Goudsche Courant, dinsdag 31 december 1895

Ttrder komt iiet blad op tegen de oHlating vao den beer Domela Nieaweokois als son de wgze daad van koning Willem II in 1848 de rotme grondwetaberzieuiog bniteo zijn ministers om een daad van bangheid zgn geweest Wg gelooveo niet dat er een eerlgk man zat te viudün zgn in we ke partg ook die niet zal erkennen dat koning Willem 11 door deee echte staatsmansdaad uiet heeft gedaan dan opnieaw bet bewgs leveren van de oude traditie der Oranjes bet volk vóor te gaan en anderen in verlichting vóór te zgn c Juist de woorden des koning door deo beer D N aangehaald bewgzen dit de koning zich eene opoffering beaft Ketroost maar daartoe wegens zgn onpartgdtgen zin vrgelgk kon overgaan eu daarvoor dan ook ruiterlgk kon uitkomen Inderdaad is zelden wijzer daad door een vorst b aan en het gaoscbe l ederlandscbe volk dient nog altgd en immer den koning van 1848 er oor dankbaar te zgn dat bg door opoffering vau eigen inzichten Nederland wellicht voor de ellende van een revolutie althans vau onlusten en blijvende ontevredenheid heeft behoed Zulk een waardeeriog kan men echter niet ver vachten van mnnschen die niets dan revolatie prediken ter wille an hun doel met de geschiedenis het zoo naow niet nemen on voegen g er bg zich voortdurend schuldig maken aan eene eensgdigbeid die totonrechtvairdiffhoid leidt De krggsraad te Leeuwarden heeft den sergeant V d W van het Ie reg infanterie te AsRen die zooals is gemeld zonder verlof gedurende vier weken vgn garnizoen verlaten ea in bet boitenland rondgezworven heeft veroordeeld tot degradatie en drie maanden detentie Volgens een telegram van LInyd ia bet Engelscbe stoomschip Peare van Galatz naar Liverpool in aanvaring geweest met het Nedelandscbe stoomschip 3alak van Rotterdam naar Java De s Peace is gezonken terwgl da Salakc met av3rg te Liverpool ia binneugeloopen De bemanning van de Peace i is gered Uit Wgk bg Benadeo wordt gemeld Een 24 jarige zoon van deo veehnnder C 8 alhier kreeg verloden week bg bet slachten eener koe eene kleine wonde iu den arm Enkele Magen daarna zwol de arm op en de ontboden geneesheer constateerde bloed ver iftifling en achtte een operatie noodig Na deze in het ziekenhuis te Utrecht ondergaan te hebben ward d toeataud van den patient erger eo is hg Woensdag overleden Bet adres van de Scbeveniogsche schippers in zake de visscbersbaveo zal door een commissie uit bon midden bestaande uit C Jol J Weaterduin Sr J Westerduin Jr C Weaterdnio C Den Dolk en Nic De Jong aan den minister van Waterstaat worden aangeboden Het gisteren te Schiedam van Braila aangekomen stoumschip Webster kapt C Underwood geladen met ruim 2200 last granen voor Schiedam eo Rotterdam ia bet grootste stoomschip dat tot heden aldaar is aangekomen het bad geladen een diepgang van 72 decimeter S C f houdens de aUemeeSe bg de Nederlaodacbe apoorwegen geldende bepalingen dat voor kinderen beneden 3 jaren mit9 op den echoot hunner geleiders plaata nemende feeën vracht hebdott te worden betaald en dat voor kindt ren boven da 10 jaren de volle vrachtprga is verschuldigd heeracht er bg de spoorwegen omtreut de overige voor het vervoer van kinderen in locaal verkeer gestelde bepaliognD zeer weinig overeenstemming en heeft de H IJ S M daarvoor een geheel ander stelsel aangenomen dan de S S en de N C S Mgen liiteriilenst 1895 1896 OODDI XOTTIIDIM ll Oa li 1 84 8 81 I li 8 t 8 18 48 Directe SpiKirweRVcrblDëlngeo met GüUUA 00 40 1 44 li 7 t OTTIRDAM 51 W l W 10 88 10 48 10 4 7 48 8 07 flbllDi DEN H4 Go U 7 80 8 88 0 87 10 80 10 80 18 1 18 88 1 87 8 86 lle M 7 48 8 47 ♦ Z iqi 7 8 8 56 U I 1 Ifillil 4 0 6 4 l j 5 Ï6 6 J77 44 8 81 10 88 11 46 O I D A U TUCHT 0 10 1 10 67 18 48 8 80 11 14 8 87 11 88 8 4 8 87 10 81 11 46 1 80 8 08 BOUD A A 8 T f l DAM 10 01 lO el 1810 11 06 1 1 18 9 8 11A8 Cr Ko orp WÖ i ï VM i k K Uw H k d droDkeoscbap de iMÏde anderen oDtkenoen hardaehki Dp feitoD Tolkomeo bewexea achtende reqoireerde hot Ü M Ter oordeel ing tot twee maanden geTangenisAtraf tegen elk der beklaagden De krygiraad te lÖravenhage heeft uitfie maakt dat weigering om aan de order ruo ecD meerdere ts gehoorzamen alleen dè n aia strafbare innabordinatie te besehoav n ii wanneer die order op een mihtair dieofltverricbtiog betrekking hefft Op dien grond werd de loUaat t d M fan het d pot van discipline die bjj berbalÏDg geweigerd had zich morgens het gezicht te wasacben bof wel dal bij reglement op den inwendigeo dienst vai het depot wae ToorgeacbreTen eo beta door ayo sape riearen werd gelatt rrjigenproken Dr garoizoAnacommatidaot te Vliumgeu had hem wegen ÏDiDbordioatie aangeklaagd doch de krygaraad OTerwoog dat men bier met geen militaire dieDitverrichtiog maar met en maatregel rao reinheid te doen had en dat de klaaniaan door aan den gegeven 4ast oiet te voldoen ziob stecbti aan een diaciplinair verfrrgp bad vbuldig gemaakt Dienvolgena werd de beklaagde naar dan korpa chef verwewn ter diicip inaire corraatie Het Hoog Militair GerecbUbof heeft dete bealisiiag van deu krygnraad bevestigd Men verwacht dat hierdoor de vele da genaamde dienstweigefingpn te Vliesingen voortaan ait een ander gexichtapoot zallen worden beeehoQwd Voor de rechtbank te Amiterdam had tich Zaterdag te verantwoorden Joh Donker ood 28 janr geboren te Loosdrecbt kellner wonende te Amaterdam voorlonpig aangehouden Hem wordt tenlaEitettelegd dat hij op 10 September jl Catharina van S tonder den wil barer oader doch met bare toestemming heeft gesebaakt met bestemming naar Amerika waarheen hg haar den Uden Septumber uit Botterdam verder heeft weggeroerd met het oogmerk om cieh haar bezit in of bnitnn ecbl te Terzeknren Voorts dat hg op 10 S pt optetteliik aan Catharina vao S do gelegenheid heeft vprscbaft diefstal te plegen vaneenkiatje tnet bankpapier en geld ten hoize van har ouders eo te bannen nadpele ten eiodeaithet te ODtvrenmden geld bno voorgenomen overtocht te bekostigen Te voren had hg om zün meifije hft plegen van den diefstal gemakkelgk te maken met baar afgesproken dU hg hare moeder att hare woning bod tokken door een boodachap t verzinnen Bekl kwam den lOden September volgens afspraak ten huize en de ouders van z n meisje docb vernam daar dat d moeder juist voor een boodschap uit moest die near zgne meeoing slechts een half uarzou duren Dit en tgd niet voldoende achtende oor zgn meisje om den voorgenomen diefstal ten uitvoer te brengen heeft bekl toen dn moeder opzettMigk opgehouden door haar voor teileUen met hem een inkoop te gaan doen in de Vijzelstraat aan welk voorstel sg hetift gevolg gegeven Beklaagde wist dat ds vader niet tehuis was Terwgl bekl aldoa de moeder aan den praat hield heeft Catharina van S een kiitje met bankbiljetten en apecie ten bedrage vin f 3200 nit de brandkast barer onders weggenomen Het getuigenverhoor eo het reqaisitoir van bat Openbaar Ministerie hadden met gesloten denren plaats De uitspraak zal oadsr worden meegedeeld Staten Generaal Ie Kahbr Zitting van Zaterdag 2B December In deze zitting werden alle aanhangige kleinere ootwerpen wurouder die tot verkoop vao veitioggrood te Breda en aan het Clariaaeuklooeter eo het Minderbroederklooster te Magen tot railÏDg van grond met Haarle ruz goedgekeurd voorts ook de hoofdstokken 1 en 7 a der staatabegrootiog voor 1896 g to 8 40 8 47 8 t 9 01 10 t n 08 6 1 i 14 0 Ooiid Mgordnolit Nietwnlrmrt C i Ua ftottgrdim UotU rduB Oipella Nieu orkerk Uaorilraoht Qaudn 7 8 7 IM 7 5 l 1 10 B lt 5 a t M 1 01 11 87 Voorii 8 07 08 Hhs i ïi i ii ii 10 67 io 48 iU8 ii 4s ioadi 5 86 6 87 7 6 8 0 6 81 Oud 6 60 6 64 WMrdM6 6 7 08 8 18 Ulwohl 8 18 t + t Nwr Anuterd m Bood 1 Am l iu O St 8 14 6 Daarna kwam de cooversiewet in behaudeing welke na toelichiiiitr vau den mmmtwr zonder debat of etemminit werd goedjfekeard Da Kamer is gescheiden tot den 13 Jannari Wt g DS acbteratallige Rgk belas iog wai tegen Zaterdagochtend 10 uur een openbare verkooping van meubilair aangekondigd ten hoize van een schoenmaker in de Lange Heereoatraat te Haarlem Arbeiders eo wtrk loozen waren in een strooibiljet opgeroepen hg de verkoopiog tegenwoordig ie zgn terwyl werd medegeeld dat Ueeoa zon komen Hoeos kwam echter een kwartier te laat De verkooping waa reeds afigeloopeo niettegenataande de voorzitter van de afd Haarlem van den wociaal democratischeo bond den deurwaarder bad verboden tot deo verkoop over te gaan Door Reens werd boven de hu sdear opgehangen een tableau met de woorden Vrede op de aarde in de menschen een welbehagen en komt allen tot mg die belast en beladen zgt Naar wij vernemen zullen door de Hollandsche Spoorweg Maatscbappg binnen korten tgd worden ingevoerd driedaagiiebe retoorbitjetten tusschen Amsterdam en de stations gelegen aan de Ign Rotterdam Rooseodaali tegen gelgke of lagere prgsen dan bg vervoer met kilometer boekjes van deu Staatsspoorweg Voor de recbtbaok te Rottrdam zgn de ontfigeninKflprooednres gevoerd door de H U S Mg naar aanleiding van bare eeiotuurbaau om Rotterdam in vollen gang Vgf onzeveo tig perceeleo moesten hiertoe onteigend worden Achten vgftig eigeuaara namen in der minne met het bon oaogebodeoe genoegen zoodat er zeventien rechtsvorderiogea zgn aaojrelegd Dat ook bg onteigening aanbod en vraag zier uiteen kunnen loopen bewezen de volgende eerste pleidooien Ëen tuinder werd voor een deel van zgn grond vjjf en veertig aren f 5000 geboden hg vroeg f OH 00 terwgl desknndigen Av schade op t 38 000 begrootten Een ander wilde men f 6100 bi talen doch deze verlangde f 20 893 waarna de deskundige voorstelden f 13 430 als egfer vast te bepalen De bakker R te IJselmonde had in zijneoitstalkas eenitfe boterlettera en eene menigtetaartje geplaatst Dit wekte den tost opvan een of meer tot heden onbekeode personen Zy wiüten dat de rait pna was ïofiez t en da stopverf nog week was Voorzichtigverwijderden zg van buiten de stopverf eohaalden de ruit weg Deze werd voor een ander huis neergezet De boterletters en taartjes werden meegenomen De Staats Gt bevestigt het bericht dat de algemeeae invoer van ee uit Nederland in Bi lgië weder met ingang van 6 Januari a B aal worden toegelaten Eik congres der socialisten is koren op den molen hunner tegenntandere zegt het Hbl Id de eerste plaats omdat daarbg telkenszoo daidelgfc weer uitkomt dat deze menacbendie haat prediken onder de leus an broederschap onder elkaar het nooit eens kunnenblgven Dat bleek op het Leeuwarder ooneres weer door verscbilleude nitiogen in dequaestieSchrander na uitingen in de qaaeatieSchreuder na uitroepen als die van Luitjeadie go vriHud Van Emmenes toeriep adat iseen leugen Ie eo nit de hatelgkheden tegen deparlementairen Eu in de tweede plaats ook omdat steeds meer hlgkt dat deze revolutionnaire aocia tintenf niets zgn dan aanarchiaten Dat aprak 7eer duidelgk nit den atrgd trgen het parlementariame en over hewigiogen als die vau Luitjes die verklaarde aU anarchist gernaielgk in dezen aociaUateobond te kouuen bliivpu 10 1T 10 7 47 1 18 88 S 40 10 88 10 4 11 01 11 08 11 18 11 S4 8 SS 8 18 8 10 11 8 47 4 46 6 17 7 14 7 4 l P 8 8 64 64 11 4 67 8 01 10 06 8 08 8 18 10 16 8 17 4 18 4 47 6 67 8 8 8 81 10 18 7 10 10 88 8 84 6 05 6 17 7 18 8 48 10 81 8 60 4 48 6 8 6 85 f t 8 58 8 48 10 16 11 80 4 47 8 8 81 4 86 0 8 86 I 10 87 Tengevolge van dit versehi kn nen de bepalingen voor het vervoer van kindaren in locaal verkeer tnsachen de ipoorvagan ook aiet gelgk zgn Tal van moeilgkheden zgn van een an aoder het gevolg en vergiasinften van het publiek komen daardoor dan ook berhaaldelgk voor Teneinde hierin verbetering te brengen beeft naar men verneemt een der genoemde maatschappijen sioh bereid verklaard haar stelsel ten dsele prgi te geven en tevens een wgzigicg van bedoelde bepalingen voorgesteld in dier voege dat soowel in locaal verkeer als in rechtstreeks verkeer tossehen de Nedarlandsche spoorwegen de bepalingen voor het vervoer van kinderen dezelfde zgn De voorgestelde wgzigingen komen in het kort hierop neder lo Om deo leeftijd waarop de kinderen vrg kunnen worden vervoerd van beneden drie jaren te brengen op beueden vier jiren 2o om twee kinderen van vier tot beneden 10 jaren te vervoeren op één plaatskaart der k1a sQ waarin zg plaata nemen en zulks soowel voor enkele reis als voor heen en terag 3o om één kind van 4 tot beneden lOjareo te vervoeren tegen den balven vracbtprgs enkele reis Bulteolandsch Overzicbt De voortvluchtige baron Von Hammersteio is door een Berlgnscb commissaris van de t heime politie met behulp van deo Duitschen cooiul en de Grieksche politie gearresteerd te Athene waar hg zich onder den naam Berbart ophield De arrestant wordt via Brin diei naar B rlgn gebracht Te Londen wordt natuorlgk veel gesproken over de beweging ouder de oitlandera in Trausvaal De heer Leopold Weinthal de directeur van de Prsetoria Press eo de aJohannesbor ger Times die te Londen ziëb bevindt verklaart dat de toestand als leer overdreven wordt ourgeateld Volgens zgn meening bestaat er geea gevaar dat het tot een politieke botslog zal komen tnssonen de Boeren en de Engelsehen of lieveï tusschen da Boeren en de uitlaad era Verder seint de Londenache correspondent der ïFraukiurter Zeituog ♦ Tegenwoordig bier vertoevende Transvalera veroordeelen zeer de van Johannesburg uitgaande imitatie teh behoeve van het Engelacbe element Zg erkennen dat de politieke toestand niet io orde eu ia de eerste plaats uitbreiding van het kiesrecht noodig is maar dexs kan niet ander dao g l d lgk word n ingevoerd De eischen door de National Uoionc gesteld zgn overdreven en daarom niet voer inwilliging vatbaar De uitlandere hebben nooit ernstige reden tot klagen gehad en deze geheele beweging is op het getouw gezet door eenige raddraaiers Moahten er ongeregeldheden voorvallen dao moeten de uitanders ondanks hun overmacht toch het onderspit delven want zg hebben geen wapenen terwjjl de Boeren voor treffelgk zgn uitgerust Zoover zal het echter wel niet komen Oom Paul zal zgn gewone kalmt wel behoodeo en zich oiet in de war laten brengen door groot gescbreenw dat doorgaans met weinig wol gepaard gaat ook al blgkt uit de telegrammen dat de beweging oog steeds toeneemt Zonder bet verwgt van te groot optimisme zich op den bals te halen mag men aieh thaoa wel aan de zoete hoop overgeven dat het gevaar voor een oorlog tus chen do Vereenigde Staten en Engeland ter wille van Venesnela is geweken Dit is een goed einde van het bgna varstreken jaar Natourlgk kannen er nieuwe moeilgkheden ontstaan die het conflict weder een scherper karakter verleenen en das de kansen op een oorlog doen rgien doch Toorhaods drgft aan deze en gene sgda van den Atlantiscben Oceaan de vredelievende itemmiog WQcr boven AaDii evaDgeo 1 October Tyd vao Greennlcb 7 11 7 88 7 8 8 08 8 18 8 18 8 48 4 80 4 87 8 04 11 8 80 1 48 1 88 1 8 8 08 8 18 8 67 U IS 10 04 10 11 08 5 81 7 80 8 10 10 18 10 6 17 8 87 6 84 6 41 6 47 8 58 4 80 8 48 8 80 3 80 4 08 B O ü P 1 11 10 18 80 10 87 11 80 8 06 8 48 88 8je 4 40 SOU DA tit 10 Ó8 DIK H 1 1 e 4 16 6 17 6 Ï8 7 68 888 6 14 6 88 6S e 8 10 08 6 47 6 60 8 88 10 18 H g 6 61 7 80 7 48 8 80 88 4610 1111 8618 161 86 8 44 8 68 8 48 Vootb 6 67 I 10 17 1 41 Z Zq w8 11 10 88 1 5 in lLt M 10 48 8 08 0 adA 0 88 7 80 8 18 66 10 1610 6418 0618 45 8 17 8 14 8 86 4 18 4 43 Stoet U Blwiirak KraUireg in Nootdorp taidHtieiidui n Hakmdorp OTiïOBT 0 OUDA 8 0 07 10 84 88 10 64 8 8 86 8 41 4 11 10 i lO 8 68 4 48 6 88 4 16 8 68 4 84 8 48 4 87 6 88 7 0 8 10 11 84 18 6010 88 11 61 10 81 10 44 18 07 1 88 8 84 7 0 DtlMht 7 60 Woud 8 11 OidmUt 8 18 OaulA 8 88 8 18 7 40 7 48 8 48 AMBTIBDaM flOUDA AmstardamC Bt S 9 10 ïO il 8 I11 4 10 OevAa 7 tl 10 14 11 19 8 80 1 10 Btoppwi te Blnsw k baiavag MoetAorp O UiilMBdaB m UikNtop Zonder eenigazios daarbg io een oordeelvelHog over Eogeland s politiek te treden mag men toch deze gunstige wendiog in het voor een week 100 dreigend geschil voor een groot deel toeaehrgven aan de kalme bonding van bet Britache volk na de zoo nitdagende boodschap van president Cleveland Het mag een geluk heeten dat de Engelscken loodra zg van den eersten schrik waren bekoaien eveaals een groot desï vao Europa in de presidenteele hoodachap niet reel meer zagen dan aeo geweldige verkiezingsatreek aan den vooravond der presidentsverkiezing Ware het andere geweest badden de Britten in bet Amerikaansch ebaoviuistiarh geschreeuw ingestemd wie weet tot welke rampzalige stappen de regeeriogeo van beide rgken door de opgewonden openbare meening wareo verleid Geliikkig miste de kalmte van het Ëngelsche pobliek zoo wakker gerngatennd door de vredelievende van verstand getuigende telegrammen van den prios van Wales en den hertog van York aan de New Yorkacbe World baar uitwerking op de Amerikanen niet Over en weer begreep men dat de vrede tusscben de beide volkeren niet mocht er itoord worden allerminst om een stukje grond van twgferachtig bezit aan de grenzen van Venezuela Ten overvloede zette d beurspaniek een groeten domper op het Amerikaaoacboorlogageschreew Ue mannen vau zaken kwamen het eerst fot besef wat de gevolgen van een oorlog zouden agn In twee dagen leden de Amerikaanscbe waarden eeu verlies van vgf milliard dolars een som waarlgk niet om mede te spotten Inlussehen doet hetgeen in de laatste week tnaschen Engeland eu Amerika is voorgevallen voor de iïzooveelate maal de noodzakelgkheid iu het oogi springen om coDflicteo tu tachen staten oit den weg te roimeo door middel fan arbitrage Het blgft een niet genoeg te betreuren daad vao Engeland dat het in den beginne geweigerd heeft het grenageaobil met Venezuela aan eeo sobeidsrechtelgke uitspraak te onderwerpen Eogetaud beeft zich natuorlgk nietf voorgesteld dat preaident Cleveland zoo opeens met de Monroë leer zoo komen uit de lucht vallen maar dit verandert niets aan het feit dat het gemeend heeft met bet zwakke Venezuela wel gereed te kunnen komen zonder arbitrage terwgl het als minst oorlogzuchtige en meest verlichte groote staat joist deze weg had moeten kiezen Dat Venezuela vast houdt aan eeo scheidsgericbt kan men dan ook alleazioa billgken maar van zgn kant zon dit tand een groot onrecht begaan als het nu te veel veitroowend op da Vereeoigde Staten een te hoogeo tooiA begon san te slaan tegen Engeland JSiar BttbDilt vdor het oogenhUk bet grootste gevaar Prina Uohenlohe de Duitsche Rgkskanaelier bevindb zich te Weeuen De kanselier bracht eerst een bezoek san deo Oostenrjjkschen minister van boitenlaodsche zaken raaf Golochowsky en Zondag gaf keizer Frans te zgoer eere een feestiiiaal io deo Hofbnrg Met het oog op de inter nationale verwik keliogen waartoe de Ameroiscbe qtiaeatie oog ateeds aanleiding kan geven wnrdt natuorlgk kan het bezoek van den Duitschen staatsman te Weenen eene zekere politieke beteekenis goheobt Te Weenen ziet men daarin zelfs bet bewga dat de Duitacbe keizer door deze van te voren officieel aangekondigde reis vao zgn rgkakaosalier weer eeo duidelgk bewgs wil geven van zgo vaste voornemen om hotbond genooisebap tusscben Duitschland en Ooatenrgk te handhaven Een dergelgke manifestatie werd niet overbodig geacht daar 7ich vooral sedert het gemeenachappelgk optreden van Rnsland Frankrgk on Duitschland in OostAzië eene aanmerkelgke toenadering tosscben Rusland eo Doitachlaod beeft vnrtoood In verband daarmede verdient nog de aandaobt de vrg koele wgze waarop de deputatie van het Eogelsohe comité tot behartiging van de belangen der Chriatenen in ArmeoiS te St Petersburg is ontvangen De gedelegeerden maakten daar hon opwacbtiofi bg prins Lobanoff deo minister van buiteulandxche zaken ten einde Ruslands steun voor de Armeoiërs ia te roepon De miniater antwoordde dat Rnsland reed Rroote offers heeft gebracht ter wille van de ChriateJgke onderdanen des Sultana aWanneer ten miofte drie der mogeudbeden waaronder ook Engeland zeide prins Lobanoff Rusland daartoe uitooodigeo dan zgo wg bereid de rost te herstellen in de Torkache provincie Tan Klein Aiië waar wanordelgkhedeo voorkomen eo het bestonr over die gewesten te aanvaardeo Evenwel moet de Czaar zeker n van deo lienn der Eoropeesche mogend Mdeo bij een arbeid dien hg uitsluitend ter WïUe van den vrede en de humaniteit zoa onderoomeo c Indien de Rossen alleen in Klein Azië zullen optreden wanneer ook Engeland hen daartoe mtooodigt dan behoeft Sultan AbdoeUHamid en dergelgke interventie niet te vreezen Tenmia ui de Saltan bet zich bijzonder aaatrakkeo dat de Amerikaaosehe gezant de heer Terrell Eooatantinopel heeft verlaten omdat al zgn eisohen niet onmiddellnk werden ingewilligd Of da Armeniaohe qaaeetie weer op het tapyt zal komen za na boofdiakelgk daarvan afhangen of het den Turken die no weer ïmIK hebben genomen vao Zeitoun zal gelolcken zonder erustigeo strijd de mat io Armeoië te heratelleo en te handhaven De Japanacbe Rgksdag beeft sijn zitting hervat De troonrede waarmede da Mikado de zitting opende maakte gewag van de oorzaak der vertraging in het bijeenroepen van de Vertegenwoordiging De Japansch gewoonte is de Kamers iti het begin van November voor de zitting bgeeo te roepen Ditmaa wilde de regeering dadelgk na de opeoing van de Kamerrittiog de voorsttttleo tot organisatie en uitbreiding vau leger en vloot iodieoeo De uitweiking dier voorstellen waa vertraagd wgl de regeering de ooiwïrpen door den minister van oorlog opgesteld niet kon goedkeuren en dientengevolge een geheel nienwe voordracht moest worden opgemaakt De Rgksdag benoemde eene commiaaie vao onderzoek voor do begrooting en eeu voor de ontwerpen betreffende de uitbreiding vau leger en vloot Daarna giug de Rgksdag uiteen tot 10 Jaouart Ahdan zullen do bedoelde commissies rapport uitbrengen De bevolking liet met apauuiog don uitslag van dat onderzOHk te geiuovt vooral omdat daaroit zal bigken welke uitgaven van de legerwetten het gevolg zoUen zgn BuUengewoon Oroote Collectie WINTEmNBSCEOElIEN A van OS Al Msrch Taillleac Kle weK E 73 GOODA msler lain lotkn Beurs van 89Vl 8 V J4V 63 88 DECEMBER Vorkrt NiDiBLiND Corl Nsd W 8 i 93 dito dito dito S lOn dito dito dito S i lOO HoNOAii OW Goudl 1881 88 4 ITIUE laaohrijjing 1862 81 6 i 77 OoSTBNB Obl in papior 1861 S 1 88 dito in iilver 1868 6 88 FOBTUOAL Oblig met coupon i dito ticket 3 947 Rdsuno Ubl Binnenl 1814 4 6i ia dito Qeooni 1880 4 08 ditobij R0II1 I88 4 98V dito bij Hope 18S9 90 4 6 dito in goud leen 1883 8 I0 l 68 78 18 19 P8 90 37 100 97V 69 7S0 67 Vl 01 69 100 ÜOÏV 110 76 1 V 100 140 97 dito dito dito 1884 b Spanj Perpet oliuld 1881 4 TOUCBIJ Oepr Conr leen 1890 4 Qrm leening eerie D Geo leening serie 0 ZüiD A E Bip I obl 1899 5 Miuoo Obl Buit Sell 1890 6 S9V Venizüela Obl 4 onbep 1881 Obligation 1895 3 ROTTIBUAX Sted leen 1894 3 N D N kf HacdeUv and Arondeb Tab Mij Oortifioaten Deii Alaat obappij dito Arab Hypotheekb pandbr 4 60 Cult Mij der Vorstenl aand a Qr Kypotheekb paudbr 3 j Nedertandache bank aand t ed Handelmaa li dito K W k Pac Hjp b pandbr Rott Hypotbeekb pandbr 3V Utr Hypothoekb dito Si OoaTïNE Ooat Hong bank aand Ru8L Hypotbeokbaok pandb 41 AH iii Equit kypoth pandb 6 Maiw L Q Pr Lien oerU 6 1 80 fm Holl IJ Spoorir Mij aand 109 Mij totEipl 8t Sptv aand 9 7 ffed Ind Bpoorwegm aand 194 Ned Zuid Airik 8pm aand 6 168 dito dito dito 1891 dito i 101 lTAUl 8poonrl 1887 89 A ïobl S 48 Zuid Ital Bpwmg A H obl 8 SI PoUK Waraohau Weenen aand 4 149 RoM Gr Roaa 8pw Mij obl 4 981 Balliaohe dito aand li Fa to a dito aand S 77 Ivang Dombr dito aand 6 103 Kursk Gb Azov Sp kap obl 4 99 dito dito oblig 4 991 4MluiA Cent Pao Sp Hij obl 6 101 1 Chic k North W pr C T aand 143 dito dito Win St Peter obl 7 I S 12 447 ll 8 14 Denver fc Bio Ör 3pm eert r a U Illinoia Ceotnil obl in goud 4 108 Louiav l Na h ill C6rt aand 49 Meiioo N 8pir Mg lehyp o 8 101 UisB Kansaa r 4 pot pref aand ll Vta N Tork Ontario 11 West aand 14 dito Penna Ohio oblig 107 Oregon Calif Ie hyp in goud I SO St Paul Minn k Manit obl 7 I 10 1 101 81 Un Pac Hoofdlijn oblig 1 101 dilo dito Lino Col le hyp 0 S 31 Oahadi Can Soulh Cert Y aand 60 V C Rail t Nai 1 e h d c O IS AUalerd Omnibua Mq aand 219 Rotterd Tramweg Maata aand 184 Smd atad Amatordam aand 8 10 V Btad Rotterdam aand 8 106 Bu ii Stad Ant rerpeill887 100 Stad Bniaael 1886 i 100 116 HoHa Theiaa Begullr Qeaellach 4 114 ISO 167 84 l V OoaTINK Staatalêening 1860 i K K Oo t B Or 1880 8 SpjtK Stad Madrid 8 1868 Nis Vtr Bd Hyp Spobl eert Op 1 Januari a s is bet po9tkautO r go opend ala def oudaga naaetgk vau 7 50 8 50 smorgens en van 11 50 1 50 a middags In die uren worden Spaarbank en Postwis selzaken behandeld Postpakketten worden oiet aangenomen De directeur vau het Postkantoor VORSTER Maandag 30 December 1895 Voorzitter de burgemeester R L Mar eos Tegenwoordig zgn alle leden behaUe de heer Hoogeuboom De notulen der vorige vergadering worden voorgeleien en onveranderd goedgekeurd De Voorzitter deelde mede dat door Ged Staten ivaren g iedgekeurd de raadabesluiteu vnn G Dec tot afgifte van grond aan H Zwartjes en Zn I Visser C G van der Garden eu het R K Kerkbextuur en dat Ged Staten hadden beront in het Raadnbesluit om aan het Borgerigk Armbeatuor eene grootere subsidie te verleenen Ingekomen Bene missive van da Commis ie vanToezicht op hec Lager Onderwg inzendendeeen tweetal ter aanbeveling voor eeo Ud ingenoemde Coramiiisie ootstaiin dooi het bedaokeo van deo heer M Sprugt daarop zgngeplaatst de beeren L R Oldeman en L ten Bosch Ter visie Een voordracht voor onderwgzer aan dele kostetooze Hchool Daarop zgn gepl atat de bh J T Rinkeroa te L iden D Klag te Geldermalsnm L G Krug wgk te Utrecht Ter visie 3 Een rapport van B en W op bet adresVBu de Diiectie der Stearine Ktarsenlabriek ii t afstand vau grond B en W btelleu voordien grond iu erfpacht at te atatfn voor 49 janr Ter visie Aan de orde De voorzifoing in vacatoren in de Beoturen der ytedelgke Instellingen vin Weldndigbeid en in andere Collegiën en Commissiën voor verschillende Inrichtingen der Gemeente Benoemd worden tot Leden der Openbare Gezondheids Commiasie de bh Mr D N Brouwer met Iti en J D R ik met 15 stemmen Lid vau het Burgerlijk Armhestunr de beer O Prinoe met 12 t Regent der Wide Gaathnitea de beer U Oroeuendaat met 14 t Regentes der beide Gasthuizen Mevr Noothoven van Goor met 14 st Regent van bet Wee en Aeleraoeaeniershuis de beer G C Fortrign UroOffleever met 16 t R entes van bet Wee en Aelemosaeoiershu 8 Mevr Hoogendgk met 15 t Regent van bet BeatedeliogeohuiH de beer H Jager met 13 ut Regentes van het Bestedelingen huis Mevr Luoeuburg met 13 stemmen Curator van het Gymnasinm de heer Mr l N Broower met IG stemmen Lid der Commissie van toezicht op het Middelbaar onderwijs de lieer R L Martens met 16 stemmen Lid der Commissie van toezicht op het Lager onderwgs de heer Dr A van UBeodgk met 14 stnmmen Lid der Commissie van toezicht over de stads Muziekscbool de beer Dr B H J Ovink met 16 stemmeo Lid der Oommmsie van toezicht over de stedeiyke zweminrichting de beer C G van der Po t met 14 stemmen Lid der Cnrainissie van toezicht over het Uufleam vao Oiidfaeden de heer C J G Prince met 15 stemmen Lihrgemeeater de heer Dr L A Keaper met 16 stemaien Lid der Commissie voor de Volhsgaarkeuken de beer H J i er met 13 st Lid der Commissie voor bet Hnffmansgesticht de heer G J de Jong G Js met 15 st Aan de orde Stemmingen o er de voorstellen van de heereo Stra er eo Deaaing eo c q over die van Burgemeester en Wethoaders io sake den afstand van een atnk grond bg d Veat aan deo heer C IJe elatgn Eerst had de stemming plaats over het voorstel van den heer Stra cr om gemeentegrond Kooveel m gelgk in erfpacht te geven Dit werd daar de stemmen staakten 8 tegen 8 verworpen ingevolge art 50 der gemeentewet Daarna bad de stemming plaata over bet voorstel vau B en W om in bettinsel oit ie maken dst de gronden der gemeente alleen ia erfpacht uit te geven Ook hierover staakten wederom destemmen zoodat in reoe volgende vergadering hierover zal worden gestemd Daarna had de stemming plaata over bet voorstel van den beer Dessing om die grond aan den heer O IJnelstgn te verkoopen teaen f400 Hierover staakten wederom de stemmen zoodat bet voorstel verworpen is Daar kwam aan de orda bet voorstel van B en W om bedoelde grond iu erfpacht ta geven De beer Herman stelde voor die grond voor 50 of 75 jaar te geven B en W namen het voorstel over en steU deo voor dia grond ia erfpacht af te staan voor 49 jaar tegen een jaarlijkichen baarprga van f 24 Zonder hoofdelgke stemming werd dit voerstel goedgekeurd Aan de orde De reclames in zake de Plaatselgke direote belasting naar het Inkomen dieost 1895 De Voorzitter dankte de Commissie voor baar uitgebracht rapport en stelde voor dit in eene besloten vergadering te behandeleo De vergadering ging daarna in eene met gesloten deuren over De heer Dercksen verliet de vergadering Daar de zitting nofr voortduurt zullen wg mnriffn den verdere uitoUg mededeelen ADVÏÏRTENTICN Open baro Aanbesteding BDRGËMËBSTËR en WETHOIJDEUS van Oouda zullen DINSDAQ den 31 DËCEMBBB 1895 des ntmiddaga ten half twee ure by nichrifelng op het Raadhuis aldiitr Aanbesteden De levering van de ten dienste der Qemeente Qouda gedurende het jaar 1896 benoodigde materialen aU Perceel 1 Houtwaren f 2 Ijzerwerk 3 Spijkers en lichte IJier waren 4 Koper Lood Zink en Sol deer 6 Verfwaren en Qlas e Teer 7 Kalk 8 Grind 8 Zand 10 10000 Ban Ahin keien 14 16 deml retalUés I 11 25000 VeahtBohe straatklinkers Waalvorm 12 25000 Veohtsohe straatklinkers Veehivorm 13 75000 Blauwe Uselatraat klinkers 14 30000 IJselmetselplavU De monsters der perceelen 8 14 zyn aan lie Stadstimmerwerf te bezichtigen By de inschryringeu voor de Keien en de Steenen moeten drie stuks gewaarmerkte Steenen worden ingezonden Inlichtingen worden gegeyen door den Ge meenteBouwmeester Do In chrij ingebiljetten moeten voor ieder perceel afzonderlijk op zegel geschreven door den aannemer en zyne beide borgen eigenhandig geteekend deu 30en DKCËMBËR 1895 roür des namiddags ryf ure ter GemeenteSecretarie bezorgd zyn Geen Qrijs Haar meer DE NIEUWE LONDON doet de grijze haren binnen enkele dagen verdwijnen maakt het haar glanzend en zacht belet het itvallen eu neemt de pelletjes van het hoold iisoht op den hal van den Bacon 1 vtroti Verkrögbaar in flaconi van 1 S0 ét ƒ 0 SS by A CATS labr de Papiermolen te öowdo r KONlNKUJkl Sï k mvi kvi u n Agentuur bg de Firma Wed BÜSMAN te Gouda