Goudsche Courant, zaterdag 4 januari 1896

0 7 86 8 40 9 06 S 40 10 17 10 54 12 09 7 88 7 89 8 47 8 64 ff 11 01 n os 7 48 T 66 9 01 9 10 9 86 u 10 10 S5 ll lB 11 24 12 28 6 6 67 7 96 7 47 8 S 8G 9 40 6 10 8 08 V r 6 19 8 18 f V f V ¥ 6 86 6 84 H V n 6 88 6 80 7Ai 8 07 8 18 S Sfi 9 B9 GOD Di DEN B A 0 voor niet en mooien ai1a te krjjgeii Aan het adres waar de atlas moest gezonden worden een respectabel ingezetene der gemeente wist men usar het hoofd der school berichtte van niets en er was ook niemand daar geweest om naar een atlas te vragen Het is mogetijk dat de gemaakte veronderstelling joist is doch de schuldige is nog niet gerooden Bet gel eurde is io alle geval en waarschuwing voor mtgerers en onderwgzers om voorzichtig te zgn bij bet zenden en hg bet aauvragen van presenteiemptaren Het zou erg zgn als da fiesscbentrekkerg onder de schooljongens begon te beerschen Schoolblad Eahiar ter intordariiig ii toegeionden un dan OemeaDie ODtvaoger öonda 3 JanoBri 1896 Bargeéeestar en Wetbouders iH noemd L MAf De Vesuvius spreidt sedert eenige dagen een steeds toenemende werkzaamheid ten toon De nieuwe lavostroomeo die schenen te verdooveo gloeien weder tengevolge van nieuwe toevoeren van gloeiende lichamen Behalve de beibe hootdstroomen langs het observatorinm loopt van den voornaamsten krater een derde stroom die zich met een snelheid van enkele meters in het uur voortbeweegt Het geheel levert des nachts een indrukwekkenden aanblik op De lavaatroomen verspreiden een roodachtig licht over de omringende velden de top van den valkaan gloeit in bloedig rond dat stralen schiet tegen den bewolkten hemel De berg krggt daardoor een buiveriogwakkenden achtergrond Leiden is bericht ontvangen van den Tb G Schrok van Malang dat hg op vrya voeten is gesteld Zooals men weet werd de heer S verdacht van medeplichtigheid aan den moord door een inlandsch bediende op zgn vroaw gepleegd De justitie he ft geen termen gevonden hem verder te vervolgen Aan den minister Pierson is het indertyd zeer kwalgk genomen dat hg met zoo weinig deferentie over de landbouwers sprak Dat de Minister niet zoo geheel ongeiyk had toen hg hen voor een deel verantwoordelgk stelde voor den kwgneuden toestand van hun bedryf zou meu mogen afleiden uit hetgeen men in Zeeland ziet gebeuren Op Beveland hield de beer Okkinga eenige voordrachten over veevoedering krachtvoeder waaromtrent hg practische wenken gaf Men kon ze kosteloos bywooen en in dezen tgd des jaars zgn de werkzaamheden geen beletsel Toch sprak bg er naar de Midd Ct mededeelt nageuoeg voor stoelen en banken De directeur eener beetworteUoikerfabriekontwerpt een ni nw contract waarby natuarlyk de verbouwers van dat product groot belang hebben vooral omdat het nieuwe contractzeer voordeelig voor hen zou wezen Er kwamen om hem te hooren vier landbouwers envgf peeënageoten Blijkbaar willen de boeren althans op Bevetand van de wetenschap nietsweten Zou Beveland de eenige streek in onsland zyn waar dit verschgnsel wordt waargenomen Arnh Ct Door den NederlandscheSchaatsenrydersbond zgn de volgende nationale proefwedstrgde op whaatsec voor hb liefhebbers gs t n weder ipuende uitgeschreven en wel op 8 Januari 1896 te Haarlem Leeuwarden en Utreoht en 11 Jauoari 1896 te Amsterdam of eerder in Januari indien dat mogeiyk is Eerste dag late serie Nationale wedstryd voor liefbebbers van 16 18 jaar welke nog nimmer op ooderstainde afstanden een eersten prys hebben gewonnen Afdeeling A Afstand prijs 1 zilveren medaille zen medaille Ald eling B AfsUnd prgs 1 Zilveren Medaille zen Meditille 2de Serie Nationale wedatrgd voor lieflieb icTn vnti 18 21 jaar welke nog nimmer 500 Metfr Isle 2de prgs 1 bron 1500 Meter lile 2de prys 1 Bron Uirccie Sjmorwiigverblndlngen met GUlÜA DUlf HliO GODDA iHaga 6 6 1 7 80 7 48 8 80 9 88 9 481 0 1111 8618 161 86 f 44 8 68 3 48 4 16 6 17 6 08 7 68 9 38U Voorb 6 67 10 17 1 41 6 14 Z Ze 6 11 u 10 88 1 66 6 88 Z0 M 6 93 10 48 8 06 8 89 Ooud 6 88 7 60 8 18 9 9 66 10 1610 6418 0618 46 8 17 8 14 8 86 4 18 4 48 6 47 6 60 8 88 Stopt u BleUwiiUniUwsg m Nootdorij LeidKhendam on Hoimdorp 10 80 10 60 18 18 18 88 1 87 8 86 3 47 4 6 6 7 7 14 7 4 9 8 64 9 4 1 101 8 0 l 1 08 1 67 4 Ó6 4 17 6 86 6 67 7 44 8 81 9 9 88 10 88 11 46 DTSEOBT GO DD t 10 11 84 19 60 8 10 8 68 4 48 6 88 7 0 8 09 9 07 10 84 10 88 11 61 II 4 16 6 68 9 88 10 64 10 81 4 84 9 36 34 10 44 18 07 1 88 8 48 4 S7 6 80 7 09 8 16 8 419 49 11 10 AMSTIBDAH GODDl 8 9 10 10 48 8 9i 4 10 U 7 4 9 46 9 84 10 14 18 88 8 80 t 80 7 40 8 49 11 111 eol D4 DT ÏCHT 9 06 10 19 10 S7 12 48 9 80 11 14 2 87 11 28 2 46 8 87 10 61 11 46 1 80 8 08 GOBI k k MSTBlDiM 10 01 10 87 18 10 11 01 1 1 18 iüpiian n Bwi k biiiiwti e ITMldwil WdadMBdmi Httontof S T N Sor £ id t fil uwSk Kr i wn iof onafgebroken tot 1870 behield by z in tand onacbikthare dieastea bewees Voor de ateedd Bt geode behoeften voor boawwerkeo voor de eflosRing van het Schelderecbt voor de af Bohal Qg der stedeiyke Bccgnzeu ni t Frere Orbsn teld te ioden In 1870 moeaten de liberalen opnieuw oor de olericalen plaata maken doch acht jaren vinden wg Frere Orban als miaifiter presideut terng Toen begon zgn macht tu tanen het was hem niet meer mogelgk de radical ele ment n in de liberale partjj tevreden te stellen en toen hg botweg weigarde in België het al gemeen itemrecht in te roeren werd de scheiding □ de liberale partQi die reeds eeuigen tyd dreigde voltrokken Da splitsing in radi alen en doctrioairen aan wier hoofd FrereOrhan bleef verhaastte den val van het ministerie dat na de verkieziagen van 1884 hef veld moeat ruimen voor een clericaal kabinet Sedert is Prere Orban eenigszina opdenachturgrond geraakt Wij hebben aan ean onzer atadgenooteo die Tan Ziiidafrikaaosche toestanden in allen deele op de hoogte is getraagd welke meeniog hy koesterde omtrent de ourastbariind tydingvn die de laatste dagen oit Transvaal tot ons komen Ik heb f acide hg t den verslaggever die hem kwam iatervieven zeU nog geene partieuliere berichten ait Transvaal ontvaogeii en hetneen ik omtrent de zaak weet weet ik dus uit nw blad Volgens die berichten is de toQstaud ernstig maar tisarom geloof ik aog niet dat het tot een oorlog zat komen tusachen ËDgelschen en Boeren Die inval van dr Jameson is andersbedenkelyk genoeg Zeker t ia treurig dat zoo iets mogelgk is dat een bende van 700 men onder aanvoering van dr Jameson die by de Chartered Company een man van groote beteekeois ia een slim man boTendien een inval ia TrauS vaal kan doen Ik vrees dau ook dat Jameion wel dei elgk handelde met goedkearing van Cecil Rbodes die miaschiea heeft willen zien of zulk een coup zon gelakken om dan in troebel water te visschao Mislokt het dan kan Rhodes gerost aïggen dat hg het gedrag van dr Jameson afkeurt en er niet verantwoordeiyk oor is Meent ge dat de geheele bevolkiog vauJohanoge urg op de band van dr Jameson ia VoMrekt niet Daar zyn altijd liedAu die meeneu dat uit troebelen voor hen ieta te halen is Maar de degeiyke Eugflsche kooplieden in Transvaal zgn zelf niet voor annexatie bij Engeland Zulk een meening kan alleen bestaan by Ëngelschen die pas uit bet moederland komen by de degeiyke kooplui daar te lande bestaat zy niet Te Johanneaburg wonen o a de advocaat mr Leonard en een geenteiyke de pred Drew die de beweging der uitlanders erg opaweepeo De heer Leonard heeft daarby de gedacbte dat hy op den dnnr wel eens president kan worden en Drew ja wat die eigeniyk beoogt is □ iet joist te zeggen Maar de uittandersc hebben toch ernstige grieven Ja de kleinere lieden willen gaarne hun stem doen hooren en zitting erlangen in den Volksraad en de grootere kooplui klagen vooral over de hoogegoodmynrechle en klagen er over dat de inkomsten er van grooteudeela in de schatkist komen Zy willen verplaatsing er van naar hun eigen zakken BoTendien beeft het veel kwaad bloed gezet dat de regaeriog zoo streng vs thoodt aan de HoUanditobe taal en die als de eenige nationale taal aanwijst t Acht ge de Boeren in staat zich den vyand van t lyf te honden V € Uoada Moordrecht Mieuirerlrerk Oapollo Rotterdim 7 ftotterdMB 5 n 0 peUe Vfieawerkerk SlDOrdxodlt oiult SouiU 7 3U 8 86 9 09 Zev lt 7 48 8 47 11 08 Z IeB 7 68 8 66 11 18 Vuorh 8 07 9 08 11 87 H g8 8 18 9 18 9 87 10 07 10 48 11 88 18 48 o d 6 86 6 87 7 66 8 09 8 81 Oudow 6 60 6 64 Woerdea 6 69 7 08 8 18 Btieoht 8 18 t 8 28 8 41 f t Nwr Inulerdiiii 8 81 9 86 87 8 14 Ooadi ilm tardui C 8I Wel degeiyk De Boeten zyn zeer goed gewapend en t ia altyd verwonderiyk in boe groeten getale zg opkomen en wel in korten tyd indien gevaar dreigt Die bende vau dr Jamesou zullen zg aeker gemakkelijk genoeg verdry ven t Gelooft ge ook dst Daitschlaod krachtig voor de Boeren zal optreden indien t noodig is V Zeker do Duitscbera ook de Amerikanen en Fraofichen in Transvaal zgn zeer tegen de beweging der Ëngelschen gekant Men vergete niet dat er een groot aantal Dwitocher en Amerikanen in Transvaal is Eneelaod heeft nu juist met Amerika die qnaestie en ik voor mg geloof dat het optreden van Duitschlaud een bemiddeling vau dec Doitschen keizer zelf de zaken nog wel goed zal doen eindigen Engeland zal dan wel inzien dat het niet te ver moet gaan c En mocht toch de oorlog uitbreken Dan zullen de Boeren zich weten teverdedigen Engeland zal dan troepen moetenzenden want aan de Kaap heeft het die nietnoemenswaard Zolluo de Kaffers voor de een of andere party optreden De Kaffers neen die zullen er bnilenbiyveo Zg zulten xich niet mengen in ge schillen tusscheu blanke meuscben Bandbl Voor de Haagsche rechtbank is d i behaudelmn voortgezet van de zaak van den postzegeldiefstal by het depart van koloniën Als gftuige wordt gehoord een ambteiuaar die door den beklaagde beschuldigd wordt hem ceu deel der postzegels ter verkoop te hebbeo gegeven Te heer Beklaagde vroeger adsistent bode hield dit vol ofschoon de president hem wees op de onwaarschyniykheid zyner verklaring De ambtenaar belast met bet bewaren der postzeguls gaf een omstandig verbaal hoe de diefstal Is cntdekt en verklaarde geen de minste verdenking te hebben tegen den ambtenaiir wiens houding volkomen correct is geweest De postzegelbandeUreu bg wie bekl verkocht tiad constateerdsn dat bg altoos zeide te komen voor kmynheerc en soms wegging oiD er nog eens over te spreken Ook de minister van koloniën werd als getuige gehoord en verklaarde dat beklaai de t zynen huize waa gekomen en op zgn knieën vergiffenis bad gesmeekt ter wille van zi n vrouw en kinderen Toen de minister toen zeide 0 ben jg de postzegeldief antwoordde beklaagde Ja Excellentie maar ik heb het niet alleen gedaan c De minister wees hem de denr Bekl trachtte deze getuigenis te ontzenuwen Onlangs ontving onze uitgever de hear Noordhoff onder de aanvragen om presentexemplaren van zijne school uitgaven er eene die hem wat vreemd voorkwam Op ee blaadje oit een sehoolscbrgfboek gescheurd was het volgende geschreven De namen lalen wg hier oningevuld Mgnheer Ondergeteekende verzoekt vriendeiyk of gg de goedheid wilt hebben om mg een atlas van Bakker eu Deelstra gebonden in geheel linnen van f 1 75 present exemplaar wilt zenden In dien hij mg goed bevalt wil ik er wel eau dozyn hebben voor de hoogste klas In spoedige afwachting biyf ik uwen vriend hoofd der school te Stuurt hem hy waar by wel door mg zat ijehaald worden Niet alleen het gebruikte blaadje papier en de taalen stglfouten boezemden den heer Nonrdhoff wantrouwen in doch ook het feit dat het hoofd der scbool van wien ditbrieQe heette afkomstig te zyn juist kort gelede van den genoemden atlas een presentexemplaar bad ontvangen Er werd dos een onderzoek ingesteld en na bleek dat het een geheel valscb briefje waa met een valsche ouderteekening Het bewuste hnofd der school wist er niets van ea kon □ iet anders veronderstellen dan dat een der achooljongeuB die wel eens eeu briefkaart voor hem naar de post gebracht had waarin om ei O preanntexemplaar van een schoolboek i evraiigd werd dit tttukje had uitgehaald oni Wlnterdlenst 1895 1896 AanRevangeo 1 GODDA EOTTUtDAM 6 84 7 11 4 60 4 67 6 04 6 11 6 80 19 86 1 84 8 88 8 44 18 88 I 1 6 48 8 60 7 80 3 1 19 89 18 46 18 66 1 44 8 60 4 08 ttOTTIRDA M G O ü D 1 18 80 11 60 61 1 48 1 59 1 S9 9 06 8 18 10 19 10 89 10 36 10 48 10 49 8 09 3 89 10 11 U 8 9 7 60 8 11 8 19 8 88 Utrocht Woardon üudowaUr Oouda 8 17 4 16 4 47 6 67 6 6 8 81 10 16 7 10 10 89 8 84 6 06 6 17 7 18 8 48 10 87 8 60 4 48 6 89 6 86 f t AKatordani C t Bond 7 10 18 11 80 6 68 8 48 8 81 4 86 4 47 6 12 40 prga op onderstaande afstanden een writan h bbf n gewonnen Afdeeling A A tand 500 Meter late prgs 1 zilveren medaille 2de prgs 1 broasen medaille Afdeeling B Afstand 1500 Meter 1ste prgs 1 zilveren Medaille 2de prgs 1 Bronzen Medaille Twiede dag Te Amsterdam zal een eindwedstrgd gebonden worden alleen open voor de deelnemers aan bovengenoamde Wedstryden Serie A Voor liefbebbers van 16 tot 18 jaar Afdeeling A Afstand 500 Meter 1ste prgs 1 vergald zilveren medaille 2de prgs 1 zilveren Imedaille 3de prgs 1 bronceu medaille Afdeeling B Afstand 1500 Meter l te prgs 1 verguld zilveren medaille 2de prgs 1 zilveren medaille 3de prgs 1 bronzen medaille Serie B Voor liethebber van 18 tot 21 jaar Afdeeling A Afstand 500 Meter late prgi 1 verguld zilveren medaille 2de prgs 1 zilveren medaille 3de prys 1 bronzen medaille Afdeeling B Afstand 1500 Meter liteprys 1 vergeld zilveren medaille 2de prgs 1 zilveren medaille 3de prys 1 bronzen medaille Wint in aerie A of serie B dezelfde persoon op beide afstanden dan ontvangt hg voor de beide verguld zilveren een gouden medaille Voor de beide zilveren een verguld zilveren en voor de beide bronzen een zilveren medaille Het bestuur van den Nederlandschen schaatspnrgdersbond stelt zich oor eenige paren Nooracbe schaatsen aan die ryders aan te bieden die volgens zyn oordeel daarvoor in aanmerking komen Er zal worden gereden onder de bepalingen van den Nederlandseheu Sehaatsenrgdersbond luidende Artikel 1 Ieder die aad deze wedstrgdeo wenscht deel te nemen is verplicbt zgn naam woonplaats en ouderdom op te geven Legitimatie bewgs kan gevorderd worden en bet ioleggeld voor eiken dag bepaald op f 1 te zenden aan den Secretaris der Vereeniging waar de wedstrgd gebonden wordt daags vóór den wedatrgd Art 2 Men rydt op tgd en io paren In de rechte banen is ieder verplicht zgn eigen baan te houden in de bocht is de baan gemeenacbappelgk zoodat de mededingers daar voor naast of achter elkander koonen rgden mits de een den ander niet hindert Op afstanden van 1500 Meter en daaronder berydt hg die het laagste nummer heeft getrokken de linkerbaan tot aan de booht en derechtsr baan na de bocht Art 3 Op beide afstanden heeft een beslissende rit plaats eveneene op tgd en in paren daaraan nemen aleohta i9 Tier rgdera deel die in den koristen tijd den eersten rit hebben afgelegd Aan een brief oit Atjeh un de J B ontleenen wij Het ia wel treurig dat zich algd Mg en kelen dier djahats bier en daar weten te po teeren om ons vyandig lood te gemoet te slingeren meestal zgn ze niet meer dan ten getale van drie of vier vereenigd en bun voor op grooten afatand mist in den regel doet Zoo is het ook op de posten waar de beschieting doorgaans op dezelfde wgze plaats heeft De Eur fuaelier De Boer ran hei 12e bataljon die even buiten de benting Gloempang eeu corree verrichtende in de zij gewond werd ia ann die bekomen verwonding overleden Ook te Segli had deier dagen het rgandelgk uur eenig meer effect dan gewoonlijk het waren echter slechts enkele scham jschoten die de gewonden gelukkig niet onder geneeskundige behaudeling behoefden te stellen Van Segli gesproken kan ik n nog even mededeelen dat het bezit der door de Atjebers geroofde stoomsloep welke io het begin van dit jaar onder den wal van de benting werd October TUd vao ireeotticli 7 89 7 69 8 08 8 13 8 88 8 48 9 67 11 18 10 04 10 11 9 08 6 81 8 68 4 10 10 18 I 9 10 6 17 6 87 6 84 6 41 6 4T 10 87 11 SO 8 06 9 48 9 68 9 68 6 61 4 08 4 40 9 68 10 08 10 1 8 86 10 06 vandaan gehaald weder tot de geiehiedenis behoort het vaartaigje heeft naar het beweren van een uit SegU gedrostno dwangarbeider dia weder taroggekomen is trooweos nog kwaad genoeg gesticht onder de Cbineegehe op de kust vareode pranwen Bemand m t een vgftiental gewapende Atjebers schgnt zg daar strooptocbteo gebonden te hebben Nu is zg niet meer een twintigtal schoten met de 12 cM der Lombok en f en flink vanr ait het snelroarkanon hebben de sloep vernietigd c De dierentemmer Beaumont die voorstellingen gaf in den xAgricnltnral HalUtelionden werd plotjeling door een zgner leeuwen aangevallen Eer men h m uit de klauwen ran bet woedeode dier kon bevrgden kad bg zalke zware verwondingen bekomen dat hij kort daarna bezweek BuitenlaDdsch Overzicht In den namiddag van gisteren is te Londen een depêche ontvangen met de tyding dat de Boeren aan de bende van Jameson een zeer gevoelige nederlaag hebben toegebracht vóór Johannesburg Men gelooft dat Jameaon genoodzaakt is naar de grens terng te trekken In bet departement van koloniën beeft Chamberlain dadelgk de voornaamste ambtenaren bgeeogeroepen om van gedachten te wisselen Het Eogelsche ministerie vaa koloniën bevestigt de nederlaag van Jameaon Zgn bende had een groot aantal dooden Jameaon heeft zich overgegeven Chamberlain heeft naar Pretoria geseind om te vragen dat de gevangenen en gewonden vet grootmoedigbeid behandeld worden Het Eoffoleiche departement van koloniën maakt dépêches openbaar waaarnit biykt dat de boodschappers van sir Hercules Robinson da bende van Jameson tien mglen voorbg de ËJands rivier aantroffen Jameson sloeg de bevelen om terug te keereo in den wind en zette zgu tocht ooatwaaarts voort Het vechten begon gister namiddag Jameson werd uit verscheiden stellingen verdreven De Boer n bebben 23 gewonden waaronder 3 officiersn gevangen genomen 5 dooden werden door de Boeren begraven De regeering te Pretoria had beicbt ontvangen dat nc meer troepen van de Chartered Company gemobiliseerd werden om Transvaal binnen te dringen en dat een Kafferoommtodo zich reeds in Transvaal bevindt Op de grens van Bechnana land en in den Qranje Vrgitaat maakt men zich gereed Transvaal te belpen en een comm ndo van 1600 burgers uit den Vrystaat ie bg de Vaalrivier gestation oeerd De spoorwegiyn tusschen Krngertdorp en Johannesburg ia opgebroken Ten slotte meldt de Britiobe agent te Pretoria dat Jameson zich heeft overgegeven De dépêches zgn in het orgioeel eenigszine verward en erg verkort De Britsehe agent te Pretoria heeft aan den hoogen oommissariB te Kaapstad geeeind dat preiident Ernger den inval van gewapende Engelsche onderdanen aU een ernstige schending van de conventie van 1884 beschouwt en dat daaruit zeer ernstige gevolgen konden ontstaan waarvoor de Transvaalsche regeering de verantwoordelgkheid van zieh werpt De hooge commissaris antwoordde dat hgdadeiyk telegraflseb zgne afkeuring van Jameaon handeling nitgesproken en dezen gelant bad met zgne troepen onverwyid terug te keeren Onder de Loodensche avondbladen keuren de ohanviniitische Globe en Saint James Gasetta JameaOn a gewelddaad s echts gedeelteIgk af Hg wordt geacht daartoe bgzondere tseweegredeneo gehad te hebben en d e bladen willen dat bg gesteund worde De Qlobe doet de belangryke mededeeling dal Rhodes toen reeds tgdens de driften naestie orlog dreigde 1000 man met minsieos elf stukken geschut onder Jamaann naar de Tran rBaliche grens heeft samengetrokken kwansois om loo noodig Ebama skrygitmacht in bedwang te honden BIgkbaar had Jameson deze krijgsmacht gereed staan om zoodra hg er bevel toe kreeg op te rukken De Globe roegt er bg dat eene andere belaafirgkekrygs maeht in Matabeleland klaar staat om Transvaal van bet Noorden binnen te rukken Volgens de Globe blaken al deze Engetsche avonturiers van begeerte om den smaad van Majoeka Hill nit te wisscben De Pali Mall Gazette noemt den staatsgreep van Jameson een jammerlgken flater ran Rhodes of Chamberlain Terwgl de Standard nogTergoelgkendschrgft over Jamesnns s gewelddaad veroordeelen de liberale organen haar om sirgd en prgzen iegvlgk Chamberlain om zyn krachtig optreden Vooraf da Daily Chronicle zwaait hem lof toe en betoogt in een hoofdartikel dat Chamberlain beeft gehandeld als een staats laOi een vaderlander en een handelsman Mocht de waanzinnige daad van Jameson met en sisser afloopen hetgeen de Daily Chronicle Terwaeht 4wi zal zy reeds een dienst J hebben bewexen door aan ie toonen wat een dwaaibeid de Engelscbe regeering heeft begaan toen zy aan half ooafbankelgke gecharterde compagnieën de bevoegbed n van een staat toekende De Daily News noemt Jameson en zgn volgelingen eenvoodig opstandelingen en landverraders Het blad verklaart dat Kruger alleszins gerecbtigd ia om bun te bejegenen als wetteloQze avonturiers die een grof vergrgp hebben gepleegd te en het beschaafde volkenrecht en zegt dat de inmenging van Jameson volstrekt niet gerechti id is door de vermeende grieven tan de uitlanders die het blad schromelijk overdreven noemt Het bovenstaande sohg it aan te toonen dat de Engelscbe oppositie bet beleid vun de regeering in zake de Transvaal als een wapen van aanval wil gebruiken In de politieke wereld te Berlgn ia men hier onthutst oter de gedrochtelgke rechtabreuk tegen Transvaal en het wordt voor zeker gebonden dat de Duitsche regeering besloten is langs diplomati 4chen weg tegen Ensteland op grond van volkenrecbtelgke overwegingen op te treden voor het geval de Engelscbe regeering niet klaar en duidelgk de Koninklijlte Gecharterde Compagnie offi ipel in het ongelgk stelt en voor volle genoegdoening aan Transvaal zorgt Aanleiding voor een diplomatiaohen Teldtoobt Z ïu er al genoeg lig gen in hut te hulp roepen van de Duitsche regeenog door belangbebbeiiden hetgeen al gebeurd ia De Duitsche consul te Pretoria heeft reeds kenuis gekregen dat de Duitsche regeoring de krachtigste bescherming verkenen wil en met volle sympathie staat aan de zgd der rechtmatige en volkenrechterlgk erkende Transvaalsche regeering staat Men is hier alleen bezorgd dat Kriiger door de voor uiei Ëngelsche politieke telegrammen vertraagde gemeenschap met Transvaal den moed tegenover de Britsehe daad van geweld verliezen mocht De Duitsche regeering is iu brginset bereid zich met de Frauscbe regeering over de Transvaalsche quaestie te verstaan De Venezuelaanscbe quaestia die voor een week oog aller asudacht vroeg is thans niet meer aan de orde Toch zgo de berobten uit Zuid en Noord Amerika nog belaogrgk genoeg Uit Caracas verneemt de World dat de regeering van Venezuela met da Vereenigde Staten onderhandelt over het le eren van oorlogsmaterieol Uit Caracas zijn kauonnen gezonden voor de bewapening der torleu aan de haven van Maracaïbo De commissie die zal trachten een Bond van Zuid en Midden Amerikaauscbe republieken op te richten tegen Engeland ia haar zending befjonnen En uit New York komt het bericht dat president Cleveland de commietfie benoemd die met het onderzoek naar de greos qoaestie zal belast worden en die bestaan zul uit de beeren Brewer rechter in het hooggeri chtahot Alvey opperrechter in het Hot van Caspatie White diplomaat en ond president der CurnellUniver sity Gilman president van John Hopkins University en Coondttrs advocaat Vau den laatste is bekend dat by de zaak beschouwd van het standpunt der regoering van Venezuela In Italië is men io weerwil van de freruststellende berichten die de reyfering laat mede deelen niet zonder bezor fdheid omtrent den toestand in Afrika Eigenlgk wast nipniand waar de Ahessyuiëra staan en wat ztj van zin zgn De gtuote langzaamheid waarmee 7 g vO irwaarta rakken wekt de verdenking op dat zg generaal Baratia ri die met zgti hoofdmacht bg Adigrat staat willen voorbijtrekken om zich op den gemeenschapsweg tusachen Massowah en Adigrat te werpen en aan de uit Italië kumende versterkingen den weg te versperren Adigrat is van Ma 4Bowah ongeveer 200 KM vBrwgderd an de wegen zgn zeer slecht Zelfs de RiformB die anders zooals bg haar ofiBcieus karakter past attgd zich zeer hoopvol oit waarschuwt er toch t en zich over te heven aan de dwaling dat de Ahespyniërs van verdere aanvallen hebben afgezien en aan den terugtocht zouden denken En troost kan men intusscben putten oit de gedachte dat wanneer de Abeasyniëra generaal Baratieri oog alechts weinige dagen tgd gnnuea deze eeu aanzieulgke troepenmacht tegen hen over stellen kan de grootste die ooit op Afrikaanacheu bodem onder Italiaansehe vlag vereenigd was Reeds zgn er vgf bataillons met drie battergen berggeacbut te Massowah ontseheept en naar Adrigat onderweg Tot 2 of 3 Januari zaUen uog lU bataillons tinietroepon een bataljon Alpenjagers en eeu bataillon Bersaglieri met twee batt rgen berggesctiut aan land gaan In de eerste dagen Tan de nn ingetreden maand zullen de in Ëritbrea aanwezige Ilaliaansche troepen 25 a 30 000 man tellsn waarvan 20 000 onder het reohtstreeksohe opperbevel van generaat Bara tieri staan terwgl de rest naar gemeld wordt aanstonds naar Bboa zal marcbeeren om da Abessyniërs tusschen twee vuren te brengen Het Roode cee eakader dat voor t ftrootHte gedeelte reeds in de wateren van Erithrea verzameld is zal wanneer het compleet in uit 7 oorlogsschepen bestaan Het eskader heeft een bemanning van 73 officieren en 1183 mansohappen en heeft vesder 40 r ware stukken geschat benevens vete snalvnurkanonnen en laodiugsartillerie aan boord Eioigen tgd geleden is op lalt van den generalun staf kotooel Pittalnga uauaAbessynië gezonden ten einde plannen te nnken voor een veldtocht ter onderwarping van Menelik De kolonel Is nu van zgn reis die twee maanden geduurd heeft tem gekeerd eu verzekert dat de Negus over 35 a 40 000 q et geweren gewapende manschappen khn beschikken De Italianen zonden z i voor een tocht naar het binnenland 40 000 man noodig hebben en de koaten van dezen veldtocht raamt hg op 50 millioen Buttei geitfoon Qroote Collectie L van Os A Much TaiUlear Kle weg E 73 GOUDA Beurs van Amsterdam Vorkrs slolkrs 931 lOIJ lOO l 79 82 88V 88V 26 25T 6 62 9 l 96V 91 103 9 y 78 18 19 1 2 90 89 997 97V ii 730 6601 011 61 6 1 100 20Ü 1411 77 10 100 140 97V SO 109 ♦ 194 167 inai 101 49Va 61 Bl 149 1 78 IV 100 981 101 1431 1 6 13 10311 4tV 101 11 11 l I i 108 is im 10 30 m 60 18 m 186 1061 1021 loa 102V 117 122 170 3 113 2 JANCARI Nbdsriand Oert Nad W S i dito dito dito 3 dito dito dito 3 HoNGAE Obl Goudl 1881 88 4 iTiliK Insolirijvlng 1862 81 5 OosTENR Obl in papier 1868 6 dito ia zilver 1868 6 PoETUOAL Obhg met coupoB 3 dito ticicot 3 RviIASD UU Binnen 1894 4 dito Geoons 1380 i ditaliijRothi 1889 i dito l ij Hope 1839 90 4 dito in oud leen 1888 B dito dito dito 1884 5 SVAKJK Perpot oliiild 1881 4 ToEiciu Gepr Oonv leen 1890 i Gec loaning serie D Gec leeDin serie C ZuioAfe Hip t obl 189a 6 Medco Obl Buil Soh 890 6 Venmoela Obl 4 onbep 1881 AusTBEliAii Obligation 18 6 8 Hotteedam Sted leon 1894 3 Nio N fr Handels saud Arendsb Tab M j CertiSeaten Duii Maatsobappij dito Arnh Hypotheekb pandbr 4 Oult Mij der Vorstonl aand s Gr Hypotheekb paudbr 3 Hederlandache bank aand Ned Handelmaa h dito N W tl Pac Hyp b pandbr Roti Hypotheekb pandbr S Utr Hypotheekb dito S i Ü08TBKR Oo8t Hong bank aand ItDSL Hypothoekbank pandb 4 Amseika Equit hypoth pandb 6 Maiff L G Pr Lion eert 6 EB HoU IJ Spoorw Mij aand Mij lot Eipl V St Spur Band Ned Ind Spoorwegm aand N i Zuid Afrik 3pm aand 6 dW dito dito 189 dito 6 iTALll apoorwl 1887 89 A Eobl 8 Zuid Ital Spwmij A H obl 3 PoLiiN Warschau Weenen annd 4 RU8L Gr Kus Spw Mij obl 4 Ballisobe dito aand Fastowa dito aand 5 i waug Dombr dito aand h KurskOh A ow 3p kap obl 4 dito dito oblig 4 ll E ixA Cent Pao 8p Mij obl 6 Ohio SiNorth W pr O r aand dito dito Win St Potor obl Denver k Rio Gr 8pm cert v a Illinois Ceatral obl in goud 4 LouisT NaahvilleCert v aan 1 Mexico N Spw My lehyp o 6 Miss Kansas v 4 pet pref aand N ïork Ontario St West aand dito Fonna Ohio oblig 6 Oregon Calif lo hvp in goud 6 77 ls St Paul Minn Manil obl 7 i Un Pae Hoofdlijn oblig 8 I dito dito Line Col le hyp 0 6 Canada Can South Oort v aand Ven 0 Eallw Nav lo h d o O Amsterd Omnibus My aand Rotterd Tramweg Maats aand Nb Stad Amsterdam aand 8 Stad Rotterdam aand 3 ÏIELOIB Stad Antwerpenl887 S s Stad Brussel 1886 S i tioNS Theist Rcgullr Gosellsoh 4 OoBTEKR Staotaloening 1860 6 K K Oost B Cr 1880 3 3PANJB 3tad Madrid 3 1868 Ned Var B Hjp Bpobl oort fffc ViVISGiJriiVG BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Q0ÜDA brengen ter kennis van de ingezetenen dat be le suppletoir Kohier derplaataelljke directe belasting op de Inkomsten in dene Gemeente voor bet dienctjaar 1895 door Gedisputeerde Staten van Zaïd Bolland goedgekeurd in afschrift gedurende vjjf maanden voor een ieder ter lezing ii aedergplegd op de Secretarie der Gemeentei en dat voormeld ADVERTENTIEN Met wederkeerigen heilwensen myn vriendelykeu dan h aan alten die my hy de intrede dezes nieuwen jaarkrings blyk garen van hnnne belangstelling A VINGERUNG Gouda 3 Januari 1896 Met wederkeerigen gelukwensch betuigt de ondergeteekende zynen dank aan allen die hem hg gelegenheid van het nieuwe jaar hunne hetangatelling betuigden W J FORTÜIJN DROÜGLEEVBR Gouday 3 Januari 1896 Met wederkeerigen gelukwensch betuigt de ondergeteekende zynen dank aim allen die hem by den aanvang van bet nieuwe jaar hlyk gaven van hunne belangstelling H IJSSEL DK SCHEPPER Onder h rtelyke dankzegging voor de biyken van belangstelling biedjjik wederkeerig myne heilwenschen aan A K VAN DiR GARDEN Voor de blyken van belangstelling by gelegenheid van de jaars verwisseling ondervonden betuigt de ondergeteekende met wederkeerigen heitwensch zynen dank J A P MONTIJN Met wederkeerigen heitwensch brengt ondergeteekende zynen dantc aan allen die hem met het nieuwe jaar blyken van belangstelling gaven A VAN IJSENDIJK Onder aanbieding van wederkeerigen heitwensch betuig ik oolr namens hniegenooten myu hartelyken dank voor de op 1 Jauoari 1890 betoonde belangstelling De Gemeente Boawmeeeter BURGERSDIJK Met wederkeerigen gelukwensch betaigt on dei eteekende zyn oprecjiten dank aan allen die hem by den aanvang van 1B06 blyk gaven van hnnne belangstelling N COS Ondergeteekende betuigt met wederkeerigen gelukwensch zyn dank aan allen die hem hy den aanvang van 1896 een blyk van belangstelling deden toekomen Mr M M SCHIM van dbr LOËFF Met wederkeerigen heitwensch betuigt de ondergeteekende zyn oprechten dank aan allen die hem by de verwisseling des jaars blyk van belangstelling gaven J GONDA Gouda 3 Jan 1896 PiftjEcxvra aBAKDS MAO ASÏNS DU FriQtemps NO UVEAUT ÉS Wu verzoeken de Dames die ons g Uoa reerd mode album voor het Wlntera lzoen nocti met ontvangen hebben dit te willen aanvragen aan JULESMUZOTaCr Hetzelve wordt dan omgaand gi atla en franco toegezonden BestelUngen van af 25 franca vrij van alle kosten aan huis met B verhooging Rüxpédlili kantBor U Rozinriiil R l