Goudsche Courant, maandag 23 december 1895

VVinlerdlenst 1895 1896 Aangevangen 1 October Tijd van Greenw OODDA ROTTBRDAM IMrectc Sj oorwegveibliMliHj eii mei OlDA 9 06 9 40 9 86 10 7 36 7 ItOTTBBDAM 8 19 8 48 4 90 6 81 7 46 GOUDA DEN HAAS Hage 6 817 20 7 48 8 30 9 28 9 4610 1111 3612 16 1 86 8 44 S B8 3 43 4 16 6 17 6 08 7 58 9 S8 jVoorb 6 67 10 17 1 41 6 U Z Zegw6 11 10 82 1 66 6 28 Zo M 6 22 1 10 48 2 06 6 8 Gnuda 6 88 7 60 8 13 9 9 66 10 16 10 64 18 06 12 46 3 17 3 14 8 26 4 13 4 48 6 47 6 60 Stopt Ie Bleiswijk Kraisweg en Nootdorp LeidsctieDdam en Hekendorp DTKBOH T G O DD A ütreolit 7 60 9 10 U 84 12 60 3 10 8 6 4 48 6 88 7 0 8 09 9 0J Woerden 8 11 10 28 11 61 4 16 6 68 88 Oudewater 8 1 10 31 4 24 36 Gouda 8 82 9 84 10 44 18 07 1 82 8 42 4 37 6 20 7 09 8 86 8 41 4 OOI DA U TEECHT 9 06 10 19 10 67 12 48 2 20 11 14 2 37 11 22 2 46 9 87 10 61 11 46 1 20 3 08 3 17 4 16 4 47 6 87 6 63 8 81 10 16 7 10 10 29 8 34 6 06 6 17 7 18 8 48 10 37 3 60 4 48 6 29 6 86 t S t AUSTEBDA H S O U D A ABaterdamC St 8 9 10 10 48 2 ii 4 10 tonda 7 89 04 10 14 18 18 3 90 6 80 7 4 Stoppen te Bleiiwjjk Ciiuiweg ii Nootdorp Leidaolteiidam ei Utkendorp O O D D A A MSTERDAM 10 01 10 67 18 10 S 81 4 47 8 68 10 16 U OS l 1 18 4 86 6 8 48 11 80 Stopt rN oidorF UidMh d n en Blel wükl Kr Uwe e Uokendorp liut worden hersteld De heer Gayot rerklaarde wysel k te hebbeo fgezïeo van het plau oiu 7 ich daartp eii Ie verzetten tm hetSïeen de Min van Marine Terleden weak omtrent de gevolgen van zulk een Toornfmi ii gezegd had De ministar van Wuterstaat verklaarde in zyo antwoord ti hopen op et ii spoedig ploasing die verband boodt met de vraag of de werken al dau mat door het Rijk moetM worden underhonden Attn deu heer Rof r sni rh beloofde by de indi nint van pen voorstel tot Terbetering der OieriJHselscliM Vecht tu zulh ii btispoedigon De heer Van Gijn achtte de ver tpterioji van het Aardappelengat onvoldoende voor deacheepvtart te Dordrecht nasir zee en bppleittn do verbetering van den vaarwtfg Dordt Brouwera haveu ter voorkoming ran den ondergang van Dordrechts handel Het is niet doenlijk alle verderf bef j iroken paoien te rdleveeren De discussie liep iu de avondvergadering nog nidt iif Omtreni bet gebeurde met deu veldwsebter Taatgeo te Wildertank wrordt aan de Veend Ct c geiutild dat Tuatgen meer iliiii twiulig jaren gemtente en onbezoldigd rijksveldwachter aldaar was Terwijl zyn vrouw pn kinderen cich in Int achterste gedeelte der woning bcrouden het was omstreeks half elf de i voormiddag begai Taatgeo zich naar de voorkamer nam üpü jachtgeweer van deo zolder eu maakte met een eokel schot eeu eind aau z u levtr Hy wt rd in zittende houdir g gev mden ui een leuning stoel bet hoofd was t edeeUelijk verbrij ieh Koodat het vermoeden voor de hand ligt dat de ongelukkige man den loop van bet geweer in den mond gestoken en toen afgetiokkeu moet hebben Bü het lijk moet eon bnet g vonden ijn waarin Taatsen afaeheid Ufini a ü Tfoaw en kiudfreo bloidverwai ten en viti ndeu OU zyn volkomen ou chnld bt tmgdt nan datgene waarvan hy m dfo laatsteu tyd vno Aekere zgde was beticht nl dut hy betrokken ewee8t zuu zyn in het gebeurde ten huize der üvetledene wednwe U de bekende vermissing van effecten Een zonderlinge gebeurtenis had Woensdagavond te Londen plaat In een rytuig sneed zekere Alfred Chipperfield een cheniicns zyn vrouw met eeo scheermes de keel af en trachtte daarua zich zelf te dooden wat hem byna gelukt is althans zyn toestand is hoptdoüs De jongelieden ware een paar dagen tevoren te Cork getrouwd eu brachten te Londen de wittebroodsweken door Chipperfield had eeo goede positie en de oorzaken van dit drama liggen dan uok volkomen in het duister De loodokweekeiingeu C Noordberg P Molenaar en ö van Lveuwen eu miitro en W C ttijpma A Vi ifr pu J van Loo de bekende leddera van deu Belgischen vÏh cher te Umqiden din de er Jagen met de OranjtNassaumedadle werde geiUxoreerd iju met hunne kottere uit de Ntioidzce te Nieuwediep liinnenkomeode alJaar op haitd ka wij e ontvangen door het gelieele Jianwezige Uiodsp r soopel dat zich i i de wachtkamer van lift UtOihgeboow had verzameld Üe ii pei tenr over het loudswe eu in het Hde distnct di kapt luit ter zee titulair Haromaker was voorde e gelegenheid nit Amsterdam overgekiuueu Hy maakte den fliiiken redders bekend met de hun te beurt gevallen ktmiuklyke nnderscheidiny eu wydde eene wamde rende rede aan d n Moor beu betoo ideu moed Met eeo drieweif hoera voor de Koniui inneo ten slotte door den inspecteur aangeheven werd door deaanwezigin uit volle borst ingest md Iu de Doudi rdag te s Graveiihage gehou ien vergadering van de Orde van Advocnteii by dtn Hocger Raad werden de heeren mr B M Vlielauder Iltin en jhr mr E N de Brauw herko en tot leden van den Hand tvd Toezicht en hiscipliue 8 40 8 17 8 64 9 01 9 10 6 67 6 08 6 16 6 84 6 S0 7 86 7 82 7 89 7 48 7 66 loudu Moordrecht Mieuwirlrgrlc Onpolle Iloiterdui 7 Kc terdun J p8ll S l Vieair rkerk 5 1 Moordteolit 6 3 d ioud 6 86 6 37 7 66 8 09 8 21 Oudew 6 60 6 54 nu Woordea 6 69 7 03 8 12 Utrecht 6 18 t 8 8 + f Naar Amsterdam 8 21 9 86 Gouda 87 Am i rdMll est 8 14 ± mi i i Dnor deo Raad der gemeente Zaltbommel is eeu crediet verleend van f 10 000 tot het aauschtifFeu wan een tweeden gashouder De Saksische rechtbanken hebbeu een zeer streoge wijze van orrdeelen waar het geldt de aanraudiu der openbare eerbaar heid Met bet zeer sterk ontwikkeld rechtsgevoel der SaksiFche stratrpfhters valt dan oók lang uiet te spotten Een Italiaanach koopman iu gipsbeeldjfS ontmoette onlangs op den openbaren weg te Dresden eene jonge scboone dame Hij wist zgne bewondering nis t beter te kennen te geveo dan door de schoone een vuri en kua op de friaacbe lippen te drukken Deze onvoorzichtige gelanterie kwam den man duur te ataao de Dresdeusche rechtbank v ioordee de hem tot 10 maanden gevangenisstraf Te Berlyn heefteen 43 arig werkman zekere Riedl die broodsgebrek had eerst zyn kind van 14 maanden gedood en zich daarna opgehangen Een CongregationftU tiflcb geestelijke te Paramatta in Nieuw Zuid Wales houdt zich in zyne vrije uren met medische lectuur bezig Hy werd daarby getroffen door de ziekten welke de meuschheid van alle kanteo door de geduchte legerBcbarsn van bacteriën bedreigen en achtte het nu voorlaan ziju plicht aan den verdelgingsïtryd tegen die microscopische monHters mee te helpen Hy begon ratt deu avondmaalsbeker in zyne kerk gebruikt naar een bacteriotoog te zenden en deze ontdekte er twee entwintig soorten van moorddadige microörganismen ut De geestelijke beeft daarop aanstonds da gemeente ver ocht voor het avondmaal eigen drinkbekerA mee te brengen VRIJDAG 20 DECEMBER Voorzitter de heer U L Martens Tegenwoordig de hh Noothoven van Goor Jager Herman Nederhorst van Vreumingen vau drr Post Dertksen van Galen van Iterson Princp van der Sandeii Straver Dessiog Vingerling Jaspers en de Raadt Afwezig de beer Hoogonboom De notulen der vorij e vergadering worden voorgelezen eu onveranderd goedgekeurd De Voorzitter deelde mede dat door Ged Staten waren goedgekeurd de raadsbesluiten van 11 Oct en 8 Nov tot toelating van kinderen 0 de lagere scholen uit de gemeenten Haastrecht en Hekendorp en dat door B en W op VS Dec de kas en boeken tan den gemeente ontvanger waren nagezien en accoord bevouden Ingekomen Een voorstel van B eu W tot oprichtiug van eeu avoDd cbool oor ambachtsliedenter vervanging van de Burgeravoudsebool tegen 1 Jnh 1890 Tisr visie Een ontwerp r glemcLt voor fp brugwachters in deze gemeente Ter visie Eeo rapport van B eu W aangaandede exploitatie eener gemeentp telefoou du ontradende en voorstpllende de beer 11 J Nederhorst Jr voor 15 jaren concessie e verleeoen Ter visie 4 Een rapport van B on W op het adresder daineszangvereenifTiog Arnold HpoeUvermiuderini vau den hnurprys voorstellende Op voorstel van den heer de Raadt zal dit na aHoop der agenda behaodeld worden 5 Een ïoordtel vao B en W tot verhuurvan eeu stuk grond aan den Kleiweg aan J W Verwey eii J Om ert Ter visie Een voor tel vau B en W betreffende wijziging der gemeente begrooting dienst 189 5 Ter visie 7 Een adres van G Fraikin verzoekende hem te willen ontslaan van de buur van een pakhuig Achter de Kerk Het rnpport van B en W adviseert tot afwijzing van het verzoek Ter vi 18 09 12 86 12 82 11 89 18 46 12 66 10 17 18 88 10 86 10 64 11 01 11 08 11 16 11 84 9 61 9 69 10 11 8 16 8 07 3 36 8 Sen adres van de afd Qonda vau de Ned Tereeniging tot bevordering derZoodsgsruBt verzoekeode des Zoudags vao de kermis geeoe vermakelijkheden ook nietiu kofiBebnieeo toe te laten In handeu ran B en W urn bericht en raad Aan de orde Beuoemiug eener ooderwyzeres aan de Tnaschenscbool Benoemd wordt mej M B Burgersdijk met 1 5 stemmen Aan de orde Verzoek van het Qe meen te bestuur rao Leideo om adhaesie te batuigeo aan zyn adres io zake de zoogenaamde pandjesboixen Wordt goedgekeurd Aan de orde Voorstel tot üet instel leu van eeo voorjaarspaardenmarkt ei een uajaars veemarkt De heer vao der Sanden vroeg inlichtingeo of die voorjaara paardenmarkt eveneens een vrije markt zou zyn i e Voorzitter antwoordt daarop bevestigend Aan de orde Voorstel tot uitgifte in erfpacht T n eeo ttuk grond aan de Vest aan den heer C LJsseUtyn De heer Dessing wemschte die grond aan den heer IJsselstiju eveneens af te ntaan zooals onlangs aan bet ryk was geschied tegen f 2 50 per vierk meter Dit wordt ondersteund door de hh Jaj er en Ötraver De Voorzitter is er niet voor om den beer Usselstyn gelyk te stellen met bet ryk dasr bet rijk bet onder zekere voorwaarden heeft De heer van Galen is er niet voor om dieo grond af te staan tegen f 2 50 per vierk meter hy wenschte het liever af te geven in erfpacht tegen f 24 per jaar daar dat voordeeliger is De heer Dercksen h er tegen eu vindt goed dat er gebroken wordf met bet stelsel hy is er voor dat de grond zooreel mogelyk blyft aan de stad de heer IJ selstyn heeft rpeds genoeg geprofiteerd ftn de gemeente daar de bnurprija zeer gering is en de heer IJsseUtyu op de Vest aao particulieren zelf grond rerhunrt tegen 30 cent per vierk meter De heer van der Öaudeo kan niet medegaao met den beer Deseing daar men zich op een glibberig terrein zon begeven want moest er later geleend worden dan kon er op de scbuldbrieven niet ineer staan dat de gemeente bare eigendommen verpand De heer Dessing gelooft dat de billykheid vordert dat de heer IJsfleUtyn evenveel voor den grond moet betalen dan het rijk vroeger werd ook in de Crabeth traat de grond als het ware om niet gegeven De Voorzitter zegt dat voor eeuige tiental jaren te veel grond van de gemeente is verkocht en gelooft dat wanneer men nu no ï meer verkoopt de bevolking over 20 jaar dit dezen raad weder zal kwalijk nemen De heer Herman breugt in herinnering dat die pakhuizen den heer IJsselstijn zeer duur zijn toebedeeld en gelooft dat er eeo abuis by de gemeente wa daar zjj niet wist of zij aan de penen of aan de anderen kant lag hy gelooft dat dezen grond niet zooveel waarde heeft indien de heer IJsselstyo zyn pakhnizen afbreekt daar y niet aan het water zyn gelegen De Voorzitter merkte op dat bet den raad vrg wel niet aanging of die pakhaizen zyn toebedeeld aan den beer IJsselstijn doch wij moeten van dien grond zooveel mogelyk maken dat zyu wij tegenover de ingezetenen verplicht de heer Jonker beeft inderiijd erfpacht aangevraagd en nn gelooven wij dat bet in het belang der gemeente is dat wy die grond niet verkoopen De heer van der Sanden acht het een vreemd verschijnsel diar dan toch de heer IJaselstijo de koopbrieven moet hebben ali bet hem is toebedeeld 1 9 1 3 32 8 44 4 50 4 67 6 04 6 11 6 80 1 42 1 62 1 6S 2 06 2 18 4 02 12 20 7 S0 1 44 3 60 GOUDA 11 60 10 19 10 29 10 86 10 48 10 49 3 09 3 89 D e N H A 12 08 12 40 Du hoer Herman gelooft met grond dat de hcp IJselstyu ter goeder trouw heeft gehandeld ejj kan wel medegaan wet het voorstel vin den beer Opssin De Voonitter gelooft oïet dat de gemeeota een oorecbt heeft gepleegd De beer Jager heeft ook het voorstel ooder teaod daar door den heer Derckaen gezegd is dat de beer IJsselstyo gunsten beeft genoten van de gemeente moet hy toch in berinoering breogen dat de heer Dercksen toen hy die branderij kocbt ook grood op erfpacht nitgegeveo beeft gekocht eo wel voor f 1 90 en daar dit ingebouwde grond is vindt hy f 2 50 zooals de heer Deasing voorstelt zeer goed Dq beer Derckaen maakt den heer Jager eenigfl opmerkingen daar hij hem er per ooElyk bijhaalt niet hy heeft die grood gekocht maar wel do heer Liesker wieo bg een goed bod met die grond er bjj voor die brandery heeft gedaan De heer Jager antwoordt daarop dat by volstrekt uiet de bedoeling had eene persooolyke quaestie te bespreken nu is wet is waar de heer Dercksen niet de aanvrager geweest maar wel de heer Liesker De heer van Iterson vindt het verkeerd dat men zich gaat beroepen op dingeo die vroeger zyn gebeurd eo wat den verkoop aan het ryk betreft dat kan niet in vergelijking komen met verkoop aan een particulier De beer Dercksen wenscbt de heer J er nog slechts even te antwoorden dat dan de beer IJsselstyo evenals een goed koopman vroeger ook zoo bad moeten doen eu lich er van overtuigen of die grond ook hem toebehoorde De heer Stiaver acht het gevaarlyk om die bepaling aan te nemen daar meo dan den raad ano banden legt en wenschte voor te stellen er hij te voegen zooveel mogelyk De beer Viogeriing ia voor het voorstel van B en W hy weuscbt de eigendommen der gemeente zooveel mogelyk te behouden De heer Nederhorst gelooft dat de meeste leden ecenals hij zooveel mogelyk degrondeu wenacbeu te behouden doch is er oiet voor den raad aan banden te leggen De Voorzitter wijst op Vlaardiogeo waar meu jaarlyks 20 a 30000 galden boor vao gemeoute grondeo trekt Het voorstel van deo heer Straver wordt in stemming gebracht er worden 8 stemmen voor en 8 itemmeo tegen uitgebracht zoodat de stemmen staken Daarop wordt bet vooratel an B en W iu stemming gebracht wederom itaken de stem meo In eene volgende vergadering komt het dus weder aan de orde Aan de orde Vooratel tot verhuur van eeo stuk weilandaan deo GoejaoverwelleDdyk aao de wed C Lafeber Wordt aaDgeoomeo Aan de orde Voorstel tot bet doeq van af en overschrgviogen op de begrooting voor 1895 Wordt aangenomen Aan de orde Voorstel tot het verleeoeo eener gratificatie aao den eervol ontslagen agent van politie H Wortman De heer van Galen kao met dit voorstel oiet medewerken die man ontslag te geven by wenschtle daarom eeoe motie ïn te dieoen De Voorzitter zeïde di t die motie oiet noodig was daar die mao reeds ootslag had gekregen van het hoofd der politie en het was niet Doodig dat de heer van Galen den raad daarvoor uitnoodigt hij kon dit aan bet hoofd der politie zelve doen hij zou hem er echter maar niet op antwoordeo De heer van Galen betreart het dat door den Burgemeester zoo weinig nota genomen wordt van een verzoek der raadsleden De heer Derckaen kao ook oiet geheel medegaan met het voorstel van B en W geeft men die man eeo gratificatie dan kan by daarmede oiet lang toe by geloofde dat die man best voor andere zakeo kon gebroikt wordeo als b v agent op het bnreaa vau politie voor de hoodenbelastiog nz waarooi hy het medegevoel der leden vroeg om die man niet broodeloos te maken De Voorzitter nntwoordde dat en W al 9 67 10 04 10 11 10 18 10 87 8 06 8 48 7 82 7 69 8 06 8 13 8 88 11 13 9 10 6 17 6 27 6 34 6 41 61 6 47 9 03 U 30 9 43 9 68 9 68 4 08 4 40 AG GOUDA 9 68 10 02 10 12 10 84 10 64 4t 11 10 7 45 8 49 8 26 lo oa r bet mogelyke hadden gedaan om dien man te helpen en gelooft dat B en W er zeer zeker om znlleo denken zoo er een plaats voor Wortman over is De heer vao Goor merkte op dat bet medegevoel der raadsleden niet uit de gemeentekas mag betaald wordeu by gelooft ook indien Wottmau solliciteert men hem wel lal benoemen De keer van Galen stelt voor om Wortmao eeo ralificatie van f 500 te verleeneu De beer Nederhorst vindt geen vryheid zoo o bedrag nit de gemeentekas daarvoor te moeten uittrekken De heer Vingerliug gelooft nog wel dat rrgenoeg zukeu zi n waarvoor die man te gebruiken is daar zyik hoofd en haodeo noggoed zyn Dl heer Herman ttdde vour hem f JO te gCTt n en kwam ei dan eene geschikte betrekking voor hem dan kon men hem daarvoor gebruiken Do heer au Galen trekt zyn voorstel om eene gratifi atie vau f 500 te verleenpn in De heer vao der Sanden il die man een lydelylt wachtgeld geven vnor een ha f jaar Het voorstel vao deo beur Hermau wordt iu atemming gebracht n aangenomen met ftlgeraeene stemmen Aan de orde Reglement van orde voor de vergaderingen van den Raad Na een paar kleine bijvoegingen wordt dit Reglement aangenomen Aao de orde Voorstel to het lustellun van Haadsconimissien van fehricage en van financiën De heer Nederhorst is tegen de instelliojj vjin deze coiuiuisaies daar een commissie vau bijstatid een vassen neus is De heer Priiico weet niet wat diecummissie zou moeten doi n eu zal er daarom tegen stemmen De Voorzitter merkte op dat deze rommiaaie a lvipzeu kan geven aan B en W De heflr vao Galen is wel voor een com missie v u fabricage uinar een voor finantiën heeft hier geen recht van be taan waarom hy voorstelt het voorstel te splitpen Het ♦ ersle gedeelte tot het instellen van een commissie van fabricage wordtin steniiuing gebracht en verworpen met II tegen h et Het tweede gedeelte eene commissie van fiuantien wordt verworpen raft 14 tegen 2 st Daarna was aan de orde htt verzoek der Zangvereeniging Arnold SpoeU om slechts een golden per avond te betalen voor gebruik van een Bchoollokaal Dit werd aangenomen met alg stemmen Aan de orde Suppletoir koliier van de plaitse ijkf directe belasting naar bot inkomen voor 1895 Dit wordt va jtg steld luet aig stemmen Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering gesloten Buiteniaoiisch üvvrzleht De Prausche Kamer t nu ook Sjioedig uiteengaan No de begrooting is aangenomen moeten nog cenige interpellaties worden behandeld De interpellatie van de heereu Basly en Lamendiu over de mijnqusBstie eindigde zonder dat daarby bijzondere incidenten voorvielen of eene heBÜ snig weid genomen Op hot program taat uu nog de interpella tie over een Algierscbe pbiispliaat eoucessie Zoodra ook deze zaak is besproken en toegelicht zal de Kamerzitting voor dit jaur waarscbynlyk worden gesloten Eerst in het volgeode jaar zal dau de eigeolyKe stryd tu 4scbeD het radicale mmiaierie Bourgeois en de gematigd repnblikeineu beginnen zoodra bet werkelijk op do ten uitvoprleggiug aaukomt van het radicale program door deu heer Bourgeois hy zyn optreden ontwikkeld Aan de rede van Cnopi lu de Kamer waarvfin de telegraaf reeds de algemeene strekking seinde ging de mededeeling van den minister an oorlog vooraf dat majoor Galliano hem geseind had het foit Makalle we te zullen kunnen behouden Aau de verdedigiogswerker werd dag en nacht gearbeid Martini iield eene rede waarin hy de poli tiek van het Kabinet bestreed en bet bescboN digde de heerschappy van Italië te willen oitbrtideb met een te geringe strydmacbt Crispi is gelyk men gezien heeft ten slotte toch als gewoonlyk meester gebleven Maar ditmaal beeft by nl zyn handigheid noodig gehad Handig is het ongetwyfeld vao b m geweest zich te vereeuigec met een motie waaronder en slotte bjjna alle partygroepen vrienden of vyanden van het Kabinet te vangen waren Immers iu het eerste gedeelte van die motie door Menotti Garihald n Torrighiana voorgesteld wordt vertronweo 10 de regceriog nitgesprokeo nl wat betreft de handhaving van het gezag der wapeoeo en de verzekering van de rust en veiligheid in Italiaauscb Afrika Daarmee kon dus de regeeriog geooegen oemeo en aaogezieo over het verledeo erin gezwegen wordt eo alleen vertrouwen in bet Kabinet wordt nitgeaprokeo teo opzichte van een bepArkte taak in de toekomst kan ook de oppositie teueu dit gedeelte gees bezwaren hebhen Deze wordt voorts tevreden gesteld door de tweede helft der motie waarin de Kamer verklaart rich te kanten tegen alle politiek van uitbreiding f een beginsel dat Griapi zyner zyds vroeger herhaaldelyk verkondigd heeft De Kamer neemt dan eindelijk kortweg no a van de verklaringen der regeoring Zoo zyn Kabinet en oppositie tevreclen Ue 20 millioen lire worden gevoteeerd met een meerderheid van honderden fitemmen eu de Kamer gaat uiteen tot het laatst van Jannari Orispi beeft du wederom door zijn behendige tiiktiek het dreigend gevaar eeuer ministerieele crisis weten te ontwykeo Niettemin blyit meo spreken van een pedeeltelijke crisis bestaande in het niltieden der ministers baron Blanc van buitenlaudi che zaken en Cuienda van justitie Deze toch hebben ontegenzeggelijk hun prestige tegenover do Kamer verloren de eerste door zijn zorgeloos uptimisme terwyl de donderwolken in Afrika 7U b taoieopnkten de tweede dot r zyn onhandig optreden in de Kamer bij de behandeling der Gioiitti zaak Hetzelfde Eugelscbe blad dit reeds eenige scherpe artikelen tegen Tran saal en zyn regeeriug heelt gepubliceerd gaat voort meteen ongnnstige B hildering te geven van den toestand in de Z A Republiek Gezegd wordt Ook dat president Kruger het bij een deel der bevolking heeft verkorven door zyn toegeven in de Drifceu quaestie daar velen verwachtten dat bij zich op alle puuteu tegen Eogelaqd zou verzetten Wat dak toegeven betreft lazen we onlangs in de VolksPtem dat de regeering niet anders gedaan heeft dan een zeer beleefd scbryven richten aan de Britscbe Regeeriog iu antwoord op des heereu Chamberlain s schrijven strekkende om de Britscbe Regeering mede te deelen dat zy het met de zienswijze dier Uegeering als zou de slnitïng der driften lu strijd zyn met de Londenscbe conventie met eens i eo dat ze ingeval de Britscbe Regeeririg bij bare opinie ou blijvio volharden beleefd verzoekt de qnaestie onmiddellijk door arbitrage op te lossen c Het is dus maar wat men toegeven noemt Overigens zngl do Tirue8 corre9 ondent dat het eigenlijke gevaar voor Transvaal m er van nouatachappelijken dau van poliviekeo aard is Eeii zekere Mass van minder gewen chte emigranten is by boopen het land binnengestroomd eo btt ia vau hen dal men raoeielijkhedeu verwacht De bevolking vau deo Staat b V telt al i Jii 0 XI personen van die categorie Nu hierin kau veel waars liggen In haar jongste nummer toonde de VolksBtem € icb dan ook niet weinig bezorgd over dai toestroomen Van emigranten Het blad schreef Oe landverhuuingskoorts die in de jaren 1881 85 lu deu boogaten graad in Europa beerachte en vele inwoners der uoordelyke lauden naiir Amerika dreef schijnt thans opnieuw uitj ebrokeu te yn met het gevolg dat er wekelyka homlerden emigranten in ZuidAfrika aankomen Tot welke klasse vau meuseben de nioeBte dez emigrante behooren zal men wel bet ibest kunnen bestudeerec door of de aankomst der etoombuoten te Kaapstad bij te woi eu öf bet binner atoomen van de uit Kaapstad arnveereude treinen Het getal emigranten f dal week op week in ZnidAfrika komt en wier besteauning i rooteiideeh deze Republiek is is io deuj liialsteojtyd zoo aangegroeid dat bet wel zorg mag baren en een vraagstuk opwerpt dat niet alleen de ernstige aandacbt onzer regeeriugiTereischt maar teiïelyk eeo spoedigfl regeling En na dau gewezen te hebhen op wat de Amerik Unie up dat stuk beeft gedaan besluit het tlad aldus De Znid Afrikaaosche republiek behoorde dit voorbeeld te volgen wiiut het binnen stroomen van dergelijke nienscheo vooral vuo degenen die uit Engeland komen 70nder eenige papieren i van identiteit en van wie men uiet weet of ze uit kasteeleo of uit strafkolonies komen is allesbehalve aanjtenaam voor het volk fto zeer gevaarlgk voor de goede onie in den Staat KlUlsrSTITJETJ WS Gisteravond badden wy het genoegen de uilvoering by te wonen die door de iGood che zangvereeniging werd gegeven in het lokaal Nut eo Vermaak c op de Ousthaven Ter wille der waarheid dirnt gezegd dat bet programma meer geleek op dat van eene Soiree voor kamermozic k dan op dat eener zanguitvoering Immers een vrywel ondergeschikt gedeelte ervan bestond uit zangnummers De vereenigiog is blykbaar ia de noodzakelijkheid geweest aan hare kunstlievende leden toch eens iets van zich te laten hooren Duidelyk was dit gisteravond merkbaar Niet alleen aan de wyze van uitvoering welke gewis beter geweest zoo zijo indien men nog eenige weken serieus gerepeteerd had mi ar ook aan de omstandigheid dat er meer instrumentale dan zaogmnziek ten gehoore werd gebracht In eeo woord deverseuiging waso g niet klaarcvoor deze uitvoering Te bejammeren is het dat er zoo weinig aoirao om trouw te oefenen bjj de werkeude leden dezer vereenigirig h staat Welke is de oorzaak dat deke vereeniging op zulk eDe bedroevende wijzy haar bestaan voortsleept De concurrentie soms V Immers neen want toen de zangwoede waarin Gouda oninoga is toageharsteu nog met beatond was de Gondsche Zaogvereeuigiog er al even naar aan toe als thans Is do oorzaak dan te vinden iu de leiding Deze vraag moot beslist ontkennend beautwoord worden want een feit is het dat de directie van den heer Bouman bet bleek ook gisteravond weer aan de strengste eischen voldoet Wy vragen boe het mogelyk is dat eeu directeur met zyn zangkoor eene fliuke uit voering geven kan wanneer b ij niet in de gelegenheid geweest is door vele lepetitien een toonbaar programma lutestudeeren entyokoor behoorlijk te iofluenceeren En dit was zijn we wel ingelicht den heer Bouman bij gelegenheid dezer uitvoering met gegeven We vernamen dat niet weinige executanten alles wat zy gisteravond ten beste gaven op een paar repetition haddeu verzameld Eeu gewaagd optreden dos En of we genoten hebben op deze uitvoering V By de zanguummers neon ot eigeulyk wel by letter b van No 4 By d nummers vOor Strijkinslrumenten met yiano en omgekeerd veel want bekwame banden was dit gedeelte vau het programma toevertrouwd Behalve van het spel der heeren B J ff O M en J van Zutfeu bekende namen genoten we ook van het altvioolspel van deu heer M J Bouman die en met bet minst door fraaie stokvooring dus schoone loonvorming bewees ook dit instrument volkomen meester te lyo Vau No 2 van liei programma n i 8cbottische National Gesüngec voor sopraan fluit viool cello en piano kon ons de uitvoering niet bevallen Niet wat de piano eu de strykiustrumenten betieft doch meer met het o g op de fluit eu zangparty De fiuitparti kwam niet tot haar recht iloardat bet inst ument lu bet lage octaaf te laag stemde eeu gebrek dat blijkbaar niet te verhelpen was door embouchure De dame soliste die de zangparty van dit nummer op ztch had genomen ts als zangeres misschien goed geweest Hare wijze van zingen ging gisteravond aan ernstige gebreken mank We stippen hier slechts aan hare uitspraak vun sommige klink etters en klanken hare ouvotUdige en dau weer overdreven uitspraak san medeklinkers haar cresoendu maken eu tibreeren op zwakke Woorddeelen eu bare primitieve loonvorming Ën tuch twiifehn we niet ot deze dame die veel zangroutine beoft zou door degelijke leidiug PU ernstige studie in zeer korte tyd al die gebreken overwinnen Mej S de altsoliste in letter b vau No 4 beviel ons beter In haar zang waa moer zuiverheid vno toon en uitspraak waar te uomeo Oe nummers voor gemengd koor pordienen een betere uitvoering Zij gaau hoven do krachten dor vereenigiug zooetls die thaus is eameuge iteld Vooia Naüie van Brubms ia eeu koortjft dat ge ongen moet wordeu door sülostemmeu of op zyo minst door mensebeu die weten wat legato zingen ia en dat ook kunnen Wy weoschen deu Directeur der GoinNche Zaugvereeoiguig van harte toe dat liet hem gegeven zy den ijver der zanger van deze uitvoering zoo te zien toenemen dat zii geregeld de repetition beioeken waardoor hji in staat zal ziju uitvoeringen te leveren meer in ovtreeustemm Dg met zijn wil zyne smaak eo bekwaam beid Burgoriyken Staud GEBOREN 18 Dec Fraocioa Margaretbu ouders K Key en H E K Jansen Catharina Hendrikfi ouders A Weggen en G Edelman 19 Ge rtrnida Johanna ouders P Klerks en A Bekkers Willem ouders C Vermeulen en M J van Eyk 20 Maous ouders A Spee en G Everts Adriaon ouders J M de Jong en G G vao Munster Auke Radolphus ouders M Gardenier en C van der Kleij ONDERTROUWD 21 Deo P Laurier 20 j en G v a der Wal 19 j OVEKLEDB N 18 Dec J U Hooimotjer 2 m HEEIREND ASSEN A voE os Az Match Tailllear Kleiweg E 73 GOUDA Beurs van Amsterdam Vorkr KS ll 10 1001 78 831 W è4 6S 96 96 lOS Vilj i 7 78 18 i l 1 11 4 97 97V 62 7S0 67BVi lOlVi 6i 100 201 140 lOtV 100 141 Va TV 307 1091 193 162 mil 48 62 160 77 103 1007 lost 143 1S6 H l 101 12 108V 81 IM 104 33 5ïl 18 I 222 I 184 107 108 i 102 102 117 1267 168 36 113 slotko er 92 IOC 92 8SV 4 58 20 DECEMBKRI Em Bi iNB Oen Ned W S S g dito dito dito 8 dito dito dito 3 HoNOvB übl Ooudl 1881 884 iTiUE Inscbrijiing 1S82 S1 6 OosTENii Obl in papier 1868 6 dito m lilvor 1868 6 PoRTl QAT Oblig raet coupon 3 dito ticket 3 lufflSu ühl Binnonl 1894 diloOeoons 1380 4 dito bij Uoths 1389 4 dito bij Hope 1889 90 4 ilito in goud leen 1883 6 dito dito dito 1384 5 Spanjk Vorpol scbulil 18S1 1 ÏUEmiJ Jepr Con leen 1890 4 Gec leeuin serie D Oeo ioönin serie Vu ZuiuAi u llïH 1 obl 189 J 6 Mkxioo Obl Buit Sob 1890 6 Venezoüla Obl 4 oubep 1881 Maxïf L G Pr Liou curl 6 S EU lloll U 8po rw Mii aand Ml lotExpl V 81 Spur ami e 1 Ind Spoorwogm aaud e l Zuid Afrilt 8pm aand duo dito dito 1891 dilo 6 lTAHF Spoorwl 1387 8S AHlobl S 2 61 78 Zuid llal Spwmij A H obl 3 Polen Warschau Weouun aaud 4 RusL Or Euss 8pw Mij obl 47 BaUisobe dito aaud Fastowa dito nand E wanK Dombr dito aand 5 ICurBkCb Aiow Sp kap obl 4 dito dito obli ï 4 12V 47 iiV 147 104 SJI ii Vi Pac Sp Mij obl 6 Chlo i North W pr O ï aand dito dito Win St Petor obl 7 Denver fe Bio Gr Spm eert v a Illinois Central obl in goud 4 Louisv h NashvilleCert v aaud Meiico N Spw Mg lehyp o 6 Miss K ansas r 4 pot pref aand f York Ontario West aand dito euni Ohio oblig K I Oroftou üalif Ie hvp in goud 6 3t Paul Minn Hanit obl 7 L u Pao Hoofdlijn oblift 6 dito dito Lino Col Ie hyp O 5 Canada Can South Cert v aaud Vbn C Ballnr liNaï leh d c O Amsterd Omuibus Mij aaud Rottord Tramwef Maals aand t fsD Stad Amsterdam aand 3 Btad Hotterdam aand 3 Hemie Stad Anl orpenlB87 3Vi Siad Brussel 1886 2Vt HoNO Theiss Kcgullr Gosellsch 4 OosTENR Staatalooning 1860 6 K K Oost B Or 1880 3 Spanje Stad Madrid 3 1868 Ned Ver B Hyp SpobI oerl 361 ADVERTENTIEN FEAITSCHE STOOMVERVEEIJ Chemiscliü Wasscherij VAN II 4 ppF iii iMii it 19 Kruinkade Hotterdam Gebreveteerd door Z M den Koning der iielgeu Hoofddepót voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het atooraen eu verven vau a4o Heerenen Datnesgarderoben alsook alle Kiudergoederen Speciale iorichtmg voor het stooni n van pluche mantels veeren hout enz Gordijnen tafelkleedeu eoi worden naar de oieuwste en laatste methode geverid Alle goederen hetzij gestoomd of geverfd wordeo ooschadeliik voor de gezoodheid eo volgens staal bewerkt Wegeos uitbreiding der fabrieken zyn de prijzen 25o o gedaald Te atoomen go deren als nieuw afleverbaar m 3 dagen te verven goederen iu eene week