Goudsche Courant, zaterdag 4 januari 1896

i o 6856 Maandag 6 Januari J806 34ste Jaargang AOIDSCHE COHMT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs 1 er drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regek k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Ooudi Suelperadruk n k Baisïiu k Zoon Zaal KOTSmm Boelekide Gouda Donderdag 9 Januari 1896 des avonds te S ureo VAN Prof Dr C B van BHUN van Groningen Onderwerp RIISil4 ïïlliOlB De Toordracht zal verduideiykt worden door JLICHTBMELDMS Toegangsbewflzen a ZS centi vorkrögbaar by de Tolgnnde U H bestuaraleden van den Christel Volkskond C r TONGEBLOO K Groenendaal J L LAFEBËR Bleekerskade J DB JONG Kattensingel Q 83 D HOOGENDOORN Baam 224 en Toor zoorer de voorraad strekt dea avonds aan de zaal Btt butuur van den Chr Poltibond te Oouda Qouda 1 Januari 1896 Jf Hiermede heb ik de eer U medetedeelen dat ik Tan mynen Vader den Heer CORN JONKER de Groasierszaak in wit Aardewerk Glaswerk Porselein en aanverwante Artikelen faeb over C Qomen en voor myne rekening onder de ma COM JONKEU ZOOF zal voortzetten Tevens brengt myn Vader zynen dank voor bet zoo raimschoota genoten vertrouwen ter wyi ik mg in Uw ganat beleefdelijk aanbeveel De nog loopende rekeningen zullen ouder myn nieuwe firma vereffend worden Hoogachtend ÜEd Dw Dienaar AimiA US JüXREU AUerwege bekroond met Ë re Diploma s Gouden en Zilveren Medailles beilevens Ëere Oiploma Gouden Medaille en Certificate of Award of the World s Hygienic Exposition Chicago 1893 is het Wereldheroemil Druiveo Borst lloDig Extract MEUANTHE UIT OS Machinale Fabriek DË HÜNIQBLOËM TAN H van Schalk Co gevestigd te Oravenhage Geen middel is oi kan worden uitgevonden wellfe de Melianthe overtreft het is om HERROEP EL IJK het beste middel ter wereld hetgeen de vele en rerschiUendü bekroningen getuigt Het verzacht en geneest OÜMIDDBLIJK de atrengute hoest en verond rde borstkwalen Dadeiyk na het gebruik der MELIANTHE doet zioh de weldadige invloed gelden Het groote debiet en de vele attesten aan de MULIANTHE bewezen zyn de overtniging dat hare uitnemende en genozende eig schappen op prys worden gesteld De MëLIANTHE is verpakt io fiaoons van 40 ets 70 ets en ƒ l met gebruikaaanw zing voorzien van ons Handelsmerk gedeponeerd a d Kechtbank te Gravenhage Wt Verkrflgbaar bij F L A WOLFF Drogist Markt Gouda E H ViN MILD Veerstal B 126 te Gouda A BÜÜMAN Moordrecht J C RATELAND Bos cop V H beste onschadelykstc en ge iBi nakkelykate poetsmlddel voor Heeren en vooral damea en Kinderschoenwerk is de Appretuur van C M Muller Ce r Berlin Beuth Str 14 Men lett gaed Hv op naam en fabrieksmerk Verkryitiar by HeH an WinlieUiri In ithDinwirti gi1 nUrlai ifryin ent t eaneraal Depet hy W SarteniRa Anbw B V WIJK Oudewairr J F CUIJPERS l Westeinde 37 Den Haag IAi 0 S Slemmeii ïerhttreo Repareeren Buitenlandsche P IA NO s nit de eerste fabrieken in raime keuze Amerikaansche HARMONIUMS door directe importatie tegen ZEER L ACIE prijzen Inruilen Tan bespeelde Piano s Agent voor Gouda en Omstreken KLEIWEG I Frijstrekking 12 December 1 500 000 Maik j als lioofilpriJB in het getukltiuBt geval biedt de II nieuwste groote Geldverloting dia door de I Uooge Eageeriüfï laa Hamburg goedgelteunl I en gewaarborgd is I I De voordeeltge inriohtiDg v d het nieuwe plan bestaat aarin dat in don loop van steohta Weinige maundun in verlotingen van 11 S 000 loteu 56 200 prijzen bedragende 10 981 720 Mark ter TollediKe bealiBsiug zullen komen daarondur zijn kapitala prijzen van eventueel 600 000 Mark bij uitnemend beid eobter iM 300 000 4 M 200 000 iM loo noo iM 75 000 70 000 66 000 60 000 MK56 000 M 60 000 M 40 000 1 prijs Iprys prijs pc OZon Iprys 1 prijs Iprys Iprya 3 prijzen 1 prijs 3 prijzen iM 20 000 31 prijzen a M 10 000 46 prijzen a M 5 000 106 prijzen a M 8 000 aM 326 prijzen a M 2 000 828 prijzen a M 1 000 t326pryzenaM 400 88050 prgz aM 155 16690 pr aM SOO 200 150 1 Ï4 100 it8 09 42 20 De pry strek kinpea zyn ¥ olgenB plan v n jambtswege vastgesteld 1 Voor de aaoitaanda eeiste prystrekkiag dezer grooto door den Slaat gewaarborgde Geldverloting kost 1 geheel orig lot sloohta Mark Ö of ƒ 3 60 l half 3 1 75 l kwart H H n 1 ff O tegen inzending van het bedrag in bankpapior of per postwissol Alle commissies worden onmiddellijk met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder speler ontvangt van ons de met het wapen van den Staat voorziene Ürigtneele Loten zelf in handen Bij iedrre bestelling wordt het vereisohts otHoieole plan waaruit de verdeeling der prijzen op de versohilleiide klassen als ook Ie betreffende inloggelden te vernamea is gratis bijgevoegd en zenden wij aan onze Begunst gers onaangevraagd ua elke trekking de offi 1 eieele lijsten De uitbetaling der prijzen reschiedt stee la prompt onder waarborg van don Staat en kan door directe toezending of ook un r verkiezing dar Belanghebbenden in alle grootere plaalsea van Nederland bewerkstelligd worden Ons debiet is steeds door het geluk begu Btigd en onder vele andere aanzienigke prijzen hebben wij meermalen volgens officieele bew j zen de eerste Hoofdprijzen verkregen en on o Begunstigers zelf uitbetaald o a Mark 250 000 100 000 80 000 60 000 40 000 eaz Het is te voorzien dat bij deze op denbechisten grondslag gevestigde ondernemingvan alle kanten op eene zeer werkzame deelneming be iaald kan worden gerekend en ver zoeken derhalve om alle commiaeies te kunnrn 1 uitvoeren de bestellingen zoo spoedig mogelyV in elk geval voor den I 10 JANUARI e fc te doon toekomen KAUFMANJV SIMON i Bankiers en Geld wisselaars in HAMBURG P S Hiermede danken wij voor het vertrouwenons tot hiertoe geschoiikeo en daar wij hijbet begin der nieuwe verloting ter deelneming inviteereo zullen wij ook v or betvervolg lieraoeid lyn door een stipte en rLcele bediening de tevredenheid van onze gaerde Begunstigers te verwerven m SCHIEDAMMER GEITEVEE Merk NiaHTCAP Verkrügbaar bij M PEETER8 Jz N B Als bewijs van echtheid is cachet en kurk steeds voorzien van den naam der Firma P HOPPb Vermengt Uwe Koffie voor de helft met en gij bespaart 9 centen per pond Thans is voor iedereen Madame Sans Gétie het aardige iateiesaaate geestige en boeiende stak dat aan zoorele tiendaizendeu Toldeed als Roman Terkrygbaar Gebr K M OOHËN geren nit en stellen alom rerkrygbaar Bet pak tod en boeiend verbaal de interessante Historiucbe Roman 3v£a d a 23CLe Saan s O êxxe Uitmuntende NederUndsche vertaling door H vak SNCK güllustreerd met bgoK 100 prachtige platen Dit werk verschynt in 3 kloeke deelen royaal formaat ouder de titels t De Strykster II De Vroaw van den Maarschalk UI De Koning van Rome a l GO per deel of in 2i afleveriugen a 20 cent per afl Zeldzaam werd een zóó groot publiek zoo getroften en geroerd als door het verhaal dezer interessante en dappere heldin BDMÜND LEP£LLËTlËa in samenwerking met VICTOKIEN SASDOU en EMILË UORËAH hebben door dit werk buitengewonen bgval geoogst Het avontunrlyke en vooral historische omtrent de MABÉCHALS LEFEBVRE Herti in van Dantzig om hare openhartigheid en kordaatheid bijgenaamd Madame SANS OÊNË de talryke pakkende byzonderheden ontleend aan Mémoires eu Documenten over de personen die naast haar leefden vele niet algemeen bekende intimiteiten over de seu en over het karakter van Napoleon 1 maken groeten indruk Dit werk ia dan ook zeker het mooiste interessantste boeiendste en wegens de vele aardige en vroolyke tooneelen het meest pakkende boek in den laatsten tyd verschenen Alom is de mteekening daarop opengesteld tegen 20 cent per aflev kompleet in 24 afleveringen of in 3 ingenaaide deelen a 1 60 per deel en gebonden in rgkeu prachtband ƒ 5 90 Prospectussen zijn alom verkrggbaar bg de Uitgevers Gebr E M COHEN te Nijmegen en te Amkem GebrS Stoll werck s 1 Chocolade en Cacao I Dwlmatigo door de nieuwste uitTindingen op machinaal geblod T rbetorde briefttie en uitsluitend gebruik van fijne en fijnste grondstoffen garandeerei icn TQfbruiker tui Stollwerck s Chocolade en Cacao een iutnbevel nrw trdig fabrikaat nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud der resp Etiketten De Firma behaalde 27 Brerets alg lIofleTeriiacler 44 £ ere Diploma 8 gouden en Medailles een bewijs Tan uitmuntand fijn Êibrikadt Keeds 1874 schreef de Accademie nations de Paris Nous T01U Moamons une ISeAalUe 4 or première cSasiie en oonsiddrAtion ae 1 votr exoellente fabrioatlon de Ohooolat bonbons vaarios eto eto StOllwarck S fiibriiaat is verkrijgbaar bij IT H Coiifiseurs Banketbakkers enz enz Öeneraalvertegenwoordigei voor Nederland Julius Hatteinlodt Amsterdam Kalversiraat 103 BOEK EU STEEITDEUEWEEK in gro0te verMeheiOeuheU Eouwkaarten en Kouwpost met Portefeuille Sluiting BËenus Nota s Kwitantien UUilUUÜUll i lllJUlllllllLlJ UUii uvii I uuuiiijunjuuiijjii Vetvrij Papier voor H H Winkeliers enz eni SPOEDIGE AFLEVEEDTG NETTE BEWEEKIIG A BRINRMA ZN rabn 7l ai arnung eatmt H auum i emmfn Ht kalem ai m MMvm tvrUüoten Heuihahmun m ttürn Mu kuif a v iiMm tta KharftK H StéUm mr m im rtcf Her Iêi Urn BtmliÊiHlamm k dim HUW ritkÊl Iw latmitaMmV wl Ml M SS PrHtUêtm aiKl ZnwniMe rd M liMM Patent H Stollen BINNENLAND GODDA 4 JaDuari 189 i Dondprdsg 9 Jaooari sal in de Zaal Kaastmint der Sociëteit Ons GeDoegfen eene lezing plaaia hebben van Prof Dr C H vauRbyn vaa Grotiiogeotdie bet ooderverp zal bebaadeleo De Reia naar het Heilige lande rerduidplgkt door Lichtbeelden De entree ia zoer gering d1 25 ceota Ongetwyfeld Enllen velen hiervan gebruik maken daar de heer van B hyn die Troeger als predikant te dezer gemeente workuam was een te goeden naam heeft dan dat Terdere aanberelïng hierroor noodig is Heden ii door de politie aaogehouden zekere D D die in het Algemeen Politieblad gesigniileerd stond en nog eenigen straf moeat ondergaan Door de politie alhier zgn reo aantal jongens opgespoord die in den nacht an Oodejaar op Nienwjaar nit pare baldadigheid op de Tnrfsingelgracbt te zamen en in rereeniging rernieling gepleegd hebben als het rernieten tbd ruiten hekkeu en dergelqkeu Ër ia procesTtrbaal opgemaakt en n hopen dat hen de gereohte straf niet lal ontgaan De politie heeft de zaak naowkeorig onderzocht en door haar BQ alle mogelijke bewyzen oor dö schold Tan de verdachte portonen byeeDgebracht Nieuwjaarsdag hadden de drankhuizen in de Vogelenzang heel wat te doen xooala het meestal gaat rolgt na veel drankgebrnik rnzie Twee personen in een tapper werden handgemeen er werd zelfa eru mes getrokken eo moeaten die twistenden nit de tapperg verwjjderd woi den ztq zetten op straat het geveebt Toort met het gevolg dat zg bg de wed ran Bonten door het winkelraam vielen als aaniprakelgk vnor de vernieling is tegen hen proces Terbaal opgemaakt Naar wy verDemeo hebben de daden echter de schade betaald Op grond echter dat een der vechtende personen schuldig ia aan andere misdaden is een TerTolging tegen hem ingesteld Vele afzenders op Rotterdam brengen hierbij hnide aan de directie der etoomboeten sIJse Il en III die terwijl iedere andere reedery van Ooada op Rotterdam de afvaarten staakten niet tegen koaten en moeite opzag den dienst te blyven vothoaden Zy twyfelen dan ook niet of alle handelslieden zullen een dienst biyven hc nnstigen FEVILLETOX 1 Lady Dana vas ook verstoord Zij rond dat Adelaide wel kon antwoorden Lord Dane die even kort aangebonden was als s n jongste zoon en die aan ge ne tegenspraak gewoon was schoof v w stoel dichter bij Adelaide en legde sgne hand op haar sohouder Hij vergat dat er dienstboden om hem been aiondeu Luister eens Adelaide dat gaat zoo niet Ikweoioh te weteo wat dit alles beteekect en ik verEoek u het te zeggen Waarom zijt gy zoo laatnitgegaanP Ik weet het selve niet antwoordde lij terw l ij beefde als een blad Oy dieót het toob te weten of zoudt gg mjümisschien willen wgsmakeu dat gg ia den slaap uit wuidelen zijt gt gaaa Adelaide ik sta er op dat g j mij antwoordt hoort gij Zgt gij op eene of andere ontmoeting uitgegaanP Hadt kÜ eene afspraak vroeg hq want haar hardnekkig stilzwijgen wekteargwaan bij hem op O neen nsen waarlijk niet ik verzeker u Lord Uine dat tk geene afspraak had hernam zg heftig Ik daoht dat gij Harrjr mo elgk te gemoetwaart gegaan Dat lou een dwaze inval raa n beidan zgn geweest want j kunt over dag zooveel die zoo goed de belangen van baud I en nijverheid begrypt eo voorslaat De yeolub te Zevenhuizen heeft ook terken van leren gegeven Uit het verslag van den secretaris bleek dat bet aantal leden met 9 verminderd is en alzoo 45 ia geworden Tot voorzitter is gekozen de heer H ven der Ben tot 2de penningmeester de beer W de Dt ugd Voorts de heeren H Klapwyk en G van den Dool Het bestuur ia weer compleet Door bet bestanr van de yaclnb Krimpen a d IJselt was tot het Gemeentebestuur het verzoek gericht het nadeelig saldo der yaclub over den vorigen winter ten bedrage van pi m f 30 nit de gemeentekas te willen aanzuiTereu Ju de laatste raadsvergadering heeft het Bestuur geen antwoord op zyn adres gehad daar bet op ongeiegeld papier gesteld was kon hut niet in buhandeliug wordeti genomen De Weldadigheidszin rerloochent zioh isBergAmbacht nimmer Zoo ook op bet eindeTan 1B95 De Kleuwjaaracollecte toch brachtf 328 22 op Zoo zag zich dus de commiasiein f tsat gesteld ruime uitdeeling te doen vantarwebrood rijst eo steenkolen als naar gewoonte Ook mochten de hulpbehoPTendeweduwen nog eene toelage in geld ontvangen Daarenboven werdea aan alk der 25 armoedigste gezinnen voor rekening van onzen geachten burgemeester 2 liter bruine boonen en 2 liter gepelde gerst uitgereikt Op het Museum van Rnnatnyverheid te Haarlem zyn thans tentooogesteld de ingekomen antwoorden op de prysvraag ontwerpen Toor dei omalag der Hollaodsche Re oe die by de firma de Erven Looajes te Haarlem wordt ni gegeven Bovengenoemd Museum werd gedurende het jaar 1895 door 8977 personen bezocht De nationale tentnonstelliog van decoratieve knnsteo van ontwerpen teekeningeo tn modellnn belrekking hebbende op het kuoslambaoht beloofd zeer belargryk te worden daar de beste krachten io Nederland hunne mede werking hebben toegezegd De tentoonstelling erkrygt eene aanzieolyke omvang en een der groote zalen alsook versohillende andere afdeelingen van hel Moaeum znllen daartoe beschikbaar worden gesteld De iozendiagen moeten roor 10 Januari plaats hebben Omtrent het hg den Raad van State aan wandelen als gij wilt Maar bet is waar ook Harry giog nsar het jaoht Adelaide spreek de waarheid wat is er gebeurd Ik zal het tt vertellen zeide zg terwgl zg intronen uitbarstte Het was zulk heerlgk mooi weder en toeu ik naar buiten zag kwam de lust bg mgop om een luchtje te gaan scheppen en eena hsenen terug naar de hoogte te wandelen ik sloeg mïjagrijzer mantel om en ging uit maar ik had waarlgkgeen kwaad in den zin Dat WHS een wilde streek en eene onvergeefIgke onvoorzichtigheid Adelaide I bracht Lady Dane 1q het midden Het ia hier de gewoonte niet datjonge maisjes s avonds alleen uitl oopen al sobijntde maan ook nog zoo helder Adelaide scheen zich nïst zwaar aan deze vermaning te storen en sij zou het zich zelfs nift hebhen aangetrokken als hare tante baar nog reet meer had beknord maar zg was bang voor da doordringende blikken van Lord Dane die bedaard zeide Og hebt ons nog niet verteld wat u znlk een hevigen sohrik aanjoeg Dat weet ik waarlgk zelve niet oom Ik wasin eena opgewondene stemming en dacht bg mijzelve dat het wel aardig zou zijn als ik eens waagdeom door de ruinen van de kapel te gaan maar nau walgka was ik de ruïnen binnen gegaan toen mij een paniaohe sohrik overviel en ik zonder eigenlijke reden gillende en schreeuwende naar huis vloog Ik zou mij niet hebben kunnen inhouden al was ermijn leven mede gemoeid geweest Arm kind zeide Ladr Dane medelgdend Ze H over dag overvalt mg in die ruïnen somszulk een angstig gevoel voer liJ bevende voort en hangige wetsontwerp nopens den su keraccyna Ternemen wy het volgeudn Het ligt in de bedoeling eene niet onbeIftngrgke verandering te brengen in de wyze van aaualag der bfetwortelsuikerfnbrieken D regeeriog heeft echter de noodzakelykheid iogHzien om io t byuonder wat betreft de campagne 1896 1897 waarvoor de contracten met de landbouwers eerlaog gesloten dienen te worden geene ingrgpeode verandering te brengen in het bedrag der premie die tot heden in den vorm van accynavryeoverponden genoten werd Voor die campagne wordt dus de premie bepaald op zoodanig cyfer dat de gezamenlgke fabrikanten wanneer weder op mime schaal gewerkt wordt niet minder premie zullen genietan dan bet gemiddelde der bedragen waarop zy bg hei contracteeren TOor de w irtala in het begin van 1894 eu van 1895 met het oog op de uitkomst van voorafgaande gunstige campagnes konden rekenen Te Amsterdam zyn als vreogdeteeken over de overwinning der Tranavaalscfae boeran hier en daar door ingezetenen vlaggen uitgestoken Te Dokknm heeft de dochter eener weduwe zich door middel van ratteokruid van het leven beroofd Teleurgestelde liefde schynt de oorzaak geweest te zyn H M de Koninitiu Regentes is voornemens met prinses Elisabeth van Waldeck een gedeelte by te wonen van de esnte soiree van bei Casino op 39 Jan a i in het hotel De Ouden Doelen Omtrent bet galabal van gisteren valt nog te vermelden dnt de Kon in gin Regen tea in de kamer der diplomaten biDUengekoraen was ver gezehl door haar jongste zuster prinses Elisabeth van Waldeck Daarna maakte H M met hasr gast haar entree in de groote zaal Priosea an Waldeck heeft zeer veel gedanst opeade deu eersten dans en wals mei den adjudant van H M majoor jhr Van de Poll en danste de qutdnlle d honneur met den Ëngelscben gezant 8ir Haritce Rurabold De kleine eetzaal op de bel etage in het konioktgk paleis tot dusver hekend als de witte eetzaal ia thaos geheel gerestaureerd en opgemaakt in stgl Lodewgk XIV genre Daoiel Marot onder hoofdleiding van den intendant der koniuklyke paleiien jhr Boenfft Een geheel pieuw plafond is gelegd volgens modelleu van de ornamentisten Atexander en Engels Do betimmering met beeldhouwwerk werd litgevnerd door de 6rm Motters Door s avonds komt hot mij altijd roor dat het er spooktO tonte Ik beloof u dat Ik uooit weder alleen uit zal loopen Lord Dane was nog niet overtuigd Hij had tot nu toe in het denkbeeld verkeerd dat Adelaide edo tnin bang voor apokeu was als hij self Adelaide leide hg en hij sag haar daarbgeristig aan was er niets anders dal u schrik aanjoeg Heeft u op de hoogte soms iemand aangerand Neen niemand sntwoorddn tg orostig ik betuig dat niemand mg gezien of geweten heeft datik mg daar bevond Er is s avonds immers nooitiemand op do hoogte Ik zou zulk aanstellen eenigazins kannen begrijpen als gg een dollen stier of een of ander woedend dter waart tegengekomen riep Lord Dane verstoord uit Arm kitid fluisterde Lady Dane weder vol roedelijden zij geloofde woordelgk alles wat haarnichtje vertelde Geoffry ik ben overtuigd dat zg de waarheid spreekt Herinnert gg u niet meer hoe doodsbenauwd tk zelve voor spoken placht te zgnhoe ik met de handen voor bet gezicht voorbg delykkamer snelde als ik bij toeval in dat gedeeltevan het kasteel moest zgn en hoe gij daar altgd deuspot mede dreeft Lord Dune moest au ook wol vrede nemen met het verhaal hoewol er nog steeds eenige twijfel bg hem overbleef Komaan droog uwe oogen af ga mede naarde eetzaal en drink eeu glas wgn en Isat dit u eeneIe zijn om in het vervolg nooit meer alleen uit te pao want gg zoudt anders tot straf wel eens weilgke in plaats van denkbeeldige spoken kunnen de stoffetfring van de zaïl met echt gondlear is dr tint eenigitzins stemmig zooals reor een eetzaal past de saohlik wordt echter verlevendigd door spiegels in rgk vergulde lystea waartegen vergalde penanttafels zyn aangebracht De gordynen zyn van donkergroene tryp gekroond donr kappen in styl Hat schilder en deeoratlewerk van de firms W Stortflobeker Zoon rerhoogt het arti tieke karakters der zaal zeer en vooral de idenos de portes zyn ainr jk en in levendige klaar geschilderd Hel ryke ameuhliment it eveneeni io stgl Louis XIV geleverd door de firma s Eckhardt te Rotterdam en Mutter Zo te sGraven hage De stoelen zyn gebeeldhouwd nur antieke modellen Tegen de 8 wandvakkea prgken de portretten Tan prins Willem ï prioi Maurita Willem II prins Hendrik Caiimir Ut Johan Maurits van Nassau en den prins ran AnboltDnasao aanverwant vait Frederik Hen drik Boren den breeden marmeren achoorateenmaotel ia een langwerpige spiegel tasscheo met rergald lofwerk versierde pilasters aangebracht Te Parys is een geaehil gerezen orsr een belasting op spoitwater dat daar nog altijd Sellzerwaterheet Er zijn daar 27 000 drankhuiaen waar gewoonlyk by de vertering kosteloos een glas spaitwater wordt verstrekt De houders leveren de aiphons echter ook aan huis maar moeten daartoe krachtens een Kon besluit van 1823 vergunning hebben en een inspeeitierecht betaten dat naarmate van bet de iet 5 tot 25 francs sjaare bedraagt Tegen deze heffing zgn no eenigen hunner opgekomen bewerende dat het besluit enkel spreekt ran verkoop ran minerale wateren natuurlgke of kunstmatige Io bet spuit water dat zy rerkoopen komt alleen koolzuur voor maar geeo minerale stoffen Daarom meenen ry dat geen belasting daarvoor verseboldigd is De kantonrechter beeft een deskundige benoemd om hem voor te lichten Voor Parya beteekeot het rerliei van dit prooea een schade van 360 000 franes s jaan In een roordraoht in sOns boisc te Amsterdam heelt de heer van Ziadereo Bakker de ttoeDtauden in Friesland besprakende o a vermeld dat van de 23 000 hekUreo grond in de gemeente Opnterland 12 000 behooreo aan enkele uitwonende grondeigenaars di niet in de gemeentelasten bydragen tsrwyl de 15 000 inwoners jaarlyks f 65 000 voor da armverzorgiog hebben np te brengen In de belasting wordt door de groodeigenaars voer 27 pCt bijgedragen ontmoeten Lord Dane rolde zgn atoel langzaam weg hij de porte hrisée beurde BrufF hem over den drempf I van de eetzaal Lady Dane ging mede Adelaide gehoorzaamde en atond van haar stoel op om Lord Dane te volgen lij zou dat op dit oogenhtik even goed gedaan hebbes als Lord Dane haar in plaats van een glas wga een glas opium had aangebodan maar nu viel haar oog voor bet eerst op hare kamenier Sophie zag hare meesteres zoo strak aan met zulk een zondarlïngen doordringendeD blik dat freule Adelaide op nieuw ontstelde en uitriep Wat deert u Sophie Niets freule ik roor mg ben riiet bang roorspoken en ik zou nooit gedacht hehoen dat gij erbang voor waart Zg zeide dit op zulk een vrjjposligen toon dat het aan inhesofaofthoid grensde Ëo in plaaU dat freule Adelaide haar op bare ptaaU zette zag zg hare kamenier zoo smeekend aan alaof zij wel voor haar op da knieën had willen vallen en haar had willen bidden om toch te zwggea Omstreeks terzelfder tijd of mogelijk iets vroeger kwam Mitchel de kommies die dieu naefat de wacht bad langs het strand dea kant naar hst kasteel Daue opwandelen het soheehie weinig of hg bevond zioh op dezelfde plek waar Ravenabird hem den vorigen avond had aangesproken Hg keerde langzaam den hoek om de rotsen staken daar zoo vocg uit dat het paadje ter nauwernood een voet breed was hij verhaastte hier ziju geaoonigk tragen tred eenigzins want het was zgn laatste marsch voor het opkomend tg Wwit wêmlfi