Goudsche Courant, zaterdag 21 december 1895

7 11 7 62 8 32 II 7 69 1 n 8 06 tl f 8 13 u 7 80 8 22 8 62 8 10 8 48 4 20 n n n H k II II u 3 29 4 08 4 40 EN H A A G GOUDA Utreeht 7 60 Woerden 8 11 Undewater 8 19 Gouda 8 82 Voor den politierechter te Londen is een man verseheueu die bescbaldigd wurdt van oplichterijen tot een bedrag van f 100 000 en valflchheid in geschrifte De man wna boekhouder van de Terrabona Tt a Company en had door middel van valscbe pusten iu de l oekeu deze maatschappy voor het bovengenoemde bedrug benadeeld Naar ny vernemen kunnen aan de L ndsdiukkerij in de Transvaal tien bekwame letterzetters worden geplaatst niet ouder dan 30 jaar van den P G De jaarwedde bedraagt f 3000 en de werktyd 7 uren daags Vrye i overtocht als passagier 2o klasse wordt voorts gegeven aan ben die wordeu aangenomen door den gezabt der Transvaal dna heer Beelaerts van Bloklitnd Koninginnegracht 62 te sllage Eeu gulden is in de Transvaal slechts 50 eenteu eu niissehien zelfs nog minder waard daar altei er veel duurder is Maar toch is t eau mooi loon i i Dopr t barsten van een hoofdbofs der waterlcidmg werd te Berlijn gister aea geheel jik ond water geiet Vele bewoners vauiderwouingen moesten vluchten en een buisde tikalitzerstraase dreigde in te ttorten brandweer werkte met twee stc mspuitenhet water uit te pompei f ft e politie t Leiden werd smaakt tegen eeu tweetal vUcichbouwer I oekenbier aan dsi rd aldaar die ïerdticht wol n door a bedrieg yke bjfnd ltn De kiintoDrecJiter il bet l ve l Am8terOT n heeft eergÏMken lïitapiaiijl de ak van L M kHernl ans uilr$daCtear van het h m Pe Uoodpwklaagd van beleedigii g der Koningn I Dn rechtbank achtte bét n ijasfefOtvertuigend eu wettig beweifen én vero den beklaagde tot zes maanyeu gevangimet inbeslagneming tan de oplagéf blad dat tot de Tervqlging aanleiding gé DoeiBca waa 1 jiirr ldaa ëelde itraf fi Den löen December jl ia ontvreemiS ten nadeele van A van Adelahergen Prinseng racht ÓO Amsterdam I vierkante blikken trommöl luliondende aan specie eo papier ongeveer f 500 verder 2 postspaarbankboekjes genummerd C3084 teu name van A van Adelsbergen en het andere 52864 ten name van G van Adelsbergen 1 spaarbankboekje van de tad Amtsterdain ten name van S van Adelsbergen pi m f 300 1 polis van de Algemeene Luveneverzekering maatacbappy gevestigd alduar en beschreven tea name van A vau Adelsbergen 1 gouden daaspeld met 2 briljanten een derde ontbreekt De commissaris vau politie in de 2e sectie te Amsterdam bnrean J D IVteijerptein verzoekt de opsporing van Jacob Nabarro oud 24 jaar venter geboren te Amaterda n wonende Uilenbnrgerstraat no 00 iildaar Hy heeft 7 December jl de onderlyke woniug verlaten en is tot dusver niet teruggekeerd Men meldt uit Amsterdam Een dagmeisje uit haar dienst in de Sarpbatiatraat komende werd Woensdagavond tegen half elf door eeu paar knapen staaüde gehouden naby de cavalerie kazerne De bengels wierpon biiar tegen den grond waarop een hunner haar de baud op den mond drukte terwyl de ander haar zakken ging iuspecteeren on ze van den inhoud beroofde beataapde uit oen zilveren knipje met geld oen en ander ter waarde van f 8 M t dezen buit gingen de dieven op d vliich Directe Spoorwegverbindingen met GülÜA Wlnterdlenst 1895 1896 Aangevangen 1 October Tijd van ireenwicb GOOD 12 25 12 12 12 89 12 46 12 65 1 44 IIOTTBBDAM 9 61 10 19 10 29 10 36 10 48 lO U 10 49 ROTTERDAM 1 24 8 32 9 06 9 40 4 B0 4 67 6 04 5 11 6 20 142 i 52 1 69 2 06 2 12 4 02 12 20 9 26 7 26 3 6P o O n B A U l 1 8 12 4 1 3 09 7 46 60IID A D£N HAAI sHago 6 517 207 438 30 9 28 9 4610 1111 8612 15 1 86 2 44 2 68 3 43 4 15 5 17 6 1 8 Voorb 5 57 B 10 17 1 41 6 14 Z Zbkw8 11 10 82 1 56 6 28 Ze7 M 6 22 10 48 2 06 6 8 Onuda 6 83 7 60 8 18 9 9 66 10 16 10 64 12 0 12 46 2 17 3 14 3 26 4 18 4 43 6 47 6 60 Stopt Ie BloiBwijk Kraiiweg en Nootdorp Leidachendam en Hekendorp U T R B C a T G OUDA 9 10 11 84 12 60 8 10 3 62 4 48 6 36 7 60 8 09 9 07 10 23 11 61 4 16 6 88 9 28 II 10 81 u II 4 24 II 9 86 9 84 10 44 12 07 1 22 3 49 4 37 5 20 7 09 8 86 8 41 9 49 AMSTEKDA M G O D D A Amitordam 0 St 8 9 10 10 4 2 S 4 10 i 18 floiida 7 88 B4 10 14 18 82 8 80 5 20 7 48 Btopp ii te Bleiawijk Kluiiwêg in Nootdorp Loidioliendam u Hekendorp Goud 7 80 8 86 9 09 9 37 10 20 10 60 12 12 12 28 1 27 3 86 3 47 4 46 6 M 7 14 7 491 29 S 64 11 ao Ii 7 42 8 47 11 02 12 40 4 67 01 0 06 Z Z gw 7 6SB 66 11 18 12 49 6 08 8 12 0 16 MH l 13 S7 10 07 lO M 11 82 U M 1 06 1 67 4 06 4 17 6 26 6 67 7 44 8 81 9 9 22 10 32 11 46 0 0 I D A ll EECHT Uouda 6 36 6 37 7 66 8 0 8 21 9 06 10 19 10 57 12 48 2 20 Üudew 6 60 6 64 jl Woerden 6 69 7 03 8 12 11 22 Ulreeht 6 18 f 8 28 8 41 f 9 37 10 6111 46 1 20 t Naar Amsterdam o O U D A A M S T ï R D A M G ud 4 37 8 21 10 01 10 67 12 10 Am tordlB C St 8 14 S 26 11 0S 1 1 18 361 Stopt te Nootdorp Leidachwidam ea Bleiiwgk Kmiaweg e Hekendorp walieo om te itoad do kaalgeatovau kruinon eo hellingen der duinea weer te bezetten met levensvatbare hel nipt au te ü naBrdoor iit lU laatste jaren de vroeger hier en daar afgebroken daiuenreeks tot een gesloten geheeliü gawnrdtm Ten slotte indien dergelijk advies in bedoeld aehr iTeQ ten besto geveveu eens ter oore kwam van de schelpi nvisschcrs diu voor 7 hun sober bestBan er uit halen du schrik slneg hun om t hart teuz de voorstellers vau zulk set verbod even vrlji evig zijn om huu een aequivaleot in de plaats te betorgen Neen de gevaren waarmee Scheveningen by stormweer bedreigd wordt ziin m i meer het gevolg van t verschuivende oever7 aud waardoor bat strand al smaller wordt d in wel van andere oorzaken waartoe vooral kunnen medewerken de richting der kust en do hoofden ten zuiden van bcbeveoingen die niet toeluten dit wat met een sterken vloed wegstuift uit het zuiden aangevuld wordt waurdoor bijge volg het strand dat teu noorden van het dorp een weinig uaar t oosten ombuij t meer saiiwiiit dan verliest c Wie heeft gelyk de Scheveninger of de Ebtwgker I e aalc is aeker wel de moeite van een uauwkr urig onderzoek waard Staten Generaal 2e Kambr Zittiog van Donderdag 19 December De baraadslagiug ovor de begrooting van Oorlog werd voortgezet De Minister deelde den heer Staalman mede dat er geen termen waren tot bet verleenen vao schadelooasttiUing wegeus het trefïe van een kotter door projectielen der artillerie te Helder docb aan du betrokkeoeu U mm grntificatie verleend Met den heef Guyot is b j in beginsel voor vereeniging van het cadetttm en adelborsten exameD In antwoord op de heeren ïravaglino en Smeeuge zeide de Minister dat z u voorkeor voor levering vQn inlaiidscb spek niet uitslott leverantie rau buitenlandscb Zonder verzet van den mii st r stelde de heer Borgesiui voor de subsidie ten behoeve der oudstrijders van 1830 te verhoogon mei f 5000 Het amendement werd onderateimd door den heer Ferf doch bestreden door deu heer Kutgers dte doB geldelykeu toestand der vereeniging Trouw aan Koning uu Vaderlandc voldoende vond en bet amendement uiibill k noemde tegenover de weigeriu van subsidie aan de vereeniging van gepeneioaneerde officieren vóór 1877 waarvoor de beer De Ras opkwam Het amendement Horgesius werd aangenomen met 48 tegen 20 Klemmen De heeren Schaafsma ea Smidt bespraken de geacbiktbeid der marechaussee als politie korps vooral teu plattelande De beer Van Karnebeek drong op uitbreiding van dat wapen aan De Minister zal eleideigk met de uitbrddiug ervan voortgaan Tegen veelvuldige verplaatsingen zal by waken Een amendement om bet bedrag voor kanonnen met f 184 000 te vermiroderen werd met 52 tegen 32 stemmeu verworpen daartegen aangenomen luet 01 tegen 2t stemmen een voorstel om de infanterie te Utreebt te lateu en niet naar Nieuwersluit te vrplaatsen Ook werd met i7 tegen 36 atemn eu de cava larie te Üoeroiond behouden üe veiling begrooting werd goedgekeur i eu daarna de gebeele begrooting van oorlog mot 57 tegen 14 stemmen 8 40 8 47 8 64 9 01 9 10 6 67 6 08 1 6 24 6 80 7 26 7 82 7 89 7 46 7 6B iouda Mflorilrecht Nieuwerkerlc Chp U6 Rotterdam 1 Rotterdam 6 0 velle S 10 Jiauwerkerk B 19 ttogrdreoht 26 Hond S 88 Het grootste cafe cbantaot der wereld is dezer dagen te New York geopend Het reusachtige gebouw dat den naam Olympia draagt biedt ruimte aim 15Ü00 pereonen en was by de openingsvonrstelling geheel uitverkocht Den volgenden morgen vroeg ontplofte de stoomketel voor de centrale vtTwaruiiog van bet gebouw De ontploffing riebtte enorme schade aan ea zes personen werden gtdood Te Barn is Znudag een eerste proef genomen met het evenredig kiesrecbt Zy was leerzaam Want zy bewees dut de praktyk vaak andera i dan de theorie De tbeorie tocb eis lit iu deze dat iederu kiezer tut eene bepaalde partjj behoort en daarmede meegaat en de praktyk leerde nu dut te Hern de helft der kiezers niet blindelings tot een bepaalde party bahooreu en velen aan een bekwamen tegeuslunder soma de voorkeur geven boren een uiet gewilden geestverwant Aan eeue beschouwing over deu uitslag iu den Berner sBundt ontleent de N II Gt bet volgende De o eerste proef in de hoofdstad by de verkiezingen voor den Grouteu Stadsraad beeft verrassend eu teleurstellend gewerkt De eerste teleurstelling was de slechte opkomst er gingeu lecbts weinig meer daa dohelft van de stemgerechtigde burgt rs naar destembus van de 8484 nog een 50Ü0 Ditverachyusel is leer ontmoedigend want menhad toch I unnen verwachte dat elk kiezerthans zou willen meewerken om de sterktevan zyne party te toonen alleen het nieuwtjehad moeteu aantrekken Natuurlek zijn iniJe eerste plaats do vryzinnigen weer thuis gebleven De siicialisten rukten goed georganiseerd op en i tfemden vrilwcl eeualuidend ookzyn de cousen atieven hun oud begiuael weertrouw gebleven maar tus chen die hoofdgroepen is een groote rp S 1 i ou hüeld Onder = = hen zyn er zeker velen di een party willen aansluiten HuuJ eial lie ziilhl iniet HuuJ gei al irkelyk sterker dan de partyleideffs wfcl gelooveu Omdat zij uit dne lysten iiioesten MiHsen stemden Izïj niet Ta v u a idereu konden huu tegenzin Ijege het nieuwejstelsel niet overwiauen en ook zy bleven wefs En de overigen zyn de chronisch öUTerscli ligen Oobenspelyk zoo eindigt het bl t i u hat systeem van proportioneel i kiesrecht bier dus met De stelsela die in Ziiig eo Genèvt werden toegepast toonden ook groote ponten zoodat de voorstanderi van hei beginsel wel u len doen eeu hetere regeling ié zoeken De vryzinmeen zyn de sterkaÉe party gebleken zy kozen negeh verteg nwoordjgets Daarop volgen de sociiuiSten met zevei terwyl de conservatieven mnarj zes verte i woordigersj koaeu Toch giug van e iaatsten bot voorstel uit om proportiouejle erklezingen in te vooreu Zij Lebben de socialisten daarmee willeu benadeelen en zy hobMn ben versterkt Op de verechilleu candidaten te zamep werden uitgebracht 99l 40 stemmen Het getal vacatures was 2 3ic bet gemiddelde getal FitHmmeu opeen cuudiijaat 4332 de vryzinnige ciindidftten verwierven samen 30 907 Btemnieb de aociaaldeiuokraten 33 091 en de conservatiLven 26 042 Treedt tusHcheutijds een der gekozenen af dau neemt zouder moer degeen die van de nietgekozen candidaten op de lyst bet grootst aantal stemmen kreeg zyne pUats in De lost der Duiteche Regeering om haren landbouwers te beschermen was steeds oorzaak dat ons vee bet kind van de rekening werd Uit vrees voor mond en klauwzeer welke byna iu otii land mot woorkonit werd de invoer van vee molk Tiirltens en misschien nn DOg van vleescb uit Holland naar DuitBcbland verboden eu werd e stal controle in Daitsche greimplsatsen mg voeid Men iet nu zelf in dat bet moud eo kla iwteer niet aan het Bollandiche vee lag daar het reeds lang in Duitschland niet meer wordende ingevoerd deze ziekte op verschillende plaatsen lo Duitschland oitbreekt In het distriet Dui seldurp is nu weer een bepaling vastgesteld waarby het v rvoer van zwynen alleen per as mag treschiedeu en mag voorloopig lot 2 Januiïn 90 alteen vet elacluvee op dn markten worden aangevoerd 10 64 11 01 11 08 11 16 11 24 8 35 12 28 9 40 10 7 47 07 3 17 4 16 4 47 6 67 lf 68 8 31 10 16 7 10 10 29 8 34 5 06 6 17 7 18 8 48 10 87 8 60 4 48 6 29 6 36 f 9 04 f 2 87 2 45 3 08 10 1 11 80 ♦ 8 6S 8 48 3 31 4 86 4 47 I Bij lil ile e nuatregelen zoo het l verstandigste zijn meent de Arnh Ct het Diutsche vee iti doeken te wihkelen TOOlsTBEIL I 2 MOEDBBS Het gordiUKaat op Een buiging voor het publiek DH boodscbap dat Mavroaw Catb Beersman s ongesteld is en vervangeu zal wordeu dooB Mevrouw van Eysden Viuk Alaar men behoeft 7ich niet onji erost te maken Mevrouw van Eysdeu heeft di rol reeds meermaleti vemild dan MevronW Beersmans die twe3 mMnden ongest ld i ed eo wel bebaUe dat Mevr jjongesteld is wy wenscheu deze van harte beterschap en Meüysdau Vink beeft Jde rol waarlyk gespeeld als haar talent toeliat en ook maar als Mevrouw Beeri 1 twee maanden ziek is waarom dan haar naam op bet programma Dat was niet streelend vdor Me Eysden en het publiek was er dau len klein beetje mca doorgenomen pen gekakel in dfe zaal van oelang joea dat ffiet vao groote tevredeu jaar rees bet gordyn onrende figuur in wnwgewaad stom iyk luisterende naar de uitvoering lehtig werk vau iBeethoven het rumOfr No treedt de oo iJ oereud speelde op bet tooneel ikliklt zicb eenl esprek waardoor iA de hoV gte jvau deu tlestaud j i ïï aret e meisje dftt pas hai t met over l it i rlii dj reeds U ée jawu y iiiB gedreven is pmdll npar tó tyjraüiiielc e der die nu ia oeeug aj verlüÖhtijjg jSeef t j dochtefi die iikkndbi hbbb4i al nlitllad iu slechile IIiderging i V j5 ft gedaan oiiigfiit 1 klicriten Y h zich xelven datzy i by wilde de vrffuwfyebbj ö l füÜ de il ïyaa dat slechts e n fèlrieïïu ije m m laiiiste volksklass L Uit een ainferige courant heeft Hg ve bóraeOj dat zyn ader overleden was Niemandh d het bfem beruïht zeker ntet lyn oöm diehet vuur eeider aangeblazen dan gedoofd hadeu die veel had hygedrageo tot bet toeaemeader verdeeldheid i wy zieu iu bet eerste bedrüf daar Hedwig Frey Alida Klein zijn zuster luisterende nai r de muziek van Beethoven diep bedroefd e i met wroeging en zorg in het hart want zij heeft eeu brief van den verstooteu broeder Robert Brondgeeal die achrytt dat hp heimwee heeft Zy maakt den pianomeester Munk de Vos tot haar vertrouwde en deze neemt de rol vau bemiddelaar op zicb Ook de moeder van Eyaden Vink krygt den brief te lezen en niettegenstaande haar zwai ar Ludwig Frey Alex Faassen zich met alle kracht verzet overwint d ze moeder die haroD zoon hartstochtelyk liefheeft haar trots eu verlangt hem terug id haar huis maar zouder bet meisjet Marie Weil Mevr v Kerckhoven Jonkers De lieve Hedwi g daarentegen erkent dat Marie meer liefde voor Robert getoond beeft dan baar moeder of zy zelve de lieve Hedwig wil zelfs Marie ook er by hebben En zoo sluit bet sehoone eerste bedryf dat gevoelig eu fijn opgezet en doorgevoerd werd met de gedaebte van de moeder dat baar zoon ah hy terugkwam ook gebroken zou hebben met bet meisje dat baar bepaald eeu donru in het oog was In het tweede bedrijf krygt men da nieuwe omgevin van Robert te zien Daarheen begeeft zich Munk de beminde van Hedwig de zoon van de andere moeder in het stuk Mevrouw Maok Coelingh Vordsrman Haar 9 67 11 13 10 04 10 11 10 18 10 27 11 30 8 01 9 43 9 62 9 68 8 25 10 08 9 10 6 17 6 27 6 84 6 41 6 47 6 61 63 0 02 10 12 10 84 10 54 7 45 8 49 MS 11 10 ems Ê mÊ mgif zachtaardige Teratindige geast weenpiagoli oh in deu zoon wiens oproeding zij zich het een eer rekent voltooid te hebben Marie Weil ia bezig measea te polggten en t glanzen want zij heeft werk iu bais gekregen sedert zy met Robert verloofd ia Wy zien baar zicb afbeulen om enkele guldeui te verdienan waarvoor zg een piano wil buren om Robert die zich voor een geuie houdt eu door zgne omgeving daar ook voor gehouden wordt gelegenheid te geven oni te studeereo eo zich te ontwikkelen En eindtlyk komt dan Robert op lydende uaar lichaam en ziel met een verlangen naar huÏH eu de hetere omgsuug en eeu onweer taanbare hartstocht voor zyn beminde die toch zulk een gehpel andere natuur heeft dau hy met een zielsiucht om zich door de kunst te verheffen eo de wetenschap dat deze omgeving hem boe Iftnger hoe dieper doet zinken en dan weer de overtuiging dat Marie allea voor hem is zich geheel voor hem opo£lert Brondgeeüt doet zyn best om den toeitand greczeude aan krunkzionigheid weer te geren en in dit tweede bedrijf gelukt hem dat nog vry goed Later echter ordt zyn spel mat en opoatuurlyk Meivrouw Kerckhoven Jonkers speelt haar rol da hoofdrol uitstekend Slechts zou de ruwheid van bet fabrieksleven minder woest hebben kunnen worden oorgeaield Dat ftcheen Goma de gren eb van de toegevefidheid te zullen overschryde Hoe zy altyd voor Robfrt strydt voor Robert werkt voor hem leeft eu bestaat en ein elyk iu bet laatste badr f zich opoffert en zich aan hem onttrekt cfischoor ook zy moeder zal worden dat alles beeftsiy weergegeven irt t die kordate ruifheid welke da schryver af a een karakterestieH van baar eland beeft illen teekeoeu Da terugkeer van J obert de gedwongen verhoudiogeu de baritalyke tegemoelkomiug ran de lieve Hedwig Faietryd van de moeder die zien er niet toe hreogeu kan harett üoop om toenadering te jemepkenf ec eiodelyk baar zich geheel pr s geiden en zelfs het verzoej om Marie lu huib te brengen worJjeu doof mevrouw vao Eyidèn voorgesteld zooalp het door Beersmaus nauwelyke beter kon gedaan zyu au tocb zyn zulke rollen voor baar niet sympathiek £ et feest vau de terngkomet was er een l3 dat üatuurlyk zyu kon eeu pyulyke affaire waarin alleen mevrouw Muuk iets natou llyk bartalijks bracht Het vierde bedryf volgde snel en was meer eeu voortzettiog van bet derde Robert wordt van alle kanten bewerkt om Marie zij het dan tydetyk te verlaten Marie wordt aau het verstand gebracht dut Robert ruat noodig heeft om te herstelleo ea Marie biengt haar laatste offer en verlaat en ontslaat Robert geheel en at zooder hem te zeggen dat zy bet grootste recht op hem heeft van allen De toeachouwer verwacht nu de ontknooping maar het gordijn valt om met meer omhoog te gaan De muziek speelt de afscheulRmarsch da deuren worden geopeud men kau heengaan Het stuk was uit eer men het wist Dat was de fout van bet stuk Ruileolanilsch Overzicht De Italiaansche XaniHr besloot m de Afnkaausche krediateo tot bet sluiten vau de algemeene beraadslagingen De rappoitenr constateert de eeoageziodbeid der Kamer teu deze alleen orer de politieke zaak is men bet niet eens Crispi herinnert eraan dat de Afrikaaoache onderneming niet zyn werk is Hy zoo een andere Afrikaansche politiek gewild hebben Hy herinnert aan de uitnoodiging van Engeland om met haar samen te handelen ten einde deu opstand van Arahi Pasja te onderdrukken Reeds in 85 bleek bet dat waar de vlag ontrold was men in Massowa blyveu moest en dat men de toestanden iu het gebeele land verbetereo Het ia een eer voor Italië door Menelik aaogevalteu te zyn omdat Italië aau dezen vorst deo slaveohandel bad verboden Italië beeft Sjoa nooit willen reroreren Baratieri beeft in de meening rerkeerd dat hy geen versterking loo noodig bebhen De nederlaag van Ambatagbi kan niet aan bet Kabinet geweten worden Voor het oogenblik rraagt de regeeriog alleen de middelen om in de behoeften te voorzien met da belofte dat xy zicb geen enkele daad buien het noodzakelyke veroorloven zal maar wel alles zal doen wat voor de eer van de vlag noodig is Na deze rede begint de Kamer de beraad ilaging eo de ontwikkeling van rerschillonde ingediende motiën De president deelt den uitstag mede van de geheime stemming betreSeude de militaire decreten waarover den 4en December is gedehatteurd Een reeks ran motiën wordt nu rerdedigd Crispi aanvaardt een motie ran Torrighiani en Meootti Garibaldie houdende dat de Kamer orertaigd dat de regeering het gezag der Italiaanscbs wapenen lal weten te handharen en koog te honden den vrede in Afrika zal weteo te hsntelleo en voor de toekomst de rust eu da reiligheid zal weteu te rerxakereo voorts iich kantende tegen alle politiek van uitbreiding nota neemt van de verklaringen der regeering en brergaat tot de behandeling vau de artikelen Deze motie wordt eerst door de rerschilleude partyen daarna i door de gebeele Kamer met een groote meerderheid aangenomen Daarna worden de kredieten goedgekeurd men 247 tegen 3G Remmen De Kamer gaat uiteen tot 20 Januari De EngeUcha pers is natuurtijk vol van de boodschap van Cleveland en wat er op gevolgd is De aTimesi acht deu erust van deo toestand onmiskenbaar Eene breuk tu schen deze twe Eugelsch sprekende uatien acht zy eene ramp voor haar zelf en de geheele beschaafde wereld Wat nu echter van Engeland geëiscbt wordt kau geen volk dat zich zelf eerbiedigt veel minder eeu vol wilks rijk wortelt in de vier hoeken der wereld gedoogen De Vereenlgde Staten zouden nooit eeu oogenblik druomeK het te doen Wy zyn van betzelfde bloed zegt de Tiuie8 en wij zullen geen mindere zorg hebben voor de nationale eer I De Daily Chronicle c zegt dat de bocdicbap in Engeland met stomme verbazing geIjzen is Kau dat ernstige taal zyu van afstam riteliugeo van het hoopje EuKelscben die op de Mayflower scheep gingen i Het blad kan het niet getooven Eer denkt het dat Cleveland bezig is als de leeuw met kwispelstaarten Het betruurt dat lord Salisbury s nota met geen enkel argument beantwoord is maar met eene bedreiging van geweld van den docbterslaut tegen bet moederland en dat om een obscuur eo ijdet geschil waa mee de Vereenigde Staten niets te maken hebben Het blad vindt blijkbaar het oogenblik goed gekozen om te zeggen dat die hoodscnap uiet de genegenheid eu de banden van bloed tusBcheu de twee landen kan verhrekeu De Daily Newst acht de gevolgen vau de boodsobap niet ernstig aangezien noch de president noch de staatssecretaris Olney sohyuen u te ziep dat de Monroe luer geen gezag heeft 10 de onderhandelingen mtit bet buitenland Het 18 een leer voor de Amerikanen zelf en voor niemand anders de Venezulannsche quaestie nu moet op zichzelf beschouwd wordoo Dat deed lord Salisbury in zyn meeatertijk telegram van 26 Juvember Hy wijst er daarin op dat de Venezulanen hunnen eisch gronden op de oorspronketyke aanspraken van Bpanjo op bet geheele Amerikaansche vasteland De Daily Telegraph vindt ook de Monrue leev hier buiten do qnaeatie Er is geen sprake van eeue Europeescbe mogoudbetd die een stuk vau het Amerikaansche vasteland een geschikt punt voor kolouisntie acht De Vereenigde Staten hebbeo er niet mee vau doen dat Venezuela eo Eogeland als meer boren het met eens kunnen worden over eene grens De Standard i spreekt ook van de verbazing waarmede de Eugelscbeu do buitensporige boodschap zulten lezen Het is met dat al eeu belangrijk stuk en het zal door hen metgrooter onbevangenheid worden overwogen dan het door zijne uitdaging eigeulyk verdient Het blad wil dat zijne laudgennoten de boodschap ernstig opnemen eu zicb aau de verleiding zulleu onttrekken het t3 veel in verband met de Amerikaanscbe verkiezing te bescbouwen De Morning Postt acht het stak meer voor de Amerikaanscbe kiezers dan voor de Engelscbeu beateiud Overigens is het blad van meening dat de Mouroe leer nog nooit zoo krachtig is veroordeeld als door deze boodschap De Pall Malt Gna tte kan bet stuk niet ernstig opnemen Het ia bugaboo zegt het En of Cleveland nu al boe boe zegt het blad kan er met bang van worden en vindt dat Cleveland en Olney zicb oer belachelijk hebbeu gemaakt Het is jammer dat de keizers niet dadelijk een nieuwen president moeten kiezen üan zou de boodaoliap ongetwijfeld succes hebbeo Maar nu er nog een tijd zal verloopen kan het met anders of het nadenken zal ban leeren dat het alles nonsens is De Manchester Guardian c hoopt dat de regeeriog de verontwaardiging van het Engelsche zal weteu in bedwang te houdeu Wat zal de Eng lsche regeering nu doen Kalm voortgaan op den weg dien zy heeft ingeslagen zonder zich nau de Boodschap van den president te storen De geheele houding ran lord Salisbury in deze quaestie was waardig en gematigd ondanks deo onaingenamen toon van de briefwisseling met Washington Zoo zal ook de houding ran het volk zijn zegt de St James s Gazette € totdut de tyd komt waarin het i oed zal zijn zicb boos te maken Die tyd kan komen maar wy zyn niet geneigd de Amerikaanscbe regeering de gelegenheid te geren zyn komst te verhaasten Want zooala het er on uitziet beduidt bet komen er van oorlog Als de commiasie naar president Clereland verwacht nit praak doet ten nadeele van Engeland zullen de vereenigde Staten partij moet9Q trekken voor Venezuela En dan kan de stryd niet uitblijven Maar zoover zal het niet komen Want er zyu ia de Vereenigde Staten nog een groot aantal respectabele ingezetenen die uiet tot de lersche politie behooreo die geen baantjesjager zyn of bulling bobben bi de concessies iu Venezuela Eu iu Engeland rekeut men dp de gevoelens van deze welopgevoede koelhoofdige Anglo Saksera eu Anglo Tentonen die uiet uudera dan reden behben vriendschappetyk gezind te zyn jegens Groot Brittaujo Koningin Nathalie de moedor vau komug Alexander an Servië is weer te Belgrado aaugekomen met bet voornemsn daar eeuigeu tijd te blyvoc OnioiddellijlE na de aankomst der koningiu begint bet lu Snrvië weer te kriselii Üe koningin ontviug den uud mini tor Garatchaninr den leider van Oostenrijks vrienden de progress ten met byzondere onderscheiding maar dezelfde eer viel ook ten deel aau eu beer asitch en generaal Gruitcb de leidere der radicale party Het tegenwoordige ministerie onder leiding van den heer Novakowirtch behoort tot geeu van beide partyen maar vindt hoofdzakelyk steuü bi de ü eraleu M n verwacht te Belgrado dat dit ministerie nn weldra Zid nftreden maar of Garaschaniue dau wel Pasitch dan weer tot do regeeriog zal worden geroepen wordt in het midden gelaten daar de kouingin uiofder jegens beiden de ellde vriendelyHheid betoonde Voor Servië is het vry ouverfrobillig welke paitij op het kussen zit want de fiiiauüieele toestand blijft even ongunstig hotzy üe radi caleu de liberalen of de progiessisten de regeeriug lu banden hebben HEERENDASSEN A van OS Az Mareh TaiUleur Kleiweg E 73 GOUDA iïpurs van rnsler lam 19 DECEMBER Votkr alolkoti Nr DERl iM Cerl Nod W S ï s H V dito iilo dilo 3 lOO i dito dito dito 3 lOO la HoNOAB OIjl Ooudl 1881 88 4 TlLIK lusolirij mg 1862 81 5 79 831 82 24 62 987 Oostenk OW in papier 1868 6 lio dito in id er IBfi 6 82 i l oiiTLi AI Oblig raut coupon dito tickol 3 24Vi ttlULANu OU Biononl 1894 4 6S diloOecoin 1880 4 96 dito bij Rotlul98i 4 96 i ltobiiHopel8S9 90 4 96 dito in oud le n 1883 ii dito dito dilo IS84 103l SvniiJ Porpet cliulil 1881 4 69 TuRKElj Ciepr Conv leen 1390 4 78 18 Güc loaning soriü 1 19 i Gec leaning serift O 19 Zijiii AFit Kip v obl 189i 6 1 2I Müxico übl liuit Soh 1890 6 9iVi VïNEZllELi Obl 4 onbap 1881 4 l l A MSTEEÜAM Obligation 1896 3 lOOVj RoTTMOiM atod laan 1894 t 97 s Ned N Afr Uandelav aand 62 Arendslj Ïab Mjj Oerlilioaten 720 Dtjil Maatsohappij dito 678 Arnh Ilypothaakb pandbr 4 lOi a Cult Mij der VorHtenl aand 11 s GrjJ ypolliookb pandbr S i l SedoiTaiidacho bank aand 2ülVi Nad Ilandalmaa b dito 140 V N W k l ac Hyp b pandbr 6 77 Kolt Hypotheakb pandbr 3 101 Utr Hypolboakb dito 3 100 OosTENtt Ooat llonii bank aand 14 g RosL Hypotlioakbauk pandb 4 97 l Amerika tltjuil hypoth pandb 5 Maiw L O Pr Lion cart 30 EI Iloll lj Spoorvf Mij aand 109 Ml tot Eipl V St Spw aand 91 Nad Ilid Spoorwogm aaud 192 Nad Zuid Afrik Spin and 1621 dito dito dito 189 dito lOS J TALlE Spoorwl 1887 89 A Eobl 3 49 621 Zuid Ital Spwnig A H obl 3 627 Polen Waracbau Weenon aaud 4i 160 61 78 102 100 Va 991 103V 1481 116 18 94 Baltisobe dito aand Pastowa dito aand 6 Iwan IJombr dito aand fi Kurflk OU Azow Sp kap obl 4 dito dito obllg 4 4MEalKA Cont Pac Sp Mij obl 8 Ohio North W pr C v and dito dito Win St Petor obl 7 Denver 8e Kio Gr Spni cort v a lllinoi Central obl in goud 4 LouiBv Na8hviUoOert v aand 61 M iico N Spw Mij lehvp o 6 101 Miaa Kansas V 4 pet prof aand N York Ontario it Wast aand dito Fenns Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie livp in goud 6 82 St Paul Mlnu Manit obl 7 lOU Uu Pac Hoofdlijn oblig 6 dito dito Liuo Col Ie hyp O 5 Canada Can South Cort v aand Vbk C Sallw Nav o h d e O 18 Amslerd Omnibus Mij aand 222 Rotterd Ïramweg Maata aand Nao Stad Amsterdam aand 3 ötad Koltordam aaud 3 UlLOiE Stad Antworponll 87 21 Stad Bruaaol 1886 2Vl Hqnb TheisB Hegullr GosoUach 4 117 OosTENR ataataleening 1860 6 1261 K K Ooat B Cr 1880 8 1 164 3PASJE Stad Madrid 3 188 1 36 Nbd Vpr Beï Hyp Spobl eert 1181 131 497 12 161 12 B A 108 10 1 34 62V 184 107l l 108 102 lOll l RllsL Gr ttus Spw Mij obl 4 981 BurgerlUken Stand GEBOREi Ji 14 Dec Zogerin Elisabeth ouders J C Ketel en N Verkerk OVERLEDEN 16 Deo M Uietreld 70 j A van Vliet 8 w ABVERTENTIEN Heden overleed ia deu ouderdom vau ruim 59 jaren miJD geliefde Echtgenoot SAMDEL ïï s MEERTEN in leven otaria te Uuderdemlam Onderdendam 18 Doceinber 1895 B C OLDENliANDRINGH Wed S vAh Mebrten Openbare Aanbesteding BüllQËMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zulleu DINSDAG deu 31 DECEMBER 1895 des namiddags ten hatf twee UTe bij tuschrljvlug op het Raadhuis aldaar i anbesteden De leverinK van de ten dienste der Gemeente Qouda gedurende bet jaar 1886 benoodigde materialen alB Perceel 1 Houtwaren N 2 Ijzerwerk 3 Spijkers en lichte IJzerwaren 4 Koper Lood Zink en Soldeer 5 Verfwaren en Olas 6 Teer 7 Kalk 8 Grind 9 Zand 10 10000 Ben Ahin keien 14 ie demi retaiUés II 11 25000 Veotitscbe straatklinkers Vechivorm 12 25000 Veohtsche straatklinkers Waalvorm 1 13 75000 Blauwe IJselstraat kliiilc6i B 14 30000 IJselmetselplavy Üe motisters der i erceelen 8 14 zyn aan de Stadstimmerwerf te bezichbigwii Bq de insclirijviDgeu voor de Koieo en de Steenen moeten drio atuks gewaarmerkte Steeuen worden ingezonden Inlichtingen worden gegeven door den Gemeente meenteBouwmeester De Inachrijviufysbiljetten moeten voor ieder perceel afzonderlyk op zegel geschreven door den aannemer en i ne beide borgent eigenhandig geteekend deu 30en DFCEMBER 1895 voor de8 namiddags vyf ure ter GemeenteSecretarie bezorgd zyn WESÏl ANDSfïHE HYPOTHEEKBANK gevestigd te s Gravenhage verstrekt Gelden op M ÊMypotheek en verkoopt JiPandlbrieven van 1000 500 100 en ƒ 50 Inlichtingen ten kantore der Bank en bij de Heeren Montijn é Cö De Directie J HOOFT QKAAFLAND I J A vabERPERS ROIJAARD Open oaar Onderwijs Toelating vl f ecrlingen op de Tussclienschool Do X MM1SSIE van TOEZICHT op het LAGER ONDERWIJB alhier maakt bekend dat de Inschrijving van Leerlingen wier plaatsing men met den 1 B fBRÜAEI 189G op bovengenoemde school verlangt geschiede al in het schooUokaal op VRIJDAG 27 DECEMBER 1895 des namiddags ten vijf uut Voor verdere bijzonderheden wordt verwezen naar de Aanplakbiljetten Namens de Commissie De Secretarie 1 H VAN üKii VOORT Gouda 19 December 1895 il ki jiet beate onschadelykste en ge i makkelykste poctsmtddel voor Heeren ea vooral damea en KtnderschoenwerkIs de Appretuur van C M MUIIer CO Bcrtiii Bfluth Str 14 Men lettwgoed ütiv op naam en fabrieksmerk VBrkrygbair by Kferan Wlnksllart In iGhoanwark galanlirlen 4rO irv n ni ani Bsneraal Dipot hy W Sard BRiann Arnham