Goudsche Courant, dinsdag 31 december 1895

n No 6853 Woensdag 1 Januari J896 l rt Iste Jaarg ansr Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken 1 De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN m j ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen liroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiên tot 1 uur des midd V HET NIEUWE JAAH Wij staan wederom aan den ingang van een niéuwen tijdkring Het jaar 1895 echoon de uitzichten op behoud van den Trede in de laatste dagen aanmerkelijk zijn verbeterd eindigt toch met een gevoel van onzekerheid en onrust 4ie de gewone toestand van ons werelddeel dreigt te worden Eenige dagen geleden vreesde men door de opzienbarende boodschap van president Cleveland de fakkel van de oorlog te zien ontbranden gelukkig is die ramp afgeweerd door de kalmte van het Engelsohe volk en wij kunnen het nieuwe jaar ingaan met de blijde verwachting dat ook dit verschil in der minne zal worden bijgelegd De zoogenaamde Oostersche quaestie baarde in den loop des jaars insgelijks veel zorg Het ruwe en onmenschelijke optreden der Turksche regeering tegen haar Armenische onderdanen verontrustte de openbare meening in de Christelijke staten en alleen 4e naijver der groote mogendheden onderling heeft gewapende tussohenkomst en daarmede het uitbarsten van een grooten EUropeeschen oorlog voorkomen Toch blijft de vermolmde toestand van den troon der verheven Porie en de onbekwaamheid de geesteszwakte van den beheerscher der Muzelmannen een steeds dreigend gevaar Het afgeloopen jaar kenmerkte zich door veel veranderingen in het personeel der ministers van onderscheiden state en daarmede gepaard gaande wi 7 iging in politieke richting In Frankrijk ging niet alleen het ministerie Dupuy heen maar de president Casimir Perier trad af om te worden opgevolgd door Felix Faure een ministerie Ribot mocht niet het einde des jaars beleven maar ruimde het veld voor het kabinetBourgeois alles een gevolg van de weinig betrouwbare meerderheid der kamer en de nawerking van de Panamaschandalen In Engeland vielen de verkiezingen uit ten nadeele van het ministerie Rosebery en maakten de optreding van een conservatief kabinet Salisbury noodzakelijk Sagasta in Spanje werd vervangen door Canovas in Oostenrijk trad Kalnoky als kanselier en Windisch yE lJlLLKTO M 1 m È 41111 10 Zij ut in baar makliel ken stoel bij het Tuur Adelaido btond in baar roooien roie neteldoe cBChen japon aan het venater bare üjne baadea Itiramen eren uit de Itanten opslaKen Tan hare mouwen te Tooriohqn zij had meer kleur dan gewoonlyc en men lag dat iq inwendig gejaagd wai Oe ODtbijtkamer waa naait de zaal het was eene hoekkamer liet eene venster zag op de zee bet andere op Danesbeld uit Het was eene heerlijke Toorjaarsmorgeo De lucht was belder blauw bier en daar drevea enkele witte wolkjes de zon scheen ia hare Tolle pracht langs de heggen begon het jonge groen uit to loopen en de eerste l loenien ontloken Maar hoe bekoorlyk dit tafereel ook ware fircule Adelaide had er geene oogen voor de prachtige souDeschijn de hemfllblanwe lucht de groene TSelbelorende beggen de lachende bloemen hadden KMne spraak roor haar het prdohtige Bee ezicbt in ae Urte werd met geen enktien blik verwaardigd CTenmin de statige suhepen die langzaam Toorbyvoeren terwijl de witte zeilen in den tonnesohija sohitterdeu zij zag niets noch de mooie villas die meer op den voorgrond lagen nooh de landbouwers die op het veld aan den arbeid waren bare aandacht werd door geheel iele anders geboeid gratz als minister af en werden opgevolgd door Gulochowsky en Badeoi Von Qieni die zoo lang de buitenlandsche zaken vin Rusland had bestuurd werd door den dlbd van zijn post afgeroepen Wij zwijgen nog van minder bekende personen IntUBSchen moet erkend worden dat algemeen het streven van vorsten en stfiatslieden in Europa gericht was op behoud van den vrede en dat in Aitf opzicht de regoeringen ondanks alle persoonsverwisseling in den zelfden geest voortwerkten Die vrede was niet voldoende om aan handel en nijverheid eene nieuwe vlucht te geiden Wij verkceren nog in dien toestand van malaise welke een gevolg is van den grooten voorspoed en de overdreven speculatiegeest waarvan wij een tien of twintigtal jaren geleden getuigen waren Het maatschappelijk stelsel waaronder wij leven heeft gebreken die moeilijk te ontdekken en te verhelpen zijn Verschillende kenteekenen bewijzen zulks Niet het minst de vele werkstakingen van het jaar 1895 Ten onzent liggen die van de bakkers de meubelmakers de sigarenmakers de diimantwerkers te Amsterdam en elders der glasblazers te Maastricht nog TOrach in het geheugen die te Carmaux en andere plaatsen in Frankrijk die 4ai do Clyde te Glasgow enz in Engeland zijn herhaalde roepstemmen dat er nog steeds iets hapert in de verhouding van kapitaal en arbeid Ondanks allen goeden wil is het nog niet gelukt blijvende verbetering op sociaal gebied aan te brengen De staatkundige toestand in ons Vaderland is dit jaar niet veel vooruitgegaan De hervorming der kiesbevoegdheid van welken maatregel men o i wel te veel verwacht maar die toch een eisch van den tijd is vorderde wel iets maar kwam nog niet tot stand Er is een ontwerp waarover een voorloopig vei slag is uitgebracht maar de behandeling komt eerst in 1896 Veel tijd is besteed aan theoretische bespiegelingen in de Kamer over graanrechten over den Qreenwichtijd en wat niet al maar groote maatregelen bleven uit Er zijn millioenen gevoteerd voor geweren de veiligheidswet voor fabrieken is verbeterd Vooral hoetl de Herbert Dane zat op bt tzelfde hek waar wij hem den vortgen dag ontmoetten Hij was daar tegen dien tijd dikwijls te vinden want bij bad er het gezicht op een venster van de ontbytkamer eo op een allcrbekoorlijkst jong gelaat dat zich daar gewoonlijk aan het raam vertoonde Hij bad de hengelroede van den vorigeo dag afgedankt en bij was nu met eene mooie rijzweep met zilveren handvatsel gewapend waarmode hij op zijne eigenaardige aobtelooze wijze uu eens over zijne laarzen dan weder langs de staven van het hek sloeg Hoe zou freule Adelaide voor iets ter wereld oogen unnen be iben all bij daar te zien was Hy nam eens zyn hoed af toen sij zich voor het eerst aan het raam vertoonde en men kon in dien beleefdheidivorm onmogelijk iels andeis dan eene alledaagscho hofft lijkheid zien doch voor haar had die eenvoudige groet zeker eene veel diepere beteekenia Er waren nauwelgks ien minuten verloopen die Vaar in haar ongeduld ten minste een half uur toeschenen sedert Lady Dane in baar gebedenboek lai Eensklaps verbrak zij het slilzwjjgon met de vraag Tante zon het niet aast tijd zijn om ons voor eene wandeling met oom gereed te maken Nog niet Adelaide bet ia nog eerst Maar wat hoor ik f o Men vernam op dit oogenblik luide stemmen Ër werd hardop en op vertoorden toon gesproken alsof er getwist werd Lady Dane richtte zirb verschrikt in haar stoel op en Adelaide snelde naar de deur om te zien wal er gaande was Kapitein Dane en zijn knecht Eevensbird kwamen de trap af de kapitein hield zijn knecht by den kraag van zijn jas vast en duwde hem voor zich uit minister van Financiën zich werkzaam letoond De inkomsten van het Rijk zijn verbeterd door verscherpte heffing der inkomende rechten en besparing van rente door conversie van de 3 g percent Staats chuld De wet op de personeele belasting is gedeeltelijk behandeld doch moest wachten op de Staatsbegrooting welke geen aitstel leed Het is te hopen dat bet nicuwejaar ons brenge vooreerst de herziening van het personeel dan de kieswet an eindelijk de urgente regeling der geSieente financiën De reis der Koninginnen naar verschillende deelen des lands bewees dat althans de liefde des volks voor het Vorstenhuis onverzwakt blijft Alle partijen hoe ook verdeeld in inzichten omtrept staatkunde en godsdienst scharen zich ora den troon als het zinnebeeld van onze volkseenheid AlU en een kleine groep van socialisten brengt daarin een wanklank zij gevoelen niets voor het vaderland en de historische eenheid van Oranje en Nederland maar gelukkig is het slechts een kleine minderheid die vooralsnog geen gevnar oplevert Onze Koningin groeit voorspoedig op tot eene kloeke jonkvrouw en toet vreugde tiet h t Nederlandsohe volk het tydstip naderen dat zij door het voorbeeld van hare verstandige moeder voortreffelijk geoefend den leeftijd zal hebben bereikt om zelve de teugels van het bewind in handen te nemen In den kleiiwr kring van onze gemeente bracht hetja r4lj95 groote veranderingen Onze hooaj eWDBntte burgemeester Van Bergen Llz9 n die ruim 30 jaar met zooveel ijver nze belangen had behartigd ontviel ons op den 16 Januari en weinige dagen daarna ontsliep ook de oudste wethouder de heer H W G Koning Deze sterfgevallen zoo kort na andere slagen die onze gemeente troffen wierpen een schaduw op de eerste maanden des jaars Hun plaats werd ingenomen door den heer Martens als burgemeester en Dr Van Iterson als wethouder De ijver die de nieuwe titularissen toonen voor de gemeente en de algemeen gewaardeerde wijze waarop zij zich van hun moeilijk ambt tot dus ver kwijten wettigen de hoop dat zij nog lang goede dient ten aan de stad zullen be zoo waren zij tot op bet eerste trapporlaal gekomen maar nu gaf kapitein Dane zijn knecht een stoot en een sohop zoodat hij van bet overige gedeelte van tie trappen naar beneden tuimelde Lady Dane was doodelijk ontsteld zy zag over de leuning been naar Eatenibird De man itond op zag naar boven en balde sync vuist togen zijn meester bij schoen de demrs niet te zien Dat zal u duur Ie stasu komen kapitein Dane riep hij hem ziedend van woede toe Ik zal deze beleediging niet vergeten voordat ik mij gewroken heb Goedo hemel Harry 1 was al wat Lady Dauouit kon brengen miildelerwijl ging llavenabird tuiichen do dienitboden door allen waren op bet geraastoegeschoten en gnapten hem verwonderd aan Watbeteekent dit nllei Wat beeft Kavensbird misdreven P Ik kan bet u niet zeggen moeder maar stelu gerust hy al bier den vrede niet meer verstorenwant ik heb hem nit myn dienst ontslagen Hebt gij Bavensbi d weggezonden P Ja ik heb dien deugniet den dienst opgezegd zeide de kapitein bevende van toorn Maar wat heeft bij dan tocb misdaan P herhaalde Lady Dane l ij beeft mg scbandetijke leugens op de mouwKillen spelfe en toen ik hem wilde laten opbiechten wellt Vdonl hij er bij bad om mij te bedriegen durfde h y Vraag my niet meer ik kan er nietbedaard oVer spreken aU ik er uan denk zou ik eon ongeluk kunnen begaan bracht de kapitein in afgebroken volzinnen uit Kn dit zeggende draalde hyzioh om en keerde hy naar zyno kamer terug terwyt wijzen en dat zij meer en meer het vertrouwen zullen winnen der burgerij die met genoegen ziet dat de Koningin en ie Raad voortreffelijke keuzen hebben gedai n ter vervanging van hun geachte voorgangers De Raad onderging ook belangcgke wijziging in personeel De heeren De Raadt en Nederhorst namen de plaatsen in dér overleden leden van het dagelijksch be stuur terwijl bij de periodieke verkieziBg de heeren Van Galen en Jaspers de zetels bezsjten van de heeren Fortuyn Droogleever en Van Veen De achtens waarde nestor van den Raad achtte na meer dan 50 jarige werkzaamheid den tgd gekomen om voor jonger krachten plaats te maken terwijl de heer Van Veen niet werd herkozen ten gevolge van den poli ticken strijd die zich ook bij de stembus voor den Raad Selden liet Mogen de nieuwe leden veel teh nutte van de gemeente tot stand brengen I Schoon deze aanvuUing van den Raad niet geheel strookte met onze opvatting van het gemeentebelang zullen wij ons gaarne verheugen in het resultaat der verkiezing indien blijkt dat bet nieuwe bloed in de gemeentelijke vertegenwoordiging is eea nieuwe kracht om onze stad Veilig door de tegenwoordige moeilijkheden heen en vooruit te brengen op den weg van vooruitgang en voorspoed Niets toch wenschen wij liever dan in het jaar 1896 te zien een tijdvak van zegen voor de gemeente het Vaderland en de geheele maatschappij Naast veel dat wij anders zouden wenschen slaat toch ook veel goeds Moge dat goede zich ontwikkelen zoodat het nieuwe jaar ons een stap verder brengt In het rechte spoor Aan onze lezers onze vrienden onze stad en landgenooten heil in 1896 i lJMNENLAMD GOÜUA 31 Dfceubvr 18tJ5 De collecten io 1895 bg bet voltrekken van bQwel keD en rauithnize geboaden hebben opg bracbt 187 50i Hedetimiddag had ten BaHdhoize dezer ge meeute de in chrgviog pluats voor de benoo litïde miitermlen in IS9G Lady Dane en Adelaide sioti h allerlei giaiingen rórdiopteo EicliBrd Kavensbird waa eren gesloten als zijn meesier de Turbaasde dienstboden kondeu geen enkel ivoord uil I m kr i en zoo bloek als een doode en met trillende neuaf ateo Ring bij h n Eonder geluid te geven voorbij daa snaallnn gang door de steenen trap af Toen hij aan do poort van het kaateel gekomen was keerde hg zicb even om en verzocht een van de knrchts om zijne kleederen bij elka r te pakken en hem die oa te zenden ia de herbTg Zeemansrust Op dit oonenblik kwam SophÏA toeanellen en vroeg wat er gebeurd was maar Rarenabird wijile haar mets zeg ien toen zij bleef aanhouden beloofde hïj haar dat zg in d n oop van den dag nader van hem zou hooron Dat was nl trut tij uii kem kon krijgen niettegenstaande zij hem nog een eind weegs binten de poort naliep en toen staan bletf tot dat hy uit hot gezicht verloren was Herbert Dane Bat nog in leztlfde houdiug op het hek en het zou donk ik nipmand bevreemden ala het slaan met zgne zweep langs zijne beenea en laarzen hem eindelijk beiton te vervalen Hij begon naar afleiding te verlangen zoodat de verschijning van den woede ade Ravausbird hem hoogst welkom wa Heidsar Ravausbird F Wst ïs er gaande Deman stonil stil om te antwoorden en teide terwijlbg op iedür woord de noodigo klem legde Ik ben uit het kasteel gejaagd Wat zegt gijF riep Herbert Dane verbaasd uit Door wienF Toch niet door den beer en meestervan het kasteel F voegde hij er eenigszins spottend bij