Goudsche Courant, vrijdag 3 januari 1896

No 6855 Zaterdag 4 Januari J896 34ste Jaargang IHJ nKT IM fiOüMHE C ÜRANT NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks j met uitïondering an Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 36 franco per I post ƒ 1 70 Ifeonderlijke Nomiiiers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regeh k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd i Te Gouda bg A WOLFF Markt A U4b en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt Qouda 1 Januari 1896 M Hieftnede heb ik de eer ü medetedeelen dat ik van mgoen Vader den Heer CORN JONKEE de QrosBÏerszaak in wit Aardewerk Ql awerk Poraelein en aanrerwaute Artikelen heb overgenoAiett en roor mijne rekening onder de firma COm JONKER zoou z l voortzetten Tevens brengt mgn Vader zgnen dank voor bet zoo ruimichoots genoten vertroawen terw yl ik my in Uw gunatbeleefdel kaanbeveel De nog loopende rekeningen zullen onder myn nieuwe rma vereffend worden Hoogachtend DËd Dw Dienaar ADRIA ÜS JONKER f rijstrekking 12 Deicember 500 000 Mftik aifl hoofdprijs in het gelukkiiifst gejal biedt jUe nieuwste groots Geltlvürloting die door fleHooge EegeeriDK rm Hamburg Joedgekeunl ea gewaarborgd is i De voordeelige iuricbtiog vdn bet nieu ü plaa bestaat iaario dat in dun I od vau slochta weiuigij maaiideu iu 7 verlotinxiftlan ill 8 000 loteo S 200 prijzflii bedragear 10 981 720 t6r rolledige beatiBsiug nullen koA n daaronder ziJD kapitale prijzen van ereutueel 00 000 Mark bij uitnemeadbeid eohter a M 300 000 I prijs 1 prijs tl M 200 000 prijs a M 100 000 prezen aM 75 000 l prys a M l prijs a M 1 prijs a ML prgs a M prijzen M Sprijzeii aM 20 0U0 21 örqzenaM 10 000 4 li rüzeiDaM B OOO 106 pUjzen a iM 000 70 000 65 000 6 0 000 65 000 50 000 226 Rijzen u M 2 000 822pirijzenaM 1 000 32KpmzflnüM 400 88060 z aM 155 I6690pr a M 300 200 1 prijs aM 40 000 160 1 4 100 98 69 42 20 De prijatrekkiageo zya volgens plan van ambtswege vastgrstald Voor de aanslaande eerste prgstrokking dezur groote door den Slaat gewaarborgde Geldverlotiag koet l geheel orig lot slechts Mark 6 of ƒ 3 50I half ff H 3 1 75 1 kwart n H u n 1 tegen inzendiug van het bedrag in baokpapïer of per postwissel Alle coinmissles wordva nnmiddellijk met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder speler ontvangt va ons de met het wapen van den Staat voorzieue Origineele Loten zelf in handen Bij iedrre bestelling wordt het vereischte ofiRoieele plan waaruit de verdeeUiig der pryzen op de versohiUende klassen als ook de betreffende inleggeldan te vprneraen ia gratis bijgevoegd en zonder wg aan onze Beguustigers onaangevraugd na elko Irokking de officieete lijsten De uitbetaling der pryzen jfeschiedt sleeds prompt onder waarborg van den Staat en kan 4oor directe toezending of ook nnar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootere plaatsen van Nederland bewerkstelligd wordon Ons debiet ia sleeds door het leluk begunstigd ea onder vele andere aanzienlijke pryzeii hebben wij meermalen volgens offlcioele bewyxen de eerste Hoofdpryzen verkragen en on o Begunstigers zelf uitbetaald o a Mark 250 000 100 000 8 t 000 60 000 40 000 enz Het ia te voorzien dat by deze op den heohiaten grondslag gevustigdo onderneming van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan wrden gerekend en verzoeken derhalvtj om alle commissies te kunnen uitvoeren de bestellingtn zoo spoedig mogelgk in elk geval voor den 10 JANVABI e k te doen tot komen KAÜFMANN SIMON Bankier ea OeliiwiMelaan in HAMBL HQ P S Hiermede danken wij oor bet ertrouw n on lot hiertoe üeioboukeo en daar itij bij ha begin dor nieuwe erloling ler deeluetoing inriteeren zullen wij ook voor bet fer ulg bemoeid zijn door een stipte en reeele bediening de teïredeiihiid ran onze gaerde Begunallgere te verwerveii llOFl PDIKB ODDE V SCHIEDAMMER GENEVEE Merk NiaBLTOAP Verkrijgbaar bij PEETER8 Jz AU bewys van echtheid ia cachet ea kurk ateeda voorzien VBD dan oasin der Firma P HOPPE Damea JUotle Artihelen en Garneeringen ÉKlAISTEItSen ÏLEEU IIAKEIIS roiini irriJRE Rnime Keuze in W PELTERIJEN Kousen Handscboeaen Foulard CortetM Blousen Tricots Onderlgfjol Boezelaars Doeken Barets JEAHSCHE STilOMVEEVBEIJ i 1 a vlcheoiiscite rasscberij t I H l oppf heiaiek iÖ Kruiaheide Motterdam lebtevlteerd door Z M den Ijoning d r Belgen Hoofddepöt Toor OOyÜA ie fleer A VAÜ Oï Azl jjpepialiteit voor net stoomen en rwven j au a tu Beeren en Dameagardejroben alfpok alile Kihdergoelderea 9 ir special inrichting voor l et stoo n j i vupltlchemwit els veeren bont enz 1 èordyn n tafelkleeden enz wordend naar d Bijiiettwste ea laatste methode geverfd Alle gomuren hetzy gestoomd of G everfldworden oi sobadeiyk voor dé gezondheid e volgens staal bewerkt n Wegens uitbreiding der fabrieken zyn deprijzen 2SP o gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week Een ware Schat voor de ongelukkige alr chtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau ELFItEWAKI G üollandsche uitgave met 27 afb Pri s 2 galden Ieder die aan de verscbrikkeiyke gevolgen van deze ondeugd lydt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt iaarl ks duizend van een zekeren dood Te verkrggen bg hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedï ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland WESTLANDSCHE HYPOTHEEKBANK gevestigd te Gravenhage verstrekt Gelden op 1 Uypotheck en verkoopt JPanübrteven van 1000 500 100 ea ƒ 50 lalicUtiugaa tan kantore der Bank en by de Heeren Montijn £ Co ij HOOFT GRAAFLAND De Directie j vAsERPEp ROUAARD Waf m i basta inwruving teg Q Jictii WcH fiheomatiek Laodenpünen koi tom feTvffl AakerPainExpeller YfgiX ü mat htthntimiu UB te wenden tegen Hoefdpiin n Terkendheid ygt moat dns stiedi in i ln knisgeim ji F AiikerPaiii Expeiler houdeft Prns 50 omt 75 o it ea f 1 26 de flasck Vootfaandui in de mtwte Apotheken en by F Ad Richter Co te Rotteffiam niU i Het tjcate onachadelykrte en ge NVSk makltelykste poctsmiddel voor Heerca envooratdamesenKinderschocnwerk Is de Appretuur van C M Muller Co v BerlU Beuth Str 14 Men lette oed VÖHv op naam en fabrieksmerk Virtrvibaar by Hewn Wlnkill r In lohiinwark gslastrlM 4re tryin inji ni Q intra tl Dvpat by W BtrdmMS M nktn AnkBr Pain ExpBll8P He l rij § van 300 00O Mark viel voor twee trekkingen der Hertogelijk Brunswijksclie Staats Loterïj apec in mijne Collectie by de laatste trekking kon ik weder taltjke prgien aan myne spelers uitbetalen Bij deze aanhoudende prijswiuningeu noodig ik uit tot deelneming aan de nu beginnende 120 LOTEHIJ in e tri kkina SO OOO PBIJZEN 500 000 m Prijzen il M 15 000 300 000 1 12 000 200 000 22 10 000 100 000 2 8 000 70 000 3 fi ooo 60 000 65 5 000 50 000 4 0Ü0 40 000 100 j i 3 000 30 000 2U il 2 000 24 000 623 ItOOO 20 000 1048 500 etc te zamen 10 MiUioea 545 000 itark ii Qoud CHTSTE KWART fiji 1 66 f3 26 f Ofiicieel plan en Trekking siystdf Holflpecte der Brilii$ che StaalsLoterij HALVE j HEELè f 6 60 I f 13 grati s Prompte uitbetaling QuilschlanÜi W HGROPF I Vetimengt Uwe Kofliie voor de lielfti iet SAiASEra s sn ipp éÉrnm en gij bespaart SS centen per pot d Aan Zenuwlijdersleii Zeniiwzwakkeh Tbans i i de 9 0 oplage Terscbenen ran bet boek f De Ze uuwzlekten en Beroerte Middelen ter voorko Beproefd en aanbevolen door de heeren Prof Dr Meriniére Parijs Prengruber Dujardin Bau metz Parijs BouCbOt Parijs 6eb Bath Dr Scbering Ëmi Obb Kath Dr Cyurkoweoh ky Weenen Opperslafart Dr Jeobl Woenoo Opperslafarl Ur Sohiesl Kssig Chef arls Dr Darses Parijs Cbef arts Forestier Aken Distrieisarts Dr Qrossmann Jbhiingeu nitï Distriolsarl Dr Busbaoh Zirk Kraukart Dr Steingrober übareotnn Coual l r r Asohenbach Corfu Dr med Corrazza Venetië ADgeville Pariji II Lavabre Parijs II II Wille Taufkirclien II CabillOt ArcBohon II H Fortget Lonsac OuUloneau Bor deaux n H LabatUt Bordeaux II Bougavel La rer rière L HirsoMeld Weenen II Lleber Innsbruck n II Hammer Plauen II II Weiner Weenen Au8t Brocton II II Jlatasolileehner Brixn miOg en genezing Het Joel ran dit werkje is kennis te verspreiden omtrent den aard der zenuwzirakte iare oorzakea en gevolgen ondernobt te geven en genezing te vinden Hel handelt over het bekend worden van de Phyaiologische ontdekking koe op de eenvoudigst denkbare ivgze op ons zenuwgestel kan f ewerkt worden en wel met een suoecs d4t zoowel een groot aantal uitstekeode artsen als de genteskundige pers aanleiding lot discussie gegeven beeft Het wordt derhalve aan ieder die aan ziekeljjken zenuwtoestand of zoogenaamde zenuwaolitigheld lijdt welke zich kenmerkt door babitueele hooldpyn migraine coDgestie groote ge voeligbeid opgewondenbeid Slapeloosheid algemeene lioliameldke onrust en onaangenaam gevoel verder aan zieken die door Beroerte getroüen zijn en a u de govolgen daar van lijden zoomede aan verlammingen Spraakverlies of moeielijk spreken Stijfheid in de gewriobten en voortdurende pUn in cezelve partieele zwakte toestanden zwakte van geheugen Slapeloosheid enz en die reeds geneeskundige hulp inriepen eu door de bekende hulpmiddelen als onthoudings en koudwaterkuren inwrijvingen eteotriseeren galvaniseeren damp modder of zee baden geene genezing of betering verkregen eindelijk aan alle personen die vreezen door beroerte overvallen te worden en daartoe reden bobben wegena veisobijnseten van voortdurend angstgevoel bOneveldheid van hoofd hoofdpijn met aanvallen van duizeligheid flikkeren en donker worden voor da oogen drukkend gevoel onder het voorhoofd Oorsuisen kriebelen en doof worden van handen en voeten Tevens aan allen die tot de bovengenoemde cathegorién van zenUWlijderSbehooren zoomede aan bleek ZUchtige en daardoor tol zwakte vervallende jonge meisjes ook aan gezonden zelfs jeugdige personen die veel geestelijken arbeid verrichten en die de reactie der geestelijke bezigheid voorkomen willen dringend aangeraden ziob in bet bezit van bovengenoemd boekje te stellen datj franco en kosteloos te roikrijgeu is te Amsterdam M OLkBaN Co Ueiligeweg 4 Uotterdam ï E vt SANTEN KOLFP Korte Hoofdsteog ij DtreOht LOBaT li porton Oudegraoht b d Gaardbrijg F Sj k Dii iliu Pra iiKlii itr gunt FlUltlIl itniiekin rimirin lUiUlCl tyjt Der grouse Ef otff WOfKUnQ rtneM stoOm = ttntrim Ijit Anlaat m rit i MMstfsfiwi werihloseu ïiaeliahmMiigeH geitiês Itui uuft dthtr uiuert atet Ketulrfen H StoUmi Mf mt urn iiraet odtr In tolelmn ElienhaniilijpsBli I iHnu untirntttl fit nabtiuMmai miiUnitU S n aMlaten u ZeugnUte tnllt ml v lgJUx Patent H Stollen xPê taaut M fk 1 Oottda Snelpersdruk veo K Bunkhim fc ZooM INNENLA ND GOD DA 3 Janaari 1896 ql jaarlgkBchd gewone botldKergaderiofc Tan het Nederlaudscbe Gynauaitiek VerboDi zal worden gehouden op Zondag i dfztr te A iBterdam s mprgens 10 uar in het gebouw Concordia Iï lie zitting van het gerechtshof te Leenwarjen ia het arrest ui espro en teilen H FeeJitra 38 jar melktapper te Midlooi tbai iu heohteais die door de rechtbank te Leejiwrarden is veroordeeld tot 8 jaar gevangea Ritrif omdat bjj in den nacht van 3 op 4 ugostus eene hem toebeboorende stelphuiking bewoond door Tichelaar en Aard ma metl haone gesinnen ia brand beeft geatokpn Het Hof beeft niet uit wettige bewflHmiddalen de overtoigiog verkregen dat beklaagde de bem ten laste gelegde feiten heeft gepleet d vernietigt het vonuin spreekt hem vry en beveelt dat hg in vrgbeid zal worden gesteld De beer F chef van bet kasaieraktntoorF eli Zn te Leiden heeft zotider orde opzgDezaken te Btellen zijne woning aan de Breestraat rerlaten L C In een der jougitverloopen nachten ia te LeidcD door een tweetal opgeschoten knapen getracht inbraak te plegen in de woning van den h er L aan de Lange gracht De benitels ZHgeu hun miedadig oogmerk echter verydeld doordien de dochter van den hxxna ontwaakte op bet geriiael van het induwen eeoer ruit welke door de dieven ten einde zich toegang te veraohafifen tot bet door beo bedreigde perceel vooraf tnet zeep b smperd wao De daders tegen wie geverbaliseerd in en die achter slot eo greudel zgu gebracht wordeo Ternioed dezelfde persoD o te zyn welke gepoogd hebban in de vorige week in te breken in eeite woning aan de KruiMtraat Een gedeelte van het gestelene bji den heer G B Meyer te Muaselkanaal ia weder terecht Ëen jongen bij M in dienst heeft hekend dt o diefstal te hebben gepleegd op voorstel van een ander met wien by den buit deelde Het bestunr van het ryks penaioenfonds voor wedawen en weezen van burgerlykeanihteoareu beeft voor het opmaken vau de eerste wetensebappeiyke balans van dat fonds de medewerking van de bnrKemeeeters ïn eroepenM n FEUILLETON i i 1 im lui Br woei een zacht wiodje juist genoeg voor de viiioheraaohaiten en voor bat jacht van kolooel UoQCtOD om ait te coilen Adelaide Errol sloop op hsro tooaon do zaal uit sloeg haar grijzen mantel om trek de kap over haar hoofd en spoedde zich door de groote poort naar buiten Ats iemand haar voor die nsohtelijke tochten gewaarschuwd had zou sy hem kartel k hebben uitgelaohen en geantwoord bebbou dat zij eren veilig buiten als binnen s huis wsB Wellicht was dit ook waar want als zy maar aveu geroepen had zouden alle lieden van het kasteel z n toegesokotflD Lady Daas aliep oadertusiohen rustii voort en misschien te vaster omdat het dien avond langer dau gewoonl k geduurd had eer zij den slaap kon vatten uo w a het ten minste haar ongeduldig nichtje roorgakomen AU het goede mensoh eens had kunnen sisB hoe Adelaide met vlugge scbr deo over het grasperk hoen snelde I Lady Daas wsi geheel van streek door het onaangename tooneel dat dien dag tuBsohen haar soon en Kavensbird had plaats gfehad zy had er nog niet van kunnan bekomen Harr was wel nooit haar lieveling geweest maar hq was toch haar zoon en roor het minst dat hem verdriet of tegenapoed wedervoer leed zij er titm HÏc de beknad te worden t Bn aHkt met den suciHJeD toestand van de gepüiisioDDH rde en df op wacbtu eld geateble burgerliike auibteoaren welke gi gfvfna voor het op aken der witenscnappeiyice balans niet gemist kunneu worden Men meldt uit Sc nedanj Het nieuwe juar heeft voor eenige gemeentebeamblan utiiforoieu gebracht De inspectfura van politie zya gekleeij in bnirnous gesloten jas pantalon en pet model Ófficierspat met hot gemeen te wapen iu plaats vap cocarde Ë vena s de hoofdagenteo die ot voor enkele dagen geen wapen hadden ijn zg met een lange sabel met handbedekkiug j ewapend De sabel der inspecteurs ia van en dragOD die der hooldagenten van een zilveren kwest voorzien Naar men verneemt zal de kepi der hoofdagenten door een helm worden vervangen De havenmeester is gsklee l met marine pet en colbert op de liggende kraag gekruista ankers Da met smaak gakozen uniformen zyn van donkerblanw laken met lichte biezen en distinctief iu dezelfde kleur of in zilver Sehipper Blees uit Zaandam is op deo nieuwjaarsdag bebouden te Amsterdam aangebracht Twee krachtige sleepers egu de Zuiderzee opgestoomd bebben het ija gebroken en den botter tuischen Marken n Muiden loagewerkt Het eten van den schipper was reeds opgeteerd zo als een der beambten Vitn de Zuiderzeepolitie rapporteerde Schipper Prina ia nog zoek De beambten der Zuider eepolitie zetten bet oDder7oek voort Op eigenaardige wyze beeft zich te Beerta het rechtsgevoel van bet volk genpenb tard De vrouw vun den arbeider J W had zich vóór eenige weken van baren man verwyderd en was mut een ander gaan samenwonen Op oudejaarsavond nu winten eenige arbeiders zich toegang te verschaffen tot hnre nieuwe woning su voerden haar onder toeloop van eene groote menigte oih t toch in alle orde naar haren wettigeo man terug met wien z nog eene getrouwd werd nu tfo overataan vao den arbeider J K die deftig als een ambtenaar van den burgerlgken stand fuiigearde Den volgenden dag echter zofbt de ontrouw echtgenoote weer haren beminde op en werd zy door dezen liefderijk opgeoomen Maandagavond hield mr Smeenge lid van do Twefde Kftmer tw Aiinen een rede over dubbel ouder Ach I als zorgalooee znnen maar steeds belacbten hoeveel er om hen geleden wordt Lady Dane droomde zij verbeeldde zich dat haar zooD weder met Baveusbird in twist was dat Harry hem had aangegrepen en hem in het gezicht sloeg zoodat de man hardop gilde Zij stelde zich in haar droom het tooneel zoo levandig voor den goeat dat zy er wakker van werd Zij ontwaakte en bavood met schrik dat zy werkelijk hoorde gillen Zjj richtte zich in haar stoel overeind op bot eerrte oogenblik was z j zoo oothutat dat zij niet begreep wat er gaande was Maar nu kwam het geschreeuw naderb en kon zij duidelyk onderscheiden dat het nint Eavonsbird maar eene vrouwenstem was dia zij buiten op het grasperk om hulp hoorde roepen Lady Dane ging naar het venster opende het en zag naar butteo Daar zag zij tot hare niet geringe verbazing eene gryze gedaante over het grasperk naar hot kasteel toesnelten Ëent herkende Lady Dane de gedaante niet niettegenstaande de kap was afgewaaid ea het mooie jeugdige galaat en het mot zorg opgemaakte haar bij het helder maanliohl duidelijk zichtbaar waren Zij was zoo ontsteld dat zij de stem zelfs niet herkende Toen zag zij Braff door andere bedienden gevolgd den weg oversteken en het jonge meisje gillende iu hunne armi n vsllen Lady Dane vouwde bare handen van verwondering en angst want nu had zij haar nichtje Adelaide herkend Zji ging zoo gauw als zij kon naar beneden in do vestibule eu kwam Bruff tegen die Adelaide meer dood dan levend naar binnen sleepte zij beef de over baar gansche lichaam zoodat zy niet op hare beencu kon biyveu ataan eu gilde nog steeds het scheen Peu sioDoeering van oade en invalidH werkiitidttu De heer Smeenge noemde de arbeid pensionneering eene zaak van het hoogste tfawicUt Tbann evenwel weuscbte by gueu plan voor rfgeling te e en ook om niet vooruit te It pen op het onderzoek der btaat icommioHie VechtB eenige loaae gedachten wilde hy ontwikkelen Ondanks ds moeilykhedan waarmede eune gpede regelini g paurd gaat hoopte spr toch on eene spoedige totHtandkpminc daarvm dat de minder roo ikleunge toestand van den arbeider dat weoachetijk maakt Velschillende vragen wierp spr op Zoo wanneer moet een pensioen heginnen By het overkompu van een ongeval of ook by ongesrhiktbeid tot arbeid door ouderdom Verder wie is arbeider Slechts hy die door handenarbeid zyn brood verdient of ook met een inkomen van minder dan f 1200 looals in Duitscbland Hierna be prak dl inleider de reeda bdstaande gelegenheid tot verzekering voor welgesteldnu is die uitgebreid genoeg niet echter voor minder gefortuueerden Zelfs de arbeidersverzekering van bet Ned Werklieden Pensioenfonds waar geen salarissen noch rente guvraagd wordt van kapitalen is voor den werkman te duur Daarom worde zoo spoedig mogelyk een treanoenfonds opgericht Vier categorieën arbeiders zouden bierdoor geholpen zyn lo da oude arbeider die voor een kleiu loon nog aan den arbeid blyft 2o de oude in een Mannen of Vrouwenboifi verpleegde arbeider 3o de arbeider die oud geworden van zjjne kinderen afhankelyk is 4o de oude arbt ider die uit armoede moet bedelen Spr wees er op boe eene iipoedige totstandkoming van een pensioenfonda wenxchelyk was omdat dan da stortingen voor hen die er aan zouden deelnemen niet al te zeer zonden ry en Voor een werklit den pensioenfoada meende 8pr dat de samenwerking ran allen noodig is daarbij moet er hulp x ijn van overheida wege en wel in belant ryke mate terwyl ook da patroons hun aandeel mot ten betalen Naar spr s mflHoing mug de Staat een toeia e geven daar hy belang by de zank heeft eene Som wel zoo groot als hij voor het leger uitgeeft al wil hij dit laat te niet afschaffen Aan het opgewekt dubat dat no volgde oameo behalve de heer Smeenge zelf een drietal per Onen deal t e heer Lucaosen mpeut dat er ka teelen in de lucht worden boowd en dat de heet Smeenge aldus voortbouwende den heer Tak van Poort wel dat zij een diiodelijken schrik had gehad Lady Dane bestormde baar met vragou dooh te vergeefs Adelaide was niot in staat te antwoorden Zij viel in een stoel neder en kreeg het zoo op de zenuwen dat men baar zeker in Daneïheld kon hooren gillen De verbaasde dienitboden ontdeden haar van baar mantel alles liep door ecu om reükflescbjt s eu water te halen Lady Dano wreef hare handen alles was in rep en roer en te midden van duze algemeene opschudding hoorde men de stentoritem van Lord Dane die Bruff riep De man bpoedde ziob naar de eetzanl en Lord Dane die nog altijd boven aan de tafel zat met bet schelkuord door middel van een zijden lint aan zyn stoel vastgemaakt vroeg vry knorrig wat al dit misbaar beteekende Mylord bet is freule Adelaide die zoo gilt Zij heeft hot op de zenuwen Op de zenuwen I Wat bedoelt gij P Zij schijnt uit te zijn gegaan Mylord Toen wij op haar gegil buiten kwamen kwam zij luid schreeuwende van de hoogte aanloopen Zij moet een of ander gezien hebhen dat haar schrik heeft aaagejaaEid VVat zegt gy gilt freule Adelaide zoo Is freule Adelaide op dit uur uit geweest I herhaalde Lord Dane die zijne ooreu met gelooven kon Dat kan ik niet geloovon Bruff En toch is het zoo Mylord hield BruBFstaande Het is niemand anders dan freul Adelaide die gij zoo hoort gillen Zg is nu in de vestibule cu Mylady is by haar Maak dit los beval Lord Dane Hij wses op hat zyden lint dat aan zyn stoel was vastgemaakt Bruff gehoorzaamde en nu drukte Lord Dtne op vliet die om de kieowet moe t aftreden wel eens koude uavnlgnn Men kan den arbeider wel wat wys maken maar langs dien weg zal neea verbetering komen De beer J Beekman zou liever geziei hebben dat de beer Smeeuge duidelyk du lyn bad aangegeven wuarlauifs de zaak tot atand moest homeo Da zaak zit echter dieper dan de h er Smeenge aangaf Geld eu arbeid staan te ver van elkander af de concurrentie is groot d arbeider is niet andera dan de citroen wieoa sap men gebruikt om daarna den uitgepernten citroen weg te werpen Aan elk kapit jal kleeft bet onbetaald loon van den arbeider xoodat het pensioen ook zal yn niet uitbetaald loon waarop de arbeider recht beeft Nog eeu ander apreksr weasebt aan den heer Smeenge te vragen of deze het looa van den arbeider of werkman niet veel te laag vindt Dat deze een regeling wenscbt waarbij de Sl at het grootste deel eo patroon en arbeider of werkman elk iets zullen betalen bewyat wel dat ook by meent dat de arbeider niet kan betaten en das veel te laag betaald wordt in de maatschappy In zyn repliek zegt de heer Smeenge o a dat bet hem aangenaam was eenige waardeering te ondervinden van den bear Lucaisen van welke zyde by dit niet verwacht had en licht verder hetgeen hy gezegd beeft nog eens nader toe De grootmeester der liberala party in België is na een langdurige ziekte overleden Hubert Joseph Waltder Frere ward den 24eo April 1812 te Luik geboren en vestigde zich op twintitjjarigen teefiyt alsiadvoeaat in zyn vaderstad Hy trad iu bet huwelyk met aen juffrouw Orbau die bem wel haar hand en hoitr groot vermogen wilde scheaken doch alleen op voorwaarde dat hy ook haar aaam aannam Reeds spopdig werd de heer Frere Orban de leider der liberale party te Lmk dïe bem in 1847 naar de Kamer afvaardigde Reeds in hetzelfde jaar van den vat van bet ka boIiekfl kabinetDe Tebeux werd bem een miniaterieele portefeuille die van financiën atngeb den dia by vier jaren lang behield In dit lydtak vood hy gelegenheid zyn land door de invoering van succeafierecbteu en de oprichting van de Nationale Bank op financieel gebied groote dieristeo te bewy en To u de cleriealeu wednr aau bat bewind kwamen besteedde by zyn tyd aan bet i chryven van La maiu morte et la charité In 1857 bracht de knndige advocaat het ministerie De Decker ten val by zelf nam in bet liberiile kabinet weder als minister van fiimunën fitting in welken imst die bij byua eüu i veer van den stoel waardoor dezelve langzaam voortrolde Het was een van die stoblen waarmede de zieke zich zonder hulp vau andereu kan verplaatsen Brufl sloeg de porte brisks open en Lord Dane liet zijn stoel nu door de vesti mle tot vlak voor freule Adelaide rollen Het is gemakkelyker dan raou algemeen dankt om iemand die hel op da zouuwen heeft tot bedaren te hrongon op het gezicht van Lord Dana kwam er aan dit zenuwtoeval een einde Maar frenle Adelaide hoofde ali eeu riet eu zag zoo bleek a s do dood Wat beteekent dat Adelaide vroeg hij Zytgij verschrikt Wat heeft al dit misbaar te beduiden vroeg hij oenigszins scherp aan zijne vrouw want Adelaide bad haar gelaat in hare handen verborgen eu wilde niet antwoorden Bruff eRt dat zij op de boogie was en gillende te huis kwam Ik begrijp er niets van r Ik evenmin antwoordde Lady Dane Zij is op de hoogte geweest want ik heb haar gehoord eu gezien Zij most voor het een of ander geschrikt zijn Maar waarom ging zij uïtP Dat is juist wat ik ook wonsohle te welan Toeo ik na den eten in alaap viel zat zy in de zaalte lezen Ik geloof niet dat er meer dan vijf minuten verloopeu war n toon zjj gillende van de hoogte kwam aanloopen £ k heb haar al wel tienmaal gevraagd waarom zy uitging maar zy wil niet antwoorden fl onU vtnolfJ