Goudsche Courant, zaterdag 28 december 1895

drok hebben met eigen zaken of met da vevvnlling van een zwaar ambt mengt zich zegt de bot leeraar niet in den Htrgd der ataalkondige partgen het bigft ala het aan zich zelf wordt overgelaten op een afxtand van de stembus eo het komt alecbts ait den hoek als t meent te heppeoren dat de leiding der publieke zaak een averechtecbeo koers neemt Hoe die kieiers aolleo stemmen als ze daartoe gedwongen worden ia niet te voorspe teo De heer Van der VPgck wgst er op hoe veel geld het thans reeda den kieavereenigingeo kost om het aantal werkelgke kiezers op een dragelijk peil te honden Ala atraki het personeel meer dan verdubbeld wordt zullen de verkiezingicampagnes zoo kolossale uitgaven na zich aleepen dat enkel mannen met ruim voorziene beurzen die kosten betalen kunnen Wil men ploctocratie zooala in Amerika zoo niet dan dwinge de wet zelf niet de geldmannen de biesera om naar de teoibua te gaan Te New York zal een tweede Oad Holtand verrijzen in al zgn rgkdom en cboonheid 70oale het hier te zien was achter het Rgksmuêeom maar atftlig twee of driemaal gronter dua 250 a 300 huizen en eboowen markten plfinen kasteel eo kerk enz Deze huizen bewoond door groote en oude nederlandache firma s die daarin haren handel uitoefenen op echt nollandsche manier die een aanscbonwelijk beeld geven van de nederlandsche bedr vigbeid en bezi iheid op het gebied van den landbouw door bet maken en verkoopen van onze boter en kaaa op het terrein van de zeevaart door eau getrouwe achets van onzen vischbaodel onzen kolonialen handel en de inlandache industrie op zoo velerlei manier zullen de banden veraterken die reeda bestaao of nieuwe kennis aanknoopen tot bloei en welvaart voor beiden 6g de politie te Leiden is aangifte gedaan van de ontvreemding van een klein bedrag aan geld en eene zilveren broche toehehoorende aan de dochter van een arbeider welke diefstal bij nacht en door openatuiting der deur zoude zgn geschied Vreemd scheen het de politie by onderzoek toe dat de diefstal door vreeinden zoude zgn gepleegd daar het venater behoorlgk met blinden gjBsloten il bevonden en de straatdeur op het uaohtslot was gedraaid door den inwonenden zoon die s avonds te 1 unr is tehuis gekomen toen de overige leden van het gdzin reeda ter ruste waren Bg cgne tehoiskomat is de KOOD nog in de voorkamer geweest om zich te ontkleeden waarna hg io de binnenkamer op den grood ia gaan liggen Volgens zgn zeggen was toen in de voorkamer allea in orde Hg de ontdekking bleek dat al e laden van eene in die kamer staande kast waren overhoop gebaald eo dat enkele gouden ringen aan de zoons tobbehoorende met ander goed op den grond lagen terwgl alléén het vermiste geld en de broche aau de djchter toebehooreode verdwenen waren In een hgvoegael der Staatscourant van 20 dezer wordt medegedeeld een verslate van het examen tot toelating als cadet aan de Kon Militaire Academie lo 1896 opgemaakt ter voldoening aan art 8 der wet van 28 Juli 1890 tot retfoling van het militair ouderwgs hg de landmacht Het aantal adapiranten leerlingen der Cadettenschool bedroeg 46 waarvan 33 ook verzocht hadden voor eeno pluatfing bg ge nie of artillerie iti aanmerking te komen Aan de bijzondere eiscben tot toelating voor Henie en artillerie werd door 30 dier adapiranten voldaan terwgl voorts atle adapiranten aan de eisclieu tot toelating voor infanterie en cavalerie voldeden Voor bet overige gaf het examen vau de leerlingen der Cadetten school dat uilaluitend schriftelgk werd gehouden geen der examioatoreu aanleiding tot bgzoodRre opmerkingen Üver hH alj emeen kn het examen Aanf evangen 1 October TUd vao Greeawleh 7 11 Ulreclu Spourwcgverbindingen met tiUUDA 4 60 4 67 5 04 5 11 6 80 1 48 1 58 1 59 8 06 8 11 9 06 9 40 7 30 8 1 4 08 18 80 9 95 7 86 6 48 8 50 3 89 8 09 18 40 7 46 DEN HAAS OOCDA H g 6 6 1 7 80 7 48 8 30 9 98 9 461 0 1111 3618 161 86 8 44 8 68 3 48 4 15 5 17 6 08 7 68 9 S8flVoorb 6 57 10 17 1 41 n 6 14 Z Ze w6 11 10 88 1 B5 6 98 63 Ze H 6 88 10 43 8 06 6 89 10 0 jgottd 6 33 7 60 8 9 66 10 1610 6418 0618 46 8 17 8 14 8 86 4 13 4 48 6 47 6 50 8 88 10 18 SM kSkiiwükKruiaveg en Nootdorp Leidiehendam a Hakondorp O T E E O H T G O B D A 10 11 84 18 60 8 10 3 68 4 48 6 86 7 tO 8 09 9 07 10 3410 88 11 61 4 16 6 63 9 88 10 6410 81 4 84 36 10 44 19 07 1 88 3 48 4 37 5 80 7 09 8 96 8 419 49 11 10 90DDA DEN BAAE iov dii 7 80 8 85 9 09 9 87 10 80 10 60 18 18 18 88 1 87 8 86 8 47 4 46 5 Ï7 7 14 7 49 P S9 8 64 9 64 U Üev M 7 48 8 47 i 11 08 18 40 4 67 8 01 10 08 Z Zegir 7 58 8 56 11 18 18 49 6 08 8 18 10 16 Voorb 8 07 9 08 11 97 1 01 iHigo 8 18 9 18 9 37 10 07 10 4 § U 88 18 48 1 06 1 67 4 06 4 17 O I D A UTBIOHT 9 05 10 19 10 67 18 48 8 80 11 14 8 37 11 89 8 46 9 37 10 61 11 46 1 80 8 08 GOUD A A HSTEHDAM 10 01 10 57 18 10 U OS 1 1 18 AII8TIK0A M e O U D A 8 9 10 10 48 8 85 4 10 9 04 10 14 18 88 3 31 6 80 Ei uiw g i Nootdarp LaidMlwidui m iUkudotp 9 45 I1 1 AKitarduii C 3t Oond 7 98 Stoppu U Blmw k Stgpt Nootdorp Laiduhwduu au BleUiryk Etuu e u IMudoip Men wint ait AmsUrdam In eeu krnidenierswinkel gevestigd in een hais Tan de Tweede Parkstraat brak gitleren avond ongeveer een uur nadat d winkeüpr het winkelhaia had verlaten en gcsfoten brand uit De oorzaak ia nog niet verklaard De winkelier had wel is waar eane petroteumlamp laten branden in eene achterkamer doch het TODr was blgkbaar niet daar maar in deu winkel ontstaan Het dienstmeisje der boveobevronera ontdekte het gevaar en aarachnwde de boren De brandweer was het vuur biouen zeer weinig t ds meester Hoia en winkülvoorraad waren verzekerd Door dö brandweer werd eeoe kan rnedfrgenomen tot oaderxoek van den inbond De rechtbank te Alkmaar keeft rechtsingang tegen den ontalagen gemaente secretaria verlebod Zooall gemeld ia zgo te Utrecht verspreid reolamebtij tteo welke eenigazina gelijken op bankbiljetten van honderd gulden en z o reedn enkele slachtoffers geworden van daarmede gepleegd bedroR De te Utrecht gevestigde HaodeUBociëteit heeft de aandacht der politi op die papiertjes geveatigd en deze beeft deo gHnscheo voorraad ongeveer 2600 stnka in beslati ge noiuep Tevens ia een vervolgiog iageAteld tegen den verspreider op grood van art 44Ü Strafwetboek In de zitting der arrondissements rechtbank te Koermond van Dinsdag bjj de behaadetiD eener jachtzaak in hooger beroep w rd een getaige J S y laodbouwHr te Stamprooi ala verdacht van meineed gevangen genomen Men meldt uit Den Huag De Paleisgtraat waa WdensdagBVond bet tooneel van groote ontsteltenis door bet gerucht dat in de kosterg van de kerk der Doopsgelinde gemeente in die straat eenige personen tengevolge van kolendamp zoaden geatiktz o Deze ontstelteni nam nog toe ouder de talryke menigte die zich voor het kerkgebonw bevond toen de politieagenten met 4 brancards kwamen om de élachtoffera van de ramp naar het zieken huis over te brengen Het geval waa gelukkig niet zoo ernvtigals aanvaukeiyk werd gedacht Door de oplettend beid van een ter plaalae geposteerden agent van politie zyu althana weWicht grootere onheilen voorkomen Deze politiebeambte merk e namelyk op dat een militair die de koeterij biuuentrad aan deu ingaog vuu de deur ineenzeeg Hy iDulde toe en ontwaarde een alerken kolendamp welke uit da woning kwam Na den bewunteloo Hn soldaat ter z ide te bebbeo geplaatst ging h met een kameraad de wooing binoen Op dt trap voiiden xij toen den stoker van de erwarmiogsmacbine vao het kerkgebouw De ui an waa daar bedwelmd ineeogezonken Verder gaande vonden zij in da woonkamer de kOBtersvroow nog twee and re vrouwen en een kind bewusteloos op den grond en op atoelen uitge trekt Het vertrek was geheel gevold mi teen veratikkendeo kolendamp Dr Itahder in de nabijheid woonachtig en spoedig ter plaatse aanwezig verleende de eerste geneeaknndige hulp na eerst door het openen van ramen en deuren voor toevoer van verache lucht gezorgd te hebben Gelukkig bleken de yf personen sVebtabewuattilooa te z o hoewel zelfs na verloop van eeoigf n tjjd geen hunner eeuift teekeu van leven gaf Vandaar dat het noodzakelgk as de alactitoffers naar het ziekeoh is over te brengen Zy worden daar thans verpleegd bun toestand wa gi iteren redelijk we De militair werd naar de kazerne gebracht 8 40 8 47 8 64 9 01 9 10 5 57 6 08 6 16 6 84 6 80 7 86 7 88 7 89 7 48 7 65 6 30 liouda Moordrwht NieuwerVtjrk Cnpellg ttotietdun 7 aotterdam 6 Oapoll S IO i ieuvrmkMl 6 19 lioordreoht 6 86 Qouda Goud 6 36 6 87 7 66 8 09 8 81 OadBW 6 60 6 64 Woorden 6 59 7 03 8 18 UtMoht 6 18 t 8 88 8 41 f j Nur An kterdAin 8 81 9 86 6 37 8 14 0 ad iBulatdiB est De oorzaak van het ongeval schijnl hieraan te moeten worden toegaschreveoi dat toen de stoker het verwarmingstoestel had aangemaakt er eene opbonping van kolendamp ia ontstaan dia sich een nitgHng heeft gebaand uuar de aan bet machioegebouw grenzende straat Door H 6 S te Antwerpen thans gedetineerd te Middelburg is hooger beroep aangeteekend van het vonnis der rechtbank te Middelburg waarbg bjj wegens diefatal met inhraak te Ter Neuzen gepleegd tot 3 jaar gevaagenisatraf ia veroordeeld Ondar het opuchriU tnaachen bais en school bevatte bet N Schoolblad in twee achtereenvolgende nummers de volgende warec gebeurte lissen Het hoofd eener school meent de ouders van zekeren knaap in kennis te moeten atellen met hetgeen deze buiten de echoot misdreven heeft De moeder komt aau school Voor nug de onderwgzer de akte van be rhaldiiring teu einde beeft valt reeds de raoedwr m ü behoeft oie niet te zeggen wat een gemeeoe schaTuit bg is meneer als ik hem maar aanzie op den knaap wgzende het zjio d zelfde gemeeoe o gen ala zijn vader c En een week vroeger De leerlingen van den l8raëlieti cben godsdienst welke de openbare scholen te Amsterdam hezoekeo blüven voor t grootste deel dea Zaterdags thuia enigen komen echter wel ter school De onderwgzers laten hierin nttnurltjk de ouders vr Onlang werd op een der scholeu een nieuwe leerling geplaatst en de vadir die zyn zoontje zelf bracht verklaarde dat het kind ook des Zfiterdaga Bcbool zoo komen Ken paar weken geboorde dit ook doch op den volgenden Zaterdag bleef de jougen weg Het koofd xood een kennisgeving aan de ouders en ontving daarop van de moeder bet volgende schryven Mgnbeer Daar wg van de laraëtietiscbe godsdienst zijn en mjin man erg lieberaal ïa atuurt hg het kind des Zaterdags naar school doch ik nog een weinig uterdocx hou bet gaaroe des Zaterdags thuis als ik bet even lappen kan wanneer mgn man niet thuin is Ën om het klaverblad vol te maken laten wij hier nog volgen een ataaltje van huiaelgke opvoeding door de KatholJeke Schooit niede edeeld Tot z kere klasse eener school behooren twee leerlingen uit verschil eude gezinnen die tot het treurig ras der ooverbeterlgke straatloopers behooren Op een keer is de een laten we hem Jan noemen in school terwgl de aoiler Piet alweer schittert door afwezigheid De onderwgzer zendt e n der leerlingen naar de ouders des laatsten om voor de zooveeUte maal naar da reden der afwezigheid t veiomnba doch de leerling gaat uit vergisaing nuar de ondera van Jan eo doet daar zgii vraai tZeg maar aan den meester is bet aut woord van moederlief dat Jan den gebeelen nacht zoo n pien in t lief hét gehad dat ie nou nog in bed leit maar as ie mergen beter i dat ie dan wel zal komme Ata men zulke mededeelingen leest moet men wel lachen en toch h t zoo diep treurig imraera de moeder ia de eerste opvoedi ter van bet kind Het openbaar maken van soortgelijke ervaringen heeft ook nogdez goede zgde dat ze duidelgk ewg en boe ten onreebte de school en de onderwgzetsdikwüla worden aanaprakelgk gCHtetd oor de bandeloosheid der schooljeugd Prof Van der Wflck te Utrecht zegt in De Liberaal dat stemplicht een middel ia om de zoogenaamde stillen in d n lande de vreedzame nijvere burgera wie het onverschillig ia tot welke politieke partg het ministerie behoort mita het ii aar wordt gpvormd door manneB van karaklar die too alles het algemeen belang behartigen om die zoogenaamde onverschiUig n de besten en de meerderheid uit alle klanaeo naar de stembus to voeren opdat hun onthouding niet aan de gelukzoekers de macht in handen spele Dit gedeelte der bevolking zij dio t te Winterdlenst 1895 1896 10 54 11 01 11 08 11 15 11 84 8 36 GODDA SOTTEBDAM 18 09 18 35 1 84 8 88 18 88 18 89 18 88 9 40 10 85 8 18 48 3 50 O O U D A 11 60 10 7 47 18 55 1 44 ItOTTERDAM 9 51 10 19 10 89 10 86 10 49 19 08 5 08 8 18 6 90 8 86 5 85 6 57 7 44 8 31 9 10 87 9 9810 88 11 46 8 17 4 16 4 47 5 67 6 63 8 81 10 16 7 10 10 89 3 84 6 06 6 17 7 18 8 48 10 37 8 60 4 48 5 99 6 86 f 04 t 6 68 8 43 10 16 11 80 8 31 4 86 4 47 6 9 59 10 11 dier adspiraotan als zeer goed worden aangemerkt In enkele vakken zelfs werd door geen enkelen candïdaat een onvoldoend examen afgelegd Het aantal adapiranten bedoeld bg art 25 der wet onder II bedroeg aanvankelgk 67 2 van hen kwamen evenwel niet op 5 adapiranten werden hg de eerste keuring afgekeord en zagen van eene herkeuring af eo 3 adapiranten werden bg de herkeuring opnieuw afgekeurd zoodat ten slotte 57 candidateo aan bet exameo hebben deelgenomen Van die 57 adspiranen waren 54 afkomatig van de Hoogere Bnrgerschoten vu 3 van bijzondere inrichtiugeo van ooderwgs evenwel waren ook onder de ad tpiranten afkoOistig van de Hoogere Burgeracbolen eeoïgen die geen diploma van gunstig afgelegd eindexamen bezaten omdat zg óf aan dat eindexamen niet badden daelgenomen óf by dat eindexamen niet waren geslaagd Ook waren er onder die wel een diploma van gunstig afgelegd eindexamen Hoogere Burgerschooi bezaten doch van een vorig jaar Van de 54 adapiranten die hunne opleiding hg de Hoogere Burgerscholen met vgljarigeo curcuB hadden genoten slaagden er 37 van die by ondere scholen I zgnde van de school te Roldos Van de Hoogere Burgerscholen voldeden 22 aan de bijzondere eiachen voor ganie en artillerie gesteld van de bgzoodera scholen 1 Op een stuk bouwland onder Mildwolda waar voor eenige jaren reeds eenige overblgfselen van menscbelgke geraamten o a een paar doodshoofden met nog gaaf gebit gevonden warden worden thans de fondamenten meer dan een meter breed van een blgkbaar voormalig zeer groot gebouw blootgelegd Tal vau geheet gave steenen met afmetingen van 35 cM 15 cM bg 10 cM komen nog te voor chyri mrar behalve verschillende beenderen en potscherven werd tot heden nieta bgzondera gövondeo De overlevering vermeldt dat op de plaats voor eeuwen een klooster stond Door over troomingen werd het verwoest en de bewoners moesten naar Appiogadam vluchten De Bonwkundige vereeniging te Deventer beeft doorloopend reed 400 werklieden tegen invaliditeit of oogelakkan verzekerd Da kosten dier verzekering worden geheel gedragen door de werkgovera Van Mei 1895 tot nu werd ongeveer f 200 uitbetaald aan invalide werklieden By algeheele invaliditeit keert de vereeniging f 1000 uit Sedert eenigen tyd worit te Utfeaht een werkman vermist Dieoa vrouw heeft zicb tgeval zoo aangetrokken dat zg in ntaat van volslagen krankzinnigheid io eeu geaticht ia opgenomen Uit de Sittardacbe gemeen te raadsvergadbHog van Zaterdag jl overgenomen uit De Limburgsrhe Aankondiger weekblad vanSittard Aaa de orde is de gaf kwestie Voorzitter Ik heb eerst nog een voorstel te doen dat voortaan alle abonnementen van de bariereo vooruit betalen moeten Breuoing Dat moet van z ttta gebeuren V Hier 18 het echter niet het geval Dols Ik ben tegen de barieren in deatad Ousters Ik ook Voorzitter Dat weet ik heer Dols zooals tegen alles eveoa a de andere leden behalve wanneer er kwestie is geld van de stad ait te geven Het voorEtel van den voorzitter wordt daarna aangenomen Gadiot De Gatskes kwestie in Overhovan is nog niet afgehandeld brengt dat voor een volgende zitting op het convocatie briefje Voorzitter Ik kan a vooruit zeggen dat het heele dorp er tegeu ia F Arnoldts Wilt n ook mgn voorstel voor een stadaopzichter overnemen u behoeft hem nog niet te benoemen slechts een post er voor uit te trekken 9 67 U IS 10 04 10 11 10 18 10 87 11 30 8 06 9 48 9J8 9 58 3 86 10 08 8 38 7 68 7 69 8 08 8 13 8 38 3 48 9 03 6 41 8 68 4 80 9 10 6 17 6 87 6 34 6 41 6 47 4 08 4 40 5 61 7 46 3 49 6 18 7 46 V Hebt u nndev niets te doen welke rekaoiDg maakt a toch en dat roor b t losKaan tiq een paar pilaartjei aan bet balcon 1 Pakt n weg a ipriogt aardig om met het geld ran de itad ik doe het niet A Dan Tenoek ik een paar heeran mgn oorstel t staonen De beereu Dols Zinken en Breaning atennen bet Tooratet Voorzitter Qier ateant man alles wat geld kost De voortitter wil de zitting erlaten Varheggeo Zgt gg een verstandig bargemeester u kont wellicht een opsichter hebbenfoor 300 fls j Voorzitter Wg hebben vroeger een opviohter gehad en wat heeft die oitgaricht F Arnoldts Dia ia doodgegaan na 6 weken dia heeft niata knnnen doen Als u toch den opsicbter niet gebad had Toor bet rerbotiwen der kazerne dan zonden wg eens sien hoe ver n gekomen waart Ik verzoek daarom het voorstel ia omvraag te brengen V Ik doe bet niet A Dan zgt u tegen de belangen dar gemeente en in obatroctie als n de rekeniugau gezien badt dan kondet o zien hce de gemaante een wg watervat ia waaraan een ieder kan soppen Verbeugen Haalt de flech dan drinken wg er nog eeu Dols Ik ZBK ook gaarne een post voor het alachtbnis aitgetrokkea dat ia iets dat zeker noodig is Voorzitter Ik begrgp n hear Dols D Brengt dau ook dit noratel in omvraag F Arnoldts Herat hel mgne Voorzitter Ik weiger het omdat er geen geld is maar wacht even ik zal bet dcen Tegen stemmen do Voorzitter Ngsaan an Custers da overige leden stemmen voor F Arnoldts Dus brengt n een post van 5 a 600 fls hiervoor op de begrooting V Geen qnaeftie er van het is om gek te worden o ruïneert de burger en maakt allaa op A Het ia joiat om to beioinigen V Neen wel om op de flpscb te gaan waar betalen wg allea van nu is wper zooveel aan gas te betalen of een proces staa n te wachten ïn den ooblend van den I2den December jl trachtte da 30 jarige Willem Frederik Hoenderop koopman in srhilderijen wonende aan da Vlietkade No I09a zich ten huize zgner moeder den bals af te augden Een boiselgke twist zonde zooala medegedeeld werd tot deze poging tot zelfmoord aanleiding gegeven hebben Bji de verscbillende onderzoekingen die de politie dezer d gen insteld en nog steeds infltolt naar personen die met den gedetineerden Willem van Berkel omgaug badden kwam baar o m ter oore dat Hoenderop een zijner boezemvriendeu was en zeer veel en vertrouwelgk met hem omging Hoenderop werd naar het Ziekenhuis gebracht en daar ter verpleging opi enomen Zgit toestand is van dien aard dat geheel heratd tegemoet kan worden gezien de verpleging kan echter nog wel eeniga weken duren Hg sal zoodra men dit geraden ac t geboord word n onidat de mot elgkheld bestaat dat man van hein bgzonderbeden omtrent Van Berkel verneemt uit da dagen toeu de moor ptaata bad HuUunlandsch uvttrzleht De betrekkingen tnsschen Engeland eo de Vereenigde Staten naar aanleiding van het Venezuelaansche geschil wordoo steeds gun Utiger De New York World c heeft zich naar men weet verdienstflijk gemaakt door het advies hieroTer In te winnen der toongevende mannen io Engeland Gladstone antwoordde Al men zyn gezond verstand gebrniht knmtall s terecht Meer kan ik niet zeggen c Lord Rosebery teide Het ia my onmogelyk te fïplooveu dat het tot een oorlog tosschen de Eogelscheu en Amerikanen zal komen c De prins van Wales eo den hertog van York antwoordden niet alleen dat zy aao geen oorlog galooven maar dat deze cri ia zelfs zal leiden tot een beveatigiug van de vriendKhap tnaachen beide staten c Wat wil men nu nog meer Lord Saliahory rekening houdend met de talrgke gpschillen welke Engeland met andere Europeesche staten beeft zal zich zeker ook wel inschikkelgk betoonen en volgens de Tiffles weoBcht ook president Cleveland dat de qnaeatie in der minne worde by elegd De fioancieele crisis welke in de Ver Statec is nitgebrokeo heeft nafcauriyk ook haar invloed doen gevoelen Men kan het in het midden iateo of deze crisis ia verooriaakt door president Glevelands Boodschap dan wel of zy bet gevolg is van de finaocieele moeilykheden waarmede men in Noord Amerika reeds zoo lang te kampon had Io elk geval heeft da president met deze bezwaren te rekenen en kan men derhalve ook van zyu kant de meeste toeg eflykheid verwachten Daarbg komt dat de eerste geestdrift der Amerikftoeu die byna eenit mmig Cleveland s hooding tegenover Engeland goedkeurden aanmerkeiyk ia bekoeld nu de politieke quaestle moest wyken voor definancifele Men beweert nu dat keizi r Frans Jozef den Oostenrykcchan keizer zal worden verzotiht het geschil uit te maken en wel op zoodaoigen grondslag dat zoovrel Engeland aXi de Vereenigde Staten zicb daarmede kunnen vereenigen Anderen t preken weer van den Czaar en deo koning van Italië maar natunriyk verdienen al deze g ruebten geen groote waarde De hoofdzaak is dat men nu eindelyk het gevaar voor ernstige verwikkelingen zoowel in Engeland ala in de Ver Staten als geweken beechonwt In Xoord Amerika ht elt men nu in de eerste plaata te zorgen voor bet regelen der finaocieele quaeatie die bedeu in het Hui van Afgevaardigden ter aprake zal komen Uit Caracas wordt gemeld dat president Crispi yverig bezig is met de mobilisatie der Veoezaelaaufiebe troepen en einde zich met geweld tegen de Engelmehen te Vr rzetten maar der gelyke oorlogzuchtige planneu konuen natunriyk de totstandkomiDg eener minnelyke chikkiog niet beletten Indien tusschen Engeland en de Vere nigde Staten een vergeiyk wntdt getro£F o zal naluurlyk Venezuela zich daaraan moeten niiderwerpon Trouwens de repiibli k heelt niets meer te Wfuschen indit n ten fiottf mocht worden besloten dat hft grcnngHhchil niet door een a timatum vau Lurd Saliabury maar door een scheiHarechter zal worden nitgemaakt In den Bel j ischen Senaat is de ministervan arbeid taoielyk heftig aaugHvallen wtg ns de maatregelen die hii genomen had om het toezicht in de werkplaatsen te ver ek ren Men zal zich herinneren dat by aan de inspecteurs van het f briekswezeu een aaiinchryxing heeft gericht om zich tegenover da arbeiders zóó te gedragen dat dezen de overtuigiu kregen dut ly werkelyk door den Staat worden beschermd In een andore aannchryving verlangde hij van de inapeïitBur f dat ly de bezwaren der w rkliedtiu nauwkeurig zouden onderzoeken eu de werklieden in de gelegeaheid stellen hem peraoonlyk op te zoeken om klacbten over bebebandelmg enz te kannen uitbrengen Deze aanschrijvingen hebben groot opsien gewekt ouder de industriceleo eu werden zeer euvel genomen Vandaar e iaterpelta ie in deu Senaat Minister Nynsens verdedigde dapper het door hem ingenomen standpunt en w rd daarbij krachtig gettteciud door de railicalen Jaoson eu Picard tegen Bara eo andere cona rvatieuen Ten slotte werd een mo ie van vertrouwen aangenomen waarmede de Senaat das te kennen gegevan heeft dat by bet io licht in de fabrieken wil beschouwd beb ien ala een maatregel tot beacberminfj der werklieden tegen d ptilronn De Zweedsch No irduche Uniecommissie die 5 dezer haar zittingen begonnen heeft te Stockholm is thaiia uiteentjegaan en zal eerst in Aoginiufl weder bijeenkouien iu e n noir under aan te wyzen stad van Noorwegen De beraad l gliigen worden geheim gehouden üet onderwerp daarvan is zooala men weet bet consiiUatwezen dat voor beide laiden geni U8chap ielyk i maar waarin do Noren een acheidiug wenschen erdwr word beoogd een andere regeling vau de leiding der bui t ulau lsche aangelegenhe ien van beide Rijke die thans berust by den mtainter vau Buiten andache Zaken van Zweden Hel congrea dat de Oo teoiyksche en Hongaarsche sorialistsn met Kerslniis te Boeda peHt wilden houden is dnor de politie verbn den omdat de personen die bet Congres h bben aangegeven niet b ooren tot het befltuur dat de socialiiten op de laatste partyvergaderinj hadden gekozen De werkstaking der letter zetters te Boedapest ia geëindigd ecliter zyn veel atakers nog zonder werk daar bon plaatsen zyn iogeuomet door arbeiders uit de provincie Ten ge olge au een peraoonlyke briefwisseling tua cheo Paos Leo en keizer Franz Joeef moeten de betrekkingen tuMcbeo Ooslenrijk en den H Stoel veel zgn verbeterd Generaal Duchesne keert iu hst begio vao Februari uit Madagascar terug eo wordt dan belast met het bevel over het 5e legercorps to Orleans De Volksatem ait Pretoria verwacht goede dingen voor Transvaal as de ootwikkeliog vau Madagascar na de FraoHcheo er meester zijn Men zul daar Transvaalsche tabak en ook da aterke Traasvaaloche trekdieren kunnen gebraiken Daarentegen zou Madagascar aan de republiek suiker en bont kuooen leveren Miar voor dat alles zou de Messageries Maritimest eene geregelde lyu op Madaijascar moeten openen en dan lionrenco Marquez aandoen lyacsniJviNG VOOlt DE Nationale Militie TWEEDE KEVNISGEVING BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente Gouda Gezien art 19 der Wet van den 19n Au gaitat 1861 Staatsblad do 7 BrsBgeo ter algsmeenf kennis dat volgeua art 15 der genoemde Wet alle mannelyke ingezetenen die in dit jaar achttien jaren oud zyu geworden of nog zullen worden zich voor de Nationale Militie moeteu doen iaschryven Voor ingezeten wordt gehondeq Io Hy wiena vader of is dete overteddn wiens moeder of zyn beide overleden wieun voogd iügezetwn is volgens d Wet van den 28n Juli 1850 Staatsblad no 44 2o Hg die geen ondera of voogd hebbende gedurende de laatste achttien maanden voorafgaande aao den In Jauuari 1896 in Nederlnd verblyf hield 3o Hy van wieos ouders do langstlevende ii geseteo waa al is zyn voogd seen iniiezeteu mits hy binnen bet Ryk verbly houdt Voor ingezeten wordt nieL gehouden de vreemdeliog behoorende tot eeiien at at waar de Nederlander niet aan den verplichten krygi dienat is onderworpen ot waar ten aanzien der dieiiHt dicbtigbeid het beginsel van wederkerigheid is aan 4eni meo De inpchrytiiig gepchiedt lo Van een ongehn vd n de Gemee te waar de vader of is de e ove leden de moedor of zyn beiden overleden de voogd woont 2o Van een gehnwdw eo van een weduwnaar in de Gemeente waar hy woont 3o Van hem die geen vader moeder of voogd heeft of door dez n ia acbtergelaien of wiena voogd bniteo laod evestigd ia in de Gemeente waar hü woout 4o Van den buiten b lands wonendeu zoon van een Nederlander die ter zake van a lands dienst in fea vreemd land woont in de Gemeente waar zyn veder of voogd het laatst in Nederland gewoond beeft Voor de Mil tie wordt niet ingeschreven Ie Ue in een vreemd Uijk achtergebleven toon van een iugezeten die geen Nederlander ia l e De iu eeu vreemd Ryk verb yfhoudendfl oudertooze zoon van een vreemdeling al ia zyn voogd ingezeten 3e De zoon van den Nederlander die ter ake van s lands dienat in s RiJks overzeesche bezittingen of koloniën woout Elk die volgenb art 15 behoort te wordec ingeachreven is verplicht zichdaart e by Biirgemenster en Wethouders aan te geven tusschen den laten en Sinten Januari Bii ongesteldheid afwezigheid of ontstentenis is zyn vader of is deze overleden zyne moeder of zyn beidra overleden zyn voogd tot het doen van die aangifte verplicht Hy die eerst na het lutroilen van yn 19de jaar doch voor het volbrengen van zyu 20 tt ingezeten wo dt ia verplicht zicb zoodra dil plaats heeft ter in chrijviiig aan te geven by Biirgemeofter en Wethouders der Gemeente waar de ioachryviug vulgeua art 16 moet geschieden Daarby gelden de bepaliiigeu der 2e eo 3e zi ifmede vau a t 18 Zy ie in chrytfing geficbiedt in het register van bet jaar wanrtoe by oldens zynen luettyd behoort Biirgemeeater en Wethouders voornoemd roepen dientengevnlge op de ingezeteiien di hou 18de jaar hebiieii herrikt dat zyn zj die in het jaar 1877 7yn geboren en overeenkomstig het vurenstaandH in deze Gemeentf tot aaiigilte verplicht zyn oui zich op de volgende dagen ter Secreinrie aan te melden vHii des vuurmiddags 10 tot des namiddags 1 ure eu zich in d d iarby vormelde orde te doen inschryveQ te weten Z i wier g alachtanaam het int met de letter A B C D E F G H L J K L en M tnsdcheo den 2 en 15 Januari 1896 en zy wier ges acbtsnaam begint met de letter N O P Q R S T U V W X IJ en Z tiisscben den 15 en 31 Januari 1896 Voorts strekt tot informatie vau belanghebbenden dat het register van inschryning op den 3 In Janaari des namidriags ten 4 ure voorloopig wordt gesloten en dat ny die alsdan verzuimd hebben do voorgeschreven aangifte t t doen vervallen in eene der iieldhoeten als genoemd by arl 183 der voormelde Wet dat ieder die voor de MILITIE moet worden ingeschreven zich behoort te voorzien van een Extract uit het Geboorteregister dat hy de aangifte moet worden medegebracht dat dit Extract aan ben die binnen deze gedirente zijn geboren op hunne aanvragen op bet Boreao van den Burgerlyken Stand gratis zal worden uitgereikt terwijl zy die elders geboren zyn voor 1 Jannari a s zicli ter Ge meen te Secretarie kunnen aanmelden ten einde genoemd Extract van betGemeentebeatuur banner geboorteplaats te doen aanvragen en dat ieder gebonden ia te zorgen dat hy by de inflchryving Wyk en Nummer zyner woning Juiat kan opgeven GOUDA den 27 December 1895 Burgemeuater en Wethouders voornoemd S L MARTENS De Secretaris BROUWER EENNISOEVTNG BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda maken bekend dat van da QeldUening in 1893 aangegaan ten behoeve der GASFABRIEK decer Gemeente ter aflo sing ÜITQSLOOT ijn de Obli igaliên No 1 3 4 5 6 17 22 25 29 39 59 74 T6 94 98 103 106 108 128 dn 136 betaalbaar by den Gemeeote Outvaoger nik 1 JANUARI e k Gouda den 27 December 1895 Bargemeester en Wethoudera voornoemd R L MARTENS Da Seoretaria BROUWER Buitengewoon Oroote CoUeetie WIHmnANBSCnOENEN A van OS Aii March TaiUlonr Kleiweg E 73 GOUDA Iteui s van mslerdam 24 DEOEMBKE Vorkn lotk loo 100 n l 81 81V as i i 9 5 6V 81 81V S8V 10 8 il U 78 1 iVi 37 100 S 7 so 67 II 1 100 140 75 10 1 100 140 söy 10 81 193 153 my ♦ ma 100 103 143 1 5V 108 18 88 37 NaoEaLiND CeriNed W S dito dito dito 3 dito dito dito 8 HoNOiH Obl Goudl 881 88 4 ITIUB lu olirg ing 1862 81 5 OosTENa Obl in papier 1885 5 dito in zilver IKQH 5 PoaTUOlL Oblif met coupon J dito ticket 3 iiHLAHo Ohl Binoeul 1884 4 dito Oeooni 1880 4 ditol ijSolh l88 4 ditü bij Hope 1888 80 4 dito in ud leen 1888 4 dito dito dito 1884 5 dr NJl Perpel aohutd 1881 4 TuaulH öepr Oonv leen 1890 4 Qec loeuiDg serie 1 Geo leoninjï aerie O ZuiDAra Hap V obl 1883 5 Mllico Obl liuit 8eh 188U 6 ViNlziilu Ubl 4 onbip 1881 Areudab Tab Mu Certiacateo Dnii Uaatsohappij dito Arnh Hypothoekb paodbr 4 Cu it Mij der Vomtool aand aOr Hypolhuekb paudbr 3 Mederlatidaohe bauk aand Ned Kandulmaa h dito N W li Pao Hyp b pandbr f Riitt ilypotUeokb pandbr 3 Ulr Hypolhoekb dito S LloaTHNE Ooat lloue bank aaud Kiiai Hypotlioukbank pandb i t Maiw L O Pr Liim oerl Ibo Holl U apoorw Mij aand 1 Mij tot Kipl V et 8p aand Nod Ind SpoorwoKni aand Ned Zuid Afrik 8pm aand 8 48 H dito dito ditulH9l dito 6 lTU ll Bpoorvl 1887 8 A Kobl Sl Zaid ltal 8p rmij tV lt obl 3 Polen Waraobau VVeonuD aand 4 RusL ir Euaa Spw Mij obl 4 oy Haltiaohe dito aand Faatowa dito aand 5 Iwaniï üombr dito aand 5 Knrak Jh Azow Sp kap obl 4 dito dito oblin 4 Pao Sp Mij obl 1 Cbio k North W pr O v aand dito dito Win 8t Peter obl 7 13 44V ia Denver Ie Hio Gr Spm oert v a j ithnoia Central obl in goud 4i Louiav Il NaahvilbiCorLv aand 48 Mexico K Sp Mij leh vp o 6 101 Uiaa iUnaaa V 4 pet pref aaud 11 N ïork Ontario i Woat aand 8 dito Ponna Ohio oblig 8 108 77 lOlV 31 Orofïon Calif Ie hyp in Koud 76 108 IMI a 89 49 18 aaa 184 107 106 108V at Paul Minn i Manit obl 7 Un Pao Hoofdlijn obÜR 6 dito dito Lmo Col Ie hyp O 5 Canaoa Can Bouth Cort r aand Vek C Ballw k Nav Ie h d c O AmaUird Omnibua Mij aand Rottord TramwcfrMaata aand Nbo Stall Amaterdam aand 8 Stad Uollerdam aand 8 Batons Stad Antw8rponl887 a ia8 168 8 a 1 3 Suwl Bruaaol 1888 2 a H l 4oK0 Theiaa Reiralli Oeaellach 4 117 OoaTENR Staateleeninit 4860 6 3 niAK TBEaiCHT£ M OOUda 7 Dec 1895 Do raanmarkl waa beden van fi een beteekenia VEBMAaKT Molkvee handel van Keeae betoekenia Vette varkena fïoodfi aanvoer handel zeer matig 15 k 17 ot per half KO Biggen voor Knga K K Ooat B Cr 1880 8 iPAHJB 3tad Madrid 8 1868 Ven Var B Hyp SpobI oert