Goudsche Courant, dinsdag 24 december 1895

34ste JaargaQg DiDsdag 84 December J895 iNo 6848 fiOüMHE COIBANT NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitfondering van Zon en Feestdagen De prijs ier drie maanden is 1 25 franco per po8t 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst ynOh 1 5 reg eh k 50 Centen iedere regel m eei ilO Centen Wroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiëi tot 1 uur des midè tie tegen Z t £ IK L A C f prijzen Inruilen van bespeelde Piuuü s Agent voor Gouda en Omstreken LEVERT PIJIKI iiimm mm zooala vorig jaar iV 4 2 Cent de 5 On f MT IEDER die EEN fOND MARGARINE BOTER koopt krijgt Eim pomt en bij fon HA F POND i een HALif POND In Gai ieemiiuèii inwismis ei w Hl EF iM lIiEltS l t LKMf itEV il HuiniB Keuffli uï r PEJ rpRllEN KouSÉju Handaohoeaen F pulurda € ot et $ 3 i Tricots Onderlijf jas 1 B eÜSIifors Doelieu liarels éuzf i fAKApLVlEti imm nm0 TJ E C3 OtJlDA ieu overstaBU van deu Notaria G 0 FORÏÜIJN üliOOGLEEVEB op MAANDAG 23 DËCÜIMBEEI 18 des voormiddags ten H ure san het lokaal wijk K No 252 aan de I epef8traat VAN BeNËI I KOKUKL en verdere RÜEUENDE GOEDEKEN wa ronder EEN BEANDKAST Te zien Zaterdag 21 December 18i ö van 9 tot 12 en van 2 tot 4 uur Volgens oud gebruik met de KERSTDAGEN en OUDEJAARH AVÜND VEKSCIIË WAFELS HIJ ui Wed SIBBES iüim C Hü KONINKiaJivl Sn OMVi RVi RU i n CHF I IStHt W vSSCHFI U Agentuur bij de Firma Wed BOSMAIl ie Gouda PDIKE OODE SCHIEDAMMER GEWEVEE Merk NIGHTOA P Verkrijfjbaar bij M PEETERS Jz N B Als beiiija van ecbtheiil is cachet en kurk steeds voor zien van den naam der FirmB P HOPPE Bestellingen worden vHendellJIc ingewacht Wnl is de besta inwrbving tegan Jiclit Rheumatioli Jjoadenpynen kortom iP g AnkerPain Expeller Wflt 1 t wanden tegen TJ gJ moet das steeds m ieder hmsgüzin Ezti Ankep Pain ExpBlIcr i rys 50 oeot 75 oeat en fl 25 de tlebah Voorliimdeu in ds m t ApoUieken en by F Ad luchter 4 Co t Rott rdan Te üouda biJ A WOLFF Marl l A 1Mb en DE LAA Jj ea VAN SON apothelierMarkt 1 i 1 TEESTOID GEVEAAGD jcti Flinlic DJEIVSÏBODE git l himiieude Kol en ost H iytjij h 204 I M ik ilSBMEI I TXENllE ÉAMJUS In de Fi ALE UlTVHjfekoOP wordei le GOÜUERBN hitzu voo IJe KBRSTBI of VBKËENJUIiJGEN voojl de beltende tfntea uiteerlSacbt 1 i Uoodi en Wil j B nip l lEB8 Topti SS Cent pijf stuit witte LUIBKS io Cent per Eli WoUen KINÖEKDEJ EI roof 80 Cept en uog eenigo iroote jkVolftn 2 Mans DEKENS roor den ipotpnj va a S5 bij S iCeiser KprtlTiendeweg TANDARTS E CASSÜTO C30TJIDA is 25 en 2ö December NIETTECONSULIEEEEi Cognae fin Bols 1 40 de Ljtar De COQJffAC TIN BOIS T4I1 de SocidtA AQonTmo wordt B Iovord in vewogfli de bam iid flsisohon van 6 Liter inhoud rooniea Tan het attoit r n Dr P F VAN HAMEL BOOS Proetöeach f 1 30 ÜJtaliiiWiid Terkrücbaw bU B 144 f ou R H J V WANKüM J MELKERT üoathaveii J F Cl UPERS j VVcsttin lc i7 Den Haag Sli iiiiiieii Vcrliureii OISaELS Uuitenlaudache P I A N O s uit de eerste fabrieken in ruime keu o Amenkaausehe HARMONIUMS door directe importa P IA 0 S KLEIWEO WESTLANDSCHE HYPOTHEEKBAM gevestigd te h Gravenhaijt verstrekt üelden op I Hypotheek en verkoopt JPlulllbrfeeen van lOOO 500 100 en ƒ 50 Inliclitiu on ten kantore der Bank en bij de Heeren Montijn é Co fj HOOFï GKAAFLANO De Directie j j i ERpEKS ROUAABD f It Spaar en Hulpbank te Gouda 1 HET BESTUUR maakt bekei d 1 1 dal Ie Laalsle Zitliiij in I89i zal plaatshebben op M i tJl AO 23 UECEIMflIERj 2 1 dal de Eersle i lling in l 96 zal plaals hébben op Z TEItUAtG II JTillUARI ïk dat iol i ijschrijvin der Itenten over 8üS g eleg enheid zal beslaan in hel ijewome lokaal in hel Gaslhuj van II 4 4 f AG 6 JAÜUARI lol en mei VÉtlJUiiG lÓ JfAIlUAR IfOO telltens van ii 9 des avonds Ue houdet s van Spuarbankboekjes worden opgeroepen om een dezer avonden de Kenie le doen Bijschrijvert daar nala ti heid in deze bij lefni leiden roof weifid 3r m JULIUS tmat iietHciuJ Voorzitter b RÜYTER i Secrctariü rug vraagr vArf galden lol Irlraering zou ïsunn jl BOES P STEEOTEUEWERK groote nersékeiilenHeM Eouwkaarteiï en Rouwpost inet Portefevsille Sluiting Iflenus IVota s Kwitantiën Vetvri Papier voor H 11 Winkeliers enz enz SPOEDIGE AFLEVEEING NETTE BEWEEEINS I BRIi KMAi Zi Ue l i lj § van 300 00O Mark viel voor twee trekkingen der Hertogelijk Bmnswijksclie Staats Loterij lu mjjne Collectie bi de laatste trekking kon ik weder talrjjke prjjzen aan mijne spelers uitbetalen Bij deze aanhoudende prijswiunmgen noodig ik uit tot deelneming aan de nu begiuuende 1 0 LOTEtllJ 100 000 LOTEJf verdeeld In trekkingen SOOOO PHIJZEN eventueel apee Prijs aOO üOO 300 000 200 ÜOO 100 000 70 000 60 000 SÜ OOO 40 000 30 000 24 000 20 000 M 11 Prijzen = 2 22 C5 2 100 211 623 1048 M 15 000 12 000 10 000 8 000 0 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 500 etc te zamen 10 Millioen 545 000 Mark in Goud Voor alle trekkingen kost een Kwart Lot Mark 33 half en iheel naar evenredigheid j Voor de Eerste Trekking op e lO JVifVjtHI iS90 verkoop ik tegen inzending van het bedrag in geld of poswissel slechts uriglneele loten ACHTSTE KWAKT HALVE HEBLi Fl 1 65 f 325 f 650 1 13 Offlcieel plan en Trekkingsl jsten gratis Prompte uitbetaling Hoiifd Collecie ilêr Brunswijksclic SlaalsLoterij Braunschweig W H GROPP iouda Snelpersdruk van K Bbjhiciun Ie Zoon BINNENLAND I GODDA 2S Deopmber 1895 M t groote verbaKtng vernamen wij dat men deo heer J H B Spaanderman of een der ledtn van de orchostvereeniging Eaphoniai of van de zaagvereenigiög Apolloe boadt voor den aehrsvor van het verslag in ons vorig nummer der nilvooring door de Goudsche Zangvereeniging Vrgdag gegeten W i achten ons verplicht hier openlflk met den eesten nadrok te verklaren dat bedoeld verslag ons door of van wege den heer S of een der leden van boveinijiedoeld vereenigingen niet ia verstrekt Zaterdaga ond had op de bovenzaal van bet Café VredoBest eeoo vergadering plaats van bakkersgezellen tot upricbiing van een Bakkersgeiellen Ziekeofondil De beer C Vergeer helderde bj de opening der Vergadering bet misverstand op dat bjj Il patroon de vorige vergadering had gepresideerd daar hy door het Centraal Besinor was nitgenoodigd ook hier ter stede eene vereenigiug op te richten on het Centraal beataur in Gouda geen beter adres wist Daarop nam de beer J Hermans Jr uit Amsterdam bet pfesidia tJjT ticb die hoewel bakkers zoon zonde toch als gezel optrad daar by bjj z n vader werkte de Amsterdauiscbe gezellen badden hem iffgevaardigd naar de vergadering te Delft tbrwgl hij te Amsterdam tot president eener bakkersgezelien vereeniging gskozeo is Hö bracht in herinnering de gift van di n heer van Marker die zooals bekend is f 10000 schonk voor eene inricoting ten voordeele van de bakkorsgezelleo doch die som is niet voldoende het fonds moet krachtdadig worden gesteund voornamBlflk ook door patroons en leveranciers heeren patroons kunnen zoo zij verkiezen voor hun personeel de benoodigde premn betalen doch dit moest niet beschouwd worden als een gift maar veeleer als een verbooging van loon het fonds kan alleenstaande blflven indien patroon en gezel krachtig samenwerken en dit knnaen wg doen door ons zelven te vereenigen Daar reeds in de vorige vergadering de statuten waren voorgelezen geloofde spr niet dathet noodig was die nog nader in bebepdelingte nemen waarom bjj voorstelde het algemeendebat te openen en ieder in de gelegenheidte stellen inlichtingen te vragen die bjj gaarnezonde beantwoorden aan de verschillende gezi llen Ê £ViLL £TO 6 Wia fvae die matroos met wien gjj zoo aaostoads BtoDd tr prstPD RaveDsbird gaf de werkdoos aan en zag haar tevecs doordriDgend aaa Hoe weet gij dat ik looeveQ met iemaDd stond te praten Sophie Ik stond in de kamer van freule Adelaide aanhet torenraam om te zien of gij nog niet met m Q lint terugkiraamt en ik dacht hij neemt het er goedvan en staat daar op zyn gemak te praten Wiewas hetP t n vriend van den kapitein eeo heer dia wijin Amerika dikw ls zagen Waarover had hy bet met uP vroeg Sophie die met de noodige nieuwsgierigheid der vrouw over het algemeeo maar der Fraisoha vrouw in het bijsender eigen was toegerust Ravenibird laofate hy beantwoordde bare rrageu gewooulijk met toegerende Trieodelgkheid alsof hy met een aanvallig kind te doen had Hij had niet veel byzondera te vertellen Sophie Het voornaamste dat hy mij vroeg waa of Herbert Dane een zoon van Lord Dane was Ooh kom vroeg hij dat antwoordde Sophie all hg een zoon vaa Lord Dana was dan zoudensommige zaken hier vry wat vlotter gaaa BATenabird zette groote oogeu op en vroeg Van Velzen vroeg wat bedoeld iamettl daaga uitkeeriug Ia dit dan f fi of f r per week De Voorzitter antwoordde dat de uilkeeriug is f 7 per week daar de Zaterdag voor twee dagen telt Vergeer vroeg of karrüdera en broodrondbrengera alleen ook als lid konden toetreden De Voorzitter zeide dab die vraag ook in Delfi ter itprake 19 gebracht en daar h bepaald dat alloen bakkersgezellen ala lid kunnen toetreden knrr dera kunnen niet worden aangenomen Van Velzen Troeg wanneer een gezel bmtan betrekking raakt en bg doet dan ander werk of by dan ge cbrupt wordt als lid Üe Voorzitter luerktte op dat men dit zoo nauw niet moet opnemeu daar men bem nog 1 jaar als lid kan behouden mogelijk dat by dan wederom bakkersgezel is l stelde voor dat de afd Gouda dit op de Ie alg vergadering ter sprake zon brengen Alsnu werd overgegaan tot bet benoemen VHD een bestuur en werden gekozen lot Voorzitter W Kelder tot Secretariln J B Snel tot Penniogroeester J de Mol en totCommisearisaen GTerlioral en P C van Velzen Daar niemnnd meer bet woord verlangde werd de Vergadering onder dankzegging gesloten Aangenomen bet beroep by de Ned Hervormde Kerk te Scboonho en door ds J M Couradi te De Lier De Eerste Kamer is bijeengeroepeo tegen Vrijdag 27 December des namiddag te 1 uur Naar de N Gr Ct meldt hebben twee en tsc itig ledeo van de Tweede Kamer aas bun medelid den beer Schepel by de promotie cum iaudec van zynen zoon op eeoe dissertatie over het Wegeorechtc een telegram gericht van den volgenden inbond üet sWegenrechtc aws zoons zy u een bron van vreogde Hechj was tocb steed uw weg zOLilang ons immer Ëen tramcondncteur die de vorige week te s Bosch terecht stond wegens bet doen ontstaan van gevaar voor een stoomtram tengevolge waarvan een persoon zulke verwondingen bekwam dot hij onmiddellijk overleed anderen gewond werden en velen materieele schade werd berokkend ia tot eene maand gevangenisstraf veroordeeld welke zaken wat bedoelt gy Wat ik bedoel herbaalde Sophie op spotteudan toon Sedert lang sta ik verwooderd dat gij ea uw meester en moKelijk ook Lord Dane hier bp het kasteel allei blind zyt Gij il ukt dot mijne jonge meesteres uw meester bemml hij zelf verbeeldt het zich ook Maar gij hebt het beiden mis Wat verlelt gy daar voor nieuws I riep Bavensbird verwonderd uit Dat is oud nieuws antwoordde Sophie onverschiU lig als gij slechts hÖA opgelet Myne jonge freule ia eeue ijdeltuit en eene coquette ïij heeft gaarne fat men haar bewondert het is haar vrij onverschillig wie de persoon is dia haar aanbidt of hij kapitein Dane of Squire Lester heet loet or niets toe hoe meer aanbidders hoe beter maar zij heeft één lohuiihoukje van haar hert bewaard voor iemand die zij sedert lang Hof beeft eu die haar dierbaarder ia dan alle overigen te zamen zy hemiude hem lang voor dat uw meester te huis kwam en allrs in de war stuurde door dat hij zelf op haar verliefde Wat bedoelt gy riep Kavepabird uit Ik bedoel dat er hier eene liefdesHistorie tussohea die twee gnaod is mijnheer Ravepsbird Waarom staart gij mij zoo wezenloos aan Bedoelt gy Herbert Dan Sophie knikte bevestigend terwijl zij een katoeuen draad afbeet Zij zijn smoorljjk verliefd opelks r Als dat zoo is boe durft zy mija meester dau bedriegen F riep iRavensbird verontwaardigd uit Dat doet sy met opzet was bet koele antwoord Juist omstreeks den tijd toen uw meester te huiskwam begon Lady Due argwaan op te vatten over Men meldt oit Grooiagen daio 21 dezer f tJedeumiddag ongeveer kwart over tweeen ïs het lijk van den sedert 14 dagen vermisten politieagent rnn Vlj t uit het kanaal tasachen e momlingea vau Winsckoter en Sohuitediep ihpgeviscbt Op dat tyditip kwam een arbeider met een modderpraam bet Wiusotioterdipp uitvaren By bet voortboomen stiet zga boom op bet lijk at hy daarna met behulp ran een anderen irbeider ophaalde eu in de praam iegde Onmiddellijk weid de politie gewaarachowd die op hare benrt een brancard liet haten anrmede het lyk naar bet Academisch Kie enhuis werd overgebracht Op bet lijk werd Van Vliet s aabel nog in je acbeede gevonden terw l de handen nog in handschot DeD waren gestoken By de voorloopige uitwendige schouwiag van j et lijk in het ziek iibais werd tan bet hoofd l hanjelyk Ivtsei geconstateerd wat het vertnoeden wettigt dat Van Vliet in een worsteling gemoeid ia geweest oor hy te water geraakte De rechterkant vao bet voorhoofd vertoont d a een bloedstorting waarechyulijk gevolg lan een vuistslag waarvoor te meer reden bestaat omdat by bet vind n van bet Igk de fcchterarm gevonden werd in eon bonding ala ware zy opgeheven om en slag van h t hoofd JlnULt wereo Ook da neua draagt npareo van een ruwe aanraking een slag of een stoot Van Vliet s horloge was op 5 uur 19 roinnteu lig ven stilstaan Aan zgn overjas bevinden nog d beide haken zoodat de aan bet Winncboterdifp gevonden jasbaak met de zaak blykbaar in geen verband staat althans niet van Van Vliet s jas afkomstig il £ en bearsjewerd niet op het Igk gevonden De iubrekers te Amsterdam hebben in den afgeïoopen nacht weder eeo stout stuk begaau Nu gold bet perceel 110 in den Nes waar door deu beer B A Geradts een handel in fijne boutwaren wordt gedreven De heer G slaapt daar niet boudt er alleen kantoor en mogazyn Tegenover zyn perceel staat een hoog gebouw de K K school terwyl no 110 zoowat op de helft van tweegaslautaars staat zoodat bet op die hoogte des nachts nogal tamelyk donker is Naast bet perceel in no 112 ia een bierbnis waar aogal muziek s avonds wordt gemaakt na waarvoor tot in den morgen een portier staat tevens is er een vaste politiepost die van de Lkngebrugsteeg naar de Lombardsteeg loopt een afstand van vgf minoten Toch heeft men zich meteen vali cben sleutel den torgang door de traatdeor reifchalt welke hunne verstandhoudiug eu zy sprak er met de freule over die doodulijk onistelde want zy vreesde dat men Herbert het huis zou verbieden of dat zij op fone andere wijze van ht m gescheiden zou worden Toen kapitein Dane lalor aunzook deed om hare hand hield zij zich alsof haar dnt aanstond om zoo doende den argwaan van Lady Dane in slaap te sussen DU geeft zij voor dat zy zijne liefde deelt maar zij bedriegt hem ly airooil iedereen zaad in de oügeii ei haar eenig doel is om ter wille van Herbert de waarheid te vorbergon Er zal veel gebeuren oer zij met den kapitein trouwt Hiohard Bjveosbird stond tegen eene zijtafe geleund ifl stomme rorbaziiig toe te luisteren Hg wad overbluft als tamaud die plotseling van een gruwelijk komplot of van erne godilelooze samenzwering hoort Als de faetsche Fiesohi machine op zijn hoofd en hersenen bad gemikt had hy met meer kunnen terugdeinzen dan nu Hij staarde Sophiu geheel wezBnluoe aan en het waa ham eecsklaps ataof hem een licht opging Hij herinnerde zich nu hoe dikwijls hij X ady Adelaide met Herbert Dana had gezien on hoe meniemaal hjj had opgemerkt dat zy zgn meester ouder allerlei listige voorwendsels ontweek Maar by had tot nu toe gemeend dat dit vrouwelijke coquotlerie was Zij maken toch geene afspraken om elkatLralleen te ontmoeteA P vroeg hij Zeker als zij maar kunneu Is het weder het toelaat doet zy van tijil tot tyd s avonds een wandelingetje met liam Mytady valt na den etenin de zaal in slaap Mylord blijft met kapitein Dane aan tafel zitten praten en dat oogenblik neemt zijte baat om giuw baar grjjzea mantel oip te slaan sleutel daar die moeilyk weer toeging in het slot is blyven steken zoodat diegistermoi ea hy de komst van den heer G er ttog in atak Op zyn kantoor gekomen vond hg de brandkast open alle papieren eo boeken door het kantoor verapreid en miste hg een om van f 350 aan bankpapier en ipecie t kleingeld beeft men laten liggeo Sen swaar breekyzert dat achter ia gebleven heeft bigkbaargedienili tegea een der rozetten van de brandkaat te beuken waardoor ds deur gemakkelyk waa open te maken Juist bad de beer G gisteren een wiaaet van een tamelgk groot bedrag betaald De daders zgn nog zoek N v N Men meldt nit Schagen In zake den dubbelen moord alhier zgn Ibans de volgende premiSn toegekend Abma politieagent Schagen f bO Deuteknm de vinder van het kettinkje dat tot de ont ekkiug leidde i 40 Oudahoorn gep politieagent Schagen f 10 2 recbercbenrs f 20 Anna Keizer dia Botis op de hoogte waar bet kettinkje werd gevonden bad gezien f ïj rijkspolitie f 200 Deze gelden werden door de Schager bnrgery beschikbaar geateld voor bet verrichtan ran bnitengewone diensten of aaDwgziogen dia mede tot de ontdekking leiden Naar de Apeld Ct verneemt inn van Jan af voor de betiehti iBg van het koniBklyk Puleifl Bet Looc en vao het park door de Regentes bepalingen vastgesteld voor bezoeken Bij aanmelding om bet een of het ander te beiichtigen moeten dezea voorzien zyn van een toegangsbiljet f 0 25 voor bet Pnieis te verkrggeo bg den concierge en voor het park bg den tuinman De gewone wandelkaart voor Woeoadag sa Zondag familiekaart blgft beslaan evenwel zal daarvoor f 2 moeten worden betaald terwyl thans ook kaarten verkrggboar zijn a f 1 waarop alleen dea Zondags mag gewandeld worden De opbrengst dezer kaarten zal ten voordeele strekken van het personeel en vao hst weduwen en weexonfonds Een geheimzinnige geschiedenis ia te Mantea niet ver vao Purga voorgevallen Sedert eenigeo tgd vertelden de inwoners van het stadje elkander van de verscbyning van een geheel ia bet zwart gekleede vrouw die de vourbggangers aac hield De legende van de zwarte vrouw begon op de verbeelding te werken toen Maandag een 81 jarige vrouw uit hare woning verdween Ook dit geheim was nog niet Opgehelderd toen een spoorweg beam hto uit Orleans zioh de kap over het hoofd te trekken ea met mynheer Herbert die baar altgd staat te wachten de hoogte naar de ruinen van de kapel op te klimmen en daar heen eu weer te wandelen Maar de pret ia kort van duur want zy durft met lang uitblyven uit vrees dat men haar zat missen Wat is dat meisje eene verraderlijke slang I mompelde Kavensbird en z ae oogen sohoten vlammen van verontwaardiging VVel Sophie dat ia schandelijk van haar weet gy wel dat haar gedrag zetfazeer onbetamely c is F Wat bedoelt gy zride Sophio tk versta u niet Ik zeg u dat tleïa baadelwyie onbetamelijk is herhaalde Bavensbird het past met aan eene freuleom zich zoo te gedragen Zij ia met miju meestermet kapitein Dane verloofd eu zy durft afsprakenmet een ander makoo en s avonds meteen kap over bet hoofd stil uitloopen I Dat is geene manier van hsndilan Gij moest lelf een kap over uw hoofd bebben schreeuwde Bophie geraakt Is mynheer Herbert Date niet de eigen neef vin Mylord en zou dt niet op haai kuanna passen Zy kan bovendien goed genoeg op zich zelve passen ik verzeker u dat zy daar i eer wel toe in staat is al ia zjj dwaas en onaadeokeud in kleinivhedeu zoo v rzeker ik u toch dat zij even voorzichtig is als gy als het er op aankomt Wat vreest gy voor baar Zyt gy bang dat de zee eenskUps do hoogte by de kapel zal overttroomen en baar zal verzwelgen P Zoudt gij het missohien ook ongepast vinden als zij met kapitein Dane of met mynheer Lester of met Mylord zelven giug wandelen P Loop heen