Goudsche Courant, vrijdag 3 januari 1896

r aandringen op toelating der tweede stationnee I rende vaartoi i en Th na begint weder het onderling tcRen 1 werken het intrigeereu het pogen om uit den I toestand kleine voordeelen te behalan vooreen 1 mogendbvid ten koste der anderen 1 Èn voor de diplomatieke onderhandelingen I reicent Risland op den steun van Duitacfaland Zelden was de Duitsche regeering zoo ge I neigd Ronlaod ter wille te xyn als thans Keizer Wilhelm en zyna regeering zyn bereid veel te doen indien zy Rusland kunnen afbrengen van de nauwe vriendschapsbetrekking met Frankryk Dat ia gebleken by da behandeling der Oost Aziatische quaeatie dat heeft keizer Wilhelm na dien tyd herhaaldelijk getoond En Rusland ziet die atemming niet ongaarne omdat daardoor de betrekkingen tusschen Duitsohland eu Engeland nog meer zullen verkoelen Het wordt bevestigd dat het den Turken nog niet gelukt is zich van Zeitoen meester ie maken Toch beginnen de belegeraars vorderingen te maken althans volgens deo correspondent van de Frankfarter Zeitongc te Kotistantinopel die van 22 Dec seint i Volgens de laatste hier uit Armehie ontvangen berichten heeft Mustapha Remsi Pacba na eetf feilen atryd de citadel veroverd Zeitoen zelve bevindt zich echter nog niet in handen der Twrken De atryd duurt voort Toen de vrouwen en kinderen vóór den aanvang van bet gevecht de stad wilden verlaten werden I zij door de Armeniërs met geweld van wapeI nen teruygebouden c I Zal de Turkeche generaal zyn soldaten in I bedwang kunnen houden zuodra de stad door I bon ia veroverd V De gezanten der Enropeesthe I mogendheden bebben dfn Sultan herhaaldelyfc I aangeapoord de Armeniërs te Zeitoen met I zachtheid te behandelen en du Sultan verzeI kerde dat hij Mustapha Pacha in dezen geest I bevelen heeft gezonden Maar daarmee ia nog I niet gezegd dat die bevelen zullen uitgevoerd I worden lyk valt meer dan f 100 te beUlen vat spr uit een vergelyking van de baurwaarden aan toont Het finaneieele argument dat ook door den in pectenr wordt aangevoerd zoo veeleer ia bet nadeel dan in het voordeel van de Gemeente uitkomen Bovendien waar zon het heen ala men bier den kostenden prys moest doen gelden Bet schoolgeld zon dan opgevoerd moeten worden tot f 272 zyode f ï minder dan de kostende prys By de liberale laden van den Raad die allen tegenaUtmdeQ voegden zich de anti liberalen Buyssen van Kattendijke Hoogenraad Van Wasseoaer Van Pallandt Bodaan Van Berckel Michiela van Verduynen en Van Zuyleo van Nyevelt Er is een mededinger van Falb opgestaan in het lid van het Engelsche Koninklgke Astronomische gezelschap B O Jenkins Hy heeft at bet weer voor bat geheele jaar 1896 voorspeld Wy zien uit zyne lyst dat wij in de eerste en laatste week van Jaenari onbestendig weer zallea hebben en Vo in het midden vooral strenge vorst om den i5o In de laatste zitting van den Geneeskundigen Riad van Z Holland onder voorzit terachap van den inspecteur den heer J Menno Huizioga gehouden bracht deze warme hulde aan het aftredend lid dr Snyders voor heteeeo by in deze en andere betrekkingen gedaan heeft in het belang van de volksgeïindbeid De voorzitter deelde mede dat van de commissie den Torigen keer benoemd tot onderzoek van het oetwerp ziektewet rapport was ingekomen Hy wenschte dit bet eerst te doen behandelen doch na eenige uiacussie werd besloten te hervatten de behandeling van het antwoord door dr Vau Tienhoven en mr Eyssell voorgesteld omtrent bet door den Minister van Binoenl Zaken toegezonden eoncept tot wyziiiing der wet op het Geneeskundig Staatstoezicht Na een vrij uitvoerige discussie werd met 11 tegen 5 stemmen het geamendeerde antwoord van genoemde heeren aangenomen zoodnt in afkeurende zin advies zal worden uitgebracht over de voorgestelde reorganisatie van het Geneeskundig Staatstoezicht Daarna kwam aan de orde het concept eener epidemiewet Ook door den Minister om advies ingezonden Daaromtrent was eeo gedrukt rapport verschenen van de heeren Mac Gillavry Nolen en Boot de vorige maal benoemd De conclusie der commissie is $ at het wetsontwerp zoools bet daar ligt onaauoemelyk ia De commissie vindt het indeelen der be imettelijke 7 iekten in groepen een gelukkige gedachte maar meent dst die op onlogische wgze is toegepast Zy aeemt een andere groepeering aan en wel Aki lische cholera typhus pokken rariolGB en varioloïdea roodvonk diphtheric en croup Febris typholdea mazelen dysenterie besmettelyke huidziekten trachoma en Q tuaria quinta Voor groep I wenscht eg te eischeo het zichtbaar kenmerk en het verbod van schoolbezoek voor leden van het gezin voor groep II enkel de verpUcbting tot bet aangeven en voor groep III enkel dat aan personen lydende aan de in deze groep genoemde iekten door een daar oe by de wet aan te wysen ambtenaar schoolhezoak kan verboden worden De vraag of mazelen in de epidemiewet moet behouden worden werd ten slotte door de verg bevestigend beantwoord Eveneens sprak de Raad zich nit ten gunste van het behoud van cronp in de wet De opening in de wet van trachoma en kinkhoest werd ook wenschelyk geacht die van kraamvrouwenkoorts afgekeurd De opening van on groep van fiiekten febria typhoïdea mazelen en dysenterie waarbij illpcn verjihclit wnrdt tot aangifte en niet hel 1896 AanRevaDgen 1 October TUd van GreeDwIch 1 24 8 88 8 44 K60 6 94 7 11 Directe SpourwegverblodlDgen met GOUDA 6 OC Dl 12 95 1S 8S 11 89 19 48 19 66 1 44 OTTIRDAH 60 4 57 6 04 5 11 6 90 1 49 1 59 1 69 9 08 9 19 9 08 8 40 7 80 MO 6 49 9 60 85 7 5 3 60 4 09 O O H D i U 60 19 90 3 09 8 99 19 48 19 40 D1 k HAA8 00UDA BODDA DEN HIAO eH 5 l7 i07 488 S09 88 9 46 lojll 11 8519 15 1 85 9 44 9 58 3 48 4 15 5 17 8 08 7 68 9 S8 Voorb a 67 f lOlU 1 41 I V 6 14 i Zeg 6 U 10 89 1 66 6 98 9 53 iiov M 6 88 10 48 9 06 6 89 10 0 ïnada 6 93 7 50 8 18 9 9 68 10 1610 6419 0519 45 8 17 3 14 3 96 4 18 4 43 6 47 8 50 8 28 10 12 1 Stopt U Bleuwijk Kraiiveg eo Nootdorp Leidsekendam d Hekandorp B T K E O H T G O D D A 10 11 84 18 50 8 10 9 68 4 48 8 86 7 0 8 09 9 07 10 34 10 98 11 51 4 16 6 68 9 98 10 54 10 81 4 94 9 98 9 34 10 44 18 07 1 88 3 48 4 87 88 7 09 8 96 8 419 49 11 10 AI STIIOAX SOVDA 9 10 10 49 9 98 10ll4 19 99 8 se U 7 0 8 85 9 0 9 87 0 20 60 19 18 18 28 1 97 3 86 3 47 4 6 6 7 7 14 7 49 99 8 64 4 1 Z ll 7 49 8 47 llf 5 08 8 19 10 16 2 i gw 7 68 8 66 U l J Jo 98 10 97 C l 9 i 9 J7 10 5 10 48 Vu 19 49 IMl U 4 05 4 17 5 96 6 67 7 44 1 8 10 3 11 4 O l DA UTBÏOHT 06 10 19 10 67 19 48 8 90 11 14 8 87 11 28 8 46 9 87 10 61 11 46 1 80 8 08 G O ü 1 A A M S T ï B D A H 10 01 10 67 18 10 11 05 1 U8 7 50 8 11 8 19 8 89 Utreokt Woerden Oudowator ouda 8 9 4 AiEatardaiii C 3t Houda 7 99 da 7 91 v v xv xv Stoppu to Blnawïk Knui g tii Haotdotp Lndaohudrai ei Uakandoip LaulMdm U HI 1 14 Slopl to Nootdorp Leidaakendua m Bltiiwjjk Kroineg ai Utkasdorp nn m dso wordt eens interrapUe t u bet Kamerlid voor Zierikzee die in eeo goed blaadje icbgat is stoaa niet iiit hst steoografiwh rapport geschrapt maar aodere diogen Teraeernt men niet Zoo werd dezer dagen ran den bynalichameiyken aanval op den MiuisWr van Oorlog van een K aierlid opkomende voor en icb erg opnindende over de zoogcnoemde aakSeret met geen woord in h t officieel verslag ze U aleehtB in zeer algemeeoe termen door de particuliere dagbladen gerept hoewel bet itiit lU bedrage tot de kennit van den toon onzer ToIkBvertegenwoordigers wel gekend diende te worden Wanneer toch een Kamerlid zóó op den Minister lanatormt dat t ne medeleden om bandtafltaiykheden te voorkomeq hfm nioetou teTOghuiideo met de woorden Uwe Ëxcellentia behandelt m alsof ik een kwade jongen wasc en de Minister antwoordt daarop niet minder driftig n hoe behandelen de heeren m dan c dan wordt hier een staaltje niet ter navolging echter van slechte parleoieotiiire manieren geleverd Bet publiek behoorde dat te kennen al was bet maar alleen om zich niet verder in de illusie te verdiepen dat het hier in de Tweede Kamer altoos en onveranderlyk fatsoenlyk en deftig toegaat one ndig mooier en behonilyker dan in de purtementen van Frankryk België de Vereeuigde Staten of Duitecblandc Door bet bestuur der liberate Unie is aan de kiesvereenigingen leden der Unie een door hen ontworpen hervormingsprogramma toegezonden ter behandeling Id bet ontwerp verklaart de Liberale Unie baar vroeger standpunt ten aanKien van het kiesrecht te handhaven zq blyft van niueniug dat een regeling van bat kiesrecht nht moet worden beheerscht door de vrees enkele ongeschikten op ie namen maar behoort uit te gaan van de gedachte dat geen gescbikteu mogen worden hui ten gefloten en stelt daarom allereerst als eisch op haar programma eene zoo ruim mogelgke uitbreiding ran het kiesrecht zooall die reeds herbaafdelyk door haar ia aangegeven Wat de regeliag der gemeente financien betreft zal moeten worden uitgegaan van beginselen waardoor bereikt wordt dat de gemeenten meer dan tot dusver ontheven w rdeo van den finaucieelen druk die bet ge oIg i vau oitgaven haar in hetr ksbeUngopgel d en dat zy door verruiming an belastinggebied de geUgenbeid erltugan èn naar billykheidin de gemeentelyke la tfn te doen bydragen wie van de gemeentelijke lusten fienieten èn in betere mate ia de eischèn der gemeentelyfae hoisbondinft te voorj ien Ten aanzien van de sociale vraagstukken worde van den wetgever verlangd iastelliog van Kamera van arbeid regeling van het arbeids cotttract verbetering en regeling van het pachtcontraet lerzekeriug van een wekelykscben roatdag en beperking van overmatigeo arbeid invoering van een stelsel van verplichte verzekering vergemakkelyking van het bouwen van gezonde woningen hervorming van het odteigvringsrfcht maatregelen ter bevordering van volksgezondheid herziening van de armenwet Verder wordt invoering van leerplicht en bevordering van een practische richting van het volksonderwijs noodig geacht evenals vak ambachts en landbouwondeiwijs Tevens wil men den wetgever vragen d t by meer dan tot duiver bet lot van verwaarloosde kinderen zich aantrekke Noodzakeiyk is verder volgens het ontwerp program herziening van bet personenrecht en het erfrecht dient tegen bet drankmisbruik opgetreden en beb oort handhaving van het vrybandelstelsel op den voorgrond te staan 8 40 8 47 8 54 9 01 9 10 6 57 e 08 e K e 4 8 80 7 86 7 8S 7 8 7 7 t6 i 10 6 30 Oonda M ordreaht Nieawerkerk Oapolle Kattterdain lUttardam CapeUe liieuwerkerk Moordnclit 7 UU1UJQ1 U Qouda Uoud 6 86 6 87 7 66 8 0 8 91 Oudew 5 50 6 54 Wl nlell6 6 7 03 8 18 Btneht 6 18 f 8 41 f f If ar Amiterdu 8 91 5 6 87 8 14 eatid Aiulndan C St Aandringen wil bet bestuur op invoering van het stetsei van de persoonlyke vervulling van den dieostplicnt op hervorming van hei administratief recht en vereenvoudiging van het procesrecht Op het terrein der financiën behoort het bsKinsel van belasting naar draagkracht allengs meer tot zün recht te komen en ophetgnbied van de koloniale staatknode n oet door een milde en vooruitziende politiek de vrye ontwikkeling der particuliere nyverheid worden bevorderd onder krachtdadige beacherming van da rechten en belangen der inlanders In den Haagschen Gemeenteraad ia verworpen met 23 tegen 12 stemmen het voorstel om het Fchoolgeld voor de hopgste twee klaiaen der H B S aldaar van f 100 op f 150 te bren ien Dit voorstel had een verdediger gevonden In den inspecteer vao het M O dr Van Aken die zyu advies als volgt motiveerde Het ezameniyk bedrag der jaarweddenvan de leeraars aan de Hoogere Burfferscboolmet vyfjariBen corcus bedraagt f 51 500 Erzyn 251 leerlingen Zonder nu nog de kosten van het gebouw van vuur licht schoonmakenenz mede te rekenen is de kostende prys vanbet onderwas meer dan f 200 Een schoolgeldvan f 150 is dus niet in stryd met art 37 der Wet op het Middelbaar onderwya De gemiddelde leeftijd der leerlingen der4e en 5e kUsse 18 a 19 jaar Danr nu aaneen H B Hchool n et v fjarigeo curcoa geenvakonderwya gpgeven wordt konnen de leerlingen eerst na het verlaten der school aanvakstudie beginnen En nn vraag ik IWanneerismands fioancieele krachten te gering zijn omoen schoolgeld van f 150 te betaKn handelthii dan niet verkeerd door de opvoeding zijnerkinderen zoo te leiden dat dezen eerat na hon18e of 19e jaar aan het aanleeren van hunvak konupu beginnen Ik zon meenen ja enbet is daarom mijn overtaigiug dat bit gemeentebestnor verkeerd handelt wanneer hetdoor laag schoolgeld leerlingen naarde HoogereBargerscbool met vyfjarigen curcua lokt dieer wegens den fioancieelen toestand banner ouders niet behooren De Stan l c noemt dit advies een bemoedigend verschynsel Mtiermnlen zegt het blad zyn deze en dergelyke argumenteu van verschillende zyden aangevoerd tot verdediging van een billyke schoolgeld heffing maar uit den mond VAn een inspecteur van het M O waren ze ten onzent nog niet gehoord en ook hadden zeker niet veten zich gevleid met de verwacbtiog dat UQ reeds uit dien hoek zulk een wind 10a waaien Bet oorstel werd krachtig bestreden o r door den beer Moaton De heer Moutoo vond het vreemd dat dit voorstel eenige maanden geleden plotseling uit de lucht is komen vallen zonder dat er aanvankelyk eenif argament voor werd aangd voerd het gevolg was dan ook dat de verschillende autoriteiten die r over gehoord werden den bal elkaar toekaatsten tot die eindelyk ward opfjavangen door den inspecteur Tan het Middelbaar Onderwas Di ze ambtenaar van Rykawege aange te d om te zorgen dat het onderwijs aan de H B S aan z n doel beantwoordt breekt het af door geheel tegen den geest en de bedoeliuK van den oorspronkelyken wetgever een gedeelte van de jonuelieden er van te willen berooven waarvoor dat onderwya speciaal bestemd werd Spreker herinnerde aan de hedoeliag welke Thorbecke met dat onderwijs heeft gehad en betoogde dat het behalve voor vakopleiding ook dienstig is voor dien breedeo zoom der borjiery wier kinderen algemeene kennis behoeven voor bet bekleeden van zoovele andere betrekkingen in de Maatschappy De statistiek van de Haagsche school heeft geleerd dat zy in dat opzicht uitmuntend aan haar doel beantwoordt getuige het percentage van de leerlingen die het einddiplomn haalden waarmede zy of naar Delft ter nplmdmg aai de P S en aan de Indische instelling overgingen öf iu vele andere betrekkingen van den Staat ol van particulieren aard bun bestemming vonden Ook leert de ervaring dat de bevolking dier school grootendeels getrokken wordt uit din kla Be der bnrtcerü voor wie het bezwanr Winterdlenst 1895 U 08 10 17 10 7 47 11 18 9 40 10 86 10 64 11 01 11 08 11 16 11 S4 9 61 10 1 10 99 lO SS 10 4S 10 4 8 S5 9 69 10 11 7 46 8 07 8 18 3 17 4 18 4 47 57 8 58 8 81 10 16 7 10 10 89 3 84 5 06 6 17 7 18 8 48 10 87 3 10 4 48 5 99 6 86 f 9 04 t 8 58 8 49 10 16 11 80 4 47 6 8 31 4 88 8 65 zicbtbaar kenmerk te plaatsen ward ungeDomen Voorts sprak de Raad sieb uit ten gnoate van bestendiging van aangifte door het boofd van het gezin en ten gonate van verplichte ontsmettiog doch alleen ten aanzien van de eerste groep van ziekten Art 7 van het ontwerp der Regeering verplichte vaccinatie in het eerste levensjaar werd met 12 tegen 3 stemmen afgekeurd Verder werd oog als meeniug nitgeaprokeo dat men aan t hoofd van den ontamettiagsdienst by voorkeor een Diedicaa zag geplaatst Dicht by Vlieland ligt dtcfat by den iagang van het Scbuitengat de zoogenaamde betboei Het ia een renaachtige ton van lang werpigen vorm waar bovenop eeo grooteklok bevestigd is waaraan van buiten eenige klepels bevestigd zyn Deze toestel ligt daar ten anker om de zeelieden ook bij nacht te waarschuwen want de minste deining in de zee brengt de ton in schommelende beweging die voldoende is om de klepels beurtelings van de klok te verwyderen en er bij eene tegenovergestelde schommeling weder tegen aan te doen vallen By zacht weder ee zacht gebet dua vandaar da naam beIboei maar by storm een woedend gelui Deze belboei aloeg by de jongste atormen voor hare ankers van daan en aanvaardde haar muvikalen tocht door de Zuiderzee totdat xy I eindelyk atrandde in t Noorden van Friealand I by het boerendorp St Jacobi Parocbi Daar bracht zji de geheele bevolking op de been want niemand kon in den beginne het zonderlinge Terachynsel verklaren van dat aanhoadend gelui Toen men eindelylt het voorwerp ia t oog en kort daarna in banden kreeg wist men er geen hetere bestemming aan te geven dan de dorpsjengd haar hart er aan te laten ophaU n die dan ook van dat voorrecht piofiteerde tot de autoriteiten de belboei onder bare bescherming namen die zeker wel zo en zullen dat ze weer op baar plaats komt waar ze voor de zeevarenden au groote waarde is Noord Holl € Op Oudejasrsnacht werd een herbergier in de Raamstraat in Den Haag door een tot dusver onbekend persoon naar hy beweert een grenadier gevaarlek aan den rug verwoud waardoor een gedeelte der long werd doorgesneden Zyn toestand is vry lorgelyk Ook verder hebben er in Den Haag verschilleode vechtpartyen plaata gehad waarhy militair n de hoofdrul apeelden O a werd een politieagent zoodanig over het hoofd gesneden dat by niet verder dienst kon doen In de Bagyneuatraat moest de politie krachtdadig optreden PusterlJeD en Telegraphle De Britsche protectoraten Zanzibar eo OoatAfrika maken sedert 1 dezer deel uit van de Alitemeene povtvereeniging zoüdat op de verzendingen nit Nederland voor die landen de porten van toepassing zyn welke voor de verzendingen naar de ovsrige vereenigiagalanden gelden Benoemd 1 Jan 1896 Tot brievengaarder te Schraard T Canter Visscher Verplaatst 16 Dec De klerk der telegraphie 2de klaisa H van der Made van Rotterdam naar IJselalijn 16 Jan 1896 Oe commies der telagraphia 3e klasse O N de Vos van Viaoen naar Koog Zaandyk de commies der telegraphie Sde klasse J Molendyk van Koog Zaandyk naar Amsterdam Eervol oiitilagen 16 Jan 1896 De brievengaarder J Polder man te St Annalsnd By bet laatst gehouden eiamen Toor bet telegraaf radicalen zyn geslaagd 8 61 S 43 9 67 10 04 10 11 10 18 10 87 11 80 8 86 9 43 9 59 9 68 8 95 10 08 8 89 7 69 7 6 8 08 8 18 8 99 8 48 08 5 81 9 10 6 17 6 27 8 84 8 41 6 47 8 59 4 90 4 40 5 11 4 08 9 45 IU 45 49 4 10 6 90 8 18 7 48 U IS de eommieten der poitaryen H J J L Qoat ten apoorwep postkantore du 1 ataüdplaats mstardADi J A FeickeDB te Ramppo J R Tan der Slooten te Maaatriobt D Scbottaus ten poorwogpOatkanloro no 3 standplaats Utrocht A J F Wonten te Kotterdffa J 3 de Klerk Ie Hilveranm de iDrnouerair der postorgeu A Smit te Mademblik de klerken der posterijen en telegraphie A J Abail W A Kuiler J C Sonneborn A J Polak Mej J H Briokmann M Dalmeger en L 6 de Groof te Amsterdam Mej A C M Beute en F J W lan Dam te i GraTenba e J A Krggar te RotterdamJ H A Vooren te HilTersam Mej J Aaldere te Rassen J Barkens t Arnbem Mej C A de Broekertte Woerden J H Schenkte Hanaweerd B E Mater te Yeoloo H F Kütiler Ie a Hertogrnboaoh en G de Graafte Amerongen BulteDlaDdsch Over zictit 1 De toestand in da Zuid Afrikaansche repu bliek wordt hoogst ernstig I De aitlanders € te Johannesburg worden 1 gesteund door de Chartered Company t de I Engelsche maatschappy welke betten noorden I vau Transvaal gelegen Matabelen land onder I Sngeland s protectoraat bestuurt £ en aantal 1 der daar gevestigde Ëngelscben zyn van hft noorden het gebied der Transvaatache repobliek I binnengedrongen I Het is op verzoek van Eugelscben te Jo 1 hanoeaburg leasing inhabitants seint de corre ipondeut der Times c maar de voornaamste I ingezetenen van Jobanoeshurg hebbeo zich opeulyk togen alle geweldpleg ug verklaard I het is op verzoek van de stokebranden uit 1 Johannesburg dat dr Jameson zyne mannen I die hy met zooveel geluk tegen du Matahflen beeft aangevoerd over de Trauovaalacbe greoa beeft geleid Zy tellen 700 ala de Timesc verneemt Dinsdagochtend vroeg waren xy al de Malani o ver getrek ken d i een riviertje nipt var ten Noorden van Pretoria in het district Watersberg Hieruit moeten wy opmaken dat het bericht van Dinsdag al loo de bende reeds in de nabyheid van Rostenburg lyn en op Johannesburg aanrukken onjuist en Pretoria I dat nu tosschen hen en Johannesburg in ligt het naasttf doel is Het plan van den veldtocht zou dan doidelyk zyn Van het Noorden de bende van Rhodes van het Zoiden de Johannesburgers en doartuBRchen de arme hoofdstad van Pretoria en hare hulpelooze regeeriog lotasschen misschien kan eene botsing nog voorkomen worden Chamberlain heeft Jameaon gelost terug te keeren En al it Rhodes beer en meester over de Chartered Company nmr buiten optredend beeft hy nog met de rijkaregeering te maken Misschien ook zal Paul Kruger hoe natnnrlyk het ware ais de Boeren nn met at te macht van wapenen die aveoturiars wegveegden uit het land zichzelf en zyne Boeren kunnen bedwingen en den troep ongemoeid weer aftrekken laten Da herhaalde audiënties die de sultan den Rusaischen gezant te Eonstantinapel verleent beginnen in Engeland wantrouwen te wekken Men meent dat deze in verband staan met de wenachen van Rusland om voor zyn vloot in de Zwarte Zee voortdurend de Dardanellen op n te stellen Dit ia een der gewichtigste punten van de Oostersche qoaestie De verdragen van 1841 en van 1856 hebben de Dardanellen gesloten roor de oorlogsschepen van alle natiën zod der de bepaalde en in elk geval te verleenen toestemming van den Sultan Deze bepaline noodzaakt finsland een eskader iu de Z arte Zet eo een fiotilte in de MiddeUandsohe Zee te houden wat niet alleen zeer kostbaar is maar bovendien nadeelig werkt op de ontwikkeling der oorlogamarine van het Russiscbe Ryk In 1891 wist Rusland van den anltan de vergunning te verkrijgen van vryec doortocht door de Dardanellen voor de zoogenaamde Try willige vloot c in de Zwarte Zee Maar dal ia slechts een gedfoltelyke conceaai die bovendien door den Sultan ieder oogenblik kan worden ingetrokken Bet ia duidelyk dat Roeland in dien toestand verandering wenscht Want zoolang het voor zyn vloot geen velkcmen vryheid heeft om de Zwarte Zt e binnen te toornen zyn do tot dosver verkregen eoneeaaiea voor de regeering te St Peterabnrg VAD weinig waarde Oit heeft in Engeland het vermoeden gewekt dat de Raasitcbe gezant met den Soltan onderhandelt over uitbreiding der rechten van Basland betreffende den doortocht der Dardanellen Indien dit vermoeden joist is dan treedt de OoRterKbe qaaestie daarmede een nionw ata dinm in Gebroik makende van de gonstige atemming die de Sultan ten opzichte van Basland koetteri tracht deze mogendheid voordeelen te verkr en die voor het geiag van Eogflland nootlottig zonden kunnen worden De umenwerking der mogendheden waarover tot dosvar op loo boogen toon werd ge proken ia khurblykatyk geëindigd met bet MAR TBEBXCHTEN Gouda S Jan 1896 Ook bedeu was de graanmarkt van geen beteekenis Vbbmaekt Melkvee red aanvoer handel en prijzen matig Valte varkens goede aanvoer handel matig 16 a 18 ot per half KG Biggen voor Engeland goede aanvoer handel matig 11 i H i ot per half KG Magere biggen matig aanvoer handel matig OM a ƒ 0 0 per week Vette schapen weinig aanroer handel zeer öauw ƒ a Nuchtere kalven goede aanvoer handel minder 6 i ƒ 10 Fokkalvaren 8 k 16 Aangevoerd 19 partyen kaas Handel vrij wel Ie qual 26 a ié qual 21 a ƒ 24 Zwaardere ƒ NoordHol landsche ƒ 24 a Boter weinig aanvoer handel mati Goeboter ƒ 1 20 a ƒ 1 80 Weiboter l 5 a ƒ 1 15 p Kilo GEVONDEN VOORWERPEN In de maand December 1895 zyn de volgende voorwerpen als gevonden anneeseven of gedeponeerd aan het bureau van politie Een vrouwen baUketting bloedknraal met gondfö filuiting een hnisaleutpl en zwar e handschoen een ceintuur een portemonnaie inh f 0 26 een knipmes een jongensmuts een lederen muilkorf met penning een koperen hondenhaUband een glacé kinderhandachoen een pak postpapier een boek getiteld 0 erwegiogen voor alle dagen des jaarsc een kinderwantje een portemonuaie inh f 0 10 een schortje een hoisslentel een polsbontje een buixsleoiel een portemonnaie iufa f0 58 een sleuteltje een koperen manchetknoop een goodeh oorbel met rood steentje een portemonnaie inh f 0 59 een gouden oorbel een passerdoofl een blauwe want een paardendeken n eon kinderschoentje De gevonden voorwerpen in de maand Juli 1895 en niet door de verliezers afgehaald zyn ter beschikking der respectieve vind ra met inachtneming van ort 2014 Burgl Wetboek Bureau voor gevonden voorwerpen zooveel mo elyk geopend van 10 1 uur s morgens Goada 1 Januari 1896 De Commiataris van Politie W N VAN GARDEREN Burgerleken Stand GEBOREN 1 Jan Arie oodera P de Kraaii en W G van Erk OVERLEDEN 1 Jan P J Liepett 3 w C Kooü 45 j GEHUWD 2 Jan P Laorier en G van der Wal Reeuwilk GEBOREN Leonardos ouders W Kraan en G Hordyk Buitengewoon Groote Collectie WINTSmSBSGEOENEN A van OS Az March TailUenr Kleiweg E 73 GOD DA Vorkn 100 ioo j 8 88 24 62 96V 96 98 lOS i 68 78 19 19 1 2 90 1 39 99 97 B2 730 678 01 62 100 202 140 76 10 V 100 140 97V 807 108 94 194 167 102 8 s BIV 149 98 60 As 102 T 101 1 3 B s 12 il 10b 44 101 11 l l 108 80 101 lOl V 30 BO 13 222 185 106 107 lOS 1027 116 122 167 34 113 Beurs van Amslerdam slotkrs 93 100 83 2 i 31 DECEMBER NaDiai iND CertNedW S S dito dito dito 3 1 dito dito dito S Hoi QAE Obl Goudl 1881 88 iTALll laaohriJTiüg 1862 81 B OosTBNft Obl in papier 1868 5 dito la zilver 1868 5 PoftTUöiL Oblig met coupon 3 dito ticket 8 ausLOD Obl Binnenl 1894 1 dito a con 1880 4 dito bij Both lS89 4 dito bü Hope 188K 90 4 dito in goud leen 1883 6 dito dito dito 1884 6 SpiKH Perpet tohuld 1881 4 ToMHJ Sepr Conv leen 1890 4 Gec loening Berie D Geo leening serie C ZoiDAra Eip obl 1892 B Mbuoo Obl Buit Soh 1890 S VüSMOELi Obl 4 onbep 1881 A MSTBEDAM ObUgatieo 18 B 3 R0TT EDiH Sted leen 1894 3 Ned N A fr Hacdelsv aaud Arondib Tab M Certilioatea DuuMaatsobappij dito Arnh Hypotbeekb pandbr 4 Cult Mij der Voretonl aand Gr Hypotbeekb pandbr 3V Nedorlandsche bank aand Ned Handelmaa h dito N W Ji Pao Hyp b pandbr 6 Rott Hypotbeekb pandbr SV Utr Hypotbeekb dito S g OotTBKE Ooit Hong bank aand tU9L Hypotheekbank pandb 4 Vi AuBEiKi Equit hypoth pandb B Maxw L G Pr Lion eert 6 ïJeb HoU IJ 3poorw Blij aand Mij tol Eipl ï at 8p r aand Nei Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Afrik Spm aand 8 dito dito dito 1891 dito B lTiLlE Spoorwl 1887 89 A BobLS 01 Zmd Ital 8p mü A H obl 8 Polen Warschau Weenen aand 4 RusL Gr Bua apw Mlj obl 4 Bahisobe dito aand loo Vi 9 8 Faatowa dito aand B Iwang üornbr dito aand B Curak Ch Azow Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 121 lï 141 78 inci tMEMKA Oent Pac Sp Mij obl 6 Ohio k North W pr C 9 and dito dito Win St Peter obl 7 Denver Sio Gr Spm eert v a Illinois Cootral obl in goud 4 Louisv NashvilleCort v aand Mexico N Spw Mij lehyp o 6 Miss Kansaa v 4 pet prof aand N ïork Ontario West aand dito Penns Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hvp in goud B 3t Paul Minn i Manit obl 7 Un Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Line Col Ie hyp O 6 Canada Can South Cert T aand VBN C Rallw Nav leh d o O Amsterd Omnibus Mij aand Botterd Tramweg Maats and Nbd Stad Amsterdam aand 3 Stad Rotterdam aand S 102 Beloib Stad Antwerpenl887 2Vi Stad Bruasol 1886 2 i HoNO Theisi Begullr Gesellsch 4 Oostene Staatsleening 1860 B K K Oost B Cr 1880 3 Spanje Stad Madrid 3 1868 N n V r Ilm Hvo Spobl eert ADVMRTENTIBM Met wedevkeerigen faeilwensch betuigt de ondergeteekende zyn dank voor de blyken van belangstelling op l Januari ondervonden J M NOOTHOVEN van GOOR Met wederkeengen gelukwensch mynendank aan alten die my gisteren blyken van belangstelling gaven C C H PRINCE Gouda 2 Januari 1896 Met wederkeengen beilwensch betaigt de ondergeteekende zyneu oprechten dank aan allen die hem by de intrede van het nieuwe jaar blyk gaven van hunne belangstelling D N BROUWER Met wederkeengen heilwensch myn vriendelyken dank aan allen die my bij de intrede van het nieuwe jaar blijken van belangstelling gaven G PRINCE Gouda 2 1 1896 Met wederkeengen heilwensch betuigt de ondergeteekende zgnen dank aan allen die hem by den aanvang dea jaara blyken van belangstelling gaven M SPRÜIJT Met woderkeerigen heilwensch brengt ondergeteekende zyn dank aan allen die hem by de wisseling des jaara blyken van belangstel iiig gaven B P VAN CITTERT Gouda 2 Januari 1896 Met wederkeerigen heilgroet betaigt de ondergeteekende zyn dank voor de hem betoonde blijken van belangstelling by het nieuw begonnen jaar J J BERTELMAN ioTJIS P WELTER Coiffeur f M n beste wenschen aaa iamilie Triendea en bekenden bu den aanvang van dit jaar fi DE GRAAF Coiffeur Rozendaal N B 1 Januari 1896 Allerwege bekroond me 1 EereDiploma s Gouden I en Zilveren Medailles 1 benevens Eere Diploma I Gouden Medaille en Cer 1 tifleate of Award of the World s Hygieni IExposition Chicago 1893 is het I Wereldberoemd Druiveii llorsl llonig Extrac 1 MELIANTHE tJIT D I Machinale Fabriek DE HONIGBLOEM VAN I H K van Schalk Go gevestigd te s Oravenfiage I Gem middel is ot kan worden uitgevon den welke de Melianthe overtreft bet is I OyaBRROEBELlJK het beste I middel ter wereld hetgeen de vele en verschilleudti bekroningen getuigt Het verzacht en geneest OiVJU D DEilJif de streugdte hoest en verouderde borstkwalen Dadelyk na bet gebruik der MëLIANTHË doet zich de weldadige invloed gelden üet groote debiet en de vele attesten aan de MELIANTHE bewezen zyn de overtuiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op prys worden gesteld De MELIANTHE is verpakt in flacons I van 40 ets 70 ets en ƒ I met gebruiksaanwijzing voorzien van ons Handelsmerk gedeponeerd a d Rechtbank te 1 b Gravenhage WP Verkrygbaar by P H A WOLFF I Drogist Markt Gouda E H VAN MILD Veerstel B 126 te Gouda A BÜUMAN Moordrecht I J C RATELAND Sos oop I B v WIJK Oudewairr 6000 Stuks uit d fftUiet maiia een r der eeritt bnitcnUadiofas filtnekeit nv r f Qom na lOc eDkamde Lciger Faarden Dekens moeten tegen den tpotpriji van fl 2 75 per Btuk worden uitverkocht Oez itikke onslijlbare dsksns zijn zoo warm als een psls jfta liOXlSO cm groot dui het gsheel paard bedekkend met wol opficnasid en 8 braede streepen Toorta een kleine partif witte woUene Slaap Dekens n oot 140 XIM om megeua neer kteuit tlechte door vaklui bemerkhare fouten in het weefiel aangeboden ad 1 3 60 peritok Koeten andera het i ul hc le Dnidelijk geichreTCii bCHiallingen worden TocrraBd ilrekt Icfren toeiendtn of onder rcinliouri prooapt uithef oerd Hor ltz Haaatrleht Groot Slaat 81