Goudsche Courant, dinsdag 31 december 1895

Punch Cognac Bessenwijn SLOTE mES k C Prijstrekking 12 December 500 000 Maik all hoofdprijs id het gelukkiftst geval biedt de Disunite f rüote Geldverlotrnj die door de Hooge UaKeenofï raa Hamburg goed akeurd CQ gewaarborgd u Ds Toordeelige mriohtiiig ran het aieuwe plan bestaat aariD dat id deu luop van slechts weiDige maanden id 7 Tcr otiDtfuD van 113 000 loteo 66 200 prijzan badrageatle 10 981 720 Mark 3 prijzen a M 20 0üD aipryzeniM 10 000 iÖpryzenaM 6 000 lOÖpryzBnaM8 000 280 prijzen AM 2 000 828pry enaM 1 000 l325prgzeDaM 400 aSOSUpryz aM 165 I56 0pr ttM SOO iflO ISO I 4 100 I8 flfl 42 20 ter rolledige beslisaiDg uIIbd komeo daaron der Eija kapitale prijzen van eventiTeel 500 000 Mark by uUnemeadheid echter 1 prys ÜL M SOO OOO Ipriji aM 200 000 I prga iM 100 000 75 000 70 000 6K 000 60 000 B5 000 50 000 40 000 2 pfyzen a M 1 prys a M 1 pruB a M 1 prys k M 1 prys E M 8prg en iM 1 prya a M De prystrelckingen zyn volgens plan van ambtswege vastgesteld Voor de aanstaande oertte pryBtrakkui dezer groote door den 8taat gewaarborgde Ueldverlotlog ko t 1 geheel orig lot slechts Mark 6 of 8 60 ï half 3 1 75 1 kwart u g Vit 90 tegaa iniendiug van het bedrag m bankpapier of per postwissel A IIe oommiBBias worden nnmiddellyk met de grootste torgvuldighetd uitgevoerd en ieder speler ontvangt van ons de met het wapen van den Staat voorziene Üngineele Jotau zelf m banden By iedere bestelling wordt bot veretsohta otfioieele plan waaruit ds rerdeohng der pryzeo op de versohiUende klassen als ook de betreffendo inleggelden te veraemen ia gratia bygevoegd en zündei wy aan onw Begunatigera onaangevraagd na elke trekking de olhcieele lysten Dfl uitbetaling der prgzen reschiedt steeds prompt onder waarborg van don Staat en kan door directe loeitendinK of ook nsar verkiezing der llelanghobbenden in alle grootere plaalaon van Nederland Iwwerkatolligd wordon Odb debiet is steeds door bet iceluk begunstigd en onder vele andere aanzienlyke pryzeri hebben wy meermalen volgens othcieele bewyzen de eerste Uoofdpryzen verkregen en on o Begunstigers zelf uitbetaald o a Mark 3BO 00O 100 000 8 000 00 000 40 000 enz Het 18 te voorzien dat by deze op den heobtsten groodalag gevestigde onderneming rau alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend en verzoeken derhalve om alle commissies te kunnen uitvoeren de bestellingen zoo spoedig mogelyk ia elk geval voor den 10 JANUARI e k te doon toükomen KAUFMANN SIMON Pi JlXJ S Bankiers en Ueldwiseetaars in llAMBlU j P 8 Hiermede dankeu wy voor bet vertrouwun ons tot biortoe gesohonken en daar wy by bet begin dur nieuv e verloting ter deelue ming inviteeren zullen wy ook voor het vervolg bemoeid zyn door eon stipte en neele bedieniui de tevredenheid van onzo gaerde Beeunatiirers te verwervei GRAIfDS MAQASINS DU Printemps NO UVEAUT ÉS WU Terzoeken de Damea die ons gelllutereerd modealbum voor het W nt r el zoen noch ntet ontvangen bebbeo dit te willen aanvragen aan II JULES JILUZOTAC Pvit Hetzelve wordt an omgund gratie eo fpenoo toegezonden Bestellingen van af 25 ft aoci vrij van alle kost n aan liuis met O verhooglng RifKfédllltkasfoer ta RtzMdiil 1 1 wimBBANiEN mr g eneest de winterhanden en voeten binnen enkelen da en en is verkrijgbaar tegen 10 cent per doos bij J VAN OIJE KLEIWEG No 2 GOUDA AUerwege bekroond m EereDiplomaa Gouden en ZiWeren Medailles beuerenB Eere Diplomft Gouden Medaille en t ertiücate of Award of the World s Hjgienic Exposition 01101 0 1893 is het Wereldberoenid Dmven llorsl llonig Extract MELIANTHE UIT DE Machinale Fabriek DE HüNIGBLOEM H 1 van Schalk Co gevestigd te 8Qravenhage Ge Q middel ia ot kan worden uitgevonden welke de Mehanthe overtreft het ia OyUERBOEPELlJK het beate middel ter wereld hetgeen de vele en veracbillendü bekroningen getuigt Het verzacht en geneeat ONMIDDBLIJK de strengste boeat en verouderde borat kwalen Dadelgk na bet gebruik der MëLIAMTHË doet zich de weldadige invloed gelden Bet groote debiet en de vele attesten aan de MLLIANTHE be wezen zgn de overtuiging dat hare uitnemende en genezende eigenachappen op prya worden gesteld üe MELIANTHE is verpakt in flacons van 40 cta 70 ets en 1 met gefa ruik saanwgzi o g vijorzien van ona Han delsmerk gedeponeefd a d Kechibank Ie i Oravenhage ttr Verkrflgbaar bfl F H A WOLFF Drogist Markt Gouda E H TiN MILD Veerstal B 126 te Gouda A BOUMAN Moordntht J C RATELAND Bos cop B T WIJK Oudewat r MtBHT IM lonniui o Tinr Dames Mode ArtUieleti en Garneeringen 1AISTEK8en KLCBIIIIAhERSIFOIJRIVrriinE I RuiDie Keuze in PELTERIJEN ï Kousen Handschoenen Fotilards CorêeU Blouaen Tricota Onderlyfjes Boezelaara Doeken Barets enz PAIiAPL VIES e enz bekend lage prijzen aoltede hral ttnten J F CUIJPERS Westeinde 37 Den Haag lAi 0 S iStcmnieii Terhuren Repareeren Buitenlaodsche P I A N O s uit de eerste fabrieken m rnime keuM Amenkaansche HARMONIUMS door directe importable tegen KKER LiAeK prjizen Inruilen ran bespeelde Ptimo s Ag eui vour tiuuda en ünislreken KLEIWEG Snuipersdnilt vun Hrinkman k Zool I Een ware Schat y Toor de ongelukkig slachtoffers der Zelf berlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s PXFUEVVAKI G WE8TLAND8CHE HYPOTHEEEBAM gevestigd te s Grwetthofft verstrekt Gelden op M Bf poUteek en verkoopt PauObrteeeu van 1000 500 100 en 50 Inlichtingen ten kantors der Bank en hg de Heeren Montijn é Co HollandBcbe mtgave met 27 afb Prns 2 gulden Ieder die aan de verschnkkel jke gevolgen vflu deze ondeugd igdt moet het lezei de oprechte teering die het geeft redt laarlgks duizend van een zekeren dood Te Terkrggen bfl hetVerlaga Magazin te Leipzig Nenmwrkt S i fj co tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel m Holland Zeer ITette Gesteendrukte WmiSTJES worden GELEVERD door A BRii KMA en Zn De Directie J HOOFT GBAAFLAND I J A vakERPERS ROIJAAED Thans is voor iedereen Madame Sans Géiie het aardige interessante geestige en boeiende stuk dat aan zoovele tienduizenden voldeed als Roman verkr gbaar Gebr E S M C OHBN geven uit en stellen alom verkrjgbaar Bet pakkend en boeiend verhaal de interessante Historische Roman Uitmuntende Nederlandsche vertaling door H vin NCK geïllustreerd met bgna 100 prachtige platen Dit werk verschgnt in 3 kloeke deelen royaal formaat onder de tit ls l De Strgkster II De Vrouw van den Maarschalk III De Koning van Rome a 1 60 per deel of m 24 aflevenngen a 20 cent per afi Zeldzaam werd een zóo groot pubhek zoo getroffen en gerOsrd als door het verhaal dater interessante en dappere heldin EDMOND LEPELLETIER m samenwerking met VICTQRIEN SARDOU en EMILE MOREACI hebben door dit werk buitengewonen bjival geoogat Het avontuurloks en vooral historische omtrent de MABECHALE LEFEBVRE aertogin van Dantzig om hare openhartigheid en kordaatheid bgganaamil Madame SAN8 0ÊNE de talryke pakkende byzonderheden ontleend aan Memoires en Documenten over de personen die naast haar leefdeo vele niet algemeen bekende intimiteiten over dezen en over het karakter van Napoleon I maken groeten indruk Dit erk is dan ook zeker het mooiste interessantste boeiendste en wegens de vele aardige en vroolyke tooneelen het meest pakkende boek in den laatsten tyd verschenen Alom IS de inteekening daarop opengesteld tegen 20 fent per aSev kompleet in 24 afleveringen of in 3 ingenaaide deelen i 1 60 per 4 en gebonden lu rflken praehtband 5 00 1 Veimengt Uwe Koffie voor de helft met EATEAEEra S WM UALS COmE en gij bespaart 33 centei per pond Prospectussen zjjn alom verkrygbaar by de Uitgevers Gebr E 8t M COHEN te Ntjmtgn eo te Arnhem Ue l rlj § van 300 000 Mark viel voor twee trekkingen der Hertogelp Brunswpsclie Staats Loterij in myne Collectie by de laatste trekking kon ik weder talryke prgjen aan m ne spelers uitbetalen By daze aanhoudende pryswinningen noodig ik uit tot deelneming aan de nu beginnende 130 LOTERIJ Pnjs lOOOOO LOTMN verdeeld in 6 trekkingen SO 000 PBIJZBS eventueel M 500 000 U Pryien k M 15 000 Bpec 300 OOq 2 1 12 000 200 00P 22 10 000 100 OOO 2 8 000 70 000 3 0 000 60 000 65 5 0f 0 50 OOf 2 4 0Ü0 40 000 100 3 000 30 ÜOO 211 2 000 24 0 1 623 1 000 20 OOO 1048 500 etc te zamen 10 UiUioen 545 000 Uark ia Qoi d Voor alle trekkingen kost een Kwart Lot Mark 33 half en heel naar evenredigheid Voor de Eerste Irekking op 0 n lO J thiHM iS90 verkoop ik tegen inzending van het bedrag lo geld of poswi sel glechtu origineele loten ACHTSTE KWART HALVE HBELE PI 165 f325 f 650 fl3 Officieel plan en Trekkingsiysteh gratis Prompte uitbetaling te der latsLoterij W H GROPP ZMvJi B V ¥ J SNo