Goudsche Courant, dinsdag 7 januari 1896

Oudew 6 60 6 64 11 14 8 87 ÏVo rd 5 69 7 08 8 18 1U8 8 45 UtarMkl 6 18 f 8 88 i 41 t 8 87 10 61 11 46 1 80 8 08 t Nur Anuterdu G 0 ü U A A MSTÏKDAM isadi 8 87 8 91 10 01 10 67 18 10 m t rdu O St 8 14 9 85 11 06 1 1 18 2413 4110 70S9 4 2 12063 1 006 17778 lOtSI 24 7 4379 7066 9565 11091 15656 7791 10808 8519 4474 7124 9763 191 1 1 733 18045 108781713 Buitengemoon Qroot CoUeetie mammmmi L v n OS Az March TuUleur Kleiweg E 73 GOUDA Directe SöoorwegverblodlDgen met GOUDA H Wliiterdleost 1895 1896 Aangevaogeji GOCDA BOTTHDIM 1 October Tijd vao GreeDwicb 7 86 8 40 0 08 B 40 7 88 7 69 8 06 8 18 8 8S 3 48 18 46 18 58 1 44 U OTTER DA U 9 51 10 10 10 89 10 86 10 48 0 88 7 88 10 49 GOUDA DEN HAAG D II N H A A fi s Hags 6 6 1 7 80 7 48 8 80 9 18 9 461 0 1111 8618 161 86 8 44 8 68 8 48 4 16 6 17 6 08 7 6S MSfj iouila 7 80 8 86 9 00 0 97 10 80 10 60 18 18 18 88 1 87 8 85 8 47 4 45 5 87 7 14 7 4 89 8 64 9Ji4 U ov M 7 49 8 47 11 08 19 40 4 67 J 8 01 10 08 Z 2n8ir 7 88 8 68 11 18 18 49 6 08 1 8 18 10 16 Voorh 8 07 9 08 11 87 1 01 6 80 8 88 10 87 Hagi 8 18 9 18 9 7 10 07 10 48 11 88 18 48 1 06 1 67 4 06 4 17 6 86 6 67 7 44 8 81 9 88 10 88 11 46 Leidsokendam ea Hekendorp q O O D A atreoht 7 60 t 10 11 84 18 60 S IQ 3 68 4 48 6 86 7 0 8 09 9 07 10 84 Woerden 8 11 10 8S U Sl 4 16 g 6 68 9 88 10 64 Oadewater 8 1 10 81 mm 4 84 m t 9 86 Gouda 8 88 9 84 10 44 18 07 l SS 8 48 4 87 6 80 7 09 8 16 8 41 9 49 11 10 0 0 I D A U TKICHT iiradl 6 85 6 87 7 66 8 09 8 81 9 05 10 10 10 67 18 48 8 80 8 17 4 ll6 4 47 5 57 6 68 8 81 10 16 7 10 10 99 8 84 6 06 6 17 7 18 8 48 10 97 8 08 8 50 4 18 6 89 6 86 f 9 04 t AltSTKBDA M Q O U D A AKsterdam C 8 9 10 10 41 S 8S 4 10 6 16 fïoadt 7 88 9 94 10 14 18 88 8 80 8 80 7 46 fltoppen te BÜsw k Snüaweg en iTeotdoirj Leidsahandflm a Hslwodorp Itopt te Xeeldorp Leidaehendam en Blsiswyk Kraisweg ea Üsktodotip holte met laeetlv gevold Met estt wisiea dood Toor oogea oatkletudea de drie lotgeoooteo eïkeoder en verloreo weldra het bewoBtzya Het OTerige is bekend £ ea HtgeDaer tapte onlangs ait de kraan der waterleiding in zijne woning een klavrentja diertjes af dat lieh ontwarreode bleek te be etaan nit een pur honderd wormpjes met de afmetingen van een kleine speld De HaagBche Ct c heeft het oordsel van deakaudigeo over dit verscbgoael gevraagd en heeft de volgende wyaheid opgedano De diertjes zyo Nematoden familie van de ipoelwormeo maden en andere soortgelyken maar in afwgkiog van deien vry levende in alle open wateren das ook in de kanalen in de dnioen De eitjes of larfjes dier Nematoden iQü zóó microscopisch klein dat zg lelfa door de voortreffeiykste ooberiepeiyke filters met t water meegaan Daardoor gaan ook de sporen zaden van algen en andere waterplanten die zich in ellebogen van buizen doodloopeode stukken pgp enz vasthechten ontwikkelen en een vegetatie vormen Komt na een ei of larf van zolK een wormpje in zoo n vegetatie dan ontwikkelt het xioh daar en er ontstaat een Nematoden kolonie die dan zooals in dit geval op oen oogenblik kan losgeraken en met het water door de kraan naar buiten komen £ en algemeen gebrek in de waterleiding is dit echter niet Bet ver8chynBr l komt na en dap voor maar dan ahyd in één woning en nooit ook by de boren esn bewya dab de bniafanna zich niet ontwikkelt in de gronte pypeu waardoor het water voortdurend êtroomt maar alleen in de pattionliere vertakkingen naar de hnizen En het eenige dat er tegen te doen is is dan ook de leiding en in t bijzonder de sprait van de hoofdhaie naar het huis te laten nazien en reinigen of vernieuwen Tot dergeiyke resnltatec kwam een paar jaren geleden ook de heer Hugo de Vries toen soortgeiyk versebynsel zich te Rotterdam vry algemeen voordeed Uit Daitscbland ontving De Nijverheid da TvaarfchawiDg dat men ten onrechte somtgdfl meent dat het octrooi eener nitvindiug marktwaarde heeft die geutakkelyk te realiaeeren is De Patentfang d i de beroepmatig uitgeoefende jacht op octrooihegeerige uitvioderfl is reedi een vast beroep geworden De beer W Hantzzehell civiel ingenieur deelt in een brochure Der Patentschwindel o m het volgende mede Een enkel bureau io Berlgn heeft niet minder dan I5 U00 ootrooi aanvraoien tegen ge middeld 100 mark loon tn een jaar ingediend dat is dus eeoe bruto ontvangat van 1 5 millioen mark Trekt men daaraf de hooge provisie reclame en andere kosten die gemaakt sgn om dit resultaat te verkrygen en neemt men aan dat aleebte 5 pGt winst voor den ondernemer overbiyft dan ia dit toch nog een inkomen van 75 ÜOO mark Ër beataan in Duitacniand op het oogenblik 400 tot 500 octrooibureaux en men kan aannemen dat gemiddeld der uitgereikte octrooien nooit geëiploiteerd worden Gemiddeld worden in Berlgu dair iyka 2740 octrooien aangevraagd waartegen 1920 worden teruggenomen of afgewezen Op I4 verleend octrooi staat dus dagelgks 1 geweigerd of teruggenomen octrooi c Coadl 8 80 MoordreoM v Nie werkeTk g Ciip Ue If Uattsrdam 7 7 88 7 89 7 46 7 88 8 47 8 84 0 01 8 10 8 87 6 08 6 16 6 84 6 80 aotterdua 8 Rapella 8 10 Tieuverknk 8 1 Moordrecht 8 86 oud 8 88 Al neemt De Nyv c aan dat hier de mogelykbeid van broodnyd niet uitgesloten is toch meent zjj dat de klaeht op zicb zelf de aan dscbt verdient van de voorstanders eener Nederlandscbe octrooiwet Reeds in 1891 vernam het blad uit den mond van den directeur van het Zwiisersche Staatsoctrooi bureau de klacht over de wgze waarop vele octrooingenten hunne taak opvatten Üet zou dan ook eenige beperkende bepalingen willen gemaakt zien voor hen die als agent roor octrooien willen optreden Kapitein 6 6 Broin ma gezagvoerder van hei itoomeohip F Calandf die 31 December te Amsterdam binnenkwtim rapporteert op de reia van New York herwaarts ceer zwaar weer te hebben doorstaan Dea 12n van New York vertrokk n werdde Calandc reeds den Volgenden d beloopeo door een orkaan liiet den wind van N N O Aanvankeiyk werd bygedraaid dochbet schip nam zotke ütorti eeën over dat desavonds om 11 uor hut tweede klasse dekbuiaen bet scbynlicht de macbinekap en verschillenda deuren en aoderej kappen waren iogeaiagrn twee reddingvlojtten met galgen enz orer boord gingen de reelings op veracbillendeplaatsen werden iernietd het dek ontzette enongeveer twee voet waterj in salon en spardekkwam terwgl de serste 0 £5cier en zeven schepelingen min of meer zw aar w rden gekwetat waarvan vier ache Relingen by binnenkomst metgebroken armen lieenen of ribben io het hoapitaal moesten n orden lopgenomeo Hiernawerd om de Zuid gelensd waarbg fok en marszeil Verwoeien en de maraatedg werd gekraakt totdat des Zondagsmiddags weder koers konworden gestaard Deo dliarop volgenden Zaterdag had het stoomschip weder een orkaante doorstasn met den wind ran N W waarvoor met bet oog op de pelangrgke dekscfaadeweder moest norden gelensd tot Maandagmorgen toen in het gezicht der Westereilanilende koera kon worden gestjuurd By het naderen van het Engel ehe Kanaal geraakte menin den mist waardoor me a slechts een oogenblik het licht van lËddystt ne en later dat vande Varne kon verkenneoj tot bet stoomschipin den avond vao 30 December behouden teIJmuideo binoenvi el Uit Haorlem wi rdt aarj de N Kott Ct cgemeld dat Zaterdag weder instructie ia gehouden in de vergiftigingS7 aak van Krommeniedoch tbana op een ander terrein dan vroeger De levensloop van de huisnondater der familieVan Wermeskerkejn werd namelijk aan eenernatig onderzoek bnderworpen Verachillendepersonen te Haarlem die haar van vroegertoen zg te Haarlem woonde kenden zgu bg den rechtercommisUris geroepen eo bare waarheidsliefde moet door getuigen io twyfel tfordengetrokken 1 Iets dergelgks is ook ons ter oore gekomen maar wg hebben eij geen melding van gemrtakt omdat wg op bet loogenblik niet kannen aitmaken hoeveel Of hoe r iniET T n die lo iae praatjes waar is 1 aangezien do ioatrnctie nit den aard der zaak geheim wordt gebonden M Door den zwartio mist Imisteid had de 90 jarige G H te Delft giaterucbtead het ongeluk in het wa er aan den Verweradgk te loopeo Door twei politieagenten spoedig op het droge gebraclt overleed hg echter kort daarna De correspondent van de Java Bodet te Kota Kadja maakt meldioK van de plechtige ontvangst van geneiaat Vetter io Atjeb Daags na de aaikomat van den legercommandant begon de iospeotie over de linie met oen bezoek aau Antjjk Galoeng De generaal zoo sebryft de correspondent bewoog zich in oeu rgtuig onder dekking van cavalerie ttrwgl eén zestal tngadea mHrtichHuaaées aac weerszgdeo van den weg LambaroeAnak Ga loeng hinderlagen hadden gelegd Ouk de waarnemend controleur der XXII Mot ktms werd van den voorgenomnu tocht onderricht Toch badden zicb nog enkele kwaadwilligen in de nahgbeid van Tjoebadak opgesteld op een afstand van zeler 1000 M an den weg zg waren behoorlyk ingeschoten want de kogels een twintigtal slo n in deoomiddellgkd nabybeid van bet rytuig aau gelukkig zonder iemand te treffen 18 85 10 17 10 84 1 0 1 08 ll lS 11 84 6 86 10 10 18 7 47 8 18 18 8 40 0 60 10 11 8 07 8 18 8 S1 4 81 6 68 8 48 10 16 11 80 4 47 6 Het is nel trfariL dat zicb altyd nog enkelen dier djahata bier en daar weten te posteeren om ons bun vgandig lood te gemoet te slingeren meestnl z jn ze niet meer dan ten getalp vmi drie u vier Rreenigd en hnn vuur op groolen afstand mist in den regel doel Zoo ia bet ook op de posten waar de beeclietiog doorgaans op dezelfde wyze plaats heeft De fuaelier de loer van het I2a bataljon die even baiten de benting Gloempaog eencorvee verrichtende in de zy gewond werd iaaan die verwonding overleden 1 Ook te Segli had dezer dagen het viandelijke voor eanig meer t ffect dan gewoonlyk het waren echter slechts enkele schampttboten die de gewonden gelukkig niet onder geoeeakundige behandeling behoefden te stellen Van Segli gesproken kan ik a nog evenmededeelen dat het bezit der door de Afjehersgeroofde stoomsloep welke Io het begin vandit jaar onder den wal van da benting werdvandaan gebaald weder tot de geachiedepis behoort het vaartuigje heeft nsar bet bewerenvan een uit Segli gedroaten dwangarbeider diaweder teruggekomen is trouwens nog ikwaadgenoeg geaticht onder de Chineeache op dekost varende prauwen Bemand met eeii vyftiental gewapende Atjehera scbynt zij daarstrooptochten gehondem ta hebben No is zyniet meer een twintigtal schoten met de 12 cM der Lombok en een fliok vuur nit betanelvQurkanon hebben de aloep gebeH vernietigd I Voor de 5e Kamer der AmslerdamBche rechtbank had zich Vrgdag te rerantw oordHn Dirk B oud 20 jaren colporteur wonende te liotterdam thans in voorloopige becbtepis ter zake van de vervalsohing van drie enlvyltig poatwisaels De bekt verzond uit Den Haag Schiedam Delft Vlaardingen Scheveningen en Maassluis onder verdichte namen postwisdela ten bedreigen van f O 30 en adreaseerde die aan deverdichte adressen van W Halmans F vanGaler en 6 v d £ ade onder welke inamenhy drie verschillende kamers te Amsterdamhad gehuurd Na ontvangst der posiwiaselarervalacbte bekt bet cgfer 30 io 96 en in dederhalve hg verachillende bijkantoren der pos tergen 66 centen meer dan hy had gestort Op die wyzu wist bekl tnsschen 17 en 24Sept II drie en vyftig malen lyne oneertykepraktgken uit te oeieneo totdat hg eïodelgkdoor een ambtenaar der poatergen van hetbykantoor aan de Prins Hendrikkade op beeterdaad vrerd betrapt 1 Door ren 19 tal getuigen worden da ten laste gulflgde feiten welke tronwena doQr bekl volmoedig werden bekend ter terechizittiog bewezen waarna door den subst officier van justitie tegen den bekl werd geëiacnt eene gevangeniaatraf van 2 jaren De verdediger verzocht een lichte straf voor bekl die vroeger nooit in handen der justitie ia geweest Omtrent de ramp in de Wraog lmgn by WalJenbnrg zyn eenige nadere byzondérhedeu bekend geworden Juiat toen de maooen zich gereed njiaaktenom naar boven te gaan had de ootpIofBngplaats Hoe ze is ontstaan eet men ogi istde geredden waren by het verzenden vandeze berichten nog te veel in de war jdat zyeenige mededeelingen konden doen Zooveelis zeker dat een op het laatste oogenblikontstoken djoamietpatrooo of een grenkeloozeonvoorzichtigheid dn aaoleidiog moet geweestzgn tot de ramp Nabg de plaats des oubeilaia een mgnlamp gevonden waarvan het dekselwaa afgescbroefd 1 Zoodra het ongeluk bekend werd is betreddingswerk egonnen De myndampen maakten bet evenwel gernimen tyd onmogellyk omiets te doen Hoewel de nedergedaalde iluannenbet kermen en roepen banner kameraden duidelyk konden hooren moeiten zg viermaalonverrichttrzake terogkeeren Toen het ban by de vyfde nederdaling gelukte de plajats deaonbeila te bereiken kon de redding meji krachtworden voorgezet J 1 84 4 50 4 67 6 04 6 11 6 80 1 48 1 68 1 59 8 06 8 18 Niet alleen de dooden zgu afgrijselgk verminkt ook vele gekwetsen zgn byna ouherLenliaar ten gevolge der aitwarking van de vliiiiiiiiun 4 08 18 90 6 48 8 60 8 60 GOUDA 11 80 18 08 18 40 1 09 Voorb 6 67 w t v 1047 Z Zegw6 11 n g P 10 B8 Zev U 6 SS f 10 4B Gouda 6 88 7 60 8 189 9 66 10 1610 64 9t t t Bletsw Ük lCrais eg èl 80 8 10 BuiteilaDdsch Overzicht Het Ëogelscbe departement van kolooieo heeft Zaterdagmorgen een depêche uit Kaapstad ontvangen met byzonderheden over het gerecht tnaachen Dr Jameson en de Boeren De ilag bad plaara bg Krngersdorp een plaatsje ten noorden van JohaBnesbnrg op Nienwjaarsdag en dnurde van 3 nar s namiddag tot 11 uur Üe Ën elflchen deden driemaal een vruebteloczen aanval op de sterke positie der Boeren en vochten met groote dapperheid maar de Boeren waren sterker in aantal Dr Jameson gaf zioh den volgenden dag om 2 uur des namiddags over met 550 man en werd gevankelgk naar Kmgersdorp gebracht en later naar Pretoria gezonden Jameson ia niet gewond De Cape Times c segt dat Jametoa 80 dooden had Te Johannesbarg is de mat hersteld Cbamberlaia ontving later een telegram vsf den gouverneor van Natal meldende datg Y Boeren in den slag bij Kmgersdorp 15 X n sterk waren en slechte 4 dooden eo etJaige gewonden hadden Jameson ging in den morgen vaa 1 Januari tot den aanval over maar werd tern ealagen een nieaw gevecht bad plaats in den namiddag van den 2e maar de Engelscben werden overvleugeld door de overmacht Wegena gebrek aau levensmiddelen besloot Jameson zich over te geven Een deel van yn troep was sinds drie df en zonder eten geweest en de paarden waren ni repat Chamberlain seinde den 3de aan president Krnger dat hg rekende op diens lanlcmoadigbeid en vertrouwds dat de gevangenen niet zouden doodgeschoten worden Chamberlain voegde er bg van Cecil Rhodes de verklaring te hebben ontvangen dat het bericht betreffende bet bijeentrekken van een legermacht by Buluwayo bepaald onwaar waa President Krüger antwoordde dat hij geen bevel had geguven de gevangenen dood te schieten en dat hun zaak zoo beha ideld worden geheel volgens de tradities van de republiek Hy voegde er bg dat de tegenspraak van Cecil Rhodes nopens hetgeen te Buluwajo plaats he ft met groote omzicbl heid moet worden opgenomen want dat hy juist nu berichten ontving aangaande het samentrekken van gewapende benden op de grenzen van de Traniiraal Chamberlain betuigde in zyn antwoord ayn vertrouwen in Krüger s grootmoedigheid en zeide dat een keizerlyk ambtenaar naar Buluwajo was gBzoriden om de mogelijkheid van verdere wanordelykheden te voorkomen Minister Chamberlain ontving een depntat s van Zoid afrikaansche kooplieden Hy J tuigde hon zgn dank voor de instemming wq zyn optreden had gevonden en laa de M gepubliceerde telegrammen voor benevens dere dépêches waarin emeld wordt dat sident Kroger heeft beloofd dat de troe Johanneaburg niet zullen omsingelen en der bevolking geen overlaat zoo aandoen Hy voegde er bg dat vour zoover was te voorzien verdere ongeregeldheden niet waarschgnlyk waren De regeering hoopte dat Transvaal gevolg zou geven aan den vriendachappelgken raad om de aandacht te wgdeo aan de grieven der uitlanders de regeering werd in dit vertrouwen versterkt door de bewgzen van ataatsmaoBcbap en gematigdheid welke Krnger reeds gegeven had De regeeriog houdt zich aan de conventie an 1884 en al bare bepaliogeo er ia nieta gebeurd dat haar aanleiding soa kunnen geven van dit stindpunt af te wyken President Krüger ricblte aan Keizer Wilhelm bet volgende telegram Ik betuig Uwer Majeateits myn zeer innis gen diepgevoelden dank wegens Uwer Majeateits oprechten gelokwenscfa Met Godhalp hopen wy verder al bet mogelyke te doen oor de handhaving onzer daurgekochte onafhaokelykbeid en de ioatandhoading onzer geliefde republiek uas B 67 10 04 10 11 10 18 10 87 8 06 9 08 6 81 u so B 48 9 18 9 88 9 10 fl n 6 S7 6 84 6 41 6 47 8 68 4 80 8 86 10 08 4 40 GOU DA 1 41 1 66 s oe 9 17 S 14 8 86 4 18 4 48 6 14 9 68 1 0 OS 6 47 6 60 S 8S lO lfl 7 4 8 4 9 46 I1 16 Men wist te Beriyn van te voren dat het weldoordachte telegram van den keizer een groute npgewondenhrtd on verwekken in de Eogelicbe pers Da bladen nemen de aanmatigingen en dreigementen van de Kngelache pers koeltjes op eo wgzen er daartegen op dat Transvaal een onafhankelyke ataat ia 2y geven den raad dat de republiek Hare verbonding tot Engeland opnieuw moet regelen Dal is het eenige middel zegt de x National ZtgM om op den dnnr ondobbelzinnig verboodingen in Znid Afrika te vestten Pe gelegenheid is on gunstig om nit de conventie van 1884 de claasate betreffende de buitenlandaebe verdragen te verwyderen Eoropa zon daaraan zeker z n goedkeuring hechten In fegenatelling met de heftige artikelen der toongevende Engelache bladen tegen tegen den Duitaoheo keïcor verklaarde Sir Charles Dilke voorheen minister van baitenlandscbe zaken io het kabi net Gladstone dat Duitschlandt optreden ten ganate vao Tranavaat volstrekt niet moet beschouwd worden als een bewgs van s keizers vijandelyke gezindheid tegen Engeland Volgens den heer Dilke moet Dilka moet Duitschlaodi houding indezen eer worden toegeschreven aan den wedstryd die tossebeo de Doitachera en Ëngel heo op commercieel gebied bestaat Sir Charles beschouwde den toestand wel als ernatig maar geloofde toch dat alles zal oitloopen op het benoemen eener enquêtecommissie aan welke zal worden opgedragen te onderzoeken boe werkelyk de verboudin tusscheo Engeland en Transvaal ia overeenkomstig de conventie van 1884 wier geldigheid door niemand in twyfel wordt ge trokken Er wordt gezegd dat Cecil Rhodes zyn ontal heeft aangeboden doch dat air Henry Robinson geweigerd beeft het aan te nemen Verder wordt nog nit Londen aan de Indépendance Beige geseind Iedereen hier verhaast er zicb over dat de heer Cecil Rhodes het swygen biyft bewaren De regeering verdenkt den heer Rhodes van medeplichtigheid aan Jamesons tocht en heeft hem dienaangaande nadere ophelderingen verzocht c Ook in Frsnkryk biyft getuige het oordeel der bladen de auti Engelsche stemming aanbonden Hetze fde is ook het geval te St Petersburg Dienaangaande wordt vandaar aan de Kölnische Zeitnng geseind De Rnasisohe pers veroordeelt eenstemmig de rnstveratorende politiek welbe Engeland ip alle richtingen volgt De bladen sporen de regeeringen wier streven is deu vrede te handhaven aan b hnn hooding te volharden en die gevaarlybe politiek te htuiteo eo te nentraliseeren daar deze verwikkelingen ten gevolge kan hebben waardoor de geheele wweld wordt bedreigd Ds bekende Oaitscb reiziger Eugen Wolf die geroimeo tijd in Zuid Arika doorbracht en de toestanden daar goed bent acht bet buiten kyf dat Sir Cecil Rbodea dr Jameaon tot zgn rooftocht heeft aangemoedigd Met belangstelling ziet men nu tegemoet wat de Kaapsche Napoleon tot zyne verdediging zal inbrengen Te Weenen is een aanvang gemaakt met de onderhaudelingen over de hernieuwing van hot bekende Ausgieich tnascben Oostenryk en Hongarye De beide minister presidenten graaf Badeni en barou BaofEy waren by de eerste conferentie aanwezig Van weerskanten werd de ernstige neiging betoond om de tot dusver bestaande verhouding tuascheD de beide ataten der Oosteorykflche monarchie te handhaven behoudens natuar yk die wyzigingen welke door de inmiddels veranderde omstandigheden noodig zyn gebleken Men twyfült er dan ook niet aan of bet tractaat zal weer voor 10 jaren wordt gesloten De stad New York beeft door de meeoing welke de financieele wereld koestert over de Boodschap van preflident Cleveland in zakf Venezoela de verontwaardiging van bet land opgewekt en de pen buiten New York zegt met minachting dat de stad buiten de V reenigde Staten staat De Boodschap van den gouverneur van den staat Morton aan het Wetgevend Lichaam dat gisteren byeenkwam bevatte echter zinsneden die de bonding weike Cleveland beeft ingenomen billykten Maar de gonverneor voegde er by Een seheidagerecht ia een eenvoudige meoichelyke en eervolte wyze van beslechten van geschillen tnaaohen verschillende volken en het is naawelyks te b grypen in onzen tyd dat een groot volk de verantwoordolykbeid op zicb dnrft nemen voor noodetooze opoffering van nr enacbenlevens en roekelooze vernieling vao eigendommen welke de noodzakelyke gevolgen zonden lyn van een beslechting door die wapenen Het feiti dat de heer Morton genoemd werd als candidaat van de repobliksinsche party voor de presidentsverkiezing geeft aan deze oittng een byzonder gewicht De spoedige benoeming van een commissie door den president bewyst dat de regeering besloten heeft haar standpunt te handhaven De meeniog van het publiek buiten I New Yorb ia zoo eenatemmig ten gonste van preaident Cleveland dat groote btudeo da mogelykheid veronderstellen van zyn herkiezingi niettegenstaande het volk in t algemeen niet gODstig denkt over een derde benoeming van denzelfden tersoon tot de hoogste waardigheid in dea Staat ZEEMILITIE BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA Gelet op art 150 der Wet op de NATIONALE MILITIE van den 19den Augustas 1861 Staatsblad no 72 Noodigeo ds LOTELINGEN nit die verlangen by de ZESÏMILITIE te dienen om voor den l 4ten Februari aanstaande daarvan ter Plaatselyke Secretvrie aangifte te doeo Voorts wordt belaogbebbendun naar aanleiding eener deswege ontvangen aanschryving medegedeeld dat het overbodig is aan den heer Minister van Marine verzoeken te richten om inlyving by de Zeetuilitie vermita op die verzoeken geen acht kan worden gealageo daar de keuze van de manaehappen geheel wordt overgelaten aan de Officieren van de Marine die met de overneming van de Zeen ilicion worden belaat Ëindelyk worden de Lotelingen herinnerd aan het voorschrift van art 129 al 2 der Militiewet dat de toestemming tot tft aangaan van eeoe verbintenis voor de Buitenland scbe Zeevaart in gewone tyden niet geweigerd wordt aan die by de Militie te Land ingeiyfde Lotelingen welke reeds vóór hunne Inlyving bg de Militie hnn beroep van de Bui nlaodache Zeevaart maakten en zich overeenkomstig art 150 der Wet loor de Zeemilitïe bebbdn aangeboden doch daarhy niet hebben kunnen wordee aangenomen Gouda 6 Januari 1896 Burgemeester en Wetboudera voornoemd R L MARTENS Do Secretarie BROUWER RË IMlSGEB a G Nationale Militie Tweede Zitting van den Militierasd BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA brengen ter kennis van belanghebbenden dat de Tweede Zitting van den Militieraad bedoeld by art 17 der wet van den 19den AoRostus 1861 Staatsblad no 72 zal plaats bebbeu in bet Invalidenbnis te Leiden op Maandag den 13n Jannari 1896 dea voormiddags te 10 ure ter afdoening van alle io de Eerste Zitting niet afgedane zaken en op Maandag den 20a Januari 1896 desvoormiddrgs 10 uur ten eiode uitspraak te doen omtrent hnn dia als Plaatsvervanger of Nummerverwisselaar verlangen op te treden De Lotelingen die voor bovengenocmden Militieraad moesten verachynon doch niet versaheneii zyn wordenSgehoudan geene redenen tot vrystelling te hebben eo voor den dienst aangewezen het niet ontvangen eener byeondwre kennisgeving of van een oproepinghbiljet ootlieft geenszins van de verplichting tot bet vprschyneu voor den Militieraad of tot het indienen van de tot staving der redenen van vrystelling gevorderde bewysatukken De Loteline omtrent wieo de Militieraad ïn de EerRte Zitting reeda nilspraak beeftgedaao behoeft nietc in de Tweede Zitting te vpracbyuen ten ware by daarin een Plaatsvervanger of Nummerverwia elaar mocht willen voorstellen Gouda den 4 Jannari 1896 Burgemeester en Wetboudera voornoemd R L MARTENS De SecFötaria BROUWER 350 Staats loterij 16846 18186 1G959 18483 16013 18791 16066 18864 H1I8 19107 16190 19873 16346 19439 16357 19441 16 02 19466 16 44 19694 16613 19848 16809 200 2 16983 20141 17018 20206 17180 n 36 17321 20408 17342 20495 17S61 20541 17469 2054 17640 UiV 17615 2064 Se Klasse Trekicing van Maaodag 6 Jaaaari 1896 No 17241 16000 No 13063 en 16422 ieder ƒ 1000 No 4S39 9787 en 18369 ieder 400 No nn 6437 en 1619S ieder iOO No 640 8761 964 It 093 1J440 17B64 en SOB76 ieder f W PryZHQ an 70 26 1769 4613 7389 9801 12857 33 2822 4628 Ï876 nu 12880 173 8020 4611 7466 10198 12456 286 S364 4651 7672 10198 12818 3 3 3400 4746 7676 10429 12835 454 3459 49S9 7713 10498 12891 707 3665 4982 7799 10507 12941 721 3682 5116 7808 10641 13011 me 3713 5249 8182 10549 13043 1123 3796 5618 8298 10684 13361 1248 S80r6719 8314 10734 18509 1884 3811 6754 8366 10799 13600 1487 3844 5762 8438 1122Ü 1872 1695 3926 5791 8528 11484 14037 1692 8986 6820 8749 11518 14086 1742 8936 5981 8809 11546 14461 1798 3996 6133 8917 11788 14482 1867 4004 6172 9006 119 3 145 6 1917 4068 6320 9028 11966 14656 1940 4069 6586 9098 11985 14696 087 4112 6948 9103 11991 14890 Beui 8 van Amsterdam Vorkn lotkra 93 1 91 I m I 79 i i I e3 15 61 l 96V 1031 9 78 19 1 109 89 89 997 01 52 730 654 011 61V 100 201 1417 77 101 100 138 97V 8O7 1091 94V 191 I6I7 102 T 637 149 say f 17 78V 102 loov 987 I S s 11 45 lOlV 11 108 108 1017 327 4SV 12V 107f 186 1077 108 losv 102V 83 84 617 19Vs 4 JANUAEI NlDlELiND Gert Ned W S l s dito dito dito 3 dito dito dito 3 Homm Obl Goudl 1881 83 4 ITILIE Inaoliryviug 1662 81 6 OoatlNB Obl in papier 1868 6 dito in lilrer 1868 5 FOETUOAL Oblis met coupon 3 dito ticket 3 EliiUAiiD OU Binnenl 1894 4 dito Oeoons 1880 4 dito bij Botlii 1889 4 dito bij Hope 1839 90 4 dito iitgoud leen 1883 6 dito dito dito 1884 5 irkSll Perpet sohuld 1881 4 Toaiaij Gepr Con leen 1890 4 Oec leeuioff serie D fjea leonio serie C Zlim Aru Ulp r obl 1893 iVUnoo Obl Buit Soh 1890 6 ViNKKUXLA übl 4 onbep 1881 AnsTKRUAM Obli ratlon 1896 8 KoTTliDui Sted leen 1894 3 NïD N Afr Kandelsv auiid I Arendsb Tab Mij erlifioaten Duu Mautschappij dito Arob Hypotbeekb pandbr 4 Cult Mü der Vorstenl aand s dr Hypotbeekb paiidbr S i Naderlaadcche bank aand Ned Haudelmae h dito N W k Pao Hyp b pandbr 6 Rott Hypotbeekb pandbr 3 l Utr Hypotbeekb dito S i OüiTiNB OostHoog bank aand üvsl Hypotheekbank pandb 4 i Aheiiika Kqutt bypoth pandb 6 Maxw L G Pr Lion eert 6 Kü Holl lJ Spoorw Mij aand Mij tot ICxpl V at 3pw aand Efed Ind Spoorwegm aand Nod Zuid Afrik Spm aand 6 dito dito dito 1891 ilito 5 iTillE Spoorwl 1887 89 A üobl S 17 787i Zaid Ital Spirmq A H obl 3 Polen Waracbau Weenen aand 4RusL Gr Raas 9pw Mij obl l iBaltiaobe dito aand Fastowa dito aand 5 IwanK Dombr dito aand 5 Kursk Cb AzoW Sp kap obl 4 dito dito oblig 102 12V 11 l ll 777 11771 AMERiKjL Cent Pao 9p Mij obl 6 Chic 4 North W pr C v aaod dito dito Win at Peter obl 7 üeorer k Bio Gr Spm eert v a Illinois Central obl in goud 4 LouisT It NaahviUeCert r aand Mexico N Spw My lehyp o 8 Mies Kansas T 4 pet pref aand N Tork Ontario It Weft aand dito Peons Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hvp in goud at Panl Minn k Maoit obl 7 Uo Pac Hoofdlijn oblig 6 dito dito Lino Col le hyp 0 5 Canada Can aouth Cert T aand Te C E Uw It Na le h d 0 0 Amsterd Omnibua M aand Eotterd TramiregMaats aand Nb Stad Amsterdam aand 3 atad B lerdam aand 3 BusiE atad Antverpenl887 2Vi Stad Brussel 1886 2 i Hon Theias Begullr Gesellseh 4 117 OosTlHR ataatsleening 1860 5 122 K K Oost B Or 1880 3 I 170 Spanje Stad Madrid 8 1868 33 Ned V r Bet Hyp Spobl cert 1 II81 32V APVURTENTIEN Bevallen van een Zoon L C M STEBNSMA IJBIBI eTIJN Gouda 4 Jan 96 De loudergeteekende betoigt met wederkeerigeu heilwensch zynen dank aan alien di hem bü de aars verwisseling blaken van belangstelling zonden G C FORTUIJN DROOGLEEVEfi Aken Q Jannari 1896 t k lr Het bwtc onschadslyksle a gs nukketykite poetsmiddel voor H rta en vooral dames en KlDdnrschotnwerk is de Appretuur vao C M MHIIer II Os Berlis Beuth Str 14 Men lettsicoed Müo op naam en fabriekimerk Vtrarysfetv ly MMrti Wlnkvllwi la itkanwtrk ftlMttriH fe f yt BU ni fltMMRl Dvpit by W Sir amiiim AnriwM Prijstrel ki g 12 December 500 000 Mark sis hoofdprIJB ia het gelukkigst geval biedt de DÏeuwste groote Geldverloting dis door da Hooge Begeeriag van Hamburg goedgekeard GD gewaarborgd ts De Toordeetigfl iarïohtiag van het nieuwe pIsQ bestaat daaria dat ia dea loop vao slechts weinige maandea ia 7 verlotingea van 111 000 loten 56 200 prijsen bedragende 10 981 720 Mark 3 prijien a M 20 000 21prytenaH 10 000 46prtjienaM 5 000 106 prijien a M 8 0110 226 prijien M 1 000 811 prgzenaM 1 000 l326prgsen M 400 38060 pr i üM 155 5590 pr a M 800 100 160 1 14 100 98 69 41 10 ayn Tolgens plan van ter rolledige beeltsaiog tullen komen daaronder cyn kapitale prqeen an efentueal 00 000 Mark bjj uitnemendheid oehter 1 prijs i M 300 000 1 prgs i I 200 000 1 prijs a M 100 000 75 000 70 000 66 000 60 000 55 000 60 000 2 pryzen i M 1 prjjs a M 1 pr s è U 1 prijs üt M pr a a M prtjaen i M bM 40 000 1 prya De pr strekkingen ambtswege Tsstgcsteld Voor de aanstaande eernta prijttrekking deaer groote door den Staat gewaarborgde Oeldn loting ko t 8 6b 1 geheel orig lot steohts Mark fl af 8 1 half K i K 1 7 1 kwart KUUB l i M H 90 tegen iniendiug van het bedrag in bankpapier of per poitwisset Alle commissies worden onmiddellyk rost de grootste sorgvuldtgheïd uitgevoerd en ieder speler ontvattgt van ons de met het wapen van den Staat vooriteoe Origineels Loten self in handeD Bij iedrre bestelling wordt het vereisohte oSioieele plan waaruit de verdeeUng der prijzen op de verBohillende klassen als ook de betraffende ialeggelden te vfruemen is gratis bijgevoegd en zendet wij aan onte Begunstigen oQaangevrangd ua elke trekking de officieele lysten De uitbetaling der prijzen geschiedt iteeds prompt onder waarborg van dou Staat en kan dodr directe toexeoding of ook onar verkieting der Belanghebbenden in alle grootere plaatsen van Nederland bewerkstelligd worden Ons debiet is steeds door bat geluk begunstigd en onder vele andere aanzienlijke pr zaii hebben wij meermalen volgens offioisele bewezen de eerste Hoofdprijzen verkregen en on o Begunstigers zelf uitbetasld o a Mark 350 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Het is te voorzien dat b deze op den heobtsten grondslag g evostigde onderneming Tsu alle kanten op eene xeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend en verzoeken derhalve om alle oommissiei te kannen uitvoeren de bestellingen zoo spoedig mogelük in elk geral roor den 10 JANUARI e k te doen toekomen KAUFMANN SIMON Bankiers en Geldwisselaars in HAMBURG P S Hiermede danken wjj voor bet vertrouwenons tot hiortoe gesehouken en daar wjj hyhet begin dor nieuwe verloting ter deelneming inviteeren zullen wij ook voor betvervolg bemoeid zyn door een stipte enreeele bediening de tevredenheid vao onze gwérde Begunstigers te verwerven FEANSCHE STOOMYEEVEEIJ x Gheoiisciie WasscheriJ TAII H PPE HEIMER 10 KruUkade Botterdam QebreretMTd door Z M den Koning der Belgen Hooiddepdt Toor GOUDA de Heer A VAN OS Az Speoialiteit roor het atoomen en Terren ru allo Ueetenen Dsmeiguderoben ilaook ille Kit dergoederen Speciale iaricliting voor het atoomsn Tan plncbe mantelB veeren bont enz Oordynen tafelkleeden enz worden naar de nieuwite en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of iteverfd warden onschedelyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zgn da prgzen 2S gedaald Ta stoome gofderen als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week WESTLANDSCHE HYPOTHEEEBANZ gevestigd te Qravenhage verstrekt Qelden op 1 Bypotkeek en verkoopt FauMrieveH van 1000 600 100 en 50 Inliohtingen ten kantore der Bank en by de Heeren Montijn é Co j J HOOFT GRAAPLAND De Directie J j t4 EBPBR8 ROJJAARD