Goudsche Courant, maandag 13 januari 1896

34ste Jaargang Maandag 13 Januari J806 No 6862 mimm courmt Nieuws en Advertentieblad toor Gouda en Omstreken A DVERTENTIEN worden geplaatst ran 1 5 r pls k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant g eschiedt d a g e 1 ij k i met uifT ondering van Zon en Feestdagen De prijs fer drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEM Wascli ea Sthïkinricliiing OE VLIJT O a d o water OEVBAAQD om oomiddelgk in dienst te tredéu tegen hoog loon EEN WASCHBAAS EN Twee Knechts Peraoonlyk zicb te verroegen by des Directeur aldaar Biin Clientèle en belanghebbenden dat M L OOMPBEtS Kleiweg Gouda al Beixlyer bfl my i ONIT81 ACEW wegens e rr gaand ontolled gedrag N B De bewiJKen van borenataande liggen TOor ieder ter inzage ten mgnen kantore A J T OOSTEN h J D Megerpleiu 12 Amatirdam Januari 96 Met 1 FEB UU A UI TE 11 DU 11 revraajrd 9 gemeubileerde oF ongeineubiletrde SLAAFKAMEHS en óén ZITKATVIER l ranco brieïen met opgave van prijs enz onder No HA Bureau HET VADERLAND den lïaag C uen Grijs Haar meorü DE NIEUWE LONDON doet de gryze haren binnen enkele dagen verdwynen maakt het haar glanzend en zacht belet het traliën en neemt de pelletjes ran bet hootd Eiacht op den hals Tan den flacon London ïStaai Vmkrjjgbaar in flacons yan 1 S0 f 0 8S bfl A OATS ahi de Papiermolen te Gouda A llerwege bekroond met Ëere Diploma s Gouden i n ï ilveren Medailles benevens Kere Diploma Gouden Medaille en Vrtificate of Award of the World s Hygienic Biposilion Chicago 1893 is het Werelêeroeind riiiveii lJorsl llonii Exlracl MELIANTHE UIT Dl Machinale Fabriek DE HÜNIOBLOEM H van Schaik Co gevestigd te Qraveuhage Uean middel is ot kan worden uitgevonden welke de Melianthe overtreft het is ONHEUUQBPBUJK het beste middel ter wereld hetgeen de vele en verschillendo bekroningen getuigt Het veraaoht en geneest OXMIlt O KLIJ K de strengste hoest en verouderde borstkwalen Dadeiyk na het gebruik der MELIANTHE doet zich de weldadige invloed gelden Bet groote debiet en de vele attesten aan de MhLIANTHE bewezen zyn de overtuiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op prys worden gesteld Da MELIANTHE is verpakt in flacons van 40 ets 70 ets en ƒ 1 met gebruiksaanwöeing voorzien van ons Han delsmerk gedeponeerd a d Kechtbank te Gravmhage W Verkrflgbaar by F H A WOLW Drogist Markt Gouda E H ViS MILD Veerstal B 128 te oud A BüUMAN Moordncht J C BATELAND Bos op B V WIJK Oudeaa r tTi Htt Ixite otucbadairkits m JB makkelykate po tamlddel voor Hesrea n flH en vooral dames en Kinderschoenwerk JMB I de Appcetuur van C M Muller l Cs lV Berlla Beuth Str 14 Menlel 0 d Wl op naam en fabriekamcrk Verkryikaar hv Hw n Wlnkellin In iclteinwirli linterlH e flrrM ini 01 Qanirail Depot by W BarriMaH Arnliea Amersfoorlsche Machinale STOOM BROOD EN BESGHÜITFABRIEK TK MEIt$ FOOItT Fijn gebuild MELK TARWEBROOD verkrijgbaar in pan geknipt pan vloer hard geknipt plaat Engelsen Duitscli en gallonvorm in stuks van 6 9 on 12 oent 14 et 6 Idem extra flin geknipt 7 lO i Fraoache Stokken 6 9 12 cent Fön geb Water Tarwebr 4 10 15 20 cent Hing brood met melk 8 cent King brood met water 7 cent Prima Wittebrood 5 7 10 cent I Tarwebr met Krenten 10 15 20 30 40 50 plaatvorm 3 5 10 et I Gewone Beschuit 15 voor 10 cent Muoitiebrood 5 11 cent üngebuild Brood met Prima Tarwebloen 5 10 15 20 Cfnt i Gewoon Blankbrood 8 12 16 20 24 cent Zoet Hoggebrood 11 cent Koggebrood met Krenten 12 cent Voirbrood 7 cent per 150 decagram Gewoon Krentenbrood 8 12 16 24 1 32 cent Gewoon Paaiihkrentenbrood 10 15 20 30 40 cent Men wordt beleefd verzocht bovenstaande prijscoul ftot te bew iren Diverse soorten Kleinbrood Weenerbrood Pijn Paaachkrentenbrood Tulband pakjCg meel enz verkrygbaar imiim ijiiij I Door Bheel Nederland Dépötlioaders gevraagd waar 1 nog niet vertegenwoordigd tegen flinke provisie en franco toe zending Aan Z iniwlijd rs en Zennyvzwakkeii Tbans ia de 85o oplajje veraobeiieu van hek bouk De Ze Beproetd en aanbevolen door de heeren l rof Dr Merinién Panj Prengruber I Uujardin Bau metz Parijl BoUChOt Parijs ICjuh Uath Dr Schering Kmi iez Ratli Dr Cyurkoweoh ky V wnen Oppwrelafarts Dr Jeohi VVBenon Opper l faru Dr Sohiesl H i Cbef arli Dr Darses P i ij iChef artH ForBStler Aken üistriotsarti Dr Qr088inann JotiliiiBron nitz Dutrictsartfl Dr BUsbach ü irk Krankaru Dr Steingreber Cliarenton Coiuul Ur V Ascbenbaoh Corfu Dr med CorrazZB Vanelie ArgeviUe Parü Lavabre Pariji Il Wille Taufkirchoii II CabiiiOt Arcaolion Fortget oiiïao 1 GulIIooeau Bor daanx LabatUt Borlaiui Bougavel I Ker rièro I Hirgohfeld WuenpH Liaber Inntbruck II Hammer Piaurn r Weiner Weeaou AuBt BrDctoii Matuschleehner Hrixu uuwzlekten en Beroerte Middelen ter voorkoming en genezing U t iloel van Jit erkj n kennu te Torapreiden omtrent len aard dor tonuwzwaktö hare oorzakeo el Kevoltcoa onderneht to f eron ea Keuetiiif to viaden Hot handelt ovor het bekonil wordou van da Phjaiologiacbe ontdekking lioB op de eeuroudiKat denkbare wyxe op ons leüuwftpslol kan i ewurkt worden en wel met oon succes dat oowol een liront aantal uititetend arUen al de w e knndii pera aanluidtng tot diacuaaio rettefan Iiueft Hot wordt derhalve aan ieder die aan ziekelijlten zenuwtoestand ofssoogenaarade zenuwaohtigheld Itjdt elke ich kenmerkt door lialiiluoiile hoofdpijn migraine congestie groote se voelfgheid opgewondenheid Slapeloosheid algemeene liohameUike oprust en onaangenaam gevoel ord ir aai zieken die door Beroerte getrotten zijn m a n de Rovoluun daar van lyduM zoomodci aan verlammingen Spraakverlles of moeielijk sproken Stijfheid in de Kêwrlohteu en voortdurende pUn in ezelve partieele zwakte toestanden zwakte van geheugen Slapeloosheid eui en die reeds genee skundige hulp inriepen en door da bukumle bulpmiddeleri ala onthoudings in koudwaterkuren inwrtjvingen eleotriseeren galvaniseeren damp modder of zee baden geeue genezing of beterine verkiegen einde yk eau alle personen die vreezen door beroerte overvallen te Wrden on liaartou redon bobben noKona re Bohijiiaiir n van voortdurenijaneatgövoel boneveldheid van hoofd hoofdpijn met aanvallen van dui eligheid flikkereh n donker word n voor de oogen drukkend gevoel onder het voorhoofd Oorsuison kriebelen on doof worden van handen en voeten Teveua nun allen die tot da bov jns coetndo ontbeaorien van zanuwlijdersbebooron zoomeile aan bleek BUOhtige en daardoor tol zwakte vorvallendo junjrn nicisjeB oik aan gezondou zelfs jeugdige personen die veel geestelijken arbeid verrichtea on aiod raaitie der goeetulyke bozif beid voorkomen willen i t n nd aangoradüu zieb in het be it van borenirenoemd boekje te atellen dat franco on kosteloos to verkrijgen ia te Arasterdam M OLÉHaN k Co HeilijtoweK 42 Rotterdam F E van SANTEN KOl l P Korte Hoofdaleeg 1 Utrecht LOBRÏ ii POBTON OudoRraoht b d G ardbrug F 22 De l rij § van 3O0 O0O Mark viel voor twee trekkingen der Hertogelijk Brunswpsclie Staats Loterij in mijne Collectie bjj de laatste trekking kon ik weder talryke pryzen aan mijne spelers uitbetalen Bj deze aanhoudende pryswmningen noodig ik nit tot deelneming aan de nu beginnende 120 L0TEH1 I Prgs van oventueel M 500 000 pe OOOOO LOTEN verdeeld in 6 trekkingen SOOOO PlilJZEN 500 000 11 Prjjzen it M 15 000 300 000 2 12 000 200 000 22 10 000 100 000 2 8 000 70 001 3 0 000 60 0Ü0 05 5 000 öo noo 2 e 4 000 40 000 100 3 000 30 000 211 2 000 24 000 623 e 1 000 20 000 1048 V 500 etc te zamen 10 Uillioen 545 000 Mark in Qoud alle trekkingen kost een Kwart Lot Mark 33 half en heel naar evenredigheid de Eerste Trekking op 9 en tO J i t iUi t OO vtrkoop ik tegen Voor Voor de Eerste Trekking op em lO J i V tUi MS 6 vtrkoop I inzending van het bedrag in geld of poswissel steelUn orlglaeele loten ACHTSTE KWART HALVE HEELE PI 1 66 f 3 25 f e 50 f 18 OtBcieel plan en Trekkingslüsten gratis Prompte uitbetaling W H GRÖPP Hourd Collecie der BrtiiisnijLscbe Süials Liiterij ORAKDS MAaASÖNS DU Friiiteinps NO UVEAUT ÉS Wij Ter zoeken de Dames die ons g lUh treerd modealbum voor bet WintvraaUt xoen noch niet ontvangen hebben dit t wiUen aanvraefen aan I JÜLESJU IIZOTaC P rb Hetzelve wordt dan omgaand gratis i franco toogezonden Bestellingen van ar 25 francs vrij van tUi kosten aan Iiuh raft 5 verhooging UHpémaÏMiüor Ifl RozHduI 1 1 FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ SN Chemische Wasscherij II OPPF llKIMElt 19 Kruiskade Rotterdam Gebrevetjeerd door Z M den Koning der Belgen aooiidepdt voor GOUDA de Heer A VAN OS Z Specialiteit voor het stoomeu en verven van a lc Heeipnen Damesgarderoben alsook alt Kindeigoederen Speciale inrichting voor het atoom □ t4ii placbemantela voeren bont enz Gordynen tafelkleeden enz worden naar de nienwste en laatste methode gevertd Allo goederen hetzg gestoomd of tieverfd worden onschsdelyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zyn de prgzen 25 gedaald Te stoomen go deren als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week J F CUIJPERS Wnstcindc 37 Den Haag lMneii Vcrkren Repareereo Buitenlandsohe P I A N O s uit de eerste fabrieken in rniilie keuze Vmerikaanache H A R Itl O N 1 U M S door directe importatie tegen Z K E II L A d E prijzen Inruilen van bespeelde Piïtno s Ageiii vuor Uuuda en Omstreken L f Ai @ S KLEIWEG Zeor ïïette Gresteendnikte ummm worden GELEVERD door A BIU KMA en Zn Sociëteit 0 S GICiVOEUK V 4e Ibonuenient Voorstelliiit üonderdag 16 Januari 1896 Koninklijke Vereentging Het Nederlandsch Tooneel DE ELEIITE LOBD Tooneelapel in 3 Bedryven gevolgd door Xrx I= olitie3s Kiichtspel in 1 bedryf Aanvang half 8 uur If Gewone bepalingen en pryzen Jf De loting zal Woensdag 15 Januari weder om zeven uur plaats hebben Goudii Suelpersdruk van K KaïNKHAN k Zooji BINNENLAND GOUDA U Januari 1896 Door de kerksraad der Nod Herv Kerk alfaier is bet volgende drietal opgemaakt H ten Kate te Amerongen J W Krtutoman te Dinxperloo en G Maosfelt te Scherpenzeei Naar wg oit goede bron vernemen al eertt daags bier tf r stede e n tweede weekblad voor R K vsraehyneD U donmiddag is de vroow van f d K in het water der Spieriogstraat geïallen di or d iterke Btroom dreef zg een eind whk doch werd gelakkig gegrepen by de hrng Achter de Kerk door het personeel fan de firma Koek die jui t niet een Ifdigti schuit kwameo aHOvarfn Men heelt de vemte middelen toogepa t op drenkelingen om haar in het loven te krü gen en daarna vervoerd naar het nBsthuw Het Utr Dagbl € verneemt met tekerheid dat prof van EiaeUberg de beooBming ti t hoogleeraar aan de aniferiiteit te KiJnigsberg heelt aangeuomen Gedepoleerde Staten van Zuid Holland hebbeo gehandhaafd bet besloit van Dijkgr nf en Hoogheemrrden vao het Groot water schap vso Woerden waarbg aan de begmoting vsn den polder Aohttieoboven voor 189d de vereïscbte goedkenring is oothoaden omdat daarop niet wareo nitgetrokkeo de noodïge gelden voor de verbetering van de Greohtkade De pogingen door het bietunr der afdeeling Nienwerkerk a d IJael van ie Hotl Maaticb van Landbonw in bet werk gesteld om n l in dit jnargetgde oog een spreker voor du leden te laten optreden zjjn met gunatigen oitsti bekroond Donderdag werd bet bericht van het hoofdbeatnar ontvangen dut de heer A Bos tniveteonsuleot in deze provincie een spre kb urt zal vervollen T d eo plaats zullen nader worden bekend gemaakt Wg vernemen dat de Rotterdamaehe rechtbank de voorloopige hechtenis zoowel van Wil em van Berkel ala van Catharina Wilhelmina Hoogsteden heeft verlengd De directie van het Badhuis in Schevenin gtn beeft in het baiteotand bekend gemaakt dat het strand door de laatate wiDter fcormeü niet geleden heeft en lat de boulevard eo de ffl 1 M lil 80 Niemand kwam dus op ds hoogte van de saakvoor dat het te Iisl sa de vloed wsi opgekomen en bail bat liohasm neejiealeept Weder een bewijs dat ziekelijke menwhen soo sU Mitchel nergens toe deugen Ed wie wai de asnvalter Wie heeft hem v q de klip geworpes vroefc de ksateluin toen hy in zooverre van den schrik bekomen wss dst bij weder kon aprekeu Dat behoeft men wssrigk geen tweemsai ta Trsgen Wie anders dsD zyo knecht Eaveasbird Nu viel ds ksateleia nofcraaals le n de krsnen aan en hy liet het koperen aohepburd dat bü loavallig in de hand had van aehrik op den grond vallen Wat segt gy Kavens nrd 1 Verbeeld u datbU hier sedert gistarco zyn intrek heeft geaomsn Ala ik dst geweten had Bou ik vsn naoht ge a oog toe bshbeo kunnen doen met autk een man onder hetsolfde dak ta ago tk gt er vaa I KsHoabird is de dsder en oienand anders Hg heeft gma gras oisr sijoe bedreiitiofteo hitea groeien msar er spoed achter gezet Het looderlinit ite is hoe hst hem gelukte om kapiteia Dana op de hoogte U kr jgae sn aog wel tot aan des raad vaa duk langs de zee ereoals het lange ze hootd die in aan eg zgn veel vroeger dan verwacht waa gereed zailen komen De Rederj k raksmer Jao NieaweDbaiiien te Lekkerkerk hield Din da avond bare eervte uitvoering in dezen winter Het programma bestond nit 0e FoieU tooneelapel in u badrgf De Groote Schootmanst blyopel in één bedril en GedeBetteerd ut drie vrouwen te g iykc blijsfiel in één he trgf Deze stokken werdfn flitik uitgevoerd waarroor da dtnies die met bereidwilligheid haar stenu vwrlofoden ia bet hyioi der dank mag betuigd worden Nailat de plichtpleginiten bad den pUnts gevonden nam h t bal een MaovnnK at een Ktniiiivu Üd het geselsohap bgean deed btgveo Bevolliiog op 31 Dec 1894 te B rg Am nsoht 1496 m 1516 v toUal 3012 I i 1895 werden g noren 53 m 45 v totnal 98 Er overleden 31 m 29 v totaal 60 In de geme nte veatigdeu tieh 46 m 50 v totaa 96 Er vertrokken 65 m 71 v totaal 136 Er buwdfo 17 paren Hevotkiug op 31 l to 1895 1499 m 1511 V totaal 3010 personen Uit SchoonboteD achrgft men ons Donderdagavond werd in bet Caié van Zessen een coorert gegetien door den heer B Diamant van Rottardtui met medewerking der heeren J H B Spaaodnrmao zang Gouda W F Bennderman viool en W C WilUk viuloocet Rotterdam De drie eemtgenoemdeii wiir n reeda hg het Sohoonhovensche publiek hekend dour bet met aoccea gegeven concert vao t vorige jaar Een oog al iroot doch afwis elend t rogram ma werd over het geheel oitatekend aitgevoerd Gaven het jeogdige drietal Rotterdammers in de trio s blijken vhd degelijk pe ook door de uitToering der aolonnmmera bleek het dat zg op waardige wgze gfooten baddep van tiet onderwgs dat zuo t g uitstek wordt negenen aan de Rott MusiekscbooL der Maatschappij van Tooukunxt De trio s van Hummel en Hans Sitt gaven ons gelegenheid éien ieder afaondertgk dan weer gczarDentiyknEade de slaan en waren de nitvoerinuen daarvan zeer scho m Het Presto tan Hay ln mag nog wel eens goed onderhso den worden genomen door het vlugge tempo werd wel eens wat over t hootd geziea De beer Sfaandermao gaf een viertal liederen te hooreo die zoooh wii van hem gewoon zgn mat zniverbeid en uitdrukking werden gezongen Bg de twee v n A nold Spitel en ds klip Men wil weien Hier werd de spreker in de rede geTslteti en dat wel zoo als hij later zelf betuigde op edue wjjze die hea het bloed ia de sderea deed atolki Tot lijne niet gerinfïe ootitelteali itak Raientbird self sijn hoofd over het hoose hoüteo beschot heea dst de toosbsuk gfdeeltetyk vsn de gelagkamer oheiHde Hij had si dien t d ruttij op lyne plaats voor het vuur geseten Ala ik h t wel h h ia uw naam Uubber seidahij terwijl bij den kommiea vorootwaardiicd aaosnii DubhSr had den naam dat hij veel van em borrel hield Hy stond ali vao dau donder Ke rnffuu en was vso sehrik niet in staat om dodelijk te sutWDOrdsD Boa durft gij mij van moord bssehuldi snP vroeK Bavenabird Wie geeft u het recht mg saste klfigeu De nsn traehtte tioh te hentellen en itottsrde Welnu sla het oiet wssr is niijiiheer Raveaihird dan vraag ik u on versrho iB Ala ik het Bawtborae niet verteld had zonde serste de beste die ns mg inkwam bet edsaii hebhea het verwondert mij dat bij het icisiereasvond niet reeda vrmomen beeft ls gij utf niet in dozaak betrokken waart soudt gg de eerate ttjn om er ook over te pr keo Vergeef mg ik bad waar lijk niets kwasda io dea zin Heb ik wal verstsan dst gjj xeirt dat Mitchel beweert dat ik kapitein Dane van de klip stootte en dat bg bet mg tsit doen Ji dst sija de aigen woord van Mitchel H eft hg het n zelf gezegd t Neen ik heb ham aa dlea tifd neg aist ge de £ lé ie van Margenet bad bg met Hcliöii iege meioer leiden tan B Diamant veel Hel 70U my waarlgk moeite koalen den heer Beauderman aan te toonen wal mg vao d door hem uitgevoerde nummers wel t beat had voldaan Allen maakten een ili pe indruk op de aauwezigeu en hg gaf ons weder bigken een degetgk violist te syu Z ker van r gn elegante treek weet hg een enorme toon te ontwikkelen gepaard m t itrout luivt rheid en vooral in de air van Bach op de G snaar trok hg allfr attentie Aangenaam wan het kennis te maknn met den befr W C WiUeke dip hoewel de jongste niet de minste toonde te zgn Als celtiat iit hg rga instrument mof ater en hfloolt voor de tofkoinit T el De verschillende lang niet geluakkelgke passag in de FMotaiaie et variatiunH hrilUotfS sur L Dé tirm rm 3 rvies verdun tonder twi tet juiit geopeejd en gaven blgkrn van veel techniek Uok weren de overige nummers gehenl san hem toevertronwd en zeker hieek dit met de op effect berakeoda Ga vutte fan Popper Het was bepaald een groote tuldoenioB voor hem dat bet publiek ham noopte nogmaals op te treden Met opzet Doemeo wy den heer B Diamant t laatste Wet door de drie geouemde beeren is uitjievOerd werd alle geaecompsgneerd door den heer Diamant eo zeker was dat alleen voldoende gewes it om ta toooen wak bg vermag en den dank van t publiek te erlangen Hg kweet Ktnb van die taak op uitstekende wgze overtuigd als ik ben dat het niet alleen een moeielgke maar een zwar taak i vsroorloot ik mg toch er hem opmej ikzaam op te maken da nommige gt deelteo een zachtere begeleiding verdiend hadden Bi de solonirnmera toonde hy met boevt el vaardigheid by alles overwon en een goed pianist te zgn Correct en met veel gevoel epcelde bg de zwei fantrtsientüeke van Robert lrhumaon de Mnzurka No 2 van Beujaniiu Godard kwam zeker tot zyn racht ar werd zeer mu ikaal voorgedragen Wg hopen davde Tier heeren oo nog eeni spoedig in de g legenhdd zullen ateltio van hunne mnsikale ga e te genieien De Gemeenteraad van Den Haag zal hebbeo toe te zien alvorens over te gaan tot het verleeoen van een nieuwe concesaie aan de Haatr cbe TramwegMaatHchsppy want datr i Bom6thing rotten in deze onlerneming Veel daarvan luatf men als bekend onderaU Uen althana Hg deo Ksad die over dn coacessie t seliii kHn heeft want de piibticftti s a de Eiou Sini hoeft hbi mij vertulii en hg was in hel waohthuia toea Mitohtil daar aankwam het waar dst kapitein Üstie dood is vroeg Ravetuhird na eeoe psute Ja dat is rnsur al ta wttr en de vloed he ft igo licbaam medeiealuept Zg sullen atraki het lijk trsetiten op te viiiehen Üu politie ia den halven nacht op k t kasteel iteweeat Mssn het ia m o tgd ik moet wt g of er wordt rapport van gemaakt Met deso woorden spoedde bij sich weft iouerlijc blijde dat hg sioh aan het vartoornde goliiat ec dun doordriugunden blik van Bavenibird kou oDttrekkeo Baventlilrd kwsm vsn syne pUaUschter het beschot te voorschgn eo steh tot dra kattelein wendende vroeR hg Wat hebt cg van die taak gahoord Hawthornef All KÜ daar achter liet betchot hebt telen mijnheer fiU eoabird weet gij evenveel sla ik sntwoorddo de man die ioh nieli op zgn sahtk voeldeen half en half vreesde dat Eavacabird hem zeWen soa aanvallen Ik heb niet vsn de saak Kehoord voor dat Üubber binnen kwam Ik kan u betuiiren dat g4 mij veraohrikt hebt toan frü daar atraks soo onverwsckt uw hoofd boven dst beackot aiutaskt Ik dsokt dat gg nog te bad waart Ik beu sedert een half uur beneden Watdenkt gg van dat verhaal P Ik weet oiei wat ik er vaa denkna noet Wie KOU kapitein D tne durven aanranden F Hy had hier f ae Tgaodso maar was integendeel leer bemind Ik verseker a dat iedereen sieh verbsssd beeft over het ooReaoegen dst tnuebao u sn hen heeftplaats gehati Zoo iets Igkt ni t op hem Neen dst doet bet ook niet Uy wss driftig Enquêtecommissie seggao er genoeg over Maar ÓHt kan goed eo noodig sgn thsos au zich de gelegeDheid opdoet om tot verbetsriug te dwingen de herioneriag oog eens op te fnsschen en nog even de puntjes op de i t ia zetten Zoo do t dao ook Mr Meodels uil Leidon in bet Vaderland van gisteren Wg atippen aNhis enkele punten aan nit dit onopgesmukte relaas van feiten Ziehier Artieidftdanr c Ik heb ber kend dat io de twaalf dagen het aantal werkuren voor koetsiers en oondurtears ki 170 bedraagt dus gemiddeld 14 uur a daaK ï k telde twee dagen met 17 twee mi 17 ta twat m t l uren di ost Zeventien uren op één dag stsaa op eau h tuteo vloxrije van een paar vierkante meter vrgwel onbeachut tegeu wioterkou eo hsrtatregeo ik vraag het den maeat verstokten doctrinair of dit goed te praten is met eeo lotrerle op de vrge wet van vraag eo aanbod Ben vrge dag valt om de iieo dimeo sLooo a Het loon eehommelt voor koetMera en eondaclenrs tossebro f 1 30 en f 1 60 per dag Men klimt op stuivers eo dubbtl eagewiia naar ancieooiteit GratiaratiJfa worden nooit uitgedeald Wei eo met milde hand boeten tBwte i Eén staaltje nog niet hos kat ergste Bv ren eondiieteur komt 10 mto te laat hy beloopt eau boate van i25 cent eokaQ aoo de Maatitf bapf g reedt een reeervlai ia disast heeft gesteld voor diea dag onar hula gaan voor den man dus eeo verlies loo hg f 1 60 verdient van f 1 85 De ingeschreven reaerverondunteur krggi OU achter geeoarios het dagloon dat da w ggeaondene d rft syn looo gaat oooit boven f 1 30 Ds Maatschappy s aat dos oit bet verzuim van baar beambte dubbele winst nt 25 cent aan boete en 30 ceot aan minder looo Kan men vrangt Mr M ziek over sulk oso wintocht verwonderen bg eeo Maateehappy waarvan de directeur toeo de president der enquête eommiavie de opmerking maakte lk zD i de straf wenaehen bepaald te tien in verliea van ryen t d als ow persooeel maar genoeg vrgeo tyd bade het volgeids anthsntieke antwoord af Vrgeo tyd habbeo tÜ maar wy moeteo zien wat hel meest ia ons belang werkt wy hebben de menvschen eo met de gezinnen io eozen diensti en verder waarom koméo ds meosoben dan aby ons als bet zoo ilacht u Ziekte ongevallen iuvatidikeit c Voor de enq éte eommissie werd verklaard dat by ziekte de helft van het looo werd uitbetaald Aan en ik ook Waar ia mgo hoed Ik geloof dat ik hem bo sn kfb gelstao Ik ui sslf eens ullgasn ea sise of ik sehler kat ware van de saak kan konen Hy gioR de gelaxksmer uit naar tijne ksDer en bgns tefttlijkertijd trad een geraebtadienasr biDseD Hg sax nv n rond en knikte daarna den kutslein toe Ooeduo moigsB Hawthorne Ojj hebt awester Kavenabird biar irelogoerd als ik het wet hab Iahij al bjj de hand t Uy wss hier noR soo op hst oogeublik mynheer B nl Hy ia jniit naar sgne ksner ffegssaom zgn bosd Ie bslen Hy wilds êt op uii ssa omte hooreo wat er me kapittin Done gel ard ia Uubber wss sooeveo hier en vertelde bet mij Ik kan u verklaren dat ik er too van onUtelde dat gy my nat een vinger omver hadt kunnen itooten Da ftereehtailiMDaar ftiofr in den fteng Ken den muur atsan hy had daar zoowel de aehter als de roordenr in het oog Mooi we£ tje mgnheer Rsveoabird voegde ky dtn laaUte toe toen dese beneden kwsm Zeer mooi ik rs eens uit om er ran tegspictec Wsea zoo goed om my eerat sm ot snblik Is woord te sissn Op het oogenblik heb ik geen tyd kernarn AsveDsbird osgedaldig Het wordt je niet gevraagd of je tqd hebt taf de gereehladiensar ten aolwoord terwijl hg Ra rensbtrd by den arta vatte Hier holpt geen legen trtbbeleo Ik heb last om je io beobltnia te namen Bsvensbinl isr deo gereehtsdisasar boos sn nut foDkeleBds oogsa aaa