Goudsche Courant, zaterdag 21 december 1895

o 6846 34ste Jaargang Zaterdag 21 I ecember J805 mmxm mum MeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regeU a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd ADVCRTENTIfiN r Openbaar Onderwijs Toelating vaii Leerlingen op de ïussclienscliool De COMMISSIE van TOEZICHT op het LAGEtt ONDERWIJS alhier maakt bekend dat de Inscbrljviug vao Leerlingen wier plaataiag men met den l FEBRUARI 1896 op bovengenoemde school verlangt geschieden zal in het schoollokaal op VRIJDAn 27 DECEMBER 1895 des namiddags ten vjjf unr Voor verdere byzonderhedeu wordt verwezen naar de aanplakbiljetten Namens de Commissie Ife Secretary J H VAN DER VOORT Gouda 19 December ISOrj Tegen FEBitUARi gevraagd oene Flinke DIENSTBODE Adreg SAAM 189 Het ongeval mijne Mag azijnen getroffen tijdens inijn verblijf te Haableh op 18 dezer zal niet hinderlijk zijn op de uitvoering der orders Alle orders zullen met de meeste zorg en op de gewone wyze worden uitgevoerd J VAN OIJE a E O OUIDA ten overstaan van den Notaris G 0 FORTUIJN DROOGLEEVER op MAANDAG 23 DECEMBER 1895 des voormiddags ten O ure aan het lokaal w jk K No 252 aan de Peperstraat VAK en verdere HOEKENDE GOEDEREN EEN BEANDKAST mi jewerkt GüUÜ eu Zllvei m Te zien Zaterdag 21 December 1895 van 9 tot 12 en van 2 tot 4 uur Ken ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zeltbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWAIUi G Hollandsche uitgave Dcet 27 aib Prj s 2 gulden Ieder die aan de verachrikkeiyke gevolgen vaii deze ondeugd lijdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlyka duizend van eea zekeren dood Te verkrygfen bg het Verlags Mi azin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bediag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Grijs Haar meer DE NIEUWE LONDON doet Geen de gryze haren binnen enkele dagen verdwiJQei maakt het haar glanzend en zacht bekt het uitvallen en neemt de pelletjea van het hooid Eischt op den hals van den flacon DÉPOSÉ Verkrijgbaar in flacons van l SO ƒ 0 5 bg ƒ J C Gouda Snelperadruk van K fiaiNKMiN b Zooh Spaar en Hulpbank te Gouda HIST BESTUUR maakt bekend 1 1 dat de Laatste Zitlinjjf in 180 zal plaatshebben op lll4 41DiiG 93 UECEMBGR 2o dat de Kerste Zill ing in 1896 zal plaats hebben op ZiiTERU tG 11 JTitllUilRI k dat tot Bijschrijving der Kenten oVer 1893 geleg enheid zal bestaan in het g ewone lokaal in het Gasthuis van MilAKDAG 6 JitmUARI tol en met VRIJDAG 10 JAIIUARI 1806 telkens van 8 9 des avonds Alle houders van jSpfiarbanhboekjes worden opgeroepeil om e n dezer avonden de Kente te doen Bijschrijven daar nalatig heid in deze bij te rugvraajj van g elden tol verlraying zou kunnen leiden Het Bestuur voornoemd Dr W JULIUS waarnemend Voorzitter D RÜYTER Secretaris De l rij § van 300 00O Afark viel voor twee trekkinijen der Hertogelijk Bninswijksche Staats Loterij in myne Collectie by de laatste trekking kon ik weder talryke pryzen aan mijne spelers uitbetalen Bij deze aanhoudende prijswinningen noodig ik uit tot deelneming aan de nu beginnende ISO LOTBÖIJ Prijs vaif eventueel M 600 000 300 000 200 000 100000 70 000 eo düo 50 000 40 000 80 000 24 000 20 000 spec lOO OOO LOTEN verdeeld in 6 trekklni en SO OOO PlilJZEX 11 Prijzen k M 15 000 2 12 000 22 10 000 2 n Tl 8 000 3 C OOO 05 n 5 000 2 4 000 100 3 000 211 n 2 000 623 V jj 1 000 1048 1 500 etc te zamen 10 Millioen 545 000 Mark in Goi i Voor alle trekkingen kost een Kwart Lot Mark 53 half en heel naar evenredigheid Voor de Eerste Trekking op 9 eu MO JtU VAnt iS90 v rkoop ik tegen inzending van het bedrag in geld of poswissel stechtn origineele loten ACHTSTE KWART HALVE HEELE PL 165 f3 25 f6 50 f 13 Officieel plan en Trekkingslasten gratis Prompte uitbetaling HooH Collecie èr Biuiiswijksche SlaalsLolerij Kraunschweig Duilschliim W H GRÖPP ïhanf is voor iedereen iHadanie Saiis Géiie het aardige interessante geestige en boeiende stuk dat aan zoovele tienduizenden voldeed als Korean verkrijgbaar Gebr E M COHEN geven pit en stellen alom verkrijgbaar Het pakkend en boeiend verhaal de interessante Historische Homan IvHad amLe Sa ra s 3 ê3n e Uitmuntende Nederlandsche vertaling door H van ENCK geïllustreerd met bijna 100 prachtige platen Dit werk verschijnt in 3 kloeke deelen royaal fornjaat onder de titels I De Strijkster II De Vrouw van den Maarschalk III De Koning vau Home a 1 60 per deel of in 24 afleveringen i 20 cent per afl Zeldzaam werd een zóó groot publiek zoo getroffen en geroerd als door het verhaal dezer interessante en dappere heldin EDMOND LEPELLETIER in samenwerking met VICTOBIEN SAKDOÜ en EMILE MOREACI hebben door dit we rk buitengewonen bijval geoogst Het avontuurlijke en vooral historische omtrent de MARÉCHALE LEFEBVRÉ Hertogin van Dantzig oin hare openhartigheid en kordaatheid bijgenaamd Madame SANS GÊNE de talrijke pakkende bijzonderheden ontleend aan Mémoires en Documenten over de personen die naast baar leefden vele niet algemeen bekende intimiteiten over do en en ov f het karakter van Napoleon I maken grooteu indruk Dit werk is dan ook zeker het mooiste interessantste boeiendste en wegens de vele aardige en vroolpe tooneelen het meest pakkende boek in den laatsten tjjd verschenen Alom is de inteekening daarop opengesteld tegen 20 cent per aflev kompleet in 24 afleveringen of in 3 ingenaaide deelen a 1 60 per deel en gebonden in rijken prachtband ƒ 5 90 Prospectussen zgn alom verkrijgbaar bjj de Uitgevers Gebr E ft M COHEN te JVymejun en te Arn iem Wni is d beste inwruvüi tegen Jicht nal Bhemnatiek Leaaeapyaea kortom fcv MBrPain Expeller g ÏB mti ket bnti mm aan te wsudeo tagea = g t MerPainlxpeller E ïï ABkerPaifl Expeller PiMS 90 o it n oant sa fl 25 ie imak Voorhandea in it nuaate Ipotliekaii m bij F Ad Riohter i Oo U Sottardam F AJRXJa Ta Gonda biJ A WOLFF Markt A U4b en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt OKANDS MAOASIHS DD Frintemps NO UVEAUT ÉS Wij verzieken de Dames die ons geïUa treerd modealbum voor het Winteps zoen nooh niet ontvangen hebben dit ta willen aanvragen aan Mi JULES JtLUZOTAC Pirii Hetzelve wordt dan omgaand gratis n franco toe ezonden Bestellingen van af 25 franci vrg van all kostnn aan huis met 5 varhooging RriiipUIUi kulopr I lonndul 1 1 F CUIJPERS Westeinde 37 Den Haag IA 0 S Rejiareereii Buitenlandsche P IA N O s utt de eerste fabrieken in ruime keuze Amenkaansche HARMONIUMS door directe iinportatie tegen ZKER L ACIK prijzen Inruilen van bespeelde Piunu s Agent m Guuda un Oiiislreken KLEIWEG Wie zeker zijn wu de Echte Eikel Cacao te ontvang n tesamengesteld en na vele prcofnemingen in don handel gekomen onder den naim des uitvinders Dr Miohaelis verraardigd op de beste machines in het wereldberfsmde étabblissoment van Gebr StoUwerck to Keulen elsche J p n2icfeaeü5 Eikel eacao in vierkanten bussen Deze Eikel Cacao is met melk gekookt eene aangename gezonde drank voor d gelijksch gebruik een i 2 theelepel van t poeder voor een kop Chocolate Als geneeskrachtige drank bij gevd van diarrhee slechts met water t gebruiken Verkrijgbaar bij de voornatmste H 1 Apotbekers enz p t Ko Ko proelbusje f 1 80 c 0 90 c 0 35 Generaalvertegenwoordiger voer Nederland Julius MattenkiMit Amsterdam Kalveistraat 103 Zeer ITette Gesteendrukte mmABTJES worden GELEVERD door A BRIiXKMA o Zn BINNENLANP GOUDA 20 December 1895 In de zitting van den Gameenteraad van heden waarin aanwesig waren 16 leden afweiig was de heer Hoogenboom kwam o m een voorstel van B en W tot opheffing der BorgeravondBchool en in de plaats daanan op te richten e n avondschool voor ambaohts lieden en een rapport van B en W ontradende de exploitatie eener telefooD gelciding Tot onderwiizeres aan de TusschenBchool werd benoemd mej M B Butgersdijk met 15 itemmen Aan de agent van politie H Wortman die wegens lichaamsgebreken ontslag had verkregen werd een gratificatie verleend vau f 250 Id ons volgend unmmer lulLen vrg een oitgebreider verslag opnemen De heer A de Goederen is geslaagd voor het examen Boekhouden Middelbaar Onderwas Wy worden verzocht meda te deelen dat d opvoering van de HoU Opera Itca op Dinsdagavond niet kau doorgaan daar da eerste taogereiï die de hoofdrol touTorvQ laiSt Mej M door sterfgeval van diens ouden heer daardoor verhinderd is op te treden De hfeer J W Ritté die als ipreker Zondag 2 Dec voar de Nederl Boomsch Eatb Volksbond xon optreden ii door xiekte verhinderd De heer Jac P van Term lid van het Cant Bestaar e Amsterdam erI tgo spreekbeurt a B Zondag verfnllen By kon besluit is met ingang van 1 Januari 1896 ter vervanging van ds aftredende a niet herbenoembare leden van de geneenkundige raden tot lid dier radsn benoemd voor Zuid Bolland dr F H G van Tterson alhier Vooir een jongfu uit Boskoop die een reeds gebruikten postzegrl van 5 cent van het stempelmerfc ontdeed en als ongestempetd weder gebruikte vorderde het openbaar ministerie by de rechtbank in Dan Ha g gisteren f 10 boete of 10 dagen hechtenis eene lichte straf met bat oog op de jeugd van bekl FEVILLETOJX Toen kapitein Dane zijn dn on twintigste jaar had bereikt vertrok hij met iijn regiment naar Canada nn een verblijf van eenigo jaren in En Lady Adelaide Zy was eene echte coquette Geen nan kon zynt Hefde aan aan ydeler w en De twee personen uit Woubrugge die verleden week voor de Hasgsche rechtbank terecht atondeq wegens bemoeiliiking van een wielryder oj den Lagen R udyk naby Leiden werden gisiejin van de hun ten laste gelegde belemmeriu van den openbaren weg vrygesproken doel een hunner kreeg ter zake van mishandeli g van den wielr der f 25 boets of 25 dagen hechtenis De vrouw uit Looiduinen die eens 83jarige buurvronw mishandelde werd veroordeeld tot f 10 boete ot 10 ilagen hechtenis Op het Oostvestptein te Uottsrdnm is gister middag door pene tilbury aan een landbouwer te Kapelle a d IJael toebehoorend e overreden een öéjange doofe vronw Ëen der wieten ging haar over beide bcenen waardoor z vrij ernstig letstl bekwam De Tiid € meldt Een onzer stadgenooten keerde in den narht van Maandag op Dinsdag te ongeveer half drie langs de KeizerBgrnoht naar zgn woning Op de hoogte van de Leidechestraat ag hy een vrouw staan met de hand tegen een hoorn geleund By zyn nadering begon de vrouw eensklaps te roepen en dns dacht de voorbijgaiig r dat zy ongesteld was Wat ontdekte hg echter Dat de arme vrouw blind waa Hy vernam toen terwijl hg haar naar huis geleidde het volgende Zy was omstreeks éi o nur oit haar werkhuis waar ze nog eenige kleine zittende bezigheden verricht door iem die haar wel meer vergezelt naar hni eid Blijkbaar waren ze erg omgeloopou eiM nuas haar begeleider daarenboven hmcmar rii geweest zuó zelfs dat hy haar aan haa ftH overliet De arme vroow wist niet eens waar zywas ioaar was toen ze eau boom voelde maar biyven staan totdat redding voor baar opdaagde Gelukkig wad ze toen spoedag in veiligheid De burgemesiter der gemeente Krnbbaudjjks verzoekt de i G Crt namens hem te waarschuwen tegen zekeren Henri Walraven zioh noemende koopman in groenten on aardappels wonende ta Woenael in Noord Brabant Deze peraooo heeft zich te Krabbendyke schuldig gemaakt aan praktijken welke men tegenwoordig mat den naam san flesachentrekksry bestempelt Volgens bericht van dee burgemeester van Woenael aan lyn ambtgenoot te verspillen aij meende bet zoo kwaad niet maar niellemin wa lij een mötsje zonder hart Hare hefkoozende aanhalende manieren zouden iemand hebben doen denken liat zij eon teergevoelig liefhebbend bart bezBt Doch dit was gecnazina het geval al waa zy er zelve onbewust vbd toch waren weinig moiijes zoo door en door zelfzuchtig aU Adelaide Zij woonde sedert twee jaar op het kasteel Dane Adelaide Errol was de dochter van den ovarladeu Graaf vaa Itkdale on za r arm Schotssh pair toen hare moeder de zuster van Lady Dane atierf had zy geen te huis meer want zij kon niet met haar broeder hlijren wonsn omdat de jonge Graaf een woest en losbandig leven leiddp Lady Dane bood haar aan om op het kasteel te Daneaheld haar intrek te nemen en zij uam dit aanbod gretig aan zoodat zij spoedig daarop met hare Pranacho kamenier Sophie overkwam sedert zij te Danesheld was bracht zy daar alle hoofden op hol Kapitein Dane naderde den vreemdeling mot haastigen tred en beide mannen drukten elkaar hartelijk de hand Kolonel Moocton was een Amerikaan en byionder met dan kapitein bevriend Zij hielden nog steeds eene geregelde briefwisseling en kapitein Dane had in zyn laatsten brief over Adelaide Errol gBBchraven Kapitein Dane was niet weinig verwonderd toau hij zijn vriond dien hy goed en wel te NewYork waande zoo eensklaps voor zich zag Waar komt gij Van daan P was de verraste uitroep Hebt gy eene omtoroardscha reis gemaakt on zijl gij hier op eens wécl ir boven gekomen Kolonel Monctou l V 9 ö halen om een nieuw jSfr te koopen ea toan ging bet mij als een kind dat een menw stuk speelgoed Krabbeadyke staat genoemde Walraven iuzyoe woonplaats als flesschentrskker bekend Woensdag ia te s Bertogenbosch aan de Viïchmarkt het lyk vau de sedert 12 Dee varmiRta 20 jarige dochter van den heer Arons opgehaald In oen stuk land aao bet Wiosohoterdiep iB door een jong n een oud vprsletetb goldbeursje gevonden t welk naar a ls waarBobynlykheid heeft toebehoord u u den vermioten agent van politie Van Vliel Dienteagevolgais gisteren door de politie wedwrom een zoo nauwkeurig raugoiyk onderzoek tor plaat e an ill de aangreurende slötj én ingesteld t geen echter tot geen gunstig resultaat beeft mogen leden De comminsarii van politie verzoektdringend te worden bekend gemaakt met den naam an den persnon die in den nacht van Zaterdag op Zondag 7 op 8 December jl buiten bet v m Klein Poortje te Groningen in aanraking 7 0U zyn geweest met eenige pf rsonen die hem u eld voor een borrel hebhen gevraagd en daarna öf geld hebhen afgenomen 61 gedwongen hebben geld af ta geren Den laatsten tyd zyn in Fadang Bedagei en Serdang veracbeidene Atjehers opgepakt die Mt veraebillanUe aUganhedeu als fisschers ait Edi waren komen sfzakken maar met voorzien waren van painan afgegeven door den Controleur Die luidjes zyn bijeenverzaniald en ten getale van 28 den 13en per s s Siak naar hun H imath teraggebracbt met beleefd doch zeer dringend verzoek toortaau dergelyka snoepreisjes achterwege te laten op poene van enz en7 De stormen van de laatste weken hebbeo wederom db aandacht gevestigd op den toestand der uatuorlykH borstwering van ons land tegen de zee de gesteldheid dar duinen Wordt niet de kracht dier borstwering ook door menschenhanden ondermijnd V Die vraag wordt van verschillenda lijdan bevestigend beantwoord en wel mnt de bewering dat de toegenomen schelpenviB9chery aan de kost een belangryk deel van haar weerbaarheid ontneemt Zoo wordt aan Het Vad c op grond van de raededeelmnen van een oud ontwikkeld Scheveninger geschreven dat t e Scheveuini on een halve eeuw geleden slechts 8 acholpen vi chors varen die zich er toe bepnaldcii do op het strand aangespoelde ohelpen wng te haleu Thans houden zich 49 personen met haeft fie luit bokronp mij om er een proef toertje mede c doen Do wind waa gunstig en dreef ons naar EnKülaml Wij zyn te Plvmouth aangeland on van daar ln van daar kwaamt mj naar Danosheld beste vriend vie Kapitein Dans hom dauktiaar in do rode i en uur geleden hoorde ik dat er eon mooi groot jacht in de haren lag maar het ia niet bij my opgekomen dat het uw oigendom was en dat gij er made hior waart gekomen k wa t juist van plas om het oanatoüds eens op to gaan nemen want gij moet weten dat ik indertijd ook oen liefhebber was Ik wilde verder zeggen vervolgde de Amenkaan dat ik by mijno aankomst te Plymouth vornomon heb dat er mot de mail brieven voor mijrijn gekomen Zij bevatten slechie tijding Dane mijne vrouw is kort na mijn vertrek zwaar liokgeworden on gij kunt denken hoezeer ik nu naarbuis veriang Wij zullen zoo spoedig mogelijk deterugreis aanvaarden Maar gij blijft tooh zeker een paar dagen bierbij mijP Het spijt mij dat ik uw verzoek moet afslaan maar ik kan er onmogelijk gebruik van maken Toen wij bier op de kust waren kon ik mijn lust niet bedwingen om u even op to zooken maar Zoodat ik uw hozoek alleen Kan een toeval te danken heb riep kapitein Dane op verwijtendenloon uit fa eigenlijk wel Wij moesten bier wel aanleggen want verbeeld u dat wij gisterenavotic tegeu een transportaebip aanzeilden er is gelukkig niotvaal beschadigd zoodat alles binnen een paar uurweder gekalefaterd zat zyn Hebt gy geen lust om dien arbeid bezig en zy schrapen tevens uit zee de kleinste schelpjes weg Een man kon op een gunstigen dag 10 karren of 8 kub meter schelpen weghalen Wannear dus alls 49 visschen verdwynen 392 kob meter golfbreker Is die redeneering inderdaad juiat dan loa er reden kunnen bestaan de sobèlpanviisebery te verbieden M tar is de redeneeriug wal joist £ eD ander atrandhowooer de heer Jacob Varkevisser van Katwyk aan Zee ontkent bet lo Dt Hollanderc antwoordde hy onlangs op de bewering dst het duin ook ten gevolge der schalpenvisschery ziek ia o A het volgende Ësn ziek duin en dia ziekte middnilyk veroorzaakt door sehelpenvisschers Blykbaar is die weteaicbap oodekt achter de sohryfufel van een geleerde in een onzer steden want voor hen dia dageiyks met die dingen ia aanraking komen en ze met een opmerkzaam oog beschouwen zyn zulke onderstellingen louter fantasiedroomen Do visscherszelven ze znllen het u zeggen dat het baggeren c van schelpen geen kwaad is dat voor de duinen krankte aanbrengt toegegeven dat het kalkgehalte voor vorming en weerstandbiedend vermogen der duinen onmisbaar is Wat gebaggerd wordt is het grove het gruia gaat voor t grootste gedeelte door de mazen van t net zoodat dit als het door den vloed hooger wordt opgeworpen wat niet altyd gebeurt met tamalyk kraobtigeo wind kan worden meegevoerd om zich te vermengen met het stuifsand aao de duinen Het varwearso der schelpen tot porder ie pare onzin om da eenvoudige reden dat het weerstandsvermogen der schelpen tegeu den invloed der teraperataor een al ta langen tgd voor dit proces vordert en wy kustbewoners weten wel dat zy indien se al omhoog op het strand worden geworpen al zeer spoedig onder het zand gestoven liggen Doch dit gebeurt zelden allerminst hy hooge zee en vraag hot schelpenvissohers zij zullen u zeggen dat ze meestal aao de zeezyde der btnk dis met laag water droog valt blijven hangen en door dikwyls voorkomende verschniving dsr bank plaat nn eens onder dan weer bloot gewerkt worden door het geklots der golven Nu zou ar wel ean kuststreek zyn waar smeer gebaggerd wordt dan tasfchen Wassenaar en Noordwyk en waar toch ook die zieke duinen als een stevig bolwerk het geweld van den Oceaan bedwingen wat voornaraölyk toegeschreven moet worden aan ds goede zorgen vnn het Hoogheemraadschap Eynland dat metonberispelyke nauwkforigheid toeziet of de wind een bn i maakt op de eena met my op te wandoleo eu het jacht van nabij te bezien Gaarne maar vergezel mij dan eerst naar hetkasteel en laat mij u aan myne familie voorstellen Dat wil ik liever van avond doen antwoordde da Amerikaan terwijl hy den arm van zijn vrieud nam en den weg naar het dorp met hem insloeg De kleine haven lag dicht bij het dorp Ik zie dat gij JlaveDsbird uog altijd in uw dienst hebt P O zeker bij is zeer aan mij geheoht Zij zijn op het kasteel niet bijzonder met hem ingenomen en vinden hem al te vrijpostig Maar ik voor mij houdveel van hem en ik ga mal hem om sis met een vriord Wie was dat blonde meisje dat naast u wandolde Dat was Adelaide Errol antwoordde de kapitein terwyl bij bloosde als een schoolmeisje Zyoeliefde was diep en innig Dat dacht ik wol en wanneer zal uw huwulykmot haar doorgaan Dat kan ik helaas mat gsene zekerheid zeggen hernam de Itapilein glimlachend Die kleine schoonheid II even grillig als uw jagt Moncton en speeltmet mij als de kat mot de muis Ik hoop toch datons huwelijk nog dit jsar zal doorgaan En komt gij ia het geheel niet maer naarAmerika over Nog eoamaal en dan hoop ik haar mede ta brengen Öij begrijpt dat ik schikkingsu moet mnA kcü om Wordt vfTPotp i