Goudsche Courant, woensdag 1 januari 1896

No 6854 Vrijdag 3 Januari J$96 348te Jaargang fiOüDSCHE COIMNT NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De uitgave dezer Courant g eschiedt d a g e 1 ij k g met uitzondering van Zon en Feestdagfen De prijs i Cr drie maanden is 1 26 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst vau 1 5 regeh a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen jroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Bg den tsDTang van dit jaar de beste Zegen toegewenioht aan Begunstigers Vrienden en Bekenden L LEEFLANG Metselaar en Witter Lange Noodgodateeg Gonda 1 Januari 1895 Onder dankzegging Toor het rnimschoots genoten Tertroawen wensch ik bj den aanvang Tan het Nienwe Jaar mflne beguoetigers en vrienden zoowel binnen als bniten de stad veel heil en zegen toe Mj voortdurend in UEds gunst aanbevelende A J DONGEIiMANS Baam Vleeschhonirer Het Compliment van den Dagaan myngeachte Begunstigers Trienden en Familie G J LUOTHART Vleoschhouwer es Spekslager Spieringstraat F 52 By den aanvang van het Nieuwe Jaar veel heil en zegen aan myn geachte vrienden en began stigers C V D BERG Horloger Zeogstraat 6 44 Gouda Bg de intreding van het Nieuwe Jaar Gods besten zegen toegewenscht aan al myne vrienden bekenden en begunstigers Dankbaar voor het genoten vertrouwen mg steeds minzaam aanbevelend J A NIËUWVELD Metselaar Baam 59 Wed d ino Kleeder Maga IJn de Stad Parlja p f MABKT A 62 Veel Zegen toegewenscht door C CLEMENS ZONEN Bj den aanvang van het Nieuwe jaar wenscht de ondergeteekende zynen geëerden Begunstigers en Stadgenooten veel heil en zegen toe P J REVET Oosthaven Schilder Aan mflne geachte Beganstigora Vrienden en Bekenden Gods besten zegen toegewenscht bü de intrede van dezen nieawen jaarkring Firma J J VEBDBIES Gonda 1 Januari 1896 Aan Begunstigers Vrienden en Bekenden wordt by deu aanvang van het jaar veel heil en zegen toegewenscht door M P OOSTERBEEK in Melk en Boter Tnrtmarkt H 160 Begunstigers Het Compliment van Atla dag aan al mgne C H W KAHLE Gouda 1 Januari 1896 ÏI ADIESTELHORST P Aan mgn geachte Begunstigers Vrienden en Bekenden Gods Beate Zegen toegewenscht by de intrede van dezen nieuwen jaarkring A VINGEBLING Gouda 1 Januari 1896 Ondergeteekende wenscht hare Stadgenooten Vrienden en Begunstigers veel heil en zegen en beveelt zich beleefd in ieders gunst by vernieuwing aan tiit Wed G VAH OIJE Onze heilgroete aan Vrienden Begunstigers en Bekenden o i pit Gain DB BAAUl T ZAAL voorLC LUNENBURG Confisenr p f TURFMARKT H 67 J J TVoudenherg Café Harmonie p f Heil en zegen toegewenscht aan alle myne Vrienden en Begnnstigers en biyf m teeds op het minzaamst aanbevelen H J KABOIW Baam O 428 Lood en Zinkwerker STALHOUDEEIJ De ondergeteekende wenscht met dezen aan Vrienden en Begunstigers een gelukkig Nieuw F H WEURMAN Het Compliment van den Dag P VAN DAM GoDDi 1 Jan 1896 Spieringstraat Het Compliment van den dag aan al mgne Begnnstigers Vrienden en Bekenden A DAM Aan alle Begunstigers Vrienden en Beken den de groet van den Dag CORS VAS LEEUWEN Markt Gouda Heil en zegea toegewenscht aan alle myne Vrienden en Begunstigers eu biyf m steeds op het miuzaamit aanbevelen A OBËNDEL Ooudsch EofiBefanis De ondergeteekende brengt bjj deze den Heilweusch ran den dag aan zgne geach te Begnnstigers zoo binnen als buiten deze stad en beveelt zich by voortdaring beleefd aan T SPOOR Vleeschbouwer Raam A VAN BOCHOYE Md Tailleur Westhaven B 186 By den aanvang dezes jaars brengt de ondergeteekende zgn heilwenschen aan alle Stadgenooten en Begnnstigers G H VAH BËRKEL Lood en Zinkwerker Heil en zegen toegewenscht aan alle onze Begunstigers en Bekenden zoowel buiten als binnen de stad De Erven A vah MEDBS Oosthaven Nieuwe Haven Aan Begunstigers Vrienden en Bekenden wordt by den aanvang van het jar veel heil en zegen toegewenscht door A VERHOEP Spieringstraat Het Compliment van den dag aan myne geachte begnnstigers E VAS MAABEN Dubbele Bunrt Compliment van den Dag J M GELISSEN Jz Bloemist en Hovenier Bleekerssingel R 244 By den aanvang van het jaar wenscht de ondergeteekende zfln geachte Begunatigera Vrienden en Bekenden zoowel buiten als binnen de atad veel Heil en Zegen toe A VAK DBH STEEN in Hoeden en Petten Kleiwegsteeg No 319 Veel heil en zegen toegewenacht aan Vrienden en Begunatigera zoowel binnen als buiten de stad K M DB BRUIN GoiTi A Januari 96 J DE KOSTER p f F X HARDIJZER Café p f VUEDE BEST W G VAN GEELEN Ooathaven P f Bfl den aanvang dezea jaara brengt de ondergeteekende Zfln heilwenschen aan alle Stadgenooten Begunstigers en Familie G H DB PEER Jernzalemstraat Aan alle Begunstigers Vrienden en Bekenden de groet van den Dag J A VERHOEF Hoogstraat Gouda M BINNENDIJK Mr Schilder M By do verwisseling des jaars brengt de ondergeteekende zyn heilwensch aan alle zjne Begunstigers toe gKBERVELD Lange Tiendeweg Het Compliment van den dag aan alle myne Vrienden en Begunstigers H VA WIJNGAARDEN Gelukwensoh aan myne geachte Begnnstigers en Vrienden iOUh Behanger Boelekade Het Complinient van den Dag S D EOOÏÏ Co Het Compliment van den dag lian Vrienden en Begunstigers van B MEÜLMAN Vleeachhouwer en Spekslager Gonwe C 109 H POLAK Instrumentmaker pj I S KEISER P i J BOTH en Echtgenoote J i Het Compliment van den dag aan alle myne Vrienden en Begaostigera D W GILLIERON S vanPKAAG p f H J M KABEL Cuiainier Patissier OOSTHAVEN B 36 f M J de Graaf Hooge Gouwe No 265 p f Gouda 1 Januari 1896 Onder dankzegging voor het zoo ruimschoots genoten vertrouwen wensch ik bfl den aanvang van het Nieuwe Jaar mgne Begunstigers en Vrienden zoowel binnen als buiten de stad veel heil en zegen toe mfl verder in UEd gunst aanbevelende DEd Dienaar S P VAN DBE KLEUN Gouwe By akte den 27 DECEMBER 1895 voor den Notaris H ÜROENENDAAL te Gouda verleden is door de Heeren ALEXANDER DORTLAND Senior ALEXANDER DORTLANU Junior en JOHANNES AÜRIAAN DORTLAND Kasaiera en Makelaara in Effecten allen wonende te Gouda aangegaan eene Vennootachap onder de firma Wed Knox Dortland gevestigd te Gouda tot het uitoefenen der Kaasierdery het Makelaars en AaaurantieVak het Correapondentsohap der Nederlandsche Bank en wat verder tot da zaak mocht behooren zooals die onder dezelfde firma door de beide eerstondergeteekenden ia gedreven en zgnde alzoo eene voortzetting dier vennootschap De Vennootschap is aangegaan voor onbepaalden tyd te rekenen van 1 JANUARI 1896 zullende ieder der Vennooten het recht hebben de Vennootschap met ieder jaar te doen eindigen mits de andere Vennooten daarvan minstens zes maanden te voren ken Ieder der Vennooten heeit het recht ten name der Vennootschap te handelen en te teekenen voor alles wat de zaken der Vennootschap betrelt doch voor deze Vennootschap geene geldleeningen noch andere bezwarende verbindtenissen mogen aangaan noch zich als borg mogen verbinden waartoe de byzondere handteekening van al de Vennooten noodigis Gouda den 31 December 1895 A DORTLAND Sen A DORTLAND Jr J A DORTLAND EIES7IJNTINGTÜÜE geneest binnen weinige oogenblikken de hevigsten KiBSE=iJ tT Flacons met gebrniksaauwyzing z n verkrggbaar a 10 Cent per stuk by J van OIJE Kleiweg No 2 Gouda eouda Saelpsridruk van h BaraioiAli Zoo OPENBARE VERROOPIN REEUWIJK ten overstaan van den te Haastrecht reaideeren Notaris J KOEMAN Woensdag 29 Januari 1896 des voormiddags t n elf ure in het Koffiehuis van K HoooiNBOiziiu VAN een HDtS SCHUREN verdere BETIMMERING en ERVEN en eenige perceelen WEI EN HOOILAND te zameu groot 21 hektaren 93 aren 83 cenliareo staande eu liggende in den polder Gravenkoop Ie Reeuwijk Slnipwijk in vyf perceelen Verhuurd tot 1 Mei 1896 voor 975 per jaar aan de Gebs Vbrburo Nadere inlichtingen geeft Notaris KOEMAN voornoemd Dame Mode Artikelen en Oarneeringen iNiAISTEaSen liLEEI II4KEKS F0IJRlVITURE l Ruime Keuze in I PELTERIJEN W en Ml soUede kwahtetten Kousen Handscboeoen Foulards Cor et $ Blousen Tricots Onderl fjes Doeken Barets ens PARAPLÜIE8 Allerwege bekroond meKereDiploma s Goudenen Zilveren Medailles benevens Eere Diploma Gouden Medaille en Certificate of Award of the Worid s Hygienic Eiposiiion Oiicago 1893 ia het Wereldberoemd Druivett llorsl Honig Extract MELIANTHE UIT DB Machinale Fabriek DE HONIGBLOEM Via II van Schalk Co gevestigd te s Qravenhage Gesn middel is ot kan worden uitgevonden welke de Melianthe overtreft het is OyaEHRQEPMLlJK het beste middel ter wereld hetgeen de vele en verschillende bekroningen getuigt Het verzacht en geneest OSMID DBLIJK de strengste hoest en verouderde borstkwalen Oadelyk na het gebrnik der MELIANTHE doet zich de weldadige invloed gelden Het groote debiet en de vele attesten aan de MULIANTHE bewezen zyn de overtniging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op prys worden gesteld De MELIANTHE ia verpakt in flacons van 40 cta 70 cta en 1 met gebruiksaanwyzing voorzien van ons Handelsmerk gedeponeerd a d Rechtbank te t Graven taffe BBT Verkrygbaar by F H A WOLFF Drogist Markt Gouda E H Ï4S MILD Veerstal B 126 te Gouda A BODMAN Moordredd J C RATELAND BoêUop B ï WIJK Oudmalcr V Het b t oMchsdiIjkit n m makkelykite poetsmlddel voor HeWM en vooral dames en Klnderschoenwerk is de Appretuur v n C M Muller Cs Btrila B tfc Slr 14 Men lettenoed Ma l op naam en fabrieksmerk verkryokev by Httrw Wlnkilleri iBluenwepk leieatirlea Ireliriee eei 11 linerul oiiet Ir SerMman BINNENLAND GOUDA 2 Januari 1896 Aan bet po tkantoor Gouda en de daaronder reasorteerende halpkantoren werd gedurende de maand December 1895 in de R kflpost paarbank ingelegd i 6227 19 terugbetaald f 6071 02 Het laatste door dat kaotoo uitgegeven boekje draagt het nummer 4634 Tot agent ran poUtiB albier ia benoemd G Kramp genezen MarreohausBeé Met heï Nieuwe jear is hier ter stede weder een nieuw blad verecheneo Het ia getiteld Goudsch Nieuwsblad Katholiek weekblad TOor Gouda en Omstreken Het baresu van redactie en administratie ia gevestigd bg N Meori Markt A 151 Uit den titel blykt genoegzaam welke richting dit blad vertegenwoordigt Voor het bouwen vau twee borgerhuiKen voor den heer G Rateland te Haastrecht had eene aanbesteding plaats Het metselwerk verkreeg J Deli voor f 675 het scliiU derwerk Jrc Eost voor f 60 en het timmerwerk enz J Jansen voor f 705 zoodat de gebeele aaubestedingBSom f 1440 bedraagt Te Haastreobt wilde Vrgdagmiddag een jongeling toonen dat hy uu r eds op schnatfien naar Stolwijk durfde gaan In het begin ging bet heel goed doch op de Schenkel komende ging hij er door en maakte kennis met het zeer koude water a veel moeielgke oogeu blikken had hy het geluk weer op het s te komen en kwam zeer rerklenmd by zyne paders terog Men meldt uit Oudewater dd 27 Dec lu de bedenavood gehouden vergadering der afd Oudewater en Omstreken c dar Holl Maatteh vaa Landbouw is met meerdarbeid van stemmen tot haren voorzitter gekoxen de heer W H M Doorman burgemeester van Hekendorp LaogeKaine Weide en Papekop ia plaats vau den heer A 0 van Aelat die niet herkiesbasr wna Gedurende het juar 1895 zyn te Haastrecht verzonden 344 en ontvangen 353 telegrammen te zamen 697 Donderdag jl gaf de rederykerakamer De Uarmoniec te Zevenhnizeu eeoa uitvoering in de Kolfbaan Het programma bestond uit Di wriiak eens Vaders c tooneflspcl iu 8 ta I EI ILLE10I 11 Ik ben op de schandelijkste wijze weggejaagd en ten aanschouwen vau Lady Dane en de diensf boden van de trappen geschopt berhaalde Raveasbird En wel door mijn eigen meester Maar laathij voor zich zelvfn toezien want ik zneer dat ikmij zal wreken Er zyn beleedigingen mijnheer die niet ongewroken kunnen blijven Wat gaf aanleiding tot die bejegening P Waarmede hebt gij hem beleedigdP herhaalde HerbertBane verwonderd Ik wilde hem een dienst bewijzen en mijne goede bedoelingen werden miskend Maar ik herhaal het Iaat hij oppassen Bavenibird ging verder zonder een antwoord af te wachten Herbert Dace staarde hem verbaasd na H was zoo verwonderd dat hij ijne zweep met rust Het Ik zou dien man niet gaarne tot vyaod hebben wide Herbert Dane tot zich zelren Wat zag bijakelig bleek van woede I Ik geloof dat mijnheerUarrpr indardaad op mag passen Middtlerwyl bad Lord Dane het schandaal vernomen en er zyn zoon rekeasohap van gevraagd Maar kapitein Dane wilde in geen bijzonderheden traden Barenebird bad zich schaudelyk gedragen fereelen en Olhello blflspel lo één bedrijf Dfl goed bezette laal bad vele verwRchtiogen van de stukken en waarlyk de stukken werden goed gespeeld terwyl de prachtige costumes er het hare toe bydroeizen om bet effect te verhoogeo Daar er ook voor goede muxiek gezorgd wa i kan men wel begrypen dat de hoorders xich goed geamoseerd hebben Dank zij de orginia erenda hand au mevr D M J Brondert predikant bü de Ned Hprv Gemeente te R euwyk sM Sliiipwtk werd den leerlingen der catecbiafttie en der Zondagsschool aan den Straatweg L Mitandagavond eene verrassing bereid De kinderen kwamen dea avonda ongeveer 6 uur in de lokalen der openbare lagere sfhool velwillend door bet gemeeutebestoor voor de feestviering afgestaan te zamen om Kerstfeest te vieren De kleinen en ook vele grooten die voor zoover de ruimte het tosliet toegang hadden werden op zeer leerrüke wyze door den beer De Raadt uit Gouda bezig gehouden ZEd gaf met zyue tooveriantaarn tal van bybelscbe tafereeleo waarby de predikant by wyze vau openbare les den kinderen vertelde van het voorgestelde en naar aanleiding daarvan vragen deed Hierna werden eecige versnaperingen rondgedeeld en zong de zangvei eeuigiug voor gemengd koor onder leiding van den heer A Goudswaard eenige loepasselyke liederen ter afwisseling De tafbreelen uit het dagelijksch leven welke nu volgden ontlokten den kleinen menigmaal een gullen lach eu de booge verwachting die de kinderen reeds dagen van te voren van myuheer de Raailt a tooveriantaarn hadden werd door de vertoooing nog overtroffen Na dank aan allen die door hunne offervaardigheid of door behulpzaamheid hebben meegewerkt om dit feest te doen slagen werd de byeenkomst met gebed gefloten Te bflginnen met Lo Januari zal by de Staatispoorwe en de voor eene groepenkaart te storten waarborgsom slechts f 5 bedragen Tot heden was daarvoor 20 pCt van het abonnemeutabedrag verschuldigd Ta Kwadyk moest publieke verknoping plaats hebben van een inboedel wegens verschuldigde ryks perfioneele belasting Daar de bekende Reena zoude komen h id de burgemeester een sterke politiemacht aangevraa id Op het laalste oogenblik werden echter cijns eu boeten voldaan en was wegifezondon eeide hij meer kon ziju Lordschap niel gewaar worden In den loop van den morden kwam kolonel Monoton een bezuek brengen en bleef lunch met de familie gebruiken De Paarl was gereed om dion avond uit te seileo en wachtte slechts op het avondtij Lord Dane vroeg om hoe Iaat zij dachten uit te zeilen au de kolonel meende dat het ongeveer tegen negen uur zou t u Hij vroeg kapitein Dane om zever uur aan boord te dineoren on dei nam do uitnoodiging aan Nadat zij luach gebruikt baddon gingen de twee rtienden te zamen uit freule Adelaide stond aan bet venster in do zaal eu zag bon na Kapitein Dane wees zijn vriend da merkwaardigste punten in den omtrok van het kasteel zij gingen door de ruinen van de kapel heen hy wees hem i ta hooger op de rotitrappen die naar de smalle landingplaats leidden waar hij en sgn broeder in vroegere jaren hun boot vastlegden Zij daalden da trappen af en vervolgden hun weg naar het dorp langs het smalle paadje dat bijna uitsluitend door de kommiezen gebruikt werd aan de haren namen zij afscheid want kapitein Dsne bad dien middag eene afspraalf Zoo verliep de dag en het werd arond Er waren dien avond geeu gasten op het kasteel Lord Dane zyoo vrouw en Adelaide hadden juist aan tafel plaats genomen toen zij tot hunne verwondering want zij hadden geboord dat hy de uitnoodiging van kolonel Moooton had aangenomen kapitein Dane lagen binnenkomen en plaats aan tafel nemen Zyï gij daar Harry P riep Lord Dane verwonderd uit Ik dacht dat gij aan boord ging dineren De rechtbank in Deu Haug beeft uitspraak gedaan in de viirdering van den AnjIterdamschen atucadoor Florke tegen den burgemeester van s GrAvenhage tot schadevergoeding wegens van de politie ouderv nden miühandeting op 9 Aug 1894 by de begrafenis vsn Van Vfeleo De rechtbank besliste dat art 1401 Bur ji iTlyk Wetboek waarop de eisch is gi grond alleen geldt voor privaat rechtelijke verhoudioKen zoodat het bier waar sprake is van publiekrechtelijke handelingen der politiedienaren omdat deze bondeldBn op Iaat van de Qvfrheid Diet vau toepassing kan i yD en derhalve de gemeente tan deze niet aannprakelyk ia Mitsdien is de Vordering uiet ontvankalyk verklaard en de eischer veroordeeld in de kosten aan zyde van gedaagde begroot op f 125 By Kon benl is vaitgesteld een Reglement voor de opleiding van leerliugen macbinist by de Kon Ned Zeemacht c Die opleiding heelt plna s aan boord van Hr Ms wacbtsohip te Hellevoet luis Het öppertoBzicht is opgedragen aan den directeur ee kommandant der marine te Hetle oetsluis de kommandant van t wachtschip aldaar is komviandant der opleiding een tuit ter zee Ie kl ia belast met d n inwendigen dienst der Opleiding tot 1 Oct jl eeu off macb lekl voor de politie enz ia hem een luit ter zee Se W toegevoegd Wie aan bet examen weuschen deel te nemsn moeten 1 Juli van t jaar waarin zy examen doen het I5e levensjaar reeds en hot 18e nog niet zij u ingetreden Zy worden eerst te s Gravenhage geneeskundig gekeurd en na goedgekeurd te zyn tot het examen toegelaten De vereiscbteu voor het examen zyn wat uitgebreid De cursus ia verdeeld in 3 afdeelinRen thans 2 van éen jaar Voor de driejarige opleiding wordt betaald f 480 thans gratis Niets hoegenaamd meer voor kleeding voeding zakgeld geneeskundige hulp of behoeften vau ouderwys wordt ouders of voogden iu rekening gebracht Wanueer een leerling in eeniiï studiejaar overblyft wordt voor dat jaar f 160 extra betaald Ontslag kan te allen tyde aan den Min van Marine worden aangevraagd en wordt in den regel verleend wanneer door den belangbpbbende aan het Ryk wordt vergoed f 200 voor elk joar aan de opleiding doorgebracht De curcos begint 1 Sept thans 1 Juli Na met goed gevolg het eind cxameu te hebben afgelegd worden de leerlingen bevorderd tot adspirautmachinist Na die aansteitiog moeten zy den ande nog tien jar U dienen Ik heb ray bedacht mijnheer en lieb aan Moncton laten zegsen dat ik geen gobruik van zijne uitnoodiging zou makeu Kr wa iets kortafs en vreemds in zyn toon Lord Dane bespeurde dat zijn zoon in eene oimangename stemming was en zich tot hem wendende loidehij Ik mork dat gij u het voorgevallene met Ravensbird aantrekt tlrtrry Ik trek het mij inderdaad zaer aan mijnheer meer dan ik eigenlyk wetsu wil Harry gij moogt dien man wel goed io het oog houden zeido Adelaide zy had een blauw zijdenjapon met witte strepen aan de holdero kleuren illkkorden in het gaslicht ïk boor dat hg zich op uwil wreken Harry Dane gof geen antwoord maar trok iijne lippen minachtend neder als wilde hy daarmode te kennen geven dat hij zich al leer weinig om ftavenabird on diens wraak bekommerde maar Lord Dane vroeg aan Lady Adelaide van wien zij dat gehoord had Van mijnheer Herbert antwoordde zg dien ik van middag toen ik uit was toevallig ontmoette niemand die haar dit hoorde zeggen met dia bedaarde oHversohiiligo uitdrukking op het gelaat zou er aan getwijfelfd hebben of mynhaer Herbert wa een oude heer een verre kennis van haar dien zij zelden zag en in wien zij ter nauwernood zoo veel belang stelde dat het tiaar der moeite waard washem toe to spreken Hy zeide dat hij Itavensbird van morgen gezien had toen by van het kast l was wflggejaagd en dat deze gezworen had zich te zullen wreken hij voegde er hij dat hy in Harry s plaats dien man liever tot vriend daa tot vyand zou hebben Een Amerikaansch blad gevft de volgende bRismiddeltje aan de hand tegen vlekken enz De mee te vrDchtenvlekken verdwynen door op de stof kokend water te gieteu liefst door een trechter om zoo weinig mogelyk nat te maken Mut het eop van rype tomaten verwydert men inkten roestvlekken uit linnengoed en ook van de vinger Éen lepel terpantyn by het zeepsop bevordert iiet bieeken Eeu stukje gele was in eeu lapje strjjkt men over een heet stryKyaer wryft dit dan af met een papier waarop zout is gestrooid n het yzer wordt glad en zuiver als glas Petroleum ii het beste middel om schoenleder dat door vocht hard is geworden weder buigzaam te maken Ëveuzoo wryft men met een lapje waarop petroleum is gegoten tinnen voorwerpen Fchoon en de vlekken uit verniste menbels Petroleum met gelyke hoeveelheid kwibznlf vermengd ia het beste middel tegen ongedierte Met kond regenwater en een beetje soda neemt men alle vetvlekken weg van stoffea die gewasachen kunnen worden De briefschryrer uit de Hofstad van de Arnh Ot c beeft het in zyn laatste coïreepondeutie over hetg en het officieele verslag der Tweede Kamer al en niet bevat Hy heeft eao beswaar tegeo die eltaalwift verslagen dat juist aan de aamenatellers ervan ten goede komt Ze zijn aan den eenon kant in hoogs mate accuraat maar ann den anderen toch niet accuraat genoeg De tamelyk vervelende vertoogen van leden en Mioi lers vindt men van a tot z in do Handelingen c terug maar de aardige pikante dingen die iu de Kamer voorva len en welker kennisneming voor de beoordeeling der discussie en der personen zooveel waarde heeft mist men er in Ik geloof dat de stenograSsche commissie daar de schold van draagt althaoa behoudens betere inlichtingen houd ik haar voor de oorzaak dat het gedrukte verslag zoo te zeggen in nsum Delphiai wordt opgemaakt waardoor de geur en kleur die het debat nu en dan heeft zorgvuldig wordt weggemoffeld en alleen de droge taaie kost overblyftc Ër worden in de Kamer soms werke gk aardige interrupties gehoord en er komen ook wel eens andere dingen voor die buiten de kennisneming van het groote ittbliek worden gthouden Van Houten s Huil dan maar tot mr A Kerdyk vervolgt de briefschryver tis welÏP waar in fcpt zittii averalaB opgenomen Een ironische ftlimjaoh plooide zioh om den mond van kapitein Dane aaar tevens vertoonde tiab een trek van onverzoenlijken haat op zg a gelaat teriryl hg zeide Men kan Uavensbird gerust aan mg overlaten On daarna sprak hg byna geen enkel woord meer zoolang het middagmaal duurde en Lord Dana zag dat hy bjjna alle spijzen onaangeroerd voorbij liet gaan Zal ik gaan of zal ik niet gaan zoo overlegde freule Adelaide toen zy dien avond in do zaal aan het venster stond en do neteldoekaohe gordyoenop zij sloeg om naar buiten te zien wolk weder het was Horbert zride dat hij van avond niet kon komen die vervelende monichen die bom ophouden Het is waarlijk sohacde en dat na juist in dit heerlijke weder I Ik znl toch maar eens uitgaan voer z na eene korte pauze voort Ik weet zelve niet waarom ik zoo gaarne alleen uitloop ik voel mij dan zoo gelukkig en zoo on afti an keiijk het komt zeker omdat men mij als kind overal vry liet rondloopen eu dat ik mogt doen wat ik wilde Hoe helder schijnt de maan op het water 1 Ik zal een oogenblikje naar buiten gaan want mijne longen snakken naar friiaohe lucht na do benauwde gaslucbt in de eetzaal Zij keerde lich om en zag naar Lady Dane Hier was niets te vreeieo de goede vrouw was in haar gcmakketijken stoel in een gerusten slaap gevallen zoodat haar van dien kant niets weerhield om uit te gaan Het was inderdaad uen prachtige avond de zee was stil de lucht onbewolkt de maan scheen helder Wordt tênoi d