Goudsche Courant, maandag 6 januari 1896

No m i Dinsdag 7 Januari J800 ste Jaargang Wat in 5 tAgQD Jidit tqaua kortom RhwunaÉitdE tegtD Ainersfoortsche Machinale STOOtt BROOD EN BESOHUITFABRIEK GOIDSCHE COHAXT NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TE itHERfSVOOHT Pijn gebuild MELK TARWEBROOD verkrijgbaar In pan geknipt pan vloer hard geknipt plaat Engelsoli Oultsoh en gallenvorm in stuks van 6 0 en 12 oent 0e Uitgave dezer Courant g eschiedt dagelijk jmet uitzondering van Zon en Feestdagen e prijs 1 er drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afaonderiijke Nommers VIJF CENTEN ADVEETENTIEN worden geplaatst rau 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden bereJcend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur dea midd FIJNE Wille PORT 1 50 per FLESOH SLDTEMASEE C Gouda 1 Janusri 1896 if Hiermede heb ik de eer D ffledetedeelen dat ik van mynen Vader den Heer CORN JONKER de Grossierszaak in wit Aardewerk Glaswerk Porselein en aanrerwante Artikelen heb overgenomen en Toor mgne rekening onder de firma COUm JOITKEU ZÜOir 7 al voortzetten Tevens brengt mgn Vader zynen dank voor bet zoo ruimschoots genoten vertrouwen ter wyl ik my in Uw gunstbeleefdelgk aanbeveel Oe nog loopende rekeningen zallen onder myn nieuwe firma verefiend worden Hoogachtend ÜËd Ow Dienaar ADItlA US JONKER Zaal KÏÏHSTMIIT Boelekade Gouda Donderdag 9 Januari 1896 des avonds te S uren XalS ZX 2 T Or Pror Dr G B m M M van Onderwerp De voordracht zal verduideiykt worden door LICB TBEMLBEN Toegangabewyzen k lè cent verkrygbaar by de volgende Ü H bestnarsleden van den Christel Volksbond C V TONGEKLOO K Groenendaal J L LAFËBEa Bteekerskade J DE JONG Kattensingel Q 83 D flüOGENDOORN Raam 224 en voor zoover de voorraad strekt dea avonds aan de zaal Het bestuur van den Chr Volkshond te Gouda OPENBARE VERK00PIN6 Nieuwerkerk a d IJssel OP Woensdag 2Z Januari 1896 des voormiddags elf ure in het stationskoffiehuis van de heer J OUDIJK aldaar ten overstaan van den te Haastrecht resideereuden notaris J KOEMAN van Twee HUIZEN onder één dak PAKHUIS en ERVEN wük B No 1G3 en 164 en drie perceelen WEILAND tezamen groot 3 hectaren 35 aren 21 centiaren alles staande en liggende aan sGravenweg te Nieuwerkerk a d IJssef Breeder bg biljetten Nadere inlichtingen geeft Notaris KOEMAN voornoemd en z n te bekomen ten kantore van Notaria FORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda Zeer ITette Gesteendrukte NMMSAASTJES worden GELEVERD door A BRIi KAIAi en Zn z t si t AnItBrPaiii Expeller Wflt t t wandes togen SAnker Painlxpeller S AikBr Pil £xpBlïer Pm 60 MBt 76 o t e 1 26 il t Vooriuiidaii ia de iBM t Apotkakgn en bijr Ad Miihtei t Oe te Bettirfen T Gonda bg A WOLFF Markt A U4b m DE LAAT en VAN SON apotheker Markt Met 1 FEBRUARI of 1 MEI te hour gevraagd te QooDi een klein HOIS of BOVENHUIS den huurprjjs an f 200 niet te boveu gaande liefst met opgave van belasting Franco brieven onder No 163 Bureau Het Vaderland den Haag l F Cl IJPERS lAl O S Verhureo Repreereo Buitenlandsche P IA N O s uit de eerste fabrieken in mime keuze Amerikaan sche HARMONIUMS door directe importatie tegen XGEH IjA K prjjzen Inruilen van bespeelde Piimo s Westeinde 37 Den Haag Agent vour Gouda en Omstreken KLElVlfEG EEHISIEFOT TAN THEE neii wordt verzocht op t MERK te letten UIT HBT MaGAÏïIJK van M RAVKNSWAAY ZO EN QORINCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf twee en een half en een Ned ons met vermelding van Nommer enPr s voorzien van nevenstaandMerk volgens de Wet gedeponeerd i Zich tot de uitvoering van ge eerde orders aanbevelende J BREËBAART LZ g PDIKE OUDE SCHIEDAMMER EUEVEE Merki NIOHTOAP VerkrÜRbaar bij PEETERS Jz Als bewijs van echtheid ia oHofaet BQ kurk steeds voorzien van den naam der Firmi P HOPPE nnnaWrNKEt C a EiDociar EENIÖ DEPOT der fijnste Haagsche Beschuit Cm jlll St Hl A SSf HtRU Agentuur by de Firma Wed BOSMAN ie Gonda Uki f jj i te onachadelyfcitc tn ge makkclykate poetemiddel voor Heerea en vooral dames en Kinderschoenwerk isdeAppretuurvanC M MÜMer Co ip Berllii BeuthStr 14 Men Icttw oed ltii A op naam en fabrieksmerk Vtrkriribur hy Hi ran Wlnktllara in ithoanwirk lalmlariM 4r ryanMi ni Qaniratl Dapat by W tkrtonaM AriihM Idem extra fijn geknipt 7 lO i it U et Ongebnild Brood met Prima Tacirebloeui Fransclie Btoklien 6 9 12 cent Fyn geb Water Tarwebr 10 15 20 cent Ring brood met melk 8 cent Eing brood met water 7 cent Prima Wittebrood 5 7 10 cent I Tarwebr met Krenten 5 10 15 30 40 50 plaatvorm 3 5 10 et I Gewone Beschnit 15 voor 10 cent I Munitiebrood 5 11 cent 5 10 15 20 ceirt Gewoon Blankbrood 8 12 16 20 24 20 cent Zoet Roggebrood 11 cent Roggebrood met Krenten 12 eent Voerbrood 7 cent per 150 decagram Qewoon Krentenbrood 8 12 16 24 1 32 cent Gewoon Paaschkrentenbrood 10 15 20 30 40 cent m Men wordt beleefd verzocht bovenstaande pr scoarant te bewaren Diverse soorten Kleinbrood Weenerbrood Fjjn Paaschkrentenbrood Talband pakje meel enz verkrijgbaar Ml Door geheel Nederland Dëpöthouders gevraagd waar nog niet vertegenwoordigd tegen flinke provisie en franco toezending mm WATESLEIBINB MAimifm Geabonneerden wordt herinnerd de betaaldag en zijn van 1 tot en met 8 JANUARI De Directeur D C W VAN DER LAAR Dzn Van af MAAITDAG den 5 dezer s morg ens 9 uur f tmate fIfflBEtdg van alle voorhanden WT TERARmELE ZijdenstoffeD Pluche Fluweelen Astrakans Moffen Boa s Kragen Wollen Doeken Kinderjurkjes Jongensblousen Rokken Damea Blousen Tricots Corsets Onderlijfjee Handschoenen Parapluies Barets Boezelaars enz enz WISERCNUIFmM l MAIIKT 131 9e l rijs van 3O0 00O Mark viel voor twee trekkingen der Hertogelp Bmnswijksclie Staats Loterij in myne Collectie by de laatste trekking kon ik weder talryke prezen aan m ne spelers uitbetalen By deze aanhoudende prijswinningen noodig ik uit tot deelneming aan de nu beginnende lÜO LOTËlUJ lOO OOO LOTEN verdeeld in 6 trekkingen SO OOO PRIJZEN u Prijzen il M 15 000 2 12 000 22 10 000 2 8 000 3 0 000 ii5 5 000 2 4 000 100 3 000 211 2 000 623 1 000 1048 500 etc 1 Prijs van eventueel M 500 000 1 apee 300 000 1 200 000 1 100 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 0001 24 0005 20 000 te zamen 10 Uillioen 545 000 Hark in Goud Voor alle trekkingen kost een Kwart Lot Mark 33 half en heel naar evenredigheid I Voor de Eerste Trekking op 9 en 10 J fM MHI IS99 verkoop ik tegen inzending van het bedrag in geld of poswissel slechts origineele loten ACHTSTE KWART HALVE HBELE Fl 1 65 f 3 25 f 860 f 13 Officieel plan en Trekkingsiyaten gratis Prompte uitbetaling Sosdi SoelptmlrulE fan Buniiuh ft Zoon Hoord Coliecte lier 117 II rinAflD Brunswijksche Staals Loterij linil f BINNENLAND GOUDA ti Jaoaari 181 0 GUterenmiddag hmd in de zaal KaoBtmiDc der Sociëteit Om Geooegeac e D algemeeoe vergaderiog plaats rao de ledeu der Coöpera tieve Broodbakkery 0a8 Voordeel tot het uiibreogeD Tao rekeDiog en Terantwoordiog OTer het 4de boekjaar Uit dezen ataat bleek dat er feü wiuBtcyfer was behaald vsn l 10302 51 zoodat er 22 percent uan de leden kon wor len uitbetaald doob door bet beiloit ener f orige algemeeue rerg deriug waa bepaald dat slechts 15 percent zou wordeo uitgekeerd en dat wat meer dau dit bedrag winat zou worden gemaakt zou worden aaciguweod tot bet formeeren Tan een kapitaal tot faet bekomen van een eigen gebouw Deze mededeeiing werd dour de leden m t appIaoB begroet De altredende bettuorsledeo werden herkozen en wel J L Lafeber met 180 at 6 Zegefi mat 174 en J C Menge met 173 et Het aftredend beBtourslid F van As weoaohte niftt meer in aantnerking te komen daartoor werd gekozen de heer Z B U Coroeliasen met 177 st 0e aftredende Commiesarisaeo van toezichtW C bmit en H Dekkioga werden met UO emmen herkazen I faooNleQ vaa openbare scholen teZwoUe r in geeluagd de kinderen vbo schippers den winter aldaar oTerbiyTeo onderwya te genieten Kracbtig gesteund door de Ver ging ter berordering Tan ooderwgd aab nipperskinderen iu Ovbrgael en Drente eip gebolpen door de bgdrageo ran eenige partijflnlieren kunnen xg thans aan pi m 50 achipperskinderen gedurende twee maanden geregeld ónderwya laten gefen B en W hebben een lokaal Toor dit onderwgs afgestaan Meu meldt nit Brielle Naar men Terneemt zal d stoomboot die de melk Tan t eiland Yoorne en Putten osar de fabriek iHollandiac te Vlaardingen veilToert ook TOor t Tervoer run passagiers worden ingericht Daardoor zoo een betere aanftluitiog aan deo spoorweg worden Terkregec welke tot hiertoe te wenschea overlaat Men meldts afoelia Sanders werkzaam in de stoomfen andwererij van de firma Bogaers en Zonen te lelmond was 2 Januari 75 jaar io dienst TftD genoemde firma Dit zeldzame feit is fet st lyk herdacht Hoewel aan Sanders reeds vóór I ElJiLLE101 15 Mitohel wu een zwak mannetje en verlangde sltgd naar rust Hjj dsoht over de voorvsUen van den dag over deu twist die tusschen Bavensbird ei Ego moester bad plasts gebied waarvan het nieuws een uur Ister als eeu loopend vuurtje door heel Da nesheld wat verspreid Hogelyk kwam de gedachte daaraan juist hier big hem op omdat bij zioh her iunerde dat h i op deze zelfde plek den vorigen avon4 het voormeld gesprek met Bavensbird gehouden hadl Voor dat hij den hoek weder was omgsslagepj werd de Daohtelyke stilte eensklaps door twistende stemmsD verstoord Het scheen wel dat z vso d hoogte kwamen vao den kant waar zich de ruÏQSii vso de kapel bevonden en et juist van de plek waar Barvnsbird den vorigeo avond had gestaaii eu Mitohel tag aatuurlyk jjissr bovea H kon niet ondoracheidea de loodrechte rotsen bensmen hem bet genolit maar na verloop van een paar fflinuteij meende hij io den manesDh n twee mannen te zied die op den rand van de klip worstelden Het werd doodstil eo Mitchel stond in angstige spanning den floop van het geveeht af te wachten u oc enbtik later viel er een man van de klip op het strand wij zeggen viel maar Mitchel wiil niet of hy viel dan wel of hij naar beneden werd Tele jaren pensioen werd aangeboden vol loon is by duor biyven werken met een yver en nauwgezetheid velen jongeren ten voorbeeld Op X Janoari is io Noorw egan een wet in werking getreden die bet gebrnik Tan sterken drank in dat land waar faet Gotbenburger stelsel het alcohol misbruik reeds too sterk heeft doen verminderen nog neer zaX beperken De TareenigiogriD die onder bet Gothenbnrger stelsel in alle steden van Noorweg n op drie na het monopolie hebben Tan d n alcobolrerkoop zullen iu bet vervolg dt goedkfluriog van bet volk moeten hebben vóór bet openen van gelegenheden waar sterke drank verkocht wordt Alle iowOQ ts maojneQ en vrouwen zullen bet lecht hebben io iedere gemeente te beslissen vti er een kroeg of café geopend zal worden ja of neen De Arnhemache Courante is van oordcel dat bet bestuur van de Libt rale Unie In bet concept program voor een prartisch legistatiei werkplan te veel beeft gegeien en te winig TOor de vorming van eeneop goede grondslagen gevestigde eommNnie opinio die de vooruitstrevende vrg ioDigen moet vereeoigen en organiaeeren tot een werkdadige i haar eigen doel en baar eigen middelen kennende politieke party Het komt toch maar aan op de groodbegiuaelen om uit den trenrigeo toestand vao Tfrwarriog te geraken en uit die beginselen komen de verlangde hervormingen als van zelf Toort De beginselen moeten zóó geformuleerd zya dat slleen gelyki ezindea zich kunnen aansluiten £ r komeu in het doorfde Liberale Unie roudgezonden stuk wenschen voor 4 zegt het blad waarmede ook minder voorpitstrevende vrijzinnigen zich zullen konnefli Tcreenigen zelfs die door politieke mannen T an het tfgendeel Tan eau vryen zin kunneni gedeeld worden Wat omtrent de ponten ran sociale wetgering gezegd wordt onder anderen In dezen zin komt hei djns dos voor dat de stellers van dit programma daarin oiet genoeg hebbeo gezegd en dat z da Rwenschte hervormingen op deo voorgroid stellende verder hadden moeten doordringen en de motieven opgeven juiat omdat gemeensetap van motieven van nitgangapnnt en bedoeliig voor de Liberale Unie ItirensToorwaarde ii Het grootste gevaar dat de Liberale Unie en gevolgeiyk de waarlyk liberale zaak io Nederland bedreigt ligt in het lichtvaardig opncnen Tan elementen die niet tot de overtuigde geestverwanten behooien doet vy dit dan zal t haar vergaan als lie liberale partjj die aan inwendige verz akk ng UjHt nn door geworpen onmiddelijlc daarop verliief ich iu de verte een akelig ftegi i ls van eene tduw die in doodsangst verkeert Mitcbel was doodelijk ontsteld en niat geen raad zijn hart sloeg bem zoo als mei sefrt in de keel Uit voornneld gesprak met Bavensbird beeft men Icuoa n opmaken dat de goede man ver van dapper was zwakke mees hen bezitten doorgaans weinig moed Mitohel wiat zieh op de lieen ta houden en zijn post waar te namen maar h j voelde zioh nooit recht gezond en in vroegere jarsn had hü zennw Etch en ging naar naar beneden was toevallen gehad Hij vermande de plaats waar da man lag die gevallen Mitchel waa even bang voor eeu tijk ala een schoolmeisje voor een spook en het leed geen twijfel of het slaohtolfer dit van de klip was gevallen was door deu val gedood Adomloos en bevend als een riet boog hij zioh over den man die daar lag heen Deze Boheen dood te zijn Mat hrt gelaat naar den blauwen hemel gekeerd met icealoten oogen en half geopenden mond de vale doodskleur op bet gelaat lag daar de man matir wie lesobrgft MitcbeU ontzetting toen hij bij het helder maanlicht de trekken van William Henrj Dane herkendel De man deinsde bij die ontdekking terug en stond ala verateeod van aohrik De eerste gedachte die hg Milobel opkwam was dat Bavensbird do moordenaar wan de tweede waa de vraag wat hem te doen stond Hij wss letterlek ten einde raad H begon ala bij ingeving zoo hard hij kou om hulp te roepen in da hoop dat iemand hem mocht hooren maar er kwan helaas geen aat woord Het waa niet te verwaehtm dat de aanval de heterogeniteit barer beataoddeelen machteloos is om haar eigen programma uit te voeren In het Theater Tan Lier te Amsterdam Tordt heden a nnd aao het slot der revue Amsterdemsche Snuifjes eene halde gebracht aao de TraosVaalsohe BoereL die de bende ran Jameson overwonnen Bedeu wordt er te Amsterdam nok feest gevierd ia het Gebouw van den Werkenden Stand Er heeft zich een comitó gevormd dat eenige vrienden van Trannvail zal verzoeken het woord te voeren en ieder die mee wit getnigen van zyu vreugde over da overwinning door de Tranavalera bebiald wordt verzocht te komen J G Brookman die in de vorige maand t Amstt rdam terechtstond wegens braodstiobting in het door hem bewoonde perceel io de Albert Cuyp traat is duswege tot 4 jaar gevangenisstraf veroordeeld De rechtbank te L enwardeD hevft Pieter J Ploeg 70 jaren zonder beroep nu en bier dan daar wonende thans in hechtenis die terecht g Mtaan heeit ter zake dat bg getracht heeft ign zoon Gerlof van wien hg bq overiyden zou erven en bg wien hij den 23 on 24 October 1895 logeerde te Tergiftigen door rattekraid te doen in da aaidappelen dif zg in den avond van 23 Oetober hadden overgehouden schuldig verklaard aan poging tot moord en veroordeeld tot 10 jaren gevangenisstraf De heer Jeokens lid van het Astronomisch Genootschap te Londen komt met Falb in concurrentie en gaat he weer voorBpelleo Over Jau sohrgft bg Een koude vochtige maand met veel mist Ooitestadig gedurende de eerste en de vierde week De meeste mist in het midden van de maand Weinig aneeuw kood en vriezend omtrent het midden van de msand zeer koud deo 15n gen vooral op den 7d den 23 eu tegen bet einde der maand Het vermoedelgk weder voor bei gansche jnar wordt als volgt opg even Januari en Febraari kood en droog Maart en Mei ver anderlijk met meer dan de gemiddelde hoeveelheid regen maar een koode mooie April er tusBchen In de vierde week van Mei treedt zomerweder in dat voortduurt tot ver ia Juni Ein veranderlijke maand Juli wordt gevolgd door een mocie AuKostos die eindigt met Ier antwoorden zou en Het waa even oawaarsch nlijk dat er op dit uur iemand op de hoogte zou zgn Langzamerhand stierf het gegil io de verte weg en Mitohel begon te betwijfelen of bjj het werkelgk gehoord had dan of het e lfél een apel van zyne geaohokte verbeelding waa geweest Hy trok tyo eigen jas uit vouwde dien op en legde hem onder liet hoofd van kapitein Dane by wreef zyue handen beaprenkelde zijn gelaat met zeewater n legde ds hand op zyn hart Maar kapitein Dane bewoog zïoh niet en gaf zelfs geen teelten van leven Er waa op dst oogenblik geoo schip in de nabyheid of Mitohel zou daar hulp gezocht hebben Nogmaals verhief hij zijne zwikka Btem maar viuohtelooaj alles bleef doodstil en er kwam geen antwoord Allerlei akelige gedaohten kwamen ham nu voor den geeat hg voelde zich eenzaam en verlaten bij dat doode lichaam hg bedacht dat de vloed welhaast op zou komen en bet lijk zon medeslepen en nu overviel hem eensklaps een panische schrik Mitfhel was een van die mensohen die in geval van nood hoegenaamd geeno tegenwoordigheid vao geest bezitten maar zoo hulpeloos en besluiteloos otaan als een kind De naaste weg om zioh hulp te versohaffen was niet ver te toeken hij behoefde daartoe slechts oen paar stappen o doen en de trappen op te klimmen die de arme kapiteia Dane nog dienzMfden morgen met zgn vriend was afgekomen Zoodoende zou hy dadelijk hulo van het kasteel hebben bekomen Maar Mitchel kwam ongelukkigerwijze op den inval dat wanneer hg in de tegenovergestelde riobticg den kant naar Danssbeld nit bet pad langs het strand afliep hij byna on veranderlijk weder dat tot ver ia Seplembtr Toortdourt In Oetober staat teer vsranderlgk indar ts wachten mat meer dan de gemiddelds h W Toelheid regen November tal ook ongestadig ign ma r stiller met vele mistdagan OMembar kond en stormachtig Uit Kóty in Hongaryp wordt aan deu Penter LÏoyd gemeld Bg regenachtig eo zacht weder begaven de twee landbouwen G deon Tamaii en Hteveo Cartes ziob in dan ooH nd van den 24o Deo op weg om in een naburig boaoh tukkeoboRsaa te makao Zg bleven den geheelen dag eg s Avonds aloeg het weer om en had er een sneeuw storm plaats Wx ig niet waren taruggek td en ook den volgenden morgen afwezig bleven ging men aan hei zoeken en vond de twee karren welke de Termieten bg aicb badden aan dan weg diep in de sneeuw bedolTen Twee paar ossenboornon staken nit de ter maiishoogta liggende noeeaw en terwg d ie met Teel moeite werd weggeraimd stiet men op de voor de karren Renpannen ossen van welke twee bevroren waren Men zocht verder nanr de lichamen der landbouwers doob tevergeefi Bindeiyk ontdekte men een rotsholte Teri tond werd met kracht begonaan om de sneeuw wsK te graven en tegen 9 uren s morgens was hat bol haUarwoge vrg Met ont zettiog zagen de redden thans drie elkander vast omklemd houdende menaehen welke rntr loos midden in de aeeuw overeind stonden De ODgelukkigen werden glings naar het dorp gebracht waar pogingen warden aaogawend om kei levfo in ben weder op te wekken wat bg een der drie Kertes alleoi gelukte De twee anderen waren reeds doodgevroren Tot bewostzgn teruggekeerd en weder kracbien genoeg hebbende verzameld om ia apreken verhaalde de geredde Toen zgo vriend en bg omstreeks dso avond zagen dat het begon te sneeuwen maakten zg aanstalten om huiswaarts ie gsao doch een sneeuwstorm overviel hen op de opene vlakte In de boop dat het ipoadig zon ophoadeo schailden sg io de toevallig ontdekte rotibolte Voortlredend boorden zg gekerm en vonden na eenig toeken en van konde verkleumden man op den bodem liggen Na lang wrgven eo se mdden slasgdan zg erin den halfdoode weer tot hei bewoitzgn te brengen waarna deze mededeelde dat hg au Bakta kwam en daarheen weder op weg was de sneeuwstorm hem ta de holt deed vluobtao Daarna hadden zg te zamen op het bedsren van den sneeuwstorm gewacht maftr de storm was steeds bfviger gewnrd n pn bad onk de middellijk den kommies moest tegenkomen die verder op de wsobt had wsnt het ontmoetingspunt was zeer oahg Hij helde meer tol het laatste over want h lag er tegen op om allaen die trappen op te klimmen en over die eenzame hoogte ie gaan waar hij zeker geene levende siel zou ontmoeten terwyl bij den anderen kant uit dadelgk tjjn kameraad xou tegenkomen met dezen too overlegde hij zou hg dau tarugkeeren en kapitein Dane naar boven dragen Hij stond nog besluiteloos sgo hoofd duizelde en hij win niet welken weg hg zou kiezen Nogmsals boog hij zich ovrr kapitein Dane heen Zgn gelsat was niet gekaeuad Hy atreek het haar van het klamme voorhoofd en lichtte eene hand op om den pols te voelen maar hy beefde zoo vau aogat dat de band hem ontglipte en zoo zwaar als lood nederviel Nu overviel Mitohel weder zulk een psaisohe iohrik dat hjj geheel en al het hoofd verloor hg kreeg eene hevige hartklopping en zonder eigenlijk te weten wat hg deed sette hg bet op esnmul op een loopen Men raadt ligt welken ksnthy opging in zulke oogenblikken redeneert men niet meer Mitohel rende deu kant naar Daueshald uit sijn kameraad te gemoet Maar hij ontmoette niemand Missohian had de man te vroeg zgn post verlaten dit wu wel het waartoh nlgkst miuchian bad hjj zioh sooals hjj luter betuigde een oogenblik in eene rotsholte verscholen om ein boot te bespieden die dieht hg de kust lag en die zgn argwaan had opgewekt Hst is later nooit uitgemaakt wat het geval was geweest rer MTW I