Goudsche Courant, dinsdag 24 december 1895

beid veroordeeld Toen xgn itraftgd geëindigdwas werd bg naar Tookin gezonden waar hgeen eerepenning ontving wegens bet reddenvan zgn kapitein van den verdrinkingsdood In Algerië terugifekeerd deserteerde bg opnieuwen kwam te Borde oz wnar hg wegens oplichting veroordeeld werd tot achttien a aandfingevangeliisstraf en verbanning s Een laar a zijne defwriatie ontvlocht hg uit Gajénne in gezeWübap vau negen katneiteda waarvan drie onderweg omkwamet en na twiutig dageb ontbering geleden te bobben alangde hg er in Britsch Guyana i i bereikeq van waar hg naar BoUviar en later naar Vey noznela ging In dit land waa juist een op taml uitgebarNten en wegeda zijne mtilitairekandigheden t werd bg weldra tot luitenant bnoemd Maar het verJangen om Frankrgk terog te zien werd hem te sterk Hg kwam nogmaala 1 1 Bordeanx terug waar hg onder een v41acben nasAQ en zich oor Spanjaard uitgevende voor de zooveelste maal wegens oplichterg tot een jaar gevaogenia veroordeeld en naar zgli voorgewend vaderlandwerd verbannen Na zgn stri f geboet te bebben kwam b g ni gmaala in Frankrgk terug ditmaal er zich op toelegf eodp eigenaarn vanvoertiiiuen en fietsen op te lic iten Ter zakevan deze feiten is bij nu tot Vgf jaar gevangenisstraf veroordeeld Zeer opgeruimd verliet hg deirechtszaal zich genoegelgk de handen wrgvendeen verklarende dat bg big zgnde vgf jaar i Frankrgk te znllen doorlirengen véör hg weey uaar Guyana behoefde terug te keereo geen aiippèl lOu aan teekenen 789110809 74U 10819 7417 10344 7431 103791 7478 10889 750 10468 76il 10474 7570 10531 7588 10667 7627 10566 766010621 7116 10646 7720 10666 7725 10692 In de jongste algenieene vergadering der Vereeniging van Leeraren van Inrichtingen ao Middelbaar onderwga heeft de heer J van Dam van Isaelt eenige mededeeliogen gedaan aangaapde het Resli rekader De toeloop was l rooter geweest dan bg had verwacbt Terwgl men vrij algemeen gedurende de eerste jaren op 25 a 30 aspiranten per jaar bad gerekend bedraagt de sterkte tbans U8 vt willigerf van welke er reeds 95 dezen zomer onder de wapenen zijn geweest Nagenoeg allen hebben gedurende den winter deelgenomen aan den militairen cursus en meermalen voor één dag de oefeningen van bet leger bggewoond Het meerendeel der aspirant vaandrigs heeft uit eii o beweging vurzocbt in d kazerne geboiavest te worden De milde en oordentkondige bepalingen vau bet krggabestuur omtrent de verdeeling vau den dieusttgd hebben bovenal gupstig gewerkt Voor nagenoeg iede die het ernstig wil ia tbana de mogelgkheid geopend zich door rijwilligen dieust van zgn dienapUcht te kwgten Te Hannover heeft in de Nicolaiatraat een gasontplofiBng plaats gehad waardoor een huis is vernield en vgf andere beachadigd Een lieustbode die met een lamp in het vertrek kwam waar een lek was werd levensgevaarlijk gewond een aantal personen Mkwamen kwetsuren Gidt rmiddaa ia Ie post conducteor vau trein 7 65 van Hoek van Hollaud tiaar Rotterdam aan eee groot gevaar ontkomon B j het passeeren vau een bocht werd de conducteur tegen een voldoende gesloten deur gei 4ingerd m t bet gevolgd dat bij voorover op den weg viel niet het boo d tegen een def rails waardoor een gapende Von ontstond Na door den ftatiouacbef en den restaurateur vï elwillend te zijn verbonden kou hij raet den volgenden trein ign rei naar Rotterdam voortzetten r 8 koning vau Zweden heeft te Stockholm spn vertooniug van Signora dalle Cumeliadoor DuBB bggewoond en zgn ingenomenheid betuigd Het scherm moefit dian avond zeventien mrfll voor applaus gehaald worden Duse peelt t u nog te Fötebofg Kop n hagen en mi chieo Kvuleo en gaat dan naar Amerika Directe Söoorwegverbindlngen mct GOlJÜA Wliiterdlenst 1895 1896 Aangevangco 1 October Tljü van GreenwJcH 40 9 0 9 40 10 17 10 64 18 09 V8 S6 f Y 3 M 8 44 4 60 5 84 T U 7 68 8 88 8 48 8 51 W 1 13 4 60 4 67 6 04 5 11 6 80 1 48 1 68 1 89 8 06 8 18 18 86 18 83 18 89 18 46 ï t 18 66 1 44 8 60 4 08 IIOTTIIIÏA M e O D B i 8 61 10 19 11 60 18 80 40 47 64 i 01 10 9 86 1 67 7 95 1 08 1 16 1 84 1 80 7 46 GOD D A 8 48 8 60 1 8 09 8 10 10 89 10 86 10 48 10 40 3 89 4 0r 4 40 DEN HAAG OODDA 18 48 18 40 Ham 6 617 80 7 43 8 80 9 88 9 4610 1111 8618 151 86 8 44 8 68 3 48 4 16 5 17 6 08 ToorS 5 67 1 W 1 1 Ze M 6 93 1 ö ada 6 i8 7 80 8 18 9 1 9 66 10 16 10 84 18 06 18 46 8 17 8 14 8 86 4 18 4 48 6 47 6 60 1 Stopt te BleUwijk KraiiOTg en Nootdotp LeldKhendam oa Hekendorp ÜTEBOH T G O U D A 10 11 34 18 60 8 10 3 58 4 48 6 36 7 50 8 09 9 0710 88 11 51 4 16 6 68 9 88 10 81 4 84 9 36 10 44 18 07 1 88 3 48 4 37 6 80 7 09 8 6 8 41 9 49 G a 7 80 8 35 9 09 9 37 10 80 10 60 18 19 18 88 1 87 3 86 3 47 4 46 t 7 7 14 7 49 f 89 j v M 48 8 47 11 08 18 40 4 67 8 01 0 08 Z 7 BW 7 68 8 56 11 18 18 49 6 08 8 19 10 16 Ii i J 8 9 J7 10 0 7 10 48 Vl 8 18 4 liSJ 1 57 4 S5 4 l 7 6 6 6 67 7 4 t U 9 58lV3yn 46 eOUDA UTEIOHT ioud 6 86 6 87 7 66 8 09 8 81 9 06 10 19 10 67 18 48 8 80 9 7 60 8 11 8 19 8 88 Dtreoht Woerden Ondewater ïouda ll l 11 88 9 87 10 61 11 46 9 84 AMSTBKDAM GOBDA An t rd nC St 8 910 10 48 8 86 4 10 6 18 atoppea ta Bleiiwük KraUwag en Nootdoip Leid hendaiB n HAendorp GOÜU A AM STERDAM 10 01 10 67 18 10 8 81 4 47 6 68 10 16 U nS 1 1 18 4 86 8 48 11 80 atopt u Nooidorp Uidwhaaduii en Bleüwijk Kmuweg eE Hekmdoip kwam aangeven hg de pofiUe en TerkUarde dat b j de zwarte nouw had gedood Deu vorigtin nacht vertelde hg toen by xioh omstreeks ééo uor oaar hoia wilde bpgeven werd hy aangerand door de zwarte vroow die hem s n geld vroeg of zgo leven Hg had de vroaw tegen den grond geworpen en zoolang geschopt totdat het leven uit het lichaam vaa gevloden Deze moord op sich maakte reeds senoatie genoegi doch de vurbazing nteeg ten top toeo bg onderzoek bleek dat de zwarte vrouw niemand anders was dan de vermiste SL jarige dame Aan de Hann Korr c wordt bet Tolgeude voorbeeld gemeld van de giftigheid der mns kaatnoot Ben meisje van fifftten jaren nam twee mnikaatnooten in die t zamen eU gram wogen Niet lang daarna vertoonden zich kenmerkende verncbgmelen van vergiftiging doiieliugen hartklopping kramp in armen en beeoeu en ten slotte hevig braken nadat men de zieke groote hoeveelheden melk had doen drinken Daarop viel bet meisje in een kalmen slaap waaroit zg niet weder ontwaakte De mankaatnooten bevatten een olïe die ala e a aterk vergif werkt De Bgkspostflpaarbank verheogt zich enterecht in veler sjmpatbie getuige het feit dat ondanks alte malaise c de som der inlagen gestadig toeneemt Toih ligt de vraagToor de hand of er geen middelen te bedenkenzgn waardoor de lual tot besparing bg demin gegoede biirgerg nog meer zon knnoen rden verlevendigd en daardoor tevens aande gelden dïe thans aan de tallooze begrafeniefoodien toevloeien alspok die welke bg deSuatsloterg jttarlyks worden verloren eenandere en betere bestemming zou wlï en gegeven De Alkm Ct c beeft dezer dagen frezenop een middel tot bevordering der spaar ambeid dat sedert enkele jaren in Pui hlandwordt toegepiat De Algeraeene DuitBche Spaarvereeolging gevestigd te Berlyn beeft de volgende ipethode in tOf pasBing gebracht Ieder die vyf gulden bg elkaar heeft weten te brengen kan lid deter Vereeniging worden Bg inleg van dit bedrag ontvangt hg een bewga dat zeker booderd gulden waard sal zgn Hoezeer dit aangename voornitzicbt aanlokkeiyk moet werken ia duidelgk Stel n eena voor dat een arbt idersgezin er in slatgt om honderd van die bewyzeft te rerznmelnn dan wordt de familie eenmaal niet minder dan f 10 000 rgk I Zelfs ReBpede lieden zonden zich in dit vooryitaichf verbeugen De spaar vereeniging nu ia in staat voor elke f 5 inleg f 100 terug te betalen doordat de rente ateeda bg bet kapitaal gevoegd wordt Aangezien 85 jaar verloopt voordat f 5 aap gegroeid zgif door belegging van rente op rente tegen 3 pCt tot t 100 ei due hg die b paart zelf in verreweg de meeste gevallen niet in bet genot van die f 100 zal komen moest vermelde inetelling dit bezwaar ontgaan Zg deed dit op deze wyze De f 5 worden in 2 deelen verdeeld f3 50 wordt vastgezet en f 1 50 wordt besteed tot amortisatie Twee fondaen zgn ar dus In bet eerste komt 70 pet der inlagen en daarvoor zoekt men een vaste belegging In het tweede komt 30 pet der inlagpo en uit deze eid wordt jaarlgks bg loting bepaald welk apaarbewg met f 100 kan uitbetaald worden In het tweede foeda brengt meu ook de iukomsten boven de 3 pc zoo die er zgn 80 7 86 7 88 8 7 89 8 7 46 9 7 68 9 lOuda 6 Moordrecht Niouworkerk Cupellii ftotterdam 7 ilutterdAm C psUe Hieuwerkerk Moordreoht ouda 6 S IO 5 19 6 86 6 88 Oudew 5 60 6 64 Waarden 6 69 7 08 8 18 ütrooht 6 18 + 8 88 8 41 f f Naar Anuterdam Gouda 8 37 8 91 Am l nl ni O St 8 14 9 86 Dus tegen storting vau f 5 beeft menreede na rerlonp van een jaar de kans om f 100 te ontvangen Doch ook hij die niet zoo gelukkig 18 om f 100 na verloop van 1 2 3 10 of 20 jaar te ontvangen blflft niettemin verzekerd dat eenmaal z n bewgs dezelfde waarde zal verkrggeo want de 3 rente op rente belegd groeien na 98 jaren toch ook tot f 100 aao Op deze wgze beeft men dus gebruik gemaakt van de neiging die bij bel publiek bestaat om in de toterg zgn gelak te beproeven doch met dit groote vQordeet dat het geld nooit verloren gaat Het spreekt wel vanzelf d t voorzorgsmafctregelen genomen zgu voor goede administratie en veilige belegging Bovendinn ffnraudeert een Bank aan de deelhebbers de integrale nakoming der verbintenissen Moobt het voorkomen dat de inleggers niet langer op de honderd gulden willen of kunnen wachten dan zijn zg bevoegd de aflossing van het bewgs te vragen Ook konneu zg het bewgs bg dé Bank beleeneo In dit geval beboodeu zg de kans op uitloting Wenachen zg d aflosaingi dan gaat de Bank er toe orer e dan vergoedt zg bgv na 20 jaren f 10 en na 30 jaren f 15 voor ieder bewgs De Sparschein kan steeds worden overgedragen aan een ander Tegen de onveranderde toepassing van do wgze van werken der Duilsche Spaarvereenif iug ziet de Alkm Ct een bezwaar nJ dat de vaste ren te van 3 pCt wordt aangaiiomen terwgl het in de laatate jaren voor groiite iuatellingen steeds moeilgker valt om die rente te maken Irdien de termgn van teragbetaling Inter wordt gesteld dan loa dit bezwaar zgn opgebevon Het laat zich evenwel niet aanzieu dat de renteataodaard steeds zoo laag zal bigben als tbans Kiist de rente dan kannatuurlgk spoo diger worden afgelost taten 0 iieraal 2è KAusa Zitting van Zatnrdag 21 December 1895 Bg de in deze zitting voortgezette behandeling van de begrootiog voor Waterstaat verklaarde de minister zich bereid 1 3 bg te dragen in de kosten van aanleg eener stoomtram naar df D vaatenwal van Brabant op bet j root belang waarvan de béeren Van Kerkwgk en Van Deinse wezen De minister verklaarde voorts eene spoedige indiening van een gewgiigde boterwet te zullen bevorderen Aangenomen werd met 40 tegen 5 ttemmen bet voüi tel Van Alpbeu om de iTemie ming van een hoofd inapecteur van arbeid acbtei wpge te latbn üaareotegen ia verworpen met 44 tegen 20 temmen een umendementBahlmaBb om slecht drie nieuwe siljiinct inspecteura aan te stellen De begrooting voor Waterstaat ia daarna aangenomeu na verklaring vaneden minister dat bet voldode jaar b voorbereid wordun de regeling van eane iötercoraraunale tal foooexploitatie Het hoofdstuk Waterstaat is evenals de andere hoofdstokkeo behalve Oorlog zonder st mio g gneJ gekeurd De begrooti o gearbeid is das nsgenoeg aan en einde Bet overblgvende ia o et de conversiewet tot bed o bleven liggen Boven verleden jaar is de Kamer ditmaal zoover vooruit dat er uit het deoat geen motien zgn geboren die na bet winterrecèa weder een betdiogrgk deel an den bcHbikbaren b d in heulkf n un De debatten zgo voor en groot g id te wel uïtvoe ig geweest doch een sta rt achtergelaten hebben ztj met Te Bordeflfox heeft zekere Jaqaea Père terecbtgeataan die hoewel bg eftrst vgf eü dertig jaar oud is reeda een alleravontuurlijksten levenaloop acbter deo rug beeft Toen hg onder dienst kwam had bg reeds versebeidene vonoisfien ondergaan erj werd bg D r de I taljons in Afrika gezonden dtor desserteerde bg echter spoedig met de beora vau een zgner wapenhroodora 10 64 11 01 11 08 11 16 11 84 8 S6 10 86 8 10 7 47 18 88 9 40 9 69 10 11 8 07 8 DEN BAAI 3 17 4 16 4 47 6 57 6 68 8 81 10 16 7 10 10 89 8 84 6 06 6 17 7 18 8 48 10 87 3 60 4 48 5 89 6 86 t t 8 37 8 45 8 08 1 80 Na verscheidene jaren in Kabylïë een zwervend idven geleid te hebben werd hg ge at en door den krygaraad tot vgf jaar dwangar Zaterdag lou volgens het Rott Nbl voor den rechter van instructie een verklaring worden afgelegd ongeveer als volgt Op Zaterdag 23 November toen naar alle verthoedena het Igkjevauden vermoorden knaap Hoogsteden vervoerd zou zgn bevond zich Wilt m van Berkel in het café Reuken Sohou teoatraat 149 en nam er tusïcbea 9 en 9 uur binnengekomen aan prgabiljarten deel Zijn kalme houding en prachtig epel zou den niet doen vermoeden dat met zgn weten dien avond ulk een vreeaelgk drama zoo zgn afgeapeeld Beo aantal bezoekers spraken over het vermisseü van den knaap toen van Berkel aan eenige bezoekers mededeelde dat bg een fab ilielid van bedoelden knaap was In heftige wo iVrdèn gaf hij zgn wrevel over het gebeurde te kennen en betuigde dat hg Is bg den man ontmoette die den knaap terugbracht di en l et el veker een geducht pak slaag zou toedienen Dat begrepen enkeleq der aanwezigen nt t en ééa dezer merkte op dat de terugbeZuiger van den knaap toch wel het allerminst stri f verdiende iedereen was toch vrg den koai p o te sporen Mkar van Berkel beweerde dat de knaap niet kon gastolen zgn dan door twee peraonen dti ééf zou dan later den knaap terugbozorgen en de belooniog die ongetwgfeld op het ontd kkeii van den knaap goateld zoo worden konden bter beiden deelen Zóó verklaarde bfj het geval Nog maakte hg de opmerking dat al inderdaad de knaap door een polderjongen was meegenomen niet een heer bem zoa tert gbrengen Omstijeeka half twaalf toen van Berkel aau de biljalrtlei stond kwam een onbekend man van middelmatige lengte met roasigje snor eo gekleed i ala werkman het afé binuen Hg liep recht op Van Berkel toe en beiden bega yen zich in hèC gangetje van het café Daar hebben sij druk en fluisterend gesproken drie of yier minuten Vervolgens kwam van Berkel alleep weer in de gel gkamer bestelde nog iet9 aa het buffet baalde zeer zenuwachtig zgt geld te voorscbgn betaalde dronk zgn gta uit en verliett zonder een woord te spreken bet café Het Ülr Dbl c geeft de volgende beachrg ving van de nieuwe Belgische sigaren machine di dpor den heer Schuit in gebruik ia genomen i De machine is niet groot eo wordt door tene trapinrichting in beweging gebracht is vr j eaovondig van samenstelling en van zeer gemakkelgke bediening Het bosje dat nog uit de hfind moet vervaardigd worden wordti in twee stel in elkander aloiteode geopende koperen Jtlauwen of tangen gelegd die zieh ala de machine in bewt ging wordt gebracht sluiten waarop het bosje zuo wordt gerold dat het den vorm krggt vau den ruimte tusachen de tangen geschoven en wikkelt t dek zich om t bosje en in een oogwenk komt de sigaar geheet gereed uit de tangen te voornchgn voor ieu van een goed gevormden kop eo ondereind daar een mes de overtollige tabak atto bet pndcreind heeft afgesneden en een inrichting de pump genaamd achuin onder de tangen aangebracht de gom automatisch naar de punt opwerkt Bg aanaebaQing moeten ateeda twee machines een rechtsche en een linksabe worden aangekocht wat noodig ia omdat het dekblad naar gelang an de zijde Waarvan liet blad gesneden ia rechts of links moet worden opgedekt Bg de macfainea behoort ook eane machine tot het sngded van t dek wat een handwerk er bg t opd jkken zetfs doet Het maken van verschillende mode ten geschiedt dour t aanbrengen van andere stellen tangen tn de machine wat zeer gemakkelgk in enkele minuten kan geschieden rEene voorname aangelegenheid waar t bg h y gebruik der machine vooral op aankomt is de zorg voor het bosje dat meer ift g dan vroeger errnring en bedrevenheid vereiaohtf en in geen geval t dik mag wezen 8 38 8 69 4 80 9167 10 04 lo n 10 18 10 87 8 06 7 6 7 69 8 06 8 13 8 98 8 48 9 03 5 81 9 10 6 17 8 87 M4 Ml 6 47 9 48 9 8 9 58 8 85 10 08 7 58 38 J 9 68 10 08 8 88 J0 I8 10 34 10 64 11 10 9 Ai 11 10 7 4 S 8 49 mcmmÊÊÊmmm De machines zyn thans bg den heer Schnit bgna 14 dagen in gebruik en de resultaten tot nog toe door hem wnargenomen acht hg zeer bevredigend o a is ook een voordeel dat de maobine voordeelig dekt Door een ei varen werkman kannen circa 2000 sigaren ï er dag worden gedekt doch hgbuitengewone inspanning ia t ook reeda mogeIgk gebleken er 65 70 io de 10 minuten tedekken ala dan ia echter het fah ieaat nietzoo onberÏBpelgk Wat de finaneieele resultaten zgD is nog niet met joistbeid te zeggen daarvoor zgn meer gegevens noodig dan waarover tbana kan worden beschikt hoewel enkele feiten reeds in t voordeel van de maehine zouden spreken De beer Schuit ia tot nog toe itiet de door hem verkregen reauUateu zeer inged men zoodat binnenkort waarsofagnlgk meer machines door hem zullen vorden aangeschaft 8ultenlaD lscli Qverzlcbt Het Londenscbe hof van appel heeft de uitspraak van de rechtbank tot uitlevering van Arton wegena fraudnleai bankroet diefstal en verduistering beveiitigd maar bet vonnis vernietigd voor zoover dit de nittevering beval wegena vervalschiug van rekeningen Gelijk men kon verwachten beeft ook de Setaftt te Washington het ïnorstel goedgekeurd tot bet benoemen van eeno commissie aan welke het onderzoek inzal e bet grensgeschil tusBcben Engeland en Venezuela zal worden opgedragen De openbare meening in de Vereenigde Staten bad zich te duidelgk uitgesproken en preiident Cleveland s optreden tegen Engeland vrg algemeen goedgekeurd De heeren Morgan en Sherman verdedigden bun denkbeeld oni de behandeling van Cleveland s plan voorloopig nit te stellen maar ten elotte zwichtten beiden voor de overmacht Met algemeeoe stemmen werd Clevelands voorstel aangenomen zonder eenige wg2iging zoodat nu der regeering volmacht ia verleend tot net benoemen der commissie welke zg noodig acht om uit te maken i hoever Lord Salisbury in zgn recht is nu hg ook Venezuela onvoorwaardelgk tot aanüeming van Ëogelaoda zienswg e in zake het bekende greuBgefX hil vrit dwingen De geheele diBcusaie zegt de NewYork Herald was kalm en waardig zonder opgewondenheid of bombaat ma ir de senatoren waren algemeen van oordeel dat het niet raadzaam zon wezen door het toestaao van uitstel of bet aannemen van amendementen den indruk van Cl6velands Boodschap te verzwakken Inmiddels kwam het ter beurze te NewYork tot eene paniek Ue beer Cleveland onmiddèllgk daarvan in kennis gesteld bealeot toen tot uitvaardigen eener tweede Boodschap tot het Congres waarin hg betoogde dat terstond maatregelen moesten worden genomen teu einde de finaocieele politiek te wgzigen vooral daar de goud reserve in de schatkist ernstig gevaar loopt De president achtte het elfs noodig dathet Congres niet zoo uiteengaan voodat daarover eens beslissing zou zgn genomen DeSenatoren hetoobden geen grooten tuet ombon Kerstvacantie daarvoor op te oSeren maarin het Huis van Afgevaardigden was de stemlaing gunstiger voor CleveUnds plan Tocbwordt het niet waarachijnlgk geacht dat nogin dit jaar deze gewichtige quaeetie zal wordenopgelost Dp Europeeschtf pers veroordeelt eenstenlmig de boodscd p van Cleveland ook de rfioscbe pers De TeiDpa meent dat zulk een sta taatuk zonder voorbeeld is in de diplomatieke wereld en dat do eischen van de Vereenigde Staten door Engeland oomogelgk kunnen worden aangenomen En bet ijournal des DébatsK bestrijdt krachtig en stellig het recht van de Vereenigde Staten om zich te hemoeïen met het geschil tnsschen Engeland en Ve nezuela Te Gent in Vlaanderen wordt da werkataking allengs een ecb plaag Woensdag vaa een gedeeltalgkj werkstaking ontstaan in de fabriek van Ltieve waar de spinsters loonopalag vroegen Daar de opalag slechts be loofd werd voor Nieuwjaar lieten al de vrouwen baar werk liggen waardoor de fabriek geheel moest stiUtaan Er zgn 1200 vrgwillige en gedwongen stakers Gisteren ochtend is ook volledige stakingontstaaü in de fabriek Deamedt Dhania metroim 1000 werklieden evenzoo in de fabriekvan Texas Mtin vreest dat de werkstakingzien nog lot yVerscbeiden fabrieken zal uitbreiden De ïKÖW Ztg verneemt nit Boedapest dat de toeaUnd van deo vermoedelyken Oostenrgksohen troonopvolger aartshertog Franz Ferdinand van Este die op het oogenblik te Cairo vertoeft verergerd i Er bestaat gevaar voor het leven van den aartshertog De Italiaansche Kamer heeft na een omvangrgk dahat over Afrika den minister president het verlangde votum van vertrouwen ge geven De bespreking die aan de atemming i voorafgegaan strekt deo beer Crispi niet tol wr Bg heeft de schold van de nederlaag bij Aruba Aladscbi van gn Behouders op die van generaal Baratieri willen werpen Crispi verklaarde dat de generaal zgn kracbten overachat en de versterkingen onnoodig geacht had die de regeeriog hem zeker ter beschikking geaiüld zou hebben Crt ipi scheen Vf rgeten te zqu dat generaal Barajieri in October midden in zgn werk moest blgvea steken omdat het ministerie teragschrikte voor het zenden van een paar duizend man en enkele millioeuen Het i wel een zwaar offer voor het verarmde koninkrgk maar een land dat zich een kolonie wil veroveren moet voor offers niet terugdeinzen Crispi gevoelde zelf wel dat bg te ver wai gpgaao tegen deo overwinnaar van Coatit Senafi en Debra Kilat Daarom verklaarde hg dat de regeering nog altgd bet volste vertrouwen beeftl iu deo generaal De slechte indruk der eerste beschuldiging is daardoor niet weggenomen alleen maar wan verminderd Het Oostenrgkache Hois van Afgevaardij den is nu ook uiteengegaan en zal waarflcbijnlijk eerst in Februari a s weer bgeenkomen Men verwacbt echter dat de minister president dfraaf Badeni nog vóór dien tijd het door hem aangekondigde wetsontwerp tot uitbreiding van het kiesrecht zal openbaar maken Toen de heer Von ChiHinecky de voorzitter de zitting sloot sprak l g den wenscb nit dat het verschil van meeniug tnsschen de partijen in het volgende jaar op minder kratae wijze tot tntiiig zoa ko en Deze vermaning is zeker uitit ongepast nn du rumoerige vergaderingen welke de ander zoo beschadigde Oostenryksche afgevaardigden onlangs bielden 350 Staats loterij 4o Klasse Trekking vud Maandag 28 December 1806 No 12626 en 184 7 ieder ƒ IBOO NO 4047 9288 on 9673 ieder 1000 No 4666 6475 IB060 en 17969 ieder ƒ 400 So 3497 3686 en 3881 leder ƒ 200 No 1626 4428 4989 6698 8016 10868 16264 18786 00 20372 ieder 100 Prijzen an ƒ 66 6 2386 4973 7938 10858 13864 16348 18823 48 2360 4985 7950 10896 13867 16080 18884 64 2366 4995 7968 10022 18873 16390 18862 92 2434 6022 797S 10946 13879 18414 18906 138 2438 6028 8050 10961 1S887 16416 18909 140 2479 S043 8064 10966 13916 16426 18920 149 2480 6064 8142 11016 13917 16437 16927 151 2540 6128 8198 11016 13929 16474 18930 166 2664 6144 8148 11044 18941 16482 18992 224 2690 6152 826 11062 13983 16524 19009 246 2 98 6160 8264 11093 13984 16647 19049 277 2640 5179 8285 11200 13993 16691 19062 298 2664 6216 8481 11443 14042 16682 19067 329 2670 6218 8491 11446 14063 16700 19094 333 2696 5310 8618 11488 14068 16707 19109 361 J696 6313 8623 11673 14073 16710 19166 880 2697 6324 8626 11618 14118 16784 19158 382 2729 6336 8649 Unas 14167 16833 19217 464 2783 6364 8656 11626 14206 16837 19219 468 2783 6368 9662 11674 14207 16840 19229 473 2799 6415 8587 11675 14331 168BS 19236 494 2881 6419 8633 11687 14421 16966 19281 496 2940 6446 S636 11697 144W 16970 19304 511 2944 5467 8647 11 26 14484 16988 19360 660 3040 B60B 8666 11748 14621 17062 19396 60S 3043 eeBl 8689 11764 14646 17086 19427 621 8062 6668 8760 11782 14661 17217 19432 680 3068 6676 87f8 1792 14574 17266 19 79 639 3083 6704 8827 11863 1467 17899 19484 696 3099 6767 8849 11 916 146S4 1748 19487 767 8176 6T76 8866 11941 14H66 17440 19602 862 3183 6797 8898 11947 14735 17610 19609 870 3196 6814 89lS 1 948 14727 17680 19613 878 3218 603J 8634 11966 14771 17680 19664 901 3296 6038 9024 1 967 14786 17608 19689 917 3817 6039 9027 19150 14794 17631 1972 960 ÏStO 6116 9044 12188 14823 HU 19726 967 3361 6176 9118 12213 14838 17664 19763 969 3356 6238 9180 12217 14919 17669 19761 971 38 9 6298 9163 12220 14942 17678 19806 978 8417 6317 9206 12223 14944 17 96 19824 1053 3431 6386 9207 12244 14988 17696 19996 1454 6390 9219 12273 16030 17723 199271063 3606 6436 9267 12280 16036 17748 19934 1066 3656 6441 9324 12310 16063 1 786 199611076 8612 6468 9343 12362 16064 17844 199531094 3688 6628 9369 12435 16071 17867 20009 1104 3644 6640 9361 12619 16078 17883 20032 3666 6680 9482 12663 15081 17916 200351176 3678 6 08 9467 12698 16109 17929 20043 3720 6616 9490 18633 16130 17941 2 047 1206 3724 6621 9541 12652 16180 17967 201101286 8726 6633 9546 12704 15161 17976 20111 8739 6673 9563 12735 16182 18000 301131819 8741 6675 9568 18738 15243 18011 201501333 38266716 9699 12797 1S33S 18017 201541347 3841 6758 9604 12806 15360 18029 201731376 8846 6763 9638 12817 15366 13038 202121867 3893 6799 55 18348 16381 18068 902241408 8908 6835 9682 13882 15899 18068 202861411 8917 6910 9706 12911 15409 18086 202921442 3934 6932 9875 12968 16467 18180 203021488 8949 942 9925 18976 15458 18184 203091601 3971 7046 9929 18018 16482 18145 803861525 4010 7054 9941 13038 16607 18367 803741536 4040 7073 9963 18066 16612 18158 204171549 4120 7087 9967 13068 16528 18206 20421 1650 4138 7148 10022 13071 15644 18247 304221667 4248 7149 10039 13094 16648 18317 304811613 4380 7815 10118 13116 15560 18339 80442 1684 4808 7336 10196 13166 16 86 18846 80497 1686 4419 7349 10303 13260 16678 18406 30638 1693 4428 7360 10336 18389 16614 18 46 80608 1707 4443 731710306 13331 16643 18448 20618 SPmCiMEiMTBIT H E REND ASSEN A van OS Az March Tailllear Kleweg Ë 73 GOUDA Beurs van Amsleritani 21 DEOEMBEB Vorlcrs lotkr Nbdhiind Cerl Ned W S ï s h I dito dilo duo 3 lOi j 1 dito dito dito 3 lOO j IIONOis Obl Güuill 1881 88 4 iTiLlE luiohrgving 1862 81 6 78 OdBTBNB Obl in papier 1868 5 83 ii dito in zilrer 1868 6 82 PoBTUQil Oblig met coupon 3 dito ticket 3 35l KttoiHD Ubl Binnenl 1894 4 6211 dito eoons 1880 4 96 i ditobijlloths 1889 4 96 103 B8 78 18 19 112 911 881 99 97Vi 62 720 6781 lOll 62 100 201 140 17 10 V 100 140 97 dito bij Hope 1839 90 4 96 98 ditoingoud leen 1883 6 dito dito ditp 1884 6 SfANJE Perpot BcbuTd 1881 4 To KH Gepr UonT leen 1890 4 loc leeuing serie D Qeo leeiÜDg serie Cl ZoiBAra Bir obl 1892 5 Uixico obl Buit Seh 1890 6 Vbneevbla Obl 4 onbop 1881 AHfflBfiDAK Obligation 1896 3 Romuiui Sted leen 1894 3 Nbd N A fr Hacdel v aaud Arend b Tab Mi Certificaten Den MaatBobappij dito Amh Uypotbeekb pandbr 4 Cult Mij der Vorstenl aand Or Hypotlieekb paiidbr 3 tfedertandBohe bank aand I ed Handelmaa b dito N W tl Pac llyp b pandbr 6 Rott Uypotbeekb pandbr SV Utr Hypothoekb dito 31 OosTENa OoBt Hong bank aand RüSL Hypotheekbank pandb 4 Ahebika Ëquit bypotb pandb 6 M iw L O Pr Lien cert 6 SO Ved HolUJ Spoorw Mij aand 1091 Mij tot Expl 1 Bt Spw aand 98 Ked Ind Spoorwegm aand 192 Sed Zuid Afrik 8pm aand 6 1621 dito dito dito 1891 dito 5 103 lT4l lB Spoorwl 1887 89 A Eobl S 48 61 Zuid llalSpwrnij A H obl 3 62 P01 BN Warschau Weenen a8nd 4 160 RvsL Gr Rue Spw Mij obl 4 981 Baltiache dito aand 6 Paetowa dito aand 5 77 ïwang Dombr dito aand 6 102 Kursk Ch Azow Sp kap obl 4 100 dito dito oblig 4 991 Pac 9p Mi obl 6 IO31 Ohio Il North W pr C aand 1431 dito dito Wm 81 Poter obl 7 1 6 12 Denver Rio Gr Spm eert v a 121 lUinoiB Central obl in goud 4 IO311 Louisv NasbrilleGert v aand 47 Mexico N 8pw Mij leh p o 6 101 11 14 Miss Kansas v 4 pet prof aand 11 N ïork Ontario 4 West aand 111 dito Penns Ohio oblig 6 108 Oregon Calif Ie hvp in goud 6 791 St Paul Minn k Manit obl 7 loe 103 Cn Pac Hoofdlijn oblig 6 lOiU i dito dito Line Col Ie hyp O 6 31 Canada Can South Cert v aand 681 TBN O Rallw tNav leh d c O 13 i Amsterd Omnibus Mij aand 222 Rotterd Tramweg Maats aand 184 Nbd Stad Ameterdam aand 3 107V Stad Rotterdam aand S 108 Bbioib Stad Antworpenl887 2V 102 Stad BruBsei 1886 3 102 1171 HOHS TheisB Begullr Gesollscb 4 117 OoiTBNR Staatsleening 1860 6 138 K K Oost B Cr 1880 3 168 SpAdJi Stad Madrid 3 1868 34 Nbi Ter B Hyp 8pobl eert 1131 ADVERTENTIEN Terstond AGENTtN gevraagd in iedere Plaats Vast Salaris en hooge commisaie zonder opoffering van momenteele bezigheid of verlating woonplaats Speciale kennis niet vereiacht ARN MAN Co 179 Strand Londen Tweede Aankondiging By TODnia van de Arrondiae mentsRecht bank te Rotter m den 21 October 1895 gewezen i ji t P H y i beataande taasclien ADRIANA lC BHt BRUUNen HGMRl GERARD FR Ipg BARBE beiden wouende te RottéfSSxm ten rerzoeke van eerstgenoemde verklaard ontbonden door echtscheiding met de wettelijke gevolgen daarran De Procnrear der Ëisoheres Mr M L A VORSTMAN Pro Deo Derde Aankondiging By roooia der ArrondiaaementaReohtbankte Rotterdam dd 23 September 1895 is hethuweiyk taaschen JOBANNA MARIA tan ASTEN zonder beroep wonende te Gouda euPAULUS TAN WEEZEL wonende te Jiotterdanit ten verzoeke ran eeraigenoemde doort chtacheiding ontbonden verklaard met al de Tolgen b j de wet bepaald De Procureur ran de rerzoekater Mr M M SCBIM vam die LOEFP OpenTjare Aantestoding BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Oouda zullen DINSDAG den 31 DECEMBER 1895 dea natniddaga ten Aal twee ure by inachrifcing op het Raadhuis aldaar Aanbesteden De levering van de ten dienste der Oemeente Oouda gedurende bet jaar 1896 benoodigde materialen alsPerceel 1 Houtwaren 2 IJzerverk 3 Spijkers eu liohte IJzerwaren 4 Koper Lood Zink en Soldeer 5 Verfwaren en Glas e Teer 7 Kalk 8 Grind 9 Zand 10 10000 Ben Ahin kelen 14 16 demi retaiUés 11 2B000 Veohtsohe straatklinkers Vechivorm i 12 26000 Veohtsohe straatklinkers Waalvorm 13 7S000 Blauwe IJseUtraat Ic I i n Ic A PR 14 30000 IJselmetselplavtiDe monsters der perceelen 8 14 zyn aan de Stadatiramerwerf te bezichtigen By de inschryvingeu voor de Keien en de Stteneu moeten drie atnka gewaarmerkte Steenen worden ingezonden Inlichtingen worden gegeven door den Ge meenteBouwmeester De Inschryvingsbüjetten moeten Toor ieder perceel afzooderiyk op zegel geschrsTeu duor den aannemer en zyne beide borgent eigenhandig geteekend deu 30en DKCEMBER 1895 voor des namiddaga vyf ure ter QemeeuteSecretarie bezorgd zyn Openljaar Onderwijs Toelating van Leerlingen op de Tu schensohool De COMMISSIE van TOEZICHT op het LAOER ONDERWIJS alhier maakt bekend dat de InschNivIng van Leerlingen wier plaatsLüg men met den l ten FEBRUARI 1896 op bovengenoemde school verlangt geschieden zal in het echooUokaal opVRlJDAf 27 DECEMBER 1895 des namiddaga ten Tyf uut Voor verdere byzonderheden wordt verwezen naar de aanplakbiljetten Namens de Commissie De Secretaris J H VAN DER VOORT Oouda 19 December 1895 Geen Qrïjs Haar meer DE NIEUWE LONDON doet de gnjze baren binnen enkele dagen rerdwynen maakt het haar glanzend en zacht belet het uitvallen en neemt de pelletjes van het hoofd weg Ëischt op den hal Tsn den flacon DÉFOa Verkrygbaar in flaconi ran f 1 50 f 0 85 by r A CATS fabr de Papiermolen ta Qouda