Goudsche Courant, zaterdag 21 december 1895

o 6847 Maandag 83 December 1895 I48te Jaai gang fiOlMHE COIMOT Nieuws en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken De üitg ive dezer Couran t g eschiedt dag elijkg met ui 7ondei ing van Zon en Feestdag en De prijs er drie maanden is 1 25 franco pei post 1 70 A Wonderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERT ENTIEN worden g eplaatst van 1 5 reg els a 50 Centen iedere reg el meer 10 Centen Uroote letter worden beickend naar plaatsruimte Inzending van Aiivertentien tot 1 uur des mldd GEUEVEE Merk NiaHTCA F Tegen FEBRUARI gevraagd eene Flinko DIENSTBODE 4dre BA AM 189 Dienstbode PATRIJS Een BUITENMEISJE biedt ich als zoodanig ann van goede getuigen roorzieu Br fr onder No 2981 Adv Bur A HACK Jen laag BRANDS MAOASINS DU Frintemps NO UVEAUT ÉS Wij Terioeken de Dames die ons geïUui reerd modealbum voor het Winter lzo n noch niet ontvangen hebben dit t willen aanrraKcn aan I JULES JtLUZOT C Piri tietielvo wordt dan omgaand grutt n franco toepe onden Bestellingen van af 5 franci Trij ran all kostfln aan luns met 5 Twhooging Riixpttlltialiintoir ti Rozindul R I F CLIJPERS Westeinde 37 Den Haag IA1 0 S mrccren P Sliiiniiieu Buitenlandache P I A N O s uit de eerste fabrieken in rniine keuze Amerikaansche HARMONIUMS door directe iraportatie tegen Z 1 K R L A O K pryzen Inruilen van bespeelde Piiino s Ageot voor Gouda en Omstreken KLEIWEG Dnmen Mode Artihelen en Garneerinffen SAAIS rtlts en hLEBItlfAhGKSFOLimiUKIA i Ruime Keuze m PELTERIJEN Kousen Handschoenen foulards Cornets Blousen Tricots Onderlyfjes Boezelaars Doeken Barets enz SflT PARAPLU fJCS WB en hfkemllagepij i vditth kimliieiim Geen Grijs Haar meer DE NIEUWE LONDON doet de gryze haren binnen enkele dagen verdwynen maakt het haar glanzend en zacht belet bet itvalieu en neemt de pelletjes van hefc hootd Êificht op den bals van den flacon DEPOSE Vetkrygbaar in flacons van i 50 ƒ 0 SA byT A GniiiU SnolpiirBilruk van A Bïtr KMJlN it Zoon 3 Allerwege bekroond metÈereDiploma a Goudenen Zilveren Medaille benevens 1 ere Diploma Gouden Medaille en Cer tificate of Award of the World a Hygienic Kiposilion Chicago 189J is het rHilkiO iiiil lliiiiVi iifcisl lloiiK l ua MEÜANTHE ÜïT DB Machinale Fabriek DE HÜNIGBLOEM VAN II C van Schalk Co gevestigd te 8 Gravenha e Geaa middel ia of kan worden uitgevonden welke de Meliantbe overtreft het ia ONHERHOEPELIJK het beste middel ter wereld hetgeen de vele en verachillende bekroningen getuigt Het ver acht en geneest ONM DLtELIJK de strengste hoest en verouderde borstkwalen Dadelyk na bet gebruik der MELIAN UIE doet iich de weldadige invloed gelden Het groote debiet en de vele attesten aan de MLLIAMHE be wezen 7yn de overtuiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op prys worden gesteld De MELIANTHE is verpakt lu flacons van 40 ets 70 ets en y 1 met ge bruikaaanwyzing voorzien van ona Han delamerk gedeponeerd a d Kechtbank te s jravenlmge Mi Verkrygbaar by F H A WOLbF Drogist Markt Gouda E H VAN MILD Veer tal B 12G te Gouda A BOÜMAN Moordrecht J C RATELAND Bos op B V WIJK Oudewaï FEAISCÏÏE STOOMVEEVEEIJ Clieiiiiscli Wassclieni VAN 11 0PPE Miii iMFJt 19 KrulahaAe Uotterdam Gebreveteerd door Z M dea Koning der Belgen Hoofddepót Toor GOUDA de Heer VAN OS Z tjpectaliteit voor het stoomen en verven van allt Heerenen Damesgarderoben alsook alle Kmdergoederen Speciale inrichting voor het stoomjn van pluche mantels veeren bont enz Gordynen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzy gestoomd of geverfd worden onschadelyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegena uitbreiding dei fabriekHD 7yn de prqzen 25 gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen m eene week PDIKE OÜDë SCHIEDAMMEH V ürkrygbaar bij P E ETERS U Ala bowijs van cclitiioid is cachet eii kurk steeds voor zien tan deii nnim iler I irinB P HOPPE Een ware Schal voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekkmg Onanie en geheime uitspattingen IS het beroemde werk Z Dr Retail ELFBEVVAItl G HolUndsche uitgave met 27 afb Prys 2 gulden Ieder die aan de verschrikkelyke gevolgen van deze ondeugd lydt moet het lezen de oprechte leermg die het geeft redt jaarlyks duiaend van een ekeren dood Te verkrygen by het Ver lagsMBguiin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bed ag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Bolland w MÊÊÊI y nilei g cteekenden is de INTERKE NINCi OPENUESTKLD op den nieuwen Jaar pmg an hot STENOGRAPISCH VERSLAG VAN HB I VERHANDE LDE in den GEMEENTERAA D van GODDA Dit VERSLAG hevat alle ing ekomen stukken No 1 bevat o m liet nieuwe Ontwerp tot invoering van een Keurloon voor Vee en vleesch A BEIFKMAIT Zn Aan Z niiwlijdt is en Zeniivvzwakken Thans is de 25o oplage verschenen rail het boek j De ZO Beproefd eu aanbevolen door de heeren Prof Ur Mermiére Panjs Prengruber Dujardtn Bau metz Purijs ff u BoUChOt Panjs Göh Rnth Dr Schering i mt iet Ruh Dr Cyurkoweoh ky VVeeneo Opp rst l rts Dr Jechl Woenon üpperststarls Dr Schiesl t ssig l ef arts Dr DarSBS Parijs hef artaForestier Aken Disinctsftrti Dr Qrossmann Johlinpon irnti DiBtnctaaris Dr BUSbach k knuikirts Di Stemgreber barenton oDsui Dr V Asohenbaoh Corfu Dr meci CorraZZa Venetië I ADgeviIle Parij I I Lavabre Panjs Wille Tm kirchen H CablliOt ArcacKon II 1 Fortget 1 nn ac I GuiUoneau Bor deaux H II LabatUt Uordeaux I Bougavel I a Far nere L BirsohfeI WeeDoii Lieber Innsbruclc Hammer l laaen I Wemer Weciion H Aust Brocton MatuBchlechner Hrixii uuwziekton en Beroerte Middelen ter voorkoming en genezing Het iloal van dit rerkje ia kauuia te verspreiden omtrent len aard der wnnwzwakte hare ooraaken en gevolgen onderricht te geven en geneiiiiB te vmden Het handelt over het bekent worden van do Phyjiologische ontdekking lioe op de eenvoudigst denkbare wyze op ons seutiwgeslel kan gewerkt worden eu wel met oon soccea dat zoo wel een groot aantal mtstokende artsen als de geneeskundige pers aanleidln tov discussie gegeven heeft Het wo dt derhalve sau leder die aan ziekelijken zenuwtoestand of zoogenaamde zenuwaohtigheid lydt welke zich kenmerkt door habitueelp hoofdpijll migraine congestie groote gevoeligheid opgewondenheid Slapeloosbeid algemeene lichamelijke onrust en onaangenaam gevoel vorder aan zieken die door Beroerte getroffen zgn en aan de gevolgen daar van lyden zoomedo aan Verlammingen Spraak verlies ot moeielyk spreken Stijfheid in de gewrichten en voortdurende pUn in oezelve partieele zwakte toestanden zwakte van geheugen Slapeloosheid enz on die reeds geneeskundige hulp inriepen au door de bekende hulpmiddeleo als onthoudingsen koudwaterkuren inwruvingen eleotriseeren galvaniseeren damp modder of zee baden geene genezing of betering verkregen einde gk aaualle personen die vreezen door beroerte overvallen te worden en daartoe reden hebben wegens verschijnselin van voortdurend angStgevOOl beneveldheld van hoofd hoofdpijn met aanvallen van duizeligheid flikkeren n donker worden voor de oogen drukkend gevoel onder het voorhoofd Oorsuisen kriebelen en doof worden van banden en voeten Tevens aan allen die tot de bovengenoemde oathegoricn van zenuwlijdersbehooren roomede aan bleek XUChtlge en daardoor lol zwakte vervallende jonge meisjes ook aan gezondou zolfs jeugdige personen die veel geestelijken arbeid verrichten en die de reactie der geestelijke bc igheid voorkoineu willen dringend aangeraden zicli in het bo it van bovengenoemd boekje te stellen dat franco en kosteloos te verkrijgen is te A msterdam M CII BANSiCo Heihgeweg 4S Holterdam 1 1 van 8ANThM 1 01 M Korte Hoofdsteeg l DtrechtlOBRYIiPOBTüN Oiidegracht l d Gaardbrngl S2 Than is ooy iedereen Ulaclaine Sans Ciéiie het aardige interessante geestige eu boeiende stuk dat aan zoovele tienduizenden voldeed als Roman verkrygbaar jebr E M COHEN geven mt en stellen alom verkrygbaar Het pakkend eu boeiend verbaal de interessante Historische Koman 2v£aca a r2CLe Sa r3 s Q êne Uitmuntende Nederlandafhe vertaling door H va n ENCK geïllustreerd met byna 100 prachtige platen Dit werk verschgnt in 6 kloeke deelen royaal formaat onder de titels I De Strijkster II De rouw van den Maarschalk III De Koning van Rome a l 60 per deel of m 24 arteveriogen a 20 cent per afl Zeldzaam werd een zoo groot publiek zoo getrolien en geroerd als door het verhaal dezer interessante en dappere heldin EDMOND LBPELLETIEll m samenwerking met VICTORIBN bARDOU en EMILE MOREAL hebben door dit werk buitengewonen bflval geoogst Het avontuurlyke en vooral historische omtrent de MAREOHALE LEFEBVRE Hertogin an Dant ig om hare openhartigheid en kordaatheid bygenaanid Madame SANS GÈNE de talrgke pakkende by onderheden ontleeud aan Memoirea en Documenten over de personen die naast haar leefden vele met algemeen bekende intimiteiten over dezen en over het karakter van Napoleon 1 makeu grooten indruk Dit werk is dan ook zeker het mooiste interessantste boeiendste en wegens de vele aardige en vroolgke tooneelen het meest pakkende boek in den laataten tijd verschenen Alom IS de inteekeniug daarop opengesteld tegen 20 cent per aflev kompleet m 24 afleveringen of in 3 ingenaaide deelen a ƒ 1 60 per deel en gebonden in ryken prachtband ƒ 5 90 Prospectussen zijn alom verkrggbaar by de Uitgevers Gebr E M COHEN te Nijmegen en te Arnhem f Veimeng t Uwe Koffie voor de helft met EAmBEINEB S Um MLS KOFPIE en gij bespaart 9S centen per pond BINNENLAND ÜOUDA 21 Deceoöber 1895 lot lydelgk deurwaarder der dirette belastingen lu het vacante district Schoonhoven js door E den Heer Minister aii tinaucien benoemd de heer A Dekker Kykadeurwaarder te Gouda By beschikking vuu den Mimalt r van Oorlog ia met mgang van 1 Januari 189b benoemd tot administrateur van de Militaire verpiegingsinricbliugen alhier de heer O C vanden Bergh Gisterenavond had een byeeokomst plaats 111 epn der bovet talen van het Cafo VredeBestf ten doel hebbeude het eventueel opricbten eener wielernpreeoieinf te üouda Twaalf personeu waren aanwezig die iicb ook allen ala werkend lid opgaven Besloten werd de vereeniging te noemen WieierelDb Gouda Na verschillende puoleu bebandeld te bebben loot de vooriitter de heer D IJasetatyn j n ciTcalO uur de vcrgadeniig den wensch oitsprekende dat t in Inter tijd moge blykeo alte hier aanwezige bieren mei alleen in t balaug gehandeld hebbeu van de wielersport jü t algemeen doch ui t büzondar in het belang der Goudsche wieleisport Men meldt mt Oudewater dd 19 Dec Op den Isten Januari a s zal het 40 jaar geleden yu dnt de heer R W Haentjes Dekker benoemd werd tot burgemeester dezer gemetute Op den Uden daaraanvolgende aanvaardde ZEAchtb dew betrekking Vrydagavond jl ontstond er in de woning van J V woouachtig in den Platteuweg te Reeuwyk een begin van brand die met den sterkeu wind welke steeds lu hevigheid toe nnm het ergate deed vreezen Vau uit den achooisteeu waai de brand ontsloud dpelden de vlammen ïich mede aan eemge kleedioj slukken welke in de nabyheiil van den stboorsteeu waren en aan eeoige meubelen welke voorwerpen alle verbrandden Bytyds werd men echter met behulp v n toegeschoten buren den brand nog meester De inboedel waa geasaureerd Men meldt mt Berg Ambacht dd lU Dec Heden gaf de rederqkerakamei Hildebrand hare eerste openbare uitvoering voor dtzeu wiiiKr Opsevoerd werden Znu hart it in tEDlLLKJO immmum Hier werd bet oaderhoud door Herbert Dane af gebroken Hij was nog u lijd met de limiKel ood gewapend en sprak hm aan maar kapiteni Dano steldo hem met aan den kolonel voor en verzucht hem cTenrain om hen Ib vergezöi ea zoodat lierbart na eeniKe onbeduidende Kezepden afdroop L ie heer is geloff ik ann u lerwant merktekolonel Moicton aun Ja hij ia een neef van fflij jn vader Herbert Dane was een eigen broeder van Lord Üano lit oude Horbört was ougelukkigorwijzy een doorhirengei eu hij het zyn zoou eu njne dochter bijnanieïa na AU freule Dane net eenig uikomen vanhaar zelve had zoudeu zy mat genoeg bezitten omvan te leven Voor Horbeit is het eif ouiyk gülukkigdat hij arm ia want hij heett hetzelfde zwak alsziju ader oodat ik vrees dat hij in korteu tijd een root fortuin lou doorbrengen als hg er alleen overte heHohikken hèd Woont hij op het kasteel Wpl neen Ik zal u zoo aamtonds wijzenwaar hij woont Het is onverantwoordelijk vau zynvader dat hij hem gecue opleiding voor eene of au dare betrekking hot geven 1 en mai zonder fortuinhoeft uog alyd zooveel keus al ia by van aanzieu bcheïoiiin eoc of het gebt im van een Hii schun Apotneker blijspul in et u hc Iryf lEenc Hzelli e kamerc klucht pfl m een bedryf uit De uituwe jiredikant of Wie al mevrouw worden bUj pel ui tcu bediijf Al de Wm stukkeu worden flink en ferm afgespeeld ouwel d heeren als de damea hadden zich go d lu bunuB rol ingewerkt Een welverdiend applaus viel bun dnu ook ten deel terwyl ala naar gewoonte ten geanimitrd bal volgde V rijdag avond ontstond er by G De J dicht hy het Roosje te tlaustrecbt aan deu IJaeldyk een biuiienbraud daar er vonkeu uit de kachel pijp gekomen wareu die juist op bet bed kwamtin waarop ten der kiuüereu a t aiapün Het dochttrtjf werd wakkpr tu vloog naar beneden om hare oudeis te wiiarsehuweu Dade yk werd nu de br ind door de bewoneri gebluacbt het bed tvenwel is i er beschadigd Men meldt uit Keeuwyfc dd 19 Dec Heden avond had alh er eene byeenkomat plaats m het tok lal vau K Kademaker van de Hollaudscho Maatschappij van Landbouw afd Reeuwyk Aan ile vergnde mg wt rd rae Ie deehng gedaan dat lu bet laatst van lauuari de beer Boi uit s Gravenhagf v loi de leden eene voordracht hoopt te houden Na afdoe mug vau nogeeuige zaken van huishuudelyken aard werd do vergadering besloten met een verloting van tfleB twasMIt iorwerp u Vrydag avoud bad lu t Lokaal Rhehu both te O dewater door de Mei jesvereenit ing de uitdeeliug plaata van de door tie ledeo dier vereeuiging op haar vergadeiavonden gemaakte kleedingntukken teu behoeve der arme kmdereu van de Zon lags ehool Den kleinen was teveus eeu prettig avond e bereid daar zy ruimschoots op chne ilade met wat er by behoort onthaald lurden Eere aan de jougedamea leden voo het vei vaardlgeu dier kleediugstukken on eert a ui diegenen die hnar in stnat stelden zich lu irvoor het nootii a nan te schaffen lil kon besluit is aan A I lorley Duwol op yn ver uek luet luga t vd ii 1 Junuiin n 9 eervol ontslag verleend ala commiisaris van politie te Rotterdam Stct By kon beMluit is aan mr W H s Jacob op 7yn daartoe gedaan verzoek eervol ontslag verleend als recbter plaatsvervanger in de arrondi T Sements recbtbauk te Uotterdam Stct € lijke familie hij kan geestulyke of a Ivokaat worden of ie eene of andere hurgerbjko helrekkiui kiezen in dienst gaan ia minder verkmslyk mon moet daartoe eetiig tortiuu hebbuu dus dat had hij bezwaarlijk kunnen doen liet spyt mij voor Herbert dat men bem zoo verwaarloosd heeft maar oveiigens rouet ik u ronduit bekuunou dut ik niet vau hem hond Zoo sprekende sloegen zy rei htsai eene groene laun in die naar drie of vier huizen leiddt Kapitoi i Dane bie d voor een an dez lve stil het was i ii ktein buis eigenlijk oen optrekje laag van ver liepmj eu gthiel met klimnp hegroenl Het ag er aller liefst uit voor bet hmaje was een vrasperk w larop etnige bloembedden waren a Dgelegd Dat 18 zijr buis en bier leidt Herbert om ioote neggen eeu plant Milevin bij doet iiieta dan visachen eu jagen Het huisje ia zijii igeudom en jiierwoont hy met zyne zuster zij is len goedaardigmeisje maar rij hoeft weinig verstüdd en is zoo uigenomen mei bnir broeder dat y a dt n waan virkeert dat hij tie voiaiuakthtid in pursooo is Zijheeft van h lar zelve jaarlijks eeu lukonaeii viin drienouderd pond en Herbert hazit honderd pond eudaar leven zy van Hier werd kapitein Dana in de rede gevallen als by plan bad om mg moer tw zeggen door eene jonge dame met lange kruUou en eene lioogoroola kleur die haastig uit het huisje kwam aanloopen den tma doorsuehl het kle nu yzeren hek open atiet en zyn arm vatte met deu uitroep O Harry wat ben ik bbjde dat ik u zie Gijwett dat ik van middag voor een paar weken vanbuia ga en gy badt my beloofd dat gy gisterentvoad afscheid van my zoudt komeu namen M oor dt laatste itormen is aaiide twi iinyen m ht t kiutüu Oostburg eeiiB schilde toi t bracht v f ÜOÜ jlu ovurleg met Ie depothoudHi is door do directie Tan de üiood en Weelfabriek te 9 Ajravenhfl t Growtiewegje en Borneoatraat bffltloteu te liegiuiiui met 1 Januari aan d vaste VLibruikira die van de depotbouders of d t fabriek brood U nieu een b laogryk voord l ie ver eKtreu ij ulhu aan het einde Aélf laar lU Cl van hun verbruik in ou taoteu tuugüutvangen 4 1e luinieb r vau buiteulnudshe aken brengt rlüopig ter keuuis vau belanghebbenden da bli kens ber cht van tlr Mm fzant te Br l8 iel de Belgische greus voür dt n yb ten dejer al wordnu opengaato d voir den invoer uit Nedtrlaud vi u uiagei vie en den lOilen Januari daaraanvolgende voor deu invoer van Noderlaiiihcb fok vee Naar Ue btamiaard van gisteren meldt ia hl dr Kui per ontvaogen y leinaud die outeketid 4wBr au hoeft dftheermrAut Iloo eu eo Zoon bloemkweeker te Overreen beiioenid tot leveranciers der Vatipaansche tuinen Uit de niodeai uwtje van hot Groene Wkbl De iiioffeu u len weer hoe langer hoe grooler worden lom de gi lotvorstin Wlndimir te te l arijs was heeft y er eau gekocht vtn abelboiit met heriuelyo gevoerd zectig centimeters luug eu bieed lu eviuredigheid Aan beide zydeu ia van ouderen eeu atelstaart van boven ttu alrik van zwart laille lint linka met gete eiileid om eon tonllEe ver rhe rozeu op vaat t ateken Groot ioratiu Alexis kous er onk zoo een van hiimelyn met itippeü givotrl UI t Wit höriuelyi by deze behoort vau den eenen n lar dun undereu kaut eeu rand van varsche viooltjes Het ia nog nift geuoeg dat htt venamelen van postzegels is gewordoi tot een manie dn zifh by eiikeieu lo dwaasheden uit het i zamelen van truukaartjes voigtjileu eK I n WL Kertylswaa het een nardigheid vun kii deren de hairtjua die do coniucteui uitgaf te en betaling van den prij van len iit ta y had een iiuu luchtig kleedje tian en leis zeer kiu Itrachtigs over zich Htt IS mij nif t mogaiijk geweest om hy u tek iinen C eciUa kolonel Monrlun freule Dane ireulo IJniiu ai heen verlegtu te zyn voor deu vroemdtlinï zy boog en bloosde mot een gemaakt Uclije terwyl zy hare kiullün om hare vmgors won I Maar kapituiti Dafe lia 1 dteu üorgan geen tij l voor baar over H j w eut Lhte haar veel i noegeii op liuar uitstapje en wandelde vord ir Diu arme ucilia zeido hy ti t yu vriend Ictoi by laclii 1 nulor diena arm nam y is eeu goedliartig tufiar etu zeer beparkt zieltje Zy gingen duur het stadje i ar du haven waar lie jagt I tg De liavtn nas zoo klein dat er gein Toot vaartuig kon liggen Kolonel Middelerwyl was Ravensbird naar he kaateul te riiggekeoi I om daar liet aangoraam KFzeUchnp te genieten van de trarische kamenier van f ady Ade jaid Sophio DelttüF Hy bud een donker barscb maar toch open gelaat i u ïyne loordnri n Ie zwartd ongtn liaddm eene vriendelyku utldnikking Op htt kasteel w ta mm venvouderl lat Kavenshird in den smaak viel van de tunoie lophie ma ir men zilt dlkwyls dat de kelykste minnen gom Ie by de vrouwen vinder Hy was nu jmai naar ue stidgu wnea om oeni boodschap voor baar te doui tii in plaats van bedankt te nordeii zou by weder eune zee van aaiimerkingeu moeten hoüren Dtar H bet y vraagde juRrouw bophie zeida buwuron 1 bans echter heeft zith vooralm Duit cbland vau groote mcuschen het Verlangen meester gemaakt daarvan een verzuil eliug aau te eggen Deze hefhebbery beelc reeds 7u1k neu grooten omvang aaogenonieu dat zich te Müncüen een iinteruatiooale vereeniging voor het ver amel a van Iramkaartjt 4c heeft gevormd die zich ten doel stelt deze nieuwe mode te verbreiden door middil van fen catai gus m drie talen en eea blaadje Er is elfa sprake van lu de Beiersche hoofdstad een tramkuartjesbeurs c t honden Aan het strand te hÉbeveniugsa tusschen de Keizeratraat en de gtdenkuuald wordt thans 11 aau iloiting auu deu bazaltmuur door Delf laud over eeiu leugte v n + 40 meter een verdedigingswerk van ryabealag eu keten aaaS fgt Staten Oeneraal 2e Kahbu Zittmg au Vrydag 20 December it teren was aau do ordo de Üegrootiog van Waterstaat Kui algenuen debat werd niet gehouden De heeren De Kantcr pn ylsa vroegen bevordtring van deu snelleren afvoer der Boezem wateren in Frios aod en Groningen De bekende h ivens vanten gaten rirmri u en locale belangi u passeerden de revue eu vouddti deskundige pleltbezurgnia De heer Zylmn oiitfermde zich over de kleine rivtnren 10 t algeaieeo ktagoud ovor te karige baling atelliüg en te Ideii 3 voortvarendheid De minnter ineeude echrer te doen wat hy kon De beer Conrad sprokeuHo oior de zeewering te Callantsoog telde ïicli ook in u erre op algemeen r btandpuut dat hy in denzelfde trant aU de beer Van lieohovfn in de andere Kamer naar den plicht van den Staat vroi g tegenover d zeeweringan in t ali emeea De minister was geeu spier tO schiutelyker dan lu de hereto hamer van pen verf liehting Tan den Slaat wilde by niets weten Shrhts in bysondere gesHlIeu heelt de Staat ti r irgen voor de zeewering en in andere gHTulleu knnaon alleeu terin n ryn om anderen die daaitoe ht eerst verplicht yu te i tminen £ n als dia andereu muts doen Ja dan ichyut de Staat ook met verplicht iets te doeu Dat kon zoo met blyven Maar thans ging de Kamer er uiet nader op in gulyk zij over t gebed alle discusxie jes het afloopeu zoodra de Mm de bel tngstelleude tedeu beantwoord hfid met opm rkiugen die met altyd even verstaan nar waren Du lichtopat tn l op het Voorderboofd jiii d n Hoek e u Holland zal m den vroegereii iiii i M M B MBB üMP by en liy gm baar een pakje over dat in eeu papier gerold was Ik hoop dat bet naar uw zin ii Sopliie miakte bet pikje lis en nnni tr eene ui of vier iint vau een viuguroreed uit y uas een keurig nut kuineuiertje ully 1 eunvoudtg maar amuak vol i ekked hare trekken wareu wel wnt grof eu de iiililruKkiii j V til baar gcUat ns eunigzias vrypostig maar 7y hitd mnoio donker gryze u tgun un zulk eeu overvloed vau haar dat meuig Kapper er voor zyn wmkelraani lortuin lutde zou hebben gemaakt Heb ik toch in myn leveu zoon lomperd gezien was d uitriup y sprak viol bngeUcbnuur mei een vreenul uccunt ik h b u verzuchtom vier l blauw hm o r my te halen en iii plaatsdiiarvari brengt gy my vuurrood Ik h ib u al welvyfiig maal gezegd dat gy geen kleuren kunt onderscheiden liavi nsb rd laebte Hy werd uog liever door haar bukn rd dan doqr eon an Ier geprezen Juffrouw Öuphie wiat dat mj ir il te goed en zy durfle heol Wit etrgaii Ik heb m n beat gedaan Sophie kunt y het ui t gebruikia Of ik h t met gebruiken Lin Wat wordt my z o waar nut gevraagd 1 ik ii terugzond loudtgy wairscliynlyk met grys aankomeu maar go be bueft u niet Ie verbeelden dat ik u ooit weder lintzul laten halen tiy I bl my er toi b op nfgestuurl Vu laar o l ik gt noeg voor gestralt dunkt my Kon ik denken dat gy noj dommer zyt daneei kameel Geef my myn werkduosje a tn uyuheerHet slaat uaar op da tafel