Goudsche Courant, maandag 13 januari 1896

7 88 8 40 8 00 40 7 88 8 47 K 7 8 8 84 a 7 48 8 01 a t 7 8 8 10 8 86 10 8 6 67 7 7 7 8 10 8 08 V 8 18 8 18 H 8 8 8 84 W 8 88 6 80 7 46 8 07 Uluteidlenst 1895 1896 0ptID 4 9OITI Dia UlrcciK S M orwegverblDdlugen met liUlJDA 18 88 1 84 8 88 18 88 18 88 18 48 18 88 1 44 8 0 i BOTTIIBA H O n D 1 DIN HtAS eODDL Ua 17 8O7 488 80 88 4 10 1111 8818 16 1 8 448 68 8 48 4 18 17 8 08 7 8 9 88 j Voorb 6 67 ff ff ff ff ff 10 17 1 41 8 14 Z Ze w8 1l ff ff ff ff ff 10 88 ff 1 68 ff ff 8 88 8 68 ZeT U 8 88 ff ff ff ff 10 48 8 08 ff i 8 8 10 08 Onada 8 88 7 0 8 18 10 1810 418 0 18 4 8 17 8 14 8 884 18 4 48 47 8 0 8 88 10 18 Btopl U BlMawük Craiawe en Nootdor Leid iban4ajB aa Hekaadorp SOCDii DEM Bil e oud 7 08 6 0 87 10 80 10 O 18 18 18 88 7 8 86 8 47 4 46 6 77 7 14 7 49 8 MU Z ll 7 4 8 47 ff ff ff n ff ♦ Jïi 10 16 Ï ÏM w 7 8 68 ff ff ff 11 1 ff 1 M ff 10 8 8 J J U J7 10 Ó 1 48 Vx V 8 48 S1 l J7 4 4 l 7 V 8 7 7 4 4 8 81 IM U 48 DTllEOH T Q OCOi 10 11 84 18 0 8 10 8 8 4 48 8 88 740 8 0 07 10 84 10 88 11 81 ff ff 4 18 ff 8 8 S8 10 84 10 81 ff ff ff 4 84 ff ff ff ff 88 18 44 18 07 1 88 8 48 4 87 80 7 0 8 88 8 41 8 4 11 10 00 rna M TUCHT 08 10 18 10 7 18 48 8 80 11 14 8 87 11 88 ff 8 46 8 87 10 1 11 48 1 80 8 08 80ÜDA 4 1ISTB8B4M 10 01 111 7 18 10 n 08 1 i i 8 17 4 18 4 47 67 8 8 6 81 10 18 ff 7 10 ff 10 88 8 84 ff 0 8 17 7 18 8 4 10 81 8 0 4 48 88 8 88 f 04 t iillSTl DAM 0UD4 AMalaadaaCgt 8 8 10 10 48 8 88 4 10 8 U Roada 7 8 4 10 14 18 88 8 88 8 80 7 4 ttappvi I aWeir k aMtw g n XaaMan rMiWHriw a ibkarfn 46 11 18 ikapt la Nootdorp Ltidaabeiidaig enBlaUwfk Knikveg a Uakawlatp Mr M werd b rhuldelgk eo ntellig verzekerd dftt meo tfgffiiwoordig mMr ef n tiorde do 35 it 40 cant per Htg ait ekeerd kreeg VaD een recht op nitkeering k g en sprake Ongeveer wgt jnar getedtta trnchite h t pertoneel ooderling eo foods te stichten omar üe verdere voortgaDfc der Uik werd toen gtstuii door een aitdrakkel k rerbod rau deo diree tear Den 12o Jae 1891 vroeg de president der eOquête comiiiiM e an deu dirasteor Waar bl reo de boft n Antwoord Ze worden opg noinea in bel op te richteni tonds rour bet pe MOneel Dit antwoord tegt Mr M ton waurlgk vertoakeiyk tyn ati bat niet weenitiwekkeod wax Tot zoprer deta herinoerinK in bet Vaderland Het ill een woord op x n pas want da g l gonheid ia er on om by eventueele hernienwiog der concefie afdoende waarborgen te eiacbeo tegen derg lijke oogerecbtige practykan £ iiD expïoilatie zucbt aU bier gebrandmerkt wordt ipfalt belaae wel allerwege baar hooze atakkea eit maar in geen g Ta Tiodetyhaar brerat ia eeo publieke cuDcesaia Directaoren der Ned Maaticbappü tot beTorderioi van Nijverheid bobben ter utt oering fan een opdraobt der laatste algemeene vaigttderiag over het vrghandelsHeNe een reeks ao vraagpanteo opgesteld r bespreking in de departementen der Mastscnanplj Een der vraagpunten is of bet raadzaam il eerst d oitwerking af te nacbten van de scbffpt ra heffing der ïovoarreobteo weUe m t 1 Aug jl is ingevoerd en waardoor feitelijk eeoe grootere bescherming onaer iolandHChe ngverhaid ontstaan ia Mi cht d ae vr gdoor da meerderheid bevestigend worden beantwoord dan kan bet geheetb onderwerp voortoopig biyven rusten tot da volgende algemoeno rergadi riog De vrnagpqotea komen in hoofdzaak neder op de volgerde lo Il bet raarir aam dat de Maat chappjj en oordeel intsprenkt en znlks met hvtooK hiaropt dat er onder da leden vele vrvjhauilf Uars maar ook protectionisten en fair tender sgn en dus een beslissing m een of andere richting tot scheuring kan leiden 2o Ia tbaus o a met bat oog op da motieDobbelman en de adressen van landbouwmaat ebappyeo dn tyd voor een uitspraak gekomen TOur da Maalsehappy die 10 jaar gelfden besloot zich nint in absoluten tin nit te lattin 3o Weoicbt men zich voor protectie fair trada of free i ada te verklarru V 4o Toelichting der redeoan van voorkeur ita bondige rappoiten 5o Welke artikelen behoorao by behoud Tan bet bfstsanda stelsnl in ht t tari f nog t i worden opgenomen of daaruit verwydaril eu waarom 6o De voorstanders van meer be chHrminur worden vervotbl de jevolaen danrvan na t gaan en mede te deelen voor DuitsohUnd en Frankryk niet enkel oor landbouw en nyv rhaid maar ook voor den hHmlel onk over da nieuwe pcunofoiwbe politiek in België 7o Van de proteclioni teD wnrdt BTras d aeo ontwerptarief mor verscbillfude artikelen opdftt mM de gevolge kunne nau aHn Uo Zgn tr departemeuien die diflTeutifele rachteo vurlaiigen en xoo jn we lte Omtrent 6o n i rkpn direrteuran og op dst bet vooral met het oo op D en handel van belang is dia vraag nauwkeurig te bemitwoiirden met bet oog op een aantal berïrhten dia t i HBD versrbitleude bladen ontleenenover da nadttelige werking welke de protectie elderf voor den bandat heeft opgAlevird Ons land i immers vóór sHas een haiidi lsland eo tnl dii bHJven uts men met de noodijlce omfichtigheid ta werk gr at 8 80 Uoilda Moordreobt Nieuwerkwk CapeU Bolterdaa aotterdaB Capalle Hieuwerkark Hoordreobt oada 1 Ueuda 6 86 8 87 7 8 8 0 8 81 Uudaw 6 0 8 64 i Woaidea 7 08 8 18 Utr bi 18 t ♦ t t Maar Anulardan 8 81 1 88 1 87 8 14 Gouda AKK fdaa est Het onder7 oek dat directeuren aHns doot de departfnifiii n w nsch it te Jo n iimifllen xal hopen wy ni t wnr ieo verdtagd l ala gevaariyk Tour h t voortbestaan der Mnet sebapps worden ontraden Ook al leidt het niet tot een oitspraak der algemaeno verga dering ia het zeer gewenscbt nit verfchillendo deelen d s lands mepcinsj n ao practische manrien te hooreo mits die met zorg zga toegelicht Die bericbtan salleD ia allen gavalle batangryka bijdragen leveren voor da beoordaeliog van het gewichtig vraHgstak wy lesen in verschillende bladen £ r is een sneeawbal aan het rollen voor de noodlydeode Naderlaodsehe Operatte Amsterdam Het bestoar zond den eersten brief met verzoek den bal aan het rollen te brengen en ta doen rollen tot aan den 25steD ontvanger Iut iii8cbeQ moet ieder die een daartusacheu geli en nommer krygt den brief tweemaal copieeren da copieSn voorzien van een nomiaer volgend op het r yne en die aan eeo tweetal bekenden sturen Elk ontvanger van een brief wordt verzocht een bedrag van 10 centa wn de Kaavereeniging te Amsterdam te zenden c üolt iA balletje geregeld voort dan komen er 333 554 431 dubbeltjes in maar dan zouden er evenvaal Nederlanders moHeo SQa an Wft tallen ar nog geea 4 millioen terwyi enkel no op de recbtgeuardea onder die 4 J millioen door de Nederlaodsobe Operat een beroep wordt gedaan Komen er 500 XX brieven in dan krygt de Opera i 5Ü OO0 maar dan pmÖteert onk hel Land I 25 0 X aan postzegels voor de noderlioge verzending der briuveu ongerekaod nog de porto s voor du toezaudtog vat het dubbeltje aan de KMSvereaHiging De goede zijde hiervan is dat de scbfttkist ook wat profiteert Er moet tocb wat gedsan worden om de l eiËbtgeaarden te bewegen tot het steunen virb de kunst der Opera De Maataehappy voor Nederlandiche Letterkunde baett eena commissie benoemd die de Oprichting vao ann gadenktHeken te g Qra veubage voor C ooitnuiyn Hujgeos aal voorbereiden Het tal Waarsohynlyk gneen bronzen gedHnkteeken op eao voetstuk vangraniei Du MaatHohappy voor Letterknode zal ean bydrage geven an f 600 By kon besluit is benoemd tot boogleeraarin de faculteit der lattereo en wysb geerte aeode Ityxsunivursiteit te Utrecht om oudBrwgsta geven lo de Nederlandscbe taal eo letterkunde en in bet Middel Nederlandsch dr G Kalft leeraar aan het Qymnasium te Amsterdnm 8t Gi Woanadagmiddsg aldus meldt men uit Assen aan da Zw Ct c bad de heer F iets te verrichten ten pott en te leg raaf kantoor Hj bad een portefeo iie fvy ticb die bji verzuimde van de tafel in bet wuchtlok ial waan p bp WHS gelegd weder mee te nemen Toeu by de porteteuiMe miste eo zich naar h it kantoor flpüedd bleek het du i i spoorloos Verdwenen was t Ia voor bem ean aauzieuiyke achade daar ar bebalve f 220 aan bankpapier oog andere waarden in geborgen waren By het licbteo der onlangs op da Merwede onder ijliedrechigezonkeu schepen £ u m uueU en Ziethenc fia eurde gisterochtend een ongeluk £ en 62 iarig duikelaar ta Ooddorp wofinacbtig kreeg een vallende katrotschyt op bet hoofd waardoor dit gedeeltelyk verbryteld werd eo da ongelnkkiga korten tyd daarna overleed Naby de grnote Tijntja ta Terwiapal cyo eergisiereti namiddag twee knapen verdronken j y hmJdpM zich halnns oog op het ijs se wangd Ken derde knanp verkeerde in groot gevaar docb wero nog tydig gered er bestaat hoop dut hij in liet leven zal blgvdo De deelneming in h t onijeval is root 18 0 10 17 18 88 8 40 10 88 10 4 11 01 11 08 11 18 11 84 0 1 8 8 lO U 18 18 11 80 H 88 8 48 4 47 8 81 4 88 8 86 Bulteilandsch Overzicht In Engeland is de Transvaalache qaaestie althans acbynbaar op den ai btergrond eaaboven door da vgandeiyke verhouding met Duitscbland Het achgnt dat bet da bladen mat dat ksygarnmoer vooral te doen ia da aaaodacht af ta leiden van da Zaid Afrikaanacba gebearteotsieo zoo weinig earvol voor den Britschao naam In Dnitacbland zelf blyft men tegenover het dreigend machtsvertnou van Engeland opmerkelijk koel Ën over bet geheel laat de Ëorepeesche pers zich vry rustig daarover uit Niemand gelooft dat wer elgk een oorlog tusacben de twee grootö staten ophanden is Ook in Engeland houdt meo dat naar bet ons voorkomt voor onwaarrcbynlgk maar lotusscbeo vertoont het volk ar bg bet dreigen van het gevsar eene vastberadenheid en eene trotsch uitgesproken begeerte om met alle macht sn tot bet bitterst einde Engelaod s belangen te verdedigen dia onzen eerbied afdwingen Daar zit wel eene uitbarsting van lang opgekropteo baat tegen Duitsehland achter De grove aardigheden die mau zich te enover den Döitsehao keizer eu he Duitscon volk veroorlooft mogen op de bears npgaog maken maar door den fatsoenlgken Brit zelf veroordeeld worden op rawe wgs of met ingehouden toorn nit zich toch allerwege de ngil van bet Engelbche volk tegen den Doitacber die voor minder geld harder werkt en zoo op de kantoren d n Ëngeischman dia ma r eitcben aan bet leven stelt verdringt tegen den Duitscber die elk jaar in den wereldhandel een geduchtar mededinger wordt Van deu anderen kant ge voelt hat Duitscha volk de minachtende wgze waarop da Ëngelscbeo gewoon zga over den Üuiticben kantoorbediende en koopman te spreken over de hooghartigheid waarmede DuittfchUnd s toescbieteiykheid door de ÜiUgelscba staatslieden ia beantwoord over de zelfzucht der Ëiigelscbe politiek die Duitsehland vooral in zgna kotoi iale politiek dikwyjs dwarsboomde en anoit tarzgde stond Nog verseb ligt in bet geheugen boa da Standard waarin de Duit chers misaebien te veel ean nrg aao der regeering gezien hebben keizer Wilhelm de les lai en de b8leedigiDg n door d Ëugelfche pers den keizer over rgu telegram aan Kruger toegevoegd babben de Dnitschers diep gegriefd Is ook voor het oogenblik de kans op een oorlog kteio het zat lang doren en veel moet vergeten worden voor het gevaar geheel geweken i In de Hoiigaarscbe Kamer beeft de teg Uataod tegen de onderhandelingen m t Oostenryk over een nieuwe overeenkomst zich reeds aldelijk getoond Bg de behandeling der begrootii g zeide de afgevaardigde Ugron dat men die onderbandeliogeo maarf laioefit afbreken daar het streven naar snelfe beëindiging er van io net eenzgdige belaut van Ooatenryk is Graaf Apponj was bet mat den heer ITgron niet e os wat de motiveering betreft muar wul mot diens conclusie ook hg wi l deonderbandeli afbreken omdat hy geen vertrouwen B alt ia de regeering D miniat P ient baron Banffy verklaarde dat e regeeriuK bet als haar plicht beschouwt da onderhandelingen voort te atten wyl de wet dit voorscbrgft De opihèrkiog van dan heer Ugron dat in Oostt nrgk geen const iti tioneele regeering heericbt wilde baron Baoffy niet nader bespreken elke Oostenrgkache regeering wai zioti bewust geweest van b ar verantwoordelgkbaid teg oover het Parlement De onderhandelingen worden gevoerd met innrbtneming van beider belangen Doch HonKarge zal geen voorwaarden aannemen dia onrechtmatig zgn of nadeelig voor de belangen van het land zyo verklaarde de mtDistnr Hpt Ruasiscbe badget voor 1896 raamt de gpffone inkomsten np 1 239 400 roebel da aitguven op 1231 millioen verder de bnitengLwmiu iokom tan op 2 200 000 en de uitgaven op 130 400 000 roebel Van de baitega i ooitgav Mi rgu 119 800 000 roebel gedekt il riir de bil d n mw ma ran liet jaar 271 AanKevaDgeo 1 14 7 U 6 48 8 60 7 80 8 18 4 60 4 67 04 6 11 8 80 11 80 10 18 10 88 10 88 10 48 10 48 1 48 1 68 l 8 8 08 8 18 3 88 lai08 8 0 CJtmbt 7 0 Wotidaa 8 11 üadawalar 8 1 eeada 8 88 8 8 84 18 40 millioan badrtgenda besehikbftre kluMÜdi dar reicbarentei Hat gewone budget wgat tegen de raming van bet vorige jaar 106 100 000 rb meerdere ootraogsten aan en 120 200000 rb meer nilgtvau Van de bnitengewoona nitgaven dienen 84 600 000 rb voor dan aanlag van den Siberischeo apoorweg 45 700 000 rb voor de aitbreidiog van andere spoorwegen Ia de toelichting tot bet bndgat beveelt da ministar Witte de ongeatoorda gelaidalgke uitvoering der valuta hervorming aan daa hg alle atoornissen au kanatmatiga wgziginger met da valutabervorming is een overtuigend bewgs van da rredeiievande gezindheid van Rosland De administratieve verbanning die tot duiver in Rusland vooral onder Czaar Alexander III werd toegepast is bg Uka e van Gxaar Nikol a opgeheven Tot oog toe hadden gooverneuri generaal ifonverneara en zelfs atedelijka antQriteiteo het recht oiet alleen staatkundig onvertroowbare personen t doch ieder wiens houding of optreden bem verdacht maakte op eigen gezag bg wgze van administratie ven ma ttregel te verbannen bniten bnn gebied of selfs naar een afgelegen oord wit overaaokomt mal bet aanwyzen van een vaste verblgfplaats onder politietoezicht De Czaar heeft thaas bepaald dat zulk een adminiatratiava maatregel slechts ma worden toegepast wanneer daartoe een gemotiveerd varzoak is gedaan door den burgerlijken ambtenaar die de verbanning wil bevelen aan den minister van hinaenlandsche lakan die dit verzoek doet onderzoeken door een commissie bestaande uit twee ambtenaren van het ministerie van bionenUndsche zaken twee ambtenaren van hal ministerie van politie eu onder voorzittarschap van den chef der afdealing politie van het ntiuislerie van binnenlandsche zaken Da a Ükaae die nieuwe waarborgen gaeft voor de rechtvaardige toepassiug van bat Rezag wordt door de Russische bladen bagroat als een daad vun msnschelgkbeid en gerecbtigbnid waardoor vele onschuldigen zullen beschermd worden tegen admistravieven willekeur Te Madrid blytt men nog even onfieroat ovaj den loop dien de zaken op Coba nemen Meo ia hierc aldoa wordt nit Madrid gemeld ran meeoing dat de olitiake toestand zol worden KazuÏTerd loodra de volgende ministHrraad zal zyo gehouden Waarschgnlgk zullen de ministers Zaterd a a wetff bgeenkomen De minister preside ut Canovas doet inmiddels wat hy kan om de eeadracbt onder de minintars ta heratelleD en tevens maarficbalk Miirtiiiez Campos te bewegen het verzuek om ontslag dat bg indiende in ta trekken Ni ttemin blgkt de toestand der Spaanseha tVoflüftn in deze kolonie zeer faacbelgk on dsotts de gunstiger berJctilipn wt ke dezer dügen weer door de Spaanscbe rageering oprubaar xyn gemaakt BÜ8ÜE V1EKSTKR ea WETHüUDEMderGemesute GOUDA roepeo bij deie Toor deferste ma l op de tegenwoordige ODbekeodeeigeoaren Ten de ooderveraaelde gnvea op deAlgemeeoe BegraafplaatPf lUiode ten nameTSD de daaraeveDa geo emde peraooen enooudigen hen uit de orerboekiog op baDoenoaam door deu Directeur dier Begraafplaakibiaoeu drie maanden na deze aankondiging tadown bewerlfstelligen Let Nammer Staat tan name ran EIGEN GBAVBN Algemeen Gedeelte A I C A SoboUen buiirronir G J Orandel 10 11 H H Gearing 13 J B Qabry 14 15 J Bragfiaar 18 A de Jager 1 an der Wepel Job HoogUnd 80 Verachoor B 4 6 7 11 Zeeiroldt A C Tan B jn Tan Alkemada J C A Meijer Viiiering Wad L Staal October TUd vp GreeDWlc i a 8 1 8 67 U 18 f ff 10 04 a ff 10 11 ff S ff 10 18 ff 8 10 10 87 11 80 81 8 17 8 06 48 ff 8 87 ff 8 8 ff 8 84 ff f 8 41 ff V 81 8 47 8JS 10 08 7 68 7 8 8 08 8 18 8 88 8 48 4 08 7 48 8 4 4 40 D 8 H Tan Borena 3 J H Kiel 4 en 6 D Lutteobarg f A Kollewiin 7 J an der Linden Wed A Gabry Ileal J J Grootendoret 18 O Imnink 1 C de Jong 80 A Voord windt E 2 H Tan Bovene 8 N Oroolendonle F Brakel 10 16 A n en M C E Tan der SUr p 7 J J Wagenaar 8 Mr J Tan Swijadract t G G Fauilletau de Bragn 0 1 en 8 H de Joncb 4 JA Tan Houvpninge 6 O Gabry 11 P Tan SwijndreobtH C J Tan der Kleija G Tan Bnnle CA Temiainok Ie Amaterdom 1 l ea 8 J Tan lor Goes fan Katers 8 en 4 W de Huuoik D PnSjk 8 B Brouwer 8 W H Kolff 11 P J Drost 18 en 17 D de Vos K 8 4 C J Tan der Grijp 6 7 J M Tan der Gryp huisrrouw ran D Geelhoed g C Spruyi Stolk te Uoordreebt 10 Srren Kennis n G B aok Wed J P GosensoD 13 en l J F Tekkelenburg L 1 en 8 H Vinoke 4 1 L E des Tombe buiair au Jhr J K Wendeling de Koek 8 11 P C de Lange Tan Wyngaarden buisTr A J J Baron des Tombe 1818 Q J II de Lange Tan Wgngaarden bnisTr L Qiisrles ran UfTord 1 P BrakelM 8 T W Paan 10 H J llolmans ll enl ï E Willet C Hardsnberg M Zoewoldt 15 17 E Metelerkamp N l L C D en P C Tissol ran Palol 8 C J van der Meulen 4 Jhr Mr A B P T van Kinsebol Ie s GrarendeeK en J Tan den Buroh te s Hertogenbosoh 6 C L Waller 6 8 G 9 Tan den Burgh wed L Brands 17 en IS H do JoORhO 1 en 8 T Tan der Hout 4 DG Tan Teijlingen isn Kamerijk 9 en II P HoogelandUen IJ P J Drost l J L Faber huisffr J H Nienbuisp 6 B Tan Kek red A Carlier l 8 H Karius J Brack a Mr L tan Toulon14 O Tan Spanjen 1 L de Boer 8 A rtnep wed Bieuland B 1 H Begeman wed J TreU 8 P Vreeile 4 J H Haenijes 8 J L Tan BWeslefln 7 J Marijt 9 A Blonk wed J de Boer 11 N J Vonak 18 A de Meijer 16 Kombacb wed P Molenaar Ie Gouderak 17 en 18 L F ran Haeflei wed K H da Kenter 8 BA Perrier 18 W SmiU wed F C Pouwels T 4 Mr W A Pillera U 4 en 5 Ë Langerak Nielsen J P Tan Galen wed P den Uijl M Builenbuis wed H Feeseruur V 9 J Vetbree wed P O Rijkaart 18 AD Boels 16 Jhr P A Tau HoltbeW C J J Billereld 8 A G A Beelaerti Tan SnmiohoTen 8 Tinholt 17 O TooruTliet X 8 HF Lambreebt Z 7 Pb C Tan der Genie R0OM9CH KiTHOLIKK QEDKELTE A 9 MC Bips wed M A ran Asten PC ïboma A Verroeo 18 W Meura 14 U C G Poot 1 G T en T Foeaik 80 P J Hoogenboom B ea 8 C 8 Tan Vliet 7 H Meenwes wed F LieTegoedU F J de Bois Jr CS AH Oijsberts te s GraTenhage 8 H Gooriaaen £ 1 H Verachoor F 1 S JooaUn HUÜEGEAVEN Algemeen Gedeelte 0 88 Ja Da Washisgton G 8 C Hoek wed O ran Kersen 18 C Ton UttenrodI geb Nenbeitb 18 K Kieijweg 88 L L Calkoen H 17 J M ec H S W Bnttaa Gouda 9 Januari 1 96 Burgtmeaater en Wetboudera voorooeuid R L MARTENS Do Secretaris BROUWER INQE80HDSH Huldeblijk Transvaal Nederlaod kan weinig door niaebtavertoon Teal door s m atbie Tranaiaal boeit tbaoa geen itoSalgka hulp of eerptegiag noodig Eén Neerlaodseh blgk echter Tan medeleTea mat atamTerwanteD kan niet aodan dan den band Teraterkeo Velen blereo oog terog omdat wel en veel Bjmpathie bestaat doch getwgfetd wordt aau behoeft in geld of goed Daarom als blgk ean instemming met die kranige TransTaUra uit oaam aan geheel Nederland den jongan steat aangeboden het leTeosgroot portret Tan Paul Kiüger geschilderd door een onaer artisten Op gg maaneo en vrouwen jongaoa an meÏKJefi uit alle oorden helpt mg Nederland aat een daad Tan booge piëteit bobben arricbt door uwe hulp Elke toeseridiBg aan 25 cents eo booger wordt dankbaar ontvangen eo met naam bggezondeo Vereenigiugen en dagbladen die tot dit doel willen medewerken worden biertoe beleefd uitgen od gd HIDDE NIJLAND Dordrecht P S Andere bladen worden Terzoebt dit OTfr te nemen Aan ueii Coiuluandaiit vao Bronöeek Luiteimiit Generaal Kerel t d Hjgden geboren te BaUria 182ü 12 Jauiiari 1896 In t zonnig morgenland daar heeff tijn ieg gestaan Maar weldra trok de glans Tan l Muedt rlend bem t an Ala knaap tuu Tgftieo jaar in Hollenda dienst getreden Heeft bg roor Ball reeds met luanneiiiuuud ge treden Getuige t Eerokruia TOor vMoed Beleid eu Trouw Dat hem nog jongeling da borst reeds sieren zou Wol seheeu liet eeruietaal voor znlk een bori t geslagen Hg zou t na nieuwen atrgd iu hoüg r eeie dragen Doorloopeude eiken rang en klimmeude ultiid op Steeg bg in roem eo ri ug allenga leii houg eten top Atjeb van t kostbaar bloed Tan Holland s dapp ren dronken Deed t atrgdaaar onxea Held tot buogcr rlam ontTonkei G dacbtig red eu plicht en vree od luod noob dood Streed bg tot de Atjebnees eerdrair met Nei r Bud aluot Aanschouw bier t beeld dea mnBa omkrauad met heldanlooTer Geen plaata bleef op zgn borst Toor eter of kruis metr orer Diea draagt sgn fier gelaat een Uidderbigk z o boog Hg gaf om flollands eere de appel rnn b it oog Eu een nog doorder pand zal bg aau Neêr land goToi Hg zat in zgnen zoon op Loinboks alegreld auHTen En toch hg lapft bg staat bet Igdaiislot te root Wun hij zich Igdens eare en oaerleeft den düodl Gegroet o grgsa beid met zangen en fanfaren Gegroet in t heilig licht aan tienmaal zeren jaren Een Tolk dat aau zgn Land nog zulke zonen biedt Gelooft nog aan zich zelv en vreest de toe komat niet BONGAHTZ SMEETri UargerlUken BtsnO GEBOREN 9 Jan Daniël ooderi h k WiltaobnrK en M Brenkman Petronalln Helena Antonia onders J H Lamera en P G Peperkamp Jobaona ooHera J Verborg en P Suel Johaonea onder J Hageman en A P Nederberg 10 Hendrik coders K Toioeoborg en C Tan der Graaf Hendrik oudera J Rijnbart en H M 3p e Juhanoea oudera A P de Jong en A Sirre OVERLEDE V 9 J n J H Kemme 49j OxNiiERTRUUWD 10 Jan Q an der Laan 31 j en W ran Balen 23 j J H Holacher 2 j en T 0 Sloof 16 j W Janaen 18 j en J O da Jong 20 j Uaattreoht GEBOREN Cornelia Maarten oudera G Dekker m A L Boffl nd GEHGWD D Tan Schalk en M ean Zuilen C da Pater en P M Slingerland VUrti GEBOREN Jan onder J Scbep an A Varhoaf BM nir coan Qroatt CMeetie wmmmmi L van OS A March TaiUleut Klffweg K 73 GOUDA HeurH van nislor lain Vorkn alolkra BS 1 98 10 V ioo 1 1 8 84V B4 68 83 ls s i l 104 löt 56 7 1 1 l s 91 88 39 lOU 97 46 760 868 lil 1 63 1 101 1 8I1S 1 141 7 7 1 108 1 100 1 148 10 JANl AHI NaoilUND Cert Xed W 3 V dito dito dito S dito dito dito 3 HoHO übl Qouill 881 8 4 iTkUt luscbrijvigg 1862 81 6 üoSTaue Obl in papinr 1868 6 dito in iilver l s 6 PoaTUOii Oblii met coupon 3 dito ticket 8 Ki sUMU OM Binnenl 189t 4 dito Gecoiis 18H0 4 Jitobg Itolhi IS89 4 Ulo bij Hope 18S9 90 4 ilito lOjroud loon 1H8 li dito dito dito 1884 Spanji Perpel schuld 1881 4 Toanliu lifpr CooT leen 1890 4 ÜBc loouing serie U Geo leeoio serie ZuioAra lllp v obl 1891 Mllloo Obl Buit Sob 181 11 8 VzNaiOELi OW 4 onbcp IS81 Ahstiruih ObliKstion U8 S RoTTlauiM Sloil leun 19B4 Nan N Afr Hacdelsv aeiul Arsndsli ïsli Mu ClertiftcsU ii D ii Maat li ppy dito Arnh Hypotheokb pandbr 4 C ult Mü dvr Vorsteiit aanii s Or Hypothoekli pandlir 3 Naderlnnderhrt hank asiid Nwl Haudelinaa b dito N W k Pao Hyp b paudbr 6 Rütt Uypotheukli pandbr 3 Utr Hypothoekb lUlo 81 OosTlya Oost Hong bank iiand Kl sl Ilypulh ckl nk pandb 1 98 Amebiea F quit hypoth pandb 5 71 80 110 94 19 V 154 1 18 68 Uaiw L G Pr Lion cort EU HoU lJ Spriorw Mü aand Mij tot r ipl v St Spw aand Sed Ind Spoorwegm aaud Nod iiuid Alrik Spm aand Rdito dito dito 189 dltu 6 iTiut Spoorwl 1887 119 A Kohl S 49 ZnidlUl Spwmij A H obl S 1 S PoUN Warschau Woonon a iid 4 IS4 RUBL Or Euss Spiv Mij obl 4 98i i Baltiaebe dito aand 1 S lOU 991 Kil 11 Vi loni Vi 101 108 Kaslowa dito aand 5 7S Iwanff Dombr dito aand ü 11 3 Kursk Ch Asow Bp kap obl 4 dito dito oblig 4 1 l0 AxEailA Cent Par Sp Mij obl n Chic kNortli W pr ü T aand dito dito Win SU Petor obl 7 UenTor It Rio Gr Spra cort T a Illinois Central obl in KOud 4 Loiiisv tt NAshvillit Hrt v aand Mezico N Bpw Mij lch p o 6 Miss Kansas t 4 pot pref aand N tork OnUrio k Woat aand dito Penns Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in mmd 6 76 106 1081 80 48 13 185 107 108 108 1 9V 117 18SV J65 88 1 81 47 31 Paul Minn t IHanit obi 7 I n Pac Hiiofdliin obli 8 dito dito Line Col le hyp 0 5 Camada Can South Cert T aand Teii C Rallw kNar leh d e O Amateid Omnibus Mg aand j Roltord TramweBMaals aand 1 Neb Stad Amalordam aand 3 Stad Roiterdam aan 3 daioiB stall K a Oost n Cr 1880 JFAXJE Stad Madrid 8 UfiS Nan V r Bi Hyp Spobl cert ADVKRTENTIEN Beralten Tan ecu flinke Dochter M KRUUT BasziLzaii Leidm 10 Jannari 1896 SP lijders aan Danw of Haarworm drooge Tochtige Schnhbendaawworm en bet met deze kwaal gepaard gaande zoo ondrageIgk laatige Jeuken der huid alaook elke andere hnidiiekte wordt onder waarborg genezen zelfa bg hen die door niemand geneun konden worden door Mr Hebra a Flechtentoé OnmhadeH k Ge bruik Uitwendig Prga zea golden Ned Ct tegen Toornitbetaling per postwisael ook postzegela waarop toezending Toigt Trg ran port en iDkomende rechten Verkrijgbaar bij da St Harten Drogerie J9an iv Doitaeh Und Wasch en Strükinrichtillg OE VLIJT O o d e xratex GEVRAAGD om onmiddelgk in dienat to treden tegen hoog loon EEN WASCHBAAS EN Twee Knechts Persoonlijk zich ta rerroegen bg den Directeur aldaar Met 1 rmUHOARI TE 11II UU ffevraa d 9 gemubileerde of oDgeineubileenIe SLAAFEAMEHS en één ZITKAMER Franco briereo met opgare van prga ens ouder No 444 Bureau HET VADERLAND dtn laag Allerwege bekroond met Eere Diploma e Gouden en ZiWeren Medaillea benerena Eera Diplona Gouden Medaille en i rtiflcata of Award of the World a Hygienic Eipoiition Claaigo 1893 is het Wereldberoemii Dniiven liorst Honig Extract MELIANTHE DIT DB Machinale Fabriek DB HONIQBLOBMa TAH II iV van Schalk Co gereitigd te Oravenhag Geen middel ia of kan worden uitoefonden welke de Melianthe orertreft het is ONIIKHRQISPBLIJK het beste middel ter wereld hetgeen de rele en reracbillendo bekroningen getuigt Het Terzacht en geneest OXMI IHiKLIJK de etreugate hoest en Teronderde borstkwalen Dadelgk na het gebrnik der MELIANTHE doet zich de weldadige invloed gelden Het groote debiet eo d Tele attesten aan de MlLIANTHE bewezen zgn de orertniging dat hare uitnemende en genezi nde eigenachappen op prga worden gestald De MELIANTHE is Terpakt in flacons Tan 40 ets 70 cis en 1 met gebruiksaaowgziog Toorsien van ons Han delsmerk gedeponeerd a d Rechtbank le t Gravtnhage MF Verkrggba r bg F H A WOLFF Drogist Markt flouda B H TAK MILD VearsUI B 126 te Jouda A BUUMAN MoordriM J C RATELAND BosUop B T WIJK 0ui4viat T aiiAMDa HAaAsiHS du Prioteiiips NOUVEAUTÉS WU verzoekAn de D mM dl odi gtlUaik ireerd modoalbum voor b t Wlnt i Ml goan noch met ontvangen bftbban dit U willen aanvr Ken aan II JULES JtLÜZOTAlT ririt HelxelTd wordt dan omguDd gratis frsnoo toeftexondan Bett Uin en van af 25 franoi rrU n lUt kosten aan huis mét 6 ▼ rttooflon MiKlé lUMuiitMr tl tonriMl i I t t HH bMU oafeha i lykfte JB aakkcljrkstt pottamlddel voor Heirta flH ta vooral damci d KindcrKbo nw rlE sri U de Apprstunr Tan C II Millar 4 Ca Btrila BtBlk 8tr 14 Men latle oe4 LHlaMaMa artrnaaar isarsaVMsaarfhissaai SMsraal saM Sr W SaMa aa Aratsa