Goudsche Courant, donderdag 9 januari 1896

4t Beurs van Amsterdam ÜIrccle SiWorwegverblndlngeD met GOUDA Wiiiterdleost 1895 1896 Aaoi evaogeo 1 October Tnd van Greeowlci 10 14 18 08 18 86 1 84 S Sl 8 44 11 01 18 88 11 08 18 8 11 16 11 48 11 84 18 88 18 66 1 44 3 60 4 08 KOTIBBDi M G O D D A 8 86 9 40 9 61 10 19 11 60 18 80 10 89 10 88 10 48 S 66 9 68 10 11 10 49 1S 08 18 40 7 68 7 6 8 08 8 18 8 88 8 48 9 86 10 7 86 7 47 9 48 9 88 t8 7 46 8 07 D DEK B D8N HIAB eOUOl iHage6 6 l 7 807 488 809 88 9 4610 1111 8618 161 86 8 44 9 68 3 43 4 16 6 17 6 08 Voorb 6 67 10 17 1 41 6 14 Z Z tw8 11 10 88 1 66 6 88 Zer M 10 48 8 08 6 89 Gouda 6 83 7 60 8 189 9 66 10 1610 64 18 06 18 46 2 17 3 14 3 86 4 13 4 48 6 4f 6 60 Stopt l Bleiiirqk Kraiiireg ea Nootdorp Leidachandsm aa Hakendorp UTRBCHT QO O D 1 10 11 84 18 60 8 10 3 68 4 3 6 86 7 60 8 09 9 07 10 83 11 61 4 1Ö 6 63 9 88 10 81 4 84 9 88 10 44 11 07 1 11 3 41 4 37 6 10 7 09 8 16 8 41 9 4 Gowl 7 8 8 86 9 09 9 S7 10 80 10 60 18 18 18 88 1 87 8 86 S 47 4 46 6 7 7 14 7 49 P 89 8 64 9J4 11 d Z V 11 7 48 8 47 11 08 18 40 4 67 8 01 10 08 Z Zegw 7 68 8 6 U IS 18 49 6 08 8 18 10 16 Vooril 8 07 9 08 11 87 1 01 6 90 8 88 10 87 Ha 1 1 10 07 10 48 U 8 18 48 1 08 1 67 4 06 4 17 6 96 6 67 7 44 8 81 9 88 10 88 11 48 flO I S l l TBICHT 9 06 10 1 10 67 18 48 8 80 11 14 8 87 11 98 8 46 9 87 10 61 11 46 1 80 8 08 GOUD 1 1 M8T1ID1M 10 01 10 67 18 10 11 08 l 1 18 AMSTISÖAM 60ÜDA Amstardam C it 8 9 10 lO lS S II 4 10 S U lAi domAM 7 M 04 10J4 11 18 8 8 6 10 7 46 M Stoppen ta Bleisw k Xniiavag rn Nootdorp LaUMhuidaiii an Uakaodorp irnKtefoaH ij o o A A 1 Stopt ta Nooidorp Ltidwiiuduii i filnawjjk Kiuiiwcg u Htkudoiy H t concept program dar Liber le Unio Raf eokftlen bladea reeds aaaleiding tot e De beBchoQWÏDg Eeoe daarvsD rerdieot Tooral de aandaeb o1 die fan het CenkrDtn c Op de redactie Tan dit blad be ft het bcwuite stuk den ludruk gemaakt rao retatievo gemntigdheid De beetaren der Unie hebbea wel is w iar reel hooi op hou ork geDomeo dit kon moeiiyk aodere waar men ssoo verscheidene ooderwerpen van politiekeo sucialen en ecooomiacbeo aard te beperken had maar teveos wistea sg eeuige zelfbeperkiog te betracliten wat de gearaDceerdheid hunaer deakbeeldeo betreft zoadat het concept op veracbillende punten algemeeoe inatamming kan vioden Wie heeft zoo raai t gencemde redactie bgr nog eeaige bedenkingen tpgen de ioatelliog van Arbaidskamers een betere regeling Van bet arheidecoutraet ds verzekering van een wekelgkBchen roitdag het concept verzuimt bier den Zondag te noemen een hnrTorming van het administratieve recht maatregelen ter behartiging van de belangen fier volksgezondheid bet bouwen van gezonde woningen de beatrgding vau het drankmiebruik enz Dit allea ia gemeen goed voor alle partgen waartfgen aehier niemand ïicb meer durft verzetten althani niet opeoiyk Ën wanneer het der Liberale Unie met deze zaken ernst is kan zg er op rekenen in den atrijd daarvoor niet alleen te staan Nn sgu er ook minder aantrekkelgkeeiacben in het ontwerp program maar de waarbeid gebied te erkennen dat bun aantal niet groot iê en dat gelgk wg reeds dedrn opmerken de radicaal getinte stellora bun radicatiame hebben weten te temperen Blgkbaar is het hun doel geweaat een liberaal lereenigingsprogram te maken en de deur der Uoie ook voor de minder geavanceerde liberalen open te zetten Of dit gelukken zal Het antwoord hierop Kan eerst gageven worden wanneer het concept itefiuitief ia vastgesteld en blgkt dat de personen kwesties niet zwaarder wegen dan de poHtieka en aociala orartuiging Üit aProit Valot wordt door den heer F J van Onteren aan de Arnb Ct c over de toestanden in Californië gesebreven In veel landen is het gebrnik dat aan het eiud van het jaar een overzicht gegeven wordt van de gewichtigste gebeurtenissen die in den verloopen jaarkring voorgevallen zgn en op grond daarvan zal het zeker niemand verwou deren dat ik met een enkel woord nog eens op de Rotterdam Colony terugkom die in den loop van 1896 te niet gegaan is Toen ik dat rampzalige oord den derttgaten Mei jl varliet waren al de aan de Company beboerende gebouwen nog aanwezig het groote twee vetdiepingen hooge bötel Kotterdam waar dan 30en Mei 1890 de Nederlandiche driekleur by onie aankomst zoo dapper wapperde en in de groote eetzaal waarvan ons aeo stevig Amerikaaudch maal wachtto het beatuursbuisje groote stallen voor eenige honderden mnilezeU en paarden een werk en stachtbuis een winkel n nog een paar kleine gebouwtjes Van dat allea ia thans niet meer te vioden Met de kolonie is ook de stad NiuuwRotter dam waar in de vgf jaren van haar beateau nooit een enkel gebouw buiten dehiervoreh genoemde byg komen is van de wereldkaart verdwenen De Croker Estate Company heelt al lai weg doen balen om het elders voor andere doet einden weder op te zatten Sommige der kleine gebouwtjes zgn in bon geheel vervoerd op platte door 32 muilezels getrokken wagens terw l het groote hotel en eenige der overige gebouwen io stukken overgebracht zgn 8 40 8 47 8 4 01 8 10 6 67 6 08 8 16 84 8 80 OOD I 6 7 S 7 80 7 48 7 66 6 6 10 6 18 6 18 6 88 Ooua 6 S0 MoonlreBy Nieuverlrerk üiipelle RoHiirdam 7 Uotterdim Ctpelle Mifluwerkerk UooriIrMkt Qoudri ioudl 6 86 8 87 7 66 8 09 8 81 Oudew 6 60 8 64 Woerden 6 69 7 08 8 18 Utreohl 8 18 f 8 18 8 41 f f Nur Asulerdaiii 8 91 t 86 Goada m t daa C SI 8 37 8 14 De verlaten plaatsen gaan tangcamarhnud voor een echuifje in Yankee banden over o a z JQ de 400 acres van de Hotterdamsche maatauhappg tot exploilatie van landen in Caliioioiü verkocht voor 6000 dollar vnj geld en vermits het gestorte kapiUal 400 000 Mollandirhe gntdens badra t krggen de eerste hypotheekbonders tevens de voornaamste aaodeelboudera ongeveer 4 jfct van buo geld terag Het aller laatste bedrgf van het drama ia afgespfeld Twintig dollars per acre is bet maximnm dat nog besteed wordt door Amertkaaen die er hooi uf graan op denken te verbouwen En voor datzelfde land werd ryf jaren geleden tot 200 düllara per acre betaald nadat de voorraad voor 160 en 175 dollars in e n ongelooflgk korten tgd aan den man gebracht was Na de gondkoortf de vrochtenkoorts welke zal nu de derde zgu in het verbond om opoieaw slachtoffers uit Holland bierbaen te lukken Oe toekomst zal het leeren doch dat u eker dat wanneer zg in eiken vorm ook baar epidemische kracht opnieuw zal doen gevoelen er weder tatloozc greenborg invliegen Mocbten de menscheu in dit opzicht iich eens wijs worden eu zich aan anderen spiegelende steeds voor oogen honden dat alle schoonklidkeode aanbiedingen nit Amerika zicb in het woordje sÖcbwindle oplossen i Do anti revolotionnaire Nederlanders verklaart verheugd te zgn over de crisis van 1894 en 1895 in de anti revolotionnaire partg omdat daardoor een gezonder toeatand is ontstaan Door dii4 crisis toch is het erkend om afgescheiden van dr Kuyp r den leider en zgn blad De Standaard € zelfstandig te oordeelen en te spreken Atleogskea begint men in deanti revolutionnaire partg dieper te gevoelen dat het meer op de beginselen dan opoogenblikkelgke partjjmacht meer op bet program dan op den leider aan komt een progrimi waarvan de sampuatelling ter onvergankelgke eer komt aan dr Kuyper Slechts langs den tbans iugOBlagen weg kunnen de anti refolotionnaire beginselen zich behoorlek ontwikkelen Bet partg verband is wel verbroken voor zoover men daaronder verataat de verhonding met bet centraal comit maar het door t program gelegd verband bleef volkomen ongedeerd En wat schaadt dit Wat heeft het centraalcomité oor goeda uitgericht Wat beteekent een centraalcomité dat om de drie jaren byeenkomt om aan de besluiten van de depntaten vergadering zekere leiding te geven wanneer gedurende die drie jaren de leiding der partg uitaluiteod in handen van den voorzitter en diens dagblad berust Maar bet centraal comité zal toch b l et aanbevelen van candidaten rekening moeten houden met bet gevoelen van het kiesdistrict omdat anders zgn candidaat niet slaagt De ondervinding in 1894 heeft trouwens bewezen dat ook legen de werking van het centraal comité in de in het district als antirevolutioonair bekende candidaten konden slagen beter zelfs dan die welke door dat comité waren aanbevolen En wat de samenwerking van de partg met andere partgen betreft da pracktijk heeft wtj bewezen dat al die afspraken en overleggingen zoodra ze verder reiken dan een tgdelgke aftpraak voor de stembus lan nul en geener waarde xgn Men kan elkander toch niet binden en als bet er op aan komt beeft men elkaar niet begrepen Het ia daarom onze vaate overtuiging dat bet samenkomen in deputaten iergadering eu oentraal comité tbans zonder wesenlgke waarde is AU het program maar in rere hlyft ia er geen gevaar dat de kieavereenigingeo zich sullen verloopen Juiat daarom kunnen wg rustig en getroost onzen weg gaan zegt het blad Zooals men mededeelde is Jack de olifant uit Artis doodgeschoten Omtrent de wgxe waarop dit goBcbiodde deelt de xEchotmede 10 86 118 8 17 4 18 4 47 6 67 6 68 8 81 10 18 7 10 10 89 8 84 6 06 6 17 7 18 8 48 10 87 J 60 4 48 6 89 6 86 f t 10 18 11 10 6 68 8 48 4 47 9 81 4 86 Drie erkende Hcbutterti werdon daartoe nit genoodigd Het waren de heeren Carsten Kliiikenbcr f liH U chietvpreeniginBf aNeerlands Borgerwacht en Wnnnebarg wapensmid te Amsterdam Zooals bekend is hebbeu de olifanten weinig kwetsbare plekken en bovendien was sinjeur niet erg rustig gestemd Treffen was daarom zeer moeilgk en men moest hem zeven projectielen toedienen boren bet rechteroog en achter bet oor voor het dier was afgemaakt Toea de beer Carsteoa hem met een bMlïssend schot in het rechteroog trof zakte de kolossus ineen De toegang tot het hek was afgezet door militairen daar niemand de executie mocht bg wonen Dezer dagen werd aan een nieuw percpel aan de Weeaperzgde te Amsterdam een brandkast vervoerd door 8 mannen Dit was bemerkt door eanige broeders vanbet inbrekersgilde die aaniitonds besloten opzekeren naclit zoo mogelgk een goeden slagte slaan Inderdaad schijnen zg aan bun voornemen gevolg te hebbea gegeven want toeneen der firma s den volgenden dag eens kwamkgken vond hg de brandkast gt opend en geheel ledig wat hem trouwens niet verwonderdedaar er nog geen cent in gedeponeerdwas geworden Zoodat de dieven leelgk botbedden gevangen l Een aardig trekja op het gebied van liefdadigheid kon men gepasseerdeo Zaterdag aan schouwen in de Taksteeg te Amsterdam Eenarme grysaard die daar voorbijkwam werd zóódoor honger gekweld dat hg zgn nood keaibaar maakte aan een heer Deze trad eenbrooddepót binnen en verschafte bem een flinkeboterham met kaas Een der boren voegdebïprby nog een glas melk Met graigte verorberde de stakkert deze spjjs terwijl zicballengs een groepje voorbggangers vormde dieiDf t medelgden dit tooneeltje gadesloegen Onder hen bevond zich een werkmansvrouwmet een zuigeling op den arm zoodra bemerkte deze niet dat de man geen melk meerhad of zg startte den inboud van de zuigflescb in het glas onder goedkeurend gemompel van het publiek reikte zg bet den armenman over die zich niet oobetnigd liet Zekereen treffend staaltje van liefdadigheid naarfermogen Tgd Pas is de Belgische grens weder opengesteld voor het Nederlandscbe vee of er is opnieuw ziekte onder het vee op een stal te Gent geconstateerd Dit feit heeft in België zelf de aandacht getrokken t Is dan ook bgzooder toevallig Tgdens de sloiting der grens vernam men in t geheel niet meeï van veeziekte of ichoon er doizeoden stuks vee uit Nederland binnengesmokkeld zgn Toch was dat gesmokkelde vee niet maar het nu na de opea itelling ingevoerde vee wel door een veearts onderzocht Toevallig nie waar In België hoort men echter mompelen dat die geconstateerde veeziekte een truc moet zgn en wel van de smokkelaars die door het openstellen der grens hun zaakc zien verloopen Da Noordbr meldt De d van gisteren getuigde wederom hoe sterk de oude Christelgke gebruiken te s Hertogenbosch aog ingeworteld zgu Overal zag men ioen toch groepen van kinderen met lichtjes rondgaau eu voor de buizen zingen bet door lyo kinderlgken eenvoud schoon lied nit de Middeneeuwen Daar komen w j aan met onzen lantaarn Wg zoeken den Heer en wg hadden hem 4 60 4 67 6 04 6 11 6 80 1 48 1 68 1 6 8 08 8 18 7 11 7 80 8 10 6 48 8 60 8 09 tJtraoht 7 60 Waarden 8 11 Oadawater 8 19 oada 8 81 9 9 34 zoo gaaru Wy klopten al aan Herodes zgn deur Herodes de koning kwam zeUers veur Herodes de koning sprak mot een vatsch hart Wie is er de jongste van drieën zoo zwart Hg is er wel zwart maftr hy ia er bekend Hy is er de aehoonate uit Mooreoland lu Moorenluod is er loo n schoone stad Waar Maria ri t hmr Hrio kindertjes zat Maria dia moest er den bergbeklimmen Daar hoorde zy de H Driekoningen zingen De H Drit koningen die zingen zoo schoon Zy maakten ao vreugde een gouden kroon Zeg sterre gy moet er stille staan 6g moet er mede naar Bethlehem gaan In Bethlehem ia er eeue zoo schoone stad Waar Maria met baar drie kindertjes zat Zooals blgkt uit bet opstel van onzen bekwamen gescbiedxchryver J C A Hezenmans voorkomende in den 2ao jaargang van Taxandria het uitmuutecd doch helaas nog maar al te winig gewaardeerd igdschrift voor Noordbrabflntscbe geschiedenis en volkskunde heeft men in de vorige eeuw getracht te sHertogen bosch bet zingen van het Driekoninganlied op b traffe van geldboete ta verbieden Vooral een schepen met name Piper stelde zich ten taak om dit christelyk gebruik uit te roeien Da Boasebe straatjeugd ging toen een liedje zingeu dat voornamelyk ten taak bad om de politie die op Driekoningendag een nieuw hoofddeksel kreeg en haren schepen Piper belachelgk te maken De jeugd zoog toen Driekoningen Driekoningen Geeft mg een nieuwen hoed Dt oade is versleten Vader mag het niet weten Moeder is niet thlls Piep zegt de muis In het zomerhuis Dit liedje heeft looals men gisteren overal kon booren Piper overleefd men is er niet in mogen gelukken het gebruik om het Driekoningenlied op de straat te zingen nit te roeien Uit Kampen bericht men dat de nachtboot Amate eergiatermiddag over zee van Amsterdam is aangekomen Ook de Burgemeester Jbr Coeoflu arriveerde er weer uit Amsterdam De Minister Havelaar bleef tot nu toe alleen naar Urk varen Uit den Transvaal komt volgend verhaal van het heldhaftig gedrag van een 15 jarig meisje te Pieter Maritzburg De heer De Wet moest naar Johannesburg en nam zyn vrouw mede terwyl hg zgn schoonzoon de zorg voor het huia toevertrouwde Vrijdag ging deze met zgn vronw naar een buurman met het vooroemen om s avonds terog te keeren waarin zg door een onweder werden belet Tegen den avond kwam een kaffer naar huis met een zakdoek om zgn gezicht gebonden Der oudste dochter een meisje vao 15 jaar beviel het uiterlyk van dien kleorling niet zy laadde een geweer en wachtte de dingen af die komen zouden Het meisje atak een kaars op kort daarna werd er aan de deur geklopt De inboorling want hy was bet die geen antwoord ontving begon met een ateen op de deor te hameren maar het baatte niet de dear wilde niet wyken Toen liep bg naar het venster en sloeg de ruitao ïn Het metsje schoot op hem jolsttoen hg binnenkwam maar raaivte bem niet Inmiddels waren de overige aanwezige leden van het gezin een jongen van 9 jaar en twee jongere mpiajes met de kaara naar de slaapkamer gegaan Zoodra de kaffer binnen was ontrokte hy het berende meisje het geweer en sloeg er haftr mede totdat het in drie stukken was Het kind bleef voor dood liggen Hierop trad hy de slaapkamer binnen en begon de andere kinderen te ëlaan met het geda lte vp n bet geweer dat hy nog in de band had Een der meisjes ontving een diepe snede over bet voorhoofd tot aan het oog men vreest voor haar leven nas 9 67 10 04 10 11 10 18 10 87 8 0S 8 68 4 80 9 08 6 81 9 10 6 17 6 S7 6 84 6 41 6 47 7 68 S8tJ a ss M 10 02 8 S8 10 12 10 84 10 S4 11 10 9 41 Inmiddels was het oudsten meisje in de voorkamer weer bg ekomen Toen zy de angstkreten van de andere kinderen boorde snelde zg nsar de slaapkamer en den kaffer grijpende wierp zg hem op den grond en hield bem vast terwijl haar ondste broertje een der planken van de houten bedstede nam en er den kerel twpp ma tn mede op hft hoofd sloeg Da kaffer wiat zich echter los te worstelen en vluchtte waarop bet meisje naar de baren ging om hulp De kaffer werd den volgenden morgen gevonden in de droge bedding van een Te Jadenboi in Stiermarken beeft aenigeu tgd geladen een vergiftiging plaat gehad door een liotwormmiddel In Juli van het vorig jaar werd den smid Eaterl te Jadenborg een lintwormmiddel voorgesehreten dat uit gelgke dealen extract van granaatwortel en manoetjesvar n bestond Na het gebruik van dit geneesmiddel deden zich bg Esterl spoedig hevige krampen voor en twee uren later was hy een lyk Hoewel de ajmptomen van de ongei teldheid op vergiftiging wezen verznimde men de geneesmiddelen te ondertoeken Dit verzuim had noodlottige gevolgen waut een tweeden patient werd door deniielfden geneesheer acbt acht dagen later hetzelfde lintwormmiddel voorgeschreven Kort na het gebruik deden zich by den arbeider eveneens Terecbynselen van vergiftiging gepaard met hevige krampen voor en ook deze patient bezweek twee uren later Trgen den apotheker werd nu een aanklacht ingediend wegens het door schuld of nalatigheid veroorzaken van levensgevaar De beklaagde verklaarde zich niet te kunnen herinneren of hy by ontvangst der medicamenten bet Vüorschriftsmatiga onderzopk had ingesteld Daar het granaatwortslextract dat later echter braaknootextract bleek te sijn door hem betrokken werd van een der bekendste artseoyfabrieken te Darmatadt had by geen aanleiding om aan den aard der zending te twgfelen Zelfs toen hg na het ovetljjden van den tweeden patient het medicament proefde en by zicbzelven vreemde verscbynselen waar nam had hg die slechts aan zgn overspannen toestand toegescbeveo De gerechtelgk benoemde chemici te Graz hadden in het voor granaatwortelextract geleverde praeparaat graoaatwortel alcaloïde pellictrin genaamd gevonden terwyt de tater met het onderzoek belaste medische faculteit te Weenen geen spoor dezer atoaloide daarentegen zoowel strychnine en hrucine in bet geneesmiddel aantoonde dali met zekerheid kon worden aangenomen dat in plaats van granaatwortel braaknootextract was afgeleverd dat by de ingekomen hoeveelheden van 7 en 2 gram noodzakelgk den dood tengevolge moest hebben Waar de verwisseling van het medicament had plaats gehad kon niet meer fasU gesteld worden De apotheker werd veroordeeld tot 14 dagen hecbteuis en een schadevergoeding van t 8000 te t etalen aan de weduwe van den smid Esterl Aandoenlyk was bet Maandag te Zaandam de aankomst bg te wonen van den botter van schipper Prins die 10 dagon in het gs der Zuiderzee bekneld zat en de dankbaarheid en vreagde der verwanten te zien Ben woord van de grootste halde komt toe aan de Zuiderzee politie die met haar hoofd 6 dageu lang bezig was om èn den botter vaq Blees èn dien van Prins te redden Een schipper te Meppel bad zich io zgn vaartnig te slagen gelegd terwgl de kachel brandde Door den kolendamp is hy gestikt Hy laat vronw en kinderen na die zicb ttHooge veen bevinden Te Berlyn stierf onlangs na een hevig lyden aan diphtherie de 35jarige opzichter Aagustin de broeder van een bekenfl socialistisch spreker en kastelein De oorzaak van s mans dood was een kns De leveojarige dochter van den opziehtertoas aan diphteritie overleden en de ongelukkig vader stond aan het bed waar het beminde kind den laatsten strgd bad gestreden terwgl bet Igkje geki t werd Toen het deksel gesloten zon worden gaf hg der doode voor het laatst een kns op den mond Eeniga uren later deden zich by denongclukkigen vader symptomen van diphtheritic voor alle pogingen tot redding bleven vrnabteloos en acht dagen later volgde de vader zgn kind in het graf Maandagmorgen ontstond brand op het Brcezand te Anna Paulowna ten huize van 6 Roervink Huis en inboedel verbrandden op een paar bedden na Alles was verzekerd maar niet hoog Oorzaak onbekend Een betrekkelgk grootsofa plan is te Sloebtaren eensklaps in duigen gevallen da inpoldering van de daar gelegen hooilandec tergrootte van 6 700 B A Dit plan dat oog tot voor enkele dagen met groote sympathie vard begroet an waarvan zeer velen de verwezenlyking weldra te gamoat zagen is in den doofpot gestopt In de oomiddellyke nabyh id Tan de slad Amersfoort i in de rivier de Earn een zalm Invangen van ongeveer 1 M lengte ter zwaarte van 4 kilo waarschgotyk een van de groote school jonge zslmpjes die voor eenige jaren da Earn werden ingelaten Te Bninen waar veel aan da ontginning van slecht groenland gedaan wordt vindt men zooveel kienhoat in den grond dat vin de omwerking van menig perceel moet worden afgezien De landboower H Klaots aldaar een groot voorstander vaa die oniginning is thans met een speciaal voor dit doel ingerichten hefboom begonnen met bet del en van die oude boomstammen Stokken bont van 8 tot 10 M worden nit het veen opgeheven en naar boven gebracht Verbazende massa s van dit hout komen daardoor te voorscbgn en het blykt dat ook de zwaarste boomstammen op deze wyze kanoen worden verwyderd By genoegzame navolging kunnen op diewyze nog groote uitgestrektneden groenland die vroeger niet geploegd konden worden thans worden gebruikt Het kienhout dat reedaweinig oi geen waarde beeft zal door de grooteot delving allentri meer als brandstof wordengebruikt terwyt het kloven daarvan in wintfrmaanden een geschikte gelegenhed tot werk verschaffing is i HuUfniandscli Overzicht Het Ëngelscbe departement van koloniën maakt bekend dat air Hercules Robinson en de trauBvaalBcbe r geering in den loop an den dag h bben geconfereerd maar dat het nog niet mogelyk ia openbaarheid te Keven aan het onden erp van hun beraadslagingen In den heer Chamberlain heeft Engeland een man au karakter en krachtigen wil tot minister vau koloniën Dit ia op bet oogenblik het eenig tiehtpunt dat we zien in den buitengewoon gespannen toestand Dat de oorzaak van dezen toestand de millioenenrgke heer Cecil Rhodes mgniogenieor president van de Chartered Company eigenaar van dagbladen in de Kaapkolouis zyn ontslag genomen heeft ia ongetwyfeld aan den heer Chamberlain te danken Deze minister een overtuigd liberaal is lid van het Tory ministerie dat wel is waar een buitengewoon bekwamen en krachtigen premier heeft in lord Salisbury doch dat afhangt van de machtige party der Tories En deze is met ongeëvenaarde verbittering vertoorndop Duitschland eu vaat besloten de Transvaal te behandelen als een aan Engeland ondergeschikten staat Het 18 noodeloos te bewyzen dat Cecil Rhodes dfl hoofdschuldige is Zgn broeder kolonel Rhodes was en is in Johannesburg de raddraaier van de beweging der nitlandfrs die den vreeaelyknn leugen verbreiddeu dat zy om bun vrouwen en kinderen te beschermen den bgstand van Jameson noodig hadden Jameson en air John Willooghby waren de officieele vertegenwoordigers van de Chartered Company die per procnratie van Engeland gebied voert ea die met de door Engelache ofGcieren aangevoerde goed gedrilde lang georganiaeerde politiemacht van den Staat de Transvaal poogde te overrompelen De dreigementen van de Ëngelscbe pers worden hier volstrekt uiot ernstig opgevat De beer Beelaerts van Blokland reist beden naar sGraveubage terug en komt 27 Januari op den verjaardag des keizers weer te Berlyn De Frankf Ztg meldt uit Berlgo De heeren Leyds en Beelaerts van Blokland hebben in verseheiden oonferfnties mc den Fraoschen gezant alhier den heer Herbette Frackrgk s Instemming met de inzichten van andere groote mogendheden geconstateerd Ook Frankryk wenscht waarborgen voor de toekomst van Transvaal Mocht de ZuidafrikaaoBcbeRepobliek neutraal verklaard worden dan zal men beproeven baar een toegang van de zee aan de grens van de Portugeesche bezitting te openen Omtrent bet gevecht in Erngersdorp zelf wordt nader bericht dat Jameson reeds in den voormiddag van Woensdag 1 Jan zgn aauVRllen beproefde op de hi r en daar in uitmuntende positiën zichtbaar wordende Boeren die door het Opbreken van den spoorweg gezorgd badden dat de voor Jameson verwachte bolp nit Jobannesbnrg werd opgehouden en tevens het terrain in alle richtingen hadden opgemeten en berekend om puaitiën in te nemen voor een onmisbaar geweerschot op bepaalde afstanden daar zy volgens bon oude gewoonte met groote bedaardheid man voor man neerschieten zonder ooit hun kruit voor niets te vermorsen Bg voorkeur pikken zy eerbt de officieren uit den vyandelgken troep en daarom Is men in Engeland hoogst ongerust omtrent het lot der Engelache officieren die Jamesoo vergezelden en nietc tot de gevangenen behoorden t Is bgna zeker datzg geaneoveld zgn Slechts twee britacbe officieren behalve Jameson zgn gevangen In den namiddag van den 1 Jan werd Jameson s troep van 3 uur tot omstreeks 11 oor in den nacht driemaal teruggeworpen en den 2n Jan zgo toestand hopeloos ziende gaf hg zich over met nog 550 man nadat er 130 gesneuveld en 37 gekwetst waren en de Boeren slechts drie dooden en vijf gewonden hadden De commisssie voordeVeneiolaanachegrenaqoaaitie heeft haar taak onder leiding van den rechter Brewer begonnen en tezetfdertyd is er een krachtige stemmiug waar te nemen vóór een scheidarecbterlyke oploasing un bet vraagatnk De heer Norman naar Wa hington gezonden door de Daily Chronicle schy ut daar tot de hoogste regeeringskringen te zgn toegelaten ea kon met zekerheid aan zgu blad melden de reg ring wil vrede zy ooodigt den ervaren en beroemden staatsn an lord Salisbury ernstig en plechtig uit om het verleden te venceten en aan da nationale overtaigiog d r Amerikanen halfw g tegemoet te komen € Dit is nu wel geen officieel verzoek in form naav Landen gezonden maar het bericht wyat op fte stemming wy willeu trach en langs vreedzamen weg uit de moeilgkheid uit te raken En ook buiten Washington wordt zoo gedacht De Kamer van koophandel te New Tork behandelde een voomtel van baar medelid Schurk die uiteenzette dat al bet mogelgke moet worden gedaan om de arbitrage tot stand te brengen het critieke oogenblik zal komen meende hy ala het rapport der commissi vao nuderzoek verscbgot en zoolang dit niet openbaar ia hnngt een dlinkere wo k over het land de beer Scburz wilde de zaak door een gemengde commissie waarin ook Engeland deel zou hebben onderzocht zien een Engelaoh Amerikaanscbe commissie met een met wederkeerige toestemming gekozen voorzitter en door de kamer werd boaloten l dat dit plan door eenigen barer leden zal wor den onderzocht die met andere Kamera van koophandel zullen te rade gaan De biertoe aangewezen leden hebben goede namen in de bandelawereld Ziehier een poging van den handel om tot een schetdsg recht te komen In dit pogen wordt de Amerikaanacbe haudel gesteund door dien van Oroot Brittaunïë zooals blgkt ait de sympathiebetuigingen van de Edinburgsche Kamer vau koophandel aan haar inster te NewYork De New Yorknebe correspondent der Times begroette het denkbeeld van den heer Schnrz met inatnmming en rkend moet worden dat al zgn er bedenkingen tegen te maken de oitvoering an dit plan invloed ten goede op de openbare meening hebben kan In Engeland waar men den laatsten tyd toch al geen overmatige reden tot vreugde heeft over de bnitenlandsche potitif k is men zeer onaangenaam verra t door eenige koatbare geschenken door den soltan aan den czaar getooden paarden en dure t bak Naar men verzekert ooIe nog een kostbaar balssieraad ter waarde v n 800 000 frcs en een doos met een diamant eau der schoonste edelateenan ter wereld Velen sollen misschien de opmerking maken dat de sultan beter had gedaan in plaats van den rgken czaar deze dure dingen te schenken zyo arme soldaten die geen soldg ontvangen te betalen of zyn gebrek Igdende onderdanen te steunen maar zg vergeten dat de vriendschap van Rusland voor den Zieken Man wel een lunifdoos en een partg je tabak waard is Aan de gegeven politieke omitandigbeden ontleenen dan ook deze geacheakcn hun bgzondere beteekenis 350 Staats loteriJ 6a Klaue Trekking tbd Woeoidag 6 Janaari 1896 No 4267 en 7813 ieder 1000 No 6376 1966 en 18316 ieder 400 No 9936 5998 8688 en 106 S ieder f 300 No 538 746 2278 3290 4526 7837 10449 ea 13837 ieder 100 Prijion ran 70 18643 18660 18706 18778 18860 19187 19424 19463 19661 19780 19867 19938 19967 30314 30471 306I9 30574 30643 80811 30861 30913 8909 4978 8667 10966 5466 8788 10976 5650 8734 11010 6678 89 9 11078 6680 9106 11161 6864 9374 11170 6066 9389 11172 6179 9470 11362 6400 9477 11556 589 9630 11819 671 9758 11878 6789 9898 12368 6856 10025 136113 706310286 12679 7099 10883 12844 7438 10483 13942 7666 10568 13944 7847 10678 13971 7857 10707 13973 8963 10740 18243 8386 10785 13248 8486 10767 13669 868610783 18685 3a Lij t Ne 4668 37 3031 117 8331 169 33 1 649 3887 859 3392 961 3418 954 8438 1044 8463 1468 3640 1614 3666 1618 3766 1631 8764 1863 8852 1876 42110 2091 4208 3158 4387 3185 436t 3324 1600 3431 4719 9711 47S3 2716 4768 2859 4846 3930 494S 6a Kluaa 13756 16138 18777 16160 13870 16161 1405S 16186 14399 16314 14876 16693 14406 16712 14428 16722 14496 16962 14511 17017 14649 17088 14608 17154 14613 17192 14634 17844 14844 17378 14867 17403 14961 17465 15145 1767fl 16178 17870 15908 18136 15389 18166 15383 18463 16885 18694 aiel m l f 70 BuUengewoon Groote CoUeette WINTE MDSGHOEIIEII A van OS A Mcrch T llleor Kleiweg K 78 I GOODA Vorkr lOO 100 alotkia 83 84y 36V 63 V 96 104V 78 19V l 109 89 780 651 lOlV 10 0 3081 141 77 101 100 138 97V 807 110 94V 193 156 10 l 49 l 99 78 109 101 98 101 Vl l 114 I M 91 es 141 OH 7 JA NI AE1 NlDiauND Car Ned W 8 i dito dito dito 3 dito dito dito 3 HoNOia Obl Goudl 1881 88 4 ITIUK laaabryfing 1663 81 5 OosTiNi Obl in papier 1868 5 dito in liUar 1868 6 PoBTüaAt Oblig met coapon 3 dito uekat 8 auiUND Ubl Bionenl 1894 4 dito Oaooua 1880 4 ditobgHolbi 1889 4 dito bij Hope 1889 90 4 ditoingoud lean 1888 ü dito dito dito 1884 5 8riNJa Parpet lohiilil IS8I 4 ïiiaKMJ epr Conv loon 1890 4 Goc leaning aarieU Geo leaning aerie ZuiuA a Har t obl 1891 5 Miuco Obl Buit Sob 1690 6 VaNaiuiLi Obl 4 oabep 1881 llllsTlluui ObUgatien 1895 8 KoTTialiui ated lean 1894 3 Mlu N Afr HandeU a ud Arendlb Tib Mij Certificaten Daa UaatBobappn dito Amh Hypotheekb paodbr 4 Oult M j der Vomtonl aand Gr Hypolkaokb paudbr 37 Naderlandaohe bank aand iiöii Handelmaa b dito N W k Pao Hyp b pandbr 6j Rott Hypotheekb pandbr 3 Utr Hypotheekb dito 3 OoBTSKa Ooit Hong bank aand Iluai llypothuokbauk nandb 4 i AMKalKa Kqnit bypolh paudb 6 Maiw L a Pr Lien oert 6 Sau HoU IJ Spnorw Mij aand Mij tot Eipl V at Sp aand Nad lod Spoorwegm aand Ned 2nid Afrik Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 6 lTU n 8poonrl 1887 89 A Sobl S 63 78 l Zuid ltal Spicmg A H obl 8 PoLSN Waraohau Waenen aaud 4 RoiL Or SuM 8p Mij obl 4 Ballinfaa dito aand Paatova dito aand 6 Iwang Dombr dito aand 5 ICunk Ch Aiow 9p kap obl 4 dito dito oblig 4 iiV löv 18 77V 10 13 13 81 49 itj 185 107 108 108 AMa lXA Cent Pao 8p Iti obl 6 Ohio k North W pr O aand dito dito Win St Pater obl 7 Denver Ie Bio Gr Bpm oart v a lllinoii Central obl tn goud 4 lOS Vul Looi kNaah illoCert v ind i 44 Moiioo N 8pw Mg lehyp o lOl Uin Kaneaar 4pot pref aand ll i t York Ontario k Well aand j 14 dito Fenna Ohio oblig 6 109 Oregon Calif la hvp in goud 5 78 St Paul Hino k Manlt obl 7 I 106 Un Pao Hoofdlijn oblig 6 I 104 dito dito Line Col Ie byp 0 6 üiNAUa Can South Cert v aawl Van C Ballw k Nav Ie b d o O Amalerd Omnilma Mg aand Rottard Tramwag Maati aaad Nbd 8tad AmstordatQ aand 8 8tad Boltordam aand S llll aia Stad AntvorpenlS87 3 131 165 118 Sud Bruiaol 1886 9 108 lloNS Thelu Kegullr Oaiellieh 4 1171 OoeT Nn Slaataloening 1860 6 K K Ooit B Cr 1880 3 iPANja Slad Madrid 8 1868 Mbd Ver Baa Hyp RpobI oart AOVKRTENTIBN Uoor deie betnigen wg oaua dank aan allen die ons blgken Tan belangilelling deden geworden by het orerlgden van oneen Zwager en Oom de Heer O tik dik BLUUlj alhier Uit aller naam A DOETLAND 8r Qouda 8 Januari 1306 PDIKB OODE UOFl PDIKB OUDE GEUEVER Uerkt NIGHTCAP Verkriigbaar bg PEETER8 Jz Als bewija van echtheid ii oaobot ea kurk iteeda voor EÏen vau den naam der Firmi P HOPPE t SCHIEDAMMER