Goudsche Courant, woensdag 25 december 1895

Aan Uwen troon ons wagen Om neergebogen voor dien troon Ootmoedig op b scheiden toon U onze smart te klagen i Och Schoon wa eens ons Nederland Wg vonden er een vsilïg strand Bd oogen 1 rgk aan zegen Op schunr en kerk een watrdig nest Met xoric geboowd en voor de rest Steeds kikkers alUrwegen De boer eaavoodig nedrig goed Had stei ds voor on een vroomen groet 2 Terwgl het jong geslachte Door de ouden in den waan gebracht Dat de oogevaar de broertjes bracht Almede om t zearst ons achtte Helaas hoe vloog die tgd voorbg Bescbaviogsgeesfc of wat het zg Kwam ons gelak beperken De boer thans van een kouder leer Verdraagt ons op zgo dnk niet meer Nog minder op zgn kerken De jengd langs andre baan geleid Heeft ook haar zoele onnoozelheid Tot ons geheel verloren ËD wil schoon nauwlgks zeven jaar Niet langer van den ooyevaar Als broertjes brenger ff hooren Wg derreu das ook haar respekfc Maar wat banger leed ocs strekt Eu t bitterst lot doet deeleu Is dat men thans ons lief gebroed Het kroost met orgeo opgevoed Ons van het nest komt stelen Men steels dit om een handvol geld Tot modewaar t naar t volk vertelt Voor vreemde verre streken O Vrouwe Moeder sta ons bg Betoone aw hart ons medelg Hoor en verhoor ons smeekeu Nietwaar het Staatabestonr albisri Beschermt bg wet zoo menig dier Voor wreed en boos vermeten Wg echter boe van ouds geëerd Geacht nsar menig feit znlks leert 3 Zgn bg die wet vergeten Ocb dat alsnog nw booge macht Ons tot den rg der dieren bracht Die niemand aan mag randen 1 Bepcberm vooral o Vrouw den troost Van t ouderhart ons dierbaar kroost Voor t werk van bsnien handen Aldos behoed voor angst en nood Blgft wat er dan van t oade ook vlood Toch Holland voor ons leven En keeren wg by ieder jaar Met bigde harten psnr aan paar Er weder tot zgn dreven Wg komen dan als Lente boo Ook tot Uw Instslot t vrieod lgk Wel drukker dan te voren 4 Om bg hetgeen Gg voor om waart Ltiid klepprend over bosch en gaard Ons danklied te doen hooren Loo c Oogen vroeger vooral natte landstreken bg voorkeor door oogeraren bezocht De naamoogevaar vaarders of trekkers naar Oogen ontleent aan deze bgzonderheid baar oorsprong In vroeger tgd werd het nederzetten vanden oogevaar op iemands dak een profeetsievan zegen gehouden Men stelde o a in het Hasgsche Ge meentewapen den oogevaar Gedurende de laatste jaren was de komntder oogevaren naar Nederland minder veeltallig Men schrgft dit toe aan het voortdoreodwegstelen der jongen van de nesten De Standaard ff wees dezer dagen op het feit dat men bg de jongste debatten over Hoofdstuk V der Staatsbegrootiog het weder aantreden in één gelid kon waarnemer van de onderacheidene groepen die tot de quaestie der legerorganisatie op politiek terrein ver ülrecte Sporwegverbiodlngen met GOlüA WloterdleDSt 1 895 1896 18 86 18 88 19 88 18 46 18 86 1 44 KOTTIRSAU 10 14 11 01 11 08 11 18 11 84 8 88 10 17 8 06 8 40 18 88 8 40 10 7 47 8 88 7 88 10 38 8 81 10 18 10 88 10 86 10 48 10 48 8 88 10 11 7 48 DEK HAAS 60DDA iHaga 8 8 17 80 7 48 8 80 8 88 8 4610 1111 3618 16 1 38 8 44 8 88 8 41 4 16 8 17 6 08 7 88 SSQ Voorb 6 8T i 10 17 1 41 6 14 Z Ze rw6 1l 10 88 1 66 6 88 8 6S Z6 M 6 8J 10 48 8 06 6 3 10 0 Sniida 6 83 7 80 8 13 8 8 86 10 1610 8418 0818 489 17 8 14 3 86 4 18 4 43 8 47 6 80 8 88 10 18 Stopt te BteUinjk Êraiiweg en Nootdorp Leidachendam ao Hekaodorp 60D01 DEN Blie Goud 7 8 8 38 8 08 8 87 10 80 10 80 19 19 18 98 1 87 8 88 8 47 4 48 6 97 7 14 7 49 P 88 8 84 8J14 U 11 08 18 40 87 8 01 10 0 11 18 18 48 8 08 8 18 10 16 1 01 6 80 8 86 10 87 1 06 1 67 4 08 4 17 8 88 8 87 7 44 8 81 8 88 10 88 11 46 U T X E O B T 6 O O D A 10 11 84 18 80 8 10 3 68 4 48 6 86 7 0 8 08 8 07 10 84 10 88 11 61 4 16 6 88 8 86 10 84 10 81 4 84 8 86 10 44 18 07 1 88 8 48 4 37 8 90 7 08 8 88 8 418 48 11 10 G 0 1 SA D TEICHT 8 08 10 18 10 87 18 48 8 80 11 14 8 87 11 88 8 46 8 37 10 81 11 48 1 80 3 08 S O U U A 1 U8TERDAH 10 01 10 87 18 10 11 08 1 1 18 8 17 4 16 4 47 6 87 6 88 8 31 10 18 7 10 10 88 8 84 6 08 6 17 7 18 8 48 10 87 3 80 4 48 6 88 6 38 f t AMSTIBDAI 8 10 10 14 8 41 11 10 6 88 8 48 10 16 11 60 3 31 4 86 4 476 Bteppaii ta BUaw k Kniawag c Mooldarp Latdaakaubo ai Uakaajarp Stapt la Nootdorp Laidaakaadam ao Blaiawijk IroUwaf e Uakaiidoiii joDgolai hebben op lekeren leeftgd iets tio Jotien Sorel gehad fioe zoa bet boek anders ook by t iree generatiëa achtereen zoo o bartstocbtelijke bewoo deriog hebben gevonden Ik antwoordde Hogo kau unmogeiyit bewondering ot hartstocht roeien roor footeu in de taal Eiken keer dat ik een zin nit htjt boek tracht te ontcgferen kryg ik een gevoel als werd ine een kies gelrokken Heuacb de eenige werken die zallen blyren bestaan zyu die welke getchrf reD z o Stendhal heeft nooit ook mair vermoed wat schriJTen is Ik heb de meest mogeiyke bewondering voor het genie Balzac Het is een brein an eersten rang Msar het is alecnta een brein het is geen pen Styl is di kunst om met woorden alle sensaties uit te drakken Balzac na wvl men bemerkt het terstond kendft de taal niet en zei bgna nooit de roortreffelyke dingen die hg won zeggen Btatsn OonarMtl 2e Kamkk Zitting r Maapdi 23 December 1895 Aan de orde is hoofd tnk X der begrootiog Koloniën De heer Van Oeonep houdt een pleidooi voor decentralisatie n ziet de toekomst in dat opzieht met Tertrooweo te gemoet De heqr Pgnacker Uordyk geeft zyn instemming daarmede te kennen eu vraagt overleg ging van sommige adviezen van den Raad van Indië De min van Koloniën de heer Bergama geeft nadere opheldering omtrent de meeoïog Tan den tegenwoordigen goavernenr generaal Bg de tweede afdeeling komt de begrootiog TOor Sarioame aao de orde De heer Pytlersen wenscbt bevordering der immigratie in deze kolonie Op art 48 licht de heer Boot een amendement toe van de Commifsie van Rajip om f 4 X minder uit te trekken ten einde een sob agent voor immigratie te Isten vervallen De min bestrgdt ten sterkste dit voorstel omdat de immigratie een levensqnaestie is voor Sarioame Na disoaisie waaraan de heeran Van Karnebeek Cremeren Fytlersen deelnamen wordt bet amendement verworpen met 43 tegen 22 stemmen De begrooting voor Snrioame en daarna de verderfl artikelen der begrooting van Koloniën wordt zonder hoofdelgke stemming aangenomen Hoofdstuk XI onvoorziene aitgaren goedgekeurd Bg de Wet op de Middelen dringt de heer Zyp aau op afschaffing van den accgns op het geilaoht De min zegt overweging toe waarna ook dit ontwerp wordt aangenomen Het laatste gerecht was de Conversiewot De heer Van Kerkwyk verlangde naar huis a stelde voor da behandeling uit te stellen De minister van Financiën verklaart zich daar ten stelligste tegec Het voorstel wordt met 52 tegen 12 stemmen verworpen De beer Goeman Borgesius houdt een lange rede tegen de Conversie waarin de bekende bezwaren tamelgk overdreven worden voorgesteld In de avondvergadering iet de heer BorgcHius zgne rede voort De heeren De Lange Beaofort Van Dedem eu Plate verdedigen het ontwerp de heer Van der Kun bestrgdt het Na uitvoerige verdediging door den Ministerwordt het amendement ran de Commissie met 41 tegen 23 stemmen verworpen en hek geheele ontwerp goedgekeord met 52 tegen 12 stemmen De Kamer is tot nader bgeenioeping uiteengegaan Dooi den heer M L Qnack te ËUt is gedicht de volgende Bede van de Betuwscbe ooijevaren aan den Troon vaa H M onze Kooingin Rsgentei Verschoon het ons gevierde Vroow 8 40 8 47 8 84 8 01 8 10 8 67 6 08 6 16 6 84 6 8 7 88 7 S8 7 88 7 46 7 86 8 8 10 8 18 8 86 8 81 ioadt Moordrecht Nioïwerlrork Oapalla ïotterduD Aotterdtm Oftpelle Xifluwerkerk lioordreeht adft ZoT M 7 48 8 47 Z Ï gw 7 6a 8 86 Voorb 8 07 8 08 11 87 Hllge 8 18 8 18 7 10 07 10 48 H 88 18 48 UoadL 8 88 6 87 7 66 8 08 S Sl Oudaw 6 80 6 84 WsardoB 8 88 7 03 8 18 Otnokt 6 18 t 8 88 8 41 f f Naar JLmaterdani 8 81 8 86 4 37 8 14 6oada lulaidua C St Dat wg met een borst vol rouw eenigd stonden Dit verschgnsel roegde de Stand c hieraan toe heeft bg meer dan één den wensch naar samenwerking op den oaden voet wakker geroepen Evenals de Stand verwacht de Tgd ff dat zoodra de principieele tegenstelling tnsschen bet gezag der geopenbaarde waarheid en de verduisterde menscbelgke redet in het geding komt met de Katholieken bg voorkeur de anli revoliitionnaireB zullen samengaan Zoa dit reeds te allen tgde het geval sijn markt do Tgd op inzonderheid zal zich bet door ons bedoeld verscbj nB l voordoen in den strgd onzer di en die vooral een strgd is tusschen geloof en ongeloof een strgd tnsschen goddelgk recht en meoschelgke willekeur Schier alom ter wereld en ook tot zekere hoogte in ons vaderland is bg bet streven der politieke partgen bewnet of onbewast veelal geen ander vraagstuk aan de orde dan dat t welk gesteld wordt door de erkenning of de ontkenning van de door een onfeilbaren en almachtigen God aan Zgn schepdelen voorgeschreven leveoBwet Weinig beteekent het echter of wg al zeggen vdeanti revolutioonairen zgn galooviga Christenen dus wg kannen ons veilig op politiek gebied hg hen aansl uiten Dergelgk dus vraagt van ons een conclusie die voor ons nog niet duidelijk in de praemissen gelegen is en waartoe derhalve een gezonde logica ons geen vrgheid laat De ervaring immers was bier voor ons een leermeesteies De geschiedenis van de legerwet en de gevolgen die zich onder meer dan één opzicht daarvan voordeden zou dunkt ons moeten waarschuwen tegen overgling ff Hoewel de beilrgke gevolgen van bedoeld aameoKaan op achoolgebied zeer hoog stellende wenscbt De Tgd toch niet de oogen gesloten te honden voor de schaduwzgdeo welke die samenwerking te aanschouwen gaf Zonder te gewagen van telenratelliug van de Katholieken bg de stembus wil De Tgd alleen gevraagd hebben in hoever men mot t aannemen dat een belangrgk cijfer van het Roomsche kiezerscorps juist door dat samengaan verder naar links is gedrongen dan anders wel het geval zon zgn geweest En daarnaast stelt De Tgd deve andere in hoever hebben het gebatte en de betrouwbaarheid der anti liberale partg in waarde gewonnen waar inzondf rheid door den steun der Kntholieken haar vertegeowoordigers in de Kamer en daarbuiten een invloed wonnen buiten verhouding tot het cijfer van haar aanhangers in den lande Dat de Schoolwet gebiedend eiscbte dergeIgke scheduwzgdeu voorbg te zien wil Da Tgd gaarne toegeven mits men ook nu wederom de vraag stelle of de thans voor de Katholieken destgds geldende redenen nÖg gelden en of zg daardoor tot een gelgk besluit moeten worden gebracht als toen door beu werd genomen Verleden Vrgdag bracht de commissaris der koningin in Noord Brabant een bezoek aau Helmond Op heS stadhuis werd bg ontvangen door den Raad In den namiddag bezocht by de katoendrukkerg van de firma P F van Viieaingen Co de Koninkigke Nederlandsche machinefabriek voorheen E H Begemann en de roodverwerij en bootweverij van de firma J A Raymakars Co In de machinefabriek bezichtigde de Commissaris de nachine werkplaats deketelmakerg en de gieterij en Het zich geheel op de hoogte stellen van de vorderingen aan de groote perronoverkappiug voor bet nieuwe stationageboaw te a Bertogenbosch waarvan reeds een groot gedeelte op het nienwe perron gesteld is m ar waarvan de laatste groote spanten nog in bewerking zgn Hg betuigde zgn hooge ingenonaenheid met het feit dat een zoo belangrgk en omvaogrgk werk voor de hoofdstad van de provincie bestemd in de provincie zelve kan worden vervaardigd Ug aprak bg zgn vertrek den wensch nit dat belangrijke volgende orders de fabriek in staat zouden stellen da no in dienst zgnde250 AangevangeD 1 l 7 11 1 84 8 38 1 80 8 18 6 48 8 80 8 80 9 O D D i 11 80 4 80 4 87 8 04 8 11 8 80 1 48 1 81 1 88 8 06 8 18 3 98 18X18 3 08 dtreobt Woaideo ündevatar Gottda 7 60 8 11 8 18 8 88 8 8 84 AK8l rdamC SL nonda 7 98 18 40 werklifldeQ aan het werk ta hondsn Hot is aangenaam dat we dus melding kannen maken van foiten dü bawgaen hoe krachtig en volhardend de pjjverfaeid van Helmond zich blgft ontwikkelen Een herleving van de pockmode indertgd door 0uid3 in t leven geroepen is aanstaande Ta New York zgn heel kleine hondJM in da node fiekomen uit Japao Hetprachtexemplaar van dat ras Sokoskiff heeft er op een tentoonstelling den eereprya behaald Het beestje stamt nit de hondenhokken van den mikado het ia een sinOff Sakoski is maar 10 duim lang en weegt maar 3 pond Zijn haar is zacht en glanzig als egde en omgeeft sierlgk krollend zgn aristocratisch persoontje Hg is het eigendom van eeoe dame in Minnesota die f 4000 voor hem betaald heeft en weldra naar Europa komt om het beestje op tentoonstellingen te laten meedingen Twee jongelieden dia in de speelcaal te Monte Carlo de bank lieten springen hebben ter eere van hunne overwinning een partg gegeven in het 3aTo Hotel te Londen Zg hadden op rood gewonnen en daarom was in de feestzaal alles rood Bood behangsel roode gordgoen roode kappen voor de lichten roode geranium s op tafel De menu s versierd met een roulette eu het winc fer 9 waren in rood gedrukt De bedienden droegen rokken met roode knoopen roode dassen eu roode bloemen iu het knoopsgat De stoelen der beide gastheeren waren met rood overtrokken Op den eenen stond een groote 9 op den anderen een as in diamanten Bg bet openen van het looderlinge feest hield een der men who broke the bank at Monte Carlo ff een redevoering waarin hg de aanwezigen vermaande toch vooral nibt roekeloos bon geld in de spealzalon te wagen I Do Sahara wordt met de beschaafde wereld in verbinding gebracht door een telephoon Een Franscb ingenieur de heer BayoUe is met een expeditie van 100 man eei igen tgd gele den nit Bi kra vertrokken om de geleiding aan te leggen Den 18n November heeft hg nit zgn kamp op 18 K M van Biskra naar deza stad getelephoneerd Hg meldde dat hg fer wachtte iaderen dag vgf tot tien kilometer verder te lollen komen en tegen het midden Tsa December Tuggnrth te zullen bereiken Hg heeft echter met en eigenaardige moeiliikheid ta kampen e kameelen niet gewend telephoonpalen te dragen weigeren berhaaldalgk met hun last voort te gaan De gezamenlgke bakkers te Ngmegen hebben beslaten op den 2den Kerstdag geen verseh brood te leveren PosterUeo en Teiegraphle Het in Nederland te heffen port wegens pakketten beitemd om langs den weg vaa Daitscbland naar Liberia te worden verzonden is nader vastgesteld op f l 37Vs Met ingang van 5 Januari a s zullen de Fraoscbe paketbooteu naar Anstralie en NieawCaledonië des Zondags om de 4 weken in plaats van den 3den van elke maand van Marseille vertrekken en de haven van Colombo in plaats van die van Mahé aandoen Te rekenen van 1 Januari a s knnnen door tassehenkorast van de Italiaanscbe postadmioistratie met de paketbooteu welke den Istan van elke maand van Genua vertrekken gewone pakketten het gewicht van 5 kilogrammen niet te boven gaande worden verzonden naar Columbia Republiek Het in Nederland te heffen port bedraagt voor elk pakket f 2 37V Elk pakket behoort van twee doaaneverklftringen vergezeld te zijn October TUd vao GreeDwIch 7 68 7 88 8 06 8 13 8 88 3 48 8 87 ll lS 10 04 lO U 8 08 8 81 10 18 8 10 6 17 6 87 6 34 6 41 6 47 8 88 4 10 10 87 il SO 8 06 8 43 8 88 8 68 8 61 4 08 4 40 eOCDA 10 41 1 11 18 18 8 80 7 4S 6 48 18 7 46 4 10 6 80 8 8S lO OS Het balppoatkantoor dor poat rgoD ta Zetten zal ta rakanen t d 1 Februari 1896 opgeheven en Tervangan worden door een postkantoor Vacante directie Poatkantoor Zetten Openiog 1 Februari 1896 Jaarwedde l 1300 en vrya woning SoUicitatiën in te zenden vóór 2 Janoari a k Benoemd Tot ad istent de geagreëerde klerken 1 Jan 1896 Mej J C C Prillotiti Ie Driebergen mf j W Mans te Ëdam J A ia te Heemstede M Offerhaus te Veneodaal mej C J Scholtens te Elat mej J R van der Ploeg te Groow mej £ M Bloemsma te Maaraseo mej C J M van Batenburg te Haarlemmermeer tot brieveogaarder te Sauwert T Dgkster bois Verplaatst 16 Dec De sornamerair A H Soutend jk van ËDSobede naar bet spoorwegpottkantoor no 4 ataodplaats Arnhem de klerk der poatergeii en telegraphic 2de klasse H van Nieawenhngze van Uselstein naar Rotterdam telegraafkaotoor de klerk der telegrapbie 2de klasse S M Hogereeil van Rotterdam naar Ternenzeo 16 Jan 1896 De surnumerairs J K Smit van Doorn naar het spoorwegpostkaoteor no 1 standplaats Amsterdam J C C D Pronk vsn Msasalnis naar het spoorwegpostkantoor no 2 standplaats Rotterdam G J O Degenaar van Scboonboven nasr het spoorwegpostkantoor uo 2 standplaati Rotterdam J Scbolten van Boksmeer naar het spoorwegpoatkantoor no 2 standplaats Rotterdam A Terlet van Bolaward naar bat spoorwegpostkantoor uo 3 standplaats Zwolle Bevorderd 16 Dec tot cammiea der posteryeo 2de klasse de commies 3de klasse W C Catlenfela tijdetyk te Harlingen Overleden 30 Nov De hrievengaarder J 3 Bglama te Appelscha 4 Dee Da klerk der posteryeo eo telegraphic 2de klasse J Heetjans Eervol ontslagen 10 Dec de klerk der posteryen 2de klasse H T Verkerk Buiteolaodscli uverzlcht Oe Times zegt in z d financieel artikel dat de vrees dat bet optreden van Cleveland oorlog zon veroorzaken io de City merkbaar Terfflioderd is ten gevolge der berichten van do voornaamste Amerikaanscbe buizen dut velB invloedryke mannen in de Vereenigde Staten thans de staatkunde van Cleveland weike do Boodschap over de YeoeznelaanHche qoaestie voorafging afkeuren De Ameriksanscbe regeering zou gemakkelyk in staat z n geweest ia Europa een deel van bet geld te vinden dat noodig ia om de schatkist weder te vallen Berlyn zou v ftig millioen dollars eo Par s vijf entwin tig millioen dollars hebben kunnen geven doch zg zullen dat na niet doen zoodat Amerika lo £ uropa slechts een leening zou kunnen sluiten tegen hoogen koers Ken telegram aan de Timesc uit New York verklaart dat de bevolking der Vereenigde Staten minstens een milliard dollars armer is geworden sinds Dinsdag eu dat de bevolking begint te vragen wat zy daarvoor in ruil beeft gekregen Aan de Daily Newst wordt uit New York geseind dat niemand langer aan oorlog denkt daar de financieete toestaad die door Clevelands Boodschap veroorzaakt werd de quaestie van Venezuela geheel op den achtergrond heeft geschoven De telegrammen te New York nit Caracas ontvangen melden dat de verbittering tegen Engeland sterker wordt Algemeen wordt de mobilisatie van de nationale garde voorgesteld De kooplieden willen een bandelsoorlog met Engeland beginnen en eiscben dat alle onder daken vso Venezuela die als consuls van Engeland dienstdoen hun ontslag zeilen nemen Het Kabinet heeft openlijk aangekondigd dat Venezuela kich zal laten vertegenwoordigen in elk land The Eeomist ziet ook den finanoieelen toestand ernstiger is dan den politieken Terwgl da Ameriknanscbe commissie voor de grensregeling baar onderzoek instelt en do resultaten daarvan b eenvoegt waarvoor veel tgd zal noodig zyn zullen in beide landen de gemoederen tot bedaren komen eu zal weldra alles in het werk worden gesteld om een oorlog te voorkomen Gelukkig heeft de consti tutie dar Vereenigde Stateo den president niet da macht gt geven oorlog te verklaren en vrede ta sluiten eo het is dnidelgk dat de bevolking der Vereenigde Staten na zg den ernst Tao den toestand heeft leereo inzien zal begrgpen dat de oplossing dezer quaestie niet ligt holten de sfeer der vredelievende diplomatie De Ëoonomist siet er geen nut in over die Boodschap van Cleveland lange rertoogen te leTeren en den invloed oa te gaan dien zg hebben kan op de partg politiek in de Ve eeuigde Staten Het blad wil alleen aanne men dat de regeering der Vereenigde Staten meer heeft gex d dau zg bedoelde Zg deed dat op een toon en op een wgze die als een oorlogskreet klonk doch dat was in een taatfistok niet gericht tot de wereld of tot bet Ëngelscba volk doch tot de bevolking der Vereenifide Staten Daarom acht de Economistc de waarschgnIgkheid groot dat de verboudiog binnen korten tgd weer geheel normaal zal zgn en dat aan de diplomatie de gelegenheid zal worden gelaten een geschil nit den weg te ruimen dat nu al tot zulke onaan enaamhedeD aanleiding heeft gegeven Deze meening van the Economist c vindt weerklank bg de pers m de voornaamfte landen en hg de bekende politici die door de redacties der groote bladeo over den toestand zgn ondervraagd Sir Charles Dilke noemt den toestand ernstig doch acht bet gevaar voor oorlog niet groot De Vereenigde Staten knnnen slechts één oorlogshandt ling verrichten de verovering van Canada Die is mogeIgk maar zou de aanleiding worden tot groole opofieringen De EoKelacbe vloot daarentegen zou spoedig den Amerikaanscben handel kannen vernietigen en elke verbinding ta acben Noord en Zuid Amsrika kunnen afbreken Venezuela bet land waarvoor deze geheele beweging wordt op touw gezet zoa de eerste zyn om daaronder te Igdea de steden zr uden er door du Engelscbe vloot verwoest zgn voordat de Vereenigde Staten hulp zouden kannen zenden Sir Charles DÜke wit geen oordeel vellen over de staatkunde van lord Salisbury of van president Cleveland Maar hg wil alleen zeggen dat de arbitrage voor Ëogeland onaannemeIgk was Sir Charles acht niet alle quapstiea geschikt om aan een scheidsrechterlgke uitspraak onderworpen te worden En daarom acht bg de houding door Engeland aangenomen de eenig juiste Maar dat bet tot een oorlog zal komen gelooft ook sir Cbarles Dilke niet De Italinansche Senaat beeft het krediet voor Afrika even bereidwillig toegestaan als da Eamer Uit Rome wordtgeïoeld dat majoor Gallieri kommandant van Makalle een aantal buizen van het plaatsje heeft doen verwoesten omdat er mond oor raad en krggsbeboeften verborgen waren voor de Aheflsiujera De kommandant meende een afsolirikwekki nd voorbeeld te moeten atollen Het feit bewgst intuBRchen dat de bevolking van Tigris niet zoo beel vriendschappelgk ten opzichte van Italië gestemd is De Frankf Zeii in ItaliaaoHche zakea meeftal parigdig verneemt dat generaal Baratieri wordt teruggeroepen en vervangen door generaal Baldissera Toch verzekeren de ItalJHan cbe militfiire bladen dat Barntieri het gevaar t dig heeft ingezien en de Eegeering gewaarschuwd bad In de Turkacbe zaken is ook nog weinig verandering te bespeuren Eren onzeker als ia Armenië blijft ook de toestand op het eiland Cuba Volgens de laatste berichten ta Madrid uit Haraua oatvangen scbgnt bet na zeker te zgn dat het don Cobaanscheu aanvoerder Maximo Üomez inderdaad is gelukt met eene tairgke strgdmacbt door te dringen ia de provincie Mataozas welke aan de provincie Havana grenst Naar men weet zijn de Spanjaarden zeer ontevreden over den steun dien de Cubanen uit de Vereenigde Staten hebben ontvangenVan daar dat eenige bladen te Madrid bet denkbeeld opperen dat Spanje een verbond zal sluiten met Engeland v oor bet geval bet tot een oorlog tusscbeo de Engelscben en de Amerikanen moubt komen Dit aanbod hoe goed ook bedoeld zal den Engelscben zeker niet veel baten want Spanje heeft zooveel te stellen met de oproerige Cubanen dat het noch g ld noch strgdkracbtao over beeft voor andere doeleinden Wat den toestand in Oost Azië betreft weet de Novaje Vremja eenige bgzooderheden te vertellen al weer op gezag van baar correspondent te VladivoB ock Deze correapondent beweert te weten dat de Japanners zich bereid hebben verklaard tot het ontruimen van het schiereiland Liao Tung op deze voorwaarden China betaalt daarvoor 30 000 000 taels Rusland Duitschland en Fraokrgk verbinden zich het schiereiland niet te betetten insLien de Japanners het hebben verinten en de Chineesche regeering doet afctand van hnar recht om Liao Tung san een andere mogendbeid af te staan Taliewsn wordt een vrghaven en verder worden de havens Fatung en Tsknshao opengesteld voor bet internationale handelsverkeer Verder wordt er bggevoegd dat deze voorwaarden van welke de tweede de belangrijkste is door de Rnisixche Fraoscbe en Doitsche regeeringeu zgn goedgekeurd Burgeriyken Stand 3EB0REN 21 Dec Adriaous Nicolaas oaders C W van Reenen eo N Tninenburg OVERLEDEN 20 Dec J T Sandmann 59 j 21 P Teerling 62 j 4 m Het Bureau van den Burgerlijken Stand zat a s Donderdag 2e Kerstdag van des vooipiiddags 11 tot des namiddags 1 uur geopend zyn tot het doen van aangiften van geboorte en overtgdeu fNftlCaTIKQKN WBLKB OBVAAB ïtCHj DB OV UINUEB ItÜSNEN VBKOOBZAKEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA Gezien art 8 der Wet van den 2n Juni 1875 Staatsblad No 95 Doen te weten Dat zg vergnoning hebben verleend aan W Erberveld en zijne reehtverkr genden tot het oprichten eener slachterij in het perceel aan da Geuzenstraat wijk D No 52 fcadastrul 1 ekend sectie C No 2398 GOUDA den 24 December 1895 Burgemeester en Wethouders voornoemd E L MARTENS De Secretaris BBOUWER 350 Staats loterij 4s Klasse Trekking vao Dinsdag 31 December 1896 No 19693 36000 Ko 72S7 BOOD No 1B970 en 20SB9 ieder 1000 No 11510 ƒ 400 No 8179 ƒ aOO No I 1676 6673 9661 en 19338 ieder 100 PriJBen vsn 66 19 2150 4706 7499 10314 13301 16732 18206 96 2168 1716 7511 10816 13316 16717 18270 UB 2a 2 1757 7621 10866 1S861 16768 18 76 111 2232 4783 7536 10367 13392 15760 18298 147 3250 1849 7616 10434 13400 16784 1B301 170 2408 1863 7679 10176 13167 16791 18331 186 2149 4870 7704 10593 1349 l 15806 18369 2470 4904 7703 10687 13 36 16822 18169 221 2494 1911 7740 10633 US36 15831 18186289 2510 4926 7750 10710 13677 16842 18M4 313 2 27 4964 7764 1II7 5 13683 15860 18556 2561 4979 7798 10827 1361S 16368 18679368 2663 4991 7318 10866 136 0 15872 18597 S9S 2683 6000 7871 10866 13636 16917 18603399 2601 6006 7878 10875 13637 169 3 18607401 3607 5038 7917 10036 13663 16951 18616434 3668 6048 7939 10928 13677 18016 18668473 3672 5063 7957 10931 13881 16024 18684636 3763 5062 8049 10975 13718 16111 18686618 3811 5016 8090 10976 1S77S 16116 18691 686 2838 6086 8I11I 10983 13780 1B121 18696 611 3856 6095 8116 11008 13916 16144 18763666 3884 6123 118 11033 11060 16173 18839 675 2898 6133 8152 UOIl 11061 16196 1S0I8 706 2923 6135 8181 11109 1406 16S01 18957 717 2950 6247 8206 11130 14082 16212 189 7749 2957 5381 8334 11123 14166 16803 19023 2979 5279 8384 11138 14179 16807 10093 3042 6996 8341 11186 11802 16361 19163 791 3111 6309 8348 11216 14339 16354 19213 833 8138 6328 8362 11364 113 6 16398 19321861 3166 6333 8393 11391 11313 16407 19931 888 3166 6313 8130 11399 14336 18483 19266 878 3319 6398 8483 11837 11311 16186 19286 880 3321 6471 8486 11343 14886 16 86 19297 896 3226 6160 8199 11361 11110 16618 10311 898 3263 5189 8613 11387 14427 16631 19314 916 3369 6615 8674 11436 11441 16664 19327919 8280 6616 8597 11496 14634 16668 19350 996 3264 6533 8619 11199 11631 16587 19411 998 3282 6669 8722 11617 11561 in OS 19161 1013 3392 5813 8773 11519 11611 16633 19168 1016 3298 6640 8847 U631 11641 16658 19171 1060 8336 6874 8861 11660 14674 16701 19493 1089 3382 6786 8891 11631 14709 18 1B 19673 lUl 8420 6776 8944 11831 14770 16730 19828 1120 3426 6809 8 80 11863 14803 16760 19637 1130 3466 6843 8981 11668 14885 18773 19676 1149 3161 6877 8984 11699 11894 18773 19683 1200 3196 6881 9066 11701 14911 16831 19686 1303 8619 6883 9104 11711 14937 16833 19726 1310 3534 6890 9147 11800 14911 16868 19680 1246 3681 6909 9162 11811 11977 16863 19830 3694 6949 9160 11835 11007 18960 19841 3696 6971 9193 11861 15008 17020 19868 1298 3639 6163 9218 11917 1 097 17069 198821338 3819 6170 9283 11937 16116 17077 199361328 8723 6173 9330 11999 16176 17096 199611880 3806 6173 9339 13047 16176 17111 19981 1S98 3808 6387 9389 12120 16178 17180 199961409 3813 8103 9370 12138 16186 17113 200171120 3818 6186 9413 13130 15317 17170 200291463 8865 6463 9168 13246 16319 17177 300301483 3871 6524 9469 18260 16247 17361 30016 1600 8890 6661 9480 12866 16361 173 6 30 60 1639 3944 6569 9495 12397 16282 17346 300511643 3968 6590 9633 13303 16234 17431 20083 1699 8989 6629 9620 18317 16316 17473 2ii131 1806 3988 6636 9627 12368 16334 17171 201881643 1039 6844 9862 13370 16343 17496 201811660 4063 6 63 9813 13108 16389 17604 201911671 1077 8733 9679 12687 16373 17617 20331 1894 4134 6738 9701 13676 16386 17 17 30332 1730 1163 8730 9711 13729 16391 17588 208631740 1166 6733 9798 13785 16108 17690 203821786 4170 6803 9818 12775 16419 17623 203841796 4172 6843 9816 13719 lo486 17860 203991801 4286 6884 9867 12822 15489 17673 30383 1836 4337 6876 9879 12833 16461 17713 3il336 1901 4348 6987 9896 12861 16460 17786 203891931 4374 7061 9904 18889 15469 17793 20378 1960 4310 7070 9939 13871 16180 18013 8i 168 1976 4334 7135 9969 13880 16603 18033 304761978 4338 7130 9979 13936 15653 18083 20688 1997 4386 7163 10007 13966 165 7 18088 10600 01 1410 7188 10060 1S037 16679 18U1 31741 8016 4418 7161 10011 13068 1BS8 18137 G780 9031 4461 736810108 13189 16691 18141 3083a 3036 4647 7308 10118 13 41 15633 1 153 30843 2064 4666 7377 10199 13381 16668 18169 10903 2077 4660 7433 1 310 13881 16706 18174 iOtli 3119 4683 1431 10331 ISSOO 16710 18S0S 30936 3134 4100 7496 SFBfJMMM MTlBMT HEERENDASSEN A van OS Al March Taillleur Kleiweg E 73 GOUDA Beurs van Amsterdam 8S DECEMBER Vorlcri NiDiaLAND Gert Ned W S b S dito dito dilo 3 10t adito dito dito 8 100 j HoNQA a Obl Goudl 1881 88 4 Itaub loBobrijviDg 1SS3 81 5 77Vi OosTEMft Obl in papier 1868 5 81 i dito ÏD stiver 1868 6 SlV PoBTUOAL Oblig met ooupou dito ticket 8 SS b duauMU Ubl BioDeul 1891 4 flSi dito GecoDi 1880 4 06 ditobüIU tlii l869 4 Bfii dito by Hope 188B 90 4 l j dito in goud leen 1883 H dito dito dito 1884 i Stanjb Perpel lohuld 1881 4 ToRViiJ Gepr Conv leen 1890 4 Gec leeoing serie D Geo leenio serie Cl Züiu AvE RïP v ohl 1893 5 Mmioo Obl Buit Soh 1890 8 slotkrs Vi 100 81V 81 1 34 ia 103V 66 78 18 19 91V ViNBZURLA UU 4 onbep 1881 A ifirrsaDA H Cniigatien 1895 8 EoTTCaüA M Sted leon 1864 3 Kbu X Afr HacdeUr uud Araadsb Tab Mü Certifioatea DtuiMaatsohappij dito Anih Uypotheekb pandbr 4 Cult M der Vontenl sand a Gr Hypotbeekb paiidbr S i NederUndBohe bank aand Ned Handelmaa h dito N W k Pao Hyp b pandbr 5 Rott Uypotheekb pandbr S Utr Hypotheekb dito S UosTCNB Oost Hong bank sand KxjBL Hypotheekbank paadb 4 Equit hypotli pandb 6 Maxw L G Pr Lien oert 6 SsD Holl IJ Spoarw Mij aand Mij tot Kxpl V at Bpw aand Ned Ind Öpoorwugm aand Ned Zuid Anik 3pm asod 6 dito dito dito 1891 dito K iTALii Spoorwl I88Ï 89 A Eobl S Zuidltal Spwmij li H obl 8 FoLBN Warsohau WeeneD aaiid 4 RusL Gr EuiB 8pw Mij obl 47 Baltisohe dito aaod Fastowa dito aand i waag Dombr dito aand 6 ICurik Oh Azow Sp kap obl 4 dito dito oiïlig 4 AHi aiitA Üent Pao Bp M obl 6 Ohio Ie North W pr C v annd dito dito Win 8t Petor obl 7 Denver k Rio Gr Spm oert v a Illinois Ceatral obl in goud 4 Louiav NaehvilleC ert v aand Mexico N Spw Mij lehyp o fl Miss Kansas v 4 pet pref aand N York Ontario k West aand dito Penns Ohio obltg 6 Oregou Calif lo hvp in goud ï St Paul Minn k Maait obl 7 1 Va Pao Hoofdlijn oblig 8 dito dito Lino Col Ie hyp O Canada Can Soutli Cert v aand Vbn 0 Rallw k Nav Ie h d o O Amaterd Omnibus M aand Rottord Tramweg Maats aand Nhj Stad Amsterdam aand S 37 817 997 91V 63 730 67 V ioiv 81 100 808 140 76 10 100 140 97V soy JS 93 193 1631 1081 48 l 160 s A 601 60 76 103 100 991 1031 US 1S6V 131 liV lOSlI i 427 U ISV 6Vl lÖÏV 80 60 lOl ll l 108 13 108 102 30 63 lS 332 I 184 107Vi Stad Ootlordam aand 3 108 i Deloiü Slail Anlworponl887 SV 103 Stad Brunei 1886 2 l l2 4 KoNQ Tbeisb Regnllr Gesellsch 1 117 OosTKNR StaatsleeniiiK 1660 6 i 128 K K Oost Or 1880 3 j 168 SriSJB Stad Madrid 3 1368 Sli Nul Ver B j Hyp apobi oert 1131 ADVKRTENTIBN lieden overleed na een langdurig Igden onze innig geliefde Echtgenoote eu Moeder MAGDALENA CATHARINA HAREEBÜMÉE in den onderdom van 54 jaar Uit aller naam J C MULLER Haattrecht 24 Deo 1895 Voor de vele bewezen van deelneming ontvangen bg het overlgden mgner geliefde Moeder betsig ik mgnen bartelpen dank A NORTIEE Gouda 24 December 1895