Goudsche Courant, donderdag 9 januari 1896

34ste Jaargang No 685 Donderdag O Januari J806 mimm mmmi Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken i Ougebuild Brood met Prima TarTrebloem j 5 10 15 20 cent Gewoon Blaakbrood 8 12 IG 20 24 cent Zoet Roggebrood 11 cent Roggebrood met Krenten 12 cent Voerbrood 7 cent per 150 decagram Gewoon Krentenbrood 8 12 16 24 32 cent Gewoon Paaacbkrentenbrood 10 15 20 30 40 cent W De üitguve dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k a met uitzondering van Zon en Feestdagen Oe prijs er drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Afzonderiijke Nommers V IJ P ƒ E N T E N ADVERTENTIEN worden geplaatst ran 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Tegen 1 FEB of later biedt ieh aan te OOUDA een net MEISJE lIlTVEIlftOOP als MËID ALLËËN van goede getuigen Tooraien BrieTen onder Letters M D Laan Tan Meerder üort 99 den Haag V7iiiterartikelen ZIJDEN STOFFEN PLUCUE FLü WEELEN A8TBAKANS MOFPEN BOA S KRAGEN HANDSCHOENEN BLOOSEN era Tegen Hpotprtjmeu wr Zie de ETALAÜE WISBRUN b LIFFHANN MARKT 131 Prij strekking 12 December 500 000 Mark ntfl hoofdprijs in bet gelukkiuBt geval bieiit de nieuwsto groots Gel lverlotin die door de Hooge EeReering van Hamburg goedgekeurd en gewaarborgd is De voordeeligB ioricbting van het nieuwe plan bestaat daarin dat in den loop van alecbts weinige aaml n in 7 verlotingen van 11 ÏJ 00 loten 5B aO0 prijzen bedragende 10 981 720 Mark ter volledige beetiRBing zullen kome daaronder cijn kapitale prijzen van eventueel 600 01 0 Mark bg itnemeDdheid eobter iM 3oo noo 3 prijzen a M 20 0110 Iprijl bM 200 000 21 prijzen M 10 000 1 pry aM 100 000 4 prgzenaM 6 000 2 pfjjzen ilM 75 ono 108 prijzen iM 8 000 1 pr j i M 70 000 2 prijzen M 2 000 1 prijs 11 M B5 000i 828 prijzen a M 1 000 l prü iM 60 000 1826 prijzen tl M 400 1 prii iM 66 000 38060 pryz 4M 165 2 pryzen sM 60 000 1 5690 pr üM 800 200 Ipröi aM 40 000 160 1 4 100 l 8 69 42 20 De priJBtrekkingen zyn volgens plan van ambtswege vastgesteld Voor de aauataandti eeifta prijstrokkiat dezer groote door den Slaat gewaarborgde Geldverloting koEt I geheel orig lolslecbt Mark 8 of 3 60 L balf S 1 75 1 kwart r iVi O legen inzendiug van bet bedrag in baukpapier üf per poatwissel Alle conitnissies worden onmiddellyk niet do grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en iudor speler ontvangt vau ons de met het wapen van den Staat voorziene Orïgineele Loten zutf lu handen Bij iedrre bestelling wordt het vereischte offioioele plan waaruit de vordoeiing der prijzen op de versohillonde klassen als ook de botrülfeudo iiiloggelden te veroemou is gralia bijgevoegd en zender wij aan onze Begunstigers onnangevruagd na elke trekking de offioieele Igslen De uitbetaling der prijzen ireacbiedt steüdx prompt ouder waarborg vsn don Staal en kan door directe toozenduiit of ook DHar vorkieznig dor Helangbebbondeii in alle grootore plaalsen van Nederland bewerkstelligd wordoii Qiis debiet ia sleeda door het geluk begunstigd en onder vele andere aanzienlgke pryzeii hebben wg meermalen volgens ofiioieele bewyzen de eerste Hoofilpxijion verkregen on o o Hegunatigors zelf uitbeiaald o h Mark 260 000 100 000 8 000 èo ÜOO 4Ü 0UH cn liet IS te voorzien dat by deze op don bechlBlen grondslag gevestigde ondernemiiig van alle kanten op ecne zeer werkzame deelneming bepaatd kan wofden gerekend en verzoeken derhalve om alle commissies te kunnen uitvoeren de bestellingtn zoo spoedig mogelgk iu elk geval voor den 10 JAJfUABI c k te loon toi komen KAUFMANN SIMON Bankiers en Oeidwisselaars lu HAMBURü P S Hiermede dankon wy voor het vertrouwöii ons tot hiertoe geschonken en danr wg hg het begin der nieuwe verloting ter deelneming inviterron zullen wg ook vi or het vervolg bemoeid zijn door een stipte pn reëele bedienina de tevredenheid tan onze gwerde Begunatiger te verwer en Zeer Nette Gesteendrukte HAMAASTJES worden GELEVEBD door A BRI KMA en 2p A mersfoor Ische Machinale STOOM BROOD EN BESGHÜITFABRIER TE AMERSFOORT Fün Rebuild MELK TARWEBROOD verkrijgbaar in pan geknipt pan vioer hard geknipt plaat Ëngelscti Duitsoh en gallenvorm in stuks van 6 9 en 12 cent I Idem extra fijn geknipt 7 lO j U et Franscbe Htokken 6 9 12 cent F n geb Water Tarwebr 41 3 6 s 10 15 20 cent Uiug brood met melk 8 ceat Ring brood met water 7 cent Prima Wittebrood 5 7 10 cent I Tarwebr met Krenten 5 10 Vt 2Q 30 40 50 plaatvorm 3 5 10 et I Gewone Beechait 15 Toor 10 cent Manitiebrood 5 11 cent Tulband Men wordt beleefd verzocht bovenstaande prijacourant te bewaren DiverBe soorten Kleinbrood Weenerbrood F jn Paaachkrentenbrood pakjeg meel enz verkr gbaar 10 m Door geheel Nederland Dépóthouders gevraagd waar I nog niet vertegenwoordigd tegen flinke provisie en franco toe zending De Prijs van 300 000 Marh viel voor twee trekkingen der Hertogelijk Brunswijksclie Staats Loterij in mjjne Collectie bjj de laatste trekking kon ik weder talrjjk prgien aan mijne apelera uitbetalen Bij deze aanhoodende pryswinningen noodig ik uit tot deelneming aan de nu beginnende 120 LOTERIJ Prijs M 15 000 12 000 10 000 8 000 Ö OOO 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 500 etc Prijien lOO OOO LOTEJf verdeeld in 6 trekkingen SO OOO PBIJZES eventueel M 500 000 11 spe 300 000 2 200 000 22 100 000 2 70 000 3 60 000 05 50 100 2 40 000 100 30 000 211 24 000 623 20 000 1048 te samen 10 Uillioen 545 000 Mark in Goud Voor alle trekkingen kost een Kwart Lot Mark 33 half en heel naar evenredigheid Voor de Eerste Trekking op 0 en MO J I t MHl 1S08 yorkoop ik tegen inzending van het bedrag in geld ot poswiasel Hleehts origineele loten ACHTSTE KWART HALVE HEELE PI 1 65 f 3 25 f 6 50 f 13 Officieel plan en Trekkingslysten gratis Prompte uitbetaling 3 Duilschland Aan ZeiHiwlijders en Zeniiwzwakken Hoofd Cakuk 117 II ril ADD Brunswijksche SlaaU LoUrij lltlUl 1 Thans is 1 26o oplajie verwhailRa Tan hst boek De ZO Beproetd en aanbevolen door de heeren l rof Dr Meriniére Parijs Prengruber Dujardln Bau metZ Pnnjs BoUChOt Parijs Geil Rath Dr Schering Kma lei Rath Dr Cyurkoweoh ky Weenen Opperelifsrts Dr JjBOhl Weenen Opperstsfarls Dr Sohiesl B sig Cbef arU Dr Darses Parijs Chef arts ForeStlSr Aken uuwzlekten en Beroerte Uiddelen ter voorkoming en genezing Het doei aa dit werkje is Iceonii te verspreiden omtrent ilen aard der zoouwzwakte hare ooriaken en e oI OB onderncbt ta geven en geneting te vinden Het handelt over het bekend worden van de Physiologisobe ontdekking lioe op de eenvoudigst denkbare wyze op ons enuwgeslel kan gewerkt wordfn en wel met een succes datsoowel een groot aantal uitstekende artsen als de gonaeakundige pers aantaiiliog tot discussie gegeven beeft Het wordt derhalve aan ieder die aan Ziekelij ken zenuwtoestand of zoogenaamde zenuwachtiglieid lijdt weike zich kenmerkt door habUneete hOOfdpyn migraine congestie groote gevoeligheid opgewondenheid Slapeloosheid algemeene liohamelljke x onrust en onaangenaam gevoel verder aan zieken ïïietricisartrDrT QrÓBsmann die door Beroerte getrotten zijn m aau de gosolgen Johtingen nitz l daar van lijden zoomede aan verlammingen Spraak Districtsarta Dr Busbaoh Zirk j verües of moeielijk spreken Stijfheid In de geKrankarts Dr Stemgreber wriohten en voortdurende pUn in nezelye par Cbarenton Consul Dr v Asoheubaoh Corfu Dr med CorraZZa Venetië Angeville Parijs Lavabre Parijs II Wille Taufkirchen n II OabiliOt Arcachon Fortget Louzao Ouilloaean b deaux LabatUt Bordeaux BOUgavel l a Fer rière L HirsDhfeld Weenen u II Liebert Innsbruck II Hammer Plaurn Weiner Woenan Aust Broctou MatuBohleebner Brixn tieele zwakte toestanden zwakte van geheugen Slapeloosheid enz en die reeda geneeskundige hulp inriepen en door de bekende hulpmiddelen als onthoudiDgs i koudwaterkuren inwrüvlngen eleotriseeren galvaniseeren damp modder of zae baden geene genezing of betering verkregen einda ui kt o personen die vreezen door beroerte overvallen te warden on daartoe reden hebben wegens veiaobijnsclen van voondurendangStgeVOel beneveldhold van hoofd hoofdpün met aanvallen vandui eligheid flikkeren en donker worden voor de oogen drukkend gevoel onder het voorhoofd Oorsuisen Itriebelen en doof worden van handen en voeten ïeveus aan allen die tot de bovengenoemde eatbegorien van zenuwlijdersbehooren zoomede aan bleek ZUOhtige en daardoor tot iwakte vervallende jonge meisjes ook aan gezondén zelfs jeugdige personen die veel geestelijken arbeid verrichten en die de reactie der geestelijke bezigheid voorkomen willen dringend aangeraden zich in het be it van bovengenoemd hoekje te stellen dat fraOOO on kosteloos te verkrfeen is te Amsterdam M OLEBAK t Co Heiligeweg t3 Rotterdam K E vi 8ANTEK KOl FF Korte Hoofdslaeg 1 DtreOhtiLOBRT t POBTON Oudegracht b d Gaardbrng F il Zaal KUNSTMUr iioelekade Gouda Donderdag 9 Januari 1896 des avonds te S aren E Z I lïT G rof Dr C B vaa BUiJüi van GreiiiiigeQ Onderwerp IS De Toordracht zal verdnidelgkt worden door LICBTBEELDBS Toegaugebewgien i Xt cemtê verkrgg baar by de Tolgende U H bestanraleden tui den Christel Volkal ond C T TONGEKLOO K Groenend l J L LAFEBËB Bleekerakade J DB JONG Kattenaingel Q 83 D HOOGENDOOBN Kaam 224 en Toor zoover de voorraad strekt dea aronda aan de zaal fjet bestuur van den Chr Volkebond te Qouda FOIKE OC DB SCHIEDAMMER GENEVEE Merk i NiaHTOAP Verkrijgbaar bij M PEETER8 Jz NB AU bew a vaa echtheid i oHohet en kurk steeds voorzien van den naam der Firma P HOPPE Onna VrNKEL C KOM Kl llKl Siu mvi uvi rtj h iiii iisi Hl H sriii h Agentuur by de Firma Wed BOSMAiy te Gouda FEANSCHE STOOMVEEVEE J Gheniiscbe WasscherfJ TAN II OPPE IIËIMEK 19 Kruiskade Rotterdam Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen HoofddepÖt Toor GOUDA de Heer VAN U8 Az Specialiteit Toor het stoomen en rerren ra alle Heerenen Damesgarderoben alsook alt Kmdergoederen Speciale inrichting voor bet stooniiin ran pluchemantela voeren bont enz Gordynen tafelkleedea enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzy gestoomd of geverfd worden onschadelyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zga do pryzen 25 gedaald Te stoomen go2der6n als nieuw aflererbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week WESTLAND8CHE HYPOTHEEKBANK gevestigd te t Gravmhage Verstrekt Gelden op Uypoih€0H eu verkoopt FanObriecen van 1000 ƒ 500 LOO en ƒ 50 Inlichtingen tan kantors der Bank en by de Heeren Montijn é Co De Directie iJ HOOFT GUAAfLAND J A TAüEaP LS ROIJAARD V ki Het bette onsetuidelylntt Mi li raakkelylutepoctBmIddelvoorHMrN BD vooral Umct en KiodarMboenwerk ia de Appretuur tui C M Mlllsr 4 Ge Berlls Sesth Str 14 Men lettvgoad ifÖLivop naam en fabirlekstnerk Verkryikw ky Hmtm Wtoktllm to lefewawirfc falaatwlai r wvM It au B iiar a Oflrat by V SanlH ia ArriMB Gouda Saelpaitdruk van A BusxiiiK k Zool BINNENLAND GODDA 8 Januari 189B De Ie Init P H Specht Grijp van het 4e reg inf albier wordt 16 dtjzer gedetacbuard by de kolo lïala reserve te Nymegen Staat Tan btivolking der gemeente Ylist gedarende 1895 M V Tot Bevolking op 31 Dec 1894 233 224 457 Geborenen gedurende 1895 437 Ingeechrevenen in b t befoU kingsregister gedurende 1895 21 19 40 Totaal 258 246 504 O verledenen gedurende 1895 5 4 9 253 242 495 Vartrokksnen gedurende 1895 38 30 68 Bevolking op 31 Dec 1895 215 212 427 Aantal Toltroklcen bnwelyken 4 Staat van bevolking der gemeente Haastrecht over 1895 M V Tot Bevolking op tl Dm 1 4 830 882 1712 Geborenen gedurende 1895 28 23 51 luiteschreTeaen in het bevol kiugsregiater gedurende 1895 70 80 150 Totaal 928 985 1913 Overledenen gedurende 1895 16 21 37 912 964 1876 Vertrokken gedorande 1895 89 80 169 Bevolking op 31 Dee 1895 823 884 1707 Aantal voltrokken buwelyken 10 tweeling geboorten 3 levenloos aangegavenen l Voor de rechtbank te Rotterdam stonden gisteren terecht A B 30 jaar koopirouw in petrolenm te Capelle s d IJsel die op 4 November aldaar den veldwachter C J Lamau eeoige voor dezen beleedigende woorden toevoegde omdat hy haar wees op de verplichting om haren hond voor de plaatselyke belasting aan te geven I isch f 5 boete sabs 10 dag3n hechtenis W F T d W 54 jaar timmerman te Bergambacht die op 10 N vepiber jl aldaar op den openbaren weg opzettelyk beleedigend B B nitmaakte voor smiecht en vuilik FELiLLETOJ 17 Maar ia plaata vae ta bleven zitten strompelde Mitokfl een paar tred voort naar viel weder in zgn stoel neder H waa nog zwak Het ia te laat riep hy hqgend uit Hel lichaam zal reeds met den vloed meêi fsleept zijn Hg deed nu zyn beat om zoo daideligk mogelijk te spreken maar het ging hem nog niet goed af Bjj horten en atooten vertelde hy dat er op da klip eene worsteling tusaohen twee maonen had plaata gehad en dat een ran hen io wien hij kapitein Dane had herkend naar beneden was gevallen of door door den ander van de klip waa geworpen Op het hooren van dien naam heeraobte er eene algemeene verslagenheid De heer Apperij die ook nog tegenwoordig waa zag Mitohel doordriagfliid aan bet slimme gezicht van den advokaatteekende argwaan toen hfj vroeg Gij segt Mitohel dat g iemand mat kapitein Dane zaagt worstelen die hem daarna ov r de klip wierp nist waar Ja zoo kwam het mjj voor Dat zij gstwiaten geworsteld hebben lydt geen twgfel en het ia niet waaraohjjnl k dat kapitein Dans zich zalven van de hoogte zon atorten Dan moet ik vreeien dat Bavenabird de aan Bekl zegt dei e woorden wel gezegd te heb ben maar niet tegen Brei dveld Hy had deze woorden geuit iu de richting waar nen 10 tal personen stonden waaronder zich B bevond welke persoon zich deze woorden schyat aan te trekken Kiscb f 1 boete subs 2 dsgëu hechtenis D den O 16 jaar koopman in groenten te Nieuwerkerk a d IJeel die op 6 November aldaar den gemeentcveldnachter J G Rondberg die hem ondervroeg over vermoedelyk door hem gepleei de straatscbendery e6ui e beleedigeadfl woorden toevoegde Eisch f 5 boete aubs 10 dt en becbteais Uitspraak over 14 dagen Tot leden van het Algemeene Oollefie van Toesicht op het beheer bt kerkelyke K deren en fondano by de Hervormde Gemeenten in Nederland c zyn benoemd voor ZuidHol Und mr C A vaa der Kemp en jhr W D RoSll Csec In een arbetderagezin aan den Lekdyk tfissehen Schoonhoven en Ammerstol gemeente Bergambacht heeft zich by een tweejarig niet ingH§nt kind een geval van nataurlyke kinderpokken voorgedaan met doodelyken afloop Alle maatregelen zyn genomen om besmetting te keeren Het O M by de rechtbank te Amsterdam eischte heden tegen zes vemprwders van biljrtten waarop in beeld en schrift beleedigingen voorkwamen voor HH MM op 30 en 81 Augustus jl 6 maanden gevangenis In de laatste 48 uur zyn te sHflrtogen bosch 7 gerallea van pokken voorgekomen Te Utrecht is dezer dagen eene byeenkomst gehouden van afgevaardigden van verschil lende ambachtsichoieo Met algemeene stemmen is daar bealoten tot het oprichten eener nationale vereeniifing van directenreo leeraren en onderivyzers aan ambachtsaeho en en Boortgelyke inncbtingen Het doel derer vereeniging zal zyn bevordering en bebaitiging van de belangen van het personeel en van het onderwys aan zulke inrichtingen Aan de vereeniging re Rotterdam is opgedragen een concept reglement op te maken ten einde in de eerstvolgende vergadering op Hemelvaartsdag a s de vereeniging te constitueeren en een baatuar te benoemen valler ia geweeit merkte do heer Apperly aan Meo heeft bem xijn meester heden herbaalde malen hooren bedreigen O seker bet was oiemaDd sadera dao Ravensbird riep Mitchel met volle overtuiging uit Ëotooh moet ik bekeaneD dat ik nooit iets dergelijkivan hem verwacht zon hebboa Maar wat zullen wig nu aanvangen vervolgde de man terwgl hij zgno atem eeaigatins verhief De vloed heeft gewia het tiohaam weggeapoeld Zjjt g j zeker dat hij dood wab Mitohel vroeg de dokter H j wat moridood mijnheer Die ontdekking joeg mg juist zulk een hevigen lehrik san Goede raad ws duurl Ka wel moobt men vragen wat er gedaan moest worden Zoader verder uitstel begaven zg zich allen op weg ijaet uitzondering vaaMitohel ea een p rsooo dien mea bg hem achtertiet Zg begaven zich langs een anderen weg naar de plaats waar bot ongeluk gebeurd was want het amalle pad langa het strand stond nu onder water Tofui zij de hoogte bg de kapel bereikt bodden zagen zg naar beneden Het tij was opgekomen en het strand waa geheel ea al onder geloopen Nergena was een spoor van het ongeval te ontdekken eu het tiohasm was ongetwijfeld door de zee verzwolgen Zg zagen tn het water dat helder en klaar io het maanlicht schitterde maar er wai ook dssr hoegenaamd niets ce ontdekken Ka waa bet de vraag wat men verder moest aanvangen De treuiige lyding moeat aan Lord Dane bekend gemaakt worlen en d advokaat en de dokter belastten zich daarmede Toen zij het grasperk overstaken en het kasteel naderden stond ds dokter Bene mishaodehng dia etin iufanterist Zondagavond in het gebonw van het Leger des H a te Amerafoort bad ondergaan en waarbij bi ei naar het v rbaat luidt door don beilss aat H eeuH era tige kwetsuur zou zyn totgebraebt was de oorzaak dat aldaar Maandagavond eeue groote meoecheomassa op de beea wa Wapenbroeders van den miKhandnfde hadden diens party opgenomen en w ren vab plan den genoemden H zyoe daad betaald te zetten Zij uitten bedt eigingeo en van bedreigingen zou bet tot daden zyn gekomen anoeer niet H van de ge t genheid gehrutk gemaakt bad um de woning van den heer B binnru te snellen By dezen een geeatvarwaot Tond hy een veilig onderdak dat by niet verliet vóórdat de groote menigts was afgetrokken die Isng voor het tydelyk verblyf van H ütand hield De politie die een zware taak bad te vervullen hield zich goed en betrachtte groote kalmte Wy deelden eenige dagen geleden met een enkel woord mede wie dr Jameson ii de man die wegens het voorgevallene iu Transvaal nu door de gebeele wereld geuoemd wordt Nader wordt van zyoe levensgevchiedenis het volgende verteld Leander Starr Jameion is een Schot van twee u veertig jaar din se entieo jaren iu Zuid Afrika heelt doorgabracbt de laatste acht in dienst van den Kaaptioben minister president sir Cecil Rhodes Als student onderscheidde hy zïcb zeer by verkreeg ver chilleLde zilveren medaillea en toen by ïo 1875 te Londen promoveerde behaalde hy een gouden medaille voor een werk over gerechtelyke geneeskunde Na een kort verblijf in Amerika begaf hy zich in 1878 naar Ziiid Afrilta waar by zich a BOcieerde met dr Prince te Kimberl y Daar leerde hy den heer Rhodes kennen de beide mannen sloten vriendschap en dr Jameson was wellicht een der eersten die door Rhodes werd ingewyd in diens grootAfri kaansche plannen Weldra zou de gelegenheid voor Rhodes aanbreken om van dr Jameion s diensten gebraik te maken In 1888 zond de KaapBche minister zyn vriend naar koning Lobengula als gezant om vergunning te vragen voor een troep pioniers om naar Mashoualand te trekken Drie maanden bleef dr Jameson in Boeloewayo en gednrende dien tyd wi t by niet alleen Lobeogota s vertrouwde te worden doch tevens mn schat van inlichtingen te verlcrygen die la ar xouden te pas komen in den stil en zeide ik zie er tegtm op om die tijding over ta brengen ea ik geloof dat ik er liever rati afzie l wa Harry Dane de lieveling niet van de oude lui hg is toob hun zoon Wat mij aangaat ik zie er ook tegen op hernam de heer Apperly Ka ik moet u leggou dat het mg ook juiat inviel dat wg daartoe eiganlgk niet de bevoegde personeo zijn Ik geloof dat wg het Herbert Dane moeten opdragen De dokter was van hetzelfde gevoelen zoodst zg zioh voor bet oogenblik van het kasteel afweaddeu en zioh nsar hethuia vaa Herbert Dane begaven Dete leefde met zijne zuster op zeer eenvondigon voet zg hortdim alechta twee dieaathoden oene neid en een kaaeht De laatste deed hen de deur open en zeide dat tijn meesier te huis was De ieer Herbert Dane zat op zijn gemak op een canapé voor hel vuur eene sigaar te rooken er stonden eeaige glazen op de tafel Hij tat met dan rag naar de deur toon zg binnenkwamen Wst faeht g mij tang lataf wachten Hsrry riep hg uit Gij hadt vij beloofd om tegen negen uur bg mij te komen en ik had reeds lang de hoop opgegeven dat ik u bedeu avond nog zou zien 1 Waar z jt gg gebleven Mgnheer Herbert Herbert Dane keerde zich om stond op en zag den dokter verwonderd san O neem mij niet kwalgk I zeide hg met istadat oiiar een laoh zweemde Ik daofat dat ik kapitein Dane voor had ik wachtte hem van avoadbij mg Zg weigerden op de aangebodene stoelen plaata te nemea en wachtten totdat de knecht zioh var oorlog leg n den koning van ikJatAbelelaod Toen de pioiii r8 de landen vsn koning Lobengala doortrokkan voegde dr Jameson zich als vertegenwoordiger vao Cecil RhodM by ben In 1890 werd hy na belast gefeest ta xyo met de onderhandelingen bg Gunganhana benoemd tot adminiitrateur van Maibonaland in de plaata van Archi ald Cniquhoun Dat was toen een moeilgke betrekking De Trans ttlers waren toen jnist bezig een trekt ta organiaeeren over de Limpopo naar die streelt Dr Jameson ging hen met een politiemacht tegemoet en wist de Transvalera te bewegen bloedvei ieten te voorkomen door de rivier niet over te trekken De tegenwoordige ad mioistrateur vnn Moshonatand de bekende dr Selous s ireekt over Jameiion in teer vleieoda bewoordingen en noemt bem den aangewesaa man voor zulke moeilijke en tact eischeocb betrekkingen In den oorlog met Matabeland was dr Jameson eigenlyk de ziel der expeditie Steunend op de kennis sroeiier in Lobengola s omgeving opgedaan maakte hy hek plan voor den veldtocht op dat onder zyn leiding met zorg werd nitgevoerd en veel bydroi kok het welslagen der onderneming £ n hoeveel nog steeds de noodzakelykheid van dien oorlog niet is bewezen en bet zeker niet noodvAkelyk was daarin zolke wreedheid te begaan als da moord op da Maahonaa b fort SiaUabofj toch heeft de regoeriog gemeand dr Ja meson voor een beloooini te moeten voordragen en benoemde koningin Victoria bem tok ridder van de Balb orde een der hoogste oadencheidiogeo die aan een Ëugelaobman kan ten deel vallen Sedert was hy als admiuiatratenr der Chartered Company € te Boeloewayo gevestigd waarhij de inlyving van Beohuanalaod het li ndvan koning Xbama doordre f een beslnit datondanks het beroep van dien vorst op denminister Chamberlain door Engeland gehandhaafd werd Uit d t relaas blykt niet dat Jameson in Transvaal de praktjik heeft uitgeoefend en zelfs Kroger behandeld sooals dezer dagen werd gemeld Men meldt nit üokkom Vóór eenige dagen was by esD ingesetene albier door den deurwaarder beslag gelegd op rundvee paarden boerengereedscbappen hnis raad enz Toen later de deurwaarder verscheen om tot den verkoop over te gaan was alles met den bewaarder ioelaii rpoorloos verdwenen wgderd had toen zagen zg Hurbert erntlig aan in de lioop dst de bezorgde uitdrukktog van bun gelaat hem eenigszins zou voorbereiden op de treurige t jdiag die zg bem moesten mededeelen De dokter nam het woord Mijnheer Herbert wg hebben eene moeielgks taak te verriobten ea wij komen owe medewerking inroepen W warer op weg naar het kutael om eene allerdroevigste tijding an Lord Done over te brengen Zgn zoon heeft een ongeluk gekregen Maar bet aoheen wet dat de nieta kwaads vermoodonde Herbert Dane gaeu aoht aloeg op hunne woorden Hij scheen geheel aaet zjjno plicliten vaa gastheer vervuld en merkte nieta Hg Hep heeu en weder zette flesscbeo op tafel belde om meer glazen enz Er was maar eene gaapit aangeatoken die niet hoog was opgodraaid zoodat het niet zeer tiohl ia de kasier was maar bot vuur brandde helder Hg B hoof de taftil op zg en strekte zgse haan uit om het gas op te draaien maar in plaaU daarvan draaide hg bet uit Wat ben ik lomp Neem mg niet kwalgk heeren tk vergis mg allgd met die lampen ea draai steeds den verkeerden kant nit Ik vress dat gg mg nist verstaat mynheer Herbert viet bem de dokter in de rede Laat het gas maar rusten Kapitein Dane heeft een ongeluk gekregen ea wy weten niet boa wy deze treurige tijding aan Lord Dane sullen overbrengen Wst zegt gy heeft kapitein Dane een onge luk gekregen wst ia hem overkomen F Hg is vso de klip by de kapel gevallen of iemand heeft hem er afgeworpen en de val heeft hen ongetwyfeld gedood W orH ttnoifi