Goudsche Courant, woensdag 8 januari 1896

13 32 u 4 67 U 39 H 5 04 18 46 It H 6 11 18 66 1 44 3 60 4 02 6 90 UOTTBBDAM GOUD 1 9 51 10 19 11 60 18 90 148 10 89 1 52 10 86 1 69 10 48 ir 2 06 10 11 11 49 18 08 12 40 2 19 DliTCli SpimrwcftverblDdlngen met GülDA Wliiterdlenst 1895 1896 Aansevangeo 1 October Tijd van Greeiiwlcij OOllDi ROTTlKDlM Iloada 8 3 1 7 85 8 40 9 06 9 40 10 17 10 84 18 09 18 26 1 24 3 38 S 44 4 60 6 84 7 11 7 6S 8 82 8 4S 8 51 9 67 IJ l 7 46 8 07 4 08 4 40 BODDA DEN HAie DEN H A A e SOUU A iHaKeS 5 17 807 486 309 28 9 461 0 1111 8618 161 86 2 44 2 68 8 48 4 16 6 17 6 08 7 68 9 38 j Voorb 5 67 10 17 1 41 6 14 Z ZeBw6 11 10 82 1 86 6 98 9 63 Ze M 6 2a 10 48 9 08 6 89 10 02 Onuda 6 83 7 60 8 13 9 9 56 10 1610 6418 06 12 462 17 8 14 3 86 4 18 4 48 6 47 6 60 8 28 10 12 Slept te BlaUwiik Kiuiaweg en Nooldorp Leidtebendam n Hskendorp U T K K o H T G O B D A Ulreeht 7 60 9 10 11 34 18 60 8 10 8 68 4 48 6 36 7 0 8 09 9 07 10 34 Woerden 8 11 10 28 11 61 4 16 6 68 9 98 10 64 ündewater 8 19 10 81 4 84 9 86 Oeuda 8 a 0 34 10 44 18 07 1 88 3 42 1 87 6 90 7 08 8 96 8 419 49 11 10 AMSTIRDA M a O V D A A K tetd n C 3t 8 9 10 10 48 8 4 10 6 18 7 41 9 46 4ondt 7 28 9 04 10 14 12 88 8 80 6 10 7 46 8 49 11 10 Stoppen tf BlaUw jk £rai4wag ia Noobdorp li idBehAndAm en Hekendorp Gouda 7 3U 6 86 9 09 9 9710 80 10 60 12 18 18 28 1 87 8 86 3 47 4 46 6 17 7 14 7 41 89 8 64 9 5411 ü il 7 48 8 47 11 08 18 40 4 67 8 01 10 08 Z ZeBW 7 68 8 66 11 13 18 49 6 08 8 12 10 16 Voorl 8 07 9 08 11 87 l Ol 6 20 8 86 10 87 llag 8 18 9 18 9 87 10 07 10 48 11 88 12 49 1 06 1 67 4 06 4 17 5 26 6 67 7 44 8 81 9 9 98 10 8111 46 OOI Di IJTRÏOHT Jouda 6 86 6 37 7 66 8 09 8 21 9 06 10 19 10 57 19 48 2 10 3 17 4 16 4 47 5 11 14 11 28 9 3710 61 11 46 GOUD A A M 8 T E D A M 8 91 10 01 10 67 12 10 8 81 4 47 8 689 86 11 16 1 1 18 4 86 6 8 48 Slept te Nooldatp Leidiohaudam en fleuwjjk Kruiaoeg ei Uakendoip koeliei roor de binteobezrttiDgfD wordeu geworTeu Hy actit bet weoschel jk dat imur beide ptmteo een streog Oüdeuo k wordt idgeateld De zaak vao deD admiaistrateur is Tulgeoti later ÖMricbt b het opeubaar luiuisturie m onder iOek Omtrent de redding van acliipper Prins m ldt de ZwoUcbe Gt De atoombooten Meppel I kapt J Jansen ea Meppel IH kapt Bruioink Zoudagmorgen G uur van Amsterdam vertrolfken ztju diOQ avond ongeveer 7 uur te Kampen uarif pkomeu Du reis bad dus lang gudanrd doch duart oor waa een gegruode reden aanwezig Hat pltin toch wat te voren gevormd de vi clii chnii Z A N H waarvan men aiuds 10 dagen Dieta veraomeo bad en wanrvan men bpt ergste vreeade zoo mog tyk op te aiorea Tot dat doel weidflD alle pogiugfii tgdens nieo in zee waa aani ewend Toen men eïudeiyk meende bet verniicte vaartuig te beap urau bteek men door epü groute yi vlakte er an gescheiden te zvin De Meppel I voorop was uiet in stant alleen bet ijn te breken doch met beliulp an de Meppel III hUagde u en er eindeljjk in de achoit te bereiken en oit te aleepen Zoo doende kon men het vaartuig met de opvarenden vader en zoon behonden te Katupeu aan wal brengen Hpt waa werkelyk voor heo hoog tiJd dat de redding opdiagde want zoowel aan voedsel aU brandstof waa gedurende 10 dagen die men ten weaten van Urk ter boogie van bet Enkliuizer Zand in bet s had doorgebracht groot gebrek gekomen De zagvoerdera der booten verzorgden de geredden liefderyk eu op doelmatige wyze door beu annvaukeiyk slechts spaarzaam voedael toe tt dienen om hen zoo doende weer op verhad te krygen Het waa opmerkelgk boe men alles vtni aan de achoit bruikbaar was aan brandstof had vurbraikt zulkn waa aan bet vaartuig duidelijk te zien OuH ï een opf ave verstrekt van hetgeen de opvaiendea W Prins Pt en zoon ais levenw middelen q het in zee steken uan boord badden genomen Deze opgave luidt 2 broodeu 1 pond riirtt 2 witutjeB aardappelen 1 pond spek Om den voorraad to rekken hadden i e de airdappelen op 7 per dag verdeeld waxruit du hun benarde positie gedurend die 10 dagen kan worden afgeleid Door het vele werken in t ya heelt de Meppel lil op zee een defect gekregen waarom zy te Kampen moest biyven liggen om hersteld te worden Voorzeker verdienen de wakkere oudarnemerd vau de Meppeler booten beboorende tet de Dreutsche Stoomboot maMtschappiJ directeur de beer E Beyer een woord vun lof oor hun kloek en doortastend optreden tot het redden van twee meuiichenlevena De hougerdood val anders ougetwyfeld bet lot van de beide Tisicbent geweeat Daar ijet te voorzien ie dat binnen betrekktjyk l orten tgd eene vrg aanzieniyke uiiuderbeid der Her gemeente Ie Leiden verstoken zal zgn van de gelegenheid om bevrediging te vinden voor hare godsdiensMgo behoeften ten gevolge naarvan velen zich gedrongen zulten gevoelen de Kerk te verlaten zal uan de Hynode een verzoek wordeu gericht o i dit uittreden zoo mogeiyk te voorkomen door het nemen van zoodanige maatregelen dal de behoeften en rechten der miuderheden wordeu erkend en geëerbiedigd en verdere afval worde vootkomcD 7 82 7 39 7 46 7 86 8 47 8 64 9 01 9 10 6 67 6 08 6 16 6 24 6 80 Moordreoht t Nieuwerlrflrk g CHpelle Rofterdam 7 Jlollerdwn 5 UapoUe 10 Vieuwerkerk 6 19 MuürdrooUt 6 86 Qoudo 5 88 Oudew 6 60 6 64 Woerden 6 60 7 08 8 12 Ulreckt 6 18 t 8 t Naar Amilerdam i ud 37 uaiterdui 0 8t 8 14 Naar aanleiding van hel nogal eens voorkomen van brand by het bereiden der ïioogenaamde wryfof büeuwas borinnert een in zender in de N ll Ct er aan ilHtiuUndsche byenwa mita zuiver geheel oplosbnar ia in koude terpentgn van vonr of liebt hehoeft bij liaar gebruik nimmer sprake te ziJn wat meer zegt de was wordt door verwarming minder dengtieiyk Tevens randt hy aan wanueer brand ontstaat door wasoplosfen onmiddeliyk te trachten den brand te blng chen door bet werpen van ammonialiqoida welke vloeistof sneller gum tig resnltaat heeft dan water De Arnb Ct dryft een beetje deL spot mi t de atatistiacbe gegevens van de antï rev Hollander Vol eni de a r Holluuderc zgu op de geheele wereld 1500 millioen menschen en zyn diarvan 107 miUiocn luiadadigeri Dit ia voor ons laud van 4 millioeo ongevt er 285 333 Nu zeugen de Jaarcytera dat er in de gevangenissen in 1894 zijn opKSupuien 19 411 Er moeten er dos een 265 000 onder ons nog U sloo cn of de jaarcyferi zgn niet te vertrouwen of wel de a r Hollander ohryit maar wat neer Eu uu nemen wy nog aan gt bet Arohemxch blad dat de misdadigers pondipoudsgewyze over de verschillende landen verspreid zyn en Mnldea frtka en Cuutraat AuÜ naar verhouding evenveel misdadigers telt als de groote steden In dit uiet zoo dan moeten er ook io Nederland eenige doizeudau miadadiger meer zij ai Ala de a r Hollander io plaats voor mis dadigers zondaars bedoeld beeft dno heeft hy het gttal te Inag getaxeerd en moet zy er de volle 1500 millioeo voor uittrekken Dezelfde a r Hollandsche statisticus zegt ai er zyn 65 millioeu bedeelilen dat ïs dua i j5 oor Nederland Dua zou altoo het aantal bedeelden bedragen io n bevolking dua voor Nedetland aauuemende dat in onbeschaafd landen de rerboudiog dezelfde ia ongeveer 1 800 000 menschen In ee I particulier scbryveu de N E Ct welwillend ter inzage verstrekt gaf een vau de officieren der Salak van het san dit schip overkomen oug tval de volgende beschryving De brief is gedateerd Lissabon 30 Dec Van een brief uil LisBaV nn badt je zeker uiet gedroomd hè We hebben met ona zwaar beschadif d schip de eerste haven de beate moeten aardoen en lóó schryf ik Je dan uit Lissabon Een ootjenblik heb ik erg gevreesd Rotterdam en aJ de vrienden nooit terug te zien Moar laat ik je geregeld verftellfn Donderdagavond om ncht uur had ik wacht te kooi en om twaalf uur zou ik de bondewncht hebben Tot tien imr had ik aan myn broer op Lombok zitten schrüven en tegen half elf ging ik naar kooi iet spoedig ïu slaap droomde toevallig zalig van vroeger tyden en werd om half twaalf wakker door een geweMigen schok Dadeiyk daarop klonk een bartversebeurend gegil om bolp het had veel weg van beeatengehoil eu niets van ntens beiyke stemmen Maar het waren dan ook de viegseiyke kreten van iu doodsgevaar verkeereuden Er uit te apriogen eu door het patryspoortje tg kykeu was het werk van een oogeublik Vlak voor den boeg zag ik een stoomboot die wy badden aangevaren verder was alles dik van mist In een miuiniont van tyd was ik aaugeklued ik legde myo zwemKordel klaar en vloog naar de brug Dnar zag ik jui it do andere boot vrykomeo met een reusachtig gat van 16 voet in de midscheeps gnande tot de boom van het achtertuik Aan dek waa het e U allerverschrikkeiykate herrie nianueu in ouderkleeren blootshoofds Hepen daar woest schreeowende rond Gelukkig bleven enkelen kolm De kop van de Siilak begon l ugzaam te zinken tn na peiling bleek er veel water in de piek te zitten De eerste machinist een kranige kerel en de timmermen onderzochteu inderhaa t de schade aau stuurboord een scheur van + 6 M en een gat waar het water vau buitenboord als een watervul in liep Eüii paard bad er met gemak dour gekund Ik l liü 4 verzamelen en riep zo krachtig als ik kou aSioepeu to water sloep stuurboord ur 3 En ik fiad de eer dal mgöe sloep het eerst buiten boord was 10 64 11 01 11 08 11 16 11 84 8 36 7 47 8 8 18 67 6 68 7 10 17 7 18 86 t 8 81 10 16 10 29 8 48 10 87 9 04 t 2 37 3 46 3 08 3 34 6 06 6 8 60 4 48 6 29 6 10 16 11 80 Viiu de andere boot die oumiddetiyk in den mist waa erdwenen en die yiisxchien toch vlik hy WH waieii de kapitein en een m troor over gesprongen Het was de Peace met graan van Galatz naar Liverpool gaande Wat on betreft het bloek Hat wy dryveode blevuu op bat aanvariug schot Het gevaar was lang uiet geweken vooral niet in dien dikken mist en by de vele schepen die duar waren wane bet is iu die wr tt ren een drukke vaart Langzamerhand kwam er nucbtaoa meer i rde De sloepen werden geheel uitgerust met verscb drinkwater en aeheepsbescbutt vloeistofktmipaasen instrumenten en kaarten enz enz Den geheelen nachc door bleven wy langzaam en steeds fluitende been en weerstoomeu in de hoop de chipbreuktlingeo op te nemen want de Peace moest zonder eenigeo twjifel zinken Wat eon allerelleodigste nacht Oui r chip zwaar beschadigd ongelukkig middeu in den mist eu dan het idee dat daar vlak bg die arme lui vun de Peace uiisschieo nog worstelden met den dood VVe konden niet trachten te helpen Want hadden we met eeu sloep ons sebip verlaten we zouden het door dien verv ot kt n mist uiet terugKa ondeu hebben v Ochtends tegen een uur of zeven zngan we plotieling twee sloepen komen Goddank ta waren allen gered Ik had die lui wel kunnen omhelzen van b yd cbap hoe smerig in eï ook uitzagen Ëukele zaken badden ze kannen redden zooals den hond den sextant en den chronometer enkele kleedingstukken Maar de meesten be aten niets dan wat ie aan bet tyf hadden en dat was by velen niets dan een onderbroek en flanellen hemd Hartelyk zijn ze aar boord van de Salak behandeld eu toen ze gisteren van het Zeemanshuis vertrokken wan het Three cheers for our friends on the Salak Vrgdags eu Zaterdags gingen we langzaam dooTf altyd in zwareo miat eiodelyk s avoncig ten anker maar de officieren asn dek biyveu Zoudagsochtends kregen wedeu looda to pakkf a de miat waa iets dunner en zoo stoomden we na ir Lissabon door Waartichyuiyk gaan we weer naar ttotterdam om te dokken want bier isf geen dok t byiappen duurt echter altyd lang genoeg Een treurig ongeluk had te Zeddam Gelderland p aats Een onbezoldigd rgksveldwnchter had onvoorzichtig genoeg een geladen revolver op tafel gelegd Toen een zyuer kinderen dit wapen ter hand nam frist de man niet hoe spoedig dit to bemachtigen met het ongelukkig gevolg dut het schot afging en zyn vrouw iu de borst trof die kort daarna overleed Door de marechaussee la s Heerenberg is een onderzoek ingesteld en de man is voorloopig in arrest genomen De Hertog van Westminister heeft van den lorduiayor van Manchester 1000 pond sterling ontvangen als een nieu vjaare gift an de burgers van Manchester voor de hongerende Armeniërs c De stad heeft nu in t geheel 4000 pond gegeven Te Botterdam is in een gang aan de Hoogstraat een vrouw overleden die coodanig aau den drank waa verslaafd dat zij op haar sterfbed tegen den dood worstelend telkens met gebroken stem om nog een glaasje vroeg hetwelk baar door de buren gegeven werd De ongelokiKe heeft met het jeneverglas in de hand den taatsten adem uitgebtazeo De toestand van den jeugdigen oorlogsmatrooa ffaafeobeek die 2 dezer nit den mast van de Castor te Hellevoetsluis viel is wel zorgtijk maar niet hopeloos Te Groningn is een timmermanakneebt in een iu aanbouw zynd perceel uit de derde verdieping getallen Een halfuur later overleed ny In het afgelopen jaar werden 3535 vreem delingen zonder middel van bestaan over de grenzen verwyderd 7 80 3 89 3 09 Hüt veel dames daarouder bbgrepen zyn die oamiddellyk Daar Nedorland teragkeardeo wor t niet gemeld Onlangs werd gemeld dat te Padang eeo sloep was aangekomen met acbepetiogen van bsf Eogelache schip Avooa dat io volle zee is verbrand De twee andere sloepao welke uitgezet waren outmoettea het Eogelache schip Vimeira dat de bemanning opnam De Vimeira c kwam 4 December te Anjer aan Te Braasel heeft een metselaar zyn 15 jarige stiefdochter een dienstmeisje op straat opgewiicht en duodeiyk met eeo mes gewond Hy bracht het kind zeven steken toe De maD die dronk bad het meisje altyd slecht behandeld de moeder is kraokzinuig en wordt te Gheel verpleegd In een te Haarlem gehouden vergadering der K C byzoudere onderwyzers hoofden van schelen werd de vraa behandeld Iq hoeverre kan en mag de ouderwyzer zpn invloed doen gelden op bat gedrag der leerlingen 4 uiteD de school Op de inleiding volgde eeo zeer geanimeerd debat waarby verschillende staaltjes van jonKens brutaliteit en baldadigheid werden opgedircht De meeste sprekers waren het met den inleider eens en er werd geconstateerd dat de politie machteloos is tegen den straatjongen De oorzaak hiervan zit io onze we eving Een der sprekers meeut dat het niet zoozeer de scbooljeogd is waarover men zich te erfjtren heeft als wel die soort van knapen welke de school reeds hebben verlaten Hy meende opgemerkt te hebben dat bet kwaad zeer is toegeuomen sedert we de wet op fabrieksarbeid hsbbeo waarby om hygiënische reded wordt voorgeschreven hoe lang knapen en meirtjes van bepaalden leeftyd achtereen aan bet werk mogen gehouden worden Nu storten fabrieken en werkplaatsen op bepaalde tyden een massa jongens en ook meisjes op straat die de schrik zyn van de omgeving Hy meent dat de onderwiizar kan en moet zorgr n dat de weg van huis naar schoot en omgekeerd ordalyk worde afgelegd Tegen den straatjongen ia wetsaanvolling ooodig Eeu warm pleidooi werd geleverd voor Bnsl recht terwyl een auder den stok weer terugwenscbt in de hand van den politie agent De volgende couclusie waa het eind der debatteo De obderwyser kan invloed oefenen op het gedrag zyner leerlingon ook buiten de school en is verplicht ran dien invloed sooveel mogilyk gebruik te maken Zoo lang echter in de maatsehappy het gezag zoo weinig wordt gebaudbaaid wordt zyn iuvloed te veel beperkt om hem verantwoordelgk te maken voor hetgeen buiten de school geschiedt De wedstryden op schaatsen met daaraan verbonden avondfeest op het Nederlandsch sportterrein te Utrecht oiet medewerking van de vereeniging tot bevordering van vreemdelingenverkeer gearrangeerd die tot het weer daartoe gunstig is moesten wordeu uitgesteld belooven zeer belanmryk te zollen worden Voor bet schoourydeo van heeren en paren hebben reeds vele inschryvingeu plaats gehad Ook zat de wedstryd tusschen wielryders en ecbaatsenryders zeer interessant iya De werkstokiogen in t Prausche Noorderdepartement doren voort er is nog geen kans op verzoeniag Ook te Gent kwamen de werkstakende arbeiders der spinuarijen en weveryen nog niet tot overeenstemming met de patroons De kans dat zy t zullen winnen is gering 8 61 9 67 D IS 10 04 10 11 10 18 9 10 10 27 11 30 6 17 8 06 9 48 6 27 V 9 62 6 84 V 9 68 6 41 0 6 47 8 86 10 08 9 08 6 81 Iu tegenwoordigheid van de justitie te Dordrecht is iu het gasthuis te Goriuobem gereohtelyk geschouwd het lyk van een 12 jarig meifije uit Heukelum waarvan vermoed wordt dmt het oveleden U ua de gerolgen TAD een klap op het hoofd Een krnitmngnsya te Mellis hg Ooths ii in de locht gevlogen Er wai 5000 pood Kmit in Vele peraoren in den omtrek werden dooi den Bchok uit hnn bed gealiogerd mur eraitige peraoonlgke ongelukken hadden niet pUnta Het ipoorwegrerkeer Insaebeu Sofia en Konataotinopel ia Ungerolge van den aneenwTal geatoord Oe aneenw ligt op enkele plaataan meer dan een meter hoog PosterlJeD en Telegraphic In Belg ë wordt voortaan invoerrecht geheven au gedrukte stukken met uitzondering van boeken dagbladen tydschrifteo aardrykakondige o zeekaarteu gegraveerde of gedrukte moziek prenten eu gegraveerde of gelitbographeerde koostprodncten Het verbod ïs echter niet aitgesirekt totalzonderlyk of iu kleine hoeveelheid by wyze van proef of monster verzonden drukwerken De navolgende voorwerpen en zelfstandigbeden mogen niet ter verzending naar Griekenland wordeu toegelaten Koolzwavel ether vloeibare collodion bos kruit brandewyn petroleum benzine terpentijnolie minerale zuren bytende toffen aan spoedig bederf onderhevige stoffen verscb vleescb stroiken eu planten bloemen vruchten groenten aardappels meekrap galnooten eikenschors gebruikt eo ongewaascben ïtnneu SD beddeg ed gebroikte kleedingstukken lompen speelkaatteu sign retteopapier zout eo andere artikelen vallende onder bet Hyksmonopolie Over Ita ië bovendien tabak en sigaren Pakketten bestemd voor Tanger Marokko kunnen weder ter verzending langa den weg ian Duitftchland worden toegt laten Pakketten bestemd voor Larache Mitrokko kunnen op dezelfde voorwaarden als dio bestemd voor Caasablanfia enz ter verzending langs den weg van Duitschland over Hamburg wordeu aangenomen Het aantal douaneverklaringen te voegen bij pakketten bestemd om lang deu weg van Duitschland te worden verzonden naar Egjpt over Oostenryk of Zwitserland eu Italië naar Griekenland plaatsen alwaar een agontacbap der Oost Llojd is gevestigd naar Eritrea naar Montenegro naar Salvador naar Servië en naar Turkye is nader op drie en dat te voegen by pakketten bestemd om langa deu weg van Duitschland Triest A lei naar Cypros T zondeo te worden op vier vastgesteld In verband met de mogeiyke vestiging vao een ereenigd p08t en telegraafkaotoor te Zetten blyvau de sollicitatien naar bet enkelToudig postkantoor voorloopig buiten aanmer king Sollicitanten naar bet vereenigd kantoor waaraan eventueel eene jaarwedde van i 1500 en Trye woning sïl verbonden worden eo zy die bnnne sollicitatien naar het postkantoor ook voor bet vereenigd beheer weuocben gehaudbaafd te zien zullea zicb vóór 10 Januari e k hebben aau te melden Ofschoon aan de ambtenaren van de beide dienstviikken vryheid wordt gelaten om mede te dingen hebbeh toch inneoolge de bepalioftto van het Eoninklyk besluit van 21 Maart 1894 no 17 de poatamhtenaren voor de£e directie den voorrang Benoemd 1 Jan 1896 Tot adsiatent te RozenHaal de brievenbesteller J C Freyters aldaar tot brieveneaarder te Appelscha S Bylsma 16 Jan 1896 Tot directeur van het posten telegraaf kantoor te Baalte de klerk der postergen eu telegraphic Iste klasse W A A van Hattum te Rhenen tot directeur vau bet post en telegraaf kantoor te Monster de telegraBst P J P Hardenberg te Oich Verplaatst 1 Uec 1895 De commies der te egraphi 2de klasse J P Sehlasi D van bet Hoofdtelegraafka itoor naar bet bykantoor in de Spiegelstraat te Amsterdam 16 Jan 1896 De telegraüst J A de Back van het b kaDtoor in de van der Helststraat ie Amsterdam naar Tianen Eervol ontslagen 1 Jan 1896 Oe klerk der telegrapbie 2dH klasse H M van Nes te Amsterdam 1 Jan 1896 de klerk der poateryeu en telegrapbie 2de klasse F J M Blom te Laren Het kantoor te Vriezenveen is mede geopend voor den dienst der telegraphischepostwissets BuUealaadsch Uverzlcbt Ofachoou reeds verscheiden d en over den slag vau Krugersdorp op Nieuwjaarsdag begonnen en den volgenden dag in de ovei ave van Jameson s troep geëindigd zyn heengegaan weten wg van de toedracht der gebsurteniaaen nog weinig af En wat ons dienaangaande uit ZoidAfrika broksgawyi gameid is en wordt preekt elkaar dikwgli tegen of draagt zoo het kenmerk der onvolledigheid onjuistheid of oo betroawbaarbeid in zieh dat wy goed suHdu doen de berichten alleen onder voorbi hoad aan te nemen eo ons oordeet op te schorten Dit gnldt evenzeer van de telegrammen uit Tran vitai die over den algemeunen toestand handelen Er is daarby oad nieuws eu ongeloofwaardig nieuws dooreen By die telegrammen willen wy enkele opmerkingen voegan Vooreerst dat hst eerste telegram uit Jobanoesbarg van 30 December voor bet grootste deel eene herha ing is van wat wy reeds eenige dagen geleden vernamen en bet tweede bericht brengt van dr Jameson s iota Ben bewys dat Reuter zelf niet veel gelukkiger ia geweest dan do Rotterdamache Oroia die een telegram ontving dut den 3iD December s middags te Johannesburg door haren vertegenwoordiger aangeboden was Het bericht dat Jameson zicb den 2n overgegeven heeft omdat een dael zyuer troepvn sedert drie dagen zonder le en middeleu was lykt ous zonderling Zondkg den 29n zou Jameson met vier dagen rantsoen de grens overgetrokken zyn een tot nog Joe onweersproken bericht en Dinsdag den 3 n zou een deel der troepen al gebrek aan levensmiddelen hebben hebben gehad Dit gebrek bad men eerst den 2n Januari moeten gevoelen Dan bet telegram naar luid waarvan Kruger vóór Jameson s inval al belangryke concessies aan de uitlanders zoo hebben gedaan Dit lykt reeds op het eerste gezicht bestemd om op de moreele overwinning der Engelscheo te wyzeo al is het blad waaraan de tyding outleeod IS den Tranavalers nietongenegen Van naderby gezien verliezen die conhessie i echter voor de uitlanders haar triorafankelyk karakter Het opheffen van de invoerrechten op de eerste leveusbehoeften sluit eenvoudig ann op den maatregel reeds vroeger door de regeering genoman om ten einde in het bentaaude gebrek aan meel door d lange drootfte veroorzaakt te voorzien z lf inieliea in te voeren en tegen deu kosteuden prya verkrygbaar te stellen Nu ook voor de door andereu in voerde levensbehoeften bei inkomende recht op te beffen is eeu tweede maatregel tegenover het gebrek gHuomeu voor welken maatregel geen drang van de uitlanderd noodig was De algemeene verzekering dat de president uitbreiding van het kifsrecht zou oor taan is eenvoudig de berhaliug van wut da president al lang geleden gezegd heeft Wat de twee andere punten het onderwys en deu inlandschen arbeid betreft wy zullen moeten wachten tot wy weten wat de regeeriog daarin denkt te doen Voor het overige wenscben wy oog de aandacht te vestigen op bet telegram van president Kruger aan den Duitschen keizer in welk telegram de president bet woord onalbankelykbeid ui den gelukweusch van den keizer overneemt een woord waaraan men in Engeland zich geweldig stoot Hoe de Engt lscbe bladen de afhankeiykbeid van Transvaal met klt m volhouden eo de publieke opinie zich met kracht tegen Duitachland s inmenging keert heeft men reeda kunnen lezen In dit verband wyzen wij ten overvloede op deu zeer belaogrijkea brief van onzen Loodenscfaeo correspondent Met voldoening zal men lezen hoe Chamberlain in wieu Engeland blykt eeu wys en krachtig staatsman te bezitten dezer dagen eens en andermaal hulde brengt aan Paul Kruger Inderdaad indien de burgers die met de vorige presidentskeuze bunno stem aan Kruger meende te moeten onthouden een hewy verlangden dat bet presidentschap by hem in veilige banden was dan bebbeu zij zich nu kannen overtuigen boe een man aan bun hoofd ntaat op wieu het vaderland io bet gevaar vertrouwen kan De lof door den Ëngelschen minister hem toegebracht siert beiden En eene verklaring vau dezen preHidt oi door vriend en vyand om etryd gevierd dat de Kaapsche eerste minister niet verdient op zijn woord geloofd te worden ia de sterkste hevestit ing die het algemeene wantrouwen aan Bbodes efirlyltheid in hol gebee e plan tot aanranding vau Transvaal s onafhankelykheid voor hft ooganblik wenschen kan Het telegram uit Johannesburg van den 3leu December ah zoo het leven der burgery van de zyden der Boeren onnoodig gevaar loopen wordt dan ook zoowel door de gebeortenisseo der laatste dagen als door het rechtvaardig en lankmoedig optreden van deu president voldoende weersproken S Moet er voor de Spanjaarden op Cuba weer slecht uitzien volgens de berichten uit de Amerik Unie Den Cubaanacben aanvoerder Maceo die bet prabesrde om de provincie Havana binnen te dringen is het gelukt de Spaansche troepen die tegen hem waren uitgezonden te verslaan Ziehier wat de Qlobe seint De Spuinscbe troepen werden nit elkander gejaagd en leden groote verliezeQ Hun artillerie werd veroverd De opstandelingen beheerschea thans deu toegang tot Havana Een andere dépêche nit Havana meldt dat een spoortrein die 300 personen vervoerde waaronder vele soldaten heeftblootgeslaan aan een dynamioïetaanslag De stoker werd gedood en vele reizigers warden gewond De opstand komt dzr Spaansche schatkiat eiken dag op l OOO UOO peseta s te staan Se dert het begin van den opntand gedurende 10 maanden is voor krygntoerustiugen enz 250 000 000 peseta s oitgeg Ten Voigeus mededeeliognn nit WaabinKton is ann de commissie die de grensqaatxtie vaa Venetuela onderzoeken tal geen bycoodere opdracht gegeven Bet Staatidepartement wil wel alle mogelyke hulp verleenen maar sat ich geheel buiten de vraag houden aan welke zyde aan die van Engeland of vao Venezuela bHt recht staat De reg ering wunsoht allen sebyn te verziyden dat zy zou pogen bet onderzoek te leiden tot eeu resultaat dat guu stig zal zyn voor een der partyen en zy vertrouwt dat door deze houding aan te nemen men in Europa zal laten varen het vermoeden alsof de Uoie zelf over het geschil uitspraak wil doen Wat Salisbury nu zal doen is nog niet gebleken dat men er iu Washingtoo benieuwd oaar is ligt voor ds band Men gelooft daar dat de Britsohe premier op indirecte wyze bet optreden der commis id als wettig zal erkennen door tot de Amerikaanaobe regeering het verzoek to richten om de werkzaambedeo der eommiaaie zóo lang op te schorten totdat ook bet Engelscbe gouvernement vau baar kant een onderzoek heeft kunnen instellen In Armenië is de rust nog niet hersteld De Turksebe troepen gaan voort met de belegering van Zeitnun de plaats in het zuidwestRB die zich nog altyd in de macht der Armeniërs bevindt Evenwel wordt er niet meer gevochten De Turksebe generaal Mushapha Remai Pacha beeft de stad omsingeld en boopt oog dat gebrek aau levensmiddelen de Armeniërs zal dwingen te capituleeren voordat de Eurobeesche consuls uit Aleppo er zyn aangekomen Naar men weet heeft sultan Abdoel Hamid zich geschikt naar het eerstel der mogendbedeu om de bijlegi ing van daten stryd op te dragen aan de consuls die zicb tot dat doel naar Zeitoun zullen begeven Io afwachting van de komst der consuls aldaar zyn nu de vyandeiykheden voorloopig geschorst Te Rome weet men nog met boe het nu eigeuiyk io Erythraea is gesteld Nu weer wr rdt uit Mis owab gemeld dat kouing Meoelik mat 20 000 man op mar oh ia i aar Tigre na eerst eeu verbond te hebbeu gesloten met den koning van Gojam De kobing wordt vergezeld door een Koptischeo priester Tlie hem zoodra by de Italianen beeft verslagen onmiddellyk tot keizer van Etheopië zal kronen Koning Menetik beschikt dus reeds over de huid voordat de heer oog is geschoten De Portugeezen blyven vooispoedig by bon stryd tegen de oproenge Ksffeis by de DelagoB baai Nu is het hun gelakt den leider van de beweging den Kaff irhoofdman Gongunbana gevangen te nemen Deze tyding ia te Lioabon met met byzonder blydachap vernomen daar men nu den opstand als volkomeu bedwongen meent te mogon besoboowen 350 Staats loteriJ 6e KlMM Trekking re Dinidag 7 Jenneri 1896 No 4671 8797 11830 en 19690 ieder 1000 No 9088 18U72 12164 18S88 eo 17711 ieder 400 No 4188 7738 13763 16068 en 18778 ieder 800 No 1345 3690 5 98 8178 869i 10376 11978 19697 14268 16807 en 17876 ieder 100 Prijzen 6088 7601 6190 7668 6111 7680 5586 8097 5544 8131 5716 8165 808 8294 6880 8498 6117 8667 6186 8767 6305 8701 6119 9010 6188 9036 6193 830 6780 9668 6983 9806 7081 9810 7186 9909 7176 9912 7268 10069 7879 10067 788310102 16049 18882 16065 18990 16183 19108 16818 19886 16823 19238 16609 19239 16608 19269 16822 19380 16987 19518 1 996 19760 17162 19907 17J11 S0004 17214 20067 17107 20217 17486 20431 17626 2l 08 17713 30681 17796 3068 18613 20668 18681 80809 18724 20960 148 2721 875 2875 877 2 87 619 2977 713 8009 733 3228 766 3240 872 8871 911 3686 1167 8677 U86 3718 1918 3799 1977 3837 1438 3866 1724 8951 1829 4166 1889 4807 1904 4606 2067 4672 9136 4786 2882 4968 2631 6019 n 70 10103 12677 1U163 12808 10197 m 6 10648 18098 10564 13990 10681 18462 10688 18708 10749 18866 lr9l9 11087 10960 14339 11107 lt6 7 11189 14661 11394 14798 11641 14848 11670 14863 11789 16086 118B6 16424 11891 16639 18105 16646 12111 16883 18257 16084 12668 BargerlUken Stand GEBOREN 3 Jan Margnretba oudere J Nieuw eld en J Brinkman 4 Aegen oudere A Steenemn eo L C M IJe eletejjn 5 Willemina Christina onder P J leannen W C Bouwman 6 Maria Helena ouder W J Derckeeo o M H Tan W k OVERLEDEN 4 Jan G Jaspere 2 m L ran der Zwelm wed J Kroon 77 j 6 T J de Bek 9 w J Vorbeol 5 w J Brande hnitrr van J M ran Minden 72 jnar ZerenbTilien GEBOREN Jobanna Alatha ouden J V Twoerd en S ran Vnuran Maria oadere S Bon en T Prina GKHUWD M r EUwgk met F ran Bjik J Lekki rkerk met J üoogendooru OVERLEDEN H Spekman 66 j J O kamp 37 j W A r d Berg 65 j 0 van DMh 7 w A r d Hilt 2 ra Buitengewoon Groote CoUeetie WlNTERn DSCnOEH A van OS Az Idareh TailUeur KloiwBc E 73 GOUDA lU urs van tinslcirdann lotkr 9S lOOll Vorkn 93 lOli 100 79 l 88 ViS V 96 104V 697 78 19 19 109 89 V V 730 665 01 100 802 141 77 111 100 138 97 807 110 941 198 i6a io2v 19 119 99 621 78 102 101 98 116 108 46 1011 11 14 109 77 106 101 39 19 12V 186 107 108 103 102 117 121 84y ü l l 19 l l 69 6 JANUARI IvlEUïKliNB Cerl Ned W S dito dito dito 3 dito dito dito 8 H0Na a Obl Goudl 1881 884 iTALia IuMhrij ing 1862 81 6 üosïBNR Obl in papier 1888 6 dito In ailrer 1868 6 POBTUQAi Oblig met coupon t dito ticket 8 llti i jt n übl Bioneul 1891 1 dito Geoous 1680 1 ditobü Kolbi IS 89 1 dito bü Hope 1889 90 1 ititoiDguud looB 1888 rt dito dito lito 1881 6 dp NJB Perpet iobutd 1881 1 TuaiCBiJ Gepr CoDV Ieen l890 1 Geo toeuing serie D Geo leeoing eene C ZiJiuAra Bap v obl 189 6 Mllloo übl Buit Soh 1890 6 Vbn iu u Obl 4 onbep 1881 AuaTEBUAM Obligetiuu IH95 3 HoTTBUUAM Sted lotm 1891 Nbd N fr HandeUr aud Araodib T b Mg Certiaoaten UuiiMeatsobappij dito Arnh Hypotboekb paodbr 1 Cult Mij der Vontonl eend Gr Hypotboekb paudbr S i Huderlanoenho hauk aaud OEJ liauOulmBH b dito N W Il Pao Hjp b pandbr 6 Rott Hypotbeekb pandbr SVj Utr Hypotbeekb dito S t UoiTBNa ÖOBt Hoag bank aand ütisL Hypotheekbank paudb IVi Ahkbjka Equit bypoth paudb 6 Maiw L O Pr Lien cert 6 Uto Holl U Spooril Mij aand Mij tot Eipl r 8t Bpvr aand Ned Ind Spoorirogm aand Ned Zuid Afrik 8pm aand 6 dito dito dito 1891 dito 6 lTiUB 8poorwl 1887 8 A Bobl 3 68 2uid ltal Spwmü A H obl 8 l üLXN Warichau Woauun aand l Roei Gr BLMi 8p r Mij obl i j Baltiaobe dito aaud Kaatoira dito aand 6 Iwang Dombr di o aand 6 ICunk Cb Azow Sp kap obl 1 dito tlito oblig 1 11 U l 117 AMBRlïA Cent Pao 8p Mii obl 6 Ohio k North W pr ü aand ditodiloWin St Peter obl 7 Denver b Rio ir Spm o rt r a Illiuoia Cootral obl iu goud 4 Louiav Il NaahTilbiUurt v aand Mtjxico N 8pw Mg lehjp o 6 Miaa Kansas r 1 pet pref aai d N York Ontario West aand dito Ponns Ohio oblig 6 Oriigou Calif Io bvp in goud 6 3t Paul Minn Manil obl 7 L n I ac Hoofdlijn oblig 6 dito dito Line Col 1 byp O 6 l iKAOi nn Soutb Cort r aaud Vbn O Bell Il Nar loh d o O Amsterd Omnibus MiJ aanil Ruttord Tramweg Mnnts aaud BU Stad Amsterdam aaud 3 8tad Rollordam aand 8 ilEbolB Stail AiitirerponlS87 2Vs Stod Hruasol 1886 3 KoNO fheist Rcgnllt Geiidlacb 4 OosTENR Staatsleouing 1860 6 K K Ooat B Cr 1880 3 i 170 39 iisf 88 iPANJB Stad Madrid 3 1868 Hbo V l a Hvp Spobloort ADVKRTENTIEN Met 1 FEBRUARI of 1 MEI te huur gerraagd te Qodda een klein BOIS of BOVENHUIS den huorprys ran f 200 niet te boven gaande lieist met opgave van belaatiug Franco brieven onder No 168 Bureau Het Vaderlands den Haag Copae rin Beis X 40aaLH De OOOKAO nu BOI ran de mUU Alonrma d beniuo aasseliui aii e Ufr imuud vootXaii Proellnch a 1 1 30 mtdBltoal Tsrfcrtjgbaar M i P H J V WANKUM firma VVed P J MELKERT Ooatbaraa 144 Oouda