Goudsche Courant, vrijdag 10 januari 1896

34ste Jaargang Zaterdag 11 Januari 1806 6861 mimm mum Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken 1 Idem extra fijn geknipt 7 lO j 14 ct I Fransohe Stokken 6 9 12 cent F n geb Water Tarwebr 41 6 10 15 20 cent King brood met melk 8 cent Ring brood met water 7 cent Prima Wittebrood 5 T 10 cent Tarwebr met Krenten 5 10 15 20 30 40 50 plaatvorm 3 5 10 ct I Gewone Beschuit 15 voor 10 cent Mnnitiebrood 5 i 11 cent A DVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regeh k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen liroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des middi De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 i k met uiteondering van Zon en Feestdagen De prijs er drie maanden is 1 35 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN SSP Lijders aan Danw of Haarwomi drooge Tochtige Schabbendauwworm en het met deie kwaal gepaard gaande loo ondragep lastige Jeuken der huid alsook elke andere haidziekte wordt onder waarborg genezen zelf bg hen die door niemand genezen konden worden door r Uebra ë Vlechtentod OnschadeH k Gebruik Uitwendig Prys ze gulden Ned Ct tegen voornitbetaling per postwissel ook postzegels waarop toezending tolgt vrjj van port en inkomende rechten Verkrijgbaar bjj de 8t Marlen JDrogerle Danxtg DailKhland FINALE UITVEKKOOP van slle Winterartikelen ZIJDEN STOFFEN PLUCUE FLU WEELEN A8TBAKANS MOFFEN BOA S KRAGEN HANDSCHOENEN BL0U8BN enz Te ren Hpolprtjmeu fKT Zie de ETALAGE WISBRUN £ LiFFHANN MARKT 131 p A xuvrs Fnuteips NO UVEAUT ÉS Wi rerzoekdQ de Dames die onB gelUuttreerd modealbum voor het Wlnt r lzoen nooh niet ontvangen bebbsn dit t willen aanvragen aan MM JULE8JALUZ0TaC P rii Hetzelve wordt dan omgaand gratia en franco toegezonden Bestellingen van af 25 francs rry van alia kosten aan huia met 5 V verhooging liixjiiilllli kaiiloor lozindiil 1 1 € een Grijs Haar meer DE NIEUWE LONDON doet de gryze haren binnen enkele dagen verdwijnen maakt het haar glanzend en zacht belet het nilvallen en neemt de pelletjes van het hoold iischt op den h l van den flacon ff DÏPOSÉ Verkrijgbaar in flacons van 1 B0 éb ƒ 0 SS biJ X A CATiSiahv de Papiermolen te Oouda 6000 Stuks t da filliat latiia etnar der e r l liuitealandKl fabriakea over goiiomeae toogenaamde Leger Paarden Dekens inoc tci legen den ifiatprül van t 2 711 li T tuk worilon oitvarkoalit Deze dikk njlijlbare ilektni ilJn zoa wang als eea pel o 140X190 em groot du kot golioele paapd bodokkond mot wol opgonaaid oa 3 breed treepeo Toorta een klelsie part l Witte wollene Slaap Dekens groot HOXI cm wegoni Her kloino leobu doi r tiklni bomorkbaro foutan ia btt woef el aangeboden ad 1 3 50 por stuk Koflt nd rB bet dubbele Tan bel bedr a of ander reuboui enMpt rae roenL B HiirwltB Maaatrlalit Oroota Staat 81 DOOB EEN GROOTHANÜEL 1 RAAS wordt ten behoeve van Itet maken van KAAH op Hollandsche wyze Gouda en Edam in N008D ÜU1TSCHLAND een er varen KAASMARER gezocht Hy moet omtrent zyoe practiscbe bekwaamheid in het vervaardigen en bewaren van Kaas de beste getnigschritten knnnen overleggen Offerten enz onder nnmmer No 159 aan HAA8EN8TEIN k VOGLEB A G Hamburg WIo zeker zijn wii de Echte Eikel Cacao te ontvangen tesamengesteld en na vele proo emingen in don handel gekomen onde den naam des uitvinders Dr MiohaellB vervaardigd op de beste machines in het wereldberoemde étabblissement van Qebr StoUwerck te Keulen Ische J p n2icfeJieIH Eikcl Cacao in vierkanten bassen Deze Eikel Cacao is met melk gekookt eene aangename gezonde drank roor d gel jksch gebruik een i 2 theelepels van t poeder voor een kop Chocolate Als goneeskracbtige drank bij geval Tan diarrfaeo sleciits met water ia gebruiken Verkrijgbaar bij de voornaamste H Apothekers enz trii Ko V Eo pngfbnsje f 1 80 c 0 90 c 0 36 Generaalvertegenwoordiger voor Hederland Julius Mattenklodt Amsterdam Kalveistraat 103 FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ KN Chemische Wasscherij TAK H OPPEI IIFJMEU 19 Kruiskade MoUerdam Gebreveteerd door Z M den Koniug der Belgen HoofddepÖt roor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en verren van aUu Hoerenen Damesgarderoben aUook allt Kindergoederen Speciaie inrichting roor het toomiün ruipluchemantels veereu bont enz Gord nen tafelkleeden ens worden naar de uienwate en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg geatoomd of s ererfd worden onsehadelük roor de gezondheid en rolgens staal bewerkt Wegens uitbrei hng der fabrieken zyn de pryzen 25 gedaald Te stoomen gO deren als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verren goederen in eene week J F Cl IJPERS Westeinde 37 Den Haag IAk 0 S Stomineu Verhuren Reparcercn Buitenlandsche PIANO s uit de eerste fabrieken in ruime keuze Amenkaansche HARMONIUMS door directe importatie tegen Z K E R L A € l E prijzen Inruilen ran bespeelde Piimü a Agent vour Gouda en ümsireken KLEIWEG V a Het beste onBchadelykite ta je makkelykste poetsmtddel voor Heerea en vooral damea en Kinderschoen werkia de Appretuur van C M Muller Co w Serlia Sfliltli Str 14 Menlett oed MuoS op naam en fabrieksmerk Virkrygkaar by H ran WinkillBri in ichoinwart galanitrUii ftaaaryanenz eni Qenaraal Dspotby W Barilenianil Arabaoi htLi lpi fdilriil Hui KMAS fc U Amersfoortsche Alachinale STOOM BROOD EN BESCHUITFABRIEK TE AMERfSrOOHT Pijn gabaild MELK TARWEBHOOD verkrijgbaar in pan geknipt pan vloer hard geknipt plaat KngelsoU Duitsoh en gallenvorm In stuks van e 9 en 12 o nt Ongebaild Brood met Prima Tarwebloem 5 10 15 20 cent Gewoon Blankbrood 8 12 16 20 24 cent Zoet Roggebrood 11 cent Roggebrood met Krenten 12 cent Voerbrood 7 cent per 150 decagram Gewoon Krentenbrood 8 12 16 24 32 cent Gewoon Paaaohkrentenbrood 10 15 20 30 40 cent Men wordt beleefd verzocht borenetaande prgacourant te bewaren Diverao soorten Kleinbrood Weenerbrood Fjjn Paaschkrentenbrood Tulband pakjog meel enz verkrijgbaar IJl Door geheel Nederland D épdt houders gevraagd waar I nog niet vertegenwoordigd tegen flinke provisie en franco toeI zending Aan Zfiiuwlijdeis en Zeniivvzwakken Thans ig de 26o opUae rerflcheiieo raa het boek Dn 9 fl Thans is de 26o oplage rerscheneo ran het boek Dq 2e uuwziekten en Beroerte Middelen ter voorko Beproetd en aanbevolen door de heeren l rof Dr Meriniér Punj 1 II Prengruber Uujardin Bnu metz Fargs Bouchot Furiji Qeh Kath Dr Schering Ëmi ii z Kflth Dr Cyurkowöohky WfteDoö QppnrstafartB i r JecUl Woeoen OpperBlafarls Ur Sohiesl Ksgig Chef arts Dr DarseS Parijs Ihcf arts ForOStler Aken Diatrtolsarta ür GrOBSmann luhlinsen nitü Distrtctaarts Dr Busbaoh irk Kraukarta Dr Steingreber Cbarenton CoQsui Dr V Asohenbaoh Corfu Dr ined Clorrazza Venetië AngevUle Par ji Lavabre Parija II Wille Taufkirehea II CabiiiOt Areachon H H Portget Lonzac Ouilloneau Bor deaux n K LabatUt Bordeaux Bougavel I a Ferrière L Hirsohfeld Weenen H II Iiieber Inaabruck II Hammer Plaueu II Weiner Weenen ff Aust Broctou II Matusohleehner Brixn ming en genezing Het doel a i dit werkje is kennis te verspreiden omtrent den aard der zonuwzivakte hareoorzakea en i evolj ou onderricht te f uvon ea genezing te finden Het handelt orer het bekend worden van do Physiolof isohe ontdek kiufr lioe op de eenroudivst denkbare wijze op ons zeouwfïeBlel kan toewerkt worden en wel met een succes dat zoowol een f root aantal uitstekende artsen als de f eoeeskundige pers aanleiding tot discussie geiiereu heeft Het wordt derhaWe san ieder die aan ziekeliJken zenuwtoestand of zoogenaamde zenuwachtigheid iUdt welke zich kfinmerkt door habitueeie hooidpijn migraine congestie groote gevoeligheid opgewondenheid Slapeloosheid algemeene llohameluke onrust en onaangenaam gevoel lerdor aan zieken die door Beroerte getroBen zgn ru aan de Kovolgea daar ran lydeu zoomedo aan verlammingen Spraak verlies of moeieliJk spreken Stijfheid in de gewrichten en voortdurende pUn in dezelve partleele zwakte toestanden zwakte van geheugen Slapeloosheid euz an die reeds geneeskundige hulp inriepen eu door de bekende hulpmiddelen als onthoudiDgs en koudwaterkuren inwrijvingen eleotriseeren galvaniseeren damp modder of zee badeu eene genezing of betering verkregen eindo tjk aan alle personen die vreezen door beroerte overvallen te Wrden en daartoe reden hebben wegens veisehijnseton van roorldurend angstgevoel bOneveldhOid van hoofd hoofdpijn met aanvallen van duit eiigheid flikkeren en donker worden voor de oogen drukkend gevoel onder het voorhoofd Oorsuisen kriebelen en doof worden van handen en voeten Tevens aan allen die tot de bovengenoemde cathegorien van Zenuwlijdersbehooreo zoomede aan bleek ZUOhtige en daardoor tot zwakte vervallende jonge meiajes ook aan gezonden zelfs jeugdige personen die veel geestelijken arbeid verrichten en die de reactie der geestelijke bezigheid voorkomen willen dringend aangeraden zich in bet be it van bovengenoemd boekje te stellen dat franco en kosteloos Je verkrggen is te Amsterdam M CLEBAK Co Heiligeweg 48 Rotterdam V E vi SANTEN KOLFP Korte Hoofdeteeg 1 utrecht LOHRT k PORTON Oudegraohl b d Gaardbrug F 2S De l rljs van 300 00O Alark viel voor twee trekkingen der Hertogelijk Bninswijksclie Staats Loterij in mgne Collectie bij de laatste trekking kon ik weder talryke prjjien aan myne spelera uitbetalen By deze aanhoudende pryswinningen noodig ik uit tot deelneming aan de nu beginnende ISO LOTEÖU Prijs Prijzen il M 15 000 12 000 10 000 8 000 8 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 500 etc lOOOOO LOTEN verdeeld In 6 trekkingen 0000 PBIJZBH eventueel M BOO OOO 11 spec 300 000 i 200 000 22 100 000 2 70 000 3 pO OÜO 05 50 000 2 40 000 100 SO UOO 211 24 00fl 623 20 000 1048 te zamen 10 Millioen 545 000 Mark in Goud Voor alle trekkingen kost een Kwart Lot Mark 33 half en heel naar evenredigheid Voor de Eerste Trekking op 9 en f O JM l MHf IS90 vrrkoop ik tegen j inzending van het bedrag in geld ol poswissel Meehts orlgineele loten ACHTSTE KWAHT HALVE HEELB Fl 1 65 f 3 25 f 8 50 f 13 Officieel plan en Trekkingslysten gratis Prompte uitbetaling W H GRÖPP lloiiriJ Collecie kt Brunswijkscbe Slaals Loterij I INNENLAND ÜOÜUA 10 Januari 1896 GinkereDarood bad Ïd de zaa KiiDntmiD der incieteit 0a8 Genoe D de lezing plaatn Tsn Prof C H t b Kbijo voor de ledeo en ïtintroduceerdeu dér afd GoqiSb ran den Chr YoUsboDd Üezaal whi gebeel bezet zuo zfifx dat eokele pariooeo zich met e D PtnaDplaati moesten behelpen i e beer A Warteoa riep den spreker een birtelijk welkom toe op dezp u feeatavooil waat het wal eeo fee taTood deo mao weder io oiis midden te zien die Tan zyoe reizeo door bet btilige land looveet koD vertfllnn Daarop nam Prol van Rhijo bei woord die b tuigde dat bet hem aaugenuam was wedtr eens ïd het middpo te ztjn rao de gemeeDtc die by voor een lO tal jurea erlateo hud en by zafc oofï zeer ele bekende tfczicntfo hier ia deze zaal tegfowoordig Hij zou zonala meD wint ziJne reisverbateo door het heilige lend niededeelen en die medt dseüngeD vergezeld doen gaan vau de atbe ldiogeo dier plaatHen die bji had bezocht Den 27 Maart was spr vertrokken Tan PortSaid iu fiezelechap van eeo vriend In Paleatina spreken de meoB hen FrHnsch enDuUach liy beKhreef een woning der Bedipaioendie in 4 afdet lingeu waa ingericht namelijk 1 aid voor hM geain 1 voor de beesten 1 om bet eten te koken en 1 voor de gaHteovan den baisbeer Yoorie deelde tpr mede de verechillende od 8Dgecanmhedeu die zy bier en duar badden oudervoudeu maar overnl wae bet te doen om bea beet te nemen eu veel geld te Intea betaUn hetzy uit onwetendheid of wel nmi atde ambtenaren oïet op tyd hua honorarium oot vaogeD Hy liet ona zien de MoRkeé van Omar waar de heilige nis ia de Poort vsn Stefanus het bain van Pil tns de Eltkebomo poort den Olijfberg waarop de Pat rnoaterkerk waarin het Onze Vader in 32 talen im neergescbreveti bet Nederlaodach is evenwel daarop niet vermeld Nog meerdere plaatsen en belangryke pun ien werdfD door prof vaü Hbyu op duioelyke wijïe voorgesteld en verhaald By zyo bezoek aan Nazareth herdacht spreker DOg eeo Goowenaar nemelyk pater Soo die by daar had ontmoet en wien bem vpricbiltende bizonderbedeu berefieode deze plaats had medegedeeld Puter Soos gtnloufde dat Nazareth een goede toekomst tegemoet zon g iBO by wensebt e daar eeo grootxch werk te doen n1 de Mariit Boodttcbap kerk te ver binden met de werkplaot Bn loref door een ËVlLLE o Ik heb dea ganseheo avond te vergeefs op liem zitten waohleo zelde Herbert Toen ik Harry van middag te eokwam beloofde hij mij dat hij van avond als bet jagt was uitf eteitd omitreeks tegen negen uur eene siftaar bg my zou komen rooken Uij had nig dit verledene week reeds beloofd maar heeft het toen oiet gedaan Het is niet deukelijk dat Bavensbird hem alseen tmikroover zal aangerand bebben riep Lord Dane uit terwjjl zyn trotseh gelaat vuurrood werd Mylord sprak BrufT ongeveer een uur geleden ia Uer een briefje voor den kapitein afgegeven De Sflilmaker Mills braoht bat hior Hij beefi op hei jagt gewerkt ea leide dat de Amorikaansohe heer het hem op het oogeablik dat zij van wat ataken gegeten Ueft Dus is het jagt uitgeaeild I riep Lord Dene uit Braog mij dat brieve Bruff Lord Daoe opende het bij handelde gewoonlijk volgens d iageving van hot oogenblik en hij oordeelde dat de omitandigheden draen maatregel billijkten Het briefje waa aan Willem Dane gericht en bebetade tlechtt een paar regel Aan boord van de Paari ten half negen uur Besta William mmÊfÊfmwnÊmmfmm mtmm zmleiigHUg dit moest evenwel oog geheim gehouden worden daar anders de mahomedanen dit zonden tegenwerken De heer A Warteoa was het een eer Prof van Rbijn ala tolk het diep gevoel van dankbaarheid te betuinen der geheele liyeengekomen groote schare die opgekomen wrs om aan de hand vho prot van Ebg een reit dour het Heilige land te mnken Danr oog velen teteurgeeïeld waren dasr de knartjes reeds vroegtydig waren nitverknc it zal Pnif THii Rhtju Dinsdagavond n tgmcats optredeu Na afloop werd eene coilecle gohouden teu vo rdeele van de werkverschafBng dte t 26 29 opbracht Wy geloovftn de tolk te kutinnn zyn vnn alle aarwezigen wsnneer wy prof van Khy i eveneens dank zeggen voor het gesmaakt genot Oh lichtbeelden kwamen zeer voed ntt de beer H C van Staveren mocht daarvoor van Prof rail llhyo eene dankbetuiging ontvangen By de gpr kerk te Viaoen ia beroepen de beer J O jiogi nlbiar L 1 Donderdag herdecht de hee R W HaeotieuH Dekker den Ug wanrop hy fóór 40 jaar als burgemeester vau Oudewater ïii functie trad £ eue Cummisni haalde den jubilaria t morgens in eeo landauer vajp xyiie woning en bracht hem met muziek en hege li id door TByptbillt ode vereeuigiiifien ónar het rnadhuif waar hem duor eenige corporatiën fraaie gesclienken werdou aangeboden Naclat men dPD jubilaris in dezelfde volgorde wner niiur zyne woning gebracht bad liotde raoziek zich nog herbaalde maten op de M irkt eu op de Vischbrug booreo Op oitnoodiging van den Riiad waren allerwege de vlaggen nitgentciken en werd a avonds fclerwege gelllumi oeerd Da T J Jansen Schoonhoven herdacht gisteren zyn 65 jarig jnhilé aio predikant bij de Ned HerTor de Kerk te Woerden De geachte jnbilaris deelt dii zeUlzaam voorrecht met ds Vau Giffen te Ferwerd De ryksontvanger te Tolen jhr T beeft gisterenmiddag in oen hotel te Berven op Zoom getracht door een pistoolschot zelfmoord te plegen Hy is naar het gasthuis vervoerd Men schryft uit Rotterdam Willem van Berkel zit nog steeds in bewaring in de strafgevangenis en wordt nof van tyd tot tyd ondervraagd Dezer dag n echter hebben de ofiBcier van jos iiie en de boordcommi saris lanvdiirig ge Woar zijt gij gebleven P Ik heb uwe boodsctiap ontvangen waarbij gij raijno uituoodigiog om aan boord te komen dineeren afslaat maar rodert heb ik u te vergeefs gewacht Ik vind het uiet hartelijk van u maar ik vorondorstol dat gij onver aohtB r jt opgehoulen Over vijf minut n E ilen wiy uit Ik zal tot op het laatste oog nblik naar u uitzien Steeds de uwe C MONCION Toen Harry van tafel opstond seido hij dathij naar ket jagt ging rinp Lord Dano verwonderduit terwijl hij het briefje aan den heer Apperlyoverhandigde Hoe laat was het toen Mylord Hoe laat wns bet Bruff Ik denk dat het onguverr half negen was Mylord antwoordde Brulf of ten minste daar omitreeks Dat meende ik cok Hij w 8 stil en iifsetrokken aan tafel en gebruiktn bijna niets Maar ik herinuer tnij dat hg mij zei de dat het jagt niet voor negen uur of ha fti n uitzon ztilen De poHtie agent dien men ontboden bad kwam onmiddelijk op het kasteel maar Mitehel was te ziek om te komen Lord Dane had de zoilmAker HUta ook boBtelrl en deze verklaarde dat de kapit in rdet aan boord g tweest was Hij zeido dat kolonel Monoton tot h t laatst toe te vergeers naar hem had uitfcezien eo dat de kolantd hem toen zg van wal staken fapt briefje had gegeven mut rerrock om het op het khsteel te brenee Eindelijk was de eerste drukte van navragen en onderzoeken roorbg en had iedereen het kastaal oBtraimd Lord Dane bad aan de politU last gege coofareerd omireiit de optieffing van z ne gt TBDgenbouding en na rtndigiug van het bevelschrift van zyne preventieve luhecbtenisnemiog dat bevel niet te bernieawen Te Stevensweert is hy het afgraven vanden vestingwal een kt ller ontlekt wuann zich een groot aantal munten met het juarlal 1311 bevouden Wot Bi agnaeht he beo dieven doiir het uitBDDden vfiu eene roit zich toegang weten te verschaffen ten liuize v n den beer Zandvoorl te Best en b bben atl i meegenomen wat maar eenige waarde had alsmede 20 gulden aim guld De hui georoleu hebbeu niets van de brutale indringers bespeurd Naar men nader verneemt zyn by den eergisteren ten nadeete van een geneesheer in Den Htiajt nepleegdtn diefstal geeoe effecten eu papi ren gestolen maar wel twee tianktdljetteu elk van f 1000 en ander hBukpapier tot een lotatil bedrag van p m f lOüO De verdenking ii gevallen op een pe soon di vroeger op niet eervolle wyze uit het iifiScierscorps der admiuistrHtie v n d msrine is verv jiderd Men vermoedt dat hy m t de ontvreemde geld Wiardeu de stad verlaten beoft Qititrent deo diefsttl by den beer W M n Den Ha g Tjrneerat h t Vnd nader dal eergister nmnrgeu een beer zich by den duktBr ainmelddo om de ea te spreken en verklaaide iH zullen wnchten toen hy hoorde dut ét lieer W M nog niet tehuis was I de studeerkamer gelaten brak dw onb kende daar een bureau open en vorwyderde hy zirb met e n trommel met ongeveer f 6000 aan effecten on f 3000 aan bankpapier waaroudt r twee biljetten elk van f 100 Gehikkig waren de effecten die ann een vereeni ing behnoren van de coupotibladeo ontdaan eo werden deze dour een der andere bestuursleden bewaard De dief die dus aan de effecten nie 8 had heeft ze dan ook iu den tmmmel laten terugbezorgen en beeft ich met de bankbiljetten tevredengesteld Zooals wy gisteren reeds gemeld hebben meent man den dief te kennen De redactie van h t Duit che tijduchrift Velbagen uud Klassingt Monatsbefte heeft in ons land een nieuwen schiHer ontdekt In het Jannarinummer van dit tydRchriit komen nl senetaen voor vim de kleeding der wee meisje te Anisterdaii ontleend aan Eheviers tydsohrift van het ufgeloopen jaar Dte achetffx draden tot onde achrift A m terdamer ven om Bavens ird in hechtenis te ni mun De oude Lord en Lady bleven deu ganschen nacht opzitten en naarmate het later werd verloren Eij alle hoop zoodra het laag wnter was ghtg men naar het strand doch ook Ae T ontdokte onon nifts geon bewijs hofgf nBamd van een doode of levendu waa rr te tiiden zelfs Milohei jas niet ha toen de das eindolgk aanbrak en de ton helder en vroolgk leheen was or nog geen spoor van Harry Dane gnvonden Ann deze zijdn van Uaueshtfld evon voor dat men het dorp inkwam atnnd eeuo kUijne herberg ïö mansruRt genaamd Het hun stond gehrtd op zich zelf D lag oeniiïsziui afytelfgcn het lag ongitveer ter halverwege tunsohi ii df eerste huizen van het dorp en de tee Df herheruier beuttu Hawthiirnu II ij was voorheen jachtopzichler bij Lord Dnne geweest H t was eone zmdelgke brrberg van buter alooi dan een gewoon wijnhuis de reizigers konden rr een goed bud en eone goede taf d vinden en achler de toonbank en in Aa gelagkamer werd heel wat afgehsndi Id De raunntlijke bedienden van het kastifel gtaeen er gaarne een prnatje mak iu en oen glas ate met den knetelein driuken tm n RavenS iiird uit bet kasteel verjaagd was qad hg zgn intrek in dele herberg genomen Den volgenden morgen na het ongelukkig vooival dat nog Diot algemeen bekend waa stond de kastelein alleen aclitor de tnonbnnk of hg mtondo en minste dat hg alleen was Het was zijne gewoonte om voor het ontbijt de kranen af te vegen on alios op te redderen en hij was daar nu ook weder mede bezig oen eon kommies die op weg nsar hot strand was om de wacht te gaan houden binnnntrad Eene halro pint rum als t a belieft hospes PrMUeo and Maedcbeo in HMubenechmuck Nach Studienzeiohnungen tod Weeabui Gisteren na middag te I ore had zoonls taO gekondigd voor het buiH van bewaring kti VGriTenhage de 4e en Inat te indagiog met trommelslag p anis van den voortfluebtigeo luiten ni kwnrtiermee ter M L J tn naam der Koningin n op last vtn mynheer den auditeur militair heeft de provoost geweldige C J van Kampen hem ten laat ten male opgeroepen om te eu 25 Pehruari voor den krijgsraad te verscbynen op poene van te worden gecasseerd van zyn militaire chnrge n bniteo hot grondgebied dea rgkfl te worden gebannen Onder tromgeroffel hechtte de provoo tgeweldige vervolgena deze oproeping aan den rauar vao het huis tbd buwartug In de kazematten by de Zevenbergitehe poi rt te TemeBfaer is men ua iwiig met Kraren naar een arhat den sebat van deL laatuten Turk che Pacha van Temeavaer £ en man die onder de nagelaten papieren zyne moeder aaowyzing omtrent dian rchat oud beeft van da militaire uverbeid rargiioning bekomen tot bet onderzoek dat ouder strenge eont Öle Mobiedt Te Gt ld rscb Veejoendaal geni4 entBKd iga twee woningen een prooi der vlKmmen geworden Het onroerend goed was verjtekerd du inboedel niet Da oorzaak was verregaande ouvoorziohtigbeid er stonden luciterx iu het bereik van een 4jurig kind dat zonder toaziuht wai gelaten Een onfeilbaar middel om het eierenleggeu bii de kippen te bevorderen wai hajhaalde yk in een courant te Aken g aunoticeerd Ëeu Inzer van do Limb Koerier die zich op de boenderteett toelegde witde dit wondermiddel eauM iroboeren en vroeg om een procpecta eo attesten De e werden bem eenige dugeu later als drukwerk toegezonden Hierop zond hy aan het adres au den heer A du Hecqiievorst te WoUiweSt Etienne België f 1 50 en ver zocht om bet Toeder dat hy ua tien dagen ontving Den eersten dag na bet gebruik van hel voeder legden de kippen sleobts de helft van de tot beden verkregen eieren den tweeilen dag waren r nog minder eo zoo ging het voort tot hij ten ulotte uog maar drie eieren per ditg bekwam Hij li t nu hel neder te Kempen in het do morgeidueht ia nog guur Het tal wedrr een mooiun dag geven merktede waard aan t ten hg bem het gevraagde toereikte Dat IS van daag voora te hop D hg den arbeiddie er to verrioliten valt Men ml trachten om betIgk op te vissohen en ik denk dat heel Daneshelddaariig op de been tal zgn Wttt zegt gi f Gaat men een Igk opvisschenPIs er dan iemand verdronkm P Da miin witda juist het glas rum aan zijne lippen brengen maar nu liet hg zgna liaud rakkeu en itaardft Ann kastelein verwonderd san Zoudt gii mg willen wgi maken dat gg nogniet van het ongeluk A i op het kasteel gebeurd is gehnord hebt Weet gij nog met da kapitein Dansverirnord is Kapitein Dane vermoord herhaalde de kastelein die zijne ooron niet Icon gelooveu Men heelt hom gisteftn avond op de klipjuist tegenover het kasteel aanirerand en hem vando booicte geworpxD zrnle drt man Mitobel had da Vacht aan bet strand en zag alles Toen hg hat gevallen liehaam onderzocht herkamle hg kapitein Dane die morsdood was Hawltiorne viel bgna aeblerover tegen zijne kra nen hij ontstelde zoo dat hg zelf op en doode geleek Kn wat denk gij dat Milchet doet hg rentala euoo stoommHohinn naar bet wachthuis doorliet harde loopen krggt hg zulk reoe heviua hartklopping dat het enn zeuawtneval ten gevolge heeft 7oodat er een gsruimen tijd verloopt eer hij eenwoord koo uitbrengen rerArenw