Goudsche Courant, vrijdag 10 januari 1896

90 8 i 108 101 98 l lOU l 114 11 n u lOlU 401 lOl 41 101 10Ï is 18 77 106 108 I 1 49 11 186 107 108 r 1 lO Vi 108 4 117 1 12 166 8 y 8 iiiif gavolmaebtigdeo sieh ai te heftig ta versrtten tflf en de gnrechtvaardigda eïschen ran Oostenryk Want in Weeoeu en io de provinciën ia reeds fi eraimeo lyd eeu campagne tegen de Bongaarsohe conventie op t getouw gezet dia door clericaleu en antisemieten krachtig wordt geatennd De invoering der buriferlyko wetten in Hongarye beeft in O atenryk in aekire kringen groote verbitterinit Rewekl en het biykt dat d ze elke gelegenheid aaosnjpen om hun antiUongaarsche gevoeUus te doen blykHO De lydini ea uit Cuba blyven nog steeds tegenatrydig Kerst kwam uit de Var Staten hei bericht dat da Cubanen in de provincie Havana eene bealisaenda overwiuniug op de Spanjaarden badden bevochten daarna werd uit Madrid gemeld dat bet generaal Navarro was gelukt dan voortgaoK der Cub inen te stoiten en na weer is te iMadrid bericht ontvangen dat de Cnbaanaebe troepnn in de provincie Pinar del Rio yu doorledrpngeu Pluar del Rio i de meeat waatelyke provincie van Cuba Men zon daaruit dna opmaken dat d Cuhaneu die Tan het oosten t g n Havava oprukten den aanval tegen de hoofdatnd voorloopig hebben opKsgnvosn en westwaarts zyn getrokken ten einde Pinar de hoofdzetel der tabakstaelt te bedreibren luftgelyka is hei nog niet zeker wat maar ccbalk Martinez Campoa zal doen De regeering is geijjk men weet niet voornemen den maar ch lk terui U roepen maar nu wordt beweerd dat Martinez Campos neeii kana zieud den np tand met de hem ten dienate etaande middelen te onderdrukken zyn ontalag b ett g nomeo Een dnrtiekyk bcsloit zou zeker niet strooken met de verklaring onlang door den inaHTNcbsIk m eene opeDbare byeenkoiuKt te Havana afgeleefd dat hy in neen geval uit eigen beweging ztjn poat zou verlaten zoolang do Cuhaneu no ni t ond r worpen zijn T ouweoa ook de Spoanache regeering verklaart dat haar nog niets van een dergelyk verzoek om ootolag bekend ia Hoe dit zy moite dit h zeker dat de tue stand der Spanjaarduu op Cuba zeer hachelyk blyft meÜDgeQ ukbiljartc beet en waarop tegelykertgd eea groot aantal pertoDen koaDeD spe len De wgze vao speteo die bgv in Deoemarken zeer en TOgaec ii baRtaafe daario dat TLiftieu kleiue roode ballen door een wittBQ bal achtereen rolgena in de zea zakken van bet biljart moeten worden geatopt De kuua in b dit wark niet te Terloopeac wat on oefen den spelera zeer dikwjjlfi orerkcnt üet eigenlijka underricbt wordt ia vprachillend klnaattn gegeven In de eerftte klaiae worden de leerlingen meeetal deftige heeren vertrouwd gemaakt met de beginselen van hnt apel ia een tweede klaaae geeft een bekend Beierfch biljartmeeater in7 gn gemoedelyke Miinckeuer volkstaal les aan meer gevorderden en in du eerate klaaae onderngat de kampioen vao Duitachlaodt ia eigen peraooa bet fgnapeleoc deioogenanoide lAmerikaanscbe 8erie en bet bij elkander honden der ballen Ëeo bgzondere zh is voor wed itrgden in fericht ïn bet iniddfn ataat een bijzonder Boiver biljart waaromheen ampbitheaterigewga zitplaataen zgo aangebracht Het Toornemen bestaat om de bebandelinEc Tan bet wetavoorsttil Hartogb betrofiende de burgerlyke rechtsvordering in de Eerste Kamer te doen Toorafgaan aan de openbare beraad laffing over de Btaatabegrooting voor 1896 ia bet laatst dezer mnaud Door den gezant durTraoavaalache republiek jhr Beelaerta van Bloklaod giateren ochtend Dft tÏQU teragkomat te a Oravenhage uit Bitrlijn een telegram ontvangen meldend dat men in Johanneabarg begint de wapenen neer te le gnn zoodat de bevelen der reguering blgken te worden gehoorzaamd Een Terelagi ever had bet genoegen den gezant der Tranaranlache Hepubliek te apreken De beer Beelaerls die het uitteraard zeer drnk had kon h m een onderfaond van tien minuten tot ataan Mat welken iadrnkc vroeg deveralnggever sgt ge uit Daitiehland terustgekeerd c Die was zeer gnnatig Het even beleidvol als sympatniek optreden van den Daitacben keiier zal zuker gandtige vrachlen voor de Tranavaalacbe republiek afwerpen tOofl ward hedenochtend geseind dat Engeland achepen naar DeUgoabaai zendt omdat Duitsche matrooien daar zullen landen eu naar de Transvaal marcheeren Mynheer aprak de getant er dient een acherpe afscbeiding gemaakt tuaachen de bonding der Britache regeering en die vau de Timea c ik bedoel niet alleen wet de raiaounementen d r Times betreft doch oi k wat aangaat wat het blad als nieuwsheriehteu verapieidt De meeate er van z n onjuist en inatrvjd met de bonding dr Brit cbe regeering Daaronder moet ook gerangsohikt worden het door u bedoelde aenaatiebericht I8 de Tioieac soms financieel by de Chartered Company betrokken D ar zou Bbodet u beter op kunnen antwoordtin De houding van Dnilachlaud is das niet vijandig tegenover Euueland Ne D zeker zou die houding anders zyn als Dnitachtand stoud tegenover de polittpk van de Time8 en niet tegenover die derBritsche MARKTBBEICHTBW Qouda 9 i O D nvoer en h nd l io graoeo wm Md r m OEb duidei d De priiien zijn d ii ook maeit all DomioMt te baiehouweH T r Zoeuwiohe ƒ 6 80 i 7 ÏO Mindere dito ƒ 8 60 i f 7 Afwijkende ƒ 50 i f 0 Polder ƒ 5 76 i Eoffie Zeoa clin i n i 4 60 Polder 8 80 i f ♦ BuilenUndeohe per 70 k ƒ 5 3 80 üorsl VViuler S 80 4 4 25 Zomer 3 60 il ClievsUier 4 76 i 6 60 flavor per heel 2 60 i ƒ 3 10 por 100 k lo ƒ 6 60 i ƒ Honoopznad lulanUch 7 4 7 6 IluiteolnuJ oh 6 7 K riezaad 7 50 4 8 76 Koolzaad 6 60 7 75 Erwien Kookerwton 9 8 50 Niet kokondo f h Biuleoland olie ooror tcn por 80 Kilo 4 75 490 Boonont Bruire booneo 10 75 11 50 Wille bonnen U a f 13 50 Duivenbooiien f 6 76 i J l üardonbooiiBD 6 a 5 30 Mai per 100 Kilo Bonte Araonkaensobf f 4 60 i 4 76 CinquaDlioe f T i f 7 25 Foianian ƒ 6 25 ii 6 60 VEEÏ4BKT Melkïoe aanroer ran Reene lieloBkeni Volto varken eoeilo aanvoer handel vrg wel 15 r 18 ot per half KO BiiBon voor llngeland goode aanvoer handel malig 14 a 14 a per half KO Magere biggen goudo aanvoer handol m tig 0 40 i ƒ 0 70 per week Velte Hchapon goede aanvoer handel zeer llanw ƒ 1 a 20 Nuchtere kalven goode aanvoer handel vlug 6 a 10 Fokkalveren a Aangevoerd 86 parlgon kaat Handirf vrij el Io qiial 26 i 2 l T il 24 Zwaardore ƒ NoordHol lancUohe ƒ 24 a ƒ 26 Boter red aanvoer h ndel tlamv ioPboler ï 20 ü i SO Weiboler 1 il 1 1 P Kilo 350 Staats l aterij 6 Klasse Trekking van Donderdag 9 Januari 1896 No 4108 11025 onUliO iodor ƒ 1000 No 1683 ƒ 400 No 8632 6 93 ll3 t l 12469 en 17829 ieder No 6174 7862 8318 13827 17682 en 18232 ieder 100 regeer ing Zal de gewiiziRd krygenV Tot duarer is het oubekcnd dat de TransvaaUche regeering op wijziging daarvan aandrong Wat zal hst gevolg van het gebeurde voor Transvaal t n Dat bet zal atrekken om de onafbaukelykheid en zelfatandigheid van Transvaal te beveHigen t De iTimes geeft interessante byzonderheden omtrent den omvang der kooynenplaag in Australië Voor een paar jaar betaalde Nieuw Zuid Walrt voor de huiden van zevenon twintig mitlloen kouynen ohtzaglyke hommen en niettegenftnande deze groote slachtine waren Transvaal de conventie vau 18B4 Directe Spoorwcgverblodlngen met GOlUA WinlerdJ snst 1895 1896 Aangevangeo 1 October Tijd van tireenwic 1054 19 09 18 9B 1 84 8 8 3 44 4 60 5 94 7 11 7 68 8 8 8 43 8 51 9 67 U 18 18 96 1 24 12 88 8 S9 19 46 19 56 1 44 OTTEBDAM 9 08 9 40 8 40 8 47 8 64 9 01 9 10 5 67 8 08 8 18 8 84 8 80 7 85 7 8 7 89 7 48 7 55 i 5 10 6 19 5 8 6 88 oud Mooliireohl NieuwerVerk 0 pelle Rotttirilem Raturdun Gepelle Hieuwerkerk Uoordreoht Qoads 9 85 7 85 10 19 10 89 10 86 10 48 1 40 7 46 8 07 8 18 GOUDA DEN HAAG sHage 6 617 80 7 48 8 80 9 88 D 461U 11 11 8619 15 1 36 9 44 2 58 3 4S 4 16 6 17 6 08 7 6S 9 S8 Voorb 5 57 10 17 1 41 6 14 Z Zegwft U ff 10 88 1 65 0 6 88 5Ö Zev M 6 88 ff t ff 10 43 S Ofl 6 89 10 02 Gnuda 6 88 7 60 8 13 9 9 S6 10 16 10 54 18 06 18 46 8 17 3 14 3 86 4 18 4 48 5 47 6 60 8 98 10 12 Stopt to Bleiawük Kraisweg eu Nootdorp Leidsohendam en Heksndorp ÜTSBCHTGOUDS Utreoht 7 60 10 11 84 12 60 8 10 3 58 4 48 6 36 Woerden 8 11 10 23 11 61 4 16 6 68 üadewater 8 19 10 81 4 84 Oottda 8 SS 9 34 10 44 19 07 1 98 8 48 4 87 6 80 7 00 6 9S B 41 9 49 11 10 Gouda 7 80 8 SS 9 09 B S7 10 20 10 60 18 18 12 38 1 S7 8 8S 8 47 4 46 6 17 7 14 7 4 18 i Zev M 7 42 8 47 11 08 18 40 4 67 8 01 l Z ZeRW 7 68 8 6 11 18 18 49 6 08 8 18 Voorb 8 07 9 08 11 87 l Ol 6 80 sHaga 8 1Ï 9 18 9 97 10 07 10 48 1 S2 18 48 1 06 1 67 4 06 4 17 oor DA U TKBOHT Uonda 6 S6 S S7 7 66 8 09 8 81 06 10 19 10 57 18 48 8 80 8 17 4 10 4 47 6 S7 6 6S 11 14 8 87 7 10 a U 89 i 8 46 8 34 5 06 6 17 7 18 9 87 10 51 11 46 1 80 3 08 8 60 4 48 6 8 6 86 f Oudew 5 60 6 54 ffoerdea 6 69 7 03 8 19 Utieoht 6 18 t 8 88 8 41 f Naar Amaterdam AUSTBKDAH QOUDA 8 9 10 10 48 2 21 4 10 IS 7 4S 9 46 9 04 10 14 18 18 8 8 6 80 7 46 8 4 11 16 O O U I A A M S T E K D A H 10 01 lfl 67 18 10 8 S1 4 47 11 06 l 1 18 4 86 8 6 87 8 14 8 91 S 96 uda mitAidaa 0 St Stopp i ts BleUw k Kroiaweg ea Neotderp UiiUokauUiii m AMdor topt Ie Nootdorp Leidsebéadam eu Bleuw k Kruisweg ea Hskeodarp de dieren aan bet einde dea jaartj ta1r ik r ditii in het begin 3 dert 1883 heeft tekolouiu e ri raillioen pond aterUojr betaald voKr de beatrydinp der konyneuplartg en niet minder dan 15 000 Eug mï l Qett n uitgezet In spijt van dat alles werden io hetzelfde tydpfjrk 7 000 000 acrea land hoofdxakelyk om de konynen verlaten Inde andere kolonie ïa hut niet beter lu Queensland zyn plaatsen waar men alle gra 4 heeft af tebrand doch waar dt konynen nu teren op boomacbora en twy eri Zy worden er uiet mindur op Zelfa zyn zy na in ataat in den boom hun voedsel te ztieken en tg klimmen tot e cbt voet hoogte tegan den atam op Er acbynt nog maar altyd niets gevonden om vfin de konynen verlost t raken Ter gf rnatstfllling van de vele fiJmiliebptrek iugen barer anibtenaron en beambten in Z iid Afrika kan de direetie der Niderlandsche Zuid Afrikaanacbe Spoorwegmaatschappij mededeelnn dat zy in den ochteud ran 7 dezpr een telegram uit Pretoria bee t ontvangen daar afg zoodeo op 2 dezfr meldeade dat i te reden tot ongerustheid o er de veiÜKhei l vip het peraoneel heett opgehoudeii te heataan Efu rcD koe breugt op dit opgenblik de harten der sportmen in de atad Niw York io verrukkiog Eerat rende zy geheel alleen tot groote bewondering vau de tiefbetbers ranar men wilde baar daarop tegen aadere diiT n laten rennen wat zeer begrypelyK ia Mea heeft haar een wedloop doen aai uau tegen een paard en zy heeft het paard orerwonuen Met stieren beeft men vroei er hetzelfde al e us beproefd Vyftien jaar geleden begoB een stier als hardlooper naam te mak rJ maar ijn roem dnurde niet lang Ofschoon by een En elache myl 1609 meter in drie en een halve minuut aflegde merkte men op dat poopaardfc denzeUden afstand maken iu ongeveer twee minateo de atier Weel dua tegen het paard in de minderheid D za koe opnnt eohteY een nieuw gszicbtapunt in de sportwereld Een medewerker van de Amat Ct heeft naar aanleiding der jongate gebpurteniaaen in TrauHvaal een onderhoud gehau met den heer G A A Middelberg dicteer der Nederl Zuid Atrikaansche Spo rUegMsat sohappy die tydelyk bier te lande kertoeft iacbeu Boogntens aad dien Op een deabf treffende vraag verklaarde de heer Middelberg dat btj niet gmooft dat Kruger geneigd ia om aan de ej de tJitlandera te gemoet te komen kat b beiüveu aan den Votki aangaande voorstellen te doen di ch verder kati hy niet gaan nooit IU De Voikaraad evenwel zal iredtfu Die is voor het grootste d el snmen geateld uit bet stamvolk slpchtaleen paar geneutraliseerden hebheu daarin jzjitting en vormden dan ook de oppi sltie Op de vraag hoe men tegeu bordig iu Transvaal over het HoIUndschfi elemjtpt denkt antwoordde de heer Middelburg ï lïeel goed De Engelsobe pers Trana vaal beeft het altijd van de dnken vjJrkoodigd Jrikaners de ooficen dat dit niet zoo waa en de Zuid ukole Transvftlera die met lej zieO dat de Hollandera er goede pofjitiea hoh ben en hooge betrekkingeu bekleedin deden daaraan mee Doch het beate en meest intellijh nte deel der bevolking begint meer eu meer lp te zie dat de Hollanders en ook de Dui achers bet goed met ben meenen en bun grootê diensten bewyr en by de anelle economische ontwikkeling van hun tand waarmee de intsllectueele ontwikkeling van het stamvolk onmogflyk gelyken treil heeft kunnen houden Doch er zal een iyd komen dat leiding der zaken weder in biinden komt van de Transvalera Dat wordt hun door ons ook ateeda Vüor gebonden 10 K4 11 01 11 08 11 16 11 84 8 86 10 17 1S 88 9 40 10 85 9 61 7 47 Woai 9 69 S SI 5 47 7 44 8 S1 9 9 6 61 8 48 Ik sie den t jd komeu dat iki de ding der spoorwegen in banden van e o Tranavaler zal overgaveU eu ik hoop dii te doeu met PPM vrinndecbapppliiken handdrni By ODi Hollanders moet voorop siaau dat wg niat in de Transvaal komen om het stamvolk te verdringen maar 0m bet te helpen De toekomst van Tranavaal werd door den beer Middftberg schitterend genoemd Eu op de vraag wat de Nederlanders onder de gegeven om taudigbedeu voor onze stamverwanten in Zoid Afrika kunnen doen gaf by ten antwoord HeHl veel Aan talegrammen pu feestdronkeu beeft men weinig Dat ia benl aardig maar het zyn een daden Wat Holland behoort te doen is dit het moet zyn beate zonen die bet te missen heeft naar Transvaal zeuden Reen jongelui die bier mialukt zyn maar energieke jou e mannen die met entbouaiaame bezield yn voor het h ioge natio□uUteits evoel □ vau bet stamverwante volk in de Transvaal en die daarin weten optegaau Dit doel kan men bereiken door beo üe geen geld hebben financieel te ateunen Door een fonds byeeo te brentten Daarvoor zeide de beer Middelberg is de tyd tbaus ry Doch men verbrokkele de krachten niet en iluite zich aan bij de bestaande Nederlandscbe ZuidAtrikaanache j ereeniging die reeds op dit gebied werkzmpi is Op die wyze versterken wy bet nktionaal element bewyzen wy Transvaal eu ona zelveu den besten dienst De gewezen Parysche eommiasaris van politie Ros igool bezit in de omstreken vao Parya eene rilla waar by eenige maanden geleden eene pbotografiache kmiadadigersgalery had ingericht In den afgeloopen herfst werd Roasignol met eene hui zoeking vereerd en wegens achpuding vau de geheimen zyna ambts na bet verlaten van den politiediunat en de ongeoorloofde tentoonstelling van pbotografieën van gereohtetyk vervolgde personen io staat van besehnidiging gtateld Dezer da Q verscheen Roasignol wegens deze ovei treding voor de rechtbank fly werd veroordeeld tot een geldboete vau 16 francs f8 en een schade vergoeding van f 15 te betalen ann een der tentooDgesteldeu die een aanklarbt had ingediend Zyne sohoone collectie misdadige raRezchtBu werd hem uatourlyk voor al tyd afhandig gemaakt Het Volksdagblad wyzende op de orerdryving welke zich iu zake het io de Tranavaal gebeurde begint te openbareu vooral onder de bandelamannen die met die republiek zaken doen en onder sommigen die alles aanbidden wat slechts uitgaat van ben die denzelfdeu godadienat aanhangen vraagt of bet nn we zeittyk waar ia dat heul ons land ontroerde zooala een groot blad schreef De b wegiog begint du veel te krygen van de Trans vaal Bcbe zieKte en daarom scbryft de redactie van bet Valksdai blad Ia t nu hpuach noodig dat men tot zulka overdreven uitingen en zotte vertooningen verratt als men zyn sympathie wtl hetnigen aau het maohafte Uoerenvolk dat zonder venl omslag een bandjevol ludriogers op zy heeft ezet Lateu de financiers fabrikanten en exporteara op Transvaal zich in de banden vryven iu het bewuatzya dat de eenten en de beatellingeu bun zullen blyvea toevloeien als voorheen Laten de Nederlanders zich desnooda verbengen dat deze onbekookte inval in een land welks bevolking met de onze verwant if mislukt is Maar laat de Lombokkoorta niet door een Tranavaalaebe ziekte gevolgd worden Wat kost eeu vogelnest Wfll dat kost niemendal Vergis u niet Een vogelueat kost miustena 500 gulden ja er zyn or wel die het dubbel kosten Kom daarin vergist ge u toch 4 60 4 67 5 04 6 U 6 90 1 48 1 68 1 6 8 06 9 19 6 49 9 60 8 60 4 08 Q O ü D A 11 50 18 90 3 99 3 09 19 40 19 08 Amsterdam C 3t 7 98 Ik rnl het u bewyzeu Uw zoontje of de VKij f ii villi tiw bourmau baalt een nestje uit waar een bastaard nacbtegsai of roodborstje met h jongen inzit De 5 jonge vogels kannen natuarlyk niet iu het levan wordso gehouden kwynen weg Denk nn eens wat die vyf snavelijfs anders niet op hadden kannen peuzelen Stel bet heel gering nameiyk op 50 rupsen per dag dat ia voor de 5 al 250 van die ver nielers die zich a zomers te goed doen aan de vrachtboomeu Die vogeïa badden atellig nog 30 dagen iu het nest moeten blyven en elKen daj hun 250 rupsen gebruikt dit maakt 7 500 niet waar Verder ledere rups eet ala ze begint zooveel ala ze zelf weegt aan bladeren en bloeaems Ab se dit smullen 30 dagen volhoudt eu elkrn dag slechts ééo enkele vrucht aantast dan bedervpu al die rupseu samen niet miud r an 225 000 vruchten en weer alleen omdat die jongen dat vogelnest beeft nitgebaald Zoo n onaaneerand voiieinsat met jongen ïa dua pree ea 22b 000 app len en peren waard die vier voor een c nt gerekend ruim f 500 kunnen opbrengen Wannepr ik dos zeg dat pen vogeloeat f 500 waard is dan overdryf ik niet Gebied daarom aan uwe kinderen de vogelnesten met ruit te laten Mdbl tegen de VervalsBhingen Volgens de Deutache Wocbenzeitung bestaat de krygsmacht der Zn id Afrikaan scha republiek uit alle weerbare mannen van 16 60 jaar en zoo noodig uit alle kleurlingen wier hoofden aan de republiek onderworpen zyn Verder beschikt dn regeering over een korps laudpolitie eu artillerie onder bevel van den beer P N Pretoriua Dit korps bestaat uit 7 officieren en 100 manschappen bet heeft 6 lichte veldatukken 6 kanonnen zwaar kaliber van Krupp 4 lichte en 2 zware Mazimkanonoen eeu getrokken voorlaadkaooo eu een Frausche mitrailleuao Het korpa veldtelegrafisten bestaat uit 15 man ouder een officier Mobilisatie geichiedt op bevel van den president door den kommandant generaal P J Joubert Deze geeft bet bevel aau de veldkornetten der 64 wyl Hn wuarin bot land verdeeld is Ata alle borgara aan de oproeping voldoen kan men beschikken de opgaaf is van begin 1895 over 13 500 weerbare mannen tuaachen 18 en 34 jaar 6560 tuaschen 34 en 50 jaar eu nog 3856 boven de 50 totaal byoa 24000 Buitendien kunnen van de naturellen ougtiiser 60 000 man warden opgeroepen onder 31 kapiteinac De Boeren dragen geen uniform maar het beketide gewone coatuum zy zyn gewapend met Martinigeweren Da mobiliaatie gaat zeer vlug zooala o a bteek in 1890 toen de uitfanders te Johannesburg de Tranavaalsche vlag veraobeurd haddeu Om 6 uur s avonds ging het mobiiiaatiebevel naar 3 diatricten eu reeds s morgens 5 uur reden 80ü Boereu de stad iu Joubert die 25 jaren geleden nog wagenmaker was wordt op zyne veldtochten ver gezeld door zijne vrouw een zeer resolute xchrandere dame 10 34 10 64 8 00 9 07 ff ff 9 S6 6 9S B 4I9 49 7 O Voor de rechtbank ts Moniachkine in de BussiRcbe proviucie Yaroslaw is onlang een strafprocea gevoerd dat zeer intereasant kan worden genoemd met bet oog op het licht dat daardoor qeworpen werd op den treorigen toektand van de beschaving der Ruaaische hoeren Eene boerin uit de omstreken van gemelde stad Olga Brionkbanow genaamd waa twee jsar geleden plotseling een prooi geworden van hevige krampaanvallen Hare oudera en zy zelf schreven de ziekte toe aan de macht van een tooverheka die haar zou hebben bntooverd In die raeening werden zy nog versterkt toen de ieke na verleden jaar op den Paaachdag wy ator te hebben ingenomen zonder onder raagd te zyn verklaarde dat haar eigen choonmoeder een vrouw van 70 jaar de tooveiiares was Na afloop van deze wywaterproef 7 68 8 8S 8 43 8 51 9 67 U 18 7 69 j u 10 04 u 8 06 10 11 f 8 13 jj ft 10 18 8 88 8 68 9 08 9 10 10 87 11 30 3 48 4 80 5 31 8 17 8 06 9 43 f f 8 87 f 9 68 H f 8 84 9 58 H H 8 41 f 4 08 4 40 5 61 8 47 8 8 i 10 08 e OOU D die met eeni e andere geheimzinnige formules door de domme boereu als oafeilbaar wordt beachoowd braven de ouders der zieks zich naar de woning der vermeende tooverkol sleepten baar voor Olga Briouckbanow eu deze op haar toespring nde als een ratende bezetene begon baar hevig te slaan en beval baar haar bezwering in te trekken Da rna werd de oude vrouw door haar eigen zoon aangegrepen op deu grond geworpen en op hel Uchaaia getrapt in welke boestacbtigbeden hy werd bygestaan door verBcbeideue individu s die ten slotte voorstelden de voeten der ongelukkige met gloeieude yiera te branden teneinde haar te dwiogen haar slachtoffer t oottooveren Doch dit vre selyke plan kwam niet toe uitvoerinK want de gewaande heks was reeds aau de ondergane kwelliuKen en miahandoliugen bezweken Olga Briouckbanow werd niet gerechteiyk vervolgd daar de genee beerendeskundigen badden verkl srd dat zy had gehandeld ineen totiataud grenzende aan waanzin De drie andere beklaagden ckter werden tot verbanning naar Siberië en dwangarbeid veroordeeld ondanks de welsprekendheid van hun verdediger die vryspraak vroeg op grond vau het feit datde balfverwilderde menachen niet verantwnordelyk konden worden gesteld voor d den die zy meer ouder deu drang van dom bygeloof dau met misdadige bedoelingen hadden gepleegd Te Bozen in Tirol heett een gids terecht gestaan als wegens nalatigheid schuldig aan het verongelukken vau den Berlyoacbeu stu dent die op 26 Aug jl by den tocht over een gletaeher ia neergestort en te pletter gevallen Den gids werd ten laste gelegd dat hy niet de noodige zaken bad meegenomen dat hy geweien bad dat de student geen geoefend bert heklimmer was en dat volgeus het tarief by den bewusteu tocht twee gidsen noodig zyn By bet onderzoek bleek echter dat deze redenen niet boudbaar weren dat die tocht volstrekt uiet byzonder gevaarlyk was maar dut het ongeluk gebeurd waa omdat de student trots de waarschnwing van den gids zich naar beneden wilde laten yden en daarby den gids die het touw hield bad meegesleurd De rechtbank fip ak deu gids dan ook vry De Januari vlinder is er Een lezer van t Nieuws heeft het dier een koólwitje in zyne kamer zien fladderen en da jaarlyksche merkwaardigheid weer getrouw ter algemeene kennis gebracht Fin de siècle Wy lezen iu de Noordbr onder bovenstaand opschrift Men scheld de bewoners der dorpen van Meyary grenzende aau de Belf ische Kempen wet eeos voor acbterlyke domperig ja wat niet al meer AU men ticht r weet dat een rtja van een dier dorpjes Rdregeld Vrydugs r fiets de weekmarkt te Tilburg bezoekt en ayb modern voertuig ook tevens dienstbaar mgak tot het vervoeren van zyn korf met msl cho boter en eieren zal men miastbien w l geneigd worden hun bovengenoemde titels vtjortaan te ontboudeu I jin het Sobenr onder Naaldwyk is bet io staat van octbinding verkecende lyk uevi tcht v an eeu fiïnk man oud naar Ki fiug 45 a 50 Jaar gekleed met Ëngelscb lederen broek en inouwTest blauw lakeofcb vest met beeofn ItDOOpeu gestreept hoezeroen rood gestreepte qnderbroek roodtrypen pantoffels eu f ryze alpkkeo een zwart voorbemdje waar ip een l loemetje gemaakt van kraaltjea van verachiU lends kleur roude zakdoek een ledig sigarensakje waarop gedrukt Wed E Jess Sigarenhandel Rotterdam eene portemonnuie met nig klein Duitsch geld eu Bollundsch kopergeld eu een stukje papier waarop met inkt An Hernn Wilhelm Godert Bappard Een zonderliuRe verzamelwoede werd te Berlyn by een 15jarigen hoogere burgeracbolier ontdekt Een politiebeambte di s avonds in een der straten op zakkenrollers loprde bemerkte eeu jongmenach in een donkere overjas die nu en dan een meiaje jonger of even oud als hy aansprak een eindweg met haar meo liep on de haarrlechten betastte die doordemeeete kinderen worden gedragen Toen de politieman goed toekeek zag by dat de knaap een schaar it zyn tak baalde eu daarmee voorzicbtig e haarvlecbten afaoeed Dien eeoen avond ontdeed by zes kiuderen van baar vlechten Een hniszosjiing in de oaderlyke woning vaa den jongen gedaan bracht een geheele verzameling haarvlecbten aan bet licht zelfa de vlechten van de waafigureu iu het paoopiicom waren voor de Hbaar van den knaap niet veilig geweest De Vereeniging voor Gaarkeukens te Berlyn levert thana ook portiea op beatelliug aau de werkplaatsen en laat bet eten dau in verwarmde wagens bezorgen Zy berekent voor elke portie soep groente en vleench of voor 1 iter aoep an 3 porties vleesch 18 centen I ry aan hnta ook orden kleinere porties voor 2 centen Releverd Werkgevers kunnen aldui voor hun werklieden gezamenlgk het eten laten komen Ruitenlandsch Ovirzlctit Tele rammeu uit Johannesburg bevestigen dit de Jobanneaburgers de wapenen hebben neergelegd omd4t duizenden gewapende Boeren de stad ingesloten hadden terwyl Robinson aan de burgery deed wetao dat na een etmaal bedeuktyd het beleg zoo aanvangen tenxy men i ot oavoorwaardelyke overgave besloot Da krygiraod der Boereu heeft Jameson ter dood veroordeeld door deu kogel maar Kroger heeft de uitvoering vau het voQQig f csohorst Te London is een tel ram ostvangen dat dr Jamesou in handen van air Berculea Robinson gesteld is De dépêche meldt verder dat preaident Kruger er io bpeft toegor temd da quaeetta vau de hertormingen ïn overwegïni te nemea Een dépêcbe uit Pretoria meldt dat de Tranavaalaebe regeering ver iugt verlianuing van Cecil Rhodes en Jameson uit Afrika en een enorme boete van de Chartered Company Da grootmoedigheid van preaïdeut Kra er om Jam aon en de anderen los te laten vindt bier algemeen hartelyke erkenniug MfU is het er algeiueen over eena dat Krutfer hierin ala een wys ataHtataan heeft gehandeld De publieke opinie h iudt zich vaudHag bezi met de uienwe pbftae in den toestaod nl de krygstoerustingen von EuKelaod Deze zyn een evolg van keizer Wilhelm s telegram en van Ie poli iek waarop dit telegram wy it Da erklaring van de diepe bitterheid welke e Keizer telegram heett gewekt is dat de overwonnen mannen Enelscheu waren al waren z ook uit op een vrybuiterscxpeditie eu dat eeu vorat die nog zoo kort gesden als vriend bier was ontvangen ten anntchouwe van geheet Europa met yne gelukwenschen praalde op eeu oogeublik toen Engeland nog leed onder de smart over de ned rUati zyner zonen w 4rd door eiken Engelschman zoo diep gevoeld dat een oorlog met DoitacHtand met voldoeniog zou worden te gemoet gezien Engeland ia vast besloten al zyn rechten iu ZuidAfrika tot eiken pnjs te handhaven Dit ia de interpretatie van het nisuwa van heden betreflende bet vormen van een zeer sterk vliegend eskader het zenden van oorlot sachepen naar Oelagoa baai en de vermoedeltyke versterking der troepen te Kaapstad Het ia ernatig nieuwa dat uit Londen geseind wordt Engeland zou zich gereed maken haar vloot eu leger te mobilineeren Aan dan anderen kant vertooutj ok de Beura die in zulke ooistaudighedeu de weeralag en soms de aankondiger van politieke gebeurtenisaen kan zyn teekenen dat vo r oorlog gevreesd woidt Zoover wy kunnen oordeelen a ant het no tosachen Engeland en Duit cbUod alleen Want hpt veraterken van Engeland a kry flmacht in Zuid Afrïka kan eene voorzorg zyn tenen wat Dnitscbland daar 7 00 vermof en te doen en behoeft nog niet tegen de Zoid Afrikaansche Republiek ericht te wezen Manr oorlog achynt onsnof onwaarBchynlyk wy kunnen niet anders dan gejooveu en vertrouwen dat de staatslieden d n hst lot der beide volkeren leiden al het mo elyke zuU u doen om bun land eu de menschboid voor deze vresaelg e ramp te bewaren De ouderbandvliuKen over de nieuwe conventie tas ohen Oostenryk en Honuarye zyn begonnen Vrydag wwd de eerste hyeenkomat der OostenryNsche en Hongaarache raini lers te Weeneo gehouden Tot tog toe zyn alicnts de algemeene bepaliuReii besproken doch uit de verhaudelinfl ea bleek dat van beide sy len zeer veel neiging bei taat om de zaak tit een goed einde te brengen Dit ia te meer wenRcbelyk daar de mojil ikheden waarmede de af evaarditflnn der beide ryken te kampen zullen hebben nietgeriitg zyu Wanneer stiaka de fioancieete regeling am de orde komt zul het wel minder vlot gaan om tot o ereenotemming te geraken Die regeling is het hoofdpunt want de bydrnge die beide deelen der monarchie voor de uitgaven toestaan staat met de geheele conventie in het nauwste verband Op het oogeublik in de financieele verhouding zoo geregeld Van de uitgaven der mo uatcbie dra i t na aftrek der inkornxten en Hokele byzoQ lere poaten Oiistefuryk 70 100 en Hongarya 30 100 Indieu nu Hongarye nog meer conceaaies verlangt zou het niet m er dan billyk zyn dat de bydrai e van HouKarye in de gemeenachapdetyke uitgaven eenigtzins worden verbooQ d vooral daar de Gnancieele toestand van Hongarije sedert het aluiteu van bet thans afloopend verdrag 1887 betaugryk ia verbeterd 3etreffende de meer oudergeachikie punten der financieele regeling kan worden medet edeeld dat Hon arye zoowel uit de vertaringsbelasting als uit de belastingen op verbruiks artikelen grooter voordeelen wil bedinKeu dan het tot duaver genoot Ook in de Bankquaestia is dit het geval daar eifobt het dn rolkoraeu gnigkstelling m et Oostenryk io alles wat het bankbefltuor betreft Hoe grooter de wsarde ia die man io Honscarye aan deze concesciea hecht dea te meer zal men zich moeten gewennen aan het denkbeeld om ook een grooter aandeel te monteo drageo lu de gemeenacbappelyke onkosten der mooarobie flet soa verkeerd zyo van de Hongaarseba 119 l iO 312 667 701 838 1083 lll 7 1138 1300 1322 1498 16112 1521 2013 2287 2372 2387 2396 26 14 256 i 2848 3135 3188 3222 3390 3681 3727 3760 3814 8858 S tSl 3 0 4010 4122 4318 4 32 4108 1618 4560 4645 1969 Prijzen van f 70 6072 8086 11067 12476 5263 8099 11121 12760 6874 8318 II188 12P33 5348 8415 11187 12885 B616 84 15 11 14 1 8437 6670 8729 11374 13468 5919 889 11402 13f32 6088 8945 11404 13738 6346 8991 11408 138fn 6352 9300 11532 18881 6120 9548 11660 13868 0662 9690 11703 18992 078 i 9693 11756 14000 6847 9930 11847 14268 7Ö67 10004 1190 1460n 7187 10020 12027 14777 7202 10110 12087 15143 7 45 10126 12112 15266 7246 10261 12278 16292 7886 lO iOO 12895 1580 7368 11005 12484 16410 2676 6081 781611096 19478 15446 17997 90840 8686 Buitengewoon Qroote CoUeetie WIHmBANESCmNEN A van OS As Match TulUanr Kleiweg E 78 GOUDA Keurs van Amsloniam 8 iANl JkBI NlDIlLiND Oert Neil W S l i dito dito dito 3 dito dito dito S HONOIR Obl Ooudl 1881 88 4 7 i 8 ITILII ln ohrg ing 1862 81 6 üosTMa Obl in papier 186 6 dito in tilver 1868 6 PoBTUO L Oblig met coupon 3 dito tirket 3 auilAKD Ubl Binnenl 1894 4 dito Oooon 1880 4 ditobiillolh l889 4 dito bij Hope 1880 90 4 dito in goud loon 1888 B dito dito dito 18 4 5 aei J Perpel ehuld 1881 4 ToiKlIJ Uepr Conv loon 1890 4 Geo leeuing aene ü Gee leening serie C ZiJiB An Eip V obl 1892 6 Vliuoo Obl Buit Sob 1890 6 VMMomi Obl 4 onbep 1881 loai i Ahrmuu Obligation 18 6 HoTTMOiM 3ted loon 1894 i Niu N Afr Handel aand Arendib Ïab Mjj Oertidealon U ui M it iliappli dito Amh Hypolhoekb pandbr 4 Jull Mij der Vorslenl aand iOr Hypolhoekb pandbr 3 Neilerlandicho bank aand Ned Haudelmaa h dito N VÏ k Pac Hyp b pandbr 6 Roti Hypotbeekb pandbr SV Utr Hvpolheekb dilo B i Uo Tll Ooat llong bank aand H118L Hypotheekbank pandb 4 i AMWHi ïqult hypoth pandb 6 Maiw L G Pr Lien cert 6 Sib Holl U 8poor M i aandMii lolKipl v et 8pw aand Ned Ind Spoorwogm and Ned Zuid Afrik 8pm aand 6 dito dilo dilo 1891 dito 6 iTAilLSpoorwl 1887 89 A Bobl 6 V Zuid Ital 8pwmij A H obl a Poli Wanehau Weenon aand 4 Rml Or Hoia 8p Mü obl 4 Baltiiohe dito aand Pailoiva dito aand S Ivang Dombr dito aand 5 Konk Ch AiowSp kap obl 4 dito dito oblig 4 Aillwii Cont Pae Sp Mi obl 6 Ohio k North W pr C v aand dito dito Win 81 Pottr obl 7 Denver li Bio Or Spni eert T a lllinoii Central obl in goud 4 Uuiiv Il Na hvill Cort v uuid Meiioo N 8pir M i leh p o 6 Hill Kanui v 4 pot pref aand N ïork Ontario li Wi l aand dilo Peona Ohio oblig 6 Oregon Calif Io hyp in goud 6 81 Paul Minn k Manil obl 7 i Uo Pio Hoofdliin oblig 6 1 dilo dito LincCol lehyp 0 6 C NADi Can South Cort T aand VlN C Ball kNav leh d o 0 Amilerd Omnibua M j aand aotterd Tramweg Maali aand Nbd Stad Amsterdam aand 8 Stad Boiterdam aand i Blioil Stad Ant orponlB87 i 8iad Bruiael 1886 2 Horn Theis Regullr Ge ellseh 4 Oo Tll K Staauleoning 1860 6 K K Ooat B Cr 1880 3 ipiwi 9ud Madrid 8 1868 H n T r B Hyp SpobI oert BurgerlUksD Stand OEBOBSN 7 J n Johanna C th riM oudpii P B a Leest eo J U de Toi Cornelii ouden C LHeaderaluot eo N Didnendgk Alida Magdalen Jacobs oqderr H P de Vriei en J J Koogakkeri Helena ouders C J fan der KUg en S den Hertog 8 Siinnn Jobanoet ouden J Bitot eQ W van UoogeD OËHUWD 8 Jan H fan Donnlaar enA Zumer AOVHRTENTICN Zser Hette Qesteen ukte HAAMSmTJES wonlen GELEVERD door A BRI KMAK eo Zr