Goudsche Courant, zaterdag 28 december 1895

500 000 U I rijzen i M 15 000 300 000 2 12 000 200 000 22 10 000 100 000 2 8 000 70 000 3 6 000 60 000 C5 5 000 50 000 2 4 000 40 000 100 3 000 30 000 211 2 000 24 000 623 1 000 20 000 1048 500 etc il4s te JaarsfAng Zaterdag Ö8 December J805 INö 6850 De I rlj8 van 3O0 O0O Marh viel voor twee trekkingen der Hertogelijk Brunswïjksclie Staats Loterij in mgne Collectie by de laatste trekking kon ik weder talrgke pryzen aan mj ne spelers uitbetalen Bij deze aanhoudende pryswinningen noodig ik uit tot deelnen ng aan de nu beginnende JgO LOTEEIJ lOO OOO LOTEN verdeeld in 6 trekkingen S9 000 PKIJZEN fiOüMHE COIMNT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Prijs van spec ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 6 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant g eschiedt d a g e 1 ij k s met uilj ondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afaonderlijke Nommers VIJF CENTEN te zamen 10 UiUioeD 545 000 Uark in Qoud Voor alle trekkingen kost pen Kwart Lot Mark 33 half en heel naar evenredigheid I Voor de Kerkte Trekking ojp 9 en lO JVil MBf iSQO verkoop ik tegen I inzending van het bedrag in geld of poswissel slechts origineele loten ACHT TE KWAHT HALVE HEELE Fl ie5 f3 25 f 8 50 f 18 vOfficieel plan en Trekkingslysten gratis Prompte uitbetaling Uoord Csllkte der Brunswijksile laatsLoterij V W H GROPP oproeping van Belanghebbenden De QEDEPDTEEBDE STATEN der provincie ZaidHolland roepen by deze op de onbekende belanghebbenden in zake het adres Tan A WITTMMAN te WadcHnxveen houdende klacht orer de aanBchryving van het bestnar van den Oostpolder in Schieland om by te dragen in de baitengewone heritelling der Gouwekade om zoo zy dit noodig achten hunne memoriën en bewyastukken aan genoemd College in te zenden róór den 20 Januari aanstaande Tot dien dag liggen de stukken lederen werkdag van des roormiddags 10 tot des namiddags 4 uur ter inzage aan het gebouw van het Provinciaal Bestnur Korte Voorhout alhier aQravmhage den 17 23 December 1895 De Gedeputeerde Staten voornoemd POOK Voorzitter F TAVENBAAT Griffier Openljaar Onderwijs Toelating van Leerlingen op de Tusschenscliool De COMMISSIE van TOEZICHT op het LAGER ONDERWIJS alhier maakt bekend dat de InscbrUvlng vaa Leerlingen wier plaatsing men met den Isten KJEBRUaRI 1896 op bovengenoemde school verlangt geschieden zat in het scboollokasl op VRUDAO 27 DECEMBER 1895 dea namiddags ten vyf nar Voor verdere bgzonderheden wordt verweten naar de aanplakbiljetten Namene de Commissie Pe Secretaris J H VAN DEB VOORT Bottda 19 December 1895 Allerwege bekroond m e Eere Diploma s Gouden en Zilveren Medailles benevens ËereDiploma jgf Gouden Medaille en Certificate of Award of jthe World s Hygienic Exposition Cltieago 1893 is het Wereldberoeoid Druiven Borst llonig Extract MELIANTHE UIT DB Machinale Fabriek DE HONIGBLOEM TAN H M van Schalk Co gevestigd te êOravenhage Ge n middel is ot kan vuorden uitgevonden welke de Melianthe overtreft het is OSHEBBQEPELIJK het beste middel ter wereld hetgeen de vele en verschillende bekroningen getuigt Het vereaoht en geneest OS MID DELIJK de strengste hoest en verouderde borstkwalen Dadelyk na het gebruik der MELIANTHE doet ich de weldadige invloed gelden Het groote debiet en de vele attesten aan de MKLIANTHE bewezen zyn de overtuiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op prys worden gesteld De MELIANTHE is verpakt in flacons van 40 ets 70 ets en 1 met gebruiksaanwgziog voorzien van ons Handelsmerk gedeponeerd a d Rechtbank te s Gravenhage V Verkrygbaar by F H A WOLFF Drogist Markt Qouda E H ViK MILD Veerstal B 126 te Gouda A BOUMAN Moordrieht J C RATBLAND Boahop B T WIJK Oudewalrr GENEVER Uerkt KiaHTCA P Verkrijgbaar bij M PEETERS Jz N B Al bewli van eobtheid i ouohet on kurk leed voorzien van den naam der Firma P HOPPE ï If SCHIEDAMMER Haarlemmer SUalwater BIJ SLOTEmES a 0 Terstond AQENTEN gevraagd KH iH nKV IM in iedere Plaats Vast Salaris en hooge commissie zonder opoffering van momenteele bezigheid of verlating woonplaats Speciale kennis niet vereiacht ARN MA N Co 179 Strand Londen lil Dames Mode Artikelen en Garneeringen AAISTERS KLEEUIHAKEBS l OlJKKrnmESI I Ruime Keuze in PELTERIJEN Kousen Handschoenen Foulards Corsets Blousen Trieota Onderlyfjes Boezelaars Doeken Barets enz 1 e n z hekend higepryzen soliede hcalUeilen 6000 Stuks uit de fftllists mftitft eener der eent baitanlandiohe fiibrielieD o ot fenomeus Eoogfenaamde Leger Paarden Dekens j moetöii tegen den ipotprys van fl 2 75 j per Btuk worden uitverkoobt Deze dikke onslrjlbare dekens zijn zoo warm als een polo oa 140X190 cm groot dui litït geheele paard bedekkend met wol i i rnaaid en 3 breede BtreG ien voortH een hleine paHij wittewoUene Slaap Dekens i groot 140X190 om wegens eer Idfiin slecht door Taklui bemerkhard lonten ui bet weefael aangeboden ad fl 3 50 pür stuk Kosten anders het dubbelB BV Doidalljk guchrereo beslelEiiiRou worden 00 Uof de voorraad itrekt Xagan lucxendlnw ▼ ao het bedtag of onder lembuuki irompt uli ff voerd B Hnrwltz Hautplolit Groote Staat Si FEMSCHE STOOMVEEVEEIJ IN Chemisclie Wasscherij VA H OPPE HEIillEU 19 Kruiskade Rotterdam Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepdt Toor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit roor bet stoomen en verren van alle Heerenen Dameagarderoben alaook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het atoom3n van pi achemantels veeren bont enz Qordgnen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onschsdel jk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken z n de prezen 25 gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verveji goederen in eene week Frijstrekking 12 December 500 000 Mark als hoofdprijfl ia het gelukkigst geval biedt da nieuwste groote Geldve rioting die door de Hoogg Kfigeeriag van Hamburg goedgekeard en gewaarborgd is De voordeelige inriohting ran het aieutre plan bestaat daarin dat in deo loop van slechts weinige maanden ia 7 verlotingen van 112 000 loten S6 200 prijzen bedragende 10 981 720 Mark tor Tolledige beaUssiDg znüen komen daaron der zyn kapitale prijzen van eventueel 600 000 Mark bij uilnemeudbeid echter S priJMn M SO OUO 21 priaren tl M 10 000 46 prijzen iM 6 000 106 prijzen a M 8 000 226 pryzen M 3 000 8S3 prezen a M 1 000 1826 prezen üM 400 38060 pnjz uM 166 15590pr aM S00 200 160 1 4 100 8 69 42 20 zijn volgens plan van 1 prijk M S00 000 1 prijs M 200 000 prys 8 M 100 000 pryzon ü M 75 000 ijlrijs aM 70 000 prijs iM 66 000Iprya a M 60 000 IpriJB ttM 55 000 pryzen a M 60 000 Iprya M 40 000 Da prijstrekkingen amblBwege vastgesteld Voor de nanetaande eerete prijsirekking dezer groote door den Staat gewaarborgde Qeldverloting koBt 1 geheel orig lotsl aMarke of 8 B0 1 half 1 3 1 75 l kwart ff 1V O tegen inzending van het bedrag in bankpapier of per postwissel Alle oommissias worden onmiddellyk met de grootste zorgvuldigheid uitgeroerd en ieder speler ontvangt van ons de met het wapen van den Staat voorziene Origineele Loten zelf in handen Bij icdtira bestelling wordt het vereisohta oOioieele plan waaruit ds verdeeling der prijzen op de versohilleDde klassen als ook de betreffende inleggeldaa te veruemen is gratis bygevoegd en zender wij aan onze Begunstigers onaangevraagd na elko trokking de officieate lijsten De uitbetaling der prgzen geaohiedt steeds prompt onder waarborg tid den Staat en kan door direote toezending of ook naar varkiezing der Betangbebbenden ia alle grootere plaaUeo van Nederland bewerksteUigd worden Ons debiet ia steeds door het geluk begunstigd en onder vele audere aanzienlijke prjjzeii hebben wij meermaten volgens ofücieele bewijzen de eerste Hoofdprijzen verkregen en on o Begunstigers zelf uitbetaald o a Mark 350 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Het il te voorzien dat bij deze op dan iiecbuten grondslag gevestigde oflderneming van alle kanten op eeoe zoer werkzame deelneming bei aBlrf kan worden gerekend en verzooken derhalve om alle commissies te kannen uitvoeren da bestellingen zoo spoedig mogelyk in elk geval voor den 10 JANUARI e k te doen toekomen KAÜFMANN SIMON Baokiera en Öeldwiaaelaara ia HAMBURG F a Hiermede danken wg voor bat vertrouwen ons tot biortoe gesohoDkea en daar wij by het begin dor nieuwe verloting ter deelnemiqg inviteeren zuilen wij ook vMir bet vervolg bemoeid zgn door een stipte en roëele bediening de tevredenheid van onze gwërde Begunstigers Ie varwerfen Bondi Snelpendnik fan k BiDnauH k Zoon Duilscbland NED BON D VAN QPD O NDEROFP W e d s t r ij d I HÏT VO ORDRAG EN Nog eenige Introduotiea x n verkrijgbaar tot DONDERDAG 2e Kerstdag Des avonds aan het Bureau worden geen Introducties afgegeven DE COMMISSIE J F CÜIJPERS a Westeinde 37 Den Haag IA 0 S Stemmen Muren Repareereo OZSQTIT iS Buitenlaodsche P IA N O s aii de eerste fabrieken in raime keuze Amerikaansche H A B M 0N l Ü M S door directe importatietegenZEfiR LiAOE prijzen j I nrutile n ran bespeelde Piano s Ageot voor Gouda en Omstreken KLEIWEG NOUVEAUTÉS Wü noekon de D iiie di on gaOli reerd modealbum voor het Wlnt r l zcwn noch niet ontvangon hebwn dit U willen aanTraKen aan I JULES JU UZOTtlT rirk Hetzelve wordt dan omgaand grati w franco toegezonden Bestellmgen van af 2S rand vrij Tas aUl koaton aan huis met B vvrhooging MiiM iUttulMr Imriul I fc B BINNENLAND GOUDA 27 Deoenber 1895 De Commi aria van Politie te NienwèrAmstel vervoekt opsporing en aanhoading van Oarl SiKmaan 32 jaar tang 1 67 M voorhoofd laag oogen blauw haar pnntbaart en knevel bruin van beroep kantoorbediende verdacht van verdaistering van f 300 Donderdagavond bad een schipper met z a knecht rnzie De twift liep zou hoog dat beiden haodgemeen vrerdeo en de knecht over boord in het water viel De koeoht Werd door de schipper gered NifltegfnAtannde deze hnipvaardigheid ging de knecht met twisten voort zoodnt politie noodig was om de eendracht te herstellen Wneaadagavond hebben eenige heeren uit Gouda een mennchlievende daad knnuen verricbten üen aohipperwvroow met haar eenjarig kind trachtte zich door verdrinking van het leven te beruoven Zy had baar mnu rerlaten en dien het oudere kind toevertrouwd Toen de beeren haa r van iuiar voorn mei hadden afgebracht lieten xjj haar in een logement breDften Door ttresebenkomst van de politie is zij tot kalmte gebracht en met baiir kindje by haar man teruggebracht Er was heel wat ie doen om de vrfde te herstellen doch deze ib gelukkig wedergekeerd Het bericht betreffende de heimelijke begraving van een kiüderlijkje te Ouderkerk a d IJsel was oujaiat Het ly je was van eeo onvoldragen kind en ia met toestemming van den geneesheer begraven De burgemeester wien bet overdreven gerucht ter oore kwam liet zich door opgraving overtuigen van de werkelijkheid De op 2e Kersdagavond te Berg Ambacht in de groote kerk gegeven uitvoering der vereeniging CreRendo is zeer goed geslaagd Het begin en het einde werd door toespraken van Ds Dekking geopend en gesloten De kerk was eivol ook zeer velen van elders waren opgekomen De en emblestukken slaaf den naar wenscb ook enkele solo a gingen zeer goed Tegen circa 10 aar s avonds eindigde de uitvoering waarbg de predikant hartelijke wenichen uitsprak voor den bloei der vereeoiging en haren direeteqr EUiLLE o 8 Ik dacht dat uw vriend plan had om ons beden te komen bezoeken Harry merkte Lady Üane aan Hij wil dat liever morgen doen Da schipperbeweert dat hy niet voor morden avoad uit kHR zeilen en zoodoende blijft Monotun en dag langer hier dan eerat lijn plan waa De Bohipper herhaalde Lady Dane Dat ii weder eene van uwe Amerikaansohe uitdrukkingen Harty Neyn waarlijk niet autwoordde bij lachend Ik varklaar u dat ik zuiver Eügelsoh spreek Goeden avond Adelaide ik wenich u veel genoegen waa baar antwoord en terwql tg dit uide liet zg hare hand een oogenbhk in de zgne rusten Nn kwam Bruff asnkoodigea dat de tafel gediend was Kapitein Daae bood Adelaide zijn arm aan Ik zal mji niet meer beklagen dat ik mij verlaat heb nu ik da vergoeding smaak dat ik u naartafel raag geleiden zeide fag Ëene mooie vergoeding zeïde zg terwgl zij het hoofd lachend in den nek wierp Ja eene heerlgke vergoeding fluiaterde hij Gelooft gg wel Adelaide voer hg op bartstoohtelijkeo toOD voort dat ik mg zoo zalig gevoel als uw De rechtbank Ie Eotterdan bubamlelde Dintdag de zaak tegen H H 20 jaar zeevissoher op het Nederlandach zeevisfcheravaartuig Mteuw I VL U9 zonder bekende woonplaa s bier te lande Vo gens de aanklacht zou hij den 23en Aogustu jl Ie Vlaardiogen mofid willig M Abma met een angdend voorwerp een bloedende wond in den rug hebben toegebracht Door de verklaringen van 2 getnigt o was dit feit wettig eo overtuiitend bewezen Tenten den niet Tereohenen beklaagde werd ï ef maanden geTangeinaatrdf geëischt De Minister van Waterstaat beeft in verband mut de wen 4cbel kheid om het intercom n nnalu telephoonn t van Rijkswege te explniteeren aan de Tweed Kam r medegedeeM diit het in zijn voornemen littt bj d n aan vjng van het volg ud jaar b j de Sa U r te k tmen met een verho tgtiig vnn hel httmkken artikel der StaniBbexro ling voor 1896 i t doel daarvan in om in beginsel te doen uitmaken dat van Ryknwt gh tot exploitatie zal worden oveigeijraan Dm zullen daarhy et nige gelden worden eanitevraagd om r6ed in den loop van 1896 tot Btaml te brengen wot nuodig in tot voorb rfiding van de te nemen maatreg len nmar de naatregel zelf zal niet in iofpassing kunD n nnrdeii gebra ht voor 18 7 Dit hangt firaen met deo termgu waircip dp thans ver eeude vergunning kan wolden npgezegd Naar wg vernemen is het wetiontwerp tot regeling ran den aaikeraccyaa aan den Raad van State geaonden Onlangs hebben wg gemeld dat bg de Ned Centaal Spoorweg itfu hit vooroemen bentondtol invoering van weduwen en weezen pensioenen Than is bet pensioenfonds dienovereenkomstig Kewgzigd en treedt aldus op 1 Januari in werking Tevens is aan het onderate ining fonda eene belangryice uitbreiding gegeren doordien de leden de bevoe idheid erlangen om ook hnn lezin te laten opnemen in d it fonds hetwelk beoogt de verstrekking van genees en beplkundige bulp genees en heelmiddelen uitkeering by overiyden ondersti uniug enz Onder de voorwaarden van nitgifta der kilometerboekjes komt o a voor dat het boekje gebrnikt mag worden door den daarop aangegeven eigenaar en mits onder ziioe begeleiding reizende door leden van zjjn biiisge Jo Aangezien ve en meenen dat de eigenaar van Y ft boekje hoofd van bft jrezii moet zjjn nm rm al ia het sluchti voor oen oo eublik op den mijnen rust dat Aa herianuring daaraan mg den gauachen avond zal bij hlgven Zoo aprekend daat dtn eij de breede trap af en geleidde hg baardoor de vetitihule naar de eetzaal Danr nam hg afnchfid van haar en boog hij zich mnt ridderlijke hotfelijkheid ovur hare band die hg in da sgno hield Hj ging bij k donel MoDCton dineren omdat deze voor oena nitnoodising op het kaïU bedankt had Lord Dana zat reedt op ne plaats boren aan de tafel Hij as daar altijd vnor dui de gasten binnen kwamen Hg kweet zich nog uitmuiitond Tan zijne pliohten als gaslheor Nicmnnd die hpni daar zoo zng citten zou geloofd hebben hoe ziekelgk hg was bij at m t smaak en zijn gesprek was levenHïg en geeit g Men kon zich moeilijk voorstellen daC di zelfde man werktuigeljjk 0Dderst und moest warden om reoht te zitten en toch wns dit het geval want zijne beenen waren verlamd Lady Dane nam tegenover hem plaats de heer Ijeiter en Adelaide aao weerszijden van den Kasthfer en de gastvrouw en nu nam het diner een aanvang Bruff en twee bedienden atonden Hchter tafel Hst was een mooie avond zoo beider als klaar lichten dag Richard Ravensbird stond aan de poort van bet kasteel en verlustigde zich in den heerlijken uianeaobijo Het effen groene weilaad str kte zich voor hem uit en daar achter lag de zee bgna even effen en glad Waar hg stond kon bij evenwel alleen in de verte de zee zien hg kon niet zoo als op den heuveltop de golven tegen het strand zien breken Keahi lagen hier en daar eeniKe villa s verspreid verder op het dorp met sgne lichtjes bij oa vlak tegen hem ovsr dt roiatn van de kapel dit andere leden daarvan op z o hoekjo fe Uten reizen kan het z n nut hebben mede te dealen dat do bedoeling der betrokken spoorwegmaHtlicn ppyeu is dat elk lid van eeu huisgezin mgenuar van een kilomfterboekje andere leden van bet g zin mits ouder zyne ne eleiding reizende van zyu boekje gebruik mag latfu maken Üit Araenfoorfc wordt gemeld Door een janhtopzienor is in een boschje tnaocheu den straatweg en de spnorbiian het geweer het zakboekje het mouwvHst en du cnriiplHte nitrusfintï van dun veriuHten milicien L nge eld gevonden Daardoor w fdt bevestigd dat de man gedeserteerd ia Uit MaaAtricbt wordt aan De Tgdi geschreven De neutrale riehtiug din een d el der arbeiders bier b efi g ko u en waartoe het b kende besinit dWr Puraei in en Aardbei eri Tsvereenigiug om g en k hrHlelijkt riemocra ti clie richting in t slaan den stoot gat hr eft tt u gevolge tiehad Jut eicb eeu MdHSirichtseb Arbaniermti crftanaat heuft g vonnd Men befit bealoteu eene K heelti neutrale richlioK te kiez n en oen nieuw orgaan ill net Iepen te roe pHU waarin die geduchte haar uiting za viud ti oiyltr den oaaiü van Dh M hub stro o uk nentram uifiiws en adverientiënblad welk nieuwa per circulaire alhier werd verspreid Het blad zal driemaal s weeks versc ujneu en hoofd akeiyit de zed iyke en stoffetyke belangen der arbeiders trachten te bevorderen A s vervolg op het bericht van omtrent martelaren die behooren tot de nieuwe eecte door ZwBrte Jannigjfl van over de Lek ol wel sKwurte Jannigje van VenendaaU geatichi meldt men ons Op het stadhuis te Schoonhoven waar de ziltmgtfD worded gehouden van het kautongerecbt Krjjgt men zachtjes aan een aardige verzametini van pelten De volgelingen van Zwarte Jannigje van VenendHalc nl als ze vnor de rechtbank moeten verRchynen wat uogal eens gehemde in den laat ten tyd bebj eQ gemoeda iezwHren om bet hootd te ontblooten voor den aiardeoheo rechtert Een riiksveldwachter neemt dan natuiiriyk de moeite om den bezwaarde even van zyn pet te ontlasten en ongedekt verlaat deze na afloop vnn de reohtszitting het stadhuis omdat de i eloofa overtuigiug hem verbiedt de tjjdelyk in beslag genomen p t weer in ontvangst te nemec Tenalürs z oader rHmi n en diu met khmnp beifroüide muren zagen er iii don nanescliijn spnokachlig uit Nndat Hichnrd Ravensbird het gezicht op zijn gemak bewotidrird had daalde hg het gnispHrk af stnk den wuü over eo ging in du ruinen Kr was aan wêtrszijdi n vim de ruinen eene openine eetie a lort van deur zooilat mi n door de nuntin hei n kon itaan S iminiiie pl kken naren mut erhs begroeid men kon de grafeteoneu no nndtirsoheidnii die koude grijze ateenen die het laatste ovursohot beiltiktim van de lichamen die st dert uuwen tot tof waren wedergekeerd wnreu nog niet vereaan M n kon noi eulcule stukken van den marmeren vloer oudursckeiili ii en ovurblgfsols vnn uissei en soiimllioeken en kleine alCnrcn zoo als dlo wtiHrin de B lomxrh Katholieken gewoDi lijk dienst hoiidun Htciiard RxMnisbird was geen liefhebber van ourlheileu ig verliat de nimi P eo wandHlde tot aan den rand van den heuv ltop De rotsen waren bier niet zeur hoog en Ravensbi d keuk eens miar beneden op het stuk land dat daar langs de zee liep het was sleonts eeno smalle strook IbuiIs dat bij hoog getij ongeveer twue uur lang onder water stond zoodat het dan natuurlijk ontoegankelijk was op andere tijden liepen eraligd k inimiezen hoen en weder die de wacht hielden ter voorkoming van sluikhandel Aan elk dier konraiezen was een bepaald stuk lands tor bewaking aangewezen Het heette dal ieder eeoe mijl ver oe wacht moest houden maar het was iets minder zij moesten tot eene zekere Btrandsobeiding gaan daar het gebruikelijk wachtwoord altsa wel wisselen on daarna terugkeeren Kwade tongen wilden weten dat zij op dezo ontmoetingipanten somtgds een prsalja bisldsa meo Door de Vereenigiug tot bevordering van het Vreemdelingenverkeer te Utrecht en omstreken zpn de volgende ysteesten uitgeschreven ter gelegenheid van de opening der banon van bet Nederlandach bportterreia by bet Hoogslandapai k te Utrecht op nader bekend te makeD da um Het Programma luidt aldus I Wadstrgd in bet schiinnrjjden voor Heeren Ie pry KiiiiHtvoorwerp ter wjardo vao t 25 PU e n verg ziU medaille 2a pry i Kunstvoorwerp ter waarde van f 10 en e n zilveren m daille II Wedatryd iu het hardryden voor ptren waarvan de Heer aohterait de Damevooruit rydt Ie prgs 2 verg zilv medatUei 2b pry 2 zilveren medailles ni Wed trgd tusschan Wietryrlers eo Sohtatsenryder Afstind door de VVielrljdera af te leggen op de wielerbaan 1000 M Afstand door de Scba taenry leri af te leggen op de aan da wieleibaao grenzende yabaun ± 875 M Ie prga KuttstT urwerp ter waarde van f 15 en vprg ziiv medaille 2e prya Konatvoorwerp ter wAHrde van f 10 en eeu zi veren medaille VI Wedstryd in het acboonryden voor par n Ie prga 2 kanstvoorwerpeD ter WMarde rao f 10 Ik en 2 verg lilf mHlailles 2e prgt 2 kuDstvoorverpao ter waarde van f 10 elk en 2 zilveren mfdaillei 3e pr s 2 kunstvoorwerpen ter waarde van i 5 elk en 2 brunTeo medailles V Wedstrijd in het bardrydea op eéo srhaata één voet lond r schaats te gebraiken 2 prgzeo Kun tvoorwgrpea ter waarde van f IC en f 7 50 Gecostnmeerd Avondfeent op do electrisofa verlichte baofo Aanvang 74 uur De Vereenigiog stelt helnugryko prytea beicbikbaar voor het fraaist gacoatumeerda eu best rgdende paar poor de veranderinsren die de staatabngrooting na de achrittelgke en mondelinge behandeling in de Tweede Kamer he ft ondergaan is het eindcyfer der stnatsmttvavei vau 1896 ooraprnnkehik op f 138 362 665 geraamd thans op f 135 279 494 vastgesteld beweerdt zolfs dat meu hen pijpen bad zi tn aansteken en uit eene of amlere rotsliolie zwarte flessohen had zien te voorschga halen Kortom m n t iile dat rg het zich op hun post lekker wiaten te maken Toen de op iotiter deze praatjes hoorde vursocht bij don emoeizii ken om hel toeziobt over deze me sehen aan hem over te laten E no week voor dat dit verhaal ptaais grgpl was er eeu grnot ongeluk aaa het i rand i i b rd De kommies die de bt uri had was waarschiJDlgk gaan zitten en iu sUap gevallea eo toen de vloed opkwam verdronk bij Het lichaam spoelde oen vol nnddu dag nan en er ginif nu eene int ekeningslijst ten behoeve der weduw en dar kiridernn van den overledt ne ro rd Lord Dane s naam ftond boven aan de lijst hij had voor vgf pond guteukend Du volgende gift op de Igst was vgf en twintin ponrl De gever had zich alleen met eon H ondt rïeekend en men vi ronderstelde dat het Harry Dane was diu niet openlgk eene grootere som dan zijn rader wilde geven Terwgl Bavenalurd naar benedon zag kwam de kommies welke dien nacht wacht hield langzaam aanwiindelen naar de plek waar de grond eeniKSZüis booger was en waar de rotsen zoo roorui staken dat men niet naar boven kon ti m Ravensbird achtte tot dat de man vlak onder hem was eu riep hem toe Zijt gij dat MitohelP De man zag op In dèn beginne herkende hij de stem niet Kent gij mij niet Mitchel Het is dunkt mij vso avond helder genoeg Wees maar voorzichtigdat gij niet in slaap valt zooals de arme Biggs