Goudsche Courant, woensdag 25 december 1895

No 6849 Woensdag 35 December J895 mmm mum NieuwS en Advertentieblad voor Goudm en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst rm 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte De Uitg ave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitjEonderingvan Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post ƒ 1 70 Akonderlijke Nommers V IJ F CENTK Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd TEESTOITD GEVRAAGD een Flinke DIENSTBODE goed kuntiende Koken West Haven B 204 AUern e bekroond met £ et6 Diploma s Gouden en Zilveren Uedaillee benereoa Ëere Diplona Gouden Medaille en Certificate of Award of the World s Hygienic Exposition Chicago 1893 ia het Wereldberoemd DruiveQ liorst floDi Exiracl MELIANTHE VIT tfK Machinale Fabriek DË HONIGBLOËMc TAN H i van Schalk Co gevestigd te s Oravenhage Geen middel is oi kan worden uitgevonden welke de Meliantbe overtreft het ia ONHERROEPELIJK het beate middel ter wereld hetgeen de vele en Terschillendo bekroningen getuigt Het verzacht en geneest ONMIDDELIJK de strengste hoest en verouderde borst kwalen Dadel k na het gebruik der MëLIANTHE doet xlch de weldadige invloed gelden üet groote debiet en de vele attesten aan de MELIANTBE bewezen zjjn de overtuiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op prgs worden gesteld De MËLIANTHE is verpakt in flacone van 40 ets 70 cta en ƒ 1 met gebraiksaauwyzing voorzien van ons Bandelsmerk gedeponeerd a d Rechtbank te b Qravenhage PF Verkrögbaar bö F H A WOLFF Drogist Markt u a E H TAN MILD VeeVatal B 126 te Gouda A BÜÜMAN Moordrecht J C RATELAND Bos oop B V WIJK Oudevoalcr FEMSCÏÏE STOOMVEEYEEIJ Ghemisciie Wasscherij H OPPE HEI IEU 19 Sruiêhade Botterdam debrereteerd dooi Z M den Koning der Belgen Boofddepat roor OOUOA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomeu en verven van allo Heerenen Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoom n van pluche mantels veereu bont enz Gordynen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzy gestoomd of geverfd worden onschadel k voor de gezondheid en TO ns staal bewerkt Wegens nitbreïding der fabrieken zgn de prüzen 25 gedaald dOOO stuks Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week lilt de falliete maasa eenar de erit buitenlaadsohe fabriekeu over l nomene Boogeaa inde Leger Paarden Dekens iKir t ii legen den spotprija viwi fl 2 75 I 11 I Niuk worden uitrerkooht D jre dikke ORsiijlbare ilskent zijn ion warm als een Bis ca J40XI9O om groot dus hel Ii m Ih paard bedekkend met wol opfjc naaid en 3 breeds trfeperi voortfi een kleine partij KtewoUeneSlaap Dekens lilt 140X190 cm wegenH etT klenif I chts door Taklui benierkbare fouten in t wflpftfel aangeboden iid fl 3 50 peratuk Koeten anden het dubbeta f MiildelUk uwehreren bUBietlintteu nouln 11 laiiK iltf Toonmad sirekl legen oesendlh iH bedr f of onder remboun pronpi idi revoerd B Hnrwltz taastrlcllt Graote Staat SI Frljstrekking 12 December 500 000 Mark als hoofdprija in het gelukkiRat geva biedt de nieuwste groote üeldverloting die door de Hooge Regeeriug vm Hamburg goedgekeurd en gewaarborgd is Ue voordeeüge inricliling van bet nieuwa pldn bestaat aarin dat iü den loop van slecbta weinige maanden in 7 verlotingen van 118 000 loten 66 200 prijzen bedragende 10 981 720 Mark i prozen aM 75 000 1 prijs aM 70 000 Iprü aM 66 000 Iprgs aM 60 000 Iprgs aM 56 000 2 prijzen aM 60 000 Iprfl aM 40 000 ter volledige beaUssiDg zullen komen daaronder ryu kapitale prijzen van eventueel 500 000 Mark bg uitnemendheid echter 1 prijs a M 800 000 3 prijzen a M 20 01 0 1 prijs a M 200 000 21 prijken b M lÜ pOO I prijB aM lOO OQO 46prijzen M 5 000 106 prijzen a M 3 000 326 prijzen a M 3 000 823 prijzen a M 1 000 1326 prijzen uM 400 38060 pnjz a M 155 156V0pr aM 300 200 160 1 B4 100 8 6Ö 42 20 De prijstrekking en z ja volgens plan van ambtswege vastgesteld Voor de aanstaande eerste prijslrokking dezer groote door den Staat gewaarborgde üeldverloting koït l geheel orig lot slechts Mark 6 of 3 60 1 balf n V 3 1 76 1 kwart l i ff 90 tegen inzending van het bedrag in baokpapier of per poBtwissel Alle commissies worden onmiddellgk met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder spuler ontvangt van ons de met het wapen van dun Staat voorziene Origineele Loten zelf ia handen Bij ied re bestelling wordt het vereischte otScieete plan waaruit de verdeeting der prijzen op da versohiileode klassen als ook de betreffende ïnloggelden te veruemeo ia gratis bijgevoegd en zendec wij aan onze Begunstigers onaangevruagd na elke trokking de olKcieele lijsten De uitbetaling iter prijzen teschiedt steeds prompt ouder waarborg van den Staat en kan door directe toezending of ook nflar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootere plaatsen van Nederland bewerkstelligd worden Ons debiet ia sleeda door het geluk begunstigd en onder vele andere aanzienlijke prijzen hebben wij meermalen volgens ofliciaele bewijzen de eerste Hoofdprijzen verkregen en on e Begunstigers zelf uitbetaald o a Marie 250 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Het is te voorzien dat bg deze op den bechtsten grondslag gevestigde onderneming van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend en verzoeken derhalve om alle commiBsies te kunnen uitvoeren de bestellingen zoo spoedig mogelijk io elk geval voor den 10 JANUARI e k te doen toekomen RAÜFMANN SIMON Bankiers en Geldwisselaars ia HAMBUKG P S Hiermede danken wg voor het vertrouwen ons tot hiertoe geschonken en daar wij bg het begin dor nieuwe verloting ter deelneming inriteeren zullen wg ook voor bet vervolg bemoeid zijn door een stipte en roeele bediening de tevredenheid van onze gtferde Begunstigers te verwerven Dames Mode Artikelen en Garneei ingen NAAISTERS j KL£EltnAKËttSrODRI ITtKE V Ruime Keuze in PELTERIJEN Kousen finndschoeaen Foulards K Corsetêf Blousen Tricots Onderlyfjes I Boezelaars Doeken Barets ens is de beste biwrïvinf tégen Jioht QMamaldek Lendeopgnen togen nsti lOwamaldek LsndeDï jnen kortom Anker PalnExpeller Ygt ismethetblttlllMltautowindantefai Aiiker Pain Expeller Yuksndkeid y t beet du steeds in ieder huisgedn Mg flnker Pain Expeiler Pui W OHit 76 oent on flSi d ilaioli Vootiiudes in dfl mMste Apothefcon en bij F Ad ÏUditM Oo to Bottetdam Te Goada biJ A WOLPt Markt A 144b DE LAAT en VAN SON apotheker Markt PARAPLÜIE8 Vermeng t Uwe Koffie voor de helft met EAimMEE S ENEIFP UALS EOFFIE en gij bespaart 35 centen per pond BOEK m STEEOTEUZWERK in groete versckefOeukeid Rouwkaarten en Ronwpost met Portefeuille Sluiting Menu s IVota s Kwitantiën l Vet vrij Papier voor H H W inkelierslenz fent SPOEDIGE AFLEVERING ITETTE BEWEEEING De Prijs van 300 000 Afark viel voor twee trekkingen der Hertogelp Bmnswijksclie Staats Lotery in mSne Collectie bg de laatste trekking kon ik weder talrnke prKien aan miineapelert uitbetalen Bjj deze aanhoudende pröswinningen noodig ik uit tot deelnemingaan de nu beginnende IgO LOTEEIJ i wi aeeinemmg 100 000 LOTEN verdeeld in 6 trekkingen SOOOO PBIJZBN H Priizen k M 15 000 1 Prijs van eventueel M 500 000 A BRIi KMA ZI spec 300 000 200 000 100 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 24 000 20 000 2 22 2 3 66 2 100 211 623 1048 12 000 10 000 8 000 0 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 n 500 etc te zamen 10 Millioen 545 000 Mark in Goud Voor alle trekkingen kost een Kwart Lot Mark 33 half en heel naar evenredieheidVoor de Eerste Trekking op 0 eil IO JVI VMHi 1890 verkoop ik tegeninzending Tan het bedrag in geld of poswissel Klechtg origineele loten I ACHTSTE KWART HALVE HBELE PI 165 f325 f 6 50 f 13 Officieel plan en Trekkingslijsten gratis Prompte uitbetaling W H GRÖPP Boofd Collecle èr Bmnswijkscbe Slaats Loterij DuilscbU Gebri Stollwerck s Chocolade en Cacao Doelmatige door de nieuwste uitvindingen op raa hinaf l goöiod rerbetorde fhbrlcatle en uitsluitend gebruik van fijn en fijnste grondbtolTun gnrandoerpi Jon verbruiker van Stollwerck s Chocolade en Cacao oen nanbevoietuwaardig fabrikaat nmitteing beantwourdo de oac den inhoud dir resp titutten D ÏHrma behaalde 27 Brerets als IIofleTereiicler 44 Ëere Dlploma s gouden enz Medaiiles een bftwijs raa uilmuiitend fijn fabrika tt Kceds 1874 sclireef de Accademie mlional de Paris Nou0 vans déoemons una IHlMEAllle S or pr isiière eSanhe en oonsidAration ueTotre exoellento flibrioatlon de Chocolat bonbons Tzariea eto eto Siollwerck fabrikaat ia verkrijgbaar bij U H Confioeurs Bankctbukksru enz enz GenenalTertegenwoordiger voor JJederUiid Julius Matteimlodt Amsterdam Kaiverstraat 103 Qouda Snelpertdruk van K Bbimkiuh k Zoo Wege B bat Kerstfeest verschijnt de Goadsohe Courant WOENSDAG en DONDERDAG niet BINNENLAND GOUDA 24 Decei bt r 1895 Gistdreomiddag en avond had in de Zaal KvDstniiii der Sociëteit Ous Genoegen c het jaartgkseh examen plaats van leerlingen der StadK Muziekschool Tot ons Ifledvezen waren w verhinderd Tan de tot ona gerichtte uitnoodiging gebruik te maken zoodat wy met bet bovenstaande moeten ToUtaan Ikt heer J G Blonk officier van gez 2e kl bj bet leger in Ned ïn iië ia overgeplaatst naar Magelang AangsnomeD het beroep bö de Ned Her Kerk te Bergen op Zoom door dr H A van der Menlen te Haastr cbt Op last der justitie ia te Ouderkerk a d IJael bet lykje van een paBgeboren kind opg raren cüt door den vader beimelgk onder 3 wd e wa f to ir In een te Rotterdam verachyoend blad wordt het bericht aangetroffen dat een man uit Sehoooboveo voor een der sobstitaut ofBcieren van justitie aldaar bekend heelt den oooord op A F Hoogsteden te hebben gepleegd De zaak il dese Bedoelde persoon had iu dronkenschap zich uitgelaten dat h don moord gepleegd had Nadat zyn roes Toorby was heeft by echter verklaard zieh niets van deze uitlating ta herinneren en aan den moord geheet onschuldig te zyn Geconfronteerd met schoolkinderen die den jongen Hoogsteden kort vóór diens verdwyuen met den persoon van den vermoedelgken moordenaar gezien hebben verklaarden dezen in hem dien persoon niet te herkennen Men meldt uit Groningen De sectie op bet Zaterdagmiddag gevonden lyk van den agent van politie Van Vliet verricht door de dokters Reyeni a en Jonkera beeft nitgewezen dat de dood io bet water ia ingetreden bovendien heeft de sectie het vermoeden zeer versterkt dat van Vliet voordat hg te water geraakte erastig mishandeld ia FEUILLETON i Maar ziet g dan niet in boe valseh dit ie 1 riep Bavenshird uit Mijn meester is ter goedertrouw en hy vertrouwt haar ten volle dit moest geen geheim voor bem zijn Ik zeg u dat het eene obandetijks valaohheid ia Sophie en als niemandhem de oogen opent sal ik bet doen dat zweer ik Wilt gg een goeden raad van my aannemen ma u vriend viel Sophie bem onstuimig in de rede bemoei u dan niet met deze zaak Men is nooit welkom als men den mensoben eene onaaBgeuame waarheid mededeelt Laat alles zijn gang gaan Kapitein Daas z l wel haast beginnen aan te dringen om het huwelijk te bepalen en dan zal zij zelve wel met de taak voor den dat moeten komen Ala heter op aankomt zal zij hem miaaohien toob nemen ik lou het in hare plaita ten minste zeker doen t aal dan tooh io ladar geval lusaohen ben beiden moeten kiezen Maar geloof m uwe tuBBcbeakomst zoa eene dwaaabeid zijn Biehard Kavenahird waa ten einde raad hij was verontwaardigd eu tevens geheel bealaiteloos Hij antwoordde niet en hield zioh alsof bjj haar raad wilde opvolgen Herbert Oaoel herhaalde hü en bfj sprak dien naam met de meest nogal ke veraehtiDg uit Ik Het tyk zal waarscbyatgk heden begravpo worden Het verdere onderzoek in deze hoogst treurige zaak heeft nog nietn opgeleverd Het pr ekt vanzelf dat er in de stad wel tal van geruchten loopen de volk pbaotasie is na het vinden van het Ijik opnieuw heftig in actie gekomen O a er worden zulke griezelige verhalen geborduurd en zooveel stoute veronderstHllingeo gemaakt die het zoo nu en dan ala de om t itidigbeden gunstig rgn brengen tot gerocht Ëu een brokje van euo d gerucht wordt d in Roma weer by wijze van aanduidingc op het politiebureau verteld waar door bet de politie die het in deze dagen toch al zeer zwaar heeft en dag en nacht yverig in de weer i natunriyk niet gemakkelgker wordt gemaakt De behandeling van de zaak Zwaan betreffende den postzegel diefstal h het departement van koloniën lal 2 Januari door de recbtl nk in Den Haag worden voortgezet Os ambtenaar by het departement van ma rine die ia de vorign week voor de rechtbank te sGravenhage terecht stond ter zake van Viirdnistenng van gelden ia gisteren door die rechtbank weii ens voortgezette verdoistering veroordeeld tot 9 maanden gerangenisstraf Het bestuur der vereeniging van Nederl scherpschutters heeft besloten een weinig kostbaar Bcberpschntterskoetuuii in te voeren bestaande in donkerblanw colbert kostuum met twee rjjen afneembare vergalde knoopen waarop het wapen der vereeniging alsmede een slappen vilten tyroler hoed met vederboa volgen het model der scherpachuttersvereeoiging Helmond c By dit kostonm zullr n geen militaire onderscheidingateekenen worden gedragen Zondagnamiddag was men op hut atatiooBplein SS ie Utrecht getuige van een aandoenlyk tooneel De 76 jarige wed van Dyk van Vechten haalde baren zoon af die voor 26 jaren naar Indië ging en daar aan vele expedities deelnam getuige zyoe geridderde borst D oade vroow kende haren Dirk het eerst aan zyne stem en lag eenige oogenblikken aan de borat van den groeten gebrainden ondero£Bcier Met belangstelling zag menigeen dit aan en volgde mei do oogen het wagentje waarop moeder en zoon met xyuQ groote kisten en koffers naar bet stille Vechten vertrokken ü D zon minder verwonderd zijn geweest als men my gezegd had dat zij mijn meester tor wille van Squire Lester verraden had dan ter wille van hem Juffrouw Sophie Ueffloo trok medelijdend hare wenkbrauwen op Ik zie weder aan dit gezegde hoeweinig veratand gij van die soort van zaken hebt M nbeer Lester is tweemaal zoo oud aU zij en zij geeft niets om hem Hij it de mooiate man van Danesheld en daarom laat zij zich het hof door hemmaken en voelt zij zich door zijne bewondering gestreeld Ala gij een heer waart zou zij niets vanu willen weten omdat gij leelgk zijt Ik zou bet mij voorwaar niet aantrekken antwoordde Richard Uaveaibird Hij waa al te verontwaardigd over het bedrog dat men tegen zijn meester gepleegd had om kwalijk te nemen dat Sophie hem persoonlijk eene ateek gaf Hü was innig aan kapitein Dane gehecht Terwyl hij daar in gedachten verzonken ttond balde htj zyne vuisten en bij zou die gaarne aan Lady Adelaide hebben laten voelen fiavensbird was anders een flegmatiek menach maar als z ne verontwaardiging eens opgewekt waa kon bij woedend zyn in dat opzicht hnd bg veel van zijn meester kapitein Dane Ter linkerzijde van de poort van het kasteel Dane waa eene deur waarmede men in de vestibule kwam i deze ruime prachtige vestibule was de roem van den ganachen omtrek Er lag geen kleed op den vloer die met ruitjes van het rgkste mozaik waa ingelegd de wanden waren met aehilderqen behangen en er stonden zware ouderwetsoKe meubelen in Voorheen toen Lord Sane og jong en gaioad wasi n er In don laatttt n tjjd werd nogal eeus d rees uitgesproken dat de oude stadsmuren en grachten van Neureoburg Terdwym n zonden door de eischeo an het moderuu verkeer Voortoopig is het gevaar dat zolk eeo vandalisme gepleegd zou worden gdokkig algowend Want de Raad van Nuuretibnrg heeft pas een beilnit genomen waardoor tnnminst van het grootste gedeelte van dn muren en grachten het blijven gewaarborgd is Da krijiipraad te s Graveuhage heeft uitAprank gedaan m de zaak van het verzet enz egen de poliiie op 10 November it De korporaal J b van het 3de regijient Inzaren wurd veroordeeld wegens oprniiog lot maanden gevangeuisstraf en degradatie De huzaar P wegens mishandeling van eeo imbtenaar in functie met gebruikmtiking van fn middel hem door lyn ambt geschonken bel tot 4 maanden gevangenisstraf De huzaar G wegens opruiing tot 14 dagen gevangenisstraf en de veld artillerist B wegens ederspannigheid by zgne arrestatie tot 7 dagen gevangenisstraf Da veroordeelden hebben in hun vonnis bernst Ook werd veroordeeld de stukryder T ffegena diefi tal uit een ondernfficienkamer en de cbambree tot 1 jaar militaire gevaogeniastraf met ontzetting voor den tyd van 5 jaren Ook deze berustle in zyn vonnis De tentoonstelling van decoratieve koosten van outwerppn en teekeningen voor toegepaste ktinst die in Januari op het Mnseum van Kunstnijverheid te Haarlem zal worden gebonden is in volle voorbereiding en daar reeds zeer vele toezeggingen tot deelname werden ontvangen beloofd deze tentoonstelling zeer belaogryk te worden Artisten die hun werken wenschen in te zenden kunnen zich alsnog tot 1 Januari hy den conservator van genoemd Maseum aanmelden Thans wordt op het Museum eene tentoon stelling gehouden van het werk der leerlingenit vttn de aan deze inrichting verbonden school voor kunstnyverheid Het tentoooge teldo werk werd sedert 1 September op genoemde school vervaardigd Op het gebied der decoratieve kunst vinden wy er stillevens bloemen naturea mortea ernamentale com positiën compositiën voor tapijten stoffen en yzerwerk ornamentale samenstellingen vervaanligd door leerling Hthografen verder teekeningen naar pleister bloemen dieren enz als ook enkele proeven van houtanywerk De behoefte aan schilder 8d teekeozalen met groote diners op hot kaat ol werden gegeven werd leze vestibule ala recoptisEasl gebruikt Door eerie breedo porte brisée waa do vestibule van de eetzaal gesohoidun dat waa ook eene praoiitige zaal maar naar evenredigheid niet zoo groot als de vestibule De vestibule en de ebtzaal kwamen m bet voorste gedeelte van bet kasteel uit en men had van daar bet uitzicht op de zee de veetibule was zoo breed als het geheole kasteel op een ruimen aleenen gang ns die er achter om been liep en dte ook met eeue deur in de vestibule uitkwam aobler de eetzaal was een klein kamertje dat eveneens in den gang uitkwam De salons en de beate slaspkamera waren op de eerete verdieping Ter rechter zijde van de poort waren do kamers minder mooi die in het voorale gedeelte van het kasteel uitkwamen werden bijna niet gebiuikt de keukens en zitkamers van de bedienden kwamen achter uit De ateenen gnug nas donker en somber en liep Isngs de geheele lengte van bet huis Aan buide zijden waa eene trap de eene word door de familie de andere door do dienstboden gebruikt twee of drie onbewoonde kamers kwamen in dien gang uit eene van die kamers werd de lijkkamer genoexd Ü r waren nog verscheidene andere gangen en allerlei zonderlinge boeken en gaten ia het kasteel bet was een doolhof van scbuilhoeken waarvan sommige op eene deur uitliepen die achter in het kasteel uitkwam Die deur vras op uitdrukkelijken last van Lord Dane altijd gesloten en de buis be waard er mijnheer Braff bewaarde den sleutel zoodat de eenige toegang tot bet kasteel door de groote poort was Het waa op den avond van voormelden dag dat mea zioh tegen etenstijd j de ual vao het kasteel 34ste Jaargang V goalie verlicbting deed cicd aitdert Uog rm di pvoelaa daaraan cal vermoedftyk iq 1896 fforden Tuldaaa en shI de nnool oeoe a a zieulgke uifcbreidio oDdergaao De euraua sal 6 Jaouari wodar beginnen Io de gedeDkachrifteD vftD Henri Bflohlfort in het dagblad le Joorc vertelt by zjiDe herirneriogen van Victor Hugo s gastvryeo disch ten jare 1869 in de rue des Barrioadai te Broasel De groote dichter sobryft Rochefort had lyn vaorwerpen van literaireo wrok die hem tnt de poorten der onrechtvaardigheid voerden Zijo afkeer was even vurig en even uitsluitend als de bewouderïag Ouder de klusieben bewaarde by al zyn bewondering tnor la Fontaine wiens atijl hem zoo onvergelykelijk goed loekf dat hy er hyna jaloeracb op waa Van de dichters raa tjjnen t jd was het Barbier waren het diena Umb Mc Da r zyn verzen in lei hij iooals Barbier ie zonder twyfel onmogalyk voor de tWi ede maal zou kunnen schrijveo maar zooals ook niemand anders ze ooit zal schryveo Er zgo er die men soa denken dat op da barricade zalf geschreven zgo c Keorde by af bei geschiedde met evenveel besliste uomeedoogendbeid Ik probeerde hem Le Rouge et Ie Noirc van SteDdhal ie la ten lezen t Verwonderde me nog dai hy zei bet niet te kennen daar hjj ticb met zooveel zorg vau al wat de literatuar braobt of het goed waa of slecht op tie hoogte hield Op een morgen kwam Charlea Hugo bg my in myn kamer en ai Ü hebt mgo vader gisteren heel veel verdriet gedaan Hy houdt veel van n en bet apyi bem erg dat o mei zooveel geestdrift goaprokeo hebi vao dat mitselyke ding Welk misaetyk ding Nu ja dat boek Rouge et noir Mgavader bad een betere opinie over u en by schaamt er zich bgna voor dat by ziob zotin Q vergist heeft Ik wist Qu wat me aan het déjeaner ie wachten stond Ik begrijp liet zei Victor Hugo toenwe oanwelyka aan tafel zaten hoe ge daarmeer dan vier pagiuas van bebt kounen lezea Kent ge patoia Ja antwoordde ik ik weet el wai gemeent Het boek is nlA sgeschreveoc maarzóó als bü daar praat o doet ii eo blyftJuiien Soret toch maar het tjpe in wieu menalle hartstochten vindt alle eerzuchten allemoedsbetoon en ook alle heftigheid en incoherentie van meotohpu met temperament Alle vereenigde Er was alecbts een klum gezelschap verzameld Lady Dane Adelaide en een gast de heer Lester De beer Lister dien men algemeen Squire Lester noemde was een man vau ongeveer acbt of negen en dertig jaar n aar hij zsg er veel jonger uit Hij was een zeer mooi menaob met een allerinnemends vroolijk gelaat hij had eene middelbare lengte donker haar en donkerblauwe oogen Ër liep een praatje te Danesheld dat zijae trekpleister op bet kasteel Lady Adelaide was n dat hij ziob vleide baar hart te zullen veroveren en tijne tweede vrouw van haar te maken niettegenstaande het algemeen bekend was dat kapitein Dane haar ten huté lijk bad gevraagd Zij atond nu aan bet venatei met bem te praten Hü atond eenigzins voorover gebogen om faaar beter te kunnen verataan en hü hield zjjue donkerblauwe oogen vol bewondering op haar gevestigd Het was maar al te duidelijk wet er in die oogen te lezen stond en Adelaide was nooit afkeerig vao zulk eene hulde zg leefde om gevleid en bewonderd te worden Zij had een eenvoudigeo witten japon aan met een rose lint om ds schouders geplooid en een pasrlen broche voor Zjj droeg een collier vanpaarlec en paarlen hraoelettea aan de armen bovende handschoenen Harry Dane kwam binnen en deheer Lester maakte plaats voor hem Ik daobt dat gij al uit waart zeïde Lady Adelaide Ik heb mij verlaat antwoordde bij ik moeit eenige papieren bg elkaar zoeken die ik gaarne aan MonotoD mee nftar Amerika wilde geven