Goudsche Courant, zaterdag 28 december 1895

34ste Jaarjranff Maandag 30 Oecember J895 No 6851 rt r mimm coumivt Meuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen liroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot l uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k met uili ondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco perpost ƒ 1 70 Alzonderigke Nommers VU F CENTEN land K de saQvoer bandel zear matig 1 8 k li ot per half K Magere biggen radel aanroer haadel matig 0 85 a ƒ 0 8U per week Vette tohapea rad aanvoer bandel onveranderd a ƒ Nuclitera kalven weiuijt aanpour liandel wer vlug 8 a 18 FoVkalveren B a 20 AaQKeroerd 14 partyen kaai Handel traag Ie lual 26 a ƒ 2e qua 20 i ƒ 84 üwaardero ƒ Nooril4iollandschfl ƒ a Boter weinifï aauvuer haudt 1 vlu Goeboter 1 80 a 1 41 Weiboter ƒ 1 1 ü 1 20 p tilo 350 Staats loterij Vryclag 27 December 1895 4eKlM8e Trekkiap van No 1B81 ƒ 2000 No 48M 200 No 18107 100 aii 66 7928 10777 8040 10810 8410 11949 9377 11 58 9617 18199 96i7 12636 9762 lï9 a 9983 12905 10398 1SS07 10678 13544 10643 13967 10681 14083 PrijzöQ 14102 17292 14244 17450 14723 18051 14813 18306 14860 184 3 15168 18744 15984 19900 1 23 20163 16881 20243 lf 8S6 20308 16883 20388 16984 20996 3 2331 tUi USl 67 2411 4293 66B9 211 2419 4976 6624 6656 6V29 6842 6889 7072 7267 7284 237 2742 50B7 441 2832 5076 648 2846 S224 694 3244 5118 769 8245 5794 lliS 3630 6013 1265 S648 6207 1624 4232 6266 7500 1789 4247 6422 7622 2302 Bargerlljken Stand Beeuvilk GEHUWD C Boon od O M Varweg L Lrujit eo T Tan ëb ADVKRTENTIEN Hedon overleed na een langdurig Ijjden ooze innig geliefde Echtgenoote en Moeder MAÖDALENA CAÏHARINA HARBEBOMÉE in den ouderdom van 54 jaw Oit aller naam J C iVIÜLLEB Hmttrecht 24 Dec 1895 Hartelgk dank voor de belangstelling ondervonden op 7 December B J H B0BB8 Apotheker Terstond AGENTEN gevraagd in iedere Plaats Vast Salaris en hooge commissie londer opoffering van momenteele bezigheid of verlating woonplaats Speciale kennis niet vereisoht ABN MAN Co 179 Strand Londen FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ Ghemisclie WasscheriJ ÏAS 11 OPPE HEIMKU 19 KruUkade Botterdam öebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepöt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Speoialiteit voor hot atoomen en verven van allo Heeren en Damesgarderoben alsook alle Kiodergoederen Speciale inrichting voor het stoorajn van pluchemantels veeren bont enï Gordynen tafelkleeden eni worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzü gestoomd of eeverfa worden onschadelijk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zjjn de prijzen 25 gedaald Te stoomen go deren als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eone week PDIKE OUDE SCHIEDAMMEH GENEVEE Merkt NEGHTOA F Verkrijgbaar bij M PEËTER8 Jz N B A U bewijs van echtheid is cachet en kurk steeds voorzien van cidn naam der Firrai P HOPPE Oouda Snclperadrulc nin HEreKMiN Zoos e K DanutH Mode Artikelen en Qarneertngen IViALSTEKMen hl EEKHAKERS F0l BIVI1URE Buime Keuze in I ir PELTERIJEN Koasen Handschoenen Foulards Corêetê Bloosen Tricots Onderlijfjes Boezelaars Doeken Bareta ens PARAPLVXES mê bekend lage prijze oliede kicahtfite WESÏLANDSCHE HYPOTHEEKBANK gevestigd te Gravenhage verstrekt Gelden op Jfe Hypotheek en verkoopt Panébrieven van 1000 ƒ 500 100 en ƒ 50 lalicbtiagen tsn kantore der Bank en bg de Heeren Montijn é Co J HOOFT GEAAFLAND De Directie j isERpers ROIJAABD Allerwege bekroond m e Eere Diploma s Gouden en Zilveren Medailles benevens Eere Diploma Gouden Medaille en Certificate of Award of the World s Hygienic Exposition Chicago 1893 is het Wereldberocniii Druiven liorsl lloiiig Extract MELIANTHE UIT DB Machinale Fabriek DE HONIGBLOEMt VAN H van Schalk Co gevestigd te Oruvenhage Gean middel is ol kan worden uitgevonden welke de Melianthe overtreft het is OSHEBliOBPELlJK het beste middel Ier wereld hetgeen de vele en verschillende bekroningen getuigt Het verzacht en geneest OSMIODBLIJK de strengste hoest en verouderde borstkwalen Dadelijk na het gebruik der MELIANTHE doet xich de weldadige invloed gelden Het groote debiet on de vele attesten aan de MRLIANTHE bewezen zijn de overtuiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op prijs worden gesteld De MELIANTHE is verpakt in flacons van 40 ets 70 ets en ƒ 1 met gebruiksaanwyzing voorzien van ons Han delsmerk gedeponeerd a d Rechtbank te a Gravenhage Verkrijgbaar bjj F H A WOLFF Drogist Markt Gouda E H Vi MILD Veerstal B 126 te Gouda A BOUMAN Moordrecht J C BATELAND Bos cop B V WIJK Oudemarr Een ware Schat voor de ongulukkise Blacfatoffers der Zeltbevlekkiog Oname en geheime uitapattingen ia het beroemde werk Z Dr Retail s KLFBEVVAKI G BoiUndache uitgave met 27 afb Prjis 2 galden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze ondeugd Ifldt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlgke duizend van een zekeren dood Te verkrijgen bfl hetVer lagsMagazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bediag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland De PrlJ § van 300 000 Alilrh vtel voor twee trekkingen der Hertogelijk Bniiis v ijksclie Staats Loterij in mijne Collectie bjj de laatst trekking kon ik weder talrjjke prijzen aan mijne spelers uitbetalen By deze aanhoudende prijswinningen noodig ik uit tot deelneming aan de nu beginnende ItiV LOTËtU J ie PBiJZBy i M 15 000 12 000 10 000 8 000 8 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 500 etc Prijs Prijzen lOO SOO LOTES verdeeld in li trekkingen 50 i eventueel M 500 000 11 spec 300 000 2 200 000 22 100 000 2 70 000 3 60 000 05 50 000 2 40 000 100 30 000 211 24 000 623 20 000 1048 te zameif 10 Uillioen 545 000 Hark in Qoud Voor alle trekkingen kost een Kwart Lot Mark 33 half en heel naar evenredigheid Voor de E rste Trekking op 9 K f O JtJ VMRi 1S90 verkoop ik tegen inzending van het bedrag in geld of poswissel uleoUts ortgineele loten ACHTSTE KWART HALVE HEBLE PI 1 65 f 3 25 f e BO f 13 Offlcieel plan en Trekkingslijsten gratis Prompte uitbetaling Boofd Colkie der 117 I nnAnfl Brnnswijksche Staals Loterij llIlUl 1 Aan Zenuwlijdors en Zeniiwzwakken Titans ia de 26e oplai e versobenea van het boek f Oe Ze Beproefd en aanbevolen door de heeren Prof Kr Merlniére Parijs Prengruber Uujardin Bau metZ Parijs Boachot Parijs Gah Rath Dr Schering Em ez Kaïli Dr Cyurkoweoh kjr Wflcneo Oppfirstafarta Dr Jechl Weenon OpperstafartB Dr Schiesl UsBi Uhef arls Pr DarSeS Parijs Chef arls Forestier Aken Districiurtt Dr Grossmann Jöhliniren nitz Di t arV8 Dr BUsbach Zirt Krankaru Dr Steingreber Charenton Caniul Dr v Aaohenbach Corfu Dr med Corrazza Venttie ADgeville Parü tavabre Parijs 1 Wille Taufkircheii CabiliOt Arcaohon H II Fortget Lonzac Ouilloneau Bor deaux tl II LabatUt Bordeaux II II Bougavel I a Fer rière L Birsohfeld WeeDeu H II Lleber lunsbmck II Hammer Plauen II II Weiner Weeneo H AUSt Brootou II Matusohleehner Briin uuwzlekten en Beroerte Middelen ter voorkoming en genezing Het doel vaj dit trerkja is keonis te verspreiden omtrent len aard der enuwzn akte hareoorzakea en Kevot oQ onderricht to gefon en genezing te vinden Het handelt over het bekend worden van de FhysLolugisobe ontdekking lioa op de eenvoudigst denkbare wijze op ons zenuwgestel kan toewerkt worden en wel met eon succes dat zoowel een groot aantal uitstekende artsen als de geneeskundige pers aanleiding lot discussie geireven heeft Het wordt derhalve aan ieder die aan EiekeUfken zenuwtoestand of zoogenaamde zenuwacbtigheld lijdt welke zich kenmerkt door iiabitueele booldpijn migraine coneestie groote gevoeligheid opgewondenbeid Slapeloosfieid algemeene liohameluke onrust en onaangenaam gevoel verder aan zieken die door Beroerte getronen zijn eu aan de gevtjlgen daar van l den zoomedo aan verlammingen Spraak verlies of moeielfjk spreken Stijfheid in de gewrichten en voortdurende pUn in nezeive partieele znrakte toestanden zwakte van geheugen Slapeloosheid enz en die reeds geneeskundige hulp inriepen e door de bekende hulpmiddelen als onthoudiags en koudwaterkuren inwrijvingen eleotriseeren gaivaniseeren damp modder of zee baden geene genezing of betering verkregen euidoiijk annalle personen die vreezen door beroerte overvallen te worden en daartoe reden hebben wegens veisohijnselen van voortdurend angStgOVOOl benOVeldheld van hoofd hoofdpijn met aanvallen vanduLe ligheid flikkeren en donker worden voor de oogen drukkend gevoel onder het voorhoofd Oorsuisen kriebelen en doof worden van banden en voeten Tevens aan allen die tot de bovengenoemde cathegorièn van zenuwlüdersbehooren zoomede aan bleek ZUOhtlge en daardoor tot zwakte vervallende jonge meisjea ook aan gezonden zelfs jeuedige personen die veel geestelijken arbeid verrichten en die da reaotie der geestelijke boaiglieid voorkomen willen dringend aangeraden zich in het ba it van bovengenoemd boekje te alallen dal franoo en kosteloos te verkrijgen ia te Amsterdam M CLEBAK k Co Heiligeweg 42 Rotterdam f E vin santen KOLFF Kone Hootdsleeg 1 DtreOhtLOBRÏ k POETON Oudegracbt b d Gaardbrng V 2ï BOEK m STEENDHUKWERK in groate vericheidenhetd Rouwkaarten eu Rouwpost met Fortefecille Sluiting Iftenus JVota s Kwitantien iHJUliUHiJJlUiJtl uui 1 vuniiL uiuuuiijju Vetvrij Papier voor H H Winkeliers enz ent SPOEDIGE AFLEVERING NETTE BEWERKING A BRI KMA1 ZI BINNENLAND OODUA 28 DecemW 1895 YERGADERINQ tahdkn GEMEENTEEAAD op Maandag 30 Üecemb r 1895 daB Damüldsga t n 1 uur oo Doodiff ook l insdag 31 DeceffibflT d a v des oamiddags 1 aur Aao cle orde De TOorHeoiDg in Tacatoreo in deBecturen der Htedelgka lometlianen t u WeldHdigheid CD in andere Collegiëa eu Commissiëo voor TerBchiUeode luricbtiugea der Gsmeeute StemmiDgen o er de vonratelleu van de beeren Stra er en Degsing en c q orer die Tan BurgeoHeater en Wethoaderi in sake de afttand van eea atok grond bg do V st aan den beer C Uaielfttya De reclamea in zake de Plnatseiyke directe bvlasÜDg naar het iDkomeOf dieast 1895 Bg de hedenmiddaf gehouden inachryTiog Toor p cbter der buffetten vrd de Soeiptwil Oni Genoegen € waren tvea biljetten inffe komen als van de Wpd G van Heedt Dortla d alhier voor I 2200 n N J van Baogelroog te Oosterbeek roor 1 WQH fm mr Door de politie alhier is een persoon aauKobnoden he gesignaleerd stond in bet Atf Fotitinb ad en nog eeoige dagen gPTsniienis atraf moest ondergaan Hg is nur fiotti rdaai Diargebracbt Da post eu teleffraafdieoften albier lulleii in den loop van het vol end janr v rpenigd worden onder bet beheer van iéa direotour Iffl d gisterenavond sehouden alffpmeeup w sdering tho de afd Gouda en onistri keii der Holl Maatachappü van Landbouw werd door d n beer D Ruyter virslait uitgebracht over de alg rKadfring te Amsterdam waar ZEd als afgevoardiide door de afd wjs veaenden De beer A ven Veen braelit ver laK nil van de verKaderiog te Edam flebonden waar ZËd met den beer Brouwir de Eouin t ala afgevaardigd D waren hepogpf aan Aiaun was aan de orde verkiezing van twee Bestunialedpn ontstaan door aftreding van d hb Breebsart en Both Genoemde heeren werden met groota meerderheid gekozen en Dftmen dese benoeming aan De Voorzitter dealde mede dat de hepr Rei rEV iLLEt01 flHiifflilii 9 o zyt gij het mijnheer fisvenabird Neeo nsyoheer daar zal ik wel oppaaten wy veronderstellen dat hij hier op lrze hoogte is gaan zittenen in slaap is gevallen als hy ten minste in slanp ia gevallen W j hebben er elkaar juiat eens ronduit oase meening over gezegd en wy vinden het onzinnig dat men ons op dat smslle strookje land dat op sommige plaatseü geen voet breed is op en neSr laat loopm Het ia even goed mogelgk dat Biggsin plaats van in slaap Ie zga gsvallen uitgegledenen verdronken ia Als gg da heerea an belasting kunt overtuigen dat het onzinnig is en zg u van uw prat ontslaan zullen de sluikers u reobt dankbaar zgn Volstrekt niet mynheer Men kon ons op de hoogte post IstAa vatten daar zouden wg zonder het minste gevaar de waoht kunnen boudeo en bo vandien zga er tegenwoordig niet veel imokkelaara Gg moet wel groots poUronneo zijo om u te erbealdan dat gg hier gevaar loopt om to verdrin ken Een kind zou zich hier gerust kunnen wagen Dat is wal mogelgk als m n aUgd op zgne hoeda was maar man ia niet allgd even waakzaam Baveasbird lachte Neen vooral niet als men oit voorsorg tegen de koode naohtlnoht te diep in mier te W KeDiajï n in de mitaud Jmiiian liiT t r Uude gpo leslog za btmdeo foar d leden der aid over de voediag van bet ree Donr den architect H J Nt derhorst Jr werd beden aaube teed bet boawen an eo Woon en Winkelhuia oor dfo he r P Koster Ws te Bosknop waardoor werd int eacbreren door K fan der Willik Toor i 6000 J Kondii 5999 K Tan Nes 5960 A van Hfininge 5778 K de Bruin 5678 Allen te Boskoop De voorspelling omtrent de uitvoering Donderddg j door aEn elfiorc te Stulwjik gpgeven IS ten ro le buwaarht id geworden d talrijke hpioekpr hebben opnieuw een genot vullen avond dourg bracht H t aangr ipeode tnoD plspel £ eu KerstHVuodc maakt diepen indruk en het zeer soesMtre bl jnpel HetZangersfpeat bracbi telkens en tOkena WMur de thobspieren in beweging Voegen we daarby nog d t grime po spet uitmunteud warpu en d it zeer oede muziek zirh tita cben dfl bedrij VHD deed b orto dan mng bet zeker üeivgii worden dut deze avond voor EiceUi r opnieuw fea be r i t succvD ga ettHk i Eeu wwr geanimeerd Ital besloot de ii voering en h t ry hier in vertrouwen Kezend het was met zoo heel vrnti tneu Murphttuo de laatste bezoekers in syoe riueo opvir if Men meldt uit B rkeuwoude vnn 19 Dec In de hedenavond i ehourteu nutoveri adurinff trad als spreker op de heer W Gro Miendyk Zyiie lezirtg l 6 wartu Andonin wnr 1 door het trtiryk op ekomen pntiltPk met hi t grr tBtp pnuegen aangebourJ en v rscb ilte veir n grool geuot Nog wcideu in deze vertfKdMnng behalve tal van kpurign bijdragen in pruza zoowel als poë Cie twee tO MiepUtukj is eu b te gegeven Eeiiige jongelui baddnu geheel beaiigetoos zich ingp pitunen om de beide tooneelstokjes te leeren VoorlrefieUjk werd n m opgevoerd Zoowel in het stukje Jncris e de Vondelinge als in Eene raaÜKver Hderini te Koekarop toonden de spelers niet alleen hun rol volki men meester te zyo maar z wisten ojk uitmiinteiid de verschillende karakters weer te geren De touneelstukjea werden opgpvoerd daor de beeren W U kker M C de Jong J de Groot Jr C Maoxehot An Rietveld eu W eu P VpTwaï terwijl hydmgwn werden gel het ginasje beeft fiekeken Mitchul Neen mgnheer daar verbist g u in Wij gebruiken nooit ieta en zouden het niet durven doen waüt wij weteo dat wg er onze betrekking mede op het ap dl zoüdaa zetien Phi op mgnheur Ba venabird leun niet zoo voorover Gg soudt duizelig kunnen worden Maak u niot ongerust antwoordde Ravenabird ik heb goede zenuwen en ik duizel niet zoo lichten ataar gaarne in een afgrond Nu ik gun u de pret was het antwoord Alsmen van die hoogtu afviel zou men zioh deerlijk kurnrn hezeereii armen en beenen en misschien den nek kunnen breken Gooden avond mgnheer Ik vuor mij zou hier ook liever niet ufvallen Goedea avond vriend gij moet zeker verder gaan Ik denk dat de vloed el baaat op za komen De kommies gins verder en Riefaard Baronsbird slenterde naar de rnüien terug Nauwelgka was hg er in gedaan toen ij iemand vau den kant van Danesheld zaïr aankomen in wien hg dadelyk Herbeit Dane herkende Dus Sophia had toch gelgk I daobt hg bg zioh laUon Tot nu tre bad hg nog altgd getwgfeld en zich gevleid dat zg zioh vergiat had Be heer Dane kwam fluitend aanivandelen hg gtQK teeen een der met klimop beproeide vrnsters aiaan en zag uit naar den kant van het kaateel Zoo als hg daar dicht tegen de ruinen aangrieund atoad was het met mogelgk dat een voorbggangor op den grooten weg hem kon zien Hg wu daar nauweiyks toen zg tn haar mantel gfhuld net vluggen tred kwan aaawandales eo ♦ verd dtiitr den preker mej M W itb oek met C Manirhot Z Viuk M Molnnaa Cz Jac vHo Buren M C de Joug Aut Kiet veld en den Voorzitter Te O dewater wa by eleKPnheid van bet K Rlleest in hvt lokaal vnn dttu Proteustantenhond een kerst hooiu opgericht voor de leerlin pn der Znndafj 48chriul Dit kerstboomft eflt wprd na door den beer A vnn Ael t te zyii K Oppnd gel td iloor dpn Weleerw heer P W van Doorn predikant te Hftorn pn door vele helang telleitden büaewoond Ook de leerliiitfflu van dn overige Z ndai sscholen diiar ter plaatje wfrd n ftetracteprd terw l de Cbri tel ke ZfinKTHrfeni ins GH ft Qode Inif ia het kerk tebouw der Uervormde gemeente eenige liederen zong Op den 2den Kerstavond gaf de M ordrpchtsnhd Zangvereeniging eeue uitvoeriug in de oppnb chool e Moordrei ht Ofschoon dt vert eiiiv i t nog maar nauwe lyks een jaar begtiiat kon zij door de vljjt en da trouwe opkomst haien h den met een uilg zocht en viirieerenJ prograinma voor den l g komen Uet zeer talrgk oi gekomen publiek hspft ruim choot genot van deze uitvoering die ook nl door dti goi de Iriding en de bekwanmbpid harur di ecleur de heer Jnruh F mn Zntplip v ior ker wel gesbuiad mag ga noenid worden Eenige niPt VSrf ge o vtftiriredraKen initruuientale numnier w s eldwu d zanpstukken af Wu twyfeltjn niet nf deze VMreenigir gziil met haren y nriden direiteiirNan liet hoofd by voortduring in bloei loeuamen V in de driö Terreïfiknarten voor Schaat nry ler L iden s Gravenhagp Wt 8tlnn l Rnttrd m Leiden Worrdeii Gouda Rotttirdam en Leiden Haarlain Ani tMrdam titi egeven dooi de Zni h llun lBC p IJsverfemMinu is P n 2e Terbelcrdu druk verscheneD Vnrleden jaar werd de oplaai in eene ntHa d uitverkocht In het mooin rij pizopn vho den voriij n winter w r pn de kaurleu heproefd en detigleiyk bevonden Er waren weinig naiimerkiiigen Eeoiiie leemten yn op de nieiiwp kn irt n aangevuld als de streek Piinakker Öerkel Bleiswijk m In Krimppnerwdard Ook de Erid 4 die hy He kaarten hoort is met eenige tochten en anuwy iogen v rrykt Men sobigft ons uit 3li drecht Tot vóór koritin tyd werd hnr van uteien zelden van iuhrekeu nouil gebnnrd Men kltagde d politie was nergeu anderen be vperden de politie wat overal Hoe dit jj een Teit is het at dft politie is irereort ani n rd o ofik i het Bavenabird die van uit zijnv anhuilpluHts alles zien kon Wuêrhield mut moeite een vloek HerliortDnn nnm haar arm en zg i i en nu door de kapel naar de opane vlakte zij liepen hanatig want de freule scheen ongeduldig ie ïij B iv0iiBliird verschool zioh in den donkeraton hoek tofn zg voorbij slnuren en volifde hen daarna in de ruinen terwgl zg er langs op rn neder wandelden zoodat hg woordelgk hun eesprek kon verstaan en duidelijk kon tien boe zij zioh vol Itt fde aan zjjn arm vaetkleinde Bavonsbird ho irdo hem vragen Is de dappere kapitüÏN van avond Ie hiiïsF Neen hg dineert aan boord van het Amerikaanfich jacht De heer Laster ia van midda hijons O Herbert vervolgde tij met een vroltiken lach ala mijn hoofd manr niet op hol raakt met aldia bewondfrnars Do Squire begint ook ol zwaarder op de band te worden Voor Loatur ben ik niet bang Adtlaide Degene die mg ongerust maakt ia niet zoo ver tezoeken Og hsht vac dien kant niets te vreezen antwoordde zij Ik haat hem I Ik verfoei hem I At geniet hij uok algemeen achting bij de mannen en bHwonderinif hy de vrouwen toch haat ik bem omdat hii mg zijne lii fle op Irinict Hij is en bigft Harry Dane en hg heeft acne welgevuMe beurs merkte Herbert bitter aan Als medeminnaar is hg zeer te duchten Als gij zoo praat ga ik dadeljjk weder oasr huia an wourdile zij met eene maakte kinderachtigheid dia haar allerliefst stond Gij weet dat ik niets voor hem gevoel al doe i t mij nu ook anders voor U moet wal reiosaa ter wUlo van u Herbert een lelt dat oedt rt het aantal li fstatluu tnegenoiitpn man met inbr ken Iwgonnen is en de bHldadtgbeid op strHal met den dag schynk toe tv nemt n Hommigen zopken hierin oauflaul verbsud aiid ren gelooven mepr ana een toevHilig samentreffen van feiten doob hoe dit nok y opnieow is albier ingebroken en wel ditMiaal asn het boveneinde dar gemaentei waarhy eene lom van t 100 ongeveer i oetvreemd Drie mannen van wi va met boogeiydan pet en dik donker haar gatet postuur fu da beide anderen meer tenger en blond gektepd met jockejpetten alien het uiterlyk van landlooper en 28 a 30 jaar oud worden verdacbk van deu dietttal met braak hy W G Teerlink vau Spykitrakt 171 t a iravenb e De eommisKiiris van ptditie in He 4p afdseling i oGraTeuhugH versoakt opsporing eu bericht pn indien datrtne ter nen bpstuau aanboudirtg PU vor hem geleiding van bovenomsrhretuD personen Ds kantoiireplitnr te Venloo hpeft dpn R K pn toor an Haarloo dnn beur dr J G veroordee d lot nenp geldb iete th f 25 wegens het als bediMiaar van den go lsdien t voordat partijen bem heNben doau hiykan dut haar huwHiyk teo overstaan van een MnJ tenaar van u birgar ykeu Nt nd i vi lt kken eenige Uoddian tii S f lpcntigbejd daarue üetrekketgk te lie ibi n erricht De rUch W s f 30ü boeta of H dagen becb enia Van eenige leden der Hervormde OauiPPUta in D n H ing werd f 2000 onl itUKen Min het niogeiyk Ie miiken in du ontstaue predikarits vrtCHiuie onver yii ta voorzien terwyi bet mog iyk r staut zul worden gebruikt tot versterkitiic van ile geldoii ldel in van de commissie voor K dsdiHUHiouderwys De per oob djp zirh voor epnina dngen ta Schouuhoven in droukenschap bpfeenil inaaktH ai i de moordenaar vau het knnHpje A F Hoogsteden en zich sedert den 22 l ecemher jl te ItolterdHin in d strafguvaoganti bevond ix a s gelieet onschuldig aan die zaak giiteren in vryheid gesteld Viliche bankhiljettPD Aan da J B s werd den 25u Novem er uit ijopnibtja gefeind Uier KJjn de lieden ontdekt die bet in omloop gebrachte en gevonden valsche bunkpapier hehl eu gemaakt Her hoMf der hertde is Kwf Khe Sir I 1 Ie nmttaDilitrhtüleii dwinitfn mij er tur maar ik za n joit mei hem trouwen Wel liij mnar neen dat maj ik niet vert Hen want daar heb ik myn oord op pfutiven Hoe kunt y bsnit cÜii dat ik met tiflm zul trouwen Herbert terwijl ffij weet dat ik u liufheb en niemand suders dan ui Wat is het dat gij niet over moogt vertellen F vroai Herbert Osne O dat boteokenl niets hot is iets dat hy my vertelile nntwoordilu zij los weg het Kt nt ons tfeen van bidden ann Gij zgt booa op mg Herb rt g vinilt dat ik hom niet moest aanmuailixen maarwalmout ik dnn annvangenP l8 taniu iott vao onze hefdu merkt hubbuu w elkander voor hst laatst gezien Mrtsr die valsobe verhouding kan looh niet altij t lilgven voortdurun het wordt hoog tyd dater een findu ann komt Ik peloof ook dal het eens tot eeue vtrklariiig zhI moeten komen Kc all het zoover ïsP Wat behoüven wy nas vdóf don Hjd te ver or4ru teD HerbertI AU hot zno ver is zst ik er my wel op de eene of andere ryze uit weteo terediloa Weet gij wat ik al eeoi gedacht heb lat het mogelijk nint kwaad zou zijn als ik de waarheid aso Harry vertuldii all ik hem toevrrtrouwile hos inni wij etksmier b minnen als ik my op zijre edrimnedighuid berit p en bem geUeïmhouHing Uet beloven Och prsBt tuoh geen oaiin Adelaide tFordt iwvffifd