Goudsche Courant, maandag 30 december 1895

348te Jaargang Dinsdag 31 December J895 No 685S W t mvrruviii lijf ii lil lit Rlwauiatiek Lendenpooen kortom zFl Anter PainExpeller Vei mengt Uwe Koffie voor de helft met SATHASEim S KNEIFF ÏALS KOPHE gij bespaart 3S centen per pond Wat is met bet listt mn uu te wenden tegeu IJi lAnker PainlxpeHer Wftt ftsada in ieder haiagezm f Anker Pain Expellep Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVËRTENTIEN worden geplaatst van regeh k 60 Centen iede regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot I uur des midd De Uitgave deeer Courant geschiedt d a g e 1 ij k met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs jer drie maanden ia 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F CENTEN itÖ = J PDIKE O DDE m SCHIEDAMMER GENEVER NtaHTGAP Tot rder heritel myner gezocjfaeid ia mg door degeaeeskaodigen een badkaor Toorgeschrereu in eea aan ona land nsbarige badplaats Gedurende myne afwezigheid znlten m n KaotoorendeMken worden WAARGENOMEN door den ISTotaris J KOEMAN die daartoe dagelyks ten mynen Kantore zal aanwezig zyn terwgl fay ook belaat is met de bewaring van myn archief e G FORTDUN DR006LEEVER NoTABia Gouda 27 December 1895 Openlsare Aanlsegteding B0RGEMEE8TBR en WETHOIJDEBS lan Oouda zullen DINSDAG den 31 DECEMBER 1895 dea namiddags ten Aal ticee ure by tntchrIJCing op bet Raadhuis ald iar i anbestedenr Da levering van de ten dienste der Qemeente Qouda gedurende bet jaar 1896 beuoodigde materialen all Perceel 1 Houtwaren 2 Ijzerwerk 8 SpUkers en lichte IJzerwaren 4 Koper Lood Zink en Soldeer B Verfwaren en Ofas 8 Teer 7 Kalk 8 Qrind 8 Zand 10 lOOOOBen Ahin kelen 14 16 deml retaillés 11 25000 VeobtBcbe straatklinkers Waalvorm H 2 25000 Veohtsobe straatklinkers Vech vorm 13 76000 Blauwe IJselstraat kllnkers 14 30000 IJsslmetSelplavl De monsters der perceelen 8 14 yn aau de Stadstiranierwerf te bezichtignn By de inscbryTingeu voor de Keien en de Steenen moeten drie stuks gewaarmerkte Steenen worden ingezonden Inlichtingen worden gegeven door den Ge meenteBouwmeester 4 De Insohrjjïingabiljetten moeten voor ieder perceel afzonderlijk op zegel geschreven duor den aannemer en zgue beiile borgen eigenhandig geteekend deu SOen DFCEMBER 1895 voor des namiddags vyf ure ter GemeenteSecretarie bezorgd zyn T van Eijk TTE E H TJ I S 3D van TIBSVEWEG naar OOSTHAVEN B 43 6000 8tuk8 uit d fallieta mtaia fijner der earit buitsnUadtoha fabrieken nvcr gcnomena loogenaaniile r Paarden Dekens 1 nioelëb teeen deo apotpnjH rnn fl 2 75 per Rtuk wdrden mtverkocht DiZfl dJklce onilljlbar dektna iljn zoo warm ais een pata oa 140 X IdO cm grout Am gehacle paard bedekkend ni t wol li naaid eo S breede iitreoi en voortn een kleine part witte woUene SlaapDekcn groot 140X190 om wfgeiw rer kiiiM leohta door Taklui bemerk Hrpj imitt n in liet weefsei aaDgeboden d fl 3 60 per btuU KoBtea aadera het inlilx le nflT ÜuidelUk ttMohnrpii be l tMii cn worjpi M tant de Toarruul iirekr Iprpji ioes n ll i van hst badiAf of vaéM ivinboiin priitiip B Hnrvrltz Maaatrlolit Groote Staat 3i Biuda Sselpsradrut van Busuun k Zoos Pm 60 oeat 76 oeiit en f i s de o cli Voorbanden in de meeste Apotlieken en bg f Art ffiobter k Co te Botlerdam L Te Gonda bö A WOLFF Markt A 144b en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt Haarlenimer Staalwater BM TANDARTS E CASSÜTO C3 OTJDA is 1 Januari HIETTECOUSULTEEEEN Jiamea Mode ArtWeleti en Qarneeriitgen iNAALSrCRS hLEEUn4hl U il 0lJlt ITIJttG l Ruime Keuze in PELTERIJEN M KoQsen Handacboeoen Foularda Corset Blousen Tricota Ooderiyfjes Boezelaara Doeken Harets enz enz btkaud laijeprijzen soliede hcahteika WESTLAINDSCHE HYPOTHEEKBANK gevestigd te sOravenhage verstrekt Gelden op M Hypotheek en verkoopt Pandbrleeen van looo 500 100 eu 50 toliclitin on tan kiinture der Bank en bg de Beeren Monlijn é Co rJ HOOFT ORAAFLAND De Directie j j 4 erpek8 RQIJAAKD J F Cl IJPERS 1 Westeindc 37 Dpn Haag IA 0 S Slciiiiiiiiii Verliureo Repareeren Buttenlandache P IA M O a uit de eerste fabrieken in ruime Amerikaanache HARMONIUMS door directe iraportaiie tegen ZUER LiAGK prjizen Inruilen van beapeelde Piano s Ageiii voor Uouda cd üiiisireken KUIWEO De I rlj8 van 300 000 Mark vi voor twee trekJHngen der Hertogelijk Brunswijksche Staats Loterij in myne Collectie bij de laatste trekking kon ik weder tairgke pryzen aan mgne spelers uitbetalen Uy deze aaoboudende prysmnningeu noodig ik uit tot deelneming aan de nu beginnende lüO LOTËtilJ lOOOOO LOTEN verdeeld in 6 trekkingen SOOOO PRIJZEN 600 000 11 Prijzen it M 15 000 300 000 2 jj 12 000 200 000 22 10 001 100 000 2 8 000 70 000 3 0 000 60 000 05 5 000 50 000 2 4 000 40 000 100 S ono 30 000 211 2 000 24 000 623 1 000 20 000 1048 H 500 etc 1 Prijs van eventueel M 600 000 pec 1 1 n 1 1 5 te zamen 10 Uillioen 545 000 Mark in Qoud Voor alle trekkingen kost een Kwart l ot Mark 33 half en eel naar evenredigheid Voor de Eerste Trekking op 9 en lO JM Ê AttM iSOO verkoop ik tegen I inzending van het bedrij in geld of poawisael ëlechttt oriyineeie loten ACHTSTE KWART HALVE HEELB Fl 1 05 f 3 35 f 6 50 f 13 Officieel plan eu Trekkingaiyacea gratig Prompte uitbetaling iM yiecii lier 117 rtDAni Bmiiswijksclie StHiils Loterij WW H l ll P BOEK EIJ STEENDRÏÏKWERK in groote vertcheldenkeM Rouwkaarten en Rouwpost met Portefeuille Sluiting IfJenus yVofa s Kwitatitiën Vetvri Papier voor H BI Winkeliers enz enr SPOEEIGE AFLEVEEING NETTE BEWEEEHfa A BRIi KMAi Zi Een ware Schat voor de ongelokkige alachtoffera der Zelfbevlekkipg Onanie en geheime uitspattingen ia het beroemde werk z Dr Retau s Verkrynbaar bij PEETER8 Jz Als bewga vaa echtheid ia uaohet od kurk steeds voorzien van den tiaain der Firma P HOPPE ELFBFAVAIUl G Hollandache uiigave met 27 afb Prtja 2 galden Ieder die aan de verschrikkelpe gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het leEen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlijks duizend van een zekeren dood Te verkrygen hg hetVerUga Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels ea in Ikeu boekbuidel in Holland VAN L0MME STE N S INKT 1 is proJlonflerVindelijk de Bt l E en volkom eT bNSCHftDFLIJK oPf LbOOPN HO l AMP Het nummer der Goudsche Courant van Woensdag 1 Januari wordt niet Dinsdagavond uitgegeven maar in den morgen van Woensdag BINNENLAND GO€DA 30 December 1895 Op de jaarlflkache opvoering van de Koninklgke Woziekicbool te s Gravenhage werd Zaterdagavond e a £ iDd getaiti cliriU uitgereikt voor piano vool aït iooU floit theorie enz aan oüzso atadgenoot den heer A H Beaaekamp Zaterdag namiddag is door directeuren der Madtschsppö voor werlrmaoswoning Feyeuoord te Rottfrdam aanbeateed Het houweo van 96 werkmanswoningen op een terrein gelegen aan en tuasefaen de Stampioen en Steven Hoogcodgkstraat De volgende biljetten kwamen o a in Nederlandoche Aapnemiog maatachappy alhier i 113 744 A de Jong Atn te Ouderkerk a d IJael f 114 501 3 J nuiim f 138 284 J H de Wilde 138 443 beiden alhier Laagste inacbrgving f 102 731 Zaterdagavond had in de zaal Kao8tmin der Sociëteit Ous Genoegen c alhier de wedatrgd in het voordragen plaats uitKeschrert D door den Bood van O od On derofficie ren afd Qoada bü galegenbeid van haar drip jarig bestaan Ëenige daffies en beerm hadden zicb welwillend beschikbaar geateld eenige zan nommers ten gehoore te brengen terw l door een kinderkoor aeo Welkomst cantate door den Voorzitter der afd den beer M G van Frankenhoysen gedicht en door den beef Joh G Areata op moziek gezet ward gezongen Voor den wedstryd die in twee afdeeüngen zou plaats hebben waren voor iedere afdeeling twee medaitlea beschikbaar geateld doch geen der voordragers mocht meer dan eeoe medaille behalen Door de Commissie werd later hier nog aan toegevoegd oor iedere aid een diploma Een groot aantal geinirodoceerden warea opgekomen om van dezen nag zoo zelden voorkbmendan wedatrgd getoigen te zgn Zooala wg reeds troeger hebheo medesedpeld FEViLLETOI 10 Waarom i jt gg van avond tooh zoo boos Ik ban aiet boos naar ik ben bedroefd Hija leven is tegenwoordig een langen benauwden droom Er zgn oogenblikkes dat ik aan uwe liefde twijfel Zy ferdi ude dit niet en Adelaide Brrel zsr hen Terwijtend sati en bg zag bg het mssnlicht dat ar tranen ia hare oogen stonden Hg stameldeeenige berouwvolle woorden boog ich over haar heen eu drukte een kus op hare lippen Karensbird dacfaï in zgn schmlhoek dat zg eer een klapdan een kus verdiende Nu kon Baveosbird voor het oogenblik niets verstaan P sg stonden naast elkander op de hoogte en asgen naar de zee Eensklaps sobeeu freule Adelaide onmatig ts worden zij keerde zich om en wilde naar bnis gase Neen schrijf mg niet zeide zg toen Bavenabird ben weder kon verstaan wg moeten dat niet wsgSD Ik ben niet zeker genoeg van Sophie omhaar brieQea toe te durven vertrouwen eg is hsteens met dien laelgkea knecht van Harry die soozwart slet als zijn naam Het ia sohaodttlgk dat gg niet meer zoo als vroeger den vrgen toegang tot het kastett hebt gg bsbt Veljjk dat iederfsn er u net zekere koelheid beje waren lot juryleden gekozen de bh T G G Vaiette D Hnyter eo H J W Hober In de eerste afdeeling rnst traden op 13 mededingers Het waa voorwaar voor de jury geen gpmakkelyke taak eene beslisaing te nemen daar veracnittende beeren die reeds meermalen met uiedailtes waren bekroond elkander de zega zonden betwisten De late pry Tergald zilveren medaille werd toegekend aau den heer H A Westbroek van Stolwgk met de voordracht De twee Broeders voor Bommel De 2de prtjg zilveren medaille werd behaald door den heer A J H Verbon Jr uit Utrecht met de voordrucbt De Schipbreukelingen terwgl een diplftma werd toegekend aan den b er Joh G Arentz van Gouda met du voordracht D8 Redding In de tweede afdeeliog luim traden op 11 mededingers De Iste prijs verguld zilveren medaille werd bebeald door den beer Ant L Akkerhoi vsu Delft met de voordracht De Herder Vogelaar De tweede prga zilveren jiedaille werd behaald door den heer M Dauvilher Jr uit Utrecht met de voordracht Een Vlaam ch Binnenhuisje De derde prg een diploma werd uitgereikt aan den beer A Diamant van Schoonhoven met de voordracht De Zelfmoordenaar De voorzitter der Jury de heer T G G VaUtte reikte aan de verschillende bekroouden de behaalde prgzen ait waarna de heer M G van FrankenhiiysaO voorzitter van de atd G inda niet allnsn de damf en beeren die dien avond badden belpen opluisteren door bet zingen van eeuige zangnunim TS mnar ook heeren leden der Jury tiarteiyk dank bracht Toor de bewezen diensten waardoor deze feestavond zoo goed waa genlaagd De beer Joh G Arentz waa oog eene aangenime verrassing toegedacht hg was namnlyk op eene algemeentt vergad ring tot eerelid der afdeeting gekozen welke onderscheiding hem nu op de borst wnrd gebeebt Niett9iienstaande de voordrachten heel wat tyd hadden gevorderd werd spoedig de Kaal opgeruimd en bad een geanimeerd bal plaats dat tot vroeg in den morden duurde Wy weuftchen de afd Gouda van den Bnnd van OudOiiderofficieren geluk met het behaalde succes en gelooven dat met rdere vereenigingen hun voorbeeld tot het orgiiniseereo an een wedstryd in bet voordragen wel zallen gaan navolgen Men meldt ait a Gravenhage Zaterdagoclitand ten half zeven sloegen plotleling de vlammen uit in de in de Brouwersstraat gevestigde Haa fsche atoelenfabriek toe geut Maar nu moet ik wssrlgk gaau Herbert verbeeld u dat taats eeus wakker word ea natdekta dat ik hier was I Dan zou er heel wat te doen i a I En welk kwaad zou daar nog m staken sot roordde Herbert Uaao met kwalijk verbeten woedf Ik hoop dal gg hisr even voilig mat mij zgt als tehuis met baar Maar g weet immers antwoordde zg lachend dat gg juist de laatste persoon zijt io wiens geielschap zij mg gaarne ziet zg zou denken dat wij verraad tegen Harry pleegden Is OectHa vertrokken Ja SU is rau middag op reis gegaan Gij hebt zulk eene kaast om weg to komen zeldc hij verdrietig En tocb gebeurt het zoo zelden dat gij hier kooit en gij weet dat ik morgooavond verhio derd ben Het ia ook zelden lulk eea mooie avond eo gg Eoudt iiuniera zelf niet begeerea dat ik hier kwam als het duister en vochtig was Neen Herbert voegde zg er bjj laat oas niet door de kapel gaan ik denk daar altijd aan apookfo en ik geloof datgg er eene voorliefde voor hebt Hg lachte en Raveosbird zag hem langzaam vooibg gaan en kon nu bg het helder maanlicht duidelijk hunne gelaatstrekken ondersoh ideD Herbert Dane ging niet ver met haar terug hg waS mogelgk bang om gezien te worden Zg stonden een oogenblik stil en druktea elkander de hand daarna snelde zij over het grasperk heea en bij kwam weder op zijas vroegere plaats tegen den muur terug en zag haar as totdat zjj hst kasteel was blDDengegaao Toen ging bij met haaaliKen tred deo weg aaar Daaesheld op an nu kwam Richard Eavsnsbird ait aga sohuilhook te voorschijn en bleef aJka beboorende hu de firma V i Catz Co te Gooda De brandweer was seer spoedig ter plaatse eu werkte met de stoombraodspuit en 3 kranen van de waterleiding Tegen half 9 was zg den hrand meester Het blussehingswerk gssebiedde ouder leiding van den commandant den heer De Wgs Het drie verdiepingen hooge niagazgn is totaal uitgebrand terwgl de schade zeer aanzienlgk ia daar veel meubelen ter aflevering gereed stonden en aan eene leverantie van stoelen ten dieoito dor marine de laatste band ward gelegd Fabriek eu inveataria zya tegen brandschade verzekerd De oorsaak is oubekeod De meesterknecht bad Vrydagavond de hem voorgeschreven veiligheidsronde gedaan en alles in orde bevonden Men kan zich den schrik van het vry talrjjke personeel voorstellen tuan bet zicb Zaterdagochtend als gewoonlgk naar de fabflek begaf eo voor een brandende massa stoud Het personeel ia nu voorloopig zonder werk De sterke vorat veranderde het van bet geboow afdruipende water allenga in ijakegela hetgeen een eigensardigen aanblik opleverde De meesterknecht die zieb in het brandende gebouw begaf wist de boeken en eeuige papieren van waarde te redden vrïtzen of dooien ziedaar de vriag In twee lagen ga in twee dagen mogeljjk weer weg Zaterdagavond begon d lucbt vreemd te werken Dunne wolken smohen in elkaar tot é u nevel waar de maan een grooteu kring in wierp Of bet zou gaan sneeuwen Ja wezenlyk bet ging sneeuwen niet eel maar juist genoeg om plannen voor ystochtjen te doen mislukken t Heeft Ziiterdiignacht niet gedooid de sneeuw kraakte oo ler de voeten Maar des morgen gisteren uing bet al heel wonderlgk oe Er waren nenschan die met paraptuiea liepen er waren er zelf die ze ophielden tegen dtn regen De straten werden zoo glad dst met zeer voortichtig moeit loopen De IJsclub was natnorlgk open en den geheelen dag drak bezocht Wandelaars en sebaatsenrgflera lag men er bg honderden t Zou moeiiyk zgn uit te msken wie er meer waren Op enkele singels werd ook al gereden zeker ZHJ het lasfije sneeuw voor velen geen beletsel geweest zyn om een toertje ts maken over tochten ea breede slooten Des middagé viel er weer een heel fijne regen en de lacht werd lower Dea avonds kon men hnaxt niet loopen wegens de modder Van dn boomen droop giidoolde rgp bij groote nog eene poos op de hoogte heen ea weder wandeleu om oenigiins van zijno verontwaardiging te bekomen Den volgenden morgsr was het even beerljjk mooi weder als den vongen avond er was alleen iets meer wind Moncton zal in zyn sobik zyn dat er van raor goa meer wmd is merkte kapitein Hany Dane aan toen hij den volgenden morgen mst zgne moeder enfreule Adelaide aan hot oatbiji zat de zonneatrateo vielen sehuins over de tafil heen on het helder witte tafelkleed en blinkend zilver flikkerde in hst schit terer d zonlioht Ue wind is tan morgen gunstig het JBirt zal met eene vaart uitloopen Wanneer zat het aitieilen vroeg Lady Dane Heden avond Gij zijt gisteren avond laat aan boord gebleven Harry niet waar Ja ik geloof dat het over twaalven was toenik buiswaails ketrde Moncton en ik hebhen over den ouden tijd gepraat Hij vflrheiigt zioh om u in zij huis te voiwelkomen Adelaide hij heeft eeno alterliufste woain te Washinirtnn Freule Adelaide wierp haar hoofd in deo nek en er was iets uitdageuda tn haar toon to n zij antwoordde Hot zou wel kunnen gebeuren dat hy dat genoegen rooii smaakte Washington is zoo ver weg kapitein Dane Knpiteiu Dane I herhaalde hg weinig gesticht met den titel Nu dan Harry verbeterde zg op vrieodelljken toon waot Lady Dana zag haar miaaoegd aan als gg a voor dien anderen aoam sebaamt druppels naar bauaden 0 Jnobt stond agaal bewolkt De vont i al iA mi nn dunr geweosi In den stofm acb a Kerstnacht soo verhaalt het Leidsob Db stoomde de sleepboot van de njaatsehappy Bargee met drie pakscbuiteo van Amstardam naar Bodegraven Nang Boslof Areodsveen geraakten omstreeks 10 nnx Iwm dezer pakschoiten door het breken vm den tros uit dea sleep ea konden van wage d haoji aade golven en de duiaterni door de boot met meer bereikt worden Na enen langen hangen atryd tegen het w edende elofflent en de gzige koud werden de vaartuigen eindelgk op den wal gesmakt en moeiten da acht sobapelingea mear dan levend van verkleumdheid inspanning en ttitgeatanen angst aan land kruiptn Op goed getok af bereikten sy doornat an styf bevroren omstreeks II nnr de eerste woningen op de kade welker ait bun senten slaap gewekte bewoners hen liedevol opnamen en boa allen verkwikking aaDgebodeo waarover ig op dat oogeobltk konden bescbtkkan Het gevolg d tZHr ma nar blievende handeling il geweest dat de schipbreokeliogen op het KTsttèest wedsr geheel opgeknapt waren Hnone schuiten z n door eeoigen behulpzame Veeudera van de gevaarlgke plaats op eent veilige reede gebracht Da rechtbank te Rotterdam veroordeelde Zaterdag S O wgokooperskoflcht J de J viMscher eu C V houthandelaar allen te Schoonhoven wegons bfl ehadiging van een werk dienende tot waterkeoring en medepreh ttgbeid daaraan lot gevangeniMStraf Nos 1 eo 2 ieder van jif dagen No 3 van aebt dagen Te verantwoord m hadden zich daarna R H 21 jaar gtaablaier te Kspll a d IJsal J H 33 jaar arbeider en L T 23 jaar arbeider beiden aldaar Zg vi onden den Vi October 1895 te Rotterdsm te zanien en id vereeniging M Visser hebben mishandeld da Ie eo 3e door hem moedwilÜK te trappen de 2e door hem moedwillig te alaao Dien bewoaten avond tegen half elf waren de beklaagden met nog eenige andere lied ii in opgewonden toestand in da herberg van den mishandelde gekomen en na met een zoet Igntje te zgn verwgderd eao half uur later teruggekeerd by welke gelegenheid zy all razenden te keer gingen Toen na de bierhuis houder naar buiten kwam we d bg door de beklaiigden op bovenomsebreven ergarlgke wyie btfjegend De ferate beklaagde beroept licb op zgn Ik aohaam er mij niet voor Adelaide aaide hy bedaard maar ik wordt Aoot u lisver anders aangesproken O hemel luoblto Adelaide terwijl e zloh met een wrevelig gehasr in haar stoul wierp wat kso een i easch hier beneden alles tegsnloopeu I Wat loopt u tegeu F vroeg Lady Dane O alles tante Sophia wss vaa morgen zoo boos en kortaf en het mooie vogeltje dat mgnbeer Leitrir mij gegeven heeft kwgnl Ik vrsea ast hetgaat sterven Toen kapitein Dane na het ontbijt ds kamer verliet kwam zijn bediende Kavansbird naar hem toe en verzocht hem een oogenblik te spreken Zg begaven zich naar da zitkamer van den kapitein een klein vertrek in den toren en sloten de deur Lady Dane liet bet ontbijt egnemen en opende haar gebedenboek om de psalmen voor dien dag te lezen jg was eona vrome vrouw Io den e rsten tijd van baar verbigf op het kasteel htd Adelaide Krrol op verzoek van Ure tante deel genomen aan deze godsdienstoefeningen maar zg deed het met teiceozin en ongeduld zoodat Lwly Daae hsAr to ventoan gaf dal sg het liever moest uitstellen tot dat baar hart er beter toe gestrmd zou zijn De arme Adelaide was zoo slecht opgevoed dal alle godsdieostoefeningan haar verveelden en a ze als tgdverlies beschouwde en Lady Dane was verstaadig genoeg om te begrepen dat men iemand in zulke zaken nooit moet dwiogsn