Goudsche Courant, maandag 30 december 1895

ITtncht 7 60 WoerdaD 8 11 OadewaUr 8 1 Ooada 8 88 zgn zoon Max strooide bet g Id nat roll blinden om zich been Z n verkwisting trok zelfs in bet weelderige Parijs de nandaebt de schatten van den jeugdigen Nabob trokken tal vaa avontoriers en nvonturierpters aan die op zijn 7 ak teerden bj deed allerlei dwaa heden organiseerde op cyu landgoed Miarenu evechten en maakte nik eei gat in bet vaderlyk erf deel dat de familie pogingen deed om hem onder cnrateele te tellen Maar deze pogingen wist bet jougrneasch te verydelen De pret was echter oit toen hij als gewoon oldaat zgn dienstplicht moent vervollen Zyn ondermynd lichaam kou de vermoeienissen van dfti dienst niet verdragen en al spoedig moest by naar het hnspifcaml De socialintiscbe bladen maakten daarover een geweldige drukte zg beweerden dat de ziekte slechts K fi iffeerd was om vry te komen van den dienttt en mad Severine dreigde de Regeeriag met de wraak van het volk iodi n de recrunt millionoair nift cousideratm werd buhandeld Het noTolg was dat hy vee strenger werd behandeld dsn de overige recruten en dut bij ondanks de geneeskundige attesten wegens tuberculose eo andere kwateo telkens opnieuw voor den dieost geschikt werd verklaard De rost die aau een boerenzoon zou zyn g guod werd bem geweigerd Toen yn ziekte een hoogst ern lil e wending had genomen deed men alle moeite om hem in het leven te behonden Diaar het was te laat hy stierf ala slachtoffer van politieke animoiiteit en van te veel geld Zoo spoedig mos elUk gevraagd EEN BAKKERS NOODHULP Ai D RENEMAN te Baatlreeht Volgens het Bat Nbl ia telegrafisch bericht gekomen dat de le iuit nant der inffluterie W van der Meer te Telok Semawé door eeo kiewangbouw aan den linkerarm licht is gewond Bp Qneenstown in Ierland is een reddingsboot met 16 personen omgeslagen Allen verdronken By Dungeness ntrandde een schip waarby 17 mun om het leven kwamen Tot genees heel en verloskundige by bpt BurgL iyk Armbestuur te Dordrecht ïs benoemd de beer G P Van Troogen aldaar £ eo dokter te Amsterdam ontving van een zgner bnsklnnteu een brief met bet dringend verzoek dadelyk te komen zgn vrouw bad de pukken De y erige arts spoedde xich naar het hem bekende adres en vindt de vrouw met rboQuikiiek in b d Manr kerel J6 vrouw heeft geen pokkeu maar rbeumathiek c roept hg den echtgenoot dor zieke toe Ja wel dat wist ik ook wel antwoordtdeze maar noch mgo vrouw noch ik kondendat woord cbryven en daarom hebbeo we ermnar pokkeu van gemaakt Ëen mensch moetzich weten te helpen Ëeho c Te Bombay is Vrgdag een aUndbeeld ontnnld van mr D baron Uackay lord Reay hettegf nwüordige hoofd der f cbotsche Mackay s Zgne liefde voor bet openbaar nnderwgs die nij in Nederland bad g leerd bracht bg ook in BriischIudië in toepassing toen Glidatone bem tot gouverneur van Bombay had gemaakt en ter waardeering van wat hy deed voor het oaderwgs eo het gemeentebestuur is nu het standbeeld opge icbt dat door den tegenwoordigen gouverneur lord Sandhurst werd onthuld Te Groningen heeft Dinsdag de begrafenis pUatB gehad van den vermoedelgk vermoorden politie aKOnt van Vliet Een tnlrgk publiek veel politieagenten en niarecbaus ees waren tegenwoordig De kist w rd gedragen door tien agenten De heer Dooyer comm ssaris van pohue herinnerde aan de mi idaad waarvan van Vliet het slachtoffer is geweest eo brneht hntde aan den gver De inspecteur Aan evangcD 1 4 7 U Wlnterdlenst 1895 1896 O TT IX DAU 1 S4 8 81 GOOD 18 86 13 88 S 18 48 18 61 1 44 UOTTIIIDAM 4 60 4 67 6 04 6 11 6 80 1 48 1 68 l S 8 08 8 18 7 80 8 10 4 08 18 80 6 48 8 60 8 60 O O 1 D k 11 60 3 88 8 0 18 40 18 18 DEN HAAS eoUDA Hags 6 6 1 7 80 7 48 8 80 S8 481 0 1111 8618 161 86 8 44 8 68 8 48 4 16 6 17 8 08 7 68 9 88 j Voorb 6 67 10 17 1 41 8 14 Z Ze tw U 10 88 1 66 88 68 Zer U e 8 10 48 8 011 8 8 10 02 Onud 887 60 8 18 6 10 1810 64 18 06 18 46 8 17 8 14 8 88 4 18 4 48 6 47 8 60 8 S lO II Stopt tt BliiMwp KruMwag m Nootdorp LsidHhendim Hekendotp U T B E O B T Q O D D A 10 11 84 18 60 8 10 8 68 4 48 8 88 7 0 8 0 07 10 84 10 88 11 61 4 10 8 68 18 10 64 10 81 4 84 8 8 84 10 44 18 07 1 88 8 48 4 87 6 8 7 0 8 16 8 41 4 11 10 AHSTIlDAM fiOnDA ABitwdAm C 3t 8 10 10 48 8 86 4 10 h A 7 88 tt 10 14 18 88 8 80 t 80 Itoppu BUiwIik IniKng ia NdoMup LiidMted w Hikwdiap LIJST Tao hriereii geadreairerd aao cube kenden iiedurende de eerate helft der maand Dacfmber 1895 en terug te erkrjgen dooi tnsscheukoraat van het postkantoor te Qouda Verzondeu van GOUDA Viire Aniiterdam Q J N ivf a A mtterdam A Letariog Amatetdam T J van Qeelen firma Wed B U4 Oouda groeten voornad steen welke na de tellina op 15 NoT 1 1 is debleken bi Kcbikbair te yn welke voorraad ni dien tyd wederom m t eenige percenten verminderd ia in dezen vonrmlgang tvnn pr ü deel ii ook de gevuUteene en knn de fitaadaardprjia op 1 Januari 1896 voor t volgfod jaar worden b schouwd tezi n als volgt Bleek f 9 75 be4 rood f 1075 mi kl boerengrauw f 12 12 25 miiikl hardgrauw 13 a 13 25 mi k klinkers f 14 l 14 25 kleurig boerengrauw t 14 gevelgrauw f 15 kleurig hardgrauw f 16 kleurige ffevetkUokerp f 17 i 17 50 fltraatklinkers f 14 ii 17 naar gelang van kwaliteit Alles scbeep boord aau de fabrieken de duizend by partijen wiani mtdopUohiigen sijn Had Siauw Goan Pofi Tjin Tik Oei Tjiauw Tjiann d gr eur Pa AmiD 1 ea een sinkeh Chi iee die de drukker was Toen de werkplaats opTjiadilao OTervft lea werd wa r g id Tolle werkioi üpt bedrait dat aan vaUche haakhitjetten werd uitgegernn is oobekend Aan Talncht acoeptatiën ia voor oogevner f 600 000 in omloop gebracht de bandteekeDingen werdeng waarmerkt door dbo notaris jhr van der Doe de Bye QpdiscoDieerd werdttn de accepten do r Tiu Kim Tjiaog tot een bedrag fan f 300 000 Oog Tjong Haa tot een bedrag van f 150 000 en de firma Naah Co tot een bedrag Tan i 145 000 De advocaat mr Oericke beeft de uak ontdekt De J B teekent bierlijj aan Uit Amsterdam meldt men Reeds beeft het y twee blachtoff rs geeiseht Van 7 joDgeriB die zich op het ga der wete ring waagden en te water gera kten wen één als lyk een ander bgna levenloos opgehaald Gisteren werd door de politie te Leiden aangebonden etne 17 jarig6 dienstbodf die ten hui e baars meesiers een handelaar in ifouden en ziWeren werken verscheidete gnnden en zilveren voorwerpen en ook een nog roet jnweelen steen h d ontvreemd en deze succescidVtilijk in twee hniren van koop met recht van wderinkoop verkocht en de opbrengst met eene vriendin versnoept had Kwee Kbe Soe de hoofdman der bende is getrouwd mot eene dochter uit de deftige r jke en ov r het algemeen geachte familie Han een j ar of wat geleden heeft hy aan den weg moetun werken waarover tonn veel is te doen geweent Uit de omatandiizheid dat onder de in omloop gebrachte valiche bankbiljetten ook van i 1000 waren en een Chinenecbe koflie in bet bezit daar nn werd ge onH o werd reede vroeger opgemaakt dat de falaarisit n onder de gegoede Chiueezen moesten worden gezocht Deo 27a werd aan ide Locom gedeind dat nog een Chineoa en twee hadjies werden gearresteerd Aan het officieel over A jeb loopende tot 9 No wordt bet volgende ontleend In de rivier Het Spni begint de scheepvaart den Uatsten tijd veel laet van de lage watnrstanden te ondervinden Vonr Oud Beierland kon de stoomboot gi tereomiddag nauweiykf aan het havenhoofd komen en moe it de loopplank op de raderkast g le d worden Aan de hoofden te Hnkelingec Nieuw B iierland en Goudi waard hlgft zeer w mig water staan Ook da Oude Maas wordt er niet beter op die rivier is de laatste jaren op zga minst een voet ondieper geworden Groot Aijeh Sam en geraapte henden van Habib Lhong en Tonkoe Moesa Auaq Bate deden nu un dan eeiiitce nchoten op enkele versterki Often van onze buitenliuie zonder eeuig nadeel te veroorzaken Eene poging an Habib Lhong om den Glo Taroem pas tn forceeren en zoodoende de vier mookims binnen te vallen mislukte door wnnkzaamheid van Toekoe Djuhan geheul hij ia thans met zyn volk weder teruggetrokken naar het Lamraksche De inbrekers die in de rorigs week een brandkast in een kantoor in de Nes te Am terdara plunderen zgn gevat t zgn twee jongöiiB Er zitten nu reeds een vijftiental knapen die er in den laateten tyd hun werk van maakten om 8 nachts op roof uit te gaan Maar de inbraken doren voort Poelon Web De werkzaamheden aan de steigers by bat koJen étHbltSMement te Sabang zgn thans zoover gevorderd dat gedurende den veritagtyd een stoomfcbip aan eeu der steiaera goederen heeft golost Noordknst Op eonii e Atjnber die in het voorterrein van onze vornterkiugen tn Segli bezig waren loopgraven te m iken werden in den morgen vao 26 October eenige granantkartetsen afgeschoten met het gevolg dat één hunner gedood eo een ander g wond werd In de Middellandsche zee naby Algiers de NederlandNche stoomboot Bfllérnphnn in aanvaring gekomen met de Emile HeUiïitBl een Franücbe boot die donr midden brak en dadelgk zouk Van de bemanning werden de meesten gered aan boord dor helléropbooc waarvan echter één de eerste machinist later overleed Twee passagier en zeven schepelingen verdronken Te Telok Seraawé werd den 30n October door den schildwacht van hot icheepvaartétablisaement een Atjeher nefrifeschoten die beproefde naar bet landbonfd te slniren Westkust Dank z i de bnip van Toeankoe Hoeiin eo den steun van den vorst van Troemoo gelokto bet den bestmirH amhtenaar ter WeHknst de twee tot de Atjebsche vorstenfamilie beboorende nvootoriera Toeankoe Abdnlmadjid eu diens zoon T Ihrabim in banden te krjjffen en naar Kola Rndja orer te voeren De minister van Financiëo heeft aan de aldeeling sGravenbage der ZnidholUnd8che IJsvereeniging het recht verleend den toe gang tot het ys op de Bovchvyvera te verbieden zoolang dit in bet belang vat de veilifïheid en den goeden staat van het y wordt noodig geacht Het bestuur doet nu een dringend beroep op de achaat enry ler om de maatregelen die bet ter oitoefening van dat recht zal nemen niet te bemneiiyken en een enkelen dag zeer twyfRlachtig genot op te offeren voor den duurzamen goeden staat der y ibanen op de vyvert Zoo noodig zal tegen overtreders streng worden opgetreden De Westkust werd hierdoor verl st van twee roofzuchtige iovloedryite personen die sedert 2 jaren die streken in onrust hielden De weeriiKesteldheid was droog en warm gedurende de laatste dagen viel er nu en dan een flinke regenbui Den 27n eu 28n October werden lichte aardBohokk n gevoeld die eveneeui te Poeloe Raja 60 Segli werden waargenomen Da gezoodtieidstoentand was gunstiger Het Bemiddelde ziektecijler bedroeg 24 tegen 29 en dat van de beri beri 12 tegen 17 gedurende don vorigen vera antyd Het sterftecyter daarentegen was hooger Wy lezen in de iTorf en StMO indostrie het volgende De jeugdige millinnnair Max L bandj bg genaamd Ie Pftit Siicrier o er wieo zooveel te doen is geweest iu de fransche bladen is an de tjpiis bezweken De suikerfabrikaot Lebandj bad een ver mogen van 200 millioen frank n igelaten en Van Waal R n en tJsel vernemen wy als volgt By de openbare aanbestedingen voor verschillende benoodigde steensoorten te Rotterdam Nyniegen ent is gebleken dat de prgzen van de hardere soorten geleidetgk Verhoogen als een gevolg van d n niet te Directe Si oorwegverblodingen met GUUÜA 18 0 10 64 11 01 11 08 11 16 11 84 8 16 9 08 9 40 10 17 8 40 8 47 8 84 a oi a io 8 87 8 08 8 18 4 8 80 J 6 7 8 7 8 7 48 7 6S 5 1 10 5 11 t it 10 88 8 10 7 47 11 18 40 a ti 7 86 1 Ooudii MoordrHoht NiüUworVMk Jnpollo Kotïerdani 61 lO lS 10 8 10 88 10 48 10 4 tCotU rilatt C wU tieuwwlierk Uuordreolit t 10 11 8 18 7 46 30BDA DÏN BA AC 4oud aOI DA UTKICBT 8 17 4 18 4 47 6 67 68 8 81 10 18 7 10 10 8 8 84 6 06 17 7 18 8 48 10 87 8 60 4 48 6 8 86 f 8 04 f i md 6 86 87 7 66 8 0 8 81 t ud w 6 60 8 64 t VYowdea 6 6 7 08 8 18 Utreohl 18 t 8 t f N t AiMtBrd m 8 06 10 1 10 67 18 48 8 80 11 14 8 87 11 88 8 46 87 10 61 11 46 1 80 S 08 10 18 11 80 4 47 1 68 8 48 O O D I A A U8TEIIDAH 10 01 10 67 18 10 11 06 1 1 18 8 81 4 86 8 81 1 86 8 87 8 14 OoDdl Analardui 0 81 8 7 Nooüiorp üidMbeiidMn n BlelAirük I i wt Uikttdoip Hencke legde aan kram op da baar Graf steen en bek zgn uit bgdragHU van de kameraden van den overledene bekostigd Staten Oenenua Ie Kaki Zitting vaa Vrgdag 27 December 1895 Onder de afwezige leden behoorde de heer Fransen van de Putte dia door ongesteldheid verhinderd is Ingekomen zgn de laatstelgk door de Tweede Kamer aaoKOUOii en begrootiogeo en andere wtttsontwerpen die naar de afdaelingen zgn verzonden welke opnieuw worden saamge iteld De afdeelingeo hebben terstond de urgente ontwerpen onderzocht die heden se balftwee aan de orde igo Men schrijft si Aalten H it 1 beka ld dat bier aan de Dotsche greoH He posten bezet door Duitsche ambtenaren fut wering van den invoer van vee verd ibbald zgn en dat dag en naobt de grenzen ten strtfugste bewaakt worden Ook weet men dat er iedere week in bet caborige Bocholt aangehanlde koeien verkocht worden Niettegenstaande het gevaar dat er voor de smokkelaars aan verbonden is is het hier een publiek geheim dat men voortdoreod beesten tracht binnen te smokkelen ofschoon zg eerst zes nren vso de grenzen vetwgderd in veiligheid zgn De hooge prgsen men kan daar f 40 a f 50 op een goede diaohtige koe meer x maken dau hier geven aanleiding tol de smokkelarg Du geleiders van het ie gebruiken thans voor hunne persoonlgke veiligheid nonden die er op algerieht worden om tgdig de alwezigheid der Priiii ische ambtenaren bekend te maken Sedert hier een halfjaar geleden een smokkelaar is doodgeschoten is er voor zooverte bekend geen enkele meer gesnapt Men meldt uit Enkbnizen van 27 Dec De Zuiderzee io zoo ver het oog reikt ol gs De veerdienst Ëokhuicen Stavoren is gestaakt en alle verdere scheepvaart gestremd In de openbare vergadering van de vereeniging Brnst en Vrgheidc te Haastreebt hield de beer A Bruiuiog van Kro i m mie eene zeer uitgewerkte rede over bet verband tosseben godsdienst en zedeiykbeid Met 1 Januari a s treedt te Dordrecht da volgende loontabel in werking voor een steenhouwer 19 cent voor een timmerman eo ean uid vanrwerker 18 cent voor eo amid baok werker een metselaar een stukadoor een SC ildjr en een behanger 17 cent en voor een opperman en een polgvter 14 cent per nur E n loodgieter ontvangt f 12 per week winter en zomer Dete regeliog vindt soowel bg patroons als by werklieden over t algemsea toejuiching BiiltenlaDdscli Uverzicbt De koningsgezinden van alle lauden kunnen voor het nut hunner beginselen een beroep doen op het talegram van den prins van Wales eu don hertog van York aan de World het demosratisehe blad van New York om te bewgzen welken goedeo invloed vorstelgke personen kunnen oefenen als zij het gezag van hnnuen rang in de weegschaal werpt n Men mag lord Éosebery tyn of Gladstone teuten ban getuigenis ten bate van den vrede tuaschen Engeland en Amerika wordt door da bladen van ongelgk minder gewicht geacht dau d it van den zOon en den kleinzoon der Entielsche koniuKiP Inderdaad schynt het van deze prinsen goed gezien dat z het niet beneden zich g acbt hebben aan eene krant hunne medewerking te verleenen al hebben ag door den partioolieren secr tari8 van den prins van Wales ban antwoord laten seinen en van de r ering zonder wier oorkcntii ï d kroonprins m dif het October TUd vao Grfcenwlcb 8 48 8 61 67 11 18 t 10 04 ir f 10 11 n 10 18 r 8 08 8 10 10 87 11 80 6 81 17 8 06 48 V 6 87 61 t 6 84 68 w 41 f 6 61 47 8 W 10 08 7 68 8 887 6 8 08 8 18 8 88 8 68 8 48 4 80 4 08 9 41 11 10 7 45 8 49 ► 8 18 7 40 4 40 na hem zgn zat wel niet ban naam aan het vredeswerk vin de World zeilen geleend hebben dat zg er hare oedkebring aan gehecht heeft Wsnï de World moge Gladstone meer dan een aantal aodere mannen bg elkaar en meer zelfs dan do regeering het kort begrip den vertegenw ordifjer ao het Engelscbe volk genoemd hebben door deze twje prinnn beeft als ware bH officieel dat olk agn verlangen om vrede te houden uitgesproken iSeititn is door de keizerlgke troep n ingenomen meldt een telegram uit Konstantincpel Wat dat zeggen wil ban het best blgken uit de volgende mededeelingen van de Vos8 Ztg c De gevangenneming en de daarop gevolgde moord van het garnizoen te Zeitnn door de Armeniërs is een der grootste luisdadvn die door de verbitterde bevolking begaan vgn Maahet is nog minder te billgken dat de sultan daarop het hevel gaf Zeitun te belegeren en in te nemen eo alle daar aanwerige Armeniërs te vernietigen Bet was weken laug mogelgk geweest het Tnrksche garnizoen te redden daar de opstandelingen de troepen als ggzel ar beschouwden om wellicht eeu genadig vonnis te verkrggeo Door enkele beethoofden werd een opstootje verwekt w arbg de kazerne overrompeld werd eo de troeppu vermoord met aitzouderiog van enkele officieren Een oaderzoek naar de aohnldigen zou te lang duren en wellicht geen refultaat opleve ren meent men te Konstantii Opol daamai wordt nu bevel gegeven de gehe le stad tf Terwoefteu en de inwoner voor zoover het Christenen zgn zonder onderscheid te doode i Dat plio is ten uitvoer gebracht Zeitun is iojtenomen Over eenige w k tt vernemeu wg wel uit particuli re brrtbten at geeu levend wezen meer ia overgebleven Op Ouba moet we r r oherp gt vocbten zgn Het was bekeud dat Maximo Gi meT de houtd aanvoerder vao de opatandehnuen met eene talriike legermacht ia de provincie Matanza wal doorgedrongen Dei e pro iticie grogi a in de urovincie Havana waarin de booldstad der kolonie is gelegen Vun laar dat maarscholk Martinez Campos de opperbevelhebber zxti oomiddellgk naar Colon be af ten einde iezo poging der Cubanen om een aanval te an Bavvna te beproeven te verydelen De Cubanen die volgeus hun gewoonte in kleine benden verdeeld den giierilU oorlog voerden poogden de stelling van Martinez Campos om te trekken De onda vechtirene ranl liet zich echter niet verschalkec en wist de hoofdmacht der Cubanen tot een beslis end gevecht te dwingen in de oabybeid van Matanzu Gelgk dooi aana bet geval is behinideu de Spaansche troepen de overhand zg hadd n slechts geringe verhezen de opstandelingen lieten 700 man dooden en gewonden achter Dit zegt tenminste bet officiee e bericht Maar de Fransche Temps c denkt dat er weer sterk overdreven wordt Hoe t zij de toestand voor d Spau aarden blgtt er niet minder hacheiyk om ainda de opstand zich zoo geducht heeft uitgebreid In de provincie San tiago de Cuba in den uitersten Oosthoek an het eiland begonnen heeft hg zich allengs naar het Westen voortbewogeu zoodat thans nog slechts de twee westelgke provinciën Havana en Pinar del Ria vry zijn Een kaartje door de Frankf Ztg gegeven vertoont vgf zesden van het ei and gestreept aandaidende de provinciën over welke de opHand zich heeft uitgebreid iKn slechts een zede wit Dat wil niet zeggen dat de rebellen in die streken volkomen meester zgn want overal zgo de hoofdplaatsen nog door de Spanjaarden bezet maar in die provinciëo trekken hnn benden van het gebergte uit brandschatten de planter maken zich van de proviand trainen meester vernielen de spoorweKou eo wachten d Spaansche troepeoafd eel innen in hinderlagen op ledere suikeren tabaksplantage in die landdeelen heeft btscheroiiug noodig en daar er meestal niet meer dan eeu tien nf twintig man voor afgezonderd kui Oen worden zgn deze in vele gevallen de slachtoffers van de rebellen die de plantages des nachts aanvallen Geen wonder dos dat men ook te Madrid den toestand ernstig inziet al ia tiet maarschalk Martinez Campos voorloopig gelokt den maravh van Maximo Gomez tegen Havana te sloitfn Bg het Huis Tan afgevaardigden te Waabinirtoo is eene resototie ingediend strekkend om het Huis eo den Senaat gpmeenschappelgk een gelgkhiidend beslnit te doen nemen in dezen zin dat de President der Kepubliek gemachtigd wordt eene conferentie bjieen te roepen van alle natiën die grondgebied bezit en in Amerika ten einde de geschillen over grensregelionen te beslechten Die conrerentie zoa in 1896 te Washington worden gebonden Gunstig Uiden de tgdingen welke de Italiaansche regeering laat bekend maken over den toestand in de kolonie Erythraea De Iialiaanscke troepen in het kamp te Adigrati aldus wordt uit Ma sowab aan de Ageocia Stefanic gemeld vierden daar het Kerstfeest in de beste stemming Oodanki de koude welke s nachts heerseht Iaat de geiondbeid en de opfrewektheid der soldaten niets te wenseben In den gehoelen omtrek blijfk allti rustig Volgens de berichten der verspieders die nit Dodo zgn gekomen 7gn de bevelhebbers der troepen van koninn Menelik niet voornemens een aanval tegen Makullé te wagen c Intns oben b gft Rus Makenntu het bekende opperhoofd dat majoor TosbUih koloune bg Amba Alaghi aanviel met zgoe troepen inde nabyheid van Mukallé Zgn legi rkamp i nu npgestatien op our afstand van bet fort bg Makalló O er de onlangs ee r beproefde poi ingen tol het aauknoopen van vredasnnderhandelingen tn schfu Rus MnkDun n en majoor Galliano verueemt men nÏHs meer De Italianen zullen zich zeker niei ten tweeden malu daardoor laten veri chalken maar tot den aanval overgaan zoodra de uit Ratine gezonden ver tterkingen ter bestemder plaatst gn aaogekomi n Buitengewoon Oroote Collectie WINIEESANBSCIOENEN A van OS Ai March Tulllear Kleiweg E 73 GOUDA Beurs van iLinsterdam Votkra slotkn 9 V 93 10 ino 77 81 82 81 U U 23 24 63 96 961 96 103 lOS f 8 71 17 19 18 ItfV 1 2 85 91 86 sav 99 7V 62 730 67 Vl lOlVt 691 100 202 140 76V 77 1 V 100 140 97 807 109 193 162 IMl Vl 617 filVs 160 98V 60 62 7 i 102 100 99 101 148 1 6 12 is lOb Vl 44 46 101 11 IS g Vk 15 27 DBCEMBER Votkr NiDulAND CeriNod W S dito dilo dilo 8 dito dito dito 3 HONSAI Obl Qoudl 881 M 4 lTiu Imohrgvmg lBM 81 5 Ü03TENE Old in papiiT 186S 6 duo ÏD zilver iKtiH 5 PoKTUOAL OSlli met coupon U dito ticlcet 3 HiisLiss Ulil Bioneiil I89t 4 dito Ueoiina 184U 4 dito inj Rütti 1S89 4 dilü bi Hope mtt m 4 ditoingoud leen 1888 li dito dito duo 1884 i SPANjl Perpet sotiuld 1881 4 TyiKIU Gepr Conv leen 18SI0 4 Goc leeiiing nurie D Gep looiiin Bene U Zniu A FH tt p y obl 18B3 B Mmico Obl Buit 8oh 1890 6 ViimzDm i Obl 4 onbop 1 84I Vmstbeuah Obliftatiea 1886 3 Slorr Di i Sled leen 1894 i N D N k i Handel and Arendsb Tsb Mij Certi oaten Dea Masleehappij dito Arab Hypotboekb pandbr 4 UulL Mij der Voratenl aand i Gr llynotheekb paiidhr 3 ij tfederlandaohe baok aand fed Handetmaa b dito N W il Pao Hyp b pandbr 5 Rott Hypotheekb pandbr SV Utr Hypotheekb dito S O08TBKE OoBt HooK bank aand Hnsl Hypotheekbank pandb 4 1 Maiir L O Pr Lien eert 6 SüD Holl IJ Spoor Mij aand l Mij lot Expl T St Spw aand Ned Ind Bpoorweftm aatid Ned Zuid Afrik Spm aand 6 dito dito ditolH91 dito lTAl lE Spoorwl 1887 89 A Kobl 3 Zuid llal Spwmij A H obl S Polen Warsrhau Weenen aand 4 Rdsl Gr SuM Spw Mij obl 4 Baltiaohe dito aand PastowB dito aand 5 wanK DoDibr dito aand G iCunk Cb Azow gp kap obl 4 dito dito obliff 4 AillEn i Cent Par Sp Mij obl 6 CWc It North W pr 0 1 aaud dito dito Win 8t Peter obl 7 Denver t Rio Gr Spm eert v a Utinou Central obl in goud i Louis Si Na bvillnCert v aand Mexico N Spw M j leh p o 8 Uiaa Kanaaa v 4 pet praf aand N ïork Ontario It Wu t aand dito Penn Ohio oblin 6 j 108 j Oregon Calif Ie hvp in oud B 76 St Paul Minn k Manil obl 7 j 10 Un Pac Hoofdliin obliK 8 1 ini i 222 184 1 7V 106 100 1110 117 120 168 8IV4 113 121 dito duo Line Col Ie hyp O i SO i Canada Can South Cert v aand 50 7lll C Eallv fc Nav Ie h d e O 13 Amaterd OmnihuB My aand Rotterd TramwenMaata aand NlD Stad Amaterdam aand 3 Stad Roilerdam aand 8 Bewii Stad Antwerpenl887 2 Sud BruBsel 1886 S i HoNO Theist Begulll Geaellach 4 OoiTniR Staataleening 1860 6 K K Ooit B Cr 1880 3 SPAKJI Stad Madrid 8 1868 N D V p Bei Hyp Spobl oert POsa EiR i jEisr Helftahaven E Boer Ooada J Qronws N H de JonK Londen De Directeur van bet Postkantoor VORSTER BurgerlUken Stand GEBOREN 24 Dec Hnibert ouders J Hejj en K Kraan 26 Martinu Jnhauoes oudere G L Bummer en L C G Spe Piet r ouden G de Grauw en G an t Wout 27 Pirturnolia O ider L van der Bijl en P Deelen Reb C0 ouders J Tuiloo en R Wildschut Dirk onilera B J nD der Bree en 1 vim d T Hridi o ÜVEKLHDE N 25 D c W van Rij yi 2 ra 27 C P Vla 2 w GEHUWD 27 Der J van den Ring en J H ao der Kind Uaastreoht GEBOREN Corii lii oudew F van der Kleji en M Sternbergen OVERLEDEN iM O Harreb o ë 54 j ONDERTROUWD 0 de Paler en P M SIingfrlHod a VKRTBNTIIÏlv Hedun overleed na een langdurig lijden onze innig geliefde Ëchtgenooteeu Moeder MAGDALENA CATHARLNA HARREBOMÉË in deu ouderdom van 54 jaar Uit aller naam J C MULLER rtaaltrecht 24 Deo 1895 IJSCLUB VBOEWAARTS UerganibachU lüilljMI OP DB nieuw ingerichte IJsbaan nabij het Dorp Aangifte te IS ure Prijzsnin geld f 30 f 15 en f 5 Terstond AGENTtN gevraagd iD iedere Pla ts Vast Salaris eo hooffe cominiaaie zonder opoffering van momeQteula bezigheid of verlating woonplaats Speciale kennis niet rereischt ARN MAN Co 179 Strand Londev aRANDS MAOA INS DU Frintemps NO UVEAUT ÉS WU rerioeken de Dames die ons gelllo treerd mode album voor bet Wtntept W zoen nocb niet ontvangen hebben dUt te willen aanvrafïen aan RM JULESJtLUZOTaC p rii Hetzelve wordt dan omgaand gratie en franco toegezonden Co Rac fin Bois t X 40 d LUar D OOONAO FIN BOI8 n d Sedcti Anonyme I wordt iT i vard in varaeg ds bemuida fl ah9n vm 6 Liter Inhoud TOortl ii yua hst ttnt ij Dr P VAN HAHSL ROOS Pio m ch Ét t 130 DluiiltUBd TtfkriJgbMx bU H J V WANKU J MELKEBT üosthavftn Bestellingen van af 25 franci ttIJ van alle Itosv n aan huia met 5 V verhooginfr RéSipéiiltisMaBr ts RszinduI N 8 r AUerwege bekroond m e Ëere Diploma s Gouden en ZiWeren Vedaille benevens Fere Diploma Gouden Medaille en certificate of Award of the World s Hygienic Exposition Chicago 1893 is het WVri lJbcroeind Druiven Uursl lloni Exlracl MELIANTHE UlT Dl Machinale Fabrtek UE B0NI0BL0EM TAM II i van Schaili Co gevestigd te a Gravenhrtf e Ge n middel is ot kan worden uitgevonden welke de Mehanthe overtreft het is ONlItUiUVEPHLiJK het beste middel ter wereld hetgeen de vele en verschilleudü bekroningen getuigt Het verzacht en geneest OiV Al ƒ £ WK de streugste hoest en verouderde borstkwale i Oadniyk na het gebraik der MKLIANTHti doet lich de weldadige invloed gelden Het groote debhat en de vele attesten aan de Mr LiANTHE be wezen zgn de overtuiging dnt har uitnemende en genez nde eigenitchappen op prgs worden gHsteld De MELIANTHE is verpakt in flacons van 4U ets 70 ets en ƒ 1 met ge bruiksaanwiJKing voorzien vao ons Han delfltiierk gedeponeerd a d Hecbtbank te f iravenhage Wr Verkrijgbaar bij F H A WOLFF Drogist Markt Gouda E H TIN MILD VeeraUl B 126 te Gouda A BOUMAN Moordmht J C RATELAND Boicop B T WIJK Ou ifl o r Met d 0UDEJAAR8 AV0ND Versche Wafels Wed SIBBES Gouwe FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ Cheuiischw WasscheriJ TAtl II OPPËMIEIllElt 19 Krufuhadé Rotterdam Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Boofddepdt voor UOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomeu en verven van a Im Heeren en Üamesgatderobeu alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoom n van ► plnche manteis voeren bont enz Gordgnen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of aeverfu worden onschadelgk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zgn de prijzen 25 gedaald Te stoomen go deren als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in êne wetk BrmaAVÏNKEL C jiii S w l KOM KI IJkl r SnumWMViMU n CllIiH1IS HK WAïiM HI R1J Ageotunr bü de Firma Wed HOSIi lf eGiMiria éO Het bette onichadelykate en g maklcelykste poetsmiddelvoorHeern en vooral dames en Kindersctioenwark ia de Appretuur vaD C M Muller It Ce Berlin Beulh Str 14 Menlett t ocd op naam en fabriektmerk Virkryikur by Haar WInktllari In ickoenwerk lalMterlMi rflieryiR int eni amsratl Difet ty W Sirtanaaa AraWn