Goudsche Courant, dinsdag 7 januari 1896

I o 6858 34ste Jaargang Woensdag 8 Januari J806 mrnm mmm NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 26 franco per post 1 70 Aizonderiijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regeh tl 50 Centen iedere regel meer 10 Centen liroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd BLIK GHOErrTEN Tan prima qaalitoit geteeld in de omstreken van Bkidi DOPEEWTEN 32 vent per bus 8NIJB00NBN 32 cent per bus SPERCIKBOONEN 32 cent per bas HaWe bnssen IS cent by J VAN OIJE KLEIWKO No 2 GOUDA Zaal KUHSTMIIT Boelekade Gooda Donderdag 9 Januari 1896 dea avonds te S uren IL E Z IInT O Prof Dr G B van BUIJN van Onderwerp De Toordracht zal verduidelykt worden door LICHIBEELDEN ToegangsbewHien a XS Ceut verkrijgbaar by de rolgende U H bestnarsleden van den Christel Volksbond C V TONGEKLOO K Groenendaal J L LAFËBEB Bleekerakade J DB JONG Katteiisingel Q 83 D HOOGENDOOBN Raam 224 en TOor zoover de voorraad strekt des avonds aan de zaal Htt bettuur van den Chr Volksbond te Oouda Ta B bekroond me t Eere Diploma s Gouden en Zilveren Medailles benevens Kere Diploma Gouden Medaille en ertificate of Award of the World s Hygienic Exposition Clikago 1893 is het Wereldberoeinii Driiiveii lJorsl llonii Extract MELIANTHE UIT DB Machinale Fabriek 0E HONIGBLOËM H K van Schaik Co gevestigd te a Qravenhaye 0 Ba middel ia ot kan worden uitgevonr den welke de Mellanthe overtreft het ïb ONHBRBOMPELÏJK het beste middel ter wereld hetgeen de vele en verschillendo bekroningen getuigt Het verzacht en geaeostONMIDDJËLIJK de strengdte hoest en verouderde borstkwalen Dadelyk na het gebruik der MËLUNTHË doet xich de weldadige invloed gelden Het groote debiet en de vele attesten aan de MKLUNTHE bewezen zijn de overtuiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op pr s worden gesteld De MELIANTHE ia verpakt in flacons van 40 ets 70 cta en ƒ 1 met gebraiksaanwyzing voorzien van ona Han deUmerk gedeponeerd a d Hechtbank te Gravenhage Wtr Verkrygbaar by F H A WOLFF Drogist Markt Gouda E H VAN MILD Veersta B 126 te Gouda A BÜÜMAN Moordrecht J C RATELAND Bos cop B V WIJK Oudewa r Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s RLFBEWAIUi G HolUndsche uitgave met 27 afb Prys 2 golden Ieder die aan de vergchrikkeigke gevelgen van deze ondeugd lydt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt iaarl ks duizend van een zekeren dood Te verkregen by het Verlagg M azin te Leipzig Neamarkt 34 franco tegen inzending van het bediag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Uet 1 FEERVAEI of 1 HEI te buur gevra d te Gouda een klein HOIS oi BOVENHUIS den huarprya van f 200 niet te boven gaande liefst met opgave van belasting Franco brieven onder No 163 Bureau Het Vaderlands den Haag FINALE IIITVËKROOP van alle Winterartikelerijj ZIJDEN STOFFEN PLUCHE FLOWEELEN ASTBAKANS MOFFEN BOA 8 KflAGEN HANDSCHOENEN BLOÜSBN enz Tegen Spotprijmeu tr Zie de ETALAGE WISBRDN LIFF HANN MARKT 131 Wnf is de beate mwiüviu tagei Jioht Blwiiinatiek iWenpvieii kortom fc AnkerPain Expeller yilX iametligtMimillaaiiteimdeiit ei = g AnkBr Painlxpelier W i Doet du ileada in ieder buiscozm j Anker Pain Expelier Ptga DO oent 7S eeat en 1 2 de taudi Voorhanden in ds meeste i p tkekeo on bq F Ad EiolitMr Oe te Soaerdiim Te Gouda b j A WOLFF Marlil A U4b en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt J F CUIJPERS Westeinde 37 Den Haag IAi 0 S SlcmmeD Muren Beparema Buitenlandsche F IA N O s mt de eerste fabrieken in ruime keuze Amerikaanache HARMONIUMS door directe importatle tegen ZEER LiAGK prijzen Inruilen van bespeelde Piuno a Agent voor Guuda en Omstreken KLEIWEG Wie zeker zyn wii de Echte Elkel CaCaO te outrangen tesamengesteld en na vele proofoemingen in den liandel gekomen onüe den naam des uitvinders Dr MiohaeliB vervaardigd op do beste machines in het wereldberoemde étabblissement van Oiebr Stollweiolc te Keulen elsche J rT12iel2 LeII $ Cikel eacao in vierkanten bussen Deze Eikel Cacao is met melk gekookt eene aangename gezonde drank voor digelijksch gebruik een k 2 theelepel van t poeder voor een kop Chocolate Als geneeslracbtige drank bij geviU Tan diarrhee slechts met water t gebruiken Verkrijgbaar by de voornaamste H 1 Apothekers enz t Ko Ko proBflmsje f 1 80 c 0 90 c 0 35 GeneraalTertegenwoordiger voor Heder and Julius Mattenklodt Amsterdam Kalveistraat 103 VAN Blommestein s Inkt is prOvfondei Vindelijk de BESTE en volkomen ONSCHADELIJK APÉLDOORN HOLLAND Vermengt Uwe Koffie voor de helft met EAmsEiM s miFF mi mm en gij bespaart 9S centen per pond Amersfoortsche Machinale STOOIH BROOD SN BESOHUITFABRIEK TE AllflRfiiFOOttT Ptjn gebuUd MELK TARWEBBOOD verkrijgbaar in pan geknipt pan vloer hard geknipt plaat Engelsoli Oultsob en gallenvorm in stuks van 6 9 en 12 cent Idem extra Sin geknipt 7 10V U et ikki I Ongebnild Brood met Prima Tarirebloeiii Fransche Stolken 6 9 12 cent i Fgn gob Water Tarwebr 4 6 10 15 20 cent Ring brood met melk 8 cent Ring brood met water 7 cent Prima Wittebrood 5 7 10 cent Tarwebr met Krenten 5 10 15 20 30 40 50 plaatvorm 3 5 10 et Gewone Beschuit 15 voor 10 cent I Munitiebrood 5 11 cent 5 10 15 20 cent Gewoon Blankbrood 8 12 16 20 21 cent Zoet Roggebrood U cent Roggebrood met Krenten 12 cent Voerbrood 7 cent per 150 decagram Gewoon Krentenbrood 8 12 16 24 1 32 cent Gewoon Paasohkrentenbrood 10 15 20 30 40 cent Men wordt beleefd verzocht bovenstaande pryscouraat te bewaren Diverse soorten Kleinbrood Weenerbrood Ffln Paasohkrentenbrood Tulband pakjOg meel enz verkrygbaar ILLIimUiJiVMDEEISWIUJimyïI Door gebeel Nederland Dépdtbouders gevraagd waar nog niet vertegenwoordigd tegen flinke provisie en franco toezending De l rijs vaa 300 000 Afark viel voor twee trekkingen der Hertogelijk Brunswijksclie Staats Loterij in myoe Collectie by de laatste trekking kon ik weder talryke prysen aan m ne spelers nitbetaleu By deze aanhoudende pryswinningen noodig ik nittotdeeïnemmg aan de nu beginnende 120 LOTESIJ 500 000 U 1 rijzen in M 15 000 300 000 2 n n 12 000 200 000 22 n ff 10 000 100 000 2 n 8 000 70 000 3 V 0 000 60 000 Gö 5 000 60 000 2 T 71 4 000 40 000 100 n n 3 000 30 000 211 2 000 24 000 623 B 1 000 20 000 1048 It 500 etc lOO OOO LOTEN verdeeld in O trekkingen 0 009 PBIJZBS 1 Prijs van eventueel M 500 000 spec 1 1 1 1 2 1 2 3 1 5 te zamen 10 Millioen 545 000 Mark in Qoud Voor alle trekkingen kost een Kwart Lot Mark 33 half en heel naar evenredigheid Voor de Eerste Trekking op O eu lO J i t MHl MS99 verkoop ik tegen inzending van het bedrag in geld of poswissel ulechtg origineele loten ACHTSTE KWAET HALVE HEELE PI 1 65 f 3 25 f 8 60 f 18 Officieel plan en Trekkingalysten gratis Prompte uitbetaling BruBswjksl Slaats Lolerij uROlI Duilsdiland BOEK Eli STEEmEUEWEEK gro te vermheMenheU Rouwkaarten en Rouwpost met Portefeuille Sluiting j AMKAARÏJESJ menus JVota s Kwitantiën ffiijiGiiiiffliiiciimTiiuini Vetvrij Papj er voor H H Winkeliers enz en SPOEDIGE AnlvEEnia NETTE BEWEEKQTG A BRIi KMAI ZN eaade Snelpendruk van k Bunuuh k Zoon BINNENLAND M l DA 7 Janotri 1896 Door de politie is aangehouileD F van der Hey wegflDi oplichtiog daar hg op Daam v u een aoder en onder bedriegelijk voorgeven aard appelen kocht en die te gelde gemaakt beeft en dat getd biouen een uar tyd had rerdronkao Bet feit stond vait maar aan wien hij de ardappeleu bad verkocht heeft hy seer lang Terinegen die penoon werd evenwel door de politie opgeripoord waarop de Terdacbte door de mand nel by zal te Rotterdam we hoor n welke atref t geu hem geeischt zal worden 0e kapt J C W F Adeli zal naar wg rernemen eantdaagi den dienst met peoiioan nr laten De Hooge Baad rerwierp gisterno bet eaiRatieberoep ran den Rotterdamscben koopman die tot drie jaar gevaogeoiMtraf werd veroordeeld wegcos opliebtiog ten oadnele eener bnitenlaadsche firma welke door geiyknamigbeid van bekl en een bekende Rotterdkinache firma in den waan was gebracht met laatstbedoelde te doen te hebben Geooneludeerd werd tek verwerping van bet beroep van den Haagnoben kleedermaker die tot 3 jaar veroordeeld w wpgwns poging tot diefstal des oacbts in eene wuniog aao de Vlaerstraat te Gravenhage van bet beroep van den bierbronwer te dier stede tot 1 JHar veroordeeld wegens poging tot afpersing door bedreigiog met smaad jegeos den pastoor der Oud Katholieke geoueote aldaar Uitspraak in de beide saken 13 Janaari Omtrent de verwoodiog van den kastelein C in de Baamstraat te s Gravenbage verneemt men dat thans tegen den grenadier 6 als den vermoedelgken dader proces verbaal is opgemaakt De toestand van den tapper is niet buiten gwaar Thans maakt men licb ook te Pernis ongerust over een sloep De £ er tf ling schipper B van der Steen is reeds 1 9 d en in zee wat natonriiik voor een so hel iwb vaar der veel te lang is Ook deze sloep is bemand met 13 koppen Meermalen werden in den laatsten tijd te BsinkecsEand baldadigheden gepleegd Konder dat men de daders kon ontdekken Zoo ook FEUILLETOIM 18 Zooveel ia seker dat de beide msonen elkaar oiet outmoetten lolta aids vsn elks r beapeurden en dat Mitchel naar Daneiheld eletf voorthollen terwijl zijn bsrt zoo hevig bonsde dat het soms was ilsof het breken zou De eerste plaats waar hij aaniEwaQi was het wachthuis een laag gebouw dioht san hst strand Het kad van buiten veel ran eene tohanr van binnen bestond bet uit twee kamen en eene bedstede Toen Mitohel bet buisje bereikte was het hem sla werd hem een pak van bet hart geoomen soo salig ab hem het ge oal dat bij lioh weder in de baurt van levende wezens bevond en zoo dankbaar was bij dat bet nog tijd was om hot iiohaam vbd kapitein Dane vódr ilen opkomeaden vloed weg te haleo Ala men ds deur van hst wacblbaia opende kwam men in eene ruime kamer Boed oen knappend ruur laten hier vier mannen gezellig te prstsn de opciohter die Cotton bestli met twee vrienden die hem toevallig waren komea bnoekeo en eea kommies Hen bad hier ia overvlo d ti d tot keuvalea ook werden alle mogalgke pra tjet die in Daneaheld livpen er naar hartelast behandeld Br waa in lang niet zooveel stof tot praten geweeat als thans heel Dauesheld was vervuld van den twist die tnssehen Zondagnacht toen by een berbergier winkeUer verschillende ruiten werden verbrgzeld eu zelis het houtwerk beachadii d werd Oet morgens vond men in den wiukel eao ma sa gebroken glas porselein en aardewerk auikeryoed dat in flesscheo voor de ramen qtond alles dooreen Ëen streng onderzoek wordt iogestejd oaar de dader die vermoedelök alleen uit wrankzucht hebben gehandeld want er werd niets vermist Üe schade is intuasoben nogal groot De arrond recbtbank te Zutteu beeft jhr G J 8 ood 42 jaar wonende to Apelduoru wegens eenvoudige beleediging in den npoor treto tos cben Zutfeu en A pfldooro veroordeeld tot 14 dagen gevaugeoisstraf De drukkers en adminiitrateurs vau het socialiatiBch weekblad De Voorwaarts Landman Co te s Gravenhage bericbten per circulaire aan agenten colporteurs en abooné s dat bet blad wegens gebrek lan middelen uie meer kan verschaueD Zy deelen daarbg mede dat van Emmenei van hetgeen in Arnhem werd verkocht niets meer betaalde Bét schynt dat er ook voor de seaondbeid tenig gevaar verbonden ia aan het verzamelen van postzegels Bet Mbl t Verv deelt ten minste iets vro dien aard mee Meental worden pootzegels met speeksel bo rocbtigd en speeksel is een gunstige kweekbodem voor vale rtektev rourzakeDde microbenZoo deelt dr Uona mede dat hem uit een onderzoek bleek dat de baardharen van een collega door een ziekte vao parasitischeo aarri waren aangetast welke speciaal in Colombia thuis behoort en de collega was daar nooit van zijn leven geweest Evenwel ontving deze dikwijls briereu uit Columbia en weekte dan de postzegels met water los Op deze wgze moet het overdrageu van den parasiet verklaard worden Verzamelaars van postzegels dieoen dus voorzichtig te zyo niet alleen met postzegels uit Columbia maar over het algemeen met alic postzegels In den laattten tgd zün in de Zuid Afrikaanache Republiek talr ka stemmen opgasnan om den onrustbarendeo toevloed van landverhnixeri te beperken In de beide laatste weken van November kwamen te Kaapstad tastchen de 1100 en 1200 emigraotea aan airvau de meestim zoo spoedig motfnlyk naar liet Noorden trokken Dat onder die heilzoekenda vreemdflinffen velen Eijn Hiit in het kapitein Dane en Eavenibird had plaats gehad men vertelde met kleuren en geuren hoe de loalite door ïiJD meester van de trappen was geschopt ea uit het kaalsel was gejaagd Da vier mannen om het vuur hadden hot er nu ook weder over tn men was onaitpnttelijk ia verschil van meening over den ooriproog en de oorzaak van den twist Wie aohetat de verbazing vau deze lieden die gebeel in hun gesprek verdiept waren toen eensklaps de deur met een ruk werd opengestooteD en een man zander jas gillend naar binnen viel Zij berkenden MUchel niettegenstaande ziju haar orereted stond zijne oogeu nit ziju hoofd puiU den en tÜQ gelost zoo wit was als van een tijk Wat is er in s hemels naam met u gebeurd P vroeg opzichter Cotton Hij dacht dat Mitohel dron ken was Mitobel was niet iu staat om te antwoorden hij kon sleobtt eenige onvetstaaabare geluiden uitbreugen bij deed al wat hü kon om weder tot adem te komen doch vruchteloos Zijn hart klopte zoo hevig dat bet waa alsof het baratun zou hij hield sijne handen er tegen vastgeklemd oin bet tot bedaren te brenrn maar oieta wilde haten met hleeke lippen en dikke zweetdruppels op bet voorhoofd tiel hij sprakeloos tegen den muur aan De heer Cotton begon ta vreezen dat hier moer dan dronkenacbap wai Waarom hebt gü uw post verlatonF Wat brengt u hier io zulk een toestand en waar is uw jas vroeg h op verbaasden en wreveligen toon Hij ia dood hg ia dood bracht Mitchel eindelijk uit Ik moet hulp hebben om hem te redden Ata hier bleef Hitohel ademloos steken De heer Cotton n zjjas vriendan siondan hem met open dieuwe Uod kouien om daar agitatie te wek ken heett de onderviudiug der laatste dagen maar at t doidelijk bewezen Mft de joniistd mail outvingen w weder verschillende bladen waarin teg n die overvloedige immigratie wordt gewnarfcbuwd Eeh dier couranten schrijft De Tnioflvaal en Maahonaland hebben mynwerkers eu bandwerksliedeu noodig honwel ook bier de vraag haar grettzeu he ft In zooverre echter de nieuwe emigranten voor kanioor en magazijn züo opgeleid of hun brood oeken te verdienen door bezighuid biunenahui zullen zg urootelyki teleurgoateld worden VVamieer de stroom niei gestuit of gematigd knu orden zuilen de gevolgeu niet te over Aen 7 gi ZuidAfrika was nooit e n lind als de Vereeiiigdf Staten waar een arbeidzaam man eker kon lyn werk te vinden Bet ia waar dat de landen aan gene zyde der Oranje rivier ruhI vooruitgaan en het niet lang zbI duiea of KJj zullen in s aat zgn een zeer grooteo toevloed van emigranten te outTtngen maitr op het oigeublik komt het om voor dat de boom iu de emigratie even Her als iu de aaodeelenmarkl te groot is Zy die iu staat VQn door bandeDarbeid in hno onder houd te voorzien behoeieu uift b vreeftd te zyD naar hier te komeu maar kterk n win kelbedieuden en scbrijvera doen beter dooreen contract aac te geao voor zg het vaderland Mrlaten of d mi ldeleu mede ta nemen om het te kunnen uilhondeo totdat er zich eeu betrekking opdoet Maar er is nog een andere grond waarom deze plotselinge venneerderiug van bevolkinii ernstige overwBging vereitcht Het land 13 uu reeds niet iu staat de gebeele bevolking van voedsel te voorzien Do oorzaak ligt niet bieriu dak Afrika niet genoeg kau opbrengen voor tienmaal meer iuwoneri dan thans maar onze ianderyeu liggen braak en zonder watert levoor onze veestapel i oiibeschut en in deu winter htlfdood en een groot anntal boeren brengen bijna niets ter markt da roui wordt onze athankelgkheid van vreemde toevoerbronnen hoe langer hoe meer verontrusteud Het is thans de phcht der verschillende regeeringeu om ernstige middelen aao te wenden ten einde zooveel mogeljjk de mepst gewenschtft emigranten hierheen te roppeo en hen o i kleine vruchtbare plaatneu waar goed water is te laten wonen Door t uitvoeren van irrigatiewerk op groote schaal eu net ver tr kkeu van de noodigehulp aan landeigenaren die den regen of huu furm willen ten nutte maken zoo men een slap in dft goede richting doen mond aau te stareu Wie ia er dood wat vertelt gij toch vroeg de opzichter Miichel opende zijn mond om to antwoorden boewei men dit eigenlijk met letierlyk moet opnemen want zjJD mond was goen oof en lik seslolen geweest daar hij altijd nuar adem gehijgd hnd maar hy kon geen onkel woord uitbreneon en hief nu eensklaps zijiie hAudan omhoog Als men niet was toegesohoten en hem vastgehouden had zou hy op den rond zyii göBlairen Wftt overkomt hem riep oplichter Cotton uit Hij zi t Br uit alsof bij een touval krijgt Leg hem hi r xtsAfr en ga een dokter halen Siras Mitchel had weikalijk een to VHl De sohnk aan het strand of het Knrde loipen of beide omstandigheden ver ünigd hadden een heviger toeval tPu gevolge dan hij in vroegere jaren ooit gehad had In het wachthuis stondan uilen om Mitchel ïieen geschaard de dokter was gekomen en opzichter Cotton hield zelf het lïclit rast De kommies Sims die den dokter was gaan halen had hem niet dadelyk gevonden hij was hem later in hot stadjj gearmd met den heer Apperty de advokaai van Lord Daoe tegengekomen er was dus nog al oponthoud geweest Sims had verteld dat Mitchel zulk een zonderling toeval had gekregen eu daarop waren de beide heeren hem naar het wachthuis gevolgd Mitchel lag nu gebeel bewusteloos met het schuim op den mond Weest zoo goed om op zij te gaan zeide ue dokter die Wild heette tot de omstanders is het u bekend hoe hü dit toeval kreeg mijnheer CottonF Uit Aijuh achryft men aau da Deli Ct In den gug van zaken in Groot Aijeb wordt meer en meer het groate gemis Revoeld lat door het vertrek vtin den aas rea Kroesen oiitHtann ia Eene perfoooiykheid als de z jne IS moeilijk zoo niet oumogdgk te ver vaD 50o Tiwankoe Ahdoel Madjid icbnonrad T eo Av M zoon ToBunkoe ïbrahim zwager van u tan Daoed zijn met hunne gezinnen ta Kdtu Kadja van de Westkust akogekomen waar iJ vele goedeieo aia piind hebben moeten achterlaten Ook de weduwe van den vorigeu radja vau Pedir eene zuster van Toeiinkoe Paugi rao Boesio ia met Toeankoe Mohamad onechte xooii van Toeonkoe Abdoel Madjid te KotaRadja aangekomen om een gelofte te do n op het heilige graf van Tengkfie di Eodjuang Uit Boeleleug werd 5 December aan de Sour Ct geseind De opdracht d ior het gouvernement aan den contr leur Patmer van den Broek verstrekt om de verschillende vorsten van Bali te bezoeken en met hen over het sluiten van eeo nieuw contract met de regeering vau Nederlaiiduch Iudië te onderbandfleu heeft voorloopig tot bevredigende uitkomsten geleid By i allerwege zeer goed ontvangen Goesti Djelaritik bü t di van zijo korast verwittigd bid 6eo buis netjes gemeubileerd m orde gebracht eu waa uiterst voorkomend Zeer wanrichtiniyk zal ala gevolg van dit bezoek deze Goesti zelf naar Boeleleng komen om den resident danr te outmoeteo Van het resultaat de er beiipreking zat voornamelijk afbant en of de tyduiyka bezetting op BoeleluDg blijft gehandhaafd dan wel zal opgeheven wordeu Van twee verschillende kanten wordt aan de Java Bodec uit de Preanger mededeeling gedaan van mishandeling van Inlanders Hoor den admiitiatruteur eener ouderaemiiig iu het Bandoengsche de naam is aan de redactie niet gt uoeuid die in de maand Augustus zeven SoHodaneezen keeft laten binden en opsluiten en igenhandig ieder hunner 25 a 30 rottanslagen heeft gegeven omdat zg aan zgne mandoera halden gevraagd ol zjj de ohi ketalla welke tu schen da koffieboonen groeinn kouden koopen Vnli ena den eeuen correspondent IS de zaak duor het bttstuur onderzocht en z jn de stukken naar Batavia gezonden volgens deu anderen is de zaak getoetoept nadat de bedoelde administrateur tranen van berouw had geschreid LaitRtgenoemde currHspoudent klaagt ook over d wjjzH tvnarop de S endan e7ftn als Het komt mij voor dat de man eeu hüvigen schrik heeft gehad Hij ia hier straks zonder jas binnon komen vallen antwoordde de hiier Co tun Ik weet niet dut ik ooit iemand in zulk een toestiiad heb geïion hij liijgile naar adeno en kon geen woord uitbrengen Ik dacht dal hg dronken was Oo doktor was onn sohraal voortvaroud mannetje met zwart krullend haar hij gaf geon antwoord maar ouderZ cht Mitohel De opzichter vervolgde Mitcbel bracht met moeite ean paar woorden uil waaruit ik opmaakte dat r iemand dood was maar wü kondon niot recht uit hem wtjs worden Ik geloof mijnh er Wild dat de maii krankzirnie is Ik geliiof het niot noijnheor bracht Sim m het midden Ik geloof dat hij g 8chrikt ii Mitchul leeft sul en iugi togcn oq drinkt iiuoit muar hü is een poUron Ër was geene kans om het raadml opgelost te üfia voor dat Mitchel b kwam eu zelf kon spreken Dokter Wild bleef by hem fii hg kwam langzamer hand bij maar er verliep bijna oon uur sor hg spreken kon Zg plaatsten hem op een stoel bij hel vuur en gaven htm to drinken Komunn Mitohel ïdï de dokter vertel nueena hoe gij dat toeval hebt gekregen Mitohel antwoordde niet Hij schoen z jne gedachten te verzamelen Hoe lait is het vroeg hij eensklaps terwijl bij op wilde staan om Hcliter zich op de klok tenen Het is omatreeka tien uur BliJf zitten Mitchel