Goudsche Courant, donderdag 9 januari 1896

No 6860 Vrydag 10 Januari Jlil 6 348te Jaargang mimm mmmi NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De üitg ave dezer Courant geschiedt d a g e i y k met uitzoHdering van Zon en Feestdagen De prijs ji er drie maanden is ƒ 1 26 franco per post ƒ 1 70 Afïonderlijke Nommers VU F CENTEN A DVERTENTIEN worden geplaatst rau 1 5 regeh k 60 Centen iedere regel meer 10 Centen liroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Te Gonda bü A WOLPK Markt A U4b en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt Voor de LEZIWG VAS Prof Dr C H van RIIIJN uit Groniif d xUn OEKIV toegangsbewljiten meer te verkrijgen HET BEBTOUK evraagd te llotlerdani tegen Febrmarl eene eenvoudige ILEURENMEID P 6 genegen huisTrerk te verrichten Zonder goede getuigen onnoodig zich aan te melden BrieveD iranco onder Letter H by den Boekhandelaar D J P STORM LOTZ te liettwdam Allerwege bekroond metEereDiploma s Gondenen Zilveren Medailles benevens ËereDiploma Gonden Medaille en Cer tificate of Award of the World s Hygienic i ExpoiitioD Chicago 1893 is het Wereldboroemd Dniivcn Korsl lloniij Extract MELJANTHE UIT DB Machinale Fabriek DË HÜNIOBLÜEMc VAN II K van 8chaik Co gevestigd te gOravenhage GefiQ middet is ot kan worden uitgeronden welke de Meliaothe overtreft het is OSHEBBOMPELIJK het beste middel ter wereld hetgeen de vele en versehillendu bekroningen getuigt Het veraaoht en geneest ONJUIODULIJK de atreugdte hoest en verouderde borstkwalen Dadeiyk na het gebruik der MELIANTHE doet lich de weldadige invloed gelden Het groote debiet en de vele attesten aan de MELIANTHE beweMn zyn de overtuiging dat hare uit nemende en genezende eigenschappen op prys worden gesteld De MELIANTHE is verpakt io flacons van 40 ets 70 cta n 1 met gebruiksaanwgzing voorzien van ons Han delsmerk gedeponeerd a d Hechtbank te s Gravenliage Verkrijgbaar by F H A WOLPK Drogist Markt Gouda K B Ti MILD Veeratal B 126 te Gouda A BOUMAN Moordrecht J C RATELAND Boarop BV WIJK Oudevia r PEANSCHE STOOMVEEVEEIJ IN Gheniisoliei Wasscberij II OPPE IIKIMRU t9 Kruluhade Botterdam Qebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoolddepót voor ÜOUDA de Heer A VAN OS Az Bpwialiteit voor het stoomeu en verven van lo Heerenon Damesgarderoben alsook alle Kmdergoederen Speciale inrichting voor bet toom n van pluche mantels veeren bont enz Gordyuen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverld Alle goederen hetzfl gestoomd of aeverfd worden onschedelflk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zgn de prijzen 26 gedaald Te stoomen goederen als nieuw atleverbaar in S dagen te verven goederen in eene week Tegen 1 É EB of later bleilt ich aan te OOUDA eeiiiielMEISJK als MEID ALLEEN van goede getuigen voorzien Brieven onder Letters M D Laan van Meerdervuort 99 den Haag OouiU Snelperidruk ü A l ai ltll N t Zou v J F CLIJPERS Westeinde 37 Den Haag P IANO S Stcmuicü Vdiureii Iteiareeren Üuibeuluudsche P IA NO fl uit de eerste fabrieken in rDime keuze Amerikaaosche HARMONIUMS door directe importatie tegen ZKER L A€lK prijzen inruilen van bespeelde Pituiü s i f il m KLEIWEG B Miun ti k LradeBp ntD kortom fc ftufcer Pain Expeller ygfX ismtthatlntaminaluitewaiideiitaceB l Aiiker Painlxpiilier g mMt du ttMds ÏB i d r hoisgtiiiii S Aaker PaiB Expelier Fqja 50 oiot 7S omt w 1 25 d llasoh Vooriüuöan tn dfl m Mto Jtpotbekeu en by F Ad HobtK t Ce ia Botlwdam Agent voür Guuda en Omstreken 6000 Stuks uit d f lli t inaiBft eener eeritf buitanluidMli fabrieken g Donian loogenaamde Leger Paarden Oekens moeten tef en den potpriji ran 11 2 75 per Btuk wordea uiirerlioaht Deze iHklie onslijtbsre dekene zijn zee warn alt een pela ca 140X190 om groot dna h t geheele paard badfkkeod met wol opgenaaid en 3 bre de itreepen voorta een kleine partt witte wollene Slaap Dekens groot 140X190 cm wegen aeer k ein lecbta do raklni bemerkbare fouten in liet waefifl aangaboden ad H 3 60 per atak Kostan anders bet dtihl ele B Duld l k Mhrereo LcNiallInKew worden tioa Ub de tamtmuI ilrplii lenen towendfu ▼ aa hM bcdnc of onüer iitnbourg pranpi uli evoerU B Hnrwltz Maaatrloht Oroota Staat Si Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onante en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEVVARL G Hollandache uitgaye met 27 afb Prfl 2 gulden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen vau deze ondeugd l dt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt iaartyks duizend van een zekeran dood Te verkregen bfl hetVerlaga Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedsag ook in postiegolsj en in eiken boekhandel ia Holland WESTLAJVDSCHE HYPOTHEEKBAITK gevestigd te Gravenhage verstrekt üelden op f Hypotheek en verkoopt PaMlbrleveu van 1000 500 100 8U 50 luliobtiugeu ten kantore der Bank en by de Ueeren Montijn é Co 1 HOOFT GlIAAFLAND De Directie j BBPiSl 8 ROIJAABD Veimengt Uwe Koffie voor de helft met EATBABEim S ENEIFF ÏM ÏSM en gij bespaart 9S centen per pond ïhaniJ is voor iedereen Üladaiiie Sans GéÉie het aardige intereaaante geestige eo boeiend atuk dat aan zoovele tienduizenden voldeed als Roman verkryghaar Gebr £ M COÏiËN geven uit en stellen alom verkrggbaiur Bet pakkend en boeiend verbaal de interessante Historische Koman 2v £sid a 3 r3 e Saors s 0 êx3 e Uitmuntende Nederlandscfae vertaling door H va n ËNCK geïllustreerd met bgoa 100 prachtige platen Dit werk verschgnt in 3 kloeke deelen royaal formaat onder de titels I De Strykster II De Vrouvr van den Maarschalk ITL De Koning van Rome a l GO per deel of in 24 afleveringen a 20 cent per afl Zeldzaam werd een zóó groot jiobliek zoo getrofien en geroerd als door het verhaal dezer interessante en dappere heidia EDMÜISD LEPELLETIER in samenwerking met VICTORIEN SAHDOU en EMILE MORËAÜ hebben door dit we k buitengewouen byvalgeoogat Het avontuurlijke en vooral historische omtrent de MARÉCHALË LEf EBVRE Hertogin van Dantzig om hare openhartigheid en korduatbeid bggenaamd Madame SANS GÉNE de talryke pakkende byzonderheden ontleend aaa Mémoires en Documenten over da personen die naast haar leefden vele niei algemeen bekende intimiteiten over dezen ea over het karakter van Napoleon I maken grooten indruk Dit werk is dan ook zeker het mooiste interessantste boeiendste en wegens de vele aardige en vroolgke tooneelen het meest pakkende boek in ddn laatsten tgd verschenen Alom is de inteekening daarop opengesteld tegen 20 cent per aflev kompleet in 24 afleveringen of ia 3 ingenaaide deelen a ƒ 1 60 per deel en gebonden in ryken pracht band 5 90 Prospectussen zijn alom verkrygbaar hg de UitgeversQebr £ M COHEN te Nijmegm en te Arnhem 2Ü Patent H Stollen Warmng Der OTOsse Erfolg rfm untsft atent H StóUmt êrrang$n Hat Aniau lu fwrithkdtntn werthlnêen üachahmnn en tfgibtK hftJi kaufe daher unsofé niet ncharfen H StoUên nar ton uut dtrect oilfr la toloban ÜieahMndlupiM In étMti uaiar Ha t wh nebsnstehend êuigehdnttM ZZ I MMliatmt uad Zeugnisse gratk una fmto BOEK m STEEÏÏDRIJZWERK in groote verteheldenhetd Rouwkaarten en Rouwpost met Fortefettille Sluiting JUenus JVota s Kwitantiën Vet vrij Papier voor H H Winkeliers enz ent SPOEDIGE AFLEVERING NETTE BEWERKING BRL KMA ZN Gebri Stoll werck s Chocolade en Cacao Doelmatige door de nieuwste uitvindingen op niarhinaal gebied rerbetorde ftibrlcatlfl en uitsluitend gebruik van fijne ea fijnste grondstoffen garandeerei Jen verbruiker van Stollwerck s Chocolade en Cacao een aanbevtienawaardig fabrikaat nauwkeurig beantwoordo ide aan den inhoud dm reep i Itikotten De Firma beiiaalde 27 Brerets als lIofleTerancler 44 Eere Oiploma s gouden enz Medaillps een b iwijs tan uitmuntend fijn fabrikaat Keeds 1874 schreef do Aocademie national de Paris Nous vouB Moemons uno ne IUe d or première eïnnac on consideration ae votr excellente ffcbrioation do Chocolat bonbons variea eto otü Stollwarck t fabrikaat is verkrijgbaar bij H K Conflseurs Banketbakkers eni em Osneraalvertegenwoordi r voor Nederland Jidios Kattemlodt Amsterdam Kalversiraat 103 BINNENLAND 000 DA 9 Janaari 1896 L A Frie 32 jaar timmerman alhier Mü door tiJD wangedrag niet meer bü tiga Tadei inwuoDde maakte vkd diens gnedt D naam go broik door tig vprachil ieuile ninkelhoudera voor zijn vader inkoopeo te dooo eo de goe i dereo te varkoopen eo te verpanden en beti geld roekeloos te TerkniHteo tte rader dieode een klacht in de goMeren en dl lombard briefjes worden i beslag gwnomeu nn bi klaagds nungeboo leu die waarschijnIgk naar Rutterdam zal worden orergebracbt De R K paroohinie jongnnnicbool in du Leeuweriogotraat te Oadewater die van dpn grond at uicnw ia upgehouwd en oo geheel ToHooid irerd Dooderdagmorgfo j l in tojjenwoo rdigheid fan do geesteiökeo eo kerkmiea ters plechtig iogewgd zoorlat bet ondsrwy daarin kan plaats bebben Ka de inwijding werd den leerlingen in het oude acboollokaaj een klein feevt aangt bodeo De beer B D Bamberg artist indegocchi lknost was daartoe nit Amsterdam ontboden en borendien werdtin er vernnaperiogen rondgedeeld Het irebouw is leer fraai en een sieraad roor de stad MaaodagaTOod had io het café de Roosc te Oudewater eene druk bexochte bgeeokomat plaats van iogezeteaeo daartoe opg roepeD ten einde te bevprekeo of er iets gndaao zou kanoan worden om de Teertigjarige ambtsrervalling vao den bargemeester aldaar op 9 Jan a k oiat onopgemerkt te doen Toorbjjgaan De beer S Mager die de bgeenkomst leidde meende oÏE de opkomst wel te mogen opmaken dat men zolks niet weovchte waarna werd foorgasteld een comité te benoemeo ran een zeker aantal leden die e n plao souden ont werpen om aan de laak oitroeriog te geren Na gebonden besprekingen werd het aantal bepaatd op 13 leden waartoe na gebonden ateoiming werdeQ gekozen de heeren 8 Mejjer W KruiswgkwH Lionebank C J Verhoef J A Verhoef Th de Rnwe P J Rnhms Q Tan de Horst W H M Doorman H Reneman P A van Dugueo Montgn C ran Wgk en E J Spronk Door het Nutsdepartement te Alfen aan den Rgn is aan zgoe spaarbauk rerbondeo seoe hulp en tooraohotbaok t i de Gereformeerde Kerk C te Haarlem is tEViLL i o il mi 41 18 Herbert Dane had een papier opgerold en stak het juitt dOor de ü eran itirea Tan den haard om het gaa weder aao te Heken dooh op bet booren Tan deze tgdiog Tiel hem het papier uit de hand by kesrde lyn ontsteld gelaat naar zyne bezoekers eo dflze t gen b het licht ran den haard hos doodsbleek h j geworden waa Wat zegt gy is by ran de klip geTallen stotterde hy Wanneer P Hoe ia het gabeurdP Ik zit hen hier sedert negen uur te waobtea Zy Terteidec hem au al wat zjj Tan het ToorifflTolleoe wiaten en venoobteD hem om deze treurige tgdiag tan Lord Dane over te brengen maar Herbert Uaae aoheen diar geen grooten luit io te hebben Hü latde dat hy allaa lioTer deed dan dat Hy kwam in den laatiten tyd weinig hy zyae familie op het kaïtsel en zyn oom zou er waarsohjjntijk Qiet byzonder op gesteld lijo om de tydiog van hem tfl reroemen Hg wilde wel met hen medegaan ali sy dat weosohten en han zoo mogeljjk van dienat V naar hg ireigerdo hst woord t roeren Hy Tond hflt Treeaelyk dit hai liobaam was weggespoeld Harry waa miascbiea niet dood geweest Die kommies lykt wel gek verTolgde hg heftifï dat by oiet oomiddellyk ds tnppaa is opgsklomnsn eo hulp op tot prnlikant beroopeu ds Rigaaida ta Oudewater Door het bentnor ran den NcderUodscbHo Hot lhondt rsboDd is tot de dirertiën der spoorweteen iu ons laod bet verzoek gericht oui ter voorkoming van misbruik makeo ran nterkpn drauk door portit rn en cuodnctenrs dfr hot l ooiDibii88 Qf de pachters dt r stntlonsboffutten t Torhiedeo aan ben sterken drank te verstrekken Omtrent den diefstal bg ma genee hcer iu l en llattg defit het sViid i nifde Ëeii zg paHent zou op den dokter waobt vn wi t Zicb in dien tgd van e n trommel ra t ennige dnixenden aan i £f ot o meefter te maken en dHarmedf te Yerdwgueu Met meeut deu dief te kennen Qiiteren in te n Ora enhage bü garniaornsorder bepaald dat de itrdn plechtige iuduging bg tronim Islnit van den voortvIurhtigeD 2e luittinaol kwartiemieaster M L J op ast Tan den auditpiir militair zal plant bebhen op Dooderdag te 1 uur middags Toor bet buil tao bewaring te s Qrarenbage Dat ia strafbaar Tolgens de wet Te 3t Maartaosdgk ia tegen xekeren B procesirurbaiil o ftematkt daar hg ttesrholdigd wordt geen pogingen te bebben aangewend tot redding van den joogeliog die in bet ijs verdronkea ii Op het oogvnblik dat het ongeTal Toorviel zou bg de gracht waarin de drenkeling lag met een geladen kruiwagen zijn Toorhjjtieredeo Io plaats Tan tetrscbtsn hulp te Terleeoeo zou bg zgn doorgereden eu er zich toe bepaald bebben uan een paar per sooen mede te deelen wat op korten afstand gebaarde Men meldt nit Hoogeloo Zooall wg reeds roededeelden eischen de arbeiders Tao de heeren N ter Knile Zo te EoNcbede lotAverbeteriog De oorzaak Tan de ooterredenheid lifit niet in de qiisliteit Tan bet ruwe garen zooaU de meeste wererB meenen doch in de wgze van behai deling daaran Ook aan de fabriek der heeren Gcbrs tbh Heok moeten de gemoederen niet ruHtig zgn Hoewel zooaU algemeen bekend is deze Qrma baar arbeiders zeer goed betaalt heeft zg zich door de concurrrntie gedwongeo ootauga genoodzaakt gezien h t we kloon van enkele artikelen iets te Terlaaen welke maatregel het kaïtoel heeft gevraagd Hy vroeg wie bet güweest was Het was Mitchel Oij herhaalt myne eigene WQordbo hernam de heer Wild Het bad niet sleohtur kuDoen treffen dan dot juist die dwaze Mitobel hedenavond de waobt had een ander zou zoo alle tegenwoordigheid van geelt niet verioren hebben H t iswerkelijk ongehoord dat bij juist zulk eei zonderling toeval moest krijeen en niet in stant wai om to spreken eer het te laat was I voer de dokter ver on twaard igd roort Herbert streek zich hot haar van het voorhoofd Hy stond met tyns hand onder het hoofd met den ellelKiog op den achoorataeamantel geleund Kon Mitchel niet ondersoheiden wie het was die met kapitein Dane worstfida vroeg hg Voor dat de dokter antwoorden kon viet do advokaai in wet wie zou het andTs kunnen zyn dan syn kneoht Ravensbird dien bij van morgen had weggejaagd Ha zoo I riep Uerburt Dine uit terwijl esn hlos zgn bleek gelaat overtoog Toen ik Harry vanmiddag tegenkwam wsarsohuwde ik hem nog voor dien man Maar ik moet bekennen vervolgde bg op peinzenden toon dat ik dit msor io kortswyl dan in ernat deed Maar bedenk mynheer Herbert sprak nu de dokter dat wg tgd verliesea rn dat zoo wy nog langer dralen Lord Dane de treurige tydtng on voorbereid van anderen kau reruemen en dat ware inderdaad niet weosohelyk DiareoboveD is hetreeds IsAt Blaar zult gy vooraf niets gsbmikenP Zg bedankten eo db verlisf Herbert Dane de ko aanleiding bctt gegeven tot een gespannen verhoudiog Dinad gavond hield de Ënscbedeoohe fnhri kantenTereeoigiog orer deze aan gelegen b den een VTgaderiog Hoewel bet daarin genomen besluit niet algemeen bekend i mag mnn verwachten dat een commis ia uit de tabrikanten iu overleg zal treden met de afucTaardigdeo der werkliedeit ten einda te trachten de geschillen iu der minne te be lechten £ n inn de zgde der wefl gever èn van die der werkiiemTs zal alle 4 wtirden aangewend nm èen Tooral iu des o tgd zoo uoo llotiige werkotakiiig te Kourkomen üit Viisaiugtfi raebU men H M da K ningiu Rei aiitea heeft lalnii Tranen naar den toestand van de o achtofifTa au den bra id op Doo lerdtig te Vjirt ingan Op het antwoord zond U M nnii den burgemeester een l edrHg tan f 60 om dit ten liute van bet g zin B aan te weuden Bg len brand Terloreo toch de ouders niei alleen t un kiuderdn mxar ook a les wat zg bezaten Niatt was geaisureerd eu niets kon gered worden Aan ean goederen kan toor ta Odessa kwam onlanga een koopman die eeoige pakken toIg os zgn beweren geruid met vrouwebaar naar Warschau wild od n n die wilde verzekeren voor 23 000 roeltels Da hooge som kwam verdacht voor pn men besloot ondanks het verzet tso don afzender de pakken te openen Io eflntge rond men pa irdehaar in plaat TBo rrouwebaar terwijl een aoder niets beratte dan donzen lucifers pntjes wagensnieer ene waarom been een loot was geslingerd lang genoeg om meer dan tien uur te branden Toordat het vuur de braudbare hU ffen zon bereiken Waren de goederen Verbraud dan bad de kerel zgue premie kannen vorderen De man is dadelgk gearrsstu rd Men aobrgft Tien jaar geleden tuekeode J Orooten ait Qramsbergen als militair schrgrer naar tndiS twee jaar ontving zgn Tader geen her oht meer van hem en bleven de gezonden brieTeu onbeantwoord Thans na acht jair wenddu de oude Orooters zich tot den burgemeenter om te booren of hg ook gewaar kon wordeo waar zijn 70on was De borgemeeHer Terzocht aan het ministerie Tan koloniën iulichliitgeo en kreeg dia ook Zn luidden dnt J Gro iters in 1887 op de t TUgre naar Nf derUnd wa oTerleden nala mer met ben en toen i j don gang dooriringi D zutto hij zijn hoad op Va kneobt liel hen uit Moet ik kapitein Dane verzonkoa om te woohtea als hy bier komt vroeg de kuecht Kapitein Usne horhaaidu Hurbert werkluigriyk terwyj hg den kuuobt verward aanstaarde Keun BrufT was de eerste persoon dien zij op hot kasteel ontmoetten Lord Dane was in da eetzaal bij zat daar in den laauteo lyd bgna altijd LaHjr Dane wai bg hem Bruff zeide dat zg kapitein Dane elk oogenblik rerwHofattea en verzocht de hfler n om binnen Ie gsan Bruff ging de twee hearon door de Testibule voor en liet ben in do eetzaal Herbert Dane ging halfweg medo maar keerde terug Toen firuff terug kwam stond hÜ aau da groote poort Ik beken dat ik tegen deze ontmoeting op zag Bruif zaide hy Ik bad or als kiud reeds tegen om slechte tgding over Ie brengen Het zal een vreesalijkQ schok zijn vooral voor Lady Dan Wat is er gebeurd mynheor Herbert Ik hoorde die hoeron bij het binoenkomeo orerdeoki pitein iproken Hjj was tooh gezond en wel toenhg van middag na den eten uit ging Ik kan u waarlijk niet zeggen wat er gebeurd is ik begrijp er zelf niets van antwoordde Herhert Dane Die heeren zgn mg daar zoo aanstond komen mededeelen dat bg van de hoogte bij de ruinenis gevallen eo zg versoohten mg oni de tijding aan Lord Dane over te brengen Wg moesten do boogt eens op gaan Bruff en lien of wij oieta kuaoan ontdekken Bruff aam zyn boed en volgde den heer Herbert h j WIS geheel verslagen van lohrik en koo z ne tende een bedrag van pi m 30 guldan dat alsnog TOor de ervan beachikt aar wm Was niet gerraagd wie weet of ooit d zoo ja wanneer d kennisgeving Taa ovarlgdeo zoo gezonden sgo vaoweg het deparfcemflot Tel Men meldt uit Enkhoiian ran 7 daur De poitboot Mtuist r HaTelaar ia baden van Kampen Tia Urk atbinr aaiiKckhman De reilt was niet zonder moeit khedeo volbiaebt Volgeus mededeelirg van dan kapiteio waa in zee veel drgfgs zoodak bij bat oiet geradan achtte beden dok tarug te keeran Alzoo zal dfl sMioisier Havelaaarc morgauoobt nd dan terugtocht naar Kampen aanTtardeo D Tearhooten tosaohan hier o Stavoraii dotn Toortoopig alloea oog dagdieost De atonmhoüten van Hariiogen via SnkhuiKet uaar Amsterdam aa omgekeard babbaii den dienat herrak Dh rersahrikkingeu der lynehwat £ eo telegram uit Lebanon io Kentucky meldt dat aldaar op aeo rretiNelgka manier da lynohwat iu tnepaaaiug Kabracht ia Bet gepeupel droog da woning der weduwa West binnen slaarda baar en den man die bg haar inwoondt Devari genaamd naar buiten eo oodaoks de jamioerkreteo vao de kinderen der wedowa en da razende wanhoop der beide alaobtufiera werd de wtfduwe op e b bribdltatiel gohnodeo tn TOor da oogfo van Devera lerend rerbraod waarna den man een kogel door het hoofd werd gejaagd Eeoign maaiidau geleden had Derera om eeo iotieme familiequaastie deo echtgenoot der wedawe doodgAehoten waarna bg iga intrek nam in bet hois run de wedawe Deze misdaad wekte de grootste rerontw tardiging onder da bevolking welke thana eerst np aa isporiog der bloedrerw ntan van des vermoorde baar wraak kooide op da beidt schuldigen Men vreest dat deze gaaobisdeois tot meer daden ran geweld zal leiden De nieuwste Berlgascbe hoogtRchnol Sedert eenigen tgd kan de Duit oba rgkshoofdalad togen op eene oieowe aoadamiet zooals rerscbeidene andere hoofdsteden o a Hamborg Dresdflo en Leipzig die ook reeds knoneo aanwgzen een bitjartacademie Io praobiïga groote zalen ataan io laoge rijen de roornaamate attributen van bet spel de carambolagebiijarte en naast deze sBretternc zooals de Oo tenrglter 2egt beeft zicli eene roor de Berlgnscbe ape Iers geheel pïenwe versabguiog poedig eto grnote vermaardheid varworveo H t ia eto sreuie hiljirtc dat ondituks zgn kolo fialea t igone oorua uier geluoven Herbert vertelde hem al wat bg veroomen bod en Bruff wis zoo vry om hardop te vragen of Mitohtl Tin ijjn teratind bs roofd was Mlddelerw l dealden dr beide heeren de treurigetgdinv zoo voorzichtig mogelgk aan Lord Diae meds tiet ging hier zoo sis meeiiil by dergelyks gelegenheden Ui o deod zyn best om da zaak io bet neest verzBohtead riaitliobt voor te stellen De hser Apperly was zoo vry om te leggen dat opilohter Cotton de gttbeele lescbiedeais io twijfvl trok en rast geloofde dit Miiohers brein door bat opkomend toeval bi Develd wis geweest en dal hy sieh alles varbeeld had hoewel I ord en Lady Dana doodelijk ongerust waren zoo hielden zg zich oog asn een stroobnlm vist en vleiden zich mor htt oogenbl k met eene beilriegelijka hoop De heer Wild beweerde dat het wal mngelgk was dat Htichel onder den indruk verkeerende van het Terboal van den twisttUMohen kapiteii Dane en Raveoiblrd bet gansehe looneel en de woriteliog tussobeo beo beid n op de klip verzonneo bod Maar Lord Dane bleef niet stil zitten hO sloeg dsdelgk handen aan bet werk bij kou zelf sjjoe beenen niet gu iroikeo msar by zetto dsgeneo die 12 tot hun dienst hadden io bewegiog Eeoige di ostboden werden in alteryl afgezondsa om Mitchel te gaan klleo andere naar de politie weder sudere naar de pliata waar het oogelnk gebeurd was en eindeiyk eeoige naar de havan oa te gaan lieo of de ivFaarl was uiticezeild Herbert Dane kwam met Bruff t rug eo itemda igo oom toe dat het een zeer OQwssrschynlyk rerhaal was