Goudsche Courant, zaterdag 11 januari 1896

alotkra Beur van JANUARI NaoaatiND Cerl Nert W 8 dito dito dito Ü dito dito dito S lioNO a Obl Gdudl 8BI 88 4 Italii Insehrtjving IS62 8I 6 OosTSMS Obl in papier 1868 K dito ia iilver UflS 5 PoaTUOAt ObUiï met coupon 3 dito ticket S nuaLANU Uhl BianeHl 18 4 4 dl Geoons ISltO 4 ditnby Oolli tSSU 4 dUühij Kope t88 0 4 diloin oud ieeii 188S K Ulo dito dito 1884 S Se NJB Perpel lehuld 1881 4 TuBKKi Üepr Conv leen IS9D 4 ien loeuiag sene Gee lueuvn f terie tl iiunwVFB lUr v obl I8 i 5 Mexico Obl Buu Soli uat 6 VaNKZUBLA Obl 4 onbep 1881 AnsTBaOAM DhliKatiea 18 S 8 RoTTxauAJU Steil luoQ 1894 t N kd N Afr Itandelsv iMud Areudab Tab Mij C ertiticnlen UtiiiMsalsohappij dito A rub Hypottieekb pandUr 4 OuU Mij Att Vorateul aaod iOr HyMtboflttb pttiidbr 8V Mfldorlandanbü baak aaud Med KnudelinaA h dit N W k Pac Hyp 1 pamlbr Rott llypotHeekb pandhr j Ütr Hypothoekb dito sy l 0STK a Joat Uong bank aanii Huau Hypotheekbank pandb 4 MCaiKA K4quii hynotb pnudb B Masw Xuii Vt lienoert O Jfu llolUJ Spuorw My MHud Mij ot Kxpl V Hl Spw HBiid Ne t tod poorwuKra aaad Nod Zuid Afrik bpm aand O Litn dito dim 1891 dito 5 iTALlR Sponrwt 1887 89 Kobt Si Ziud lul öpwmij A U obl b l oLSN VVamcbsu Weenen aHiid 4 llusi Or HuH Spw Mij obl 47 ItaUisoho dito aaiid FaslowA ditu aand 6 waii Doinbr tbto aand ICurak Cb Azon Sp kap obl 4 dito dito obliif 4 AMBaiKA Ceut fV Sp Mi obl fi Chic liNortb W pr O V aand duo dito Win 81 l utor obl 7 Denver Si Hio Gr Spm eert v a IlliiioiatJeiitnil obl in Koud 4 Loaiiv Il Na hvilloCert v auod Me ico N Spw My leh p o Uiia Kanina v 4 pet pref aand N Yurk Onurio b Wost aand dito Fuims Ohio obli K Ontgon VthVS Io bvp m oud 6 9t Paul Miau lc Mamt obl 7 L u Pao Uüofilllin obliji B dito dito Fiino Col lehyp 0 5 ÜANAUA Jaii SouUi r itn v aand Vbn C Kallw kNav leK il o O AinsUtrd Oioaibu Mij aand Ilottord TramwettMaats aand Nai Stttd Amsterdam aand 3 Stml lloitordam aaud 8 itELOiK Stad AiitwerpenlK87 S t 3lad ttruasel 1888 S i ilüNo TheiBb Ucgullr Geaellach 4 OoiTKNR BtaaUlceniug 1860 K K Ooit M Or 1880 S i t l Slad Madrid S Uft8 nJki V r Km Hyp t pobl eert byeen Twee belaogryke quaesties lullen spoedig na het heropenen der sitting aan de orde worden gesteld de ïnterpeMatte over de hervormingen in Algerië en de be ilinaiug over bet ste srl dat in Mudairasonr zal worden ingevoerd Voor de beraadslagingen o er Algerië lal men wMarscbynlyk de komst afwachten van den heer Jutea Canibon den gouveruenr generanl die pat onlangs naar zyn post i teruiiv keerd De heer Cambnn kan niet vóór 18 Januari in Parys zyn zoodat de Kamer ala zy 6p nyu oordeel pry i stelt de interpellatie tot zoolang moet oitotellen De resident van Malagasoar is den 3en Januari te M ijunga geUod Hü kan ongeveer den l4en Jauuari in de hoofdstad der Huvas aankomen De regeor ng zal het ntaarscbynlyk nuodig achten voor y eeb debat over de qnaestie van Medagascar aaovangt de eerste berioi ten van den beer Laroche af te wachten Waarschynlyk zal dm de Kamer haureer te zittingen kunnen wijdeu aan de benandeliug der voorotelen tot grondwetsherziening De regeering kan a a xy zich eheel houdt aan de itedragalyo vastiteiiteld by het debat over de interpellatie van den heer Cunéo d Oroant geen bezwaar maken tegen de beooemtog eeoer commissie om de voorstellen te ondenoeken En daarmede zal het dan vourluopig wel uit ïyn Generaal Biratieri de bevelhebber van dn Italiaaosche troepen in do kolonie Erytbrae meldt dat by uiet voornemens ia de vrede voorstellen nan te nemen wettie Ras Makoonen zal doen Deze mededeeling slaat iu verband mt t een bericht van de EsercitOc dat de gen r al ooderhandelii en beeft aangeknoopt met dit npperhoofd eu zyu ontslag zou nemen toodja deze b sprekingen tot den gewenschten oitslati hebbeu geleid Het bericht der E ercïto waa dan ook niet zeer waitrscbyntyk Immers na de nederlaag welke majoor Toa lli afdeeling b i Amba AUgbi heeft geleden kunnen de Italianen bezwnartyk vrede alnilon met koning Meuelik zonder dat dit échec is gewroken vooral uiet na da herhaaldeiyk afgelegde ver klaring van den beer Cn8pi dBt de eer der ItftliaanBcbc vlag in Ooct Afrika op schitterende wyze lal worden uehandbaafd Men kan derhalve verwachten dat het nu weldra tot een hesti sendHn atnjd tus chen de Italianen en de AbesKiuiërs zal komon Evenmin ala op Cuba ia de toeatand in Venezuela bevredigend Toch ia tntduxver bet bericht uit dat World nog niet bevestigd dat er feïtMijk eene revolutie tegen president Creapo is oitgebrokun Dat yne tegenstanders yverig in de weer zyn om van het g achil met Engeland gebruik te maken tvn einde den president ten val te brengen is een feit mnar of men werkel k i reeds van eene revolutie kan npreken wnrdt te New Yiirk van bevoegde zyde betwyfeld Ten opiichte van de grens quaeatie verdient nog vermelding het oordeel van den hootfleeraar Hud on iShaw te Philadelphia Deze profeaaor achtte bet onuioi elyk dtt dit geschil aanleiding zou kunnen leveo tot een oorlog tua cben Engeland f n dd Vereaoisde Staten maar erkende de juistheid van Clevelaoda optreden tot handhaving van de Monroe leer Zyus inziens Meef ondanks Lord lisbury s weigering de benoeming van een acbeidarecblt r de eenige mogel ke oplossioR Daarentegen luiden de berichten uit Armenië gunstiger althans wat betreft Zeitonn waar de atryd tu scben de Armeniërs en Turksche troepen nog niet if beslist Elndelyk zyn do Europeesche consuls uit Aleppo daar aantr komea Biykens eeu telegram te Weenen uit Koostantiuopot ontvangen hebbeu de Armeniërs zich evenals de Turkeri bertid verklaard zich te schikken naar de wy e waarop de consuls het gfschil zullen uit niaken Dientengevolge yn uu daar althans de vyaudeiykhed n voor goed gestaakt proefstatiou ooderEOeken ea wat bleek Het TOfder bestond nit gemelen tiobeUteeneo Eeoige pakjeB zoat die er bygeroegd aren eo onder bet driDkwa er moesleo worden gcaasDgd waren Terder niste daii bedorvcD zcrTitriool Geen vrondur dat de kippen niet meer legden Vorkrs loiin i loov 80V 83 Vu 88 l04 66V 78 19 108 90V S9 fl7 7V 68 780 667t lOl 101 808 ï iVi 7 101 100 143 98 71 80 1097 94 IW8V 184 108V 49Vfl Vs lB4f 8 V fla a 78Ï U 108 lÜl 98V lOlVi IH i lOdt s 41V 101 lüVu kV 108 77 lOBV 108V SI 471 uv 185 107Ï 108 104V ii SV 117 123V 165 88 Il 3 84V v B8Vs Voor bet Haagecbegerechtebof dienden gisteren eei pnar zaakje van pemoiien aitRottiTdam die wegens dieUtal war n veroordeeld In de eerste plants ilonil terecht een ervrr die to Charloia Ter werk kwam verrichteu iu de wouing Tao een bakker doch toeu daar niemand teboif trof De bakker Termiete kort daarna twintig gulden en do verwer verdacht die gestoten i hebben werd deswege tut 9 maiioden gevanKepiHstraf Teroordfetd Ontkenoende aan bet feit schuldig te zyu kwam hy daarvan in boogfr beroep Zgn verdediger mr H Viseer trachtte de aanw ziogen nelke tot de reroordeeliog hebbeu geleid tti ontzenuwen en stelde er andere aanwy iniieu tegeiiofer die in het voordeel van bekl warun De tweeAs zaak betrof een jongen raau die gunstig bekend stond Hji wai wegens diefst van melk en van leue kuip in een inargHrioefabriek tv Kotterdam waar hy werkzaam wa f tot 18 maanden geAangeuisF truf vtroordeehl In bedoelde fabriek bleek iodertyd reel gertolen te zyn Vemchillende pprsonen werden als de schuldigen verdacht muar niet veroordeeld Hy gebrek aan bewga Alleen de tegenwoordige bekl en appellant kreeg een vonnis maar zon Tolgeos verklaring van den directeur der fkbriek in geen geval de boofdnohuldig cyn De verdediger mr P Droogleeier Fortuyn tnaencle op grund hiervan dat deHanwij iugen voor den diefslul niet te zwaar op bekl mochten drukken en concludeerde tot vryapraak Bekl beweerde van de melk niets te weten en dat hy de kuip ten geschenke had gekregen Het opeubaar ministerie vorderde bevmtigiog tan de beide veroordealingen Uitipraak 23 Januari 10 ty 10 B7V MVi 43 lÖ l l s Drie knraasiers tan de lyfgrrde van koning Umberto van Italië wejfena grove insuboriinatie uit deu dienst ontslagen hebben zich laten aartwerven by de Pauselyke gendarmes dio by hooge plechtigheden met de Suia ea eu de pHuselij e garde iu de St Pielerakerk en het Vatiraan dienst doen en op gewone dagen de bezoekera bu de pauselyke paleizen der weg wyzeu Ovorigeue bebben zy slecht huuue laarzen te poetseu en hanoe handschoenen ta wasscheu Meu maakt daarover naar t schyut te Rome heel wat drukte als had die overgang van een paar aoldaten van Jen roorerkuniDg aaar bft Vnticaan een politieke beteekenii lasv b3V ADVkiRTENTlCW S Lijders aan Dauw of Haarworoi drooge rocbtige ScUubbeaduuwworio eu hetmet leze kwaat gepanrd gaande £ oo oodragelyk lastige jeuken der huid aliook elke audere huidziekte wordt oDÜer waarburg geuezen zelf by heo die door nietuaod genezöu koudea worden door f r iÊebta $ mecMeutod OnnehadeHik Oebriilk Uitwendty Prijs zes gulden Med Ot gen rooruitbetaling per po twiBsel ook postzegels waarop toezending volgt vrg ran port eu inkomende rechten Verkrijgbaar bji de St Marleu Drogerte Aan i DQitachland Burgerl kOD Stand jtfoordrecUt GEBOKEN 8 Jan Mariia en M van der Hoeven OVERLEDEN 4 Jan M ONDEaTROÜWD 3 Jao Oouda en C Both ouders J Poot Moitwiik 88j F Bloot te DOOR EEN GKOOTIU l EL l KAAS irdt teu behoeve vau het maken van JiH op Üoüandache wyze Qouda en Sdam NOOKDDülTöCHLAND een ervaren RAASMARER gestocht Hy moet omtrent zgne practische bekwaamheid in het vervaardigen en bewaren van Kaas de beate getuigschritten kunnen overleggen Offerten enz onder nummer No 159 aan HAAtiENBTEIN VOOLEB A O Bamimrg Buitengewoon Groote Collect nmmmmn DEN HAAS OODDA H g 5 61 7 90 7 48 8 80 9 88 9 4610 1111 8618 16 1 86 8 44 8 68 3 48 4 16 6 17 Ö8 7 58 9 38 Voorb 6 67 10 17 1 41 6 14 Z Z w6 11 10 89 1 68 6 98 SS Z8 M 6 S9 10 48 S 08 6 89 10 08 Goud 6 837 60 8 18 9 9 66 lO H 10 64 18 05 19 46 9 17 3 14 8 86 4 18 4 43 6 47 6 80 S 88 III 18 Stopt l BleUwijk Kraiiweg en Nootdorp LaidHbendAoi n Uskeodorp D T I E C B T 0 o D D A Utwohl 7 60 9 10 11 84 18 60 Ï IO 3 68 4 48 6 86 7 0 8 09 9 0 10 34 Woerden 8 11 10 88 11 61 4 16 8 68 9 88 10 54 Uidewater 8 19 10 81 4 94 9 86 Goitdt 8 88 9 34 10 44 18 07 1 88 8 48 4 87 6 80 7 09 8 96 8 419 49 11 11 A van OS Af March Taillleor Kleiweg HTS GOUDA AMSTIIDA e O U D A 9 10 10 49 8 98 1014 19 89 8 80 9 46 11 10 Itopyu te Blntwijk Ciutang ra Nootdorp Ludtckudu Utbiidorp invronors b QOO Duitdchers Te Pretoria en io andere steden is het percentage der DuUschers nog grooter Wat betreft het Dnitsche scheepvaartverkeer met Transvaal bewy t de omstandigheid dat daarvoor weder drie nieuwe schepen worden gebouwd rteds genoeg phabeben to hat aantol geboorten ia de versobillende landen van Europa Daaruit biykt z t het weekblad De Nederlander dat overal het aantal vin hen die niet lezen uf sobryven kunnen afneemt maar dat bet toch nog io sommige landen zeer groot is Op honderd miliciens kwamen in 1881 het volgende aantal analphabeten voor De Regeering beeft thans een wetsontwerp m edieud Int wy igiug der greusen tusschfn de gemeente ttetilen eenerzyds eu de geme nte i Lfiilerdorp Oegstgeest en Zoetermeer anderzydn Daarby ia hetzelfde beginsel gevolgfl als aangenomen werd voordugrensveranderiug van Amnterdum Sedert tal van jaren zoo htet bet in de Memorie vnu Toelichting ondervindt Leiden de bezwaren au het ontoereikende van haar gemeentelyk terrein en daardoor wordt baar aatuarlyke ontwikkeling en groei belemmerd Verscbeideue lieidache inrichtingen zyn reed 4 thans buiten de gemeeute gevestigd Tal van gemeente ambtenaren 0Dderwy era en officieiao hebben zich naar de greusgemeentea verplaatst eveuzoo een gtoot aantal studenten ja zelfs boogleerareo De uitvoering der rijkswetten kan beter io Leiden dan in de taudelyke gemeenten geschiedcn en voor den dienst van de posteryen en telegraphie ia reeds een iticteeling gevolgd die van de gemeentelijke afwykt Aan de gemeente Leiden znllen volgena het ingediende voorstel worden toegnvoegd respectievetyk 97 85 eo 150 Hectaren thans behoorende lot het grondgebied van Leiderdorp Oavtgeest en Zoeterwnucle bewoond door re pectieveiyk 2765 1808 en 2755 personen waarouder refpectievelyk 191 en 181 en 329 kiezers Iu Servië 79 3 in Ëuropeesch Rnsland 75 7 iu Hongarye 50 3 in Italië 47 7 in Oostenrijk 38 in België 16 in Fraukryk 14 13 in Nederland 10 4 in Zwitaerlaod2 7 iu Duiti cbland 1 6 iu Denemarkeu 0 4 io Zweden 0 4 Daarentegen woeden voor I8SS de volgende cyfera opgegeven Servië Husland 68 7 Hongarye 40 2 Italië 43 Oostenryk 25 Helgië 13 3 Frankryk lü i Nederland 7 2 Zwitserland 1 3 DuitHcbland 0 7 Denemarken Zweden 0 2 Overal dus eenige vermindering maar de gnnctigste cyfers geven lauden als Duitacbland en Zvitaerland waar de leerplicht bestaat en ook werd ingevoerd Bedenkt men da er een tijd geweest i waarin ons land vooraan rtond in ontwikkeling eo ons lager ooderirys als het be te in geheel Europa werd genoemd dan maakt Nederland in die tabel no geen gunstig figuur Wat de geboorten betreft die nemen overal af z i het ook niet overal in dezelfde mate Op 1000 zielen werden in 1881 geboren io Servië 45 4 in Europeesch Rusland 48 1 jn Hongarye 43 in lUlië 33 iu Oostenryk 37 7 iu België 31 4 in Frankryk 25 1 io Nederland 35 in Zwitserland 30 iu Duitscblsud 37 in Deuemarken 32 3 in Zweden 29 0 De voorzitter van deesamen commissie voor Fransch 1 o Prof Van Hamel heeft aan den Minister van Binneolaud cbe Zaken de resultaten van zyn ondersoek medege leeld ingesteld naar aanleid ng van de bekeude beschnldiging in het dagblad da Tyd De bevinding van den voorzitter is dat de intendcr van bedoelde beFChutdiging langs eer onbetrouwbaren weg aan ryn gegevens kwam en dat by een scheeve en onjuiste voorntellingc gaf Intuiiflcben verklaart bet rapport dat op de laatste examens nu eu dan door aommige examinatoren utschoon spO adiach u accidenteel gevraagd is naar woorden en nitdrukkiagon die 6f omdat zy te ver buiten h t gebied die gewone omgangstaal vallen óf omdat zy t i technisch zyn minder tehuis behooren op een examen van eeae akte lager oudfrwya Fraoscbe taal Al tn moeiiyke en bovenal techoiacbe vragen tkU die waarop de voorzitter doelt zullea zegt hy in het vervolg met byzondere zorgvuldigheid dienen vermeden te worden 0p dit gebied te streven naar eenvoud eu beperking zonder schade te doen aan bet ernstig karakter dat het examen behouden moet zal iu bet vervolg meer dan ooit de taak moeten zijn zegt de beer Van Hamel van eene commiasie wier nauwgezetheid aan den Minister en nok ann alle belangstellende en bevoegde beoordeelaara van haar werk bekend ifl en aan welke oog onlanga van bevoegde ztide de lof gegeven werd dat zy niet alteen b t goede maar bet onberiMpelyke zoekt te bereiken c In 1890 bedroegen die cyfers voor Servië 40 3 voor Rusland 48 5 voor Hongarye 40 6 voor Itahë 35 9 voor Oostenryk 36 7 voor iïelgië 29 1 Toor Frankryk 22 voor Nederland 32 7 voor Zwitserland 26 7 voor Duitachliiud 35 6 voor Denemarkeu 30 60 en voor Zweden 27 8 Als een bewyu hoeveel vaUch geld in omloop ie kan worden medegedeeld dat uiteen aan bet ryks ontvangkantoor der nccyn eii tr Anictcrdtim tzedurende bet jaar 1895 aarigehouden werden 21 gDldena eu 15ryksdaat l rs waiirvan vermoed werd dat ze waren vervaardigd in nabootsing van echte muntstukken welk vprmoeden by het ouderzoek door het muutcolb ge te Utrecht juial bleek te zyo Slechts drie stukkeu waren gegoten d overige waren nlle gelagen op vulitcbeateiupelf eu vooral de rykadaalderawaieu zoo hodricgelyk nagebooiift dat slleHU een echerp eu ge oefend oog ze vau de echte kon onderscheiden Een concert te Groningen waarvan de opbrengst ten bate van het nagelaten gezin van deii Vermoorden politie agent atrettt heeft i 1600 opgebracht en door eene andere inzameling werd f 1000 verkregen t Is een loffelyke eigenschap van ona volk dut bet steeds geieed is om met zyoe rykadaalder oiigelukkigen te steunen merkt de Atub Ct op maar voor ons land zou het toch nog eervoller zyu waoueir men de misdadigers welke die onheilen teweeg brachten m t op te sporen eu te straffen Want ook deze agent komt op de lyst der slacbtuffera van niet ontdekte misdadeo die voortdurend grooter en grooter wordt De zaak betreffende de overneming vnn dett Een 2 jarig kind dat iu Augustus ded vorigen jaars door de stief ooeder vrouw au een korporualwaschbuai te Vlissingeu zoodanig was mishandeld dat opneming iu bet Weeshnia te V is=iugen noodzakeiyk wa ia thans aldaar overleden De Kti fmoi der werd gisiTen door de Recbtbnuk te Middelburg tot f 3 boete Bubaidiair ó dhgen hechtenis veroordeeld Grand Centrul Beige heeft thans definitief haatbeslag gekregen Met de naburige regeerinpia betreffende de lyneu op haar grondjiebiedeen regeling getroffen Verder zal het geheebpertfoueel worden overgenomen en zullcu diambtenaren boven de 60 jaren oud petisiieiiontvangen Uetrekket k de naturalisatie za een wetsvoorstel worden ontworpen waardooihet voor velen gemakkelyk zal wordeu gemaakt om de naturalisatie te bekomen Diovereenkomst werd getejkend door den miiiistei van fioancien ten overstaan van deu Bel ÏHcbei minister van spoorwegen Van den Peertboouien veel afgevaardigdeo van de terscbillendi lyoen Tyd Omtrent de Duitsche belangen in Transvaal heeft het hoofd vun een Duitsche tiroia 1 Lxmden die groote zaken met Transvaal duel het volgende medegedeeld 1a Traue nal zyn 250 000 000 Mk belegi Daarvan is 50 000 000 Mk Uuitacb geld Dnitiehinnd is sterk geïnteresseerd bg de N Z A S M en de Nationale Bank Acht tot tien jaren geleden bedroeg Duitscblands invoer in hy tot 12 000 000 Mk gestetfen Th Juhannesburg woueu bp 50 tol 60 00 De Sultan van Turkye heeft zooals men weet aan den Czuar eeuige koatbare Nieuwjaarsgeschenken gezonden Deze beittaan in een diamanten halsKnuer voor de Keizerin ter waarde van £ T 35 000 m een met diamanten bezetten aigarenkoker voor den Keiler De ItnliaHUsohe hoogleeraar van de oniver liteit t t GüDua Salvatore del Vecchio beefi studie geschreven over het nantal anal D ze koker die £ T 10 000 waa d ia is versierd mrt den grootsten diamant uit de keizerlyke ichatkemer een atenn die Abdol Aziz reeda vroeger aan Fuad Paoha ge ohoDk k11 doch weder spoedig ontnomen bad een Verder t iH dn Snitan den Czaar een reli Ulrecle SpoorwegverblDÜIngen met GülUA Wliiterdlenst 1895 1 8Ü6 aoTTiaDAM 1 84 8 88 Aangevangeo t GOUDA 19 96 19 88 K S9 18 46 19 66 11 O T T 9 81 4 60 4 67 6 04 11 6 90 1 48 1 88 1 9 8 08 9 18 10 64 11 01 11 08 11 18 11 14 8 86 10 17 84 7 U 7 SS 8 40 7 88 8 47 7 89 8 84 7 48 9 01 7 68 9 10 6 6 87 8 10 6 08 8 19 6 16 8 18 8 84 1 88 8 80 lioudn 6 80 Moordreaht h Niouwerlrerk t 10 88 8 10 7 47 6 48 8 60 11 18 9 40 8 60 4 08 e O U O A 11 80 18 80 1 44 RD A H 10 19 10 8 10 36 10 43 10 49 C p U a t erd m 7 7 88 9 69 10 11 Uottintam Otpellt i ieuwerkork Hootdwokl aooilo 8 18 7 48 07 GOUDA UEN HAAO aud 7 30 8 86 9 09 9 87 0 80 10 60 19 1 98 7 8 86 8 47 4 46 6 7 14 7 4 9 MU r M 7 48 8 47 U O 0 8 1 0 16 Z ï g 7 68 8 66 11 18 1 J JJ io j X i U J710 ó 10 4 V V 18 49 1 S1U7 4 3 4 1 7 6 8 6 6 7 44 8 81 9 8 10 8 U 4 0 0 I D A 1 TKÏOHT 3 17 4 16 4 47 6 67 6 68 8 81 10 16 7 10 10 99 8 84 6 06 6 17 7 19 8 48 10 37 8 60 4 48 89 9 36 t t 9 H 10 19 0 7 19 48 8 80 Uomlt 6 86 6 87 7 16 8 09 8 81 Uudtw 60 6 64 WMtde 6 69 7 08 8 18 Otreeht 6 18 + S t f Xur Auulwiiam 11 14 87 11 98 8 46 9 37 10 61 11 46 1 80 3 08 8 9 04 8 68 8 48 10 18 11 811 O l 1 4 A M S T 8 D A M AKitwdanl C 31 aond 7 99 4 47 6 8 81 4 86 10 01 10 67 18 10 11 06 1 1 18 8 81 9 96 4 37 8 14 Octtd Aoteidui C St btopt ta NooiU orp L ld k6iid io uu JM i wijk KiuUneg u U k d kwia een slak van het kruis van Christus Daar de Turken dit echter ala e n nationaal eigendom beschouwden heeft het weggeven daarvan by hen ontevredenheid verwekt Merkwaardig is dat de Moniteur Imperial iu beslag werd genomen omdat ze melding maakte van het afzenden der gescheakeo Te Biervliet is Zondagmorgeu nabjj Schorersgraf enn uur van het dorp terwyl de zoon des huizea nnar de vroeiimis was de hoogbejaarde schaperio ovarrallrn en geweldig aan bet hoofd i verwond Men zegt dat ly kort te voren een party schapen te gelde had gemaakt eo dezen omstandigheid aanleiding tot de geweldpleging heeft gegeten De vrouw schynt by haar bewustzijn te zyn gebleven en den dader genoemd te hebben Voor de vrouw ia geneeskundige hulp ingeroepen en de dader moet in een naburige gemeente gearresteerd zyn om gevankelyk naar Middelburg te wordet gevoerd Twaalf ambachten In een onzer Limborgsoha grensdorpen HOont een koster die er de volgende beroepen op nahoudt 1 koster 2 kaarseniuaker 3 orgHoist 4 ambtenaar van den burgertykeo stand 5 schatter of zetter 6 arm meester 7 landbouwer 8 wiukelier 9 tapper 10 logementhouder 11 agent 12 rytnigverhunrder Dezer dagen stond voor het kantongerecht te Haarlem terecht een inwoner van Amsterdam die zich te verantwoorden bad ter zake dat by io een rytaigafdeeling der eerste klasie van een trein guande van Haarlem naar Amsterdam op het ooi eublik dat deze aau het station Halfweg stilstond rookte terwyl deze de e coupé voorzien waa van bordjes waarop het verbod niet rooken duidelyk te leten atoud tarwyi beklaagde niettsgenatsande deze waarschuwing en die van den hoofdcooducteur toch bleef rooken De beklaagde was ter terechtzitting niet verscbeuen De kantonrechter verklaarde den beklaagde schuldig aan Rooken in eene afdeeling an epoortreinrijtaigen die daarvoor niet is aangewezen en veroordeelde hem gisteren overeenkomstig den eisoh van het O M tot eene boete van l 5 subsidiair 1 dag hechtenis en io de kosten Drie afgevaardigden der Vrylandvereeoigiug hadden een samenkomst met den Braziliaanschen consul te Amsterdam ten einde over Vryland kolonisatie in Brazilië te sprekeD Da consul meende dat de provincie Parana door haar minder dichtu bevolking en gunstig klimaat en gezondheidstoestand het best zou zyn voor het doel Bealoten werd toen aan te vrngen de beschikking over een oppervlakte gronds ruim genoeg om 5000 gezioneu te vergunnen landbouw eu nyverbeid te dryven met dien verstande echter dat binnen 10 jaren op gelyke voorwaarden hescbikking moet kunnen worden verkregen over een twintigmaal grootere oppervlakte Behoudens goedkeuring door den Bood naman de afgevaardigden aau dat de koloninteu a lauds wetten eerbiedigen en de alg meeageldende belaatingen erkennen zouden alsdionende deze tot stichting eu instandhoudingvan inrichtingen vau algameen nut waarraunotuuriyk de Vrylandera mee zouden profiteereu Ned De Jar Ct meldt Biykeos telegrapbische meiledeaüng van dea Reaideut van Madoera heeft er iu de perdikandeesn PradJHU afdeeling Sampang eene ruatvtTstoring plaats gehad by gelegenheid vaa de arr statie van een in die desaa gevastigden aau tri Bedoelde sanlri Eiabi Semuntri genaamd die door de bevolking als heilig be chonwd en October Tijd van Greenwic 8 61 9 67 U IS 10 04 K n 10 11 f n 10 18 f 9 10 10 87 11 80 6 17 8 06 9 48 6 87 f 9 81 6 84 t 68 6 41 t 8 47 8 8 i 10 08 8 68 4 80 7 63 7 0 8 06 8 18 8 88 7 4 8 49 4 10 80 6 18 7 46 3 48 Ttn heindo ea rer door iDliniIen a ar inidd Ioii ter geoetin t d liekUu goriadplepg werd h d reedi een nhaiiR gekregen en was begoDueo den heiligeo oorlog te prediken Door den assistent refcideiit en den regent tan Sampang te oteo opgeroepen om ter Ideelingshoofdplaata te Terechynen weigerde hg daaraac geboor te geven en toen de politie den 9eu dezer hem wilde urregteeren fond ge wapead rer et daartegen plaats hy welke geIfgeobeid de wedouo kotta van öampai g licbt gewand werd Daar de politie uiet by machte bleek te zyn het erzet dat inmiddels in omvang toenam te onderdrokken begaf de resident van Madoera vi rgezi ld vao den kapiteiu iuHtructeur der Barisao van Pamekaaan zicb den volgenden dag naar Pradjau terwyl 96 barisans den nacht tn voren reeds vooruit waren gezonden Of paal nfst ndB vau genoemde desro atoite men op uogeveer 150 man sterke met lansen klewangs en kriiisen gewapende bende die den verdere doortocht trachtte te bfletten Herhuslde aannemingen van den resident den regrnt van Sampang en deu kapiteininatrncteur om de wapens neer te leggen en rustig uiteen te gaan hadden niet d gewen ch te uitwerking terwyl pogingen om met een der personen uit de bende in gesprek te traden eveoeeos vruchteloos bleven De henda met bare voorvechters naderde steeds hare houding werd hoe langer hoe brotaler en dreigender terwyl zy links en rechts zich verspreidde met het keuuelyk voornemen om den troep te omsingelen en van ter xyde asn te alien Bovendien hnd r ich achter den dessapagger veel volk verzameld Aangezien langer dralen noodlottig zou zyn gewee t was men eindelyk genoodzaakt tast te geven tut vuren Eerst na het vierde aalvo stoof de bende uiteen 29 duoden en ït gewonden schterls tande Daarop werd mat veiligheid jmaatregelen naar Pradjau doorgemarhcheerd Kiahi Semaotri eo zyne ze voornaamste Ainhaugers werden naby zyu langgar overvallen en een heng verzet gevangen gpnomen eo uaar de gevangenis te Pauiekasau gevoerd Volgens een telegram oit Graz ging dezer dagen eene spoorwacbtersvrouw te Marburg naar de markt om inkoopen te doen Voordat zy vertrok stoot zy de schuif iu deksehnlpiip eu deed zy de kamerdeur op slot zoodat hare vier kinderen niet naar builen konden Toen zy terugkeerde vond zii hare kiuderen duur deu koleudamp gestikt tegen de deur aangedrukt met vemcliTikkelyke wouden die zy ich in non doodsatryd aan de handen gebe en hadden De verplaatsing van een geheele siiwt u ur een ander terrein dat uit een atruletïiath en couiDiercieel oogpunt grootere vuordee en aanbiedt lijkt wel een weinig Jules Vernti aciitig n toch heeft men in het hoogste nnordeti van Knalaod het plan daartoe opgetat Bedoeld wordt de stad Kola op bet scbiereilaud van dien naam Het voorstel van den gouverneur Tan Archangelsk baron Engelhardt om da stad uaar een betere bavenplaats te ttian porteereo beefi de gof dkenring van dm bttrokken minister verworven Ëeoige weken geleden werd aan boord vau het te Adelaide binneugelooiien stoomscbip iFlinderat een verachrikkelyk schouwspel wair genomen üet achip had een lading vee vonr We t Auftratië aan boord de dïernn moeaten iu de Ësperance baai aan boord gebracht worden Dit geschiedde op de gehruikelyke manier door ze aau een lyn achter een roeiboot naar den wal te taten zwemmen Drie paarden wareu reeda op deze wyze aan land gebracht en jimi werden titee vette atieren te water gelaten toeu een reusachtige haai zich op een der dieren stortte Met behulp der bemanning van een inderhaast te water gelaten tweede boot hield men het monster met moeite op eeoigen afsta id toen een tweedu haat an ruim 6 meter lengte met geweldige kracht toeschoot Beide monsters trachtten nu de boot te doen omslaan en het scheelde niet veel of het was hun gelukt Toen de haaien bemerkten dat zy io ondiep water geraakten hielden zy van de boot af stortten zich op een der oaaeo en scheurden hem met hun geweldig gebit een geheeleo achterpoot van het lichaam Oen volgenden dag probeerde men op bet schip de haaien aan den haak te vangen Men maakten echter slechti een dier van ongeveer 4 meter buit Toeu bet geweldig spartelende monster aan boord geheschen werd sprong een andere baai boven water en beet den gevangene een groot gedeelte van het onderlijf af De geheele kust wemelt van de baaien welke aangelokt worden door walviicblyken die aan het airand spoelen Bultentanilsch Overzicbt Minister Chtmiberlain tflegrapheerda aan sir Heroules Robioson te Prftona om aan president Kruger de volgonda dépêche mede te deelen Ik heb van de Koningin bevel ekr geu Uwer Exc mede te delen dat Hare Majesteit met voldoeiiing beeft vernomen dat ITwe £ ixe beslotfQ heeft de gevangenen san f Ir Ms regeering over te leveren De e daad tal üwt r Eic tot eer verstrekken en tal bydragen tot den vrede in Zuid Afrika en tot de eeur gf zinde sameuwerking van de E gelsche ao Holland rba rassen welke noodig i voor de toekomstige ootwikkeliug eo voorspoed van ZuidAfrika € Men verneemt dnt de regeering no geen inlichtingen heeft ontvangen omtrent de eiachen die Kruger stelt De saak zal ougetwyfeld het onderwerp van wydloopige onderhandelingen tusacben air Hercules Robinson en de Tranivaalsche reg ering vormen De meerderheid van de Ëngelsche bladen erkent en huldigt de edelmoedigheid en staalsmanswysheid die Kriigir heefi betoond door de krygsgavangenen uit ie leveren De Daily Clironicle legt er echter krachtiger nadruk op dan ooit dat de Ëugelscbe regeering ze volgeus de bestaande oorlogswetten of strafwetten die het bisd aanhaalt behoort te vervolifen Daarentefjen waarschuwt de Daily Chronicle ertegen om ala helden to beatentpeleu mannen die den naam an Britten en bet Britsche leger door bet alyk hebben eateurd Hoog pryst de Daily Chronicle Chamberlain wiens staatamansbeleid de gevaarUJke crisis te boven ia gekomeu en dringt er t geiyk sterk op aan dat hy kraihti e miiatregeleu zal nemen tea nover de Chartered Company In het büOfdartikel van de Time8 wordt erkend dat teeeu Jameson eu xyn niedeatryders in Zuid Afrika of bifr maatrege eu noodi 7iin en toorts dat Engeland of de Chartered CompHuy gehouden is Transvaal scbadeloonatelling te geven voor de gevolgen van het Kobturde maar da TiiuPS bestrydt overdreven genae doenin en terwyl ze den beweerden eiacb van Kruier dut Rhodes uit Zuid Afnka zal worden verbannen eeuvou ig belatbelyh acht leuzy het beweten ia dat Rhodes met Jamesou beeft goh uid Overigens ht rhaalt de Tinie dat Eni elaod geen buiteniandscho inmenging in Transvaal zal dulden daarvan ifeven zrgt ze oeze wapeningen de wereld blyk Engeland zou nooit een Europeeicbe contereotie over Zaïd Afrika kunnen erkennen of bywooBn Trouwens is naar ze beweert het DuitNch plan ran een coniereutie In Italië PU Oostenryk uiterst koel ontvangen Duit chland probeert thans Rualnnd over te halen vermoedeiyk te vergeef De waarheid blgff dat geen enkele Eiirnpeesche mogendheid bet recht van tosacbeukomht in Zuid Afiika bezit hetgeen Eogelaod daarenboven uitdrukkeiyk beeft verklaard De Dnitsche bladep zyn eenparig vnn oordeel dat het uitleveren van Jsnieson aau sir Herculea Uobinsou kalmnerend zal werken op de overspannen stemming vun Engeland en aan Engeland het aatste voorwendsel voor krygatoerustingen ontneemt Zoowel de Krenieituiig ala de iVonaiftrbe en de BismarckiaanHcbe xNeueste Nacbrichten f oa imen die krytistoerustingeu een wirkuugsloaoc demonatmtie ala daarmede ten minste niet bedoeld wordt Transvaal onder bet juk te brengen u Portugal te iutimideeren in dat geval zouden ernstige gevolgen oiot knuoen aitblyveu De xNationalzeitungf zegt dat tot dusver geen Enropeescbe regeering een conferenti heelt voorgesteld waarvan Engeland weUa geweten niet zuiver ia begrüpelykerwyae niet wit welen WuarRchynlijk zal het vooritel daartue van Transveal uitgitan In welingelichte kriuuen neemt men etellig aan dat de regeering te Pretoria op grond an d vredebreuk wyziging van het verdia van 1884 zal voorstellen en inKOVul Engeland wfigert de atrydvraag in allen vorm aau de mogeiidbfden ter internationale regeling al voorgelend worden Duiischland s atelliug IU dit geval is bekend Bovendien toont de Nordd Allgem Zeit t officieus aan dat aedert U jaren rechtens geen auzereinileit van Engeland meer bestaat eu er feitelyk ook geen aanapraak np gemaakt ii Met oitzonderiiid van de World en Ue rald de Evening Post 4 en de lËveninur Telegram is de houding van de voornaamste Amerikaanscbe bladen onvriendschappetyk tegenover Engeland De World t zegt Het ii geen wonder dat de Kuropeesche mogendhedna instinctmatig elke gelesenbeid aangrypeo om de alomtegenwoordige Britsche macht schaakmat te zetten en te verkleinen De Mail and Exprewc ontkant dat Enge land bet recht heeft beleedigd te xyn over de bonding van Duitsch and en zejtt verder Het zon beter berekend zyn om eerbied te wekkeo indi o bet zyne verootwaardigteg beateeddo om bet perfide verraad van zyn eigen regeering aan de kaak te atelleo Groot Brittannie heeft de grenzen van zyn territoriaal gebied bereikt indien het er in alaagt te houden wat het beeft zal het zyn tyd nuttig besteden 1 Dea 14ea Jaoaari komt de Fraosche Kamer