid lul Spwmf A H obl 8 Poli Warsabsu Weanan aand RtlsL Or Husa Sp MiJ obl 4 Baliiaobe dito aand Paatowa dito aand I Iwana Dombr dito aand 8 Karak Cb Atow gp k p obl 4 dito dilo oblig 4 18 Imailt üant Pan Sp Mij obl 8 1 ht Il Norlb W pr aand dito dito Win 8t Peter obl 7 Danror k Rio Or 8pm aart a lllinoii Central obl in good 4 Uuis k Nashrill n r aaad l Meilao N Bp Mij leh p o 8J 18 IK 104 Klas Kansaa r 4 pat pre aand N York Ontario k Waa aand dito Psoua Obio oblin 8 j OrofroB Calif Ie brp io noud I 8t Paul Mina k Manlt obL 7 Cn Pao Hoofdliin obli 8 I dito dilo Lioa Col lahyp ü lli Di Cao Boutb Cart r aand ÏM C Rallar kNa leli d e O Amstard Onnlbns Hjj aand Rottard Tram an Uaala aand Hid Stad Arostardam aaod 8 Stad Rolterdam aand 8 1 11 118 Bium Stad AntirerpKnl887 l s Stad Hrnssal 1888 l s Hosa Tbeis R iullr rieaallacb 4 Ooarnia Blaatolaaninft 1880 t K It Coat B O 1180 1 Sfami Blad Madrid 8 1888 Nan V r IW Hro Bpobl eert BnrgerliJken 8t nd OËBQKEN li Dee WilfaaltDioa oadara P Slolk ea J MoUnaar 18 Dea Jas oodar T Rasat eo O C san Dam OVERLBÜKN 16 Dae C na der Slaga 7i j 17 h Zufldffld 78 j y Baenirltk QEHUWD P iortfn f E ran das BoKert J Kortlerer aa A de Oroot OVERLEDEN J Smit