Goudsche Courant, maandag 6 januari 1896

Ulnicle SpoorwcgverblndlDgen met GOUDA WliiterdleDSt 1 895 1896 AaDgevangeo 1 October TUd vao Greeöwlch 7 68 7 6 8 0S 8 18 8 88 8 48 8 06 8 40 18 88 18 89 1 46 18 56 1 44 8 60 4 08 KOTTER DA H OODDl 8 61 10 18 11 80 18 80 10 8 10 86 10 48 10 11 11 40 I81O8 18 40 8 88 7 86 4 08 7 46 8 07 DlDEN H Dl II HAAS eODDl iHags 5 61 7 80 7 48 8 80 8 88 4 10 1111 8618 16 1 85 8 44 8 58 3 48 4 16 6 17 8 08 7 58 D 88 Voorb 6 67 10 17 1 41 6 14 Z ZaKv6 U 10 88 1 66 i 88 ZeT U 88 10 48 8 08 t 6 8 Qnuda 6 88 7 60 8 18 66 10 1610 64 18 05 18 46 8 17 8 14 8 86 4 18 4 48 6 47 8 50 C Stopt U Blaiiwiik EiaiBirag en Nootdorp Lmdtohendam an Uekeadorp 0TllBOHT O O DD A mnabt 7 60 8 10 11 84 18 60 8 10 3 68 4 48 6 8 IM 6 08 9 07 Woardan 8 11 10 88 11 61 4 16 8 68 88 Uudavator 8 1 10 81 4 84 81 Oaada 8 88 S4 10 44 18 07 1 88 3 48 4 87 6 88 7 0 8 85 8 418 4 11 10 AlISTIIDAH SODDA AAaterdam C it 8 8 10 10 48 8 88 4 10 18 7 4 4 ümirn 7 88 84 10 14 18 88 8 88 6 80 7 46 8 4V 11 18 Stoppw to BkUwifk Kraiawtg tu NogMwp Laidaahndui aa Uakndup Uoul 7 8 8 86 9 09 9 8710 80 10 60 18 18 18 88 1 87 8 86 8 47 4 46 6 17 7 14 7 49 E 89 8 64 Ji4 U 18 40 4 67 8 01 10 06 a8 4 08 t 8 18 10 16 1 01 6 80 8 86 10 87 Ze M 7 48 8 47 Z Z w 7 68 8 68 ir k 07 9 08 1187 1 01 6 80 V X 1 1 l 1 11 l ♦ e O U O A U T RICHT 9 06 10 1 10 67 18 48 8 80 11 14 8 87 II SS 8 46 8 87 10 61 11 46 1 80 8 08 GOUD A A USTIIBAU 10 01 11 06 1 1 18 8 17 4 18 4 47 6 67 8 68 8 81 10 16 7 10 10 88 8 84 6 06 6 17 7 18 8 48 10 87 8 60 4 48 6 8 6 86 f 04 f firma Wed 144 Qomia Daar de aaarragaD ran werkliedeo om geplaatet fce worden by de werkverschaffiDg iteedi Stopt to Nootdorp UidMbeBdam n Blfiawijk Kniuiiai M Uakandorp Met eea aantal haodteekeiiiDKen Toorsien i nit AoiBteidam bet rolgeade telegram gezondea aan president Kruger Hulde aan oase dap re tamgenooteD Men meldt nit Atkoiaar De beëedigde klerk ter griffie hy de arr rechtbank alhier J T moet oit zyae betrekking zgo ontslageti op grond Tan verduistering ran gelden nït eene lade in de wachtkamtir voor de getuigen die door deo rechtercotu missaris moeten worden gehoord Men Bcbigft nit Oosterhaiien gem Apeldoorn Tot de vele en groote veranderingen die de negentiende eenw op schier elk giebied heeft opgetererd behoort niet het minst de veranderde toestand van het t g nieawjaarsehieten vooral op het plattelaDd althans in deze itreken in gebruik Vóór 50 ïi 60 jaren en vroeger verzamelden zich de joagehf den uit iedere buurt of gehucht reeds op den oudejaarsavond om op een bepaalde plaata b een boer oadat de hoisklok 12 uur had geslagen gezamentl k te schieten om hiermede het nienwejaar te openen De boer en vronw die nog ter rnste vraren wsren evenwel niet geheel onvoorbereid en hadden voor al het noodige goed gezorgd eene groote kroik met jenever gebak enz en men deed zich daar daHetyk aan alles te goed terwgl inmiddels Ier eere van den boer en de vroaw maar vooral ook van de dochten en dienstmaagden werd geschoten en bg deze laatsten dan aan zoenen geen einde Bcheeo te zullen koman Dit hield dan ongeveer een aur aan en zoo ging men van den eenen boer op den anderen tot den volgenden avond dat de klok weer 12 uur sloeg Men begrypt in welke stemming die lieden den eersten dag des jaa eindigden Vechtpart en veelal erge verwondingen door de vuurwapenen in handen vin dronken lieden a zelfs is het hier gebeurd dat een pcrKoon tengevolge van een lobot het leven ver oor Ën thans van dat alles niets meer De beschaving en verlichting die ook hier zgn doorgedrongen hebben de tegenwoordige jongelieden het ellendige van znik een toestand duen inzien Slechts hier en daar een enkel schot dat trouwens wel zal tiyven zoolang de wereld bestaat Op den dag van Woimsdag was dan ook niets byzooden te zien dan alleen tal van behoeftige kinderen dis b de boeren eenvoudig een gelukkig nieuwjaar wensehen en dan een paar centen en een paar oliekq ken of iets anders ontvangen Da Soer Ct van 21 Nov schrijft over de zaak der valsahe bankbiljetten Dezeffde vrees die zich de vorige maal bij het publiek toonde om bankbiljetten aan te nemen openbaart zich ook thans Hoe ver klaarbaar dit moge schpnen die vrees is ongegrond voor zoover zy is opgewekt door de ontdekkingen in de laatste dagen Het stant toch vast dat geen emissie nog heeft plwat gehad van dit fabrikaat waaraan de strafbepaling die geiyk men weet op elk bankbiljet in vier typen voorkomt nog ontbreekt Met andere woorden het fabrikaat was nog niet ter aflevering gereed Kwee Kee Hoe is gistermiddag naar zyne woning gebracht waar hem op de bovenverdieping een langdurig vprhoor is afgenomen door de beide officieren van justitie Daarna is bat hek voor het erf weer opengesteld zeodat Tan Kee Lam met zii rütuig weer voor de woning kan ryden Kwee Kee Soe ia zeer neerslachtig toen hy vernam dat zyn zoon en vronw zich failliet gegeven hadden stemde hem dit blijkbaar zeer onaangenaam Hy moet ook gezegd hebben dat hg liever werd doodgeschoten dan al dwt onder vragen te ondergaan en de zware straf die hg ten s otte toch niet ootloopen zon 8 40 8 47 8 64 t Ol 8 10 6 E7 8 08 6 18 6 84 6 80 OOD Ï 86 7 88 7 8 7 48 7 88 I 8 10 6 18 6 86 6 88 Gouda Moozdnaht NiettwerVwk CAp Ue Eottezdun ftotterdan Capelle Nfifluwwkwk Hoordreolit Qoudft 11 09 11 18 juudl 6 86 6 87 7 66 8 09 8 81 Oudaw 6 60 6 64 Wa rdaii5 69 7 08 8 18 Ulreoht 6 18 t 8 41 t f Naar luutardaiB ünoda i7 ataidaa C St 8 14 8 81 9 86 Heden morgen te zes unr vervoegden zich da a B resident met schout Scheere en den uedono Eotta aan bet huis van den hadji Boerhanoedio op Gembloogan Deze hadji beeft vroeger ten tgde dat de heer Mechelen resi dent ter zee was als spion gediend tot heil an het vaderland en ongetwgfeid ook van eigen benrs Hy genoot toen een vast traktement van t 250 terwyl hij nadat zgn actieve dienst is geëtndi d toch nog f 100 ontvangt Ook deze scbynt verdacht te worden van iü zekere relatie met Kwee Kee Soe c s te hebben gestaan De huiszoeking bad piaatit terwyl de hadji die lydend ts aan gewrichtsrhumatiek te bed lag en leverde niets bgzoa ders op Te acht uur rertrokken de aiis rest deut en schout terwijl de wedooo achterbleef De asa resident heeft zich persoonlgk overtuigd dat alle personen te dezer zake in de gerangenis opgenomen behoorlijk geïsoleerd zgn terwyl bg tevens informeerde of desnoodig nog meer ruimte voor afzonderlijke be waring disponibel was Thans zyn 6 Cbioeezen en 5 inlanders achter slot Gisteren deed ook de wrd controleur van politie Wyers op nieuw huiszoeking op Batoe Poeti in de woning van den mandoor van den heer van Soen doch eveneens zonder rt 8ultaat Uit Soerabaja werd 30 t ovember aan de Loc geseind De jottitie ia vermoedelgk op het spoor der vervaardigers der indertyd te Soerabaja verspreide vatscbe bankbiljetten van f 1000 Men meent dat Europeanen zyn betrokken by de laatste gebeurtenissen De kapitein der Chineezen te Samarang Oey Tjong Ham heeft te zamen mat mr Matthea advocaat te Soerabaja eonferenties gehad mt t de politie en justitie De lezer weet dat ook de Franacbe pers eenstemming ia in betoigiof en van sympathie vpor Transvaal De Figaro apreekt baar ingenomenheid nit op hare wyze namelyk met een anecdote Zg herinnert aan den triomftocht indertyd door bet Transvaler triumviraat door Nederland gemaakt Op een meisjesschool te Arnhem had een Fransohman gelegenheid Kroger te ontmoeten en het gesprek kwam natuurlykerwys te loopeo over den stryd tegen de Engelscben Wat hebt u ze kranig geslagen Niet zóo goed als we gewild hadden antwoordde de president met een fijn lachjedat over zyn grofgesneden maar zoo edetaardige gelaat gleed Niet zoo goed als we gewild hadden want dan hadden we hun denInst moeten ontnemen om nog eens te begiunen Gelooft n dus dat ze nog eens suUanbeginnen Vroeg of laat ja Wy zyn een landvan toekomst Onze grond behelst rykdommenwaarvan men naowelyks een vermoeden heeft Zoolang die rijkdommen niet geëxplotleSrdworden znllen de Engelscben zich stil honden Maar zoodra dia rykdommen bloot komente liggen zullen de Engelscben ons trachtente knevelen Nu at dringen ze van alle kanten0 t ons aan en by ons Tegen de lacht kanmen tochtlatten laten maken maar wat kanmen tegen bet Ëngelsche indringen doen Als het oogenblik gekomen zal zyn zal men zoogenaamd de Britscbe onderdanen komen helpen wier rechten zoogenaamd door 009 aangerand znllen zgn Maar ik heb bier in het land van mgn oorsprong weer de prenk aanschouwd Je Maintiendrai en ook wg zullen handhaven In ons vorig nummer gaven wy een beknopt verslag van de zaak die voor de Haagsche rechtbank diende den postzegeldiefstal bg het departement van koloniën Ëenige nienwa getuigen onder wie de heer Ëntur ambtenaar aan bovengenoemd departement door beklaagde beflchaldigddat de e bem een gedeelte van de verkochte postzegels ten verkoop zou hebben gpgeven waren verschenen 10 64 11 01 11 08 11 16 11 84 8 86 18 08 18 85 10 7 47 1 A 6 6 68 8 48 10 16 11 80 8 81 4 86 4 47 6 De eerste vraag bekl gesteld was of hy die beschuldiKing volhield welke vrai beklai de met een beslist ja beantwoordde Hy ontvicg de postzegels van den heer E in pakjes gesorteerd sonrt hy soort waarde by waarde Dl postzege werden door beklaagde te s Gra venbage verkocht en bet geld door hem aan den heer Ë afgedragen die hem stilzwygen had verzocht Niemand voor zoover beklaagde zich berinneren kan was er by tegenwoordig toen hy de opdracht tot verkoop wan de zegels ontving alleen waren er op een ochtend dat beklaagde geld voor verkochte postzegels aan den heer E wilde afdragen drie ambtenaren de beeren Meetar HaSers en Stutterheim in dient kamer doch verlieten haar toen hy bin nenkwam Gevraagd of hij niet wist dat de postzegels van diefstal afkomstig waren antwoordde beklaagde ontkennend Toen de diefstal door de conranten werd vermsld had de heer E hem s middAgs met hem het Plein overwaodelende gerustgesteld en hem gezegd maak je maar niet ongerust het zgn myn eigen ballen de postzegels maar ik heb geld noodig om een paar beeren te betalen c Daarop had beklaagde op zyn riddereer beloofd te zwygen Vermelding verdient nog dat hekl niemand kan noemen die hem met den heer E gezien beeft op bet Plein en dat by niets kan aanvoeren om zyae beschuldiging tegenover deo beer Estor te staven Op deze omstandigheid maakte de president bem op merkzaam Daarop werd geboord de ambtenaar met het bewaren der zegels belast die mededeelde dat hg na de ministerieete resolutie van 1893 waarby bepaald was dat alle postzegels zoowel die vnu de postwisaela als van de mailpakketteo ten voordeele van den Btaat zouden verkocht worden die zegels ia arcbiefdoozen bewaarde die sloot met een toetje ondur kruisband en dit verzegelde Die doozen werden bewaard in esn kast waarvan de sleutel a enwel binnen ieders bereik lag zoodat door iemand daarmede bekend geen braak behoefde gepleegd te worden om bij de doozen te komen lo het begin van Jnli bad getuig de kast opengevonden doch geen argwaan gekoatterd later vond hy die kast weer open ging toen de doozen nakgken en bevond toen de kroisbanden van 3 doozen doorgesneden en weer gehecht om de hoeken met postzegels van eenige formulieren afgescheurd Daarop werd gedurende ééu maand de kamer waar de zegels bewaard werden gesurveilleerd doch niets ontdekt Met opzet werden de beschadigde doozen niet opnieuw verz eld Den 5en October had er daarop eene nieuwe verzegeling plaats en op 7 Oct waren de kroisbanden weder geschonden en ontbrak een groot aantal postzegels ongeveer 200 waaronder vele ter waarde van f 2 50 voor de afatempeling Des gevraagd verklaart getuige dat de heer Éator volkosnen op de hoogte was met de berging dar postzegels dat hg dien heer dien hg 14 jaren kent niet in staat acht tot den diefstal waarvan beklaagde hem beschuldigt dat zyne houding volkomen correct was dat hy zelfs heeft aangedrongen op een onderzoek dat hy volkomen kalm was by het politie onderzoek en alloen hoogst verontwaardigd toen hy de beschuldiging tegen hem ingebracht vernam Nog verdient vermelding oit de verklaringen van dezen getnige dat hy by de schoonmaak van het departement aan beklaagde had opgedragen aan de boden en cboon maaksters te zeggen dat zg van die kaatc waarin de zegels bewaard werden moesten afbiyven Beklaagde ontkende ooit geweten te hebben dat er postzegels in die kaste waren De tegels door hem vroeger ten eige bate verkocht waarvan by de eerste zitting reeds melding werd gemaakt had hy gekocht van den overleden kamer be waarder De G Noch Tan een inbraak in de kast noch van faat verbraken der kruienden was bem niets bekend Een verzoek van beklaagde om nit de voorlooplge hechtenis te worden ontslagen werd door de rechtbank geweigerd 8 88 8 44 4 60 4 67 6 04 6 11 6 10 1 48 1 68 1 6 8 06 8 18 7 11 1 84 80 8 88 De uitspraak is bepaald op 16 dezer 1896 is het Uatite sohrikkeljaar daaareeaw toodat we na dit jaar niet vóór 1904 weer een 29n Febraari znllen hebben De Grt oriaansche tgdrekening afkomstig van Aloyiina Lilios van Verona ia 1582 ingevoerd bepaalde het jaar op 365 d en n 45 min 48 sec Maar dia i nnrwerden we elateu en bij het vierde jaar voor oren gerekend vanwaar in het schrikkeljaar 4 maal 6 uren of en dag meer Daardoerwerd dan echter weer ongevesr een nnr teveal gerekend en om dit nn weer te herstelles werd bepaald dat niet alle eeawjaressebrikketjaren zonden zyn maar alleen die waarvan het honderdtal een viervoud was is 1600 en 2000 wèl maar 1700 1800 ea 1900 niet Aan het ommissariaat van politie aan het Alexandersveld te s Bage kwam lich eei aterenavood een 20jarig jongmensch beklagen dat bij in het Prinsevinkenpark waar hg by een bewoner een aanzienlyke geldsom moest brengen was aangerand door twee hem onbekende personen gekleed als werklieden Een honner had hem willen doeb struikelen doch dit opmerkende hrocht de jongeman aan den aatrander eenige gedochte sli en met zgn stok toe zoodat de man neerviel en de andar het hacenpad koos Toen de aangerande na een kwartier weder langs de plaats kwam waar hy was lastig gevallen was de persoon die de vlocht had genomen bezig om zyn makker op te helpen Beiden verdwenen daarop in de boacbjes Het onderzoek door de politie ingesteld Uverde geen reaaltaat op Door de politie lyn eenige personen aangehoaden verdacht van diefstal van duiven in den omtrek van Duinoord De directeur eener plantage in Duitsoh Nieuw Zeeland Keizer Wilhelmsland die afgezet was omdat hg de inlandsche arbeiders mishandeld bad is door de reohterlgke macht van Hamburg in twee iostantiën afgewezen in zgn vordering tot schadevergoeding ingesteld o a op grond dat hg zonder stokslagen geen orde kon handhaven In zyo instractie was hem echter bevolen de arbeiders menscha Igk te behandelen en alleen ingeval van noodweer geweld te gebroikaa De rechtbank en bet hof hebben ia de wyte waarop bg de arbeiders behandelde een inbrenk gazien op zgn contract en hem daarom zgn vordering ontzegd Door dikken mist konden er gisteren geen P ginft B worden gedaan om het vaartuig van den viascher Prins in het gs der Zuiderzee op te sporen De Zuidersee politie is heden Weder op reia gegaan Uit den tweeden vyver in t Bosch te sGravenhage werd gistermorgen het Igk opgehaald van een bejaard beer Het lyk is her kend Bulteslandsch uverzicht Niet lang heeft de tocht van dr Jameson geduurd De Boeren hebben aan zyn voorttrekken spoedig paal en perk geateld Heel reel waarde hechtte dr Jameson nietaan de bevelen hem door den vertegeawoor diger der Eugelsche regeering in ZnidAfrikagezonden Hg sloeg die in deu wind en roktetoch voorwaarts Maar vÓór zgn troep Jo banntsborg bereikte atiet deze op de mochtdrr Boeren dte hem met zgn geweren en kanonnen tot staan brachten hem uit zyn stellingen verdreven en hem tot den terugtochtdwong n i Volgens bericht is zelfs het grootste deel van den troep in banden der Boeren gevallen en h eft dr Jambon zich overgegeven 8 61 11 13 9 57 10 04 10 11 10 18 10 10 87 11 80 8 86 6 81 9 48 9 68 a ts 8 17 6J7 8 84 8 41 8 47 8 86 lO OS 9 68 lO Oi 8 88 10 18 10 34 10 54 Hiermede is deze stoute poging om zich an de Trassvaat meester te maken mislukt Znllen nu de Engelscben wraakraepend over het Ëngelsche bloede dat in Zuid Afrika is vergot en de reffherine opwekken om den ntrijd gaIl Traiuful te beginnan De kODding der Engeluba pen doet hem niet vermoedeii Alle bladen gereo toe dat de nederlaag bet welTerdiende loon an dr Jameson ia en dat date ulta de eerste begrippen nn lecbt en plicht beeft geechonden De Duitacbe Keizer beeft aan president Kmger het Tolgende telegram gericht Ik betuig a mgn oprechten gelakwenacb dat het aan uw volk sonder een beroep te doen op de hulp van bevriende mogendheden gelnkt is nit eigen kracht tegenover de gewapende benden die als Trede reritooriiers in uw land gevallen waren den vrede te heratollen en de onafbankelgkheid van het land tegen aanvallen van buiten te verzekeren WILHELM De Duitacbe Koloniale Vereenigiog in tal van plaatseiyke afdeelingen over geheel Dnitsebland vertakt het is een vereenigiog van helangstellinft in ouM koloniën reitigers enz is reeds begonnen met openlgke betoogingen ten gunste van Transvaal Op de afdoeling Hannover die bieriu voorging volgde gisteravond een manifestatie der B rlgnscbe aideeling De bejiende Afrika reizigor dr Carl Peters voerde in de vergadering bet woord Duitscbland lieide hjj beeft groot belang bg hetbebond der zelfstandigheid van de Boeren repu bliek het moet dus zoo spoedig mogelgk tossohenbeide komen Door de Duitsche Koloniale Vereeniging kan daarop invloed uitg oeiend worden op deze wyze dat betzg aan da regeering zelf of aan het publiek een oproeping gericht worde tot ondersteuning der Boeren met gfld wapenen en manschappen door dezen laatsten weg te volgen zon een gewichtige presaie worden uitgeoefend op onze regeering Ik elk geval is bet reeds van het grootste belang voor Znid Afrika en voor de verdere bonding der Ëogelschen als de geheale wereld verneemt dat in Daittchland eene den Boeren welgezinde beweging is ontstaan en zich uitbreidt Dr Peters deelde mede dat hem roor dit doel 300 000 Mark ter organiseering eenar particuliere expeditie om do Boeren te onderetennen ter beschikking geateld is De vergadering besloot üet volgende telegram af te zenden De Duitsche Koloniale Vereeniging te Berlgn zendt baar eere lid pteaident Kruger haren groet 1 zg hoopt dat de Boeren de rebellen spoedig ten onder zulllen brengen Het Dnitsche volk staat aan hnnne ijgde i Het telegram is o a ooderteekend door dr Oörling vroeger regoeringi commieaaris voor Duitsoh Zuidwest Afrika In de National Ztg wordt reeds een plan opgaworpsn hoe de Transvalera langs diplomatiaehen en langs uiilitairea weg van Duitaoha agde te ondersteunen zouden zijn nameIgk door Protest tegen de vradebreok als onmiddellijke bedrsigiog van alle in Zuid frikagebied bezittendej atateu j uitnoodigiag aanFrankrijk Rusland de Vereenigde Staten enPortogal om zich bg dit protest aan t aloiteo Verklaring dat mocht de Ëngelscheregeering buiten staat bigkeu de vredebreukte verbinderen onze regeering zich het rejcbtvoorbehoudt bare koloniale troepen doorBritioh t etajoeanaland dat zich inderdaadin handen der Z Afr Mg bevindt en doorhaar als baais wordt gebruikt tot een aanvalop een met Doitscbland bevrienden staat U laten oprukken naar Transvaal om de ra geering aldaar tegen de vrgbuiters bolp te rerleenen 3 Dadelgk uitzenden der beide Duitschekruisers van het lOoat AfrikaaDsche raarineatation naar de Delagoabaai afzenden vanandere schepen uit Duitschlaud naar die wateren telegrafisch aanbod vao Duitsche gewapende holp aan president Kroger en rerzoekaan de Fortugeescbe regeering om voor betgeval dat deze hulp wordt aangenomen h tdoortrekken van de troepen door haar gebiedtoe te ataan Hieraan wordt door het blad toegevoegd dat binnen acht dagen eenige bonderden Duitsche zeesoldaten in Transvaal kunnen zgn en al ware de eerste beslissing dan reeds gevallen dat de Boeren indien Engeland niet tos ichenbeide komt ten alotte zonden zegevierenl dt geen twgfel zoo lang die troepen daarbieren zou elk gewelddadig optreden tegenTransvaal met instemming der Britscbe regeetinh en met behnlp van Britscbe troepen ondenkbaar worden Als de aanslag op TransTaal afgewend wordt vait Rhodes Ten aanzien der bovenstaande punten moet in Dnitschland leen beweging worden aangewakkerd door de Duitsche Koloniale vereeoigingeo Voorzoover men den staatkundigen toestand nn kan overzien ia het de Duitsche regeering seer aangenaam dat hare diplomatieke actie ten gunste van de Boeren zoo krachtig wordt geateond door deze nitbarsting van verontwaardiging bg bat Duitsche volk Zelfs de oaiaal damoeratiache Vorwarts zegt Bet ia gekkenpraat van de Times om steunende op de conventie van 84 te verklaren dat deze ioval van Ëngelsche vrgbniters een zaak ia waarbü slechts Transvaal en Engeland betrokken ign Bg bet onderdrukken van dezen I rooftocht hebben alle beschaafde volkeren belang De zitting der in het vorige jaar gekozen Corteais te Liseabon door koning Carlos geopend In de troonrede waarmede dit geschiedde werd o a medegedeeld dat de vriendschappelyke betrekkingen tusschen Portugal en BraeilliS hersteld zgn dank zg de goede diensten daarby door de Engelsebe regeering bewezen Verder sprak de koning over zgne reis door Europa gewaagde van de harteiyke ontvangst hem in SpaLJe Frankrgk Duischlaud en Engeland ten deel gevallen en be treurde het dat omstandigheden van byzonderen aard hem belet badden ook Rome te bezoeken Ten alotte werd weer eene reefet van nervormingsplannen aangekondigd maar waarscbyntgk zal ook het jaar 1896 wel eindigen zonder dat deze ten uitvoer zgn gebracht BuitengetBOon Groote Collectie wimmmuEN A van OS Al March TaiUleur Kleiweg E 73 GOUDA Beurs van Amslertlam Vorkrs lotkr 81 loa l 100 m n 7 i U 88 83 36V 8 Vl ö s S i 104 co 78 1 1 8 3 99 977 2 7 SO 651 01 61 63 100 202 UIV 77 101 100 llS8 97V 807 10 941 lts 162 16 IV 1007 491 l l 62V 149 99 21 621 4 77v 78V 1021 100 98 lOlVl 102 Iti l losfi i l 44 101 ll s 11 141 i V 108 1 is loe losv 311 49 48Vi 13 186 106 102V losv 102 117 122 170 s U3V 118V 8 JANUA RI NEDEBLiNn Cert Ked W 8 i n dito dito dito 3 dito dtto dito 3 KONGAE Obl Goud 1881 88 4 Itaue luBohrijving 1862 81 5 OosTBUa Obl in papier 1868 5 dijo in üiWer 1868 fi FoBTuaiL ObUe met coupon 3 dito ticket 8 auBL Ni Obl BiDneal 1891 4 dito Oeooaa 1880 4 ditobuBotha l8S9 4 dito bij Hope 18SS 90 4 dito in goud leen 18BS ï dito dito dito 1884 5 Spanje Perpel schuld 1881 4 TyaKBiJ Gepr CoDT leen 18 0 4 Geo leeoiag Borie D Geo leenin Berie O ZdiuAjb Ubp t obl 1892 B Mbxigo Obl Buit Bob 1890 6 Vbnezusla Obl 4 onbep 1881 AusTBaBiM ObUüatiea 18V5 3 EloTTKBDAM Sted leen 1894 3 Niu N kfr HacdetsT aaud Arendsb Tab My Gertifioateo Duii MaatBcbsppü dito A mh Hypotheekb pandbr 4 Cult ïlij der Vorsteul and b Gr Hypotheekb paudbr 8 t NederUndBohe back aand Ked Handelmaat h dito K W kPao Hyp b pBndbr Rott Hypotheekb paudbr 3V Utr Hypotheekb dito Si i OoBTiNB Ooat Hong bank aaud ttusL Hypotbeekbankpandb 4 A HERIKA Squit hypotb pandb 5 Maxv L G Pr Lieu oert 6 Hed HoÜ IJ Spoorff Mij aand Mij tot Expl T St Spw aand Ned Ind Spoorwegm aand Ned Zuid A rrik Spin aand 6 dito dito dito 1891 dito 6 iTALlcBpoorwl 1887 89 A Eobl 3 Zuid Ilal BpwmiJ k Ü obl 3 Polen Waraohau Weenen aaQd 4 ftosL Gr BuM Spw Mij obl 47 BaltiBohe dito aand Fastowa dito aand 5 wang Dombr dito aand 5 ICurak Gb AEow 3p kap obl 4 dito dito obiig 4 A HEaiKA Gent Pao Sp Uij obl 6 Ohio k North W pr 0 t aand dito dito Win St Peter obl 7 Denver k Eio Gr Spm oert r a Illinoia Central obl in goud Louiav h NaihrilleCert r aand Mexico N Spw My lehyp o ft Miu Kansaa r 4 pot pref aand N ïork Ontario West aand dito Penna Ohio o L 6 Oregon Calif Ie hypym ud i St Paul Minn b lifaait obl 7 Un Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Line Col Ie hyp O Canada Can Soutfa Cert r aand Ven G EaUw k Nav Ie h d o O Amaterd OmnibuB Mij aand Botterd TramwegMaatB aand Nbd Stad AmBterdam aand S Stad Rolterdam aand S Bkloie Stad Antwerpenl887 27 Sud Brueaol 1888 2Vi HoNa Theiaa Begutlr Geaellaoh 4 OoBTBNR StaatBleening 1860 6 INGEZONDEN K K Ooat B Gr 1880 8 Spanje Stad Madrid 3 1868 ff ED Ver Bm Hyp Spobl oert grooter wordt eoo Toelt de Commiasie lieh gedrongen ieii vao sich te laten booren Werd Toor eenige dagen door haar healoten om eeee week over te slaan met aan te nemen de commiasie ia op haar besinit terng moetnn komen door de ele dringende heden van rerachillende haisfadera en deed haar toe orer gaan om er nogmaals 10 te plaateen soodat er na 40 werklieden werkzaam lyn Maar er Btaan nog circa 90 werklieden op de Igat die niet geplaatst kuDDea worden en om DO daaraan te voldoen dan dient de Commiaaie door geldelgke bydrageu geatenod te worden Welaan dan medeburgers ateunt de Commiasie in baar edel itreren en mochten er oma belang tullenden ign die de werkrorschaffing meer ran nabg wilUn leeren kenueo de voorxitter C V Tongertoo is steeds bereid n naar de werkplaata te rergezellen of een bewga ran toegang te gefea Die hgdragen liefst zoo spoedig mogelgk toegezonden worden gaarne in ontvangst genomen door de heeren P W Kamphuizen Gonwe J A Donker Raam C Brnnt Tiendeweg en C t Tongerloo Groenendaal De Commiaaie deelt verder mede dat sedert de laatste opgave nog ingekomen ia f 10 van het Alg Ned Werkl Verbond afd Gooda en dat de ia do werkplaata vervaardii de vourmaker enbloc syo gekoclit door de heeren J Wijk W M de Joog C t Oije en C T Tongerloo allen at dgenooteo DE COMMISSIE Burgerleken Stand GEBOREN 1 Jan Johannes llendrica uaders J J van der Klejin en M M van Waaa Anna Elisabeth Hendrica oailerB J van Bnureo en A W öilein 2 Johannes Jacobufl ouders J G Potharst en C Flamraan 3 Willem ouders P A Verr brugge en J Schenk Wilhelmina ouders C Vet en E Heg ONDERTROUWD 3 Jan K Krjjgaman 20 j en S C Flux 18 j Moordrecht GEBOREN 19 Deo 18 Willemiua ouders D van Bergen Brarenboar en A Steenbeek 27 Gerarda Adriana ouders D J Carlier en M Vink OVERLEDEN 25 Dec J Bloot 19 j 26 P Koek 68 31 T van Blitterawijk 21 d ADVERTENTIBN Ondergeteekende hetaigt zgn dank voor de talrgke bewgzen van belangstelling den laten dezer ondervonden A JASPERS Lz Gouda 4 Jan 96 Met wederkeerigen heilwensch hetnigen hnuneu hartelgken dank aan allen voor de belangstelling op 1 Januari hon betoond P OB JONG en Echtgenoote 4 Jan 1896 Landbouwers Iemand mlddelb leeftyd Ned Her VBAAGT legea 1 MA ABT Eost Inwoning en Bewassching op eene KaaemakeriJ tegen ƒ tlS per maand in de omstreken van Qouda of RotterdamAdres franco letter B bjj den Boekhandelaar A OPHORST te Wagmingm TANDARTS E CASSUTO Torfmarkt 172 Gouda SPRËEEUREN van 10 tot 12 en rau 1 tot 3 nnr Zondags nitgeionderd DONDEKDAQS van 3 tot 12 en 1 tot 3 nar mmim jf fSI FINALE UITVERKOOP Tan alla Winterartikelen ZIJDEN STOFFEN PliUCHE PLDWEKLKN ASTRAKANS MOFFEN BOA S KRA8BN HANDSCHOENEN BLODSEN eni Tegen SpotprUmëm r Zie de ETALAGE WISBRUN UFFIARN MARKT 131 AUerwege bekroond met Eere Diploma s Gooden eu Zilveren Medailles benevens Ëere Diplona Qoaden Medaille en Certificate of Award of the World s Hygienic Exposition Chicago 1893 is het Wereldberoeniil DruiTen llorst llonig Extract MELIANTHE vrr Di Machinale Fabriek DB HONIOBLOEH TAIf H I van Schaik Co gevestigd te a Oravenhage Qe n middel is ot kan worden nitgeronden welke de Melianthe overtreft net ia ON HERROEPELIJK het beate middel ter wereld hebeen de vele en Terachillendo bekroningen getuigt Het versacht en geneest ONMIDDELIJK de strengste hoest en veioaderde borstkwalen Dadelgk na het gebniik der MËLIANTHË doet zich de weldadige invloed gelden Bet groote debiet en de vele attesten aan de MELlANTHË bewezen zgn de overtuiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op prgs worden geateld De MELIANTHE ia verpakt in flacons vaa 40 cta 70 cta en ƒ 1 met gebruiksaanwgKiog Tooraien van ona Bandelamerk gedeponeerd a d Hechtbank te s Gravenhage H Verkrggbaar bg F H A WOLFF Drogist Markt Gouda E H TAN MILD VeeraUl B 126 te Gouda A BODMAN Moordruht J C RATELAND SoaUop B T WIJK Oudewatrr FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ lil Chemische WassoheriJ H OPPEKHEIiUER 19 Sruiakade Rotterdam Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen HoofddepÖt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az specialiteit voor het sioomen en verven van allo Heerenen Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor bet atoomon van pluche mantels veeren bont enz Gordgnen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onschadel k voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zgn de prgzen 25o q gedaald Te stoomen goederen ata nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week Cognac fin Bols o ooavAO n bou vul d M taiété AaonTma I wordt g l Twd In ▼ vMa l 4 iMinwid aMS lMii T n 5 JAivr Inbond Tooral a TBn h t EttMl rma Dy P T fAV HAKBL KOOI P H J V WANKUM J MÊLEERT Oostham