Goudsche Courant, woensdag 1 januari 1896

ro eereo handhaven 6000 4000 1600 2000 handhaven idem 3700 1600 2600 handhaven roijeeren logMchMMn werd foor de Teriehillend percee eu door Perceel 1 Hoütwareo W Hoogendyk1Hi i 8 pCt beoedeu tarief Perceel 2 Ijzerwerk P Rood Pz 4 firma J J Verdrieg 4 ea J H Kok 25 pCfc beu tarief Perceel 3 Spyken es lichte IJzerwaren J J Verdriea 7 P Rond 10 eo J H Kok 30 i pCt beo tarief Perceel 4 Koper lood aink en soldeer C G Langeraar 6 Tb A Tan Berket 12 J H Kok 24 en J J Yerdries 28 pCt beo tarief Perceel 5 Verfwaren eo glai C Tao Dillen en Zo 5 5 Bronwer 9 en W van Soest 10 pCt boten tarief Perwei 6 Teer C G Langeraar 5 P Rond P 8 L Visser en Zo 10 J IJpelaar Jza 11 en J H Kok 12 pCt beo tarief Wed P J Endenburg f 12 70 per vat Perceel 7 Kalk A Jooker en Zoon 84 en J Zwart Pz 10 pCt ben tarief Perceel 8 Grind L Broere 4 pCt boTen tarief 1 biljet als ongezegeld werd niet geaccepteerd Perceel 9 Zand L Broere 5 pCt ben tsrief Perceel 10 10000 Beu Abin keien 14 16 demiretnillés B J Bosman te Rotterdam f 101 Louis BüuTaio te Laik f 94 50 voor rerbandkeien 14 4 f 141 75 en Eroest Janseo ba Soapair ij Luik f 93 50 per 1000 Perceel 11 25000 Vechtache straatklinkeri Waalforra J W Mflnlieff te ütrecbt f 19 70 C Kamp te Lii schoten f 18 50 Maatechappg Erren H Trip f 18 18 en Bonté en B kkcr te Wyk bg Duurstede f 16 75 per 1000 Perceel 12 25000 YeehUcbe straatk linkers Vechtïorm G t d Broeke te Utrecht f 19 75 J Brunt Jz te Woerden f 17 84 en Gebr Tan Siaivenberg te Utrecht f 16 48 per 1000 Perceel IB 75000 BlaawnIJselstraatkliukers A G van Hoaweninge te Gouderak f 6 97 X C van Vliet Ds te Gooderak f 6 80 Behaiy en Bakker te Scboonho en f 6 55 en J J flsTerkarap te Gouderak f6 33del000 Perceel 14 30000 IJaelmetselpla u A C ran Houweningt Gouderak f 7 22 Schalg en Bakker SchoonhoTPo i 6 95 J C t Vliet Dz Gouderak f 6 80 J J Harerkamp Gouderak 6 73 en F van Lange Moordrecht f 6 45 De Goadsche correspoodaot der N R Gt c sloit zgo bericht orer de raadszitting ran gisteren a s rolgt De Raad heeft in den loop ran hpt jaar dat ten einde spoedt onder den invloed van den nieuwen koers tal vsn Terordpningen reglementen en bes oiteu onder het vroegere régime tot stand ftekomuo ingetrokken eo daarvoor andere in de plaats gesteld Dit geschiedde dikwyis met groote baast men zou zeggen met koortsachtige gejaagdheid atiiof men vreesde met de reorganisatie t laat te komen Eo waarom dat alles Was dan da rroegtretoestand zóó slecht en verandering zóó dringend De tyd zal leeren of al dat booleverfteerpn voor hes bel ng van de gemeente en van hare bnrgerg die niet met al te groote objeatiriteit motit worden behandeld waarlgk nuttig en goed ia geweest Immers wat in eene gemeente goed werkt deugt daarom nog niet voor eene andere De R K bisschop te Haarlem hoeft benoemd tot kapelaat te Naajdw k de beer Chr van Dillen die deaervitor was te Sassenheim In den nacht van Donderdag op Vrgdsg was een man van Ooderkerk S genaamd die verschillende danchoizen had bezocht in gezelichap geraskt van een Gondsobeo jongen en nog een persoon die voorgaf te Krimpen te wonen Laatstgenoemde zonde bem naar buia gelfidec onderweg stelde by hom voor wac te gaan slapen daar eerstgenoemde S oog al wat gedronken had nadat by eenig hooi uit een hooischelf had gehaald en men zich te lapen had gelegd beroofde de zoogenaamde persoon uit Krntipen bem van een gouden ring horloge eo gooden ketting welke voorwerpen hy te Goada verkocht De dader werd te Rotterdam Of eepoord eo nadat hier ter stede procesverbaal tegen hem is opgemaakt is hy hedenmiddag naar bet huis van bewaring otergebracht Gisterochtend is te s Her togen bosch terwylde moeder naar de kerk was zonder eenigtoezicht aehter te laten een vyfjarig kiod welks kleederen met ds brandende kachel wareoin aanraking gekomen als het ware levendverbrand In ds Notsvergadering te Ondewater trad II Maandag als spreker op de heer Dr H A van der Menlen te Haastrecht Kinderopvofdiogc was bet onderwerp zyoer lening en hoogst Iferryk waren de wenken die spreker over deze aangelegenheid ten beste gaf Na de pauze gaf de spreker nog Anoa a missiec van Hooyer en Wat een dominé zoo al beleeft c welk een en ander mede met groot genoegen door de aanwezigen werd aangehoord De voorzitter de beer Kiewiet de Jonge was dan ook de tolk van allen toen hy ten slotte éèOr geachteo spreker den dank der Vergadoriog bracht Uit den verslag in eeo provinciaal bisd Oudewater 24 Deo De gemeenteraad vergaderde gisterenavond lagfkomeu was o a een schryven van deu gewezen gemeente bode J van der Bree meldende diens oterlyden met by oegingvan den zilveren ambtskeüing In verbaud met dit schryveo stelde de voorzitter den Raad voor B en W te machtigen eene oproeping te doea van sollicitanten voor die betrekking Aldus werd besloten De wedstryden en het gecostnmeerde avondfeest door het Nederlandsch Sportterrein te Utrecht op 30 Dec j l uitgeschreven zyo tengevolge vao den ingevallen dooi tot uarfer bekend te maken datom uitgesteld Programma s voor deie feesti o zyn nog op aanvraag by het Sportterrein verkrygbaar Deu 17den Juni 1896 zal het vyftig jaren geleden yn dat De Tydt te Amsterdam werd gevestigd en de redactie stelt zich vóór die gebeurtenis den Isten Juli op fees elLle wyze te vieren Van dit ba r voornemfi n heeft zy aan den Paus kenois gegeven e n deze beeft naar aaoleiding hiervan aan De Tydc een Apostolisch schryven doen toekomen In het eerstvolgend nummer zal de redactie den LatynscheD tekst van het pauselgk document haren lezers msedeelen tegelyk met eeo Nederlandscbe vertaling De Tydt noemt bet pauselyk schryveneen der schoonste en aangeniamate betooningen die de stichters an het blad voor zoover zy nog tot de levenden behooren kouden Terwacbten en tevens een voorrecht dat aan de gaosche Katholieke Pers van Nederland te beart valt Het pauaelyk schryven toch bevat aldus vervolgt De Tyd voor ooa en voor alle Katholieke bladtn zeer behartigenswaardige weukeu omtrent de v zOj waarop wy on hebben te kweten van onie taak Zoowtl wat aangaat bet doel dai wy ons voornamelijk moeten voorstellen te bereiken als waar du middelen worden aangewezen door welke wy in versobiIli nde omstandigheden dat doel bebheo oa te strevsn Wy houden ons overtuigd van deu godsdienstigen eerbied waarmede de vermaningen des H Vaders zullen worden vernomen en naar beiite krachten opgevolgd Wat ons inzonderheid betreft als altyd is ons bier het woord des Pausen de wil van God lEen hoogst merkwaard getuigenia vaa a Pausen ingenomeoheid met hetgeen in vroeger en later tyd als vrucht van Willebrordus prediking op onzen vaderlandacheu bodem tot stand kwam maakt het scbryveu des B Vader aan de ri dactie vao De Tyd tot een feit dat ooze geheele Katholieke bevolking met rechtmatige fierheid kan vervollen terwijl etenzeer van onze andersgeziode broeders door den Paus wordt gesproken met die edele eu beihgen sympathie waardoor Leo XIII aich dfl harten w M te winnen van de vale duizenden ook waar zg niet tot de zichtbare gemeeniohsp der Katholieke Kerk behoorden Een zeldzaam geval van vrijspraak is dezer dagen in Frankryk voorgekomen Eenigejnren geleden werd een sergeant wegens onwettige verwydering gedegradeerd en in yn baloorigheid deserteerde hy naar België Een jaar later keerde by terog en nam onder een valseben naam dieust in het vreemdenlegioen In Tonkin onderscheidde hy zich zoodanig dat hy tot sergeantirajoor opklom een ridderorde krepg en in een dagorder werd genoemd wegens een daad van buitengewonen moed Toen bekende hy nit eigen bewegiug wie bg sigenlyk was en werd ala gevangene naar Frankryk gezonden om wegeua desertie te worden gevoonisd De krijgsraad maakte van zijn ruime bavoegdheid gebruik door bem vry te spreken en met een pluim oor zyn kranig gedrag in Tonkin op vrye voeten te stellen Welke ontzaggelyke hoereelheden levensmiddelen de groots stoomhootmaatschappyeo voor uitrusting barer schepen noodig hebben blykt wel nit het volgende staatje De Hamburg Amerika liin gebruikte in 1894 1 500 000 pond versoh vleesch 900 vaten gezouten spek 30 000 pond klipvleesch 850 ton baring 40 000 pond viseh 160 000 pood bam 90 000 pond kaas 20 000 pond gedroogde groente 650 UOO pood peulvruchten 20 000 potten en 35 000 pond marmelade 200 000 pond scheeppbrood 750 000 eieren 300 000 pond sniker 225 000 pond boter 8500 pond thee 850 vaten pekelvleesch 40 000 pond gerookt spek 120 000 pood vleesch in blikken 120 000 pond gevogelte en wild lÖ OOU pond roofcvlewch en toog 35 000 pond worst 50 000 blikken groente voor 75 000 Mark aan er che groenten 150 000 pond gedroogde vruchten 2 500 000 poud aardappelen 1 400 000 pond meel 700 000 pond versch brood 30 000 liter versche en 60 000 blikken gecondenseerde melk 10 000 blikktn gesteriliseerde melk en 10 000 quarters evaporated milk Verder werden de vol gende groote hoeveelheden dranken gebruikt 120 000 liter kommel 150 000 liter roode wyu 55 000 heele en 55 000 halve flesschen fijne wyoBoorteo 6500 hele en 7500 halve fleascben Champagne 360 000 heele en 200 000 halve fle Jflcben bier 30 000 liter lagerbior en 125 000 liter Müncheoer 30 000 flesschen spiritualiën eo 140 000 flessch n mineraalwater uUefliaD lscli U erzicbL Een keixerlyk reaoript an den Daitscheo Rykskanselier gericht stelt de plechtigh eid ter berdeokiog van de nieuwe gt oodvesting des Ryks vaat op den ISden Januari des mogeoa ora kwart voor elf in de Witte Zaal van bet kopinklyk paleis De keizer zal een toespraak houden Des avonds heeft er een gastmaal plaats waartoe zyn uitgenoodigd de l den van den Bondsraad en van den Rykadag alsmede de nog in leven zyoden die vyf en twintig jaar geleden deel van die lichamen uitmaukten verder zy die zich b de grOpdlngging van het Ryk uitnemend verdieD elyk gemaakt hebben Krachtens iet rescript zal aan de plechtigheid een godedienstoefen ng in de slotkapul en iu de Hedwig kerk voorafgaan Do vervolging vani baron Voü Hamf brsteinia door de regeerin jOp aandfngen i u zeerhooggeplaatste perso eti met al e kraeot door geset en datrhg is dé bolp ingeroepenyan allediplon tieke vertegeftwourdigers lr j ieersJtbtbyiiODdere yoldoeoi ig over de arresGatie tanden vluobtelSng on lat daardoor blyki datUrgeen redenl is de buiisohe justitie te v lenk n Hafomerstein we gisterochtend jfroeg teBiittdisi aan boord an het stoomschip Feloroin hechtenis genomen Volgens pjuf icoiiere berichten woondp Hsmmerstein te itheóe in eeo klein faotel Hy l gaf zich vooi oumttUst uit had zirb d baard afgeschoren Anl kwam iederun dalg in s Diiitsche sociëteit Philadelphia en ify Duitscbe famiiiën Zyn hod geketting had hjü vermoedelyk we ns getdgeprek verkocht fly werd herkend terwyl hy i de kerk de kerstviering bywodtide zyn ia i g snikkei trok de aandacht Op i erzoek van dep Duitschen gezant Pleasen wer ld hem als anarchist gelast bet land t e vt rlftten vergezeld door eo ambt oaar der poliiie nam hy passage op de Lloydboot naar Triit 1 1 verschillende berichten blijkt dat te Athene onder zeer eigenaardige omstandighediJD op Hammtrstbin de hand gelegd werd Daar er tusscben Duitschtand en Griekenlaod geen uitleveringsverdrag bestaat kon de Duitscbe gezant Freiherr v Piesten zyn uitlevering niet aanvragen maar verlangde by dat Hammerstein die deu naam Herbart had aaogeuomeu het land uitgezet zou worden onder voorwendsel dat deze Eerhart van anarchisme werd verdacht en den gezant naar het leven stond Diiarop kreeg Hammerstein bevet het land te verlaten en ging hy mei een Oosteuryksohe Lloyd stoomboot over Brindisi naar Triest eerst by het aandoen van een dezer plaatsen kon zyn feitelyke arrestatie geschieden Een Berlynsohe politiebeambte bevond zich aan boord Te Athene bad Hammerstein zich voor dag bladco r respond ei t uitgegeven Toen het bevel om Griekenlaod te verlaten bem werd overgebracht werd door de politie een huiszoeking bij bem gedaan daarbij vond men sUcbta 240 Mark veel brieven eu een geladen revolver Eerst de volgende week wordt hy te Berlyn lerogverwaeht Bet Berliner Tageblntt dat t eerst instaat was de opzien wekkende mededeeling de wereld in te zenden meent wat wel door iedereen toegegeven zal worden dat deze nieuwe wending der Hammerstein geschiedeois voorde conservatieven een alles behalve aangensme Kerst surprise zgn moet De reehter zal nu klaarheid kunnen brengen in de omstandigheden die het Hammerstein mogelyk maakten het hnzenpad Ie kiezen zonder door de justitie lastig te worden gevallen ofschoon er vroeg genoeg op bet ware karakter van den Freiberr gewezen was het blad schynt t niet onwaarschyulyk te vinden dat de politie dezer dagen von hober St ellec aangespoord is om Hammerstein s verblijfplaats uit te vinden t mochi dan kosten wat het wilde Ka de schoorvoetende 7r rdediging van het Kreuzztgscomité in de Saaie Ztg komt de Frankfarter nog eens de puntjes op de i s zettun Het waren geen vage sautygingen die tegen Hammerstein werden ingebracht zegt bet blad maar precies aangegeven beschuldigingen Wg constataeren opnieuw dat lang voor het verscbyoen der artikelen in de Kleine Preaae Hammerstein s handelen wandel hekend geweest zyu aaa verscheidene leden der conservatieve party de verklaring van dr Kropatschek heeft dit bevestigd Verder is het een feit dat vóór het verscbynen van het genoemde artikel waarccbynlyk reeds in Januari op zyn laatst in Februari aan graaf Kanitz voor commissarissen dar Krenzztg vchriftelijk de beschuldiging is gezonden ten aanzien van het Stöckerfoods met de bawyzen erby Behalve de voorzitter heeft ten minste 1 nog één lid van het comité de afgevaardigde V Colmar rftn deze stnkkea kaonii gedragen Het Frsnsohe parlement heeft i66r het aanbreken van hst nieuwe jaar da gcAeele babandeling der begrooting ten einde efnÉit en is daarna op reces gegaan Dit Ken werkelyk ongehoorde verbetering in de nnaleo der parlementaire geschiedenis van Frankryk en de eer daarvoor komt vooral toe aao bei kabinet Bourgeois Niet ten onrechte beeK de mioister preaident eens gezegd dat ordigook io de Btaathniflhouding da eerste stap is pjiden weg om tot betere torstindeote komen Hineeft bet voorbeeld van orde gegeren en 0D4 nks de vyandige houding van sommige sydi de tegenwerking die hy ondervond h het zoover weten te brengen dat T ornemens kon len uitvoer brengen De Temps die met deze regeeringi regelen zeer ingenomen is verklaart republikeinen het kabinet zullen blyfe neti als het op deze wijza blyl bobden met de èiscben der regeering L de nood zakelijkheid om een loyale en i lyke politiek t volgen Door die etafd te steunen geven de afgevaardigden blqf hun voornemen getrouw het mandaat i vollen dat het l od bun heeft toevertr De Panama zas k heeft weder het hdf gestoken J in de Republiek Het dagbljï lyst gepubliceerd va i e Panamazaalf imf l kklaart dat de iyst ét Men heer Pascal o Jran de iCocard ei Xk heer Pascal betrM Wcbt by M justitie hi c tot klaarhiid ie brft é van den heer DelQÏ Pe let arËkel heelrlt id Uablitotie dlerllyst vitóf Fraacflc heelt i i aardigdep di zoucïen zjimi De yJtfstiCBc ikudistig VI h nnert tkt eest ia le mfl i e ul efti k rdiBDd iH da it di etiht lis di ln d schrareQ dut aao wuii iwiiu upr lyss vcfMaigin blükt dat U de iernHtfootd l Sf M der opeob ataiaki4 Met i ril b ïaarden bi dat de pji heelp zaa j oeft wordsu opMV M li ma nclame tooi j et blad dtt liiM Uaiwild T rgro9 en W R llT Bet regent d iJ iok in de iFfansM liip f protesten tegen de pgtilicatiea een gróót aan tal peraonen rerbiared in rerachilUi de ll ransebe bladen dat de Igst ran da Franse ODJoitt Ii of ten minate di t hdn naam er ten onrecbte op roorlfomt Maar de openbaarmaking gaat roort ondaakide protesten en ondanks de ingestelde rerTolgingen Ea de geest ran baaien wantroaweu vindt in zalke poblieatiei ateeds weernienw rotdsal Dit Jobanni bnrg Tranaraal wordt ran Zondag bericht De toestand bljjft gespannen £ r gaan al meer vrouwen en kinderen weg Oe treinen zijn rol Voor graan en meet worden booge pryzeo besteed Talrgk zijn de vergaderingen waaroj versebilleiide klassen der bevolking over den toestand raad plegen Tegen morgen wordt de sluiting van verscheiden voorname mjjnen verwacbt Ër blgkt nog van gpen beslissende bandsliag van de National Union maar allerlei oorlogszucbtige maren zgn in om oop Aan den anderen kant heeft de regeering den burgers kennis gegeven dat zg sicb in gevnl van nood gereed moeten honden In eene bgeenkomst van de Handelsvereeniging beeft deze zicb in haar geheel als eene stedelijke burgerwacht geoonstitueerd om als bet tot opstand komt de openbare orde te handhaven eo bet leven en de bezittingen in de stad te beschermen Vervolgens zal da vereeniging eene verklaring van beginselen uitwerken Deze burgerwacht lal geen deel hoegenaamd nemen aan troebelen of een opstand Ook werd er besloten aan de regeering te verzoeken de vereeniging van wapens te voorzien Eene vereeniging van 300 Doitschers heeft een bestonr verkosen om een staatknndigen veldtocht voor te bereiden Op Formosa moeten thans rust en orde geheel hersteld zgo De Japansehe garde landde er 29 Mei op de Noordkusl en eeo gedeelte van bet tweede legerkorps trok op 21 October Taiwanfoe binnen loodat de onderwerping in 146 dagen is geschied Van de 15000 man zuUen 11000 weer naar Japan gaan de tweede divisie en vgf bataillons blgren voorloopig Het plan was zoodra de troepen wareo teroggekeerd nationale feesten te bonden Lioe bet hoofd der Zwartriaggen die met een paar duizend zyoer soldaten naar Canton was gevlucht beeft daar bg den onderkooiog en de hooggeplaatste aotoriteiten sgn opwaehting gemaakt Alsof er nooit Zwartvlaggen op het eiland waren geweest zijn de Japanneezen nu begonnen Formosa te besturen men verwacht dat de handel spoedig herleven lal Bnrgerllfken Stand OKBOREN 27 Deo Hendrik Coroelis onders ü C van Oudenallen en M de fleer 29 Maria onders H Planken en A Burghoorn 30 Tosina Johanna Pieternella Cornelia okden W L M rui den Berg en t Snalleman Pieler Wgoand óndera B van den Bosch en A Of wegen Fredrik Johannes onders F E J Brgbag en J M He r kene Johannes ouders D A Nieremeger eo J Hoebeek Antonia Catharioa ouders T Jong en J M M Steenwinkol 31 Janna oudera C Verhoeven en P Spee Jacob oadera J do Mol en J C Nienwiand OVEBLEDGK 28 Deo G Holstede 2 j D A Everling 4i j 30 C Kors hnisvr van B Kerkhof 49 j J de Pater wed L Spek 7 j P Wakier 49 j 31 E Signer B w VER64DERIÜ6VANDEN6ËHEËNTËRA4D Maaoiiag 30 December 1895 Vervolg van ons verslag van gisteren Ten 5 uur wfrd do vergadering geopend en medegedeeld dat de volgende beslissingen waren genomen op de reclames in zake de plaatselijke directe belastingen Zï B i Wjjk INo 3800 600 roijeeren hsadhaveD idem 600 2000 NsSm vsD de Tegenw Belastingsohuldige 40 A H ivac Dillen 4600 77 S P vao den Hoek 700 IM J van der Hoeden 800 86ajW J de Keijser i M E Monosoh 102 106 135 188 P öoedewaaKeniTz 4000 af tevoermL L van Dorst 2800 handhaven L Alexander 144J P H A Wolff 160 D Hoogeoboom J Hoeveoaars T P Vir uly Jr H t Gabrij i H J Bik W O van Geelen H 1 M Kkbel H Best E wl E w pnden Borne Sr I C G A Koogl T Bos y 1 B J vs der Bee s3 C J lUvet G UjlJvlin derTogt Vim do Gidis vid IJzeodoorn M Jofikkeid I C £ o etiboom d C Ü Steenmeijer A de Baadt P de Baadt Wea Verbeek v Oastel 2000 idem 3600 3000 3600 8000 20Ö0 handhareD 1200 808 4000 af te voeren 1000 1 900 1000 faandhnren 1800 léó 1000 fo 1200 landhaTen 800 600 2300 handhaven 7600 7000 900 eo top royeeren BOO hand haren 800 idem 600 86 M onkheid l 1800 189 0 Ho ijenboam j 7000194 C l Steeomeijer 4600300 A de Baadt 3000 ioo P de Baadt 8000 174 A Lagerberg 1800 S A C Oosüu 80O 39 O H Orereijnder 4000 Wed van DiUen vao Gelder 8600 61 Wed Knoors Paping 3400 L Onweneel 1000 164 Wad Janssn Konings 600 173 Wed van Leeuwen idem 800 1600 handhaven 1600 2100 900 900 handhaven idem 800 handhaven 2S00 handhaven idem roijeeren handhaven 1800 1200 handhaven idem 600 handhaven idem idem 1300 1600 roijeeren h andhaven 900 1300 handhaven handhaven idem idem roijeeren idem handhaven roijeeren handhaven idem 4300 650 roijeeren handhaven idem idem idem roijeeren 760 roijeeren 600 roijeeren idem 700 1000 roijeereo handhaven V d Hork 700 176 178 G J Prince 1000 Wed Weijer vae Ttol senburg 2000 231 A den Hertog 1600 332J 0 H A Olifiers 2600 iS4 234 4 9 10 18 19 19 29 89 234 S P van der Klein Jr 2800 J H van der Klein 2000 H H van der Klein 2000 1000 3000 1000 1000 3000 600 2600 500 1000 2300 lt 0 W M de Jong J Vos J F van Velzen L M de Goederen Tb de Buoe W H do Euwe I Cats A Puimsteen 41a de Buiter 63 W Erberveld 68 J F Herman de Groot 600 1700 E 11a J P van Werkhooven 700 O Slootjes 800 P M Montön 20000 A W WienlJMï Btankenstegn 80 16 81 61 84 41 40 84 68 63 B W V i Pavoordt 4600 1700 1600 600 1300 1000 1400 6000 1000 3000 800 600 800 1600 600 500 1500 6000 800 500 600 500 600 500 500 600 500 700 500 600 800 1300 600 800 J H A V d Pavoordt D J de Eniter W J van Leeuwen Wed Hoskijn Visser T van Vliet O van der Want G C van der Want J L Bruns 170 171 7 18 77 104 101 116 287 244 353 168 169 63 134 231 Wed de ZangerSchouten A J Vos D Seüïers Wed van den Broek Zwaceahnr N van dor Pool D L Horoeman D de Rsk A de Zeeuw i de Jong C W van de Velde K J van Ingea Wed de Hsao Wont P Venneij H T Souffree O de Zwart A Hazenbroek S43o W Grander 244 J Vuük 33 88 130 131 208 326 B Bouwman G van der End N van Blokland K van der Post Tb Blom W N van Qeelen SU A Loep 59 J A Nieuwvsid Wijk Ko O 117o 181 134 184 187 189 827 339 363 649 V 34 219 332 mm a 384c 3842 98o 166 283 283il S44y 344i Q 86 89 97 139 197 198 201 217 224 363 254 3 8 264 52 187 204 Beslissing rogeeren idem 500 roijeeren 1500 1300 handhaven roijeeren handhaven roijeeren 8000 1200 handhaven idem Naam van den Tegenw Belastingaehutdiite aanslag Wed de Koster Eükboff 800 Wed van Nestelrode 600 00 500 3000 1800 1800 500 1600 500 van Geeleo Wed Nobel Huisman H Borgesitts J J Liesker A J ÜOQgelmans 1 de Jong C J Kok C Jaspers P Glasmaohen Wed v Esaen CaUewijn 4000 roijeeren handhaven idem idem idem idem idem idem 8000 2700 2000 handhaven 900 1600 700 1600 1600 2600 1600 1200 600 roijeeren 2200 handhaven C Lafeber 5000 H C Konenoevor 8000 A W Brandt 600 W B Streedand 600 J Snaterse 600 S Broekhuizen 600 J V d Hooft 600 M de Quant 600 J H V d Hooft 600 J Ph Gobel 550 F M de Jong 600 P Biotkerk 600 W Bokhoven 2200 0 J D Afends SOOO D van Rhijn 2200 J Vérgeer 1000 1 J Bonneur 1200 Wed Moons v d Vliit 2000 H K Qezelle 800 Wed Boos Matse 2000 P van Eijk 1800 P M J Johanoissen 3000 W Voorburg 1800 M G ï ïrankonhnii on lSOO A de Weger 700 N O Peek 600 J J Bertelman 2600 A J van Vliet 1800 Wed Verkaaik Grave land 1600 Wed Lafeber van royeeren 2300 600 16011 I roijeeren 2000 1800 2200 3000 8000 handhaven royeeren handhaven idena Kluüve 800 485 496a O P W Dessing 3000 Wed RijkeHikhnizen Nisuwendijk 1600 601 608 S 0 86 65 73 R 246 19 273 662 Wad Vrljlandl Peletiér 3000Wed BuismauKrakner 600 J IJpeiaar 2600 B Streefland 2000 J Moons 2500 Wed Verkerk Blanken 4000 8 D Boon 3500 W den Hertog 3000 B Borreman 1000 C A Wagonaar 500 J van Holst 500 AJP VKHTKiyTIBW De Complimenten van den dag Wed M L KlNT v Dam Wgdstraat 42a Goooa 1 Jan 1896 Compliment v d dag aan Familie Vrienden en Clientèle D J T VREDMINGEN en Echtgenooto Kleiweg E 45 By de verwisseling des jaara brengt de ondergeteekende zgn neilwenach aan alle zgne Begunstigera toe C TAN TONGERLOO Korte Groenendaal Heil en zegen toegewenacht aan alle mgne Vrienden en Begtinstigers en btgf mg steeds op het minzaamst aanbevelen A B KDLIK Metselaar Jieuwehavon No 32 Het compliment van den dag aan Begunstigers en Stadgenooten van J B ROODE Zengstraat A LAMBERT Aan alle Begunstigers Vrienden en Bekenden veel heil toegewenscht in t nieuw begonnen Jaar Zich tevens aanbevelende voor levering van Steenkolen Het compliment van den dag aan Begunstigers en Stadgenooten van Wed SIBBEH PoSfertjes en Wafelbakster alhier Het Compliment van den dagaan allen Dankzeggende voor het dit jaar genoten vertrouwen Zich ateeds minzaam aanbevelende Van Staveren di Vergeer Huis Deooratie Schilders Het compliment van den dag aan Begunstigen Vrienden en Bekenden W J D VAN RIJMENAM Mr Smid Veerstal 136 1 Jan 1896 Bg de jaarwisseling wordt aan Vrienden en Bekenden alles goeds gewenscht door D RUYTEB en Familie De ondergeteekende brengt zgnen geëerden stadgenooten zgne beste wenschen A JASPERS Lz Gouda 1 Jan 1896 Kransbierhalle p f J W B C van Staveren PHOTOGRAAF p f Aan alle myn begunstigers vienden en bekende zg eeu gelukkig Nieuwjaar toegewenscht P TËGEL 4AR POFFERTJES EN WAFELBAKKEB Firma C Lourens liANGE TIENDEWEG p f Bü de intrede vau het Nieuwe Jaar wen acht de ondergeteekende aan zyne geachte stadgenooten veel zegen toe Onder aanbeveling I B VAS TONGERLOO Scloen en Laarzenmagazyn Bg de aanvang van het Nieuwe Jaar wdQscht ondergeteekende zgn geëerde begunstigerd eo stadgenooten veel Heil en Zegen hen dankende voor de genoten gunst in het verschenen jaar zich op nieuw minzaam aanbevelende N M ENGELBREGT DAKÜ 1 Jan 1896 aan allen die ons dit jaar met hun vertrouwen vereerd hebbeu Terwgl wg ons aanbevelen voor de levering van de verschillende beaoodigheden in 1896 Voor een accurate en nette bediening zullen wij zorg dragen Tevens wenschen wg vrienden en bekenden een gelukkig jaar toe Met Hoogachting UEd Dw Dienaren J F HEEMAN Zn Beil en Zegen toegewenscht aan alle mgne Vrienden eu Begunstigers en bljjf mg steeds op het minzaamst aanbevelen C VAN DBE VLIST Lange Tiendeweg Behanger Heil en Zegen toegewenscht aan alle mgne Vrienden eu Begunstigers eu blgf mg steeds op het minzaamst aanbevelen L BISSCHOP Dubbele Buurt Sigarenmagazgn Heil en Zegen toegewenscht aan alle mgne Vrienden en Begunstigers en blgf mg steeds op het minzaamst aanbevelen M G VAN FRANKENBUUSEN Crabethatraat Beil en zegen toegewenscht aan alle mgne Vrienden en Begunstigers en blgf mg steeds op het minzaamst aanbevelen E SLIEDRECHT Mr Timmerman IJ er handelaar f Zeugstrraat O 91 weoscht alle bekenden inzonderheid vrienden en begunstigers een gelukkig Nieuwjaar toe Qy biyft zich beleefd in hun gnost aanbevelen POLDERMAN PETIT Coufectie magazijn P F TIENDEWEG Het Compliment van den dag aan al mgne Vriendeu Bekenden en Begunstigers J Dl JONG Az Zni veraar De ondergeteekenden brengen bg dezen den fleilweusch vau den dag aan hun geachte Begunstigers zoo binnen als buiten deze stad en bevelen zich bg voortduring beleefd aan A BRINKMAN ZOON H C DË FKË llI E p f Het Compliment van den Dag aan nign geachte Begunstigers en Vrienden W DB JED Lange Tiendeweg Firma B de Jong in Tapijten p f BiJ den aanvang des jaars wenach ik m ne geachte Begunstigers en Vrienden veel heil en zegen J DS JONG Stoomhoatzagerg en Pakkistenmakery By de intreding des jaars brengt de onderr geteekende zyne heilwenschen aan dpe Stadgenooten en Begunstigers en zegtnuD dank voor de Begunstiging in het afgeloopen jaar G M POOESMA Rozeuda Boschbierhuis Bl het intreden van het Nieuwe Jaar wenschen wy onze Heereo Bestuurders en alle Clientèle van de Bakkery veel heil en zegen toe De gezamentiyke Bakkers van de Goudsche Coöperatieve Broodbakker ONS VOORDEEL c By den aanvang van t Nieuwe Jaar wenecbt de ondergeteekende zyne geachte Clientèle Familie Vrienden en Bekenden veel heil en zegen in t Nieuwe Jaar A TAK HELLEMONDT flrma L van Wanküu Heil en zegen toegewenscht aan alle mgne Begunstigers Vrienden en Bekenden Wed M MOL Stads schoorsteenvegerg en Rookverdrgverg Ondergeteekende brengt bg den aanvang dea jaars aan hare Vriendeu eo Begunstigers h t Compliment van den dag L n JONG Lange Tieudeweg Aan Begunstigers Vrienden en Bekenden wordt bg den aanvang vau het jaar veel beil en zegen toegeweuscht door J BLOKLAND haHdel in Melk Boter en Kaas Nienwo Baven 208 Aan Begunstigers Vrienden en Bekenden wordt bg den aanvang van het jaar veel heil en zegen toegewenacht door W K SCBDLING Lange Groenendaal 1 21 Gouda 1 Januari 1896 Bet compliment van den dag aan Beganstigers en Stadgenooten van J A BLOM en Echtgenoot Turfmarkt H 234 Het Compliment van den dag aan Familie Vrienden en Begunstigers J F WELTER Lange Tiendeweg Café Neaf WedaGvanHccdtDorlland p f Ondergeteekende brengt bg deze de Heilwensch van den dag aan hare Bekenden en Begunstigers zoo binnen als buiten deze stad en beveelt zich bg voortduring beleefd aan Wed A R SEIBERT Firma L J FtoauN De beste wenschen aan al mgne Begunstigers en Vrieudea iff 1 h A VAN BERKEL Kleiweg E 98 Gonda 1 Jan 96 De beste wenschen aan al mgne Begnnstigers en Vrienden G TÜIJTHOF Gouda l Jan 96 Caf i Unie c N B Bericht dat het Café dien dag van 2 5 uur is gesloten i SMIT a ZOOH Mr Metselaar P F Turfmarkt H 49 Ondergeteekende brengt bg dezen de Heilweusch van den dag aan zjjne Bekenden en Begunstigers zoo binnen als buiteu deze stad en beveelt zich bg voortduring beleefd aan J DB MOL Turfmarkt Tailleur Bg den aanvang van het jaar brengt de ondergeteekende zgnen heilwensch aan Familie Vrienden en Bekenden J SCBOLING Concierge Arti Legi